Համարը 
N 399-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2013.05.02/23(963) Հոդ.385
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
04.04.2013
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
25.04.2013
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
03.05.2013
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2013/2014 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ՝ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

4 ապրիլի 2013 թվականի N 399-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2013/2014 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ՝ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 28-րդ հոդվածի 6-րդ մասին ու «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների` 2013/2014 ուսումնական տարվա` պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունելության տեղերը` համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 և 8 հավելվածների:

2. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանը պահուստային տեղերի բաշխումը և ըստ հաստատությունների թափուր մնացած տեղերի վերաբաշխումն իրականացնել բուհերին տրամադրված տեղերի շրջանակում:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

 Տ. Սարգսյան

 

2013 թ. ապրիլի 25

Երևան

 

 

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի

ապրիլի 4-ի N 399-Ն որոշման

 

2013/2014 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Ուսումնական հաստատության (կազմակերպության) անվանումը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

ընդամենը

առանց տարկետման իրավունքի

տարկետման իրավունքով

ընդամենը

այդ թվում` ԲԶ

Ընդամենը
այդ թվում`

1715

1301

99

414

ՀՀ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

1448

1133

99

325

Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան

20

   

20

Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան հիմնադրամ

3

   

3

Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա հիմնադրամ

8

4

 

4

Հայաստանի ամերիկյան համալսարան

20

15

 

5

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն

28

12

 

16

ԼՂՀ

30

30

 

0

ՀՀ ՊՆ

7

0

 

7

ՀՀ ոստիկանություն

10

10

 

0

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա

38

29

 

9

Միջպետական համաձայնագրերով ՀՀ պետական բուհեր ընդունված օտարերկրացի քաղաքացիներ

23

23

   

Պահուստային տեղ`

80

45

 

25

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի

ապրիլի 4-ի N 399-Ն որոշման

 

2013/2014 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

 

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն

 

Ծածկագիրը

Բուհը,
մասնագիտության անվանումը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

ընդա-
մենը

առանց տարկետման իրավունքի

տարկետ-
ման իրավուն քով

ընդա-
մենը

այդ թվում` ԲԶ

1

2

3

4

4.1

5

 

Ընդամենը

1458

1133

99

325

 

Երևանի պետական համալսարան

388

307

30

81

010100

Մաթեմատիկա

9

5

1

4

010400

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

20

11

1

9

010600

Ֆիզիկա

12

3

1

9

010800

Մեխանիկա

3

2

1

1

011000

Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

9

6

 

3

011100

Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա

2

2

1

 

011200

Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա

9

4

1

5

011300

Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա

4

3

1

1

011400

Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում

3

1

 

2

011401

Գերմեծ ինտեգրալ սխեմաների նախագծում

4

 1

 

3

020100

Քիմիա

4

4

1

 

020200

Կենսաբանություն

6

6

1

 

020300

Երկրաբանություն

8

5

1

3

020400

Աշխարհագրություն

7

6

1

1

020500

Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

4

4

   

020600

Ջրաօդերևութաբանություն

1

1

   

020900

Էկոլոգիական քիմիա

3

2

1

1

021200

Կենսաֆիզիկա

2

2

   

021300

Կենսաքիմիա

3

3

   

021500

Կենսաինֆորմատիկա

1

1

   

030100

Փիլիսոփայություն

6

6

1

 

030200

Քաղաքագիտություն

12

10

1

2

030300

Հոգեբանություն

8

8

   

030400

Պատմություն

9

4

1

5

030500

Իրավագիտություն

19

15

1

4

030600

Լրագրություն

8

6

1

2

030700

Միջազգային հարաբերություններ

16

12

1

4

030800

Արևելագիտություն (արաբագիտություն)

7

6

1

1

030800

Արևելագիտություն (իրանագիտություն)

6

5

1

1

030800

Արևելագիտություն (թուրքագիտություն)

6

6

1

 

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

17

16

1

1

031200

Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն (ռուսաց լեզու)

4

4

   

031200

Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն (անգլերեն լեզու)

5

4

 

1

031300

Օտար լեզու և գրականություն (անգլերեն լեզու և գրականություն)

20

20

1

 

031300

Օտար լեզու և գրականություն (ֆրանսերեն լեզու և գրականություն)

2

2

   

031300

Օտար լեզու և գրականություն (գերմաներեն լեզու և գրականություն)

3

3

   

031300

Օտար լեզու և գրականություն (իսպաներեն լեզու և գրականություն)

4

4

   

031300

Օտար լեզու և գրականություն (իտալերեն լեզու և գրականություն)

2

2

   

031400

Մշակութաբանություն

5

4

 

1

031500

Արվեստաբանություն

5

5

   

031900

Աստվածաբանություն

7

7

1

 

032000

Հանրային կառավարում

8

7

1

1

032300

Թարգմանչական գործ (անգլերեն լեզու)

5

5

   

032300

Թարգմանչական գործ (ֆրանս. լեզու)

1

1

   

032300

Թարգմանչական գործ (ռուսաց լեզու)

2

2

   

032400

Ռուսաց լեզու և գրականություն

7

7

1

 

032500

Սփյուռքագիտություն

2

2

   

032700

Եվրոպագիտություն

5

2

 

3

032900

Կովկասագիտություն

2

2

   

040100

Սոցիալական աշխատանք

5

5

1

 

040200

Սոցիոլոգիա

7

7

1

 

040400

Հասարակայնության հետ կապեր

2

2

   

050100

Կրթության կազմակերպում

4

4

   

060300

Դեղագիտություն

6

6

   

080100

Տնտեսագիտության տեսություն

25

19

1

6

080200

Կառավարում

9

6

1

3

090100

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

8

4

 

4

100100

Սերվիս

5

5

   
 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ

9

5

 

4

010100

Մաթեմատիկա

1

   

1

030400

Պատմություն

1

   

1

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

1

1

   

031300

Օտար լեզու և գրականություն (անգլերեն լեզու և գրականություն)

1

1

   

031300

Օտար լեզու և գրականություն (ֆրանսերեն լեզու և գրականություն)

1

1

   

071100

Կիրառական արվեստ

2

2

   

080100

Տնտեսագիտության տեսություն

2

   

2

 

Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ)

246

201

19

45

010400

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

7

6

 

1

011300

Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա

7

6

 

1

071800

Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում

4

3

 

1

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (էներգետիկայի ճյուղում)

4

3

1

1

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (մեքենաշինության ճյուղում)

4

3

1

1

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (տրանսպորտի ճյուղում)

4

3

1

1

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (կապի ճյուղում)

4

3

1

1

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (լեռնամետալուրգիայի ճյուղում)

4

3

1

1

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (քիմիական արդյունաբերության ճյուղում)

3

2

 

1

081000

Բնօգտագործման տնտեսագիտություն

3

2

 

1

090100

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

16

14

1

2

090200

Տեղեկատվական անվտանգություն

9

8

1

1

130100

Օգտակար հանածոների հետախուզում և մշակում

8

7

1

1

140100

Ջերմաէներգետիկա

8

7

1

1

140200

Էլեկտրաէներգետիկա

8

7

1

1

140300

էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաներ և էնրգետիկական մենեջմենթ

4

3

 

1

140400

Ատոմային էլեկտրական կայաններ և տեղակայանքներ

5

4

 

1

140500

Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա և էլեկտրատեխնոլոգիաներ

12

10

1

2

150100

Մետալուրգիա և նյութագիտություն

8

7

1

1

150200

Կիրառական մեխանիկա

4

3

 

1

150300

Տեխնոլոգիական մեքենաներ և սարքավորումներ

6

5

1

1

150400

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

6

5

 

1

190200

Տրանսպորտային ուղիների, միջոցների շինարարություն, կառավարում և դրանց շահագործում

6

5

1

1

190300

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

6

5

1

1

200100

Սարքաշինություն

5

4

 

1

200300

Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն

6

5

 

1

200400

Չափագիտություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում

4

3

1

1

210100

Էլեկտրոնային տեխնիկա (տարկետման իրավունքով 1 տեղը Գորիսի պետական համալսարան)

9

7

1

2

010401

Գերմեծ ինտեգրալ սխեմաների նախագծում (Սինոփսիս)

9

6

 

3

210300

Ռադիոտեխնիկա և կապ

11

10

1

1

220200

Ավտոմատացում և կառավարում

10

9

 

1

230100

Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

16

13

1

3

230100

Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա («Էլեկտրոնային նախագծման ավտոմատացում»` Սինոփսիս)

6

5

 

1

240100

Քիմիական տեխնոլոգիաներ

6

5

 

1

240200

Կենսատեխնոլոգիա

4

3

 

1

280100

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (ըստ ճյուղերի

3

2

 

1

280400

Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում (լեռնամետալուրգիայի ճյուղում)

3

2

 

1

290100

Հրատարակչական գործ և պոլիգրաֆիա

4

3

 

1

 

ՀՊՃՀ-ի Գյումրու մասնաճյուղ

12

10

1

2

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության ճյուղում)

4

3

1

1

090100

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

4

3

 

1

200400

Չափագիտություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում

1

1

   

260200

Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրանքի նախագծում

1

1

   

270100

Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն

2

2

   
 

ՀՊՃՀ-ի Վանաձորի մասնաճյուղ

6

5

 

1

270100

Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն

3

3

   

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (մեքենաշինության ճյուղում)

3

2

 

1

 

Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան

51

33

4

18

070900

Դիզայն

2

1

 

1

071800

Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում

5

4

1

1

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (շինարարության ճյուղում)

2

1

 

1

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (քաղաքային տնտեսության, բնակարանային և կոմունալ ծառայության ճյուղում)

1

1

   

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (տրանսպորտի ճյուղում)

1

1

   

081000

Բնօգտագործման տնտեսագիտություն

2

2

   

081300

Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր

2

2

   

031700

Գեղեցիկ արվեստ

3

2

 

1

190200

Տրանսպորտային ուղիների, միջոցների շինարարություն, կառավարում և դրանց շահագործում

2

2

   

190300

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

2

2

   

230100

Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

2

   

2

270100

Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն

5

1

1

4

270300

Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում

3

1

 

2

270400

Քաղաքային տնտեսություն և ջերմագազամատակարարում

2

2

   

271100

Շենքերի նախագծում

2

1

 

1

271200

Անշարժ գույքի փորձաքննություն և կառավարում

2

1

 

1

271400

Կադաստր և կիրառական գեոդեզիա

2

2

1

 

271500

Ճարտարապետություն և դիզայն

6

5

1

1

280400

Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում (ըստ ճյուղերի)

2

1

 

1

280500

Բնապահպանական փորձաքննություն

2

   

2

280700

Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում

1

1

   
 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

160

136

6

24

080100

Տնտեսագիտության տեսություն

4

4

   

080200

Կառավարում (այդ թվում` պետական և մունիցիպալ կառավարում, զբոսաշրջության կառավարում, հակաճգնաժամային կառավարում)

28

22

 

6

080300

Ֆինանսներ (այդ թվում` մաքսային գործ, արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և կառավարում, բանկային գործունեության կազմակերպում, հարկային վարչարարություն, մաքսային վարչարարություն, պետական եկամուտների վերլուծություն և կանխատեսում, կոլեկտիվ ներդրումային համակարգ

27

22

2

5

080400

Կոմերցիա (այդ թվում` բիզնեսի կազմակերպում)

9

6

 

3

080500

Վիճակագրություն

4

4

   

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (ըստ ճյուղերի)

7

7

2

 

080700

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

10

9

 

1

080800

Մակրոտնտեսական քաղաքականություն և կանխատեսում

7

6

 

1

080900

Աշխատանքի տնտեսագիտություն

7

7

2

 

081000

Բնօգտագործման տնտեսագիտություն (այդ թվում` տնտեսական գործունեության բնապահպանական փորձաքննություն)

7

5

 

2

081100

Մաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելները տնտեսագիտության մեջ

4

2

 

2

081200

Հողագույքային հարաբերություններ (այդ թվում` անշարժ գույքի գնահատում, պետական գույքի կառավարում)

6

5

 

1

081300

Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր

4

4

   

081400

Ապահովագրական գործ

7

6

 

1

081500

Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի) (այդ թվում` աուդիտ)

15

13

 

2

081600

Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձագիտություն

6

6

   

081700

Շուկայաբանություն (մարքեթինգ)

8

7

 

1

 

ՀՊՏՀ Գյումրիի մասնաճյուղ

13

12

 

1

080200

Կառավարում

2

2

   

080300

Ֆինանսներ

4

4

 

0

080400

Կոմերցիա (այդ թվում` բիզնեսի կազմակերպում)

2

1

 

1

080700

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

3

3

   

081500

Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի) (այդ թվում` աուդիտ)

2

2

   
 

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

144

115

11

29

010100

Մաթեմատիկա

4

4

1

 

010600

Ֆիզիկա

3

3

1

 

020100

Քիմիա

2

2

   

020200

Կենսաբանություն

2

2

   

020400

Աշխարհագրություն

6

5

1

1

020800

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

4

3

 

1

030400

Պատմություն

7

3

1

4

030500

Իրավագիտություն (մանկավարժություն)

6

3

1

3

030600

Լրագրություն (հեռուստալրագրություն)

2

1

 

1

030600

Լրագրություն (ռադիոլրագրություն)

1

1

   

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

7

7

   

031300

Օտար լեզու և գրականություն, այդ թվում`

       
 

Անգլերեն լեզու և գրականություն

7

7

   
 

Գերմաներեն լեզու և գրականություն

2

2

   
 

Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

2

2

   

031400

Մշակութաբանություն

2

1

 

1

032400

Ռուսաց լեզու և գրականություն

3

3

   

040100

Սոցիալական աշխատանք

2

2

   

050200

Ինֆորմատիկա (տեղեկաբանություն)

5

4

1

1

050300

Բնագիտություն

1

1

   

050600

Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն

4

4

1

 

050700

Երաժշտական կրթություն

3

2

 

1

050800

Կերպարվեստ և գծագրություն

6

3

1

3

050800

Կերպարվեստ և գծագրություն /գծագրություն/

3

2

 

1

051000

Մանկավարժություն և հոգեբանություն

5

5

1

 

051000

Մանկավարժություն և հոգեբանություն (ն/դ)

2

2

   

051000

Մանկավարժություն և հոգեբանություն (Զինվորական մանկավարժություն և հոգեբանություն)

2

2

   

051100

Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության)

7

7

   

051100

Մանկավարժություն և մեթոդիկա (ն/դ)

2

2

   

051300

Սոցիալական մանկավարժություն

3

3

   

051500

Հատուկ կրթության մանկավարժություն և հոգեբանություն (տիֆլոմանկավարժություն)

2

2

   

051500

Հատուկ կրթության մանկավարժություն և հոգեբանություն (սուրդոմանկավարժություն)

2

2

   

051500

Հատուկ կրթության մանկավարժություն և հոգեբանություն (օլիգոֆրենոմանկավարժություն)

2

2

   

051500

Հատուկ կրթության մանկավարժություն և հոգեբանություն (լոգոպեդիա)

3

3

   

051500

Հատուկ կրթության մանկավարժություն և հոգեբանություն (հատուկ հոգեբանություն)

3

3

   

051500

Հատուկ կրթության մանկավարժություն և հոգեբանություն (շտկող մանկ. և հոգեբանություն (ն/դ))

1

1

   

053400

Մանկավարժություն և սոցիոլոգիա

3

3

1

 

070300

Ռեժիսուրա (մասսայական հանդիսությունների ռեժիսուրա)

3

1

 

2

070300

Ռեժիսուրա (հեռուստաֆիլմերի և հեռուստածրագրերի ռեժիսուրա)

2

1

 

1

070600

Պարարվեստ

3

1

 

2

071500

Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ

3

2

1

1

071700

Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (թանգարանային գործ և հուշարձանների պահպանություն)

3

1

 

2

071700

Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (գեղարվեստական լուսանկարչություն)

1

1

   

071700

Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (օպերատորություն)

3

1

 

2

071700

Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (կառավարում և մենեջմենթ)

3

1

 

2

072300

Կերպարվեստի պատմություն և տեսություն

2

2

   
 

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան

74

70

7

4

031100

Լեզվաբանություն

19

18

7

1

031200

Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն

19

18

 

1

032700

Եվրոպագիտություն

3

3

   

031300

Օտար լեզու և գրականություն

12

11

 

1

032300

Թարգմանչական գործ

10

9

 

1

032400

Ռուսաց լեզու և գրականություն

5

5

   

030700

Միջազգային հարաբերություններ

3

3

   

030200

Քաղաքագիտություն

3

3

   
 

Գյումրիի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ

38

34

3

4

010100

Մաթեմատիկա

3

3

   

010600

Ֆիզիկա

3

2

1

1

020200

Կենսաբանություն

3

3

   

030400

Պատմություն

3

3

1

 

032400

Ռուսաց լեզու և գրականություն

2

2

   

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

3

3

   

031300

Օտար լեզու և գրականություն (անգլերեն լեզու)

5

5

   

051000

Մանկավարժություն և հոգեբանություն

4

4

   

051100

Մանկավարժություն և մեթոդիկա

2

2

   

050200

Ինֆորմատիկա (տեղեկաբանություն)

2

1

1

1

030500

Իրավագիտություն (մանկավարժություն)

3

2

 

1

080200

Կառավարում

5

4

 

1

 

Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ

19

15

1

4

010100

Մաթեմատիկա

2

2

   

020200

Կենսաբանություն

1

1

   

020100

Քիմիա

2

2

   

030400

Պատմություն

2

1

 

1

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

2

2

   

032400

Ռուսաց լեզու և գրականություն

2

2

1

 

051000

Մանկավարժություն և հոգեբանություն

2

2

   

050100

Կրթության կազմակերպում

4

2

 

2

050200

Ինֆորմատիկա (տեղեկաբանություն)

2

1

 

1

 

Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա

34

14

1

20

070100

Երաժշտական արվեստ, այդ թվում`

       
 

Գործիքային կատարողականություն (դաշնամուր, լարային, փողային և հարվածային, ժողովրդական, էստրադային-ջազային գործիքներ)

22

12

1

10

 

Վոկալ արվեստ (ակադեմիական, ժողովրդական, էստրադային-ջազային երգեցողություն)

7

1

 

6

 

Դիրիժորություն (ակադեմիական երգչախմբի, զինվորական փողային նվագախմբի)

2

1

 

1

 

Կոմպոզիցիա (ակադեմիական, էստրադային-ջազային)

2

   

2

 

Երաժշտագիտություն

1

   

1

 

Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ

16

10

1

6

070200

Դերասանական արվեստ

3

1

 

2

070300

Ռեժիսուրա (դրամ. թատրոնի ռեժիսուրա)

2

   

2

070400

Թատերագիտություն

1

1

   

070700

Պարարվեստի ռեժիսուրա

2

2

   

071200

Գրական ստեղծագործություն

1

1

   

071300

Կինոարվեստ

2

1

1

1

071400

Օպերատորություն (կինոօպերատորություն)

2

1

 

1

071700

Սոցիալ-մշակութային գործունեություն

2

2

   

071900

Գեղանկարչություն

1

1

   
 

Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա

14

9

1

5

070900

Դիզայն (գեղար)

4

2

 

2

071100

Կիրառական արվեստ

1

1

   

071800

Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում

2

1

 

1

071900

Գեղանկարչություն

2

   

2

072100

Քանդակագործություն

1

1

1

 

072200

Գրաֆիկա

1

1

   

072300

Կերպարվեստի պատմություն և տեսություն

1

1

   

072400

Հագուստի մոդելավորում

2

2

   
 

ԵԳՊԱ Գյումրու մասնաճյուղ

2

0

0

2

071900

Գեղանկարչություն

1

   

1

072200

Գրաֆիկա

1

   

1

 

Գավառի պետական համալսարան

14

10

1

4

030400

Պատմություն

2

2

1

 

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

1

1

   

032400

Ռուսաց լեզու և գրականություն

1

1

   

051100

Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության)

1

1

   

080300

Ֆինանսներ

3

1

 

2

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (ըստ ճյուղերի)

1

1

   

081500

Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի)

2

1

 

1

0301300

Օտար լեզու և գրականություն (անգլերեն լեզու)

1

1

   

230100

Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

2

1

 

1

 

Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

57

30

3

27

060100

Բուժական գործ

30

17

2

13

060100

Բուժական գործ (հանրային առողջություն)

10

5

 

5

060200

Ստոմատոլոգիա

10

4

1

6

060300

Դեղագիտություն

7

4

 

3

 

Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ

48

34

3

14

032100

Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ

32

21

3

11

032200

Ֆիզիկական կուլտուրա առողջական շեղում ունեցող անձանց համար (ադապտացված ֆիզիկական կուլտուրա և կինեզոլոգիա)

11

9

 

2

030600

Լրագրություն

5

4

 

1

 

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան հիմնադրամ

107

77

7

30

310301

Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն

7

6

1

1

310302

Անասնաբուժություն

8

5

1

3

310404

Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում

5

4

 

1

310504

Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանում

5

5

   

310703

Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրանքի տեխնոլոգիա

6

5

 

1

310705

Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն

8

5

1

3

310707

Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա

4

3

 

1

310708

Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա

5

4

1

1

310709

Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա

6

5

 

1

310710

Ձկան և ձկնամթերքի տեխնոլոգիա

5

4

 

1

310712

Մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա

6

6

   

310713

Կաշվի և մորթու տեխնոլոգիա

2

2

1

 

310716

Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում

7

5

1

2

310801

Գյուղատնտեսության մեքենայացում

6

4

1

2

310901

Հողաշինարարություն և հողային կադաստր

7

3

 

4

311001

Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքավորումներ

4

   

4

190300

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

3

3

   

311003

Փոխադրումների կազմակերպումն ու կառավարումն ագրոպարենային համակարգում

2

   

2

311107

Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն (Հայ ամերիկյան ագրոբիզնեսի ուսուցման կենտրոն ATC )

11

8

 

3

 

Գորիսի պետական համալսարան

6

6

0

0

010100

Մաթեմատիկա

1

1

   

020200

Կենսաբանություն

1

1

   

030400

Պատմություն

1

1

   

030500

Իրավագիտություն

1

1

   

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

1

1

   

051100

Մանկավարժություն և մեթոդիկա

1

1

   

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի

ապրիլի 4-ի N 399-Ն որոշման

 

2013/2014 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Միջպետական համաձայնագրերով հիմնադրված բուհեր

 

Ծածկագիրը

Բուհը,
մասնագիտության անվանումը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

ընդա-մենը

առանց տարկետման իրավունքի

տարկետման իրավունքով

ընդա-մենը

այդ թվում` ԲԶ

1

2

3

4

4.1

5

 

Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան

20

   

20

 

Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան հիմնադրամ

3

   

3

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի

ապրիլի 4-ի N 399-Ն որոշման

 

Պետության մասնակցությամբ հիմնադրված բարձրագույն ուսումնական հաստատություն

 

Ծածկագիրը

Բուհը,
մասնագիտության անվանումը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

ընդամենը

առանց տարկետման իրավունքի

տարկետման իրավունքով

ընդա-
մենը

այդ թվում` ԲԶ

1

2

3

4

4.1

5

 

Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա հիմնադրամ

8

4

 

4

 

Հայաստանի ամերիկյան համալսարան

20

15

 

5

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 5

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի

ապրիլի 4-ի N 399-Ն որոշման

 

2013/2014 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոն

 

Ծածկագիրը

Բուհը,
մասնագիտության անվանումը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

ընդա-մենը

առանց տարկետման իրավունքի

տարկետման իրավունքով

ընդամենը

այդ թվում` ԲԶ

1

2

3

4

4.1

5

Ընդամենը

 

28

12

 

16

010200

Կիրառական մաթեմատիկա

2

1

 

1

230100

Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

2

   

2

020800

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

1

1

   

020200

Կենսաբանություն (Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն)

1

1

   

021000

Դեղագործական քիմիա

1

1

   

030300

Հոգեբանություն

1

1

   

030600

Լրագրություն

1

1

   

030800

Արևելագիտություն

1

   

1

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

1

1

   

030400

Պատմություն

1

1

   

080200

Կառավարում

2

   

2

080200

Կառավարում (Բիզնեսի կառավարում)

1

   

1

081700

Շուկայաբանություն (Մարքեթինգ)

2

   

2

080300

Ֆինանսներ

2

1

 

1

030500

Իրավագիտություն

3

1

 

2

030700

Միջազգային հարաբերություններ

2

1

 

1

030200

Քաղաքագիտություն

2

1

 

1

210300

Ռադիոտեխնիկա և կապ

2

   

2

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 6

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի

ապրիլի 4-ի N 399-Ն որոշման

 

2013/2014 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

 

Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն

 

Ծածկագիրը

Բուհը,
մասնագիտության անվանումը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

ընդա-մենը

առանց տարկետման իրավունքի

տարկետման իրավունքով

ընդա-մենը

այդ թվում` ԲԶ

1

2

3

4

4.1

5

Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

7

7

   

060400

 Բուժական գործ զինված ուժերում

7

7

   

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 7

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի

ապրիլի 4-ի N 399-Ն որոշման

 

2013/2014 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն

 

Բուհը,
մասնագիտության անվանումը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

ընդամենը

առանց տարկետման իրավունքի

տարկետման իրավունքով

ընդամենը

այդ թվում` ԲԶ

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիա

10

10

   

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 8

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի

ապրիլի 4-ի N 399-Ն որոշման

 

2013/2014 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

 

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմ

 

Բուհը,
մասնագիտության անվանումը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

ընդամենը

առանց տարկետման իրավունքի

տարկետման իրավունքով

ընդամենը

այդ թվում` ԲԶ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա

38

29

 

9

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան