Վ Ր Ի Պ Ա Կ

 

1. «ՀՀ պաշտոնական տեղեկագրի» 2016 թվականի նոյեմբերի 16-ի N 83 (1263)-ում զետեղված «ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 12 նոյեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-184-Ն ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 3-րդ մասից առաջ (էջ 41) կարդալ.

«2. Նույն արարքը, որը կատարվել է շահադիտական դրդումներով՝ պատժվում է ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը հինգ տարի ժամկետով:»:

 

ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի

քարտուղարության արձանագրային բաժին