Համարը 
N 400-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2013.05.02/23(963) Հոդ.386
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
04.04.2013
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
25.04.2013
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
03.05.2013
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ 2013/2014 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ ՈՒ ԴՈԿՏՈՐԱՆՏՈՒՐԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ԵՎ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ ՈՒ ԴՈԿՏՈՐԱՆՏՈՒՐԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

4 ապրիլի 2013 թվականի N 400-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2013/2014 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ ՈՒ ԴՈԿՏՈՐԱՆՏՈՒՐԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ԵՎ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ ՈՒ ԴՈԿՏՈՐԱՆՏՈՒՐԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 28-րդ հոդվածի 6-րդ մասին և «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության 2013/2014 ուսումնական տարվա՝

1) ասպիրանտուրա ընդունելության տեղերը՝

ա. պետական կրթաթոշակով, նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ, առկա ուսուցմամբ՝ 141 տեղ՝ պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետման իրավունքով,

բ. նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ, հեռակա ուսուցմամբ՝ 239 տեղ,

գ. պետական կրթաթոշակով, նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ, միջպետական համաձայնագրերով` 23 տեղ.

2) օրդինատուրա ընդունելության տեղերը` պետական կրթաթոշակով, նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ՝ 95 տեղ.

3) դոկտորանտուրա ընդունելության տեղերը՝ պետական կրթաթոշակով, նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ՝ 14 տեղ:

(1-ին կետը փոփ. 10.07.13 N 741-Ն)

2. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության 2013/2014 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրա ու դոկտորանտուրա ընդունելության տեղերի բաշխումը՝ համաձայն հավելվածի:

3. Սահմանել, որ`

1) Հայաստանի Հանրապետությունում 2013/2014 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրայի առկա և հեռակա, ինչպես նաև օրդինատուրայի ընդունելության ուսուցմամբ թափուր մնացած տեղերը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ու գիտական կազմակերպություններում վերաբաշխում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունը՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի, Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և գիտական կազմակերպությունների ներկայացրած լրացուցիչ հայտերի՝ իրենց տրամադրված տեղերի շրջանակներում.

2) Հայաստանի Հանրապետությունում 2013/2014 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրայի ընդունելության առկա և հեռակա, ինչպես նաև օրդինատուրայի ուսուցմամբ պահուստային տեղերի բաշխումը վերապահվում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանը.

3) Հայաստանի Հանրապետությունում 2013/2014 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրայի հեռակա և օրդինատուրայի ընդունելության տեղերը բաշխում և հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

 Տ. Սարգսյան

 

2013 թ. ապրիլի 25

Երևան

 

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի

ապրիլի 4-ի N 400-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2013/2014 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ ԵՎ ԴՈԿՏՈՐԱՆՏՈՒՐԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

NN
ը/կ

Բուհը

Գերատեսչական պատկանելությունը

Մասնագի-տության դասիչը

Մասնագիտությունը

ասպի-րան-տուրա

դոկտորան-տուրա

1.

Երևանի պետական համալսարան


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

Ա.01.01

Մաթեմատիկական անալիզ

1

 
 

Ա.01.03

Մաթեմատիկական ֆիզիկա

1

 

Ա.01.07

Հաշվողական մաթեմատիկա

2

 

Ա.01.09

Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն

1

 

Ա.02.04

Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա

1

 

Ա.04.02

Տեսական ֆիզիկա

1

 

Ա.04.03

Ռադիոֆիզիկա

1

 

Ա.04.07

Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա

1

 

Ա.04.10

Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա

1

 

Ա.04.20

Միջուկի, տարրական մասնիկների և տիեզերական ճառագայթների ֆիզիկա

1

 

Բ.00.04

Ֆիզիկական քիմիա

2

 

Գ.00.02

Կենսաֆիզիկա

1

 

Գ.00.14

Կենսատեխնոլոգիա

1

 

Ե.13.04

Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում

2

 

Ե.27.01

Պինդմարմնային էլեկտրոնիկա, ռադիոէլեկտրոնային բաղադրամասեր, միկրոէլեկտրոնիկա («ՍԻՆՈՓՍԻՍ ԱՐՄԵՆԻԱ»)

1

 

Է.00.01

Հայոց պատմություն

1

 

Ը.00.02

Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում

1

 

Ը.00.03

Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ

1

 

Ը.00.08

Տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում

1

 

Թ.00.02

Փիլիսոփայության պատմություն

1

 

Թ.00.06

Մշակութաբանություն

1

 

Ժ.01.03

Ռուս գրականություն

1

 

Ժ.01.06

Ժուռնալիստիկա

1

 

Ժ.02.01

Հայոց լեզու

1

 

Ժ.02.03

Համեմատական և տիպաբանական լեզվաբանություն

1

 

Ժ.02.06

Ասիայի հին և նոր լեզուներ

2

 

Ժ.02.07

Գերմանական լեզուներ

1

 

ԺԲ.00.02

Հանրային իրավունք

1

 

ԺԲ.00.03

Մասնավոր իրավունք

1

 

ԻԴ.01.03

Ընդհանուր երկրաբանություն, հիդրոերկրաբանություն, ճարտարագիտական երկրաբանություն

1

 

ԻԴ.01.08

Երկրաֆիզիկա, օգտակար հանածոների որոնման երկրաֆիզիկական մեթոդներ

1

 

ԻԴ.04.01

Երկրաբնապահպանություն

1

 
     

36

 

2.

Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ)

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

Ա.01.04

Երկրաչափություն և տոպոլոգիա

1

 
 

Ա.04.07

Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա

1

 

Գ.00.14

Կենսատեխնոլոգիա

1

 

Ե.02.03

Մեքենաշինական արտադրության տեխնոլոգիաներ և սարքավորումներ

1

 

Ե.05.01

Ավտոմեքենաներ և տրակտորներ

1

 

Ե.09.01

Էլեկտրամեխանիկա և էլեկտրական ապարատներ, էլեկտրամեխանիկական համակարգեր, դրանց կառավարումը և կարգավորումը

1

 

Ե.11.01

Չափման սարքեր և մեթոդներ ըստ չափման ձևերի

1

 

Ե.12.02

Անտենաներ, գերբարձր հաճախականության սարքավորումներ և տեխնոլոգիաներ

1

 

Ե.13.02

Ավտոմատացման համակարգեր (1 տեղը «ՍԻՆՈՓՍԻՍ ԱՐՄԵՆԻԱ»)

2

 

Ե.16.01

Նյութագիտություն և կոմպոզիցիոն նյութեր

1

 

Ե.27.01

Պինդմարմնային էլեկտրոնիկա, ռադիոէլեկտրոնային բաղադրամասեր, միկրոէլեկտրոնիկա

1

 
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     

12

 

3.

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

Ը.00.01

Տեսական տնտեսագիտություն

1

 
 

Ը.00.02

Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում (բնօգտագործման տնտեսագիտություն, հակաճգնաժամային կառավարում, մարքեթինգ, միկրոէկոնոմիկա)

4

 

Ը.00.03

Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ

2

 

Ը.00.06

Համաշխարհային տնտեսագիտություն

1

 

Ը.00.08

Տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում

1

 
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     

9

 

4.

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

Ե.18.02

Կենդանական ծագման մթերքների վերամշակման և արտադրության տեխնոլոգիա

1

 
 

Ե.20.01

Գյուղատնտեսության արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ

1

 

Ե.23.06

Գեոդեզիա, ներառյալ քարտեզագրություն և կադաստր

1

 

Զ.01.04

Խաղողագործություն, պտղաբուծություն

1

 

Ը.00.02

Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում

1

 

ԺԶ.00.03

Կենդանիների վարակիչ հիվանդություններ, սանիտարական փորձաքննություն, զոոհիգիենա

1

 
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     

6

 

5.

Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

ԺԴ.00.01

Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա

1

 
 

ԺԴ.00.03

Ներքին հիվանդություններ

1

 

ԺԴ.00.07

Նյարդաբանություն

1

 

ԺԴ.00.08

Ուռուցքաբանություն

1

 

ԺԴ.00.15

Վիրաբուժություն

1

 

ԺԴ.00.20

Անեսթեզոլոգիա և վերակենդանացում

1

 
 

Ընդամենը

     

6

 

6.

Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

Ե.23.02

Քաղաքացիական, արդյունաբերական, հիդրոտեխնիկական, տրանսպորտային և ստորգետնյա շինարարություն

1

 
 

ԺԸ.00.01

Ճարտարապետություն

2

 
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     

3

5

7.

Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

ԺԳ.00.02

Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (ըստ ճյուղերի)

1

 
 

ԺԹ.00.01

Հոգեբանության տեսություն և պատմություն

1

 
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     

2

 

8.

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

Ժ.01.07

Արտասահմանյան գրականություն

1

 
 

ԺԳ.00.01

Մանկավարժության տեսություն և պատմություն

1

 
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     

2

 

9.

Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

ԺԷ.00.03

Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն

1

 
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     

1

 

10.

Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

ԺԷ.00.01

Թատերական արվեստ. կինոարվեստ, հեռուստատեսություն

1

 
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     

1

 

11.

Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

Ե.13.04

Հաշվողական համակարգերի, համալիրների, ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում

1

 
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     

1

 

12.

Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա

 

Ե.13.01

Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը

1

 
 

Ը.00.02

Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում

1

 
 

ԺԲ.00.04

Դատավարական իրավունք

1

 
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     

3

 

13.

Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան

     

14

 
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     

14

 

14.

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա

ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ

Ը.00.02

Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում

1

 
 

ԺԲ.00.02

Հանրային իրավունք

1

 

ԻԳ.00.03

Հանրային կառավարում

1

 
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     

3

1

15.

«Մատենադարան» Մ.Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

Է.00.02

Համաշխարհային պատմություն

1

 
 

Է.00.05

Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն

1

 
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     

2

 

16.

Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)

 

Ա.04.16

Միջուկի, տարրական մասնիկների և տիեզերական ճառագայթների ֆիզիկա

2

 
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     

2

 
 

Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության ԳԿ

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

Զ.01.03

Բույսերի պաշտպանություն վնասատուներից և հիվանդություններից

1

 
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     

1

 

17.

Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

Ե.14.01

Էներգետիկ համակարգեր, համալիրներ և դրանց կառավարումը

1

 
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     

1

 

18.

«ՔԵՆԴԼ» սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ

 

Ա.04.20

Լիցքավորված մասնիկների փնջերի ֆիզիկա և արագացուցչային տեխնիկա

1

 
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     

1

 

19.

Մաթեմատիկայի ինստիտուտ

Գիտությունների ազգային ակադեմիա

Ա.01.03

Մաթեմատիկական ֆիզիկա

1

 
 

Մեխանիկայի ինստիտուտ

Ա.02.04

Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա

1

 

Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ

Ե.13.04

Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում

2

 

Ե.13.05

Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ

1

 

Բյուրականի աստղադիտարան

Ե.13.02

Ավտոմատացման համակարգեր

1

 

Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ

Ա.04.21

Լազերային ֆիզիկա

1

 
 

Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ

Ա.04.10

Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա

1

 

Ա.04.03

Ռադիոֆիզիկա

1

 

Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ

Ա.04.07

Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա

1

 

Ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ

Բ.00.01

Անօրգանական քիմիա

1

 

Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ

Բ.00.04

Ֆիզիկական քիմիա

1

 

Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ

ԻԴ.01.01

Ռեգիոնալ երկրաբանություն, երկրատեկտոնիկա, հնէաբանություն և շերտագրություն

1

 

Երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ

ԻԴ.01.08

Երկրաֆիզիկա, օգտակար հանածոների որոնման երկրաֆիզիկական մեթոդներ

1

 

Կենսաքիմիայի ինստիտուտ

Գ.00.04

Կենսաքիմիա

1

 

Հայկենսատեխնոլոգիա ԳԱԿ

Գ.00.14

Կենսատեխնոլոգիա

1

 

Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ

Գ.00.03

Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն

2

 

Բուսաբանության ինստիտուտ

Գ.00.05

Բուսաբանություն

1

 

Պատմության ինստիտուտ

Է.00.01

Հայոց պատմություն

1

 
 

Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ

 

Է.00.01

Հայոց պատմություն

1

 

Արևելագիտության ինստիտուտ

Է.00.02

Համաշխարհային պատմություն

2

 

Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

Է.00.04

Ազգագրություն

1

 

Տնտեսագիտության ինստիտուտ

Ը.00.02

Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում

1

 

Ը.00.03

Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ

1

 

Լեզվի ինստիտուտ

Ժ.02.03

Համեմատական և տիպաբանական լեզվաբանություն

1

 

Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ

ԺԲ.00.01

Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, իրավական ուսմունքների պատմություն

2

 

ԺԲ.00.05

Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք

1

 

Արվեստի ինստիտուտ

ԺԷ.00.01

Թատերական արվեստ. կինոարվեստ, հեռուստատեսություն

1

 
 

Ընդամենը

     

30

8

 

Պահուստային տեղեր

     

4

 
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     

140

14

(հավելվածը փոփ. 10.07.13 N 741-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան