Համարը 
N 620-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2011.05.25/29(832) Հոդ.718
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
05.05.2011
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
18.05.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.05.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2011/2012 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐԸ` ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

5 մայիսի 2011 թվականի N 620-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2011/2012 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐԸ` ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 28-րդ հոդվածի 6-րդ կետին ու «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 6-րդ ենթակետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների` 2011/2012 ուսումնական տարվա` պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով 1684 տեղ, որից` առանց պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետման իրավունքի` 1297 տեղ, պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետման իրավունքով` 387 տեղ` համաձայն հավելվածի:

2. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանը պահուստային տեղերի բաշխումը և ըստ հաստատությունների թափուր մնացած տեղերի վերաբաշխումն իրականացնել բուհերին տրամադրված տեղերի շրջանակում:

3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 27-ի N 1183-Ն որոշմամբ հաստատված` Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տալու կարգի 2-րդ կետի «բ» ենթակետով նախատեսված սոցիալական խմբերի ֆինանսավորումը կատարել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:

4. Միջպետական համաձայնագրերով Հայաստանի Հանրապետության պետական բուհեր ընդունված ուսանողների ուսուցման ֆինանսավորումը կատարել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

 Տ. Սարգսյան

 

2011 թ. մայիսի 18
Երևան

 

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

 մայիսի 5-ի N 620-Ն որոշման

 

Աղյուսակ N 1

 

2011/2012 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐԸ

Ուսումնական հաստատության (կազմակերպության) անվանումը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

ընդամենը

առանց տարկետման իրավունքի

տարկետման իրավունքով

ընդամենը

այդ թվում՝
 ԲԶ

Ընդամենը

այդ թվում`

1684

1297

99

387

         

ՀՀ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

1410

1098

98

312

Հայ-ռուսական (Սլավոնական) պետական համալսարան

20

0

0

20

Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան հիմնադրամ

3

0

0

3

Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա հիմնադրամ

8

4

1

4

Հայաստանի ամերիկյան համալսարան

20

15

0

5

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա

36

13

0

23

ԼՂՀ

30

30

0

0

ՀՀ ՊՆ

51

51

0

0

ՀՀ ոստիկանություն

20

20

0

0

Պահուստային տեղ

86

66

0

20

Աղյուսակ N 2

 

2011/2012 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն

 

Ծածկագիր

Բուհը, մասնագիտության անվանումը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

ընդամենը

առանց տարկետման իրավունքի

տարկետման իրավունքով

ընդամենը

այդ թվում՝
 ԲԶ

 

1

2

3

4

4.1

5

 

Երևանի պետական համալսարան

360

277

28

83

010100

Մաթեմատիկա

9

8

1

1

010400

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

14

7

1

7

010600

Ֆիզիկա

13

5

1

8

010800

Մեխանիկա

4

2

1

2

011000

Ակտուար մաթեմատիկա

5

5

1

0

011100

Միջուկային ֆիզիկա

5

3

0

2

011200

Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա

9

3

1

6

011300

Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա

3

1

1

2

020100

Քիմիա

5

3

1

2

020200

Կենսաբանություն

6

6

1

0

020300

Երկրաբանություն

8

5

1

3

020400

Աշխարհագրություն

6

5

1

1

020600

Ջրաօդերևութաբանություն

1

1

0

0

020900

Էկոլոգիական քիմիա

4

3

0

1

021100

Կիրառական քիմիա

1

0

0

1

021200

Կենսաֆիզիկա

4

3

0

1

021300

Կենսաքիմիա

4

4

0

0

030100

Փիլիսոփայություն

5

2

1

3

030200

Քաղաքագիտություն

14

11

1

3

030300

Հոգեբանություն

9

9

0

0

030400

Պատմություն

9

4

1

5

030500

Իրավագիտություն

23

20

1

3

030600

Լրագրություն

8

7

1

1

030700

Միջազգային հարաբերություններ

17

14

1

31

030800

Արաբագիտություն

12

8

1

4

030800

Իրանագիտություն

9

6

1

3

030800

Թուրքագիտություն

6

5

1

1

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

18

18

1

0

031200

Լեզվ. և միջմշ. հաղ.` ռուսաց լեզու

2

2

0

0

031200

Լեզվ. և միջմշ. հաղ.` անգլ. լեզու

4

4

0

0

031300

Անգլերեն լեզու և գրականություն

19

18

1

1

031300

Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

5

5

0

0

031300

Գերմաներեն լեզու և գրականություն

4

4

0

0

031300

Իսպաներեն լեզու և գրականություն

3

3

0

0

031400

Մշակութաբանություն

4

3

0

1

031500

Արվեստաբանություն

5

5

0

0

031900

Աստվածաբանություն

6

6

1

0

032000

Հանրային կառավարում

7

6

0

1

032300

Թարգմանչական գործ, անգլ. և հայ.

6

6

0

0

032400

Ռուսաց լեզու և գրականություն

9

7

1

2

032500

Սփյուռքագիտություն

2

2

0

0

032700

Եվրոպագիտություն

5

3

1

2

040100

Սոցիալական աշխատանք

4

4

0

0

040200

Սոցիոլոգիա

8

8

1

0

050100

Կրթության կազմակերպում

3

3

0

0

080100

Տնտեսագիտության տեսություն

23

15

1

8

080200

Կառավարում

5

2

0

3

090100

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

5

3

1

2

 1 որից 1-ը Գորիսի պետական համալսարանի շրջանավարտի համար նախատեսված նպատակային տեղ

 
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ

12

9

0

3

010100

Մաթեմատիկա

0

0

0

0

020200

Կենսաբանություն

1

1

0

0

020400

Աշխարհագրություն

2

0

0

2

030300

Հոգեբանություն

0

0

0

0

030400

Պատմություն

5

4

0

1

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

0

0

0

0

031300

Անգլերեն լեզու և գրականություն

1

1

0

0

031300

Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

1

1

0

0

050100

Կրթության կազմակերպում

0

0

0

0

080100

Տնտեսագիտության տեսություն

2

2

0

0

 
 

Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Երևանի կրթահամալիր)

234

191

19

43

010400

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

5

4

0

1

040200

Սոցիոլոգիա

0

0

0

0

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (էներգետիկայի ճյուղում)

7

6

1

1

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (մեքենաշինության ճյուղում)

8

7

1

1

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (տրանսպորտի ճյուղում)

5

4

1

1

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (կապի ճյուղում)

6

5

1

1

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (լեռնամետալուրգիայի ճյուղում)

6

5

1

1

090100

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

14

12

1

2

090200

Տեղեկատվական անվտանգություն

9

8

1

1

130100

Օգտակար հանածոների հետախուզում և մշակում

9

8

1

1

140100

Ջերմաէներգետիկա (ներառյալ ատոմային էլեկտրական կայաններ և սարքավորումներ)

10

6

1

4

140200

Էլեկտրաէներգետիկա

9

8

1

1

140500

Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա և էլեկտրատեխնոլոգիաներ

12

9

1

3

150100

Մետալուրգիա և նյութագիտություն

9

8

1

1

150200

Կիրառական մեխանիկա

3

2

0

1

150300

Տեխնոլոգիական մեքենաներ և սարքավորումներ

7

6

1

1

150400

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

7

6

0

1

190200

Տրանսպորտային ուղիների, միջոցների, շինարարություն, կառավարում և դրանց շահագործում

8

7

1

1

190300

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

7

6

1

1

200100

Սարքաշինություն

6

5

0

1

200300

Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն

6

5

0

1

210100

Էլեկտրոնային տեխնիկա

10

82

1

2

210100

Էլեկտրոնային տեխնիկա («Գերմեծ ինտեգրալ սխեմաների նախագծում» մասնագիտացում-Սինոփսիս)

8

7

1

1

210300

Ռադիոտեխնիկա և կապ

12

9

1

3

220200

Ավտոմատացում և կառավարում

9

5

0

4

230100

Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

19

16

1

3

230100

Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա («Էլեկտրոնային նախագծման ավտոմատացում» մասնագիտացում - Սինոփսիս)

5

4

0

1

240100

Քիմիական տեխնոլոգիաներ

7

7

0

0

240200

Կենսատեխնոլոգիա

3

3

0

0

280100

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (էներգետիկայի ճյուղում)

3

2

0

1

280100

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (քիմիական արդյունաբերությունում)

2

1

0

1

290100

Հրատարակչական գործ և պոլիգրաֆիա

3

2

0

1

 2 որից 1-ը Գորիսի պետական համալսարանի շրջանավարտի համար նախատեսված նպատակային տեղ

 
 

ՀՊՃՀ-ի Գյումրու մասնաճյուղ

12

10

1

2

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության ճյուղում)

5

4

1

1

260200

Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրանքի նախագծում

2

2

0

0

260300

Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրատեսակների տեխնոլոգիա

5

4

0

1

 
 

ՀՊՃՀ-ի Վանաձորի մասնաճյուղ

6

5

1

1

270100

Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն

6

5

1

1

 
 

Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան

45

30

4

15

031700

Գեղեցիկ արվեստ

0

0

0

0

070900

Դիզայն

0

0

0

0

071800

Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում

3

3

1

0

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (շինարարության ճյուղում)

3

2

0

1

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (քաղաքային տնտեսության, բնակարանային և կոմունալ ծառայության ճյուղում)

4

3

1

1

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (տրանսպորտի ճյուղում)

0

0

0

0

081000

Բնօգտագործման տնտեսագիտություն

2

2

0

0

081300

Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր

2

2

0

0

081500

Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի)

0

0

0

0

190200

Տրանսպորտային ուղիների, միջոցների շինարարություն, կառավարում և դրանց շահագործում

2

0

0

2

190300

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

2

1

0

1

230100

Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

0

0

0

0

270100

Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն

4

3

1

1

270300

Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում

3

2

0

1

270400

Քաղաքային տնտեսություն և ջերմագազամատակարարում

2

1

0

1

271100

Շենքերի նախագծում

2

1

0

1

271200

Անշարժ գույքի փորձաքննություն և կառավարում

2

1

0

1

271400

Կադաստր և կիրառական գեոդեզիա

4

4

1

0

271500

Ճարտարապետություն և դիզայն

4

1

0

3

280400

Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում (ըստ ճյուղերի)

3

2

0

1

280500

Բնապահպանական փորձաքննություն

1

1

0

0

280700

Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում

2

1

0

1

 
 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

160

133

6

27

080100

Տնտեսագիտության տեսություն

10

9

0

1

080200

Կառավարում (այդ թվում` պետական և մունիցիպալ կառավարում, զբոսաշրջության կառավարում, հակաճգնաժամային կառավարում)

28

26

0

2

080300

Ֆինանսներ (այդ թվում` մաքսային գործ, արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և կառավարում)

30

22

2

8

080400

Կոմերցիա (այդ թվում` բիզնեսի կազմակերպում)

11

9

0

2

080500

Վիճակագրություն

2

2

0

0

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (ըստ ճյուղերի)

13

12

2

1

080700

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

8

7

0

1

080800

Մակրոտնտեսական քաղաքականություն և կանխատեսում

10

6

0

4

080900

Աշխատանքի տնտեսագիտություն

10

10

2

0

081000

Բնօգտագործման տնտեսագիտություն

7

4

0

3

081100

Մաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելները տնտեսագիտության մեջ

2

2

0

0

081300

Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր

5

3

0

2

081400

Ապահովագրական գործ

10

8

0

2

081500

Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի)

4

4

0

0

081600

Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձագիտություն

1

1

0

0

081700

Շուկայաբանություն (մարքեթինգ)

9

8

0

1

 
 

ՀՊՏՀ Գյումրիի մասնաճյուղ

8

8

0

0

080300

Ֆինանսներ

4

4

0

0

081500

Հաշվապահական հաշվառում
(ըստ ճյուղերի)

3

3

0

0

080400

Կոմերցիա (այդ թվում` բիզնեսի կազմակերպում)

1

1

0

0

 
 

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

144

115

11

29

010100

Մաթեմատիկա

4

3

1

1

010600

Ֆիզիկա

3

3

1

0

020100

Քիմիա

3

3

0

0

020200

Կենսաբանություն

3

2

0

1

020400

Աշխարհագրություն

3

3

1

0

020800

Բնապահպանություն և էկոլոգիա

3

3

0

0

030400

Պատմություն

6

3

1

3

030500

Իրավագիտություն (մանկավարժություն)

5

3

1

2

030600

Լրագրություն (Հեռուստալրագրություն)

5

4

0

1

030600

Լրագրություն (Ռադիոլրագրություն)

4

3

0

1

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

6

6

0

0

031300

Անգլերեն լեզու

6

6

0

0

031300

Գերմաներեն լեզու

2

2

0

0

031300

Ֆրանսերեն լեզու

2

2

0

0

031300

Իսպաներեն

0

0

0

0

031400

Մշակութաբանություն

3

1

0

2

032400

Ռուսաց լեզու և գրականություն

3

3

0

0

040100

Սոցիալական աշխատանք

0

0

0

0

050200

Ինֆորմատիկա

5

4

1

1

050300

Բնագիտություն

2

2

0

0

050600

Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն

3

3

1

0

050700

Երաժշտական կրթություն

5

5

0

0

050800

Կերպարվեստ և գծագրություն

5

3

1

2

050801

Կերպարվեստ և գծագրություն (գծագրություն)

3

2

0

1

051000

Մանկավարժություն և հոգեբանություն

5

5

0

0

051000

Նախադպրոցական մանկավարժություն և հոգեբանություն

3

3

0

0

051000

Զինվորական մանկավարժություն և հոգեբանություն

2

2

0

0

051100

Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության)

6

6

0

0

051300

Սոցիալական մանկավարժություն

3

3

0

0

051500

Հատուկ հոգեբանություն

3

3

0

0

051500

Տիֆլոմանկավարժություն

2

2

0

0

051500

Սուրդոմանկավարժություն

2

2

0

0

051500

Օլիգոֆրենոմանկավարժություն

1

1

0

0

051500

Լոգոպեդիա

3

3

0

0

051500

Շտկող մանկ. և հոգեբանություն (ն/դ)

1

1

0

0

053400

Մանկավարժություն և սոցիոլոգիա

3

2

1

1

070300

Մասսայական հանդիսությունների ռեժիսուրա

2

1

0

1

070300

Հեռուստաֆիլմերի և հեռուստածրագրերի ռեժիսուրա

4

3

1

1

070600

Պարարվեստ

3

1

0

2

071100

Կիրառական արվեստ

0

0

0

0

071500

Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ

3

2

1

1

071700

Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (թանգարանային գործ և հուշարձանների պահպանություն)

3

2

0

1

071700

Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (գեղարվեստական լուսանկարչություն)

3

1

0

2

071700

Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (օպերատորություն)

3

1

0

2

071700

Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (կառավարում և մենեջմենթ)

2

1

0

1

072300

Կերպարվեստի պատմություն և տեսություն

3

1

0

2

 
 

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան

74

70

7

4

031100

Լեզվաբանություն

24

23

7

1

031200

Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն

21

20

0

1

031300

Օտար լեզու և գրականություն

14

13

0

1

032300

Թարգմանչական գործ

10

9

0

1

032400

Ռուսաց լեզու և գրականություն

5

5

0

0

030600

Լրագրություն

0

0

0

0

032000

Հանրային կառավարում

0

0

0

0

 
 

Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ

38

34

3

4

010100

Մաթեմատիկա

4

3

0

1

010600

Ֆիզիկա

3

3

1

0

020200

Կենսաբանություն

2

2

0

0

020400

Աշխարհագրություն

2

2

1

0

030400

Պատմություն

4

3

0

1

032400

Ռուսաց լեզու և գրականություն

2

2

0

0

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

4

4

0

0

031300

Անգլերեն լեզու

7

7

0

0

051000

Մանկավարժություն և հոգեբանություն

3

3

0

0

051100

Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության)

2

2

0

0

050200

Ինֆորմատիկա

3

2

1

1

032100

Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ

2

1

0

1

 
 

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ

19

15

1

4

010100

Մաթեմատիկա

2

1

0

1

010600

Ֆիզիկա

2

1

0

1

020200

Կենսաբանություն

2

1

0

1

020100

Քիմիա

2

2

0

0

030400

Պատմություն

2

2

0

0

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

2

2

0

0

031300

Անգլերեն լեզու

0

0

0

0

032400

Ռուսաց լեզու և գրականություն

2

2

1

0

051000

Մանկավարժություն և հոգեբանություն

2

2

0

0

050100

Կրթության կազմակերպում

3

2

0

1

 
 

Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա

30

19

1

11

070100

Երաժշտական արվեստ, այդ թվում`

       
 

Գործիքային կատարողականություն (դաշնամուր, լարային, փողային և հարվածային, ժողովրդական, էստրադային-ջազային գործիքներ)

20

10

1

10

 

Վոկալ արվեստ (ակադեմիական, ժողովրդական, էստրադային-ջազային երգեցողություն)

3

2

0

1

 

Դիրիժորություն (ակադեմիական երգչախմբի, զինվորական փողային նվագախմբի)

3

3

0

0

 

Կոմպոզիցիա (ակադեմիական, էստրադային-ջազային)

2

2

0

0

 

Երաժշտագիտություն

2

2

0

0

 
 

Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ

29

21

1

8

070200

Դերասանական արվեստ (դրամ. թատրոնի և կինոյի դերասան, երաժշտական թատրոնի դերասան, տիկնիկային թատրոնի դերասան)

6

4

0

2

070300

Ռեժիսուրա (դրամ. թատրոնի ռեժիսուրա)

4

3

0

1

070400

Թատերագիտություն

2

2

0

0

071200

Գրական ստեղծագործություն

1

1

0

0

071300

Կինոարվեստ (վավերագրական ֆիլմի ռեժիսուրա, հնչյունային ռեժիսուրա)

6

4

1

2

071400

Օպերատորություն (կինոօպերատորություն)

4

3

0

1

071700

Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (արվեստի կառավարում)

1

0

0

1

071900

Գեղանկարչություն (բեմանկարչություն)

5

4

0

1

 
 

Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա

14

9

1

5

070900

Դիզայն

3

1

0

2

071100

Կիրառական արվեստ

1

1

0

0

071800

Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում

2

0

0

2

071900

Գեղանկարչություն

1

1

0

0

072100

Քանդակագործություն

1

1

1

0

072200

Գրաֆիկա

2

1

0

1

072300

Կերպարվեստի պատմություն և տեսություն

1

1

0

0

072400

Հագուստի մոդելավորում

3

3

0

0

 
 

ԵԳՊԱ Գյումրու մասնաճյուղ

3

1

0

2

071900

Գեղանկարչություն

1

0

0

1

072100

Քանդակագործություն

0

0

0

0

072200

Գրաֆիկա

1

0

0

1

072300

Կերպարվեստի պատմություն և տեսություն

0

0

0

0

072400

Հագուստի մոդելավորում

1

1

0

0

 
 

Գավառի պետական համալսարան

14

10

1

4

020200

Կենսաբանություն

1

1

0

0

020400

Աշխարհագրություն

0

0

0

0

020900

Էկոլոգիական քիմիա (Բնապահպանություն և բնօգտագործում)

0

0

0

0

030400

Պատմություն (իրավունքի հիմունքներ)

1

1

0

0

030500

Իրավագիտություն

1

0

0

1

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

1

1

0

0

031300

Անգլերեն լեզու

1

1

0

0

032400

Ռուսաց լեզու և գրականություն

1

1

0

0

051100

Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության)

1

1

0

0

080300

Ֆինանսներ

2

1

0

1

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում

2

1

0

1

081500

Հաշվապահական հաշվառում

1

1

1

0

230100

Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

2

1

0

1

 
 

Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

47

25

3

22

060100

Բուժական գործ

30

17

2

13

060200

Ստոմատոլոգիա

10

4

1

6

240600

Դեղագիտություն

7

4

0

3

 
 

Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ

48

34

3

14

032100

Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ

33

21

3

12

032200

Ֆիզիկական կուլտուրա առողջական շեղում ունեցող անձանց համար (ադապտացված ֆիզիկական կուլտուրա և կինեզոլոգիա)

10

9

0

1

030600

Լրագրություն` մարզական լրագրող

5

4

0

1

 
 

Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան

107

77

7

30

310102

Ագրոնոմիա (այդ թվում 310103 Պտղաբուծություն և խաղողագործություն մասնագիտության)

2

2

0

0

310104

Բույսերի պաշտպանություն

2

2

0

0

310105

Գյուղ. մշակաբույսերի սելեկցիա և գենետիկա

3

2

0

1

310106

Ագրոէկոլոգիա

2

2

0

0

310201

Անասնաբուծություն

2

2

0

0

310301

Անասնաբուժական սանիտարիա և փորձաքննություն

3

1

0

2

310302

Անասնաբուժություն

4

2

0

2

310404

Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում

3

3

0

0

310504

Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանում

3

1

0

2

310511

Կենսագործունեության անվտանգություն և անվտանգությունը անվտանգ իրավիճակներում

3

3

0

0

310703

Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրանքի տեխնոլոգիա

3

3

0

0

310705

Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն

2

0

0

2

310707

Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա

2

2

0

0

310708

Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա

2

2

0

0

310709

Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա

1

0

0

1

310710

Ձկան և ձկնամթերքի տեխնոլոգիա

1

1

0

0

310712

Մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա

2

2

0

0

310713

Կաշվի և մորթու տեխնոլոգիա

1

1

0

0

310715

Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն

3

2

0

1

310716

Գյուղ. հումքի փորձ. ստանդ. և սերտիֆիկացում

2

2

0

0

310801

Գյուղատնտեսության մեքենայացում

3

1

0

2

310802

Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում

1

1

0

0

310901

Հողաշինարարություն, հողային կադաստր

6

3

0

3

311001

Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքավորումներ

3

1

0

2

311004

Փոխադրումների, ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

5

1

0

4

311101

Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում

5

5

1

0

311102

Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում

5

4

1

1

311103

Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ

5

4

1

1

311112

Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում

5

4

1

1

311105

Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն (գյուղ. արտադրանքի և պարենամթերքի)

3

2

1

1

311106

Ագրարային քաղաքականություն և տարածաշրջանի զարգացում

2

1

0

1

311107

Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն

5

5

1

0

311107

Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն (Հայ ամերիկյան ագրոբիզնեսի ուսուցման կենտրոն ATC )

8

7

0

1

311108

Ագրոպարենային համակարգի խորհրդատվություն և տեղեկատվություն

2

1

0

1

311110

Ապահովագրական գործ (ագրարային համակարգի)

3

2

1

1

 
 

Գորիսի պետական համալսարան

6

5

0

1

010100

Մաթեմատիկա

1

1

0

0

020200

Կենսաբանություն

1

1

0

0

030400

Պատմություն

1

1

0

0

030500

Իրավագիտություն

1

0

0

1

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

1

1

0

0

051100

Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության)

1

1

0

0

 

Աղյուսակ N 3

 

2011/2012 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

  միջպետական համաձայնագրերով հիմնադրված բուհեր

 

 

Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան

20

0

0

20

 

Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան հիմնադրամ

3

0

0

3

 

Աղյուսակ N 4

 

2011/2012 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

 պետության մասնակցությամբ հիմնադրված բարձրագույն ուսումնական հաստատություն

 

 

Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա հիմնադրամ

8

4

1

4

 

Հայաստանի ամերիկյան համալսարան

20

15

0

5

 

Աղյուսակ N 5

 

2011/2012 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա

 

 

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա

36

13

0

23

010200

Կիրառական մաթեմատիկա

2

1

0

1

230100

Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

4

1

0

3

021000

Դեղագործական քիմիա

1

0

0

1

240200

Կենսատեխնոլոգիա

2

1

0

1

030300

Հոգեբանություն

2

2

0

0

030600

Լրագրություն

1

1

0

0

030800

Արևելագիտություն

1

0

0

1

030400

Պատմություն

1

1

0

0

080200

Կառավարում

4

1

0

3

081700

Շուկայաբանություն

3

1

0

2

080300

Ֆինանսներ

3

1

0

2

030500

Իրավագիտություն

3

1

0

2

030700

Միջազգային հարաբերություններ

2

1

0

1

030200

Քաղաքագիտություն

1

0

0

1

210300

Ռադիոտեխնիկա և կապ

5

0

0

5

053400

Մանկավարժություն և սոցիոլոգիա

1

1

0

0

 

Աղյուսակ N 6

 

2011/2012 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն

 

Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

51

51

0

0

060100

Բուժական գործ

30

30

0

0

060200

Ստոմատոլոգիա

21

21

0

0

 

Աղյուսակ N 7

 

2011/2012 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ոստիկանություն

 

ՀՀ ոստիկանության ակադեմիա

20

20

0

0


Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան