Համարը 
N 494-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2014.05.21/26(1039) Հոդ.404
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
30.04.2014
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
14.05.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
31.05.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ 2014/2015 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ ՈՒ ԴՈԿՏՈՐԱՆՏՈՒՐԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ԵՎ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ ՈՒ ԴՈԿՏՈՐԱՆՏՈՒՐԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

30 ապրիլի 2014 թվականի N 494-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2014/2015 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ ՈՒ ԴՈԿՏՈՐԱՆՏՈՒՐԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ԵՎ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ ՈՒ ԴՈԿՏՈՐԱՆՏՈՒՐԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 28-րդ հոդվածի 6-րդ մասին և «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետությունում 2014/2015 ուսումնական տարվա՝

1) ասպիրանտուրա ընդունելության՝

ա. պետական կրթաթոշակով, նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ, առկա ուսուցմամբ՝ 140 տեղ՝ պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետման իրավունքով,

բ. նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ, հեռակա ուսուցմամբ՝ 239 տեղ,

գ. պետական կրթաթոշակով, նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ, միջպետական համաձայնագրերով` 24 տեղ.

2) օրդինատուրա ընդունելության` պետական կրթաթոշակով, նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ 95 տեղ.

3) դոկտորանտուրա ընդունելության՝ պետական կրթաթոշակով, նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ 14 տեղ:

2. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետությունում 2014/2015 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրա ու դոկտորանտուրա ընդունելության տեղերի բաշխումը՝ համաձայն հավելվածի:

3. Սահմանել, որ`

1) Հայաստանի Հանրապետությունում 2014/2015 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրայի առկա և հեռակա, ինչպես նաև օրդինատուրայի ընդունելության ուսուցմամբ թափուր մնացած տեղերը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ու գիտական կազմակերպություններում վերաբաշխում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունը՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի, Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և գիտական կազմակերպությունների ներկայացրած լրացուցիչ հայտերի՝ իրենց տրամադրված տեղերի շրջանակներում.

2) Հայաստանի Հանրապետությունում 2014/2015 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրայի ընդունելության առկա և հեռակա, ինչպես նաև օրդինատուրայի ուսուցմամբ պահուստային տեղերը բաշխում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունը.

3) Հայաստանի Հանրապետությունում 2014/2015 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրայի հեռակա և օրդինատուրայի ընդունելության տեղերը բաշխում և հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Հ. Աբրահամյան

 

2014 թ. մայիսի 14

Երևան

 

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

ապրիլի 30-ի N 494-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2014/2015 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ ԵՎ ԴՈԿՏՈՐԱՆՏՈՒՐԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

 

NN
ը/կ

Բուհը

Գերատեսչա-
կան
պատկանելու-
թյունը

Մասնագի-տության դասիչը

Մասնագիտությունը

2014-2015 թթ.

ասպի-րան-տուրա

դոկտո-րան-տուրա

1.

Երևանի պետական համալսարան

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարու-
թյուն

Ա.01.06

Հանրահաշիվ և թվերի տեսություն

1

 
 

Ա.01.09

Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն

1

 

Ա.02.04

Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա

1

 

Ա.04.02

Տեսական ֆիզիկա

1

 

Ա.04.03

Ռադիոֆիզիկա

1

 

Ա.04.07

Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա

1

 

Ա.04.10

Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա

1

 

Ա.04.21

Լազերային ֆիզիկա

1

 

Բ.00.10

Կենսօրգանական քիմիա

1

 

Գ.00.16

Կենսաինֆորմատիկա

1

 

Ե.13.04

Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում (1 տեղը ՏՏ կենտրոն)

2

 

Ե.14.02

Միջուկային էներգետիկ կայանքներ

1

 

Ե.27.01

Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա (ՍԻՆՈՓՍԻՍ ԱՐՄԵՆԻԱ)

2

 

Է.00.01

Հայոց պատմություն

2

 

Է.00.02

Համաշխարհային պատմություն (սփյուռքագիտություն, կովկասագիտություն)

2

 

Ը.00.02

Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում

1

 

Ը.00.03

Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում

1

 

Ը.00.08

Մաթեմատիկական տնտեսագիտություն

2

 

Ժ.01.01

Հայ դասական գրականություն

1

 

Ժ.01.04

Գրականության տեսություն

1

 

Ժ.02.01

Հայոց լեզու

1

 

Ժ.02.07

Գերմանական լեզուներ (անգլերեն)

1

 

ԺԲ.00.01

Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրավական ուսմունքների պատմություն

1

 

ԺԲ.00.02

Հանրային իրավունք

1

 

ԺԲ.00.03

Մասնավոր իրավունք

1

 

ԺԲ. 00.04

Դատավարական իրավունք

1

 

ԺԹ.00.03

Սոցիալական հոգեբանություն (միջանձնային հարաբերություններ, ընտանեկան, խմբակային գործունեություն)

1

 

ԻԲ.00.01

Սոցիոլոգիայի պատմություն, տեսություններ, մեթոդաբանություն

1

 

ԻԲ.00.03

Միջին մակարդակի տեսություններ, սոցիալական կառույցներ, սոցիալական ինստիտուտներ և գործընթացներ

1

 

ԻԴ.03.02

Տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական աշխարհագրություն

1

 

ԻԴ.04.01

Երկրաբնապահպանություն

1

 
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     

36

 

2.

Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ)

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարու-
թյուն

Ե.02.01

Մեքենագիտություն

1

 
 

Ե.02.03

Մեքենաշինական արտադրության տեխնոլոգիաներ և սարքավորումներ

 

2

Ե.09.01

Էլեկտրամեխանիկա և էլեկտրական ապարատներ, էլեկտրամեխանիկական համակարգեր և դրանց կառավարումը

1

 

Ե.11.17

Բժշկական նշանակության սարքեր, համակարգեր, արտադրատեսակներ

1

 

Ե.12.03

Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր

1

 

Ե.13.02

Ավտոմատացման համակարգեր (1 տեղը ՍԻՆՈՓՍԻՍ ԱՐՄԵՆԻԱ)

2

 

Ե.13.03

Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ, համակարգեր, ցանցեր, դրանց տարրերը և սարքավորումները

1

 

Ե.13.04

Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում

1

 

Ե.13.05

Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ

1

 

Ե.14.02

Միջուկային էներգետիկ կայանքներ
(ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն)

1

 

Ե.14.04

Վերականգնվող և այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներով էներգետիկ կայանքներ

1

 

Ե.16.01

Նյութագիտություն

1

 

Ե.17.04

Օրգանական նյութերի սինթեզի և վերամշակման տեխնոլոգիա

1

1

Ե.27.01

Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա

1

 
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     

14

3

3.

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարու-
թյուն

Ը.00.02

Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում (բիզնեսի կառավարում, գործնական կառավարում, մակրոէկոնոմիկա, մարքեթինգ)

4

 

Ը.00.03

Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում (բանկային գործ, ֆինանսներ)

2

 

Ը.00.06

Միջազգային տնտեսագիտություն

1

 

Ը.00.08

Մաթեմատիկական տնտեսագիտություն

1

 
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     

8

 

4.

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարու-
թյուն

Ե.18.01

Բուսական ծագման մթերքների վերամշակման և արտադրության տեխնոլոգիա

1

 

Ե.18.08

Գյուղատնտեսության և սննդարդյունաբերության տեխնոլոգիաներ, գործընթացներ, ապրանքագիտություն

1

 

Զ.01.01

Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա

1

1

Զ.01.02

Բուսաբուծություն

1

 

Զ.01.03

Բույսերի պաշտպանություն վնասատուներից և հիվանդություններից (ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն)

1

 

Զ.02.02

Մասնավոր անասնաբուծություն, գյուղատնտեսական կենդանիների կերակրում, անասնապահական մթերքների արտադրություն և կերերի տեխնոլոգիա

1

 

Ը.00.02

Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում

1

 

Ը.00.03

Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում

1

 
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     

8

1

5.

Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարու-
թյուն

ԺԴ.00.07

Նյարդաբանություն, հոգեբուժություն և թմրաբանություն (նյարդաբանություն, սեքսապաթոլոգիա)

2

 

ԺԴ.00.15

Վիրաբուժություն

1

 

ԺԴ.00.17

Հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում
(ՀՀ պաշտպանության նախարարություն)

1

 

ԺԴ.00.19

Աչքի հիվանդություններ

1

 

ԺԴ.00.21

Ուրոլոգիա

1

 
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     

6

 

6.

Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարու-
թյուն

Ե.23.02

Քաղաքացիական, արդյունաբերական, հիդրոտեխնիկական, տրանսպորտային և ստորգետնյա շինարարություն

1

 

ԺԷ.00.03

Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն

1

1

ԺԸ.00.01

Ճարտարապետություն

2

1

Ը.00.02

Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում

 

1

Ե.23.00

Շինարարություն

 

2

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     

4

5

7.

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժակական համալսարան

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարու-
թյուն

ԺԳ.00.02

Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)

1

 

ԺԹ.00.03

Սոցիալական հոգեբանություն (միջանձնային հարաբերություններ, ընտանեկան, խմբակային գործունեություն)

1

 
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     

2

 

8.

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարու-
թյուն

Ժ.01.07

Արտասահմանյան գրականություն

1

 
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     

1

 

9.

Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարու-
թյուն

ԺԷ.00.02

Երաժշտական արվեստ

1

 
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     

1

 

10.

Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարու-
թյուն

Ե.13.01

Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը

1

 

Ե.13.02

Ավտոմատացման համակարգեր

1

 

Ը.00.02

Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում

1

 
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     

3

 

11.

Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան

     

15

 
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     

15

1

12.

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա

ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ

Ը.00.02

Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում

1

 

ԺԲ.00.02

Հանրային իրավունք

1

1

ԻԳ.00.02

Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ

1

 
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     

3

1

13.

«Մատենադարան» Մ. Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ԳԻ

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարու-
թյուն

Է.00.05

Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն

1

 
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     

1

 

14.

Ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)

 

Ա.04.02

Տեսական ֆիզիկա

1

 

Ա.04.16

Միջուկի, տարրական մասնիկների և տիեզերական ճառագայթների ֆիզիկա

1

 
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     

2

 

15.

«ՔԵՆԴԼ» սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ

 

Ա.04.20

Լիցքավորված մասնիկների փնջերի ֆիզիկա և արագացուցչային տեխնիկա

1

 
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     

1

 

16.

Մաթեմատիկայի ինստիտուտ

Գիտություն-
ների ազգային ակադեմիա

Ա.01.01

Մաթեմատիկական անալիզ

1

 

Մեխանիկայի ինստիտուտ

Ա.02.04

Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա

1

 

Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ

Ե.13.04

Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում

1

 

Բյուրականի աստղադիտարան

Ա.03.02

Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն

1

 

Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ

Ա.04.07

Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա

1

 

Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ

Ա.04.03

Ռադիոֆիզիկա

1

 
 

Ա.04.10

Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա

1

 

Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ

Ա.04.07

Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա

1

 

Ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ

Բ.00.01

Անօրգանական քիմիա

1

 

Օրգանական և դեղագործական քիմիայի ԳՏԿ

Բ.00.03

Օրգանական քիմիա

1

 

Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ

ԻԴ.01.01

Ընդհանուր երկրաբանություն

1

 

Երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ

Ե.23.01

Շինարարական կոնստրուկցիաներ, շենքեր, կառույցներ և շինարարական նյութեր

1

 

Կենսաքիմիայի ինստիտուտ

Գ.00.04

Կենսաքիմիա

1

 

Հայկենսատեխնոլոգիա ԳԱԿ

Գ.00.07

Միկրոբիոլոգիա

1

 

Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ

Գ.00.03

Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն

1

 

Բուսաբանության ինստիտուտ

Գ.00.05

Բուսաբանություն

1

 

Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ

Գ.00.09

Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա

1

 

Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն

Գ.00.11

Էկոլոգիա

1

 

Հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտ

Գ.00.14

Կենսատեխնոլոգիա (հիդրոպոնիկա)

1

 

Պատմության ինստիտուտ

Է.00.05

Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն (հին և միջնադարի)

1

 

Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ

Է.00.01

Հայոց պատմություն

1

 

Արևելագիտության ինստիտուտ

Է.00.02

Համաշխարհային պատմություն (կովկասագիտություն)

1

 

Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

Է.00.03

Հնագիտություն

1

 

Է.00.04

Ազգագրություն (ազգաբանություն)

1

 

Տնտեսագիտության ինստիտուտ

Ը.00.02

Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում

1

 

Ը.00.03

Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում

1

 

Լեզվի ինստիտուտ

Ժ.02.01

Հայոց լեզու

1

 

Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ

ԺԲ.00.01

Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրավական ուսմունքների պատմություն

1

 

ԺԲ.00.05

Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք

1

 
 

Ընդամենը

     

29

3

Պահուստային տեղեր

     

6

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     

140

14

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան