Համարը 
N 13-ՔՆ
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 1997.04.30/1
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կրթության և գիտության նախարարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
03.03.1997
Ստորագրող մարմինը 
Կրթության և գիտության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
03.03.1997
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
10.05.1997
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՄԱՆԸ «ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն
 

3 մարտի 1997 թ. N 13-ՔՆ

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հաստատել «Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում պետական քննական հանձնաժողովների մասին» կանոնակարգը (կցվում է):

 

Նախարար

Ա. Պետրոսյան

 

Հաստատված է
 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության
կողմից 3 մարտի 1997 թ.

 

 

 

 

 

 

 

Գրանցված է
Հայաստանի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
կողմից 10 ապրիլի 1997 թ.:
Գրանցման N 12970014

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

Սույն կանոնակարգը մշակվել է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 1996 թ. փետրվարի 1-ի «Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 36 որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կանոնադրության 2-րդ գլխի 5-րդ կետի ը) ենթակետի:

1. Պետական քննական հանձնաժողովը, որպես կանոն, կազմակերպվում է միասնական ուսուցման բոլոր ձևերի համար յուրաքանչյուր մասնագիտության գծով: Մեծ թվով շրջանավարտների դեպքում նույն մասնագիտության համար կազմվում են մի քանի հանձնաժողովներ: Փոքրաթիվ շրջանավարտների դեպքում կարող է կազմակերպվել մեկ միացյալ հանձնաժողով հարակից մասնագիտությունների համար:

2. Պետական քննական հանձնաժողովի գործունեության շրջանակների մեջ մտնում է պատրաստվող մասնագետների գիտատեսական և գործնական պատրաստվածության ստուգումը, նրանց համապատասխան որակավորում շնորհելու և դիպլոմ (գերազանցության կամ ոչ գերազանցության) տալու հարցի որոշումը, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում մասնագետների պատրաստման որակի հետագա բարելավման ուղղությամբ առաջարկությունների մշակումը:

3. Պետական քննական հանձնաժողովը, բաղկացած նախագահից և հանձնաժողովի անդամներից, կազմվում է յուրաքանչյուր տարի և գործում օրացուցային տարվա ընթացքում:

4. Հանձնաժողովի նախագահին նշանակում է ըստ բարձրագույն ուսումնական հաստատության ենթակայության, համապատասխան նախարարությունը (գերատեսչությունը)` բարձրագույն ուսումնական հաստատության ռեկտորի առաջարկությամբ, տվյալ մասնագիտությամբ արտադրության առավել խոշոր մասնագետների կամ գիտնականների թվից, որոնք չեն աշխատում տվյալ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում:

5. Պետական քննական հանձնաժողովի կազմում հանձնաժողովի անդամի իրավունքով ընդգրկվում են բարձրագույն ուսումնական հաստատության ռեկտորը կամ ուսումնական և գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտորներից մեկը, համապատասխան ֆակուլտետի դեկանը կամ նրա տեղակալը, ամբիոնների վարիչները, հասարակական գիտությունների, մասնագիտական, առանձին ընդհանուր գիտական և ընդհանուր ճարտարագիտական առարկաների, արտադրության էկոնոմիկայի և կազմակերպման, ինչպես նաև աշխատանքի պաշտպանության ամբիոնների պրոֆեսորներ կամ դոցենտներ:

Բացի դրանից հանձնաժողովի կազմի մեջ մտնում են նաև մշակույթի և ժողտնտեսության համապատասխան ճյուղերում աշխատող մասնագետները:

Հանձնաժողովի կազմի մեջ կարող են մտնել այլ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների պրոֆեսորներ և դասախոսներ, ինչպես նաև գիտահետազոտական ինստիտուտների գիտաշխատողներ:

Պետական քննական հանձնաժողովի աշխատանքներում ուսանողներից պետական քննություններ ընդունելու ժամանակաընթացքում, որպես քննող դասախոսներ, կարող են ներգրավվել համապատասխան ամբիոնների պրոֆեսորներ և դոցենտներ, եթե հանձնաժողովի կազմում այդ ամբիոններից չկան ներկայացուցիչներ:

Այդ դեպքում նրանք օգտվում են հանձնաժողովի անդամի իրավունքներից:

Պետական քննական հանձնաժողովի անհատական և քննող դասախոսների կազմը հաստատում է բարձրագույն ուսումնական հաստատության ռեկտորը ոչ ուշ, քան աշխատանքները սկսելուց մեկ ամիս առաջ:

6. Պետական քննական հանձնաժողովում բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ավարտող ուսանողները հանձնում են պետական քննություններ կամ պաշտպանում են դիպլոմային նախագծեր (աշխատանքներ):

7. Պետական քննական հանձնաժողովների աշխատանքները կազմակերպվում են բարձրագույն ուսումնական հաստատության ուսումնական պլանով նախատեսված ժամկետներում:

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հեռակա բաժինների պետական քննական հանձնաժողովներն իրենց աշխատանքներն անհրաժեշտության դեպքում կարող են կատարել և այլ ժամկետներում:

8. Պետական քննություններ հանձնելու կամ դիպլոմային նախագծերի (աշխատանքների) պաշտպանությանը թույլատրվում են այն ուսանողները, ովքեր կատարել են ուսումնական պլանի և ծրագրերի բոլոր պահանջները: Պետական քննություններ հանձնելու կամ դիպլոմային նախագծերի (աշխատանքների) պաշտպանությանը թույլատրված ուսանողների ցուցակները պետական քննական հանձնաժողովին ներկայացնում է ֆակուլտետի դեկանը:

9. Յուրաքանչյուր պետական քննական հանձնաժողովի աշխատանքի գրաֆիկը համաձայնեցված հանձնաժողովի նախագահի հետ, ֆակուլտետի դեկանի ներկայացմամբ` հաստատում է ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորը, և այդ մասին դիպլոմային նախագծերի (աշխատանքների) պաշտպանությունից կամ պետական քննությունից ոչ ուշ, քան 1 ամիս առաջ հայտնվում է բոլորին: Պետական քննական հանձնաժողովի օրինական աշխատանքը չպետք է գերազանցի 6 ժամից:

10. Պետական քննական հանձնաժողովին մինչև պետական քննությունների կամ դիպլոմային նախագծերի (աշխատանքների) պաշտպանության սկսելը ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը.

10.1. Ֆակուլտետի դեկանի տեղեկանքը ուսանողի կողմից ուսումնական պլանի կատարման, տեսական առարկաներից, կուրսային նախագծերից և աշխատանքներից ստացած գնահատականների վերաբերյալ, ինչպես նաև ուսանողի հասարակական գործունեության մասին բնութագիրը` տրված ֆակուլտետի հասարակական կազմակերպությունների կողմից: Տեղեկանքը և բնութագիրը ընթերցվում են պաշտպանությունից առաջ:

Ծանոթություն. Նույն առարկայից մի քանի քննական գնահատականների առկայության դեպքում, ուսումնական պլանի կատարման վերաբերյալ տեղեկանքում, որպես կանոն, մտցվում է ուսանողի կողմից ստացած վերջին գնահատականը: Այն դեպքերում, երբ վերջին կիսամյակի ծրագրային նյութի աննշան ծավալի կամ գիտաուսումնական անբավարար բովանդակության պատճառով վերջին գնահատականը չի բնութագրում ուսանողների պատրաստվածության մակարդակը տվյալ առարկայից, համապատասխան ամբիոնին իրավունք է տրվում որոշելու, թե որ կուրսի կամ որ կիսամյակի գնահատականը պետք է մտցնել տեղեկանքի և դիպլոմի միջուկի մեջ: Չի թույլատրվում հանել միջին գնահատական:

10.2. Ղեկավարի կարծիքը:

10.3. Արտադրության, գիտական հիմնարկի կամ բարձրագույն ուսումնական հաստատության մասնագետի գրախոսականը դիպլոմային նախագծի (աշխատանքի) վերաբերյալ: Գրախոսների կազմը համապատասխան ամբիոնի վարիչի ներկայացմամբ` հաստատում է ֆակուլտետի դեկանը:

Ծանոթություն. Պետական քննական հանձնաժողովին կարող են ներկայացվել նաև կատարված դիպլոմային նախագծի (աշխատանքի) գիտական և գործնական արժեքը բնութագրող այլ նյութեր` նախագծի (աշխատանքի) թեմայով տպագրված հոդվածներ, նախագծի (աշխատանքի) գործնական կիրառությունը մատնանշող փաստաթղթեր, մանրակետեր, նյութերի, իրերի գյուղատնտեսական արտադրանքի նմուշներ և այլն:

11. Դիպլոմային նախագծերի (աշխատանքների) պաշտպանությունը կամ պետական քննությունների հանձնումը կատարվում է պետական քննական հանձնաժողովի բաց նիստում հանձնաժողովի կազմի կեսից ոչ պակաս անդամների ներկայության դեպքում: Դիպլոմային նախագծերի (աշխատանքների) պաշտպանությունը կարող է տեղի ունենալ ինչպես բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում, այնպես էլ հիմնարկություններում, ձեռնարկություններում և կազմակերպություններում, որոնց համար պաշտպանվող նախագծի (աշխատանքի) թեմատիկան ներկայացնում է գիտատեսական կամ գործնական հետաքրքրություն:

12. Պետական քննությունները անցկացվում են Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կողմից հաստատված ուսումնական պլաններով հաստատված առարկաներից գործող ուսումնական ծրագրերի ծավալով:

13. Պետական քննությունները անց են կացվում տոմսերով, լրիվ համապատասխան ուսումնական ծրագրերին:

14. Պետական քննության տևողությունը յուրաքանչյուր առարկայից, ինչպես նաև մեկ դիպլոմային նախագծի (աշխատանքի) պաշտպանությունը, որպես կանոն, չպետք է գերազանցի 45 րոպեն:

Դիպլոմային նախագծի (աշխատանքի) բովանդակությունը ներկայացնելու համար ուսանողին տրվում է մինչև 20 րոպե ժամանակ:

15. Դիպլոմային նախագծի (աշխատանքի) և պետական քննությունների արդյունքները գնահատվում են «գերազանց», «լավ», «բավարար», «անբավարար»:

Դիպլոմային նախագիծը (աշխատանքը), ինչպես նաև պետական քննությունների ժամանակ ցուցաբերած գիտելիքները գնահատելիս հաշվի է առնվում ուսանողների տեսական, գիտական և գործնական պատրաստվածության մակարդակը:

Դիպլոմային նախագծերի (աշխատանքների) պաշտպանության, ինչպես նաև պետական քննությունների հանձնման արդյունքները հայտարարվում են նույն օրը` պետական քննական հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը կազմելուց հետո:

16. Դիպլոմային նախագիծ (աշխատանք) պաշտպանած կամ պետական քննություն հանձնած ուսանողին պետական քննական հանձնաժողովի որոշմամբ շնորհվում է ստացած մասնագիտությանը համապատասխան որակավորում, տրվում է դիպլոմ և կրծքանշան:

17. Բարձրագույն ուսումնական հաստատության ուսանողին, որը ուսումնական պլանով նախատեսված առարկաների կուրսային քննությունների 75 %-ից ոչ պակասը հանձնել է «գերազանց», իսկ մնացած առարկաները` «լավ» գնահատականներով, դիպլոմային նախագիծը (աշխատանքը) պաշտպանել կամ պետական քննությունները հանձնել է «գերազանց» գնահատականներով, ինչպես նաև իրեն դրականորեն է դրսևորել գիտական և հասարակական աշխատանքում, տրվում է գերազանցության դիպլոմ:

18. Պետական քննական հանձնաժողովի որոշումները դիպլոմային նախագծի (աշխատանքի) և պետական քննությունների ժամանակ դրսևորած գիտելիքների գնահատականների, ինչպես նաև որակավորում շնորհելու և դիպլոմ (գերազանցության կամ ոչ գերազանցության) տալու մասին ընդունվում են պետական քննական հանձնաժողովի փակ նիստում` բաց քվեարկությամբ` նիստին մասնակցողների ձայների պարզ մեծամասնությամբ: Հավասար ձայների դեպքում նախագահի ձայնը որոշիչ է:

19. Պետական քննական հանձնաժողովի բոլոր նիստերը արձանագրվում են արձանագրությունների հատուկ գրքում: Պետական քննական հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները կազմվում են համաձայն 1, 2, 3 հավելվածների (կցվում են): Արձանագրության մեջ նշվում են դիպլոմային նախագծի (աշխատանքի) կամ պետական քննությունների գնահատականները, ինչպես նաև տրված հարցերը, հատուկ կարծիքները և այլն: Արձանագրության մեջ նշվում է շնորհված որակավորումը և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը ավարտողի դիպլոմի տեսակը (գերազանցության կամ ոչ գերազանցության):

Արձանագրությունները ստորագրում են պետական քննական հանձնաժողովի նախագահը և նիստին մասնակցած անդամները: Արձանագրությունների գիրքը պահվում է բարձրագույն ուսումնական հաստատության գործերում:

20. Այն դեպքերում, երբ դիպլոմային նախագիծը (աշխատանքը) գնահատվում է «անբավարար», պետական քննական հանձնաժողովը որոշում է` կարող է արդյոք ուսանողը հաշվի առնելով հանձնաժողովի դիտողությունները պաշտպանել դիպլոմային նույն նախագիծը (աշխատանքը) երկրորդ անգամ, թե պետք է մշակի համապատասխան ամբիոնի կողմից տրվող նոր թեմա:

Պետական քննությունից «անբավարար» գնահատական ստանալը չի զրկում ուսանողին մյուս պետական քննությունները հանձնելու իրավունքից:

Պետական քննությունների վերահանձնումը կազմակերպվում է հաջորդ քննաշրջանում միայն այն առարկաներից, որոնցից նախորդ քննաշրջանում ստացվել են «անբավարար» գնահատականներ:

21. Արտադրությունից կտրված սովորող ուսանողը, որը դիպլոմային նախագծի (աշխատանքի) պաշտպանությունից կամ ավարտական պետական քննությունից ստացել է «անբավարար» գնահատական հեռացվում է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունից: Այդ դեպքում ուսանողին տրվում է սահմանված ձևի ակադեմիական տեղեկանք:

22. Դիպլոմային նախագիծը (աշխատանքը) չպաշտպանած կամ պետական քննությունները չհանձնած ուսանողին թույլատրվում է վերահանձնել դիպլոմային նախագիծը (աշխատանքը) կամ պետական քննությունները բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն ավարտելուց հետո 3 տարվա ընթացքում` աշխատավայրից դրական բնութագիր ներկայացնելու դեպքում:

Ծանոթություն. Ուսանողը պետական քննությունները վերահանձնելիս, հանձնում է քննություններ այն առարկաներից, որոնք նախատեսված են եղել նրա ավարտման տարում գործող ուսումնական պլանով:

23. Այն ուսանողները, որոնք չեն պաշտպանել դիպլոմային նախագիծը (աշխատանքը) կամ չեն հանձնել պետական քննությունները հարգելի պատճառով (փաստաթղթերով հաստատված), բարձրագույն ուսումնական հաստատության ռեկտորը կարող է երկարացնել նրանց ուսուցման ժամկետը մինչև պետական քննական հանձնաժողովի աշխատանքի հաջորդ քննաշրջանը, բայց մեկ տարուց ոչ ավելի:

24. Պետական քննական հանձնաժողովի աշխատանքների ավարտից հետո հանձնաժողովի նախագահը 2 շաբաթվա ընթացքում հաշվետվություն է ներկայացնում կրթությունը վերահսկող նախարարություն և պատճենը բարձրագույն ուսումնական հաստատության ռեկտորին:

Պետական քննական հանձնաժողովի հաշվետվության մեջ պետք է նշվի` տվյալ մասնագիտությամբ մասնագետների պատրաստվածության մակարդակը բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում, նախագծերի (աշխատանքների) կատարման որակը, դիպլոմային նախագծերի (աշխատանքների) թեմատիկայի համապատասխանությունը գիտության, տեխնիկայի, մշակույթի և արտադրության ժամանակակից պահանջներին, ուսանողների պետական քննությունների ժամանակ դրսևորած գիտելիքների բնութագիրը, առանձին առարկաների գծով ուսանողների պատրաստվածության գործում եղած թերությունները: Հաշվետվության մեջ նշվում են նաև առաջարկություններ մասնագետների պատրաստման հետագա կատարելագործման վերաբերյալ:

Պետական քննական հանձնաժողովի նախագահի հաշվետվությունը քննարկվում է բարձրագույն ուսումնական հաստատության (ֆակուլտետի) գիտխորհրդում:

Հավելված 1
Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների
պետական քննական հանձնաժողովների կանոնակարգի

 

 

 

 

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն  N_________

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

____ _____________ 19___ թ.

 

կայացած նիստի (ժամը __________ րոպեից մինչև ժամը _________ րոպեն)

Ուսանող _______________________________________________________

(ազգանուն, անուն, հայրանուն, ֆակուլտետ և մասնագիտություն)

________________________________________________________________ ________________________________________________________________
________________________________________________________________թեմայով

Դիպլոմային նախագծի (աշխատանքի) քննարկման վերաբերյալ:

Մասնակցում էին նախագահ

_____________________________________________

անդամներ

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_________________________________________

 

(յուրաքանչյուր դիպլոմային նախագծի (աշխատանքի) պաշտպանությանը հատկացվում է առանձին թերթ).

Նախագիծը (աշխատանքը) կատարվել է _______________ ղեկավարությամբ

խորհրդատու(ներ) ___________________________________________________

 

Պետական քննական հանձնաժողովին ներկայացված են հետևյալ նյութերը`

 

 _________ ֆակուլտետի դեկանատի 199  թ. _________________

տեղեկանքը ուսանողի հանձնած քննությունների, ստուգարքների և ուսումնական պլանի պահանջների կատարման մասին:

Հաշվարկային-բացատրագիրը ___________ էջ ___________:

Նախագծի (աշխատանքի) գծագրեր (աղյուսակներ) ______________թերթ:

Դիպլոմային նախագծի (աշխատանքի) վերաբերյալ ղեկավարի կարծիքը
_____________________________________________:

 

Նախագծի (աշխատանքի) վերաբերյալ գրախոսականը ________________:

Համառոտ եզրակացություն աշխատանքի վերաբերյալ:

Կատարված նախագծի (աշխատանքի) մասին ( _____ րոպե) հաղորդումից հետո ուսանողին տրվել են հետևյալ հարցերը`

1. ________________________________________________________________
________________________________________________________________

(հարց տվող անձի ազգանունը, հարցի բովանդակությունը)

2. ________________________________________________________________
________________________________________________________________

(հարց տվող անձի ազգանունը, հարցի բովանդակությունը)

3. ________________________________________________________________
________________________________________________________________

(հարց տվող անձի ազգանունը, հարցի բովանդակությունը)

 

Պետական քննական հանձնաժողովի որոշումը

 

1. Համարել, որ ուսանող _________________________________________________

կատարել և պաշտպանել է դիպլոմային աշխատանքը «___» գնահատականով:

2. Շնորհել __________________________________________________________

 _______________________ որակավորում ________________________________ _____________________________________________________ մասնագիտությամբ:

3. Հանձնել է դիպլոմ ____________________________________________________

(գերազանցությամբ)

4. Նշել, որ __________________________________________________________

ՊՔՀ նախագահ __________________________________________ (ստորագրություն)

(անուն, ազգանուն)

ՊՔՀ անդամներ (անուն, ազգանուն)

 

1. _______________________ (ստորագրություն)

2. _______________________ (ստորագրություն)

3. _______________________ (ստորագրություն)

4. _______________________ (ստորագրություն)

5. _______________________ (ստորագրություն)

6. _______________________ (ստորագրություն)

 

Արձանագրություն կազմող անձի անուն, ազգանուն և պաշտոնը _______________ ______________________________________________________ (ստորագրություն)

 

Հավելված 2
Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների
պետական քննական հանձնաժողովների կանոնակարգի

 

 

 

 

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն  N_________

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

 

(լրացվում է յուրաքանչյուր պետական քննության ժամանակ)

_____ ____________ 19___ թ.

 

կայացած նիստի (ժամը ______ րոպեից մինչև ժամը ______ րոպեն) ________________________________________________________________ ___________________________ առարկայի պետական քննություն հանձնելու մասին ________________________________________________________________

(ֆակուլտետ և մասնագիտություն)

Քննվող ուսանող _____________________________________________________

(ազգանուն, անուն, հայրանուն)

Հարցեր.

1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________

 

Ուսանողին տրված հարցերի ընդհանուր բնութագիրը _______________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Ընդունել, որ ուսանողը հանձնել է պետական քննությունը ___________ գնահատականով:

Պետական քննական հանձնաժողովի անդամների մասնավոր կարծիքը _____________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

 

Նախագահ` _______________________ (ստորագրություն)
Պետական քննական
հանձնաժողովի անդամներ`

1. _______________________(ստորագրություն)

2. _______________________(ստորագրություն)

3. _______________________(ստորագրություն)

4. _______________________(ստորագրություն)

5. _______________________(ստորագրություն)

6. _______________________(ստորագրություն)

 

 Արձանագրությունը կազմողի ստորագրությունը __________________________

 

Հավելված 3
Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների
պետական քննական հանձնաժողովների կանոնակարգի

 

 

 


Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն  N_________

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

____ _____________ 19___ թ.

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՈԼՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՆՁՆԱԾ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Մասնակցությամբ` նախագահ

__________________________________________

անդամներ

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

______________________________________

 

1. Ուսանող ______________________________________________________

(ազգանուն, անուն, հայրանուն)

հանձնել է պետական քննությունը հետևյալ գնահատականով`

1.

______________________________________________________________

(առարկայի անվանումը)  (գնահատական)  (հանձնման ամսաթիվը)

2.

______________________________________________________________

(առարկայի անվանումը)  (գնահատական)  (հանձնման ամսաթիվը)

3.

______________________________________________________________

(առարկայի անվանումը)  (գնահատական)  (հանձնման ամսաթիվը)

4.

______________________________________________________________

(առարկայի անվանումը)  (գնահատական)  (հանձնման ամսաթիվը)

5.

______________________________________________________________

(առարկայի անվանումը)  (գնահատական)  (հանձնման ամսաթիվը)

 

Ընդունել, որ ուսանող _____________________________________ հանձնել է

(ազգանուն, անուն, հայրանուն)

 ______________________________________________________________ ________________________________ մասնագիտության համար ուսումնական պլանով նախատեսված պետական քննական բոլոր առարկաները:

__________________________ - ին շնորհել _________________________ որակավորում:

 

Պետական քննական հանձնաժողովի անդամների մասնավոր կարծիքը

___________________________________________________________

 

Տալ դիպլոմ ________________________________________________

(գերազանցության, ոչ գերազանցության)

2. Ուսանող ________________________________________________

(ազգանուն, անուն, հայրանուն)

 

և այլն

 

 

Պետական քննական հանձնաժողովի
նախագահ`

 

________________________ (ստորագրություն)

 

Պետական քննական հանձնաժողովի

անդամներ`

1. ________________________ (ստորագրություն)

2. ________________________ (ստորագրություն)

3. ________________________ (ստորագրություն)

4. ________________________ (ստորագրություն)

5. ________________________ (ստորագրություն)

6. ________________________ (ստորագրություն)

 

Արձանագրություն կազմողի ստորագրությունը ______________________