Համարը 
N 655-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2007.06.27/32(556) Հոդ.753
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
22.03.2007
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
08.06.2007
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
14.06.2007
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
27.06.2007
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
06.01.2015

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ ՄԱՐԴԱՏԱՐ-ՏԱՔՍԻ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐՈՎ ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
14 հունիսի 2007 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

22 մարտի 2007 թվականի N 655-Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՐԴԱՏԱՐ-ՏԱՔՍԻ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐՈՎ ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Լիցենզավորման մասին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ, 17-րդ հոդվածի 2-րդ և 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասերին համապատաuխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաuտատել Հայաuտանի Հանրապետությունում մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպման լիցենզավորման կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի:

2. Հաuտատել Հայաuտանի Հանրապետությունում մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպման լիցենզիայի ձևը` համաձայն N 2 հավելվածի:

2.1. Մինչև 2008 թվականի ապրիլի 1-ը Հայաստանի Հանրապետությունում մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը սույն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգին համապատասխան պետք է ստանան լիցենզիաներ և ներդիր (ներդիրներ):

(2.1 կետը լրաց. 02.08.07 N 871-Ն)

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2007 թվականի հունիսի 27-ին:

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ս. Սարգսյան


2007 թ. հունիսի 8
Երևան


 

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2007 թվականի
մարտի 22-ի N 655-Ն որոշման

Կ Ա Ր Գ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՐԴԱՏԱՐ-ՏԱՔՍԻ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐՈՎ ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում են Հայաuտանի Հանրապետությունում մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպման լիցենզավորման պայմանները և կարգավորվում են դրա հետ կապված հարաբերությունները:

2. Սույն կարգի գործողությունը տարածվում է Հայաստանի Հանրապետությունում մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումներ իրականացնող բոլոր կազմակերպությունների (անկախ կազմակերպական-իրավական ձևից) և անհատ ձեռնարկատերերի (այսուհետ` կազմակերպություն) վրա:

3. Հայաստանի Հանրապետությունում մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումներ կարող են իրականացնել Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքով սահմանված կարգով գրանցված, մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպման լիցենզիա ունեցող կազմակերպությունները` Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաuտանի Հանրապետության ոuտիկանության ճանապարհային ոստիկանությունում (այսուհետ` ոստիկանություն) հաշվառված uեփականության կամ Հայաuտանի Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված կարգով oգտագործման իրավունքով ձեռք բերված թեթև մարդատար ավտոմոբիլներով:

4. Սույն կարգում օգտագործված հասկացությունները սահմանված են Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և այլ իրավական ակտերով:

5. Հայաստանի Հանրապետությունում մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպման լիցենզավորումն իրականացնում է տրանսպորտային համակարգի պետական լիազորված մարմինը (այսուհետ` լիազոր մարմին)` «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և սույն կարգի պահանջներին համապատասխան:

6. Լիցենզավորող հանձնաժողովն ուuումնաuիրում է ներկայացված փաuտաթղթերի փաթեթը, որոշում դրանց համապատասխանությունը սույն կարգի պահանջներին և արդյունքների հիման վրա եզրակացություն ներկայացնում լիազոր մարմնի ղեկավարին:

 

II. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐՆԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

7. Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպման լիցենզիա ստանալու համար կազմակերպությունը լիազոր մարմին է ներկայացնում հայտով (N 1 ձև) պահանջվող փաստաթղթերը:

8. Կազմակերպությունների կողմից ներկայացվում են բոլոր փաuտաթղթերի պատճենները:

9. Հայտով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը պետք է լինեն հայերենով:

(9-րդ կետը փոփ. 12.03.09 N 271-Ն)

10. Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումներում ընդգրկված ավտոմոբիլների համար հատկացվում է լիցենզիայի ներդիր (այսուհետ` ներդիր):

11. Ներդիր ստանալու համար կազմակերպությունը լիազոր մարմին է ներկայացնում`

1) հայտ (N 2 ձև),

2) կազմակերպության լիցենզիայի պատճենը,

3) մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումներում ներգրավվող ավտոմոբիլների ցանկը (N 3 ձև),

4) մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումներում ներգրավվող ավտոմոբիլների համար պահանջվող փաստաթղթերը (N 4 ձև):

(11-րդ կետը փոփ. 12.03.09 N 271-Ն)

12. Ներդիրների հատկացման պարտադիր պայման է uեփականության կամ oգտագործման իրավունքով կազմակերպությանը պատկանող հավաքակայանի անհրաժեշտ պայմանները բավարարող տարածք, բացառությամբ 1-3 մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլ ունեցող կազմակերպությունների, որտեղ հավաքակայանին ներկայացվող անհրաժեշտ պայմանները կարող են ապահովվել պայմանագրային հիմունքներով (բացառությամբ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից մարդատար-տաքսի մեկ ավտոմոբիլով ուղևորափոխադրումների կազմակերպման դեպքից, որոնց ավտոմոբիլների կայանման ապահովման պարտականությունները կարող են դրվել դրանց վարորդների վրա: Հավաքակայանի անհրաժեշտ պայմաններն են`

1) ավտոմոբիլների կայանատեղի նվազագույն մակերեսը` մեկ ավտոմոբիլի համար 20 մ2 հաշվարկով.

2) ավտոմոբիլների` գիծ դուրս գալուց առաջ տեխնիկական վիճակի վերահսկման կետի (դիտափոս կամ էստակադա) առկայությունը.

3) վարորդների ամենoրյա բուժզննման կետի առկայությունը:

(12-րդ կետը փոփ., լրաց. 12.03.09 N 271-Ն)

13. Լիցենզավորված կազմակերպությունը լիցենզավորող հանձնաժողովից ստանալով տեղեկանք` համաձայն N 5 ձևի, ներկայացնում է ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանում, ստանում է ավտոմոբիլին հատկացվելիք դեղին հիմնագույնի համարանիշի մասին տեղեկանքը` համաձայն N 6 ձևի, և ներկայացնում է լիցենզավորող հանձնաժողովին` լիցենզիայի ներդիրում` համաձայն N 7 ձևի, նշելու համար:

(13-րդ կետը խմբ. 12.03.09 N 271-Ն)

13.1. Լիցենզավորված կազմակերպությունը ներդիրի ստացման պահից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում դիմում է ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանում, սահմանված կարգով ստանում է ավտոմոբիլի դեղին հիմնագույնի համարանիշն ու ժամանակավոր գրանցման կտրոնը և դրա պատճենը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնում է լիցենզավորող հանձնաժողովին:

(13.1 կետը լրաց. 12.03.09 N 271-Ն)

14. Դեղին հիմնագույնի համարանիշը հատկացվում է ներդիրի առկայության դեպքում:

15. Ներդիրի գործողության ժամկետը սահմանվում է ավտոմոբիլի արտադրության տարեթվից մինչև 10 տարին լրանալը:

16. Ներդիրն ուժի մեջ է սահմանված գործողության ժամկետում, եթե դրա և (կամ) համապատասխան լիցենզիայի գործողությունը չի դադարեցվել (կասեցվել), ինչպես նաև օրենքով սահմանված այլ դեպքերում:

17. Լիցենզավորող հանձնաժողովը հայտն ստանալուց հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ուսումնասիրում է ներկայացված փաստաթղթերը և ավտոմոբիլների համապատասխանությունը սույն կարգի պահանջներին (համապատասխանության թերթիկ` N 8 ձև):

18. Պարտադիր պայմաններից որևէ մեկի բացակայության կամ անհամապատասխանության դեպքում ավտոմոբիլի համար ներդիր չի հատկացվում:

19. Լիցենզիա և ներդիր (ներդիրներ) միաժամանակ ստանալու համար կազմակերպությունը ներկայացնում է սույն կարգով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը:

20. Արգելվում է ներդիրների փոխանցումն այլ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլների:

20.1. Մարդատար տաքսի-ավտոմոբիլի սեփականատիրոջ փոփոխության, ինչպես նաև տվյալ ավտոմոբիլով ուղևորափոխադրումներ այլևս չիրականացնելու կամ լիցենզիայի ներդիրի ժամկետը լրանալու կապակցությամբ կազմակերպությունը դիմում է լիցենզավորող մարմին` ներկայացնելով փոփոխության հիմքերը և ավտոմոբիլին հատկացված լիցենզիայի ներդիրի բնօրինակը: Լիցենզավորող հանձնաժողովը 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում կազմակերպությանը տրամադրում է տեղեկանք` համաձայն NN 9 և 10 ձևերի, դեղին հիմնագույնի համարանիշը ճանապարհային ոստիկանությանը հանձնելու համար: Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլն այդպիսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումներ իրականացնելու իրավունք ունեցող անձանց օտարվելու կամ ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) պայմանագրով վարձակալության տրամադրվելու դեպքում դեղին հիմնագույնի համարանիշերը, նախկին սեփականատիրոջ համաձայնությամբ, չեն հանձնվում ճանապարհային ոստիկանություն:

(20.1 կետը լրաց. 12.03.09 N 271-Ն, 15.09.11 N 1380-Ն)

20.2. Լիցենզավորված կազմակերպության ավտոմոբիլի փոխարինումը և ներդիրի հատկացումն իրականացվում է սույն կարգի պահանջներին համապատասխան` տրամադրելով տեղեկանք` համաձայն N 11 ձևի:

(20.2 կետը լրաց. 12.03.09 N 271-Ն)

20.3. Լիցենզավորված կազմակերպության կողմից ճանապարհային ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանմանը հանձնված դեղին հիմնագույնի համարանիշերը (եթե դրանք պիտանի են օգտագործման համար) հանձնելու պահից 2 ամսվա ընթացքում ավտոմոբիլի փոխարինման կամ համալրման դեպքում տվյալ կազմակերպությանը հատկացվում են անվճար:

(20.3 կետը լրաց. 12.03.09 N 271-Ն)

20.4. Ավտոմոբիլով ուղևորափոխադրումներ այլևս չիրականացնելու դեպքում դեղին հիմնագույնի համարանիշերը և գրանցման ժամանակավոր կտրոնը հանձնելու և հիմնական համարանիշերն ստանալու համար ավտոմոբիլը ներկայացնելը ճանապարհային ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանում չի պահանջվում:

(20.4 կետը լրաց. 12.03.09 N 271-Ն)

 

III. ՏԱՔՍԱՄՈՏՈՐԱՅԻՆ ՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐԳՐԱՎՎՈՂ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

21. Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումներում ներգրավվող ավտոմոբիլները պետք է համապատասխանեն անվտանգության, աշխատանքի և շրջակա միջավայրի պահպանության ու տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին:

22. Տաքսամոտորային փոխադրումներում կարող են ներգրավվել միայն 10 և ավելի փոքր տարիք ունեցող ավտոմոբիլներ:

23. Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլը պետք է ունենա`

1) ուղեսրահում` ուղևորին տեսանելի մասում տեղադրված տաքսամետր (սակաչափիչ).

2) թափքի կողային մասում շախմատաձև տարբերանշմամբ գծանշում.

3) ուղեսրահում զբաղված լինելը (չլինելը) արտահայտող լուսացուցիչ, իսկ տանիքին` հուսալի ամրացված, «ՏԱՔՍԻ» գրառմամբ դեղին գույնի տարբերանշան.

4) տաքսի-ծառայություն մատուցող կազմակերպության և տվյալ ավտոմոբիլի վարորդի մասին տեղեկատվություն:

 

IV. ԼԻՑԵՆԶԻԱՆ ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼԸ, ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՎԵՐԱՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄԸ, ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԵՑՈՒՄԸ, ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ ԵՎ ԿՐԿՆՕՐԻՆԱԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ

 

24. Լիցենզիան ուժի մեջ է մտնում այն լիցենզավորված անձին հանձնվելու կամ ուղարկվելու օրվան հաջորդող օրվանից:

25. Լիցենզիան վերաձևակերպվում է, գործողությունը կասեցվում, դադարեցվում է և կրկնօրինակը տրամադրվում է օրենքով սահմանված կարգով:

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան

Ձև N 1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԿԱՊԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հ Ա Յ Տ

ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՐԴԱՏԱՐ-ՏԱՔՍԻ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐՈՎ
ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հայտատու________________________________________________________

(կազմակերպության անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, հայրանունը, ազգանունը)


Գտնվելու վայրը ___________________________________________________

(կազմակերպության գտնվելու վայրը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության վայրը)


Փոխադրումների կազմակերպման վայրը ______________________________

Խնդրում եմ տրամադրել լիցենզիա` մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով փոխադրումներ

իրականացնելու համար:

Կից ներկայացվող փաստաթղթերն են`

1) պետական գրանցման վկայականի պատճենը (բոլոր ներդիրներով)`_____ էջ,

2) կանոնադրության պատճենը (իրավաբանական անձինք)` _____ էջ,

3) հարկ վճարողի հաշվառման համարի (ՀՎՀՀ) պատճենը` _____ էջ,

4) սոցիալական ապահովության քարտի պատճենը կամ սոցիալական ապահովության

քարտ չունենալու մասին տեղեկանք (անհատ ձեռնարկատերերը)`__ էջ,

5) պետական տուրքի անդորրագիրը:

 

Հայտնում եմ, որ ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն ներկայացված փաստաթղթերում

առկա տվյալներն ամբողջական են և հավաստի:

Հայտատու _______________________________________________________

(պաշտոնը)


_________________________
(անունը, ազգանունը)

_____________________
(ստորագրությունը)

_____ __________________ 200  թ.

 

(Ձևը փոփ. 17.02.11 N 140-Ն)


Ձև N 2

Հ Ա Յ Տ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՐԴԱՏԱՐ-ՏԱՔՍԻ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐՈՎ ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐԻ (ՆԵՐԴԻՐՆԵՐԻ) ՍՏԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Խնդրում եմ տրամադրել __________  լիցենզիայի ներդիր (ներդիրներ)` կից ցանկով ներկայացված ավտոմոբիլների համար` Հայաստանի Հանրապետությունում մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով փոխադրումներ իրականացնելու համար:

Հայտատու________________________________________________________

(կազմակերպության գտնվելու վայրը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության վայրը)


______________________________________________________________


Լրացուցիչ տեղեկություններ ____________________________________________


_________________________________________________________


Նախապեu ծանոթացել եմ տրանսպորտի ոլորտին առնչվող ՀՀ օրենքների և այլ իրավական ակտերի պահանջներին ու պարտավորվում եմ ապահովել դրանց կատարումը:
Կից ներկայացնում եմ գործող կարգի պահանջներով նախատեսված անհրաժեշտ փաստաթղթերը, որոնց իuկությունը հավաuտում եմ:

Հայտատու

_____________________
(ստորագրությունը)

_________________________
(անունը, ազգանունը)

_____ __________________ 200  թ.

(Ձևը փոփ. 17.02.11 N 140-Ն)

Ձև N 3

Ց Ա Ն Կ

_______________________________________________________________ ի
(կազմակերպության անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, հայրանունը, ազգանունը)

ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐԻ

NN
ը/կ

Ավտոմոբիլի

մակնիշը

հաշվառման
համարա-
նիշը

դեղին
հիմնագույնի
համարանիշը

թողարկման
տարեթիվը

ինչ իրավունքով է
պատկանում
կազմակերպությանը
(սեփականության,
վարձակալման)

համապատաս-
խանությունը
կարգի
պահանջներին

1

3

4

5*

6

7

8

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

* Լրացվում է միայն լիցենզիայի ներդիրի փոխարինման ժամանակ:

Հայտատու

_____________________
(ստորագրությունը)

_________________________
(անունը, ազգանունը)


_____ __________________ 200  թ.

(Ձևը փոփ. 12.03.09 N 271-Ն, 17.02.11 N 140-Ն)

Ձև N 4

Ց Ա Ն Կ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՐԴԱՏԱՐ-ՏԱՔՍԻ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐՈՎ ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐԻ (ՆԵՐԴԻՐՆԵՐԻ) ՍՏԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ

1. Հայտ

2. Լիցենզիա

3. Ավտոմոբիլին ամրակցված ավտովարորդի վկայական, պարտադիր բժշկական հավատարմագրման տեղեկանք և ավտոմոբիլների տեխնիկական անձնագիր (հաշվառման վկայագիր)

4. Ավտոմոբիլի վարձակալման դեպքում` վարձակալության պայմանագիր

5. Ավտոմոբիլն այլ տեuակի վառելիքով շահագործման համար վերաuարքավորելու (կահավորելու) դեպքում` oրինականությունը հաuտատող փաuտաթուղթ

6. (6-րդ կետն ուժը կորցրել է 12.03.09 N 271-Ն)

7. Կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ շարժական կազմի հավաքակայանի անհրաժեշտ պայմանները բավարարող տարածքի uեփականության (oգտագործման) իրավունքի պետական գրանցման վկայական, իսկ 1-3 ավտոմոբիլ ունեցող կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար` հավաքակայանին ներկայացվող անհրաժեշտ պայմանների ապահովման պայմանագիր, բացառությամբ մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ուղևորափոխադրումներ իրականացնող անհատ ձեռնարկատերերի, որոնք ներկայացնում են ավտոմոբիլի տեխնիկական և ավտովարորդի առողջական վիճակի ամենoրյա նախաուղերթային զննման աշխատանքների ապահովումը հավաստող փաստաթղթեր:

(Ձևը փոփ., լրաց. 12.03.09 N 271-Ն)

Ձև N 5

 

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք  N _____

 

_____ _______________ 200 Թ. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ

ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԻ (ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐԻ) ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Կազմակերպության

անվանումը_______________________________________________________

 

Կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ) գտնվելու

(բնակության) վայրը _________________________________________________

 

Լիցենզավորող մարմնի համապատասխան որոշման

համարը, ամսաթիվը _________________________________________________

 

NN
ը/կ

Ավտոմոբիլի

Ինչ հիմունքով է
շահագործվում
(սեփականության,
վարձակալման)

մակնիշը

հաշվառման
համարանիշը

թողարկման
տարեթիվը

1

2

3

4

5

         
         

 

Լիցենզավորող հանձնաժողովի նախագահ ______________ _______________

(ստորագրությունը)              (անունը, ազգանունը)

 

____ __________________ 200 թ.

      (տեղեկանքը տալու ամսաթիվը)

 

 

(Ձևը խմբ. 12.03.09 N 271-Ն)

Ձև N 6

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՂ ՄԱՐՄՆԻ ___________ 200 Թ. N________ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ
ՀԱՄԱՁԱՅՆ________________________________________ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՋ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԻ (ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐԻ) ԴԵՂԻՆ ՀԻՄՆԱԳՈՒՅՆԻ ՀԱՄԱՐԱՆԻՇԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐՈՒՄ ՆՇԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ)

NN
ը/կ

Ավտոմոբիլի

մակնիշը

հաշվառման
համարանիշը

դեղին
հիմնագույնի
համարանիշը

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 


_________________________
(անունը, ազգանունը)

_____________________
(ստորագրությունը)

Կ.Տ.

Ձև N 7

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԿԱՊԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՏԾ N 00000 ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ

 

ՆԵՐԴԻՐ N 00000

 

Հայաստանի Հանրապետությունում մարդատար-տաքսի

ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպման

________________________________________________________

(նշվում է` մեկ կամ մեկից ավելի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպման տեսակը)

 

Կազմակերպության անվանումը կամ անհատ

ձեռնարկատիրոջ անունը, հայրանունը, ազգանունը _________________________

_________________________________________________________

 

Կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ)

գտնվելու (բնակության) վայրը _____________________________________

________________________________________________________

 

Ավտոմոբիլի մակնիշը___________________________________________

 

Ավտոմոբիլի հաշվառման համարանիշը ________________________________

 

Դեղին հիմնագույնի համարանիշը ___________________________________

 

Ավտոմոբիլի նույնացման համարը (VIN)________________________________

 

Ներդիրը տալու ամսաթիվը _______________________________________

 

Ներդիրի գործողության ժամկետը ___________________________________

 

Լիցենզավորող հանձնաժողովի նախագահ______________ _______________

(ստորագրությունը)      (անունը, ազգանունը)»

 

(Ձևը խմբ. 12.03.09 N 271-Ն)


Ձև N 8

 

Հ Ա Մ Ա Պ Ա Տ Ա Ս Խ Ա Ն ՈՒ Թ Յ Ա Ն  Թ Ե Ր Թ Ի Կ

_____ __________________ 200 թ.

NN
ը/կ

Ավտոմոբիլի

Պարտադիր պայմանների առկայությունը

մակ-
նիշը

հաշվառ-
ման
համա-
րանիշը

դեղին
հիմնա-գույնի
համա-րանիշը

թողարկման
տարեթիվը

ինչ
իրավունքով է
պատկանում
կազմակեր-
պությանը

ուղեսրահում
ուղևորին
տեսանելի
մասում
տեղադրված
տաքսամետր(սակաչափիչ)

թափքի
կողային
մասում
շախմատաձև
տարբերա-նշմամբ
գծանշում

ուղեսրահում
զբաղված
լինելը
(չլինելը)արտահայտող
լուսացուցիչ

տանիքին
հուսալի
ամրացված,
«ՏԱՔՍԻ»
գրառմամբ
դեղին գույնի
տարբերանշան

տաքսի-
ծառայություն
մատուցող
կազմակեր-պության
(անհատ
ձեռնարկա-
տիրոջ)
և տվյալ
ավտոմոբիլի
վարորդի մասին
տեղեկատվություն

1

3

4

5*

6

7

8

9

10

11

12

Կազմակերպության անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, հայրանունը, ազգանունը

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Լրացվում են 8-12 սյունակները` այո (ոչ) նշմամբ:

* Լրացվում է միայն լիցենզիայի ներդիրի փոխարինման ժամանակ:

Լիցենզավորող հանձնաժողով`

_________________
(ստորագրությունը)

__________________
(անունը, ազգանունը)

_________________
(ստորագրությունը)

__________________
(անունը, ազգանունը)

_________________
(ստորագրությունը)

__________________
(անունը, ազգանունը)

_________________
(ստորագրությունը)

__________________
(անունը, ազգանունը)

_________________
(ստորագրությունը)

__________________
(անունը, ազգանունը)

(Ձևի 2-րդ սյունակը հանվել է 12.03.09 N 271-Ն)

 

Ձև N 9

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք  N _____

 

____________________________________________ կողմից մարդատար-տաքսի

(կազմակերպության անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը)

 

ավտոմոբիլի (ավտոմոբիլների) սեփականատիրոջ փոփոխության մասին

 

NN
ը/կ

Ավտոմոբիլի (ավտոմոբիլների)

մակնիշը

հաշվառման համարանիշը

թողարկման տարեթիվը

դեղին հիմնագույնի համարանիշը

նախկին սեփակա-նատերը

նոր սեփակա-նատերը

1

2

3

4

5

6

7

             
             
             

 

Տրվում է նշված ավտոմոբիլը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն

առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության մարմիններում

վերագրանցելու և հատկացված դեղին հիմնագույնի համարանիշը նույնը թողնելու համար:

 

Լիցենզավորող հանձնաժողովի նախագահ ______________ ________________

(ստորագրությունը)           (անունը, ազգանունը)

 

Լիցենզավորող հանձնաժողովի քարտուղար _____________ _______________

(ստորագրությունը)           (անունը, ազգանունը)

 

____ _________________ 200 թ.

  (տեղեկանքը տալու ամսաթիվը)

 

(Ձևը լրաց. 12.03.09 N 271-Ն)

 

Ձև N 10

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք  N _____

________________________________________ կողմից մարդատար-տաքսի

(կազմակերպության անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը)

 

ավտոմոբիլով ուղևորափոխադրումներ այլևս չիրականացնելու կամ լիցենզիայի

ներդիրի ժամկետը լրանալու մասին

 

NN
ը/կ

Հանվող ավտոմոբիլի (ավտոմոբիլների)

մակնիշը

հաշվառման
համարանիշը

դեղին հիմնագույնի
համարանիշը

թողարկման
տարեթիվը

1

2

3

4

5

         
         
         

 

Տրվում է նշված ավտոմոբիլին հատկացված դեղին հիմնագույնի համարանիշը հանձնելու

համար:

 

Լիցենզավորող հանձնաժողովի նախագահ ____________ _____________

(ստորագրությունը)        (անունը, ազգանունը)

 

Լիցենզավորող հանձնաժողովի քարտուղար ___________ _____________

(ստորագրությունը)      (անունը, ազգանունը)

 

____ _________________ 200 թ.

(տեղեկանքը տալու ամսաթիվը)

 

(Ձևը լրաց. 12.03.09 N 271-Ն)

 

Ձև N 11

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք  N _____

 

________________________________________ կողմից մարդատար-տաքսի

(կազմակերպության անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը)

 

ավտոմոբիլի և դրան հատկացված լիցենզիայի ներդիրի փոխարինման մասին

 

Լիցենզավորող մարմնի ներդիրը տրամադրելու որոշման համարը, ամսաթիվը ____

 

NN
ը/կ

Հանվող ավտոմոբիլի (ավտոմոբիլների)

Փոխարինվող ավտոմոբիլի (ավտոմոբիլների)

Ավտոմոբիլի (ավտոմոբիլ-
ների) դեղին
հիմնագույնի համարանիշը

մակ-նիշը

հաշվառման համարանիշը

թողարկման տարեթիվը

մակ-նիշը

հաշվառման համարանիշը

թողարկման տարեթիվը

1

2

3

4

5

6

7

8

               
               
               

 

Տրվում է նշված ավտոմոբիլը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր

Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության մարմիններում վերագրանցելու և

հատկացված դեղին հիմնագույնի համարանիշը նույնը թողնելու համար:

 

Լիցենզավորող հանձնաժողովի նախագահ ______________ ________________

(ստորագրությունը)      (անունը, ազգանունը)

 

____ _________________ 200 թ.

(տեղեկանքը տալու ամսաթիվը)

 

(Ձևը լրաց. 12.03.09 N 271-Ն)

 

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2007 թվականի
մարտի 22-ի N 655-Ն որոշման

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18754

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԿԱՊԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Լ Ի Ց Ե Ն Զ Ի Ա

 

ՏԾ N 00000

 

Հայաստանի Հանրապետությունում մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով

ուղևորափոխադրումների կազմակերպման

___________________________________________________________

(նշվում է` մեկ կամ մեկից ավելի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպման տեսակը)

 

Տրվում է _____________________________________________________

(կազմակերպության անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, հայրանունը, ազգանունը)

 

Կազմակերպության

(անհատ ձեռնարկատիրոջ) __________________________________________

(գտնվելու (բնակության) վայրը)

 

Լիցենզիայի գործողության

ժամկետը`

անժամկետ

 

Լիցենզիան տալու ամսաթիվը`                                       ___ ________ 200 թ.

 

ՀՀ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԿԱՊԻ ՆԱԽԱՐԱՐ    ______________ _____________

(ստորագրությունը)      (անունը, ազգանունը)     

 

(Հավելվածը խմբ. 12.03.09 N 271-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան

* - Ծանոթություն -

համաձայն Արդարադատության նախարարության թիվ 41 պաշտոնական տեղեկատվության սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 07.07.2007 թ.