Համարը 
N 292
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2000.03.31/3(45)
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Ֆինանսների նախարարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
30.07.1999
Ստորագրող մարմինը 
Ֆինանսների նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
30.07.1999
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
10.04.2000
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ ԵՎ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

30 հուլիսի 1999 թ.

ք. Երևան 

N 292

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ ԵՎ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 41 հոդվածով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը վերապահված Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային դասակարգման մանրամասները և կիրառման կարգը սահմանելու իրավասությունը`

 

հրամայում եմ`

 

Հաստատել «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանած Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային դասակարգման մանրամասները և կիրառման կարգը համաձայն սույն հրամանի NN 1-6 հավելվածների:

Առդիր`

Հավելված N 1. Բյուջեների ծախսերի գործառական դասակարգումը.

Հավելված N 2. Բյուջեների ծախսերի (բացառությամբ ներգրաված փոխառու միջոցների մարման գծով ծախսերի) տնտեսագիտական դասակարգումը.

Հավելված N 3. Պետական բյուջեի դեֆիցիտի, համայնքների բյուջեների ծախսերի ֆինանսավորման համար ներգրաված փոխառու միջոցների մարման գծով ծախսերի դասակարգումը.

Հավելված N 4. Բյուջեների ծախսերի գերատեսչական դասակարգումը.

Հավելված N 5. Բյուջեների ծախսերի տարածքային դասակարգումը.

Հավելված N 6. Բյուջեների պարտքերի դասակարգումը:

 

Նախարար

Լ. Բարխուդարյան

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 1
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ
1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒլԻՍԻ 30-Ի
N 292 ՀՐԱՄԱՆԻ

 

ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ

 

_________________________________________________________________________

Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման խմբերի

N

և ենթախմբերի անվանումները

Խմբի

ենթախմբի

_________________________________________________________________________

 Ա

1

2

_________________________________________________________________________

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 01 00
այդ թվում`
Օրենսդիր մարմին, պետական կառավարում և տեղական ինքնակառավարում 01 01
Պետական ֆինանսական կառավարում 01 02
Արտաքին քաղաքական գործունեություն 01 03
Արտաքին տնտեսական աջակցություն 01 04
Ընդհանուր բնույթի իրավական գործունեություն 01 05
Ընտրություններ և հանրաքվեներ 01 06
Ընդհանուր բնույթի պետական (համայնքային) այլ ծառայություններ 01 07

 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

02 00
այդ թվում` 02 01
Ռազմական կարիքներ 02 01
Քաղաքացիական պաշտպանություն 02 02
Պաշտպանության բնագավառի այլ ծրագրեր 02 03

 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

03 00
այդ թվում`
Հասարակական կարգի պահպանություն 03 01
Ազգային անվտանգություն 03 02
Դատական գործունեություն 03 03

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

04 00
այդ թվում`
Կրթություն և գիտության բնագավառում պետական կառավարում 04 01
Նախադպրոցական կրթություն 04 02
Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն 04 03
Հատուկ ընդհանուր կրթություն 04 04
Արտադպրոցական դաստիարակություն 04 05
Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն 04 06
Միջին մասնագիտական կրթություն 04 07
Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթություն 04 08
Լրացուցիչ կրթություն 04 09
Գիտություն 04 10
Այլ ծրագրեր 04 11

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

05 00
այդ թվում`
Առողջապահության բնագավառում պետական կառավարում 05 01
Հիվանդանոցային բուժօգնություն 05 02
Առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) բուժօգնություն 05 03
Հիգիենիկ-հակահամաճարակային ծառայություն 05 04
Բուժօգնության այլ ծառայություններ 05 05
Առողջապահական այլ ծառայություններ և ծրագրեր 05 06

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ

06 00
այդ թվում`
Սոցիալական ապահովագրության և սոցիալական ապահովության բնագավառում պետական կառավարում 06 01
Կենսաթոշակային ապահովում 06 02
Նպաստներ բնակչությանը 06 03
Սոցիալական ապահովության միջոցառումներ 06 04
Այլ սոցիալական ծրագրեր 06 05

 

ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՊՈՐՏ ԵՎ ԿՐՈՆ

07 00
այդ թվում`
Մշակույթի, տեղեկատվության, սպորտի և կրոնի բնագավառում 07 01
Գրադարաններ 07 02
Թանգարաններ և ցուցահանդեսներ 07 03
Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ 07 04
Այլ մշակութային հիմնարկներ 07 05
Արվեստ 07 06
Կինեմատոգրաֆիա 07 07
Հուշարձանների և մշակութային արժեքների վերականգնում և պահպանում 07 08
Սպորտ 07 09
Հեռուստառադիոհաղորդումներ 07 10
Հրատարակչություններ, խմբագրություններ 07 11
Տեղեկատվության ձեռք բերում 07 12
Կրոնական ծրագրեր 07 13
Երիտասարդական ծրագրեր 07 14
Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ 07 15
Այլ ծրագրեր 07 16

 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ-ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

08 00
այդ թվում`
Բնակարանային կոմունալ տնտեսության պետական կառավարում 08 01
Բնակարանային տնտեսություն և բնակարանային շինարարություն 08 02
Աղբահանություն, թափոնների վերամշակում և փողոցների մաքրում 08 03
Ջրամատակարարում և կոյուղու համակարգերի շահագործում 08 04
Այլ ծրագրեր 08 05

 

ՎԱՌԵԼԻՔԱՅԻՆ ԵՎ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՀԱՄԱԼԻՐ

09 00
այդ թվում`
Վառելիքային և էներգետիկ համալիրի պետական կառավարում 09 01
Էլեկտրաէներգետիկա 09 02
Ատոմային էներգետիկա 09 03
Վառելիքային համալիր 09 04
Էներգետիկայի բնագավառի այլ գործունեություն 09 05

 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԵՎ ՋՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՁԿՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

10 00
այդ թվում`
Գյուղատնտեսության բնագավառում պետական կառավարում 10 01
Հողերի բարելավման աշխատանքներ 10 02
Ձկնաբուծություն, ջրային տնտեսություն 10 03
Բույսերի պաշտպանություն և սերմնաբուծություն 10 04
Տոհմաբուծություն, անասնաբուժություն և հակահամաճարակային միջոցառումներ 10 05
Անտառային տնտեսություն 10 06
Այլ ծրագրեր 10 07

 

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐ (բացառությամբ վառելիքի), ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

11 00
այդ թվում`
Արդյունաբերության, հանքային հանածոների պաշարների, շինարարության և բնապահպանության բնագավառում պետական կառավարում 11 01
Լեռնահանքային արդյունաբերություն և երկրաբանահետախուզություն 11 02
Վերամշակող արդյունաբերություն 11 03
Նախագծահետախուզական աշխատանքներ 11 04
Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ 11 05
Բնապահպանական այլ միջոցառումներ 11 06
Այլ ծրագրեր 11 07

 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՊ

12 00
այդ թվում`
Տրանսպորտի, ճանապարհային տնտեսություն և կապի բնագավառում պետական կառավարում 12 01
Ավտոմոբիլային և քաղաքային էլեկտրական տրանսպորտ 12 02
Ջրային տրանսպորտ 12 03
Երկաթուղային տրանսպորտ 12 04
Օդային տրանսպորտ 12 05
Խողովակային տրանսպորտ 12 06
Ճանապարհային տնտեսություն 12 07
Կապ 12 08
Այլ ծրագրեր 12 09

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

13 00
այդ թվում`
Առևտրի, սպասարկումների, մատակարարման գործունեության և ընդհանուր բնույթի տնտեսական ծառայությունների բնագավառում պետական կառավարում 13 01
Առևտուր, սպասարկումներ և մատակարարման գործունեություն 13 02
Նյութական ռեսուրսների պետական, համայնքային պահուստների ձևավորում ու պահպանում 13 03
Զբոսաշրջիկություն 13 04
Ընդհանուր բնույթի տնտեսական այլ ծառայություններ 13 05

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՄԲԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ

14 00
այդ թվում`
Պետական (համայնքային) պարտքային պարտավորությունների հետ գործառնություններ 14 01
Տրանսֆերտային վճարումներ ՀՀ պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներ 14 02
Տրանսֆերտային վճարումներ համայնքների բյուջեներից ՀՀ պետական բյուջե կամ այլ համայնքների բյուջեներ 14 03
Պետության կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման գծով համայնքների բյուջեներից կատարվող ծախսեր 14 04
Կարճաժամկետ աջակցություն համայնքների բյուջեներին ՀՀ պետական բյուջեից բյուջետային փոխատվությունների տրամադրման միջոցով 14 05
Այլ ծախսեր 14 06

 

Ց ՈՒ Ց ՈՒ Մ Ն Ե Ր

 

ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի և համայնքների բյուջեների (այսուհետև` բյուջեների) ծախսերի գործառական դասակարգումը պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հիմնական գործառույթների իրականացման ֆինանսավորման ուղղություններն արտահայտող բյուջետային ծախսերի խմբավորումն է: Բյուջետային ծախսերը խմբավորված են 14 հիմնական խմբերում: Յուրաքանչյուր խումբն իր հերթին բաժանված է ենթախմբերի, որոնք ավելի մանրամասն են արտահայտում նշված խմբում խմբավորված ծախսերի ուղղությունները:

 

Խ ՈՒ Մ Բ  01

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

Նշված խմբում արտահայտվում են պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների` առանձին անհատներին կամ տնտեսական միավորներին ծառայությունների տրամադրման հետ կապ չունեցող գործունեության (օրենսդիր իշխանության և գործադիր իշխանության մարմինների աշխատանքը, ֆինանսաբյուջետային, արտաքին քաղաքական գործունեությունը, ընտրությունների և հանրաքվեների անցկացումը և ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ) գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 01.

Օրենսդիր մարմին, պետական կառավարում և տեղական ինքնակառավարում

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են.

ա) ՀՀ Նախագահի և ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև ՀՀ մեդալների, շքանշանների և դրանց կից փաստաթղթերի պատրաստման և ՀՀ Նախագահի ֆոնդից կատարվող ծախսերը,

բ) ՀՀ Ազգային ժողովի, նրա աշխատակազմի և ՀՀ Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի պահպանման ծախսերը (ներառյալ պատգամավորական և նստաշրջանային ծախսերը), ինչպես նաև ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի ֆոնդից կատարվող ծախսերը,

գ) ՀՀ կառավարության աշխատակազմի պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև ՀՀ վարչապետի ֆոնդից կատարվող ծախսերը,

դ) ՀՀ մարզպետարանների և Երևանի քաղաքապետարանի պահպանման ծախսերը,

ե) ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմինների` համայնքի ղեկավարների և նրանց աշխատակազմերի պահպանման ծախսերը:

ՀՀ նախարարությունների և գերատեսչությունների կենտրոնական ապարատների պահպանման, ինչպես նաև հատուկ գործառույթների իրականացման համար ստեղծվող այլ մարմինների պահպանման ծախսերը դասակարգվում են համապատասխան այն գործառույթի, որի նպատակով դրանք ստեղծվել են:

 

Ենթախումբ 02.

Պետական ֆինանսական կառավարում

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են ֆինանսների բնագավառում պետական կառավարում իրականացնող մարմինների պահպանման, նշված մարմինների աշխատակիցների խրախուսման նպատակային ֆոնդերից հատկացումները, արժեթղթերի շուկայի պետական տեսչության պահպանման, ֆինանսական և հարկաբյուջետային (ֆիսկալ) կարգավորման և հարկադրման իրականացման, պետական ֆինանսների և պետական պարտքի կառավարման հետ կապված գործունեության գծով ծախսերը (գանձապետական հաշիվների բանկային սպասարկման, ակցիզային դրոշմանիշների ձեռքբերման, թանկարժեք մետաղների և քարերի ձեռքբերման և վերամշակման, ՀՀ արժեթղթերի ձևաթղթերի տպագրության, տեղափոխման, թողարկումների գովազդի և դրանց հետ կապված ծախսերը), ինչպես նաև ՀՀ կենտրոնական բանկի եկամուտների նկատմամբ ծախսերի գերազանցման փոխհատուցման գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 03.

Արտաքին քաղաքական գործունեություն

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են.

ա) արտաքին քաղաքական գործունեության բնագավառում պետական կառավարում իրականացնող մարմինների պահպանման ծախսերը.

բ) ՀՀ դեսպանությունների, ներկայացուցչությունների, ռազմական կցորդների պահպանման, արտասահմանում տեղաբաշխված կամ միջազգային կազմակերպություններին կից այլ դիվանագիտական և հյուպատոսական առաքելությունների պահպանման ծախսերը.

գ) միջազգային կազմակերպություններին անդամակցության և հատուկ մուծումները (բացառությամբ պետական արտաքին պարտքի սպասարկման ծախսերի).

դ) արտասահմանյան պաշտոնական գործուղումների գծով ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված հատուկ կենտրոնացված ֆոնդի միջոցների հաշվին իրականացվող ծախսերը.

ե) արտասահմանյան պաշտոնական պատվիրակությունների ընդունելությունների գծով ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված հատուկ կենտրոնացված ֆոնդի միջոցների հաշվին իրականացվող ծախսերը:

 

Ենթախումբ 04.

Արտաքին տնտեսական աջակցություն

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են.

ա) օտարերկրյա պետություններին և միջազգային կազմակերպություններին պաշտոնական տրանսֆերտներ և ոչ ռազմական բնույթի այլ տիպի օգնություն տրամադրելու գծով ծախսերը,

բ) օտարերկրյա պետություններին և միջազգային կազմակերպություններին վարկեր տրամադրելու գծով ծախսերը,

գ) տնտեսական օգնություն տրամադրելու նպատակով առաքելությունների, կադրերի պատրաստման և տեխնիկական օգնություն տրամադրելու գծով ծախսերը:

Հիշյալ ենթախմբում արտահայտվում են նաև միջազգային կազմակերպությունների միջոցով օգնություն տրամադրելու գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 05.

Ընդհանուր բնույթի իրավական գործունեություն

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են հանրապետությունում իրավական գործունեության վերահսկման իրավասությամբ օժտված մարմնի` ՀՀ արդարադատության նախարարության կենտրոնական ապարատի, պետական նոտարական գրասենյակների, դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության, քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման տարածքային բաժինների, արդարադատության նախարարության փորձագիտական կենտրոնի, ինչպես նաև ընդհանուր բնույթի իրավական գործունեություն իրականացնելու նպատակով ստեղծվող այլ մշտական և ժամանակավոր մարմինների պահպանման ծախսերը:

 

Ենթախումբ 06.

Ընտրություններ և հանրաքվեներ

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են ընտրությունների (ՀՀ Նախագահի, ՀՀ Ազգային Ժողովի պատգամավորների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների) և հանրաքվեների կազմակերպման և անցկացման, ինչպես նաև մշտական հիմունքներով գործող ընտրական հանձնաժողովների պահպանման ծախսերը:

 

Ենթախումբ 07.

Ընդհանուր բնույթի պետական (համայնքային) այլ ծառայություններ

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են.

ա) ընդհանուր բնույթի ռազմավարական տնտեսական ծրագրեր մշակող մարմինների պահպանման ծախսերը, նշված ծրագրերի մշակման աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման ծախսերը,

բ) վիճակագրական մարմինների պահպանման ծախսերը, վիճակագրական տվյալների հավաքագրման և մշակման աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման ծախսերը,

գ) տարածաշրջանային ինտեգրացման, ռազմատնտեսական և արտակարգ բնույթի (այլ հիմնական խմբերին չդասվող) ծրագրերն իրականացնող պետական մարմինների պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև տարածաշրջանային ինտեգրացման ծրագրերի իրականացման ծախսերը,

դ) պետական ձեռնարկությունների և անավարտ շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհման, պետական գույքի կառավարման ուղղությամբ պետական մարմինների կողմից իրականացվող գործունեության ծախսերը, ինչպես նաև նշված մարմինների պահպանման ծախսերը,

ե) պետական և համայնքային արխիվների պահպանման ծախսերը, այդ գործունեությունը ղեկավարող պետական մարմինների պահպանման ծախսերը,

զ) ընդհանուր բնույթի պետական և համայնքային այլ ծառայությունների իրականացման ծախսերը (ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե` վերջինիս կողմից ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով հավաքագրվող եկամուտների նկատմամբ ծախսերի գերազանցման մասով, ՀՀ սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության, ՀՀ կառավարությանն առընթեր լեզվի պետական տեսչության պահպանման ծախսերը և այլն):

 

Խ ՈՒ Մ Բ  02

 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

Նշված խմբում արտահայտվում են պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության բնագավառում իրականացվող ծրագրերը և միջոցառումները:

 

Ենթախումբ 01.

Ռազմական կարիքներ

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են բանակի (ներառյալ պաշտպանության նախարարության կենտրոնական ապարատը) պահպանման, տեխնիկայի, զենքի ու զինամթերքի ձեռքբերման և ռազմական շինարարության գծով գործունեության այլ ծախսերը:

 

Ենթախումբ 02.

Քաղաքացիական պաշտպանություն

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են խաղաղ պայմաններում քաղաքացիական հիմնարկների և բնակչության ուսուցման, ռազմական և արտակարգ իրավիճակներում քաղաքացիական հաստատությունների և բնակչության կողմից հմտություններ ձեռք բերելու նպատակով զորավարժությունների անցկացման, տարերային աղետների, վթարների առաջացման դեպքում բնակչության էվակուացման աշխատանքների կազմակերպման, արտակարգ իրավիճակների վարչության համակարգի ստորաբաժանումների գործունեության և պահպանման ծախսերը:

 

Ենթախումբ 03.

Պաշտպանության բնագավառի այլ ծրագրեր

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են սույն խմբի 01-02 ենթախմբերում չընդգրկված պաշտպանության բնագավառին վերաբերող այլ միջոցառումները:

 

Խ ՈՒ Մ Բ  03

 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

 

Նշված խմբում արտահայտվում են պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից հանրապետությունում հասարակական կարգի պահպանության, ազգային անվտանգության ապահովման, դատական իշխանության իրականացման (ներառյալ Սահմանադրական դատարանի կողմից իրականացվող գործառույթների) ուղղությամբ ծախսերը:

 

Ենթախումբ 01.

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են.

ա) ՀՀ ներքին գործերի նախարարության կենտրոնական ապարատի պահպանման ծախսերը,

բ) ներքին զորքերի պահպանման ծախսերը,

գ) հրշեջ պահպանության իրականացման ծախսերը,

դ) ճանապարհային ոստիկանության պահպանման ծախսերը,

ե) քրեական պատիժների իրականացման կառուցվածքների պահպանման ծախսերը,

զ) հասարակական կարգի պահպանության բնագավառին վերաբերող` սույն ենթախմբի վերը նշված կետերում չընդգրկված ծախսերը:

 

Ենթախումբ 02.

Ազգային անվտանգություն

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են.

ա) ՀՀ ազգային անվտանգության նախարարության կենտրոնական ապարատի պահպանման ծախսերը,

բ) սահմանապահ զորքերի պահպանման ծախսերը,

գ) ազգային անվտանգության բնագավառին վերաբերող` սույն ենթախմբի վերը նշված կետերում չընդգրկված ծախսերը:

 

Ենթախումբ 03.

Դատական գործունեություն

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են.

ա) դատական համակարգի մարմինների պահպանման ծախսերը, այդ թվում ՀՀ սահմանադրական դատարանի, ընդհանուր իրավասության դատարանների (առաջին ատյանի դատարաններ, վճռաբեկ դատարան, վերաքննիչ դատարան), ինչպես նաև տնտեսական, զինվորական և օրենքով նախատեսված այլ դատարանների պահպանման ծախսերը,

բ) ՀՀ գլխավոր դատախազության կենտրոնական ապարատի և նրա կառուցվածքային ստորաբաժանումների, դատական փորձաքննության ծառայությունների պահպանման ծախսերը,

գ) ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում քաղաքացիներին անվճար իրավաբանական օգնություն ցույց տված փաստաբանների աշխատանքի վարձատրության ծախսերը,

դ) դատական գործունեությանը վերաբերող` սույն ենթախմբի վերը նշված կետերում չընդգրկված ծախսերը:

 

Խ ՈՒ Մ Բ  04

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

Նշված խմբում արտահայտվում են պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից կրթության և գիտության բնագավառում իրականացվող ծրագրերի գծով ծախսերը: Քաղաքացիական ուսումնական հաստատությունների ուսումնական ծրագրերին համանման ծրագրեր ունեցող ռազմական ուսումնական հաստատությունների պահպանման ծախսերը նույնպես արտացոլվում են այս խմբում: Սույն խմբում արտահայտվում են նաև ուսումնական հաստատություններին կից գործող սպորտային և առողջարարական կենտրոնների շահագործման և նյութական ապահովման ծախսերը:

 

Ենթախումբ 01.

Կրթության և գիտության բնագավառում պետական կառավարում

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են կրթության և գիտության բնագավառում պետական կառավարում իրականացնող մարմինների (ներառյալ ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի) պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև հիշյալ բնագավառում կապիտալ ներդրումները:

 

Ենթախումբ 02.

Նախադպրոցական կրթություն

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են.

ա) ընտանիքին աջակցող նախադպրոցական հիմնարկների` տարբերակված ծրագրերով մսուր-մանկապարտեզների, մանկապարտեզների, նախադպրոցական դաստիարակության բնագավառում գործունեություն իրականացնող այլ հաստատությունների պահպանման, նրանց ծառայությունների գնման, տրանսֆերտային հատկացումների տրամադրման գծով ծախսերը.

բ) նշված բնագավառին վերաբերող առանձին այլ ծրագրերի իրականացման ծախսերը:

 

Ենթախումբ 03.

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են.

ա) բոլոր տիպի տարրական ընդհանուր, հիմնական ընդհանուր և միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթություն իրականացնող հանրակրթական (ցերեկային և հեռակա ուսուցում) դպրոցների (բացառությամբ ավագ դպրոցների արհեստագործական հոսքերի) պահպանման, նրանց ծառայությունների գնման, տրանսֆերտային հատկացումների տրամադրման գծով ծախսերը.

բ) նշված բնագավառին վերաբերող առանձին ծրագրերի իրականացման ծախսերը (մասնավորապես, դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպելու, դպրոցական դասագրքեր հրատարակելու, այլ բնակավայրերից հրավիրված մանկավարժների և դպրոց չունեցող բնակավայրերից դպրոցահասակ երեխաների փոխադրավարձերը փոխհատուցելու ծախսերը և այլն):

 

Ենթախումբ 04.

Հատուկ ընդհանուր կրթություն

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են.

ա) հանրակրթական դպրոցի համապատասխան աստիճանի ծրագրով առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների ուսուցմանն աջակցող մանկատների և գիշերօթիկ դպրոցների պահպանման, նրանց ծառայությունների գնման, տրանսֆերտային հատկացումների գծով ծախսերը.

բ) կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների (խուլ ու համր երեխաների, կույր երեխաների, մտավոր և ֆիզիկական արատներով երեխաների և այլն) համար հատուկ հաստատությունների (այդ թվում` երկարօրյա և գիշերօթիկ), բացառությամբ հատուկ սպորտային թեքումով դպրոցների) պահպանման, նրանց ծառայությունների գնման, տրանսֆերտային հատկացումների տրամադրման գծով ծախսերը.

գ) օրինազանց անչափահաս երեխաների ուսուցման և վերադաստիարակման հատուկ ռեժիմի դպրոցների պահպանման, նրանց ծառայությունների գնման, տրանսֆերտային հատկացումների տրամադրման գծով ծախսերը.

դ) նշված ոլորտին վերաբերող առանձին այլ ծրագրերի իրականացման ծախսերը:

 

Ենթախումբ 05.

Արտադպրոցական դաստիարակություն

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են.

ա) ազատ ժամանցի կազմակերպման միջոցով սովորողների հոգևոր, գեղագիտական, ֆիզիկական զարգացման, ռազմահայրենասիրական դաստիարակչության, բնապահպանական և կիրառական գիտելիքների ձեռքբերման, նրանց հետաքրքրությունների զարգացման համար պայմաններ ստեղծող մանկապատանեկան ստեղծագործական և գեղագիտական կենտրոնների, երաժշտական, նկարչական և արվեստի դպրոցների, ակումբների, պատանի հայրենասերի, տեխնիկների, բնասերների և տուրիստական կայանների, մարզադպրոցների, առողջարարական ճամբարների և արտադպրոցական դաստիարակություն իրականացնող այլ կազմակերպությունների պահպանման, նրանց ծառայությունների գնման, տրանսֆերտային հատկացումների գծով ծախսերը.

բ) նշված ոլորտին վերաբերող առանձին ծրագրերի իրականացման ծախսերը:

 

Ենթախումբ 06.

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են.

ա) հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքի վրա նախնական մասնագիտական որակավորում պահանջող աշխատանքային գործունեության համար նախապատրաստումն իրականացնող.

- բյուջետային հիմնարկի կարգավիճակ ունեցող միջնակարգ հանրակրթական դպրոցների (ավագ դպրոցների) արհեստագործական հոսքերի, այլ բյուջետային հիմնարկների ուսումնաարտադրական կենտրոնների պահպանման գծով ծախսերը.

- բյուջետային հիմնարկի կարգավիճակ չունեցող միջնակարգ հանրակրթական դպրոցների (ավագ դպրոցների) արհեստագործական հոսքերի, ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների ուսումնաարտադրական կենտրոնների ծառայությունների գնման, տրանսֆերտային հատկացումների տրամադրման գծով ծախսերը.

բ) նշված ոլորտին վերաբերող առանձին այլ ծրագրերի իրականացման ծախսերը:

 

Ենթախումբ 07.

Միջին մասնագիտական կրթություն

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են.

ա) միջնակարգ ընդհանուր կրթության հիմքի վրա ընդհանուր և մասնագիտական գիտելիքների ընդլայնումն ու խորացումը, միջին մասնագիտական որակավորման կադրերի պատրաստումը ապահովող միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների (քոլեջներ և ուսումնարաններ) պահպանման, նրանց ծառայությունների գնման, տրանսֆերտային հատկացումների տրամադրման գծով ծախսերը.

բ) նշված ոլորտին վերաբերող առանձին այլ ծրագրերի իրականացման ծախսերը:

 

Ենթախումբ 08.

Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթություն

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են.

ա) միջնակարգ ընդհանուր և միջին մասնագիտական կրթության հիմքի վրա անձի կրթության զարգացման պահանջմունքներ բավարարող, բարձր մասնագիտական որակավորման կադրերի պատրաստումն ու վերապատրաստումն ապահովող հաստատությունների` բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների (համալսարաններ, ինստիտուտներ, ակադեմիաներ և կոնսերվատորիաներ) պահպանման, նրանց ծառայությունների գնման, տրանսֆերտային հատկացումների տրամադրման գծով ծախսերը.

բ) նշված ոլորտին վերաբերող առանձին այլ ծրագրերի իրականացման ծախսերը:

 

Ենթախումբ 09.

Լրացուցիչ կրթություն

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են.

ա) մասնագիտական կրթության յուրաքանչյուր մակարդակի շրջանակում մասնագիտական որակավորման անընդհատ բարձրացումն ապահովող հանրակրթական, մասնագիտական, և լրացուցիչ կրթության ուսումնական հաստատությունների պահպանման, նրանց ծառայությունների գնման, տրանսֆերտային հատկացումների տրամադրման գծով ծախսերը.

բ) նշված ոլորտին վերաբերող առանձին այլ ծրագրերի իրականացման ծախսերը:

 

Ենթախումբ 10.

Գիտություն

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են.

ա) գիտական ֆունդամենտալ հետազոտություններ իրականացնող հիմնարկների բազային ֆինանսավորման և գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահության ֆինանսավորման (ներառյալ ակադեմիկոսներին տրվող պատվովճարների) գծով ծախսերը.

բ) գիտական թեմատիկ աշխատանքների ֆինանսավորման ծախսերը.

գ) գիտական աստիճանաշնորհման ֆինանսավորման ծախսերը:

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են նաև ասպիրանտուրաների և դոկտորանտուրաների պահպանման գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 11.

Այլ ծրագրեր

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են կրթության բնագավառին վերաբերող` սույն խմբի վերը նշված ենթախմբերին չդասվող առանձին ծրագրերի իրականացման ծախսերը:

 

Խ ՈՒ Մ Բ  05

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

 

Նշված խմբում արտահայտվում են բնակչությանը բուժօգնություն ցուցաբերելու և հիվանդությունների կանխարգելման միջոցառումների, նշված բնագավառին վերաբերող առանձին ծրագրերի իրականացման գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 01.

Առողջապահության բնագավառում պետական կառավարում

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են առողջապահության բնագավառում պետական կառավարում իրականացնող մարմինների, առողջապահության բնագավառի պետական տարածքային և տեղական ինքնակառավարման մարմինների (եթե դրանք չեն դասակարգվում 01 հիմնական խմբի 01 ենթախմբում) պահպանման ծախսերը:

 

Ենթախումբ 02.

Հիվանդանոցային բուժօգնություն

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են հիվանդանոցների և նրանց կազմում ընդգրկված կառուցվածքային ստորաբաժանումների, լայն պրոֆիլի հիվանդանոցների, մասնագիտացված հիվանդանոցների, ծննդատների, մահճակալային ցանց ունեցող կենտրոնների և դիսպանսերների պահպանման, պետական պատվերի շրջանակներում բուժման ենթակա հիվանդությունների և մատուցման ենթակա ծառայությունների գծով նրանց ծառայությունների գնման, տրանսֆերտների տրամադրման գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 03.

Առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) բուժօգնություն

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են ինքնուրույն պոլիկլինիկաների, ամբուլատորիաների, վնասվածքաբանական և բուժակամանկաբարձական կետերի, մահճակալներ չունեցող դիսպանսերների պահպանման, պետական պատվերի շրջանակներում բուժման ենթակա հիվանդությունների և մատուցման ենթակա ծառայությունների գծով նրանց ծառայությունների գնման, տրանսֆերտների տրամադրման գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 04.

Հիգիենիկ-հակահամաճարակային ծառայություն

 

Նշված խմբում արտահայտվում են հիգիենիկ-հակահամաճարակային ստորաբաժանումների պահպանման ծախսերը:

 

Ենթախումբ 05.

Բուժօգնության այլ ծառայություններ

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են շտապ անհետաձգելի բժշկական օգնության, արյան փոխներարկման կայանների, դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների, դատա-բժշկական և ախտաբանաանատոմիական փորձաքննության, կենտրոնացված դեղորայքի գնումների, դիսպանսերներում կազմակերպամեթոդական և կոնսուլտատիվ բուժօգնության և այլ ծախսերը:

 

Ենթախումբ 06.

Առողջապահական այլ ծառայություններ և ծրագրեր

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են բժիշկ-ինտերների վարձատրության, առողջապահության բնագավառին վերաբերող տեղեկատվական-վերլուծական աշխատանքների կատարման և նորմատիվային փաստաթղթերի մշակման, ախտահանման և առողջապահական հարակից այլ ծառայություններ մատուցող հիմնարկների պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև հանրապետությունից դուրս սահմանված կարգով բուժման ուղարկված հիվանդների ճանապարհածախսը: Սույն ենթախմբում արտահայտվում են նաև առողջապահական հիմնարկների նյութական բազայի նորացման և համալրման և այլ առանձին ծրագրերի գծով ծախսերը, եթե դրանք հնարավոր չէ դասել սույն խմբի որևէ այլ ենթախմբին:

 

Խ ՈՒ Մ Բ  06

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

Նշված խմբում արտահայտվում են սոցիալական ապահովագրության նպատակով տրանսֆերտային վճարումների (թոշակներ, նպաստներ), ինչպես նաև առանձնահատուկ կարիքավոր անհատներին և բնակչության առանձին խմբերին (հաշմանդամներ, զառամյալներ և այլ) սոցիալական օգնության հատկացման գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 01.

Սոցիալական ապահովագրության և սոցիալական ապահովության բնագավառի պետական կառավարում

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են սոցիալական ապահովագրության և սոցիալական ապահովության բնագավառում պետական կառավարում իրականացնող մարմինների (ներառյալ աշխատանքի և սոցիալական զբաղվածության հանրապետական ծառայություն և նրա տարածքային կենտրոնների) պահպանման ծախսերը:

 

Ենթախումբ 02.

Կենսաթոշակային ապահովում

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են աշխատանքային և սոցիալական կենսաթոշակների վճարումները իրականացնելու նպատակով կատարվող տրանսֆերտները (ներառյալ սպայական անձնակազմի և շարքային զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակային ապահովման, աշխատողների աշխատանքային պարտավորությունների կատարման հետ կապված խեղման, մասնագիտական հիվանդության և առողջության այլ վնասների հետևանքով պատճառված վնասի փոխհատուցումը):

 

Ենթախումբ 03.

Նպաստներ բնակչությանը

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են բյուջեից բնակչությանը նպաստների (օրինակ, ընտանեկան նպաստների, մինչև երկու տարեկան երեխա խնամող և մասնակի վճարովի արձակուրդում գտնվող անձանց տրվող ամենամսյա նպաստների և այլ) վճարման նպատակով կատարվող տրանսֆերտների, ինչպես նաև նպաստների տրամադրման հետ կապված փոստային ծառայությունների վճարումների գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 04.

Սոցիալական ապահովության միջոցառումներ

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են.

ա) ծերերի և հաշմանդամների (ներառյալ մանկահասակ հաշմանդամների) համար տուն-ինտերնատների, համանման այլ հաստատությունների պահպանման, պետական պատվերի շրջանակներում նրանց ծառայությունների գնման, տրանսֆերտների տրամադրման գծով ծախսերը.

բ) բժշկա-սոցիալական վերականգնման և աշխատունակության փորձաքննության ծառայությունների ձեռք բերման ծախսերը.

գ) հաշմանդամներին անվճար պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաներով ապահովելու և վերանորոգելու գծով ծախսերը,

դ) հաշմանդամներին բենզինի արժեքը փոխհատուցելու գծով ծախսերը,

ե) կենսաթոշակառուներին օգնություն տրամադրելու գծով ծախսերը,

զ) սոցիալական ծառայությունների մարզային, Երևանի քաղաքային կենտրոնների պահպանման ծախսերը.

է) բժշկա-աշխատանքային փորձաքննության հանձնաժողովների պահպանման գծով ծախսերը,

ը) սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնների և բժշկա-աշխատանքային փորձաքննության հանձնաժողովների համար փաստաթղթերի ձևաթղթերի տպագրման ծախսերը.

թ) կենտրոնացված կարգով ընտանեկան նպաստների նշանակման և վճարման, հաշմանդամների հաշվառման բանկի ստեղծման, աշխատանքների մեքենայացման և շահագործման գծով ծախսերը.

ժ) նշված բնագավառում իրականացվող այլ միջոցառումների իրականացման գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 05.

Այլ սոցիալական ծրագրեր

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են.

Բնակչության առանձին խմբերին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով դրամական տեսքով օգնությունների, փոխհատուցումների, խրախուսումների տրամադրման գծով ծախսերը: Մասնավորապես, դրանց շարքին են դասվում վետերաններին պատվովճարների վճարման ծախսերը, բռնադատված քաղաքացիներին պատճառված վնասի միանվագ փոխհատուցման ծախսերը, ՀՀ պաշտպանության ժամանակ զոհված ազատամարտիկների գերեզմանների բարեկարգման ծախսերի փոխհատուցման գծով ծախսերը, ՀՀ պաշտպանության ժամանակ հաշմանդամ դարձած զինծառայողներին և զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքներին միանվագ սոցիալական ապահովագրության վճարների տրման գծով ծախսերը, ՀՀ պաշտպանության ժամանակ զոհված (մահացած) զինծառայողների (ազատամարտիկների) երեխաներին ԲՈՒՀ-ում վճարովի ուսուցման արժեքի փոխհատուցումների գծով ծախսերը, փախստականների սոցիալական խնդիրների լուծման միջոցառումների գծով ծախսերը, բնակչության առանձին խմբերին տրված արտոնությունների դիմաց ձեռնարկություններին փոխհատուցումների տրամադրման գծով ծախսերը, տարերային աղետների, հրդեհների դեպքում դրամական օգնությունները և այլն:

 

Խ ՈՒ Մ Բ  07

 

ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՊՈՐՏ ԵՎ ԿՐՈՆ

 

Նշված խմբում արտահայտվում են մշակույթի (ներառյալ տեղեկատվության և գրահրատարակչության), սպորտի և կրոնի բնագավառում պետական գործունեության իրականացման, հանգստի և մարզական միջոցառումների կազմակերպման, կրոնական և հասարակական գործունեության կարգավորման գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 01.

Մշակույթի, տեղեկատվության, սպորտի և կրոնի բնագավառում պետական կառավարում

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են մշակույթի, տեղեկատվության, սպորտի և կրոնի բնագավառում պետական կառավարում իրականացնող մարմինների (ներառյալ ՀՀ կառավարությանն առընթեր պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության վարչություն) պահպանման ծախսերը:

 

Ենթախումբ 02.

Գրադարաններ

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են գրադարանների, ՀՀ ազգային գրապալատի պահպանման, նրանց ծառայությունների գնման, տրանսֆերտների տրամադրման գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 03.

Թանգարաններ և ցուցահանդեսներ

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են թանգարանների պահպանման, նրանց ծառայությունների գնման, թանգարաններին տրանսֆերտների տրամադրման, ցուցահանդեսների կազմակերպման և անցկացման գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 04.

Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են մշակույթի տների, ակումբների, կենտրոնների պահպանման, նրանց ծառայությունների գնման, տրանսֆերտների տրամադրման գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 05.

Այլ մշակութային հիմնարկներ

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են այլ մշակութային հիմնարկների (տեղեկատվական-վերլուծական կենտրոններ, կենդանաբանական այգիներ) պահպանման, նրանց ծառայությունների գնման, տրանսֆերտների տրամադրման, ինչպես նաև մշակութային արժեքների պահպանման, արխիվների պահպանման, տեղեկատվության պահպանման և արխիվացման պետական պատվերի գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 06.

Արվեստ

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են թատերական և համերգային կազմակերպությունների պահպանման, նրանց ծառայությունների գնման, վնասների ծածկման կամ տրանսֆերտային այլ հատկացումների, կենտրոնացված կերպով իրականացվող միջոցառումների գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 07.

Կինեմատոգրաֆիա

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են կինոստուդիաների պահպանման կամ նրանց ծառայությունների (կինոնկարների ստեղծման) գնման, վնասների ծածկման կամ տրանսֆերտային հատկացումների գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 08.

Հուշարձանների և մշակութային արժեքների վերականգնում և պահպանում

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են հուշարձանների և մշակութային արժեքների վերականգնման և պահպանման գծով իրականացվող ծախսերը, ինչպես նաև այդպիսի օբյեկտների հիմնանորոգման գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 09.

Սպորտ

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են.

ա) հանգստի կազմակերպման և մարզական միջոցառումների գծով ծախսերը,

բ) մարզական և սպորտով զբաղվելու համար այլ կառույցների շահագործման, պահպանման, շինարարության գծով ծախսերը,

գ) մրցումներին ազգային և տեղական թիմերի մասնակցության, ինչպես նաև հանդերձանքի ձեռքբերման, մարզիկների պատրաստման, առանձին մարզիկներին կամ թիմերին սուբսիդիաների հատկացման գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 10.

Հեռուստառադիոհաղորդումներ

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են`

ա) պետական պատվերի շրջանակներում հեռուստա և ռադիոհաղորդաշարերի ու ծրագրերի պատրաստման (գնման) և հեռարձակման գծով ծախսերը.

բ) ծրագրերի պատրաստման և եթեր թողարկման, ռադիոհաղորդման և հեռուստատեսային կայանների համար անհրաժեշտ նյութերի ձեռքբերման գծով ծախսերը.

գ) ՀՀ ռադիոհեռուստատեսության ռեզերվային բազայի պահպանման գծով ծախսերը.

դ) հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման, ռադիոհեռուստահողորդումների տեխնիկական վերահսկողության և կենտրոնացված տրանսպորտային ծառայությունների գծով ծախսերը.

ե) պետական պատվերի շրջանակներում հեռուստաֆիլմերի արտադրության գծով ծախսերը.

զ) միջպետական հեռուստառադիո միավորումների գործունեությանը (հաղորդումների նախապատրաստում և հեռարձակում) մասնակցության ծախսերը:

 

Ենթախումբ 11.

Հրատարակչություններ, խմբագրություններ

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են հրատարակչությունների և խմբագրությունների (բացառությամբ 4 հիմնական խմբի 15 ենթախմբում արտացոլված ծախսերի) պահպանման կամ պետական պատվերի շրջանակներում նրանց ծառայությունների գնման, վնասների ծածկման, վարկերի տրամադրման, տպագրական սարքավորումների և տպագրության համար անհրաժեշտ նյութերի ձեռք բերման, այլ նպատակների իրագործման համար տրանսֆերտային հատկացումների գծով ծախսերը, ինչպես նաև կապիտալ ներդրումները: Սույն ենթախմբում արտահայտվում են նաև տեղեկատվության հավաքման և հրապարակված նյութերի տարածման գծով հրատարակչությունների և խմբագրությունների կողմից իրականացվող ծախսերը:

 

Ենթախումբ 12.

Տեղեկատվության ձեռք բերում

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են տեղեկատվության ձեռք բերման գծով պետական պատվերի իրականացման ծախսերը:

 

Ենթախումբ 13.

Կրոնական ծրագրեր

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են կրոնի բնագավառում պետական ծրագրերի ֆինանսավորման (ներառյալ կրոնական կազմակերպություններին ֆինանսական աջակցության) գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 14.

Երիտասարդական ծրագրեր

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են երիտասարդական միջոցառումների բնագավառում պետական ծրագրերի ֆինանսավորման (ներառյալ երիտասարդական կազմակերպություններին ֆինանսական աջակցության) գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 15.

Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են քաղաքական կուսակցություններին, արհմիություններին, ինչպես նաև այլ հասարակական (բացառությամբ կրոնական և երիտասարդական) կազմակերպություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրման ծախսերը:

 

Ենթախումբ 16.

Այլ ծրագրեր

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են սույն հիմնական խմբին վերաբերող, սակայն վերջինիս վերը թվարկված ենթախմբերին չդասվող ծրագրերի իրականացման ծախսերը:

 

Խ ՈՒ Մ Բ  08

 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ - ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

 

Նշված խմբում արտահայտվում են բնակարանային-կոմունալ տնտեսության զարգացման ուղղությամբ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության իրականացման գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 01.

Բնակարանային-կոմունալ տնտեսության պետական կառավարում

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են բնակարանային-կոմունալ տնտեսության բնագավառում պետական կառավարում իրականացնող մարմինների պահպանման ծախսերը (նման առանձնացված մարմինների առկայության դեպքում):

 

Ենթախումբ 02.

Բնակարանային տնտեսություն և բնակարանային շինարարություն

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են.

ա) բնակարանային ֆոնդի հիմնանորոգման գծով ծախսերը և այս բնագավառում կապիտալ ներդրումների (ներառյալ բնակարանների և բնակարանային շինարարության համար հողամասերի ձեռք բերումը),

բ) բնակչությանը, բնակարանային պայմանների բարելավման` անհատական բնակարանային շինարարության և հիմնանորոգման, բնակելի տների (բնակարանների) ձեռք բերման համար տրանսֆերտների կամ վարկերի տրամադրման գծով ծախսերը:

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են նաև բնակարանային տնտեսության և բնակարանային շինարարության բնագավառում տնտեսավարող սուբյեկտներին վարկերի, սուբսիդիաների և այլ տրանսֆերտների հատկացման գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 03.

Աղբահանություն, թափոնների վերամշակում և փողոցների մաքրում

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են աղբահավաքման, տարբեր վայրերից (բնակելի շինություններ, գործարաններ, հանքափորեր) և տարբեր միջոցների (ավտոմոբիլային, խողովակային, կոյուղու համակարգեր) ու մշակման մեթոդների (այրում, քիմիական մշակում) օգնությամբ կամ ընդերքում թաղելու ձևով կենցաղային և այլ թափոնների հեռացման (ներառյալ քիմիական, ռադիոակտիվ թափոնների, պինդ նյութերի, հեղուկների և գազերի, այդ թվում` անձրևաջրի) գծով ծախսերը:

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են նաև այս բնագավառում կապիտալ ներդրումների, ինչպես նաև փողոցների, մայթերի մաքրման, ջրման և ձյան մաքրման գծով ծախսերը, ինչպես նաև աղբահանության, թափոնների վերամշակման և փողոցների մաքրման բնագավառում տնտեսվարող սուբյեկտներին վարկերի, սուբսիդիաների և այլ տրանսֆերտների հատկացման գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 04.

Ջրամատակարարում և կոյուղու համակարգերի շահագործում

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են խմելու ջրով մատակարարման և կոյուղու համակարգերի գործունեության (ներառյալ ցանցերի նորոգումը) ապահովման, այս բնագավառում կապիտալ ներդրումների, ինչպես նաև ջրերի պաշարների, առկա ռեսուրսների և խմելու ջրի նկատմամբ պահանջմունքների գնահատման աշխատանքների գծով ծախսերը:

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են նաև ջրամատակարարում և կոյուղու համակարգերի շահագործման բնագավառում տնտեսվարող սուբյեկտներին վարկերի, սուբսիդիաների և այլ տրանսֆերտների հատկացման գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 05.

Այլ ծրագրեր

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են.

ա) փողոցների լուսավորման համակարգերի շահագործման ծախսերը.

բ) բաղնիք-լվացքատների (ներառյալ բաղնիք-լվացքատների շինարարությունը), թաղման ծառայությունների գծով պետական գործունեության հետ կապված ծախսերը.

գ) բարեկարգման օբյեկտների (փողոցներ, այլ տարածքներ, կամուրջներ, հետիոտնի ստորգետնյա անցումներ, ջրավազաններ, գերեզմանոցներ, աղբավայրեր) պահպանման և նորոգման ծախսերը.

դ) կանաչապատման աշխատանքների գծով ծախսերը.

ե) անշարժ գույքի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի գրանցման ուղղությամբ իրականացման ծրագրերի գծով ծախսերը.

զ) բնակարանային-կոմունալ տնտեսության բնագավառին վերաբերող այլ ծրագրերի ֆինանսավորման ծախսերը (ներառյալ կապիտալ ներդրումները):

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են նաև բնակարանային-կոմունալ տնտեսության տնտեսվարող սուբյեկտներին վարկերի, սուբսիդիաների և այլ տրանսֆերտների հատկացման գծով այն ծախսերը, որոնք չեն դասվում սույն խմբի վերը նշված ենթախմբերին:

 

Խ ՈՒ Մ Բ  09

 

ՎԱՌԵԼԻՔԱՅԻՆ ԵՎ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՀԱՄԱԼԻՐ

 

Նշված խմբում արտահայտվում են էներգիայի արտադրության և բաշխման բնագավառում պետական գործունեության, ինչպես նաև վառելիքային ռեսուրսների հետախուզման, գնահատումների, արդյունահանման և օգտագործման հետ կապված ծախսերը:

 

Ենթախումբ 01.

Վառելիքային և էներգետիկ համալիրի պետական կառավարում

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են վառելիքային և էներգետիկայի բնագավառում պետական կառավարում, ինչպես նաև պետական հսկողություն իրականացնող մարմինների պահպանման ծախսերը:

 

Ենթախումբ 02.

Էլեկտրաէներգետիկա

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են Էլեկտրաէներգիայի արտադրության ու մատակարարման աշխատանքների կառավարման, ջերմա և հիդրոէլեկտրակայանների, քամու և արևի էներգիայի կայանների, ինչպես նաև էներգիայի բաշխման համակարգերի (հաղորդալարեր, բաշխիչ կայաններ և այլն) շահագործման, հիմնանորոգման, վերազինման գծով ծախսերը և կապիտալ ներդրումները: Նշված ենթախմբում արտահայտվում են նաև էլեկտրաէներգիայի արտադրության ու բաշխման ոլորտի տնտեսվարող սուբյեկտներին վարկերի, սուբսիդիաների և այլ տրանսֆերտների հատկացման գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 03.

Ատոմային էներգետիկա

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են Էներգիայի արտադրության ատոմային կայանների շահագործման, պահպանման, կապիտալ ներդրումների (ներառյալ հիմնավորումները), միջուկային վառելիքի արտադրության, գնման և ներմուծման գծով ծախսերը: Նշված ենթախմբում արտահայտվում են նաև օգտագործված վառելիքի պահպանման համակարգերի ստեղծման ծախսերը, ինչպես նաև նշված բնագավառին վերաբերող այլ ծախսերը, ներառյալ տնտեսվարող սուբյեկտներին սուբսիդիաների, այլ տրանսֆերտների կամ վարկերի հատկացումը:

 

Ենթախումբ 04.

Վառելիքային համալիր

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են վառելիքային ռեսուրսների (ածուխ, տորֆ, նավթ, գազ և այլն) հետախուզման, արդյունահանման նախագծման և կազմակերպման գծով ծախսերը, ինչպես նաև նշված բնագավառին վերաբերող կապիտալ ներդրումները և այլ ծախսերը, ներառյալ տնտեսվարող սուբյեկտներին սուբսիդիաների, այլ տրանսֆերտների կամ վարկերի հատկացումը:

 

Ենթախումբ 05.

Էներգետիկայի բնագավառի այլ գործունեություն

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են ջեռուցման, տաք ջրով մատակարարման, ձմռան պայմաններում բնակչությանը և կազմակերպություններին վառելիքով ապահովման կենտրոնացված միջոցառումների իրականացման ուղղությամբ ծախսերը, քաղաքներում և գյուղերում գազի տրման և բաշխման կարգավորման, գազամատակարարման համակարգի վերականգնման գծով ծախսերը, ինչպես նաև նշված բնագավառին վերաբերող կապիտալ ներդրումները և այլ ծախսերը, ներառյալ տնտեսվարող սուբյեկտներին սուբսիդիաների, այլ տրանսֆերտների կամ վարկերի հատկացումը:

 

Խ ՈՒ Մ Բ  10

 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԵՎ ՋՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՁԿՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

Նշված խմբում արտահայտվում են գյուղատնտեսական գործունեության և ձկնաբուծության աջակցման, անտառների, ջրային տնտեսության կառույցների և ջրային ռեսուրսների օգտագործման և պահպանման միջոցառումների գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 01.

Գյուղատնտեսության պետական կառավարում

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են գյուղատնտեսության բնագավառում պետական կառավարում իրականացնող մարմինների (ներառյալ մարզային-ագրարային պետական տեսչությունների) պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև նշված բնագավառում կապիտալ ներդրումները:

 

Ենթախումբ 02.

Հողերի բարելավման աշխատանքներ

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են.

ա) ոռոգելի հողերի, մելիորատիվ վիճակի բարելավման, դրենաժային ցանցերի մաքրման և նորոգման աշխատանքների իրականացման ծախսերը,

բ) գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող հողատեսքերը պահպանելու նպատակով հակահեղեղային միջոցառումների իրականացման ծախսերը,

գ) հողաշինարարական և հողօգտագործման միջոցառումների իրականացման ծախսերը,

դ) խոտհարքների և արոտների արմատական և մակերեսային բարելավման և խախտված հողերի վերականգնման աշխատանքների իրականացման ծախսերը,

ե) ոռոգելի և չորացած հողերի մելիորատիվ վիճակի համալիր դիտարկման և հետազոտական աշխատանքների իրականացման ծախսերը,

զ) գյուղքիմիացման միջոցառումների իրականացման ծախսերը,

է) նշված բնագավառին վերաբերող այլ ծրագրերի իրականացման ծախսերը:

 

Ենթախումբ 03.

Ձկնաբուծություն և ջրային տնտեսություն

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են.

ա) ձկնաբուծության կազմակերպման գծով ծախսերը.

բ) ջրային տնտեսության կառույցների շահագործման, տեխնիկական վիճակի բարելավման, վերականգնման և վերանորոգման աշխատանքների իրականացման ծախսերը, նշված ոլորտում կապիտալ ներդրումները, ինչպես նաև ջրամբարներում պահակային ծառայությունների իրականացման ծախսերը.

գ) նշված բնագավառին վերաբերող այլ ծախսերը, ներառյալ տնտեսվարող սուբյեկտներին սուբսիդիաների, այլ տրնասֆերտների կամ վարկերի հատկացումը:

 

Ենթախումբ 04.

Բույսերի պաշտպանություն և սերմնաբուծություն

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են.

ա) գյուղատնտեսական մշակաբույսերի առավել վտանգավոր հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի միջոցառումների իրականացման ծախսերը,

բ) բույսերի պաշտպանության հանրապետական կայանի և բույսերի կարանտինային պետական տեսչության պահպանման ծախսերը,

գ) գյուղացիական տնտեսություններին բարձր վերարտադրության սերմերով, կարտոֆիլի վիրուսազերծ տնկանյութով, սակավ տարածված մշակաբույսերի և բազմամյա տնկարկների տնկիներով ապահովելու գծով ծախսերը,

դ) սերմերի որակի հսկողության ու պետական սորտափորձարկման, հիդրոմետսպասարկման և սերմերի ապրոբացիայի միջոցառումների իրականացման ծախսերը,

ե) բույսերի պաշտպանության և սերմնաբուծության բնագավառին վերաբերող այլ ծախսերը, ներառյալ ապահովագրական մարմինների կանոնադրական հիմնադրամում մասնակցության, հակակարկտային միջոցառումների, տնտեսվարող սուբյեկտներին սուբսիդիաների, տրանսֆերտների կամ վարկերի տրամադրման ծախսերը:

 

Ենթախումբ 05.

Տոհմաբուծություն, անասնաբուժություն և հակահամաճարակային միջոցառումներ

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են.

ա) տոհմաբուծության և արհեստական սերմնավորման միջոցառումների գծով ծախսերը.

բ) հակահամաճարակային միջոցառումների գծով ծախսերը.

գ) անասնաբուժական և սանիտարական սպասարկման միջոցառումների, անասնաբուժական սահմանային հսկիչ ու հատուկ նշանակության կետերի պահպանման ծախսերը.

դ) նշված բնագավառին վերաբերող այլ ծախսերը, ներառյալ տնտեսվարող սուբյեկտներին սուբսիդիաների, այլ տրանսֆերտների կամ վարկերի հատկացումը:

 

Ենթախումբ 06.

Անտառային տնտեսություն

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են անտառների պահպանման, վերականգնման, ընդլայնման, նոր անտառների հիմնման, ռացիոնալ օգտագործման և պաշտպանության միջոցառումների, ներառյալ անտառատնկման, վնասատուների և հիվանդությունների դեմ միջոցառումների, անտառային հրդեհների դեմ պայքարի գծով ծախսերը, նշված բնագավառին վերաբերող այլ ծախսերը, ներառյալ տնտեսվարող սուբյեկտներին սուբսիդիաների, այլ տրանսֆերտների կամ վարկերի հատկացումը:

 

Ենթախումբ 07.

Այլ ծրագրեր

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են գյուղատնտեսության բնագավառին վերաբերող առանձին ծրագրերի իրականացման ծախսերը, որոնք ներառված չեն սույն խմբի 01-06 ենթախմբերում (ներառյալ կապիտալ ներդրումները):

 

Խ ՈՒ Մ Բ  11

 

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐ (բացառությամբ` վառելիքի), ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

Նշված խմբում արտահայտվում են արդյունաբերության (բացառությամբ վառելիքային), բնապահպանության, երկրաբանահետախուզության, շինարարության (նախագծահետախուզական աշխատանքների) պետական կարգավորման միջոցառումների և ծրագրերի իրականացման գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 01.

Արդյունաբերության, հանքային հանածոների պաշարների, շինարարության և բնապահպանության բնագավառում պետական կառավարում

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են արդյունաբերության, հանքային հանածոների պաշարների, շինարարության և բնապահպանության բնագավառում պետական կառավարում և պետական հսկողություն իրականացնող մարմինների պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև նշված բնագավառում կապիտալ ներդրումները:

 

Ենթախումբ 02.

Լեռնահանքային արդյունաբերություն և երկրաբանահետախուզություն

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են լեռնահանքային արդյունաբերության զարգացման, վերազինման, ընդլայնման ծրագրերի, ինչպես նաև օգտակար հանածոների (բացառությամբ` վառելիքի, որը դասակարգվում է 09 հիմնական խմբի 04 ենթախմբում) հետախուզման և օգտագործման, հանքավայրերի շահագործման միջոցառումների (ներառյալ կապիտալ ներդրումները), ինչպես նաև նշված բնագավառի տնտեսվարող սուբյեկտներին վարկերի, սուբսիդիաների և տրանսֆերտների հատկացման գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 03.

Վերամշակող արդյունաբերություն

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են վերամշակող արդյունաբերության զարգացման, վերազինման, ընդլայնման ծրագրերի իրականացման (ներառյալ կապիտալ ներդրումները), ինչպես նաև նշված բնագավառի տնտեսվարող սուբյեկտներին վարկերի, սուբսիդիաների և այլ տրանսֆերտների տրամադրման գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 04.

Նախագծահետախուզական աշխատանքներ

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են շինարարության բնագավառում նախագծահետախուզական աշխատանքների` ճարտարապետական նախագծման աշխատանքների, տեխնիկական նորմերի և ստանդարտների մշակման և դրանց կատարման նկատմամբ հսկողությունը, շինարարական օբյեկտներում անվտանգության տեխնիկայի պահպանման հսկողությունը:

 

Ենթախումբ 05.

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են բնության հատուկ պահպանվող տարածքների` պետական արգելանոցների, ազգային պարկերի, պետական արգելավայրերի և բնության հուշարձանների (բացառությամբ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիային պատկանող բուսաբանական այգիների, որոնց գծով ծախսերը արտահայտվում են 04 խմբի 15 ենթախմբում) պահպանման գծով ծախսերը (ներառյալ կապիտալ ներդրումները):

 

Ենթախումբ 06.

Բնապահպանական այլ միջոցառումներ

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են բնապահպանության հանրապետական և տարածքային տեսչությունների, շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի կենտրոնի, վերլուծական տեղեկատվական կենտրոնի պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև հակասողանքային և սույն խմբի 01-06 ենթախմբերում չընդգրկված բնապահպանական այլ միջոցառումների գծով ծախսերը (ներառյալ կապիտալ ներդրումները):

 

Ենթախումբ 07.

Այլ ծրագրեր

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են սույն հիմնական խմբին վերաբերող, սակայն վերջինիս վերը թվարկված ենթախմբերին չդասվող առանձին ծրագրերի իրականացման ծախսերը:

 

Խ ՈՒ Մ Բ  12

 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՊ

 

Նշված խմբում արտահայտվում են տրանսպորտի, ճանապարհային տնտեսության և կապի բնագավառում պետական գործունեության, տրանսպորտային ենթակառուցվածքների և կապի համակարգերի պահպանման ու զարգացման միջոցառումների և ծրագրերի իրականացման գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 01.

Տրանսպորտի, ճանապարհային տնտեսության և կապի բնագավառում պետական կառավարում

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են տրանսպորտի, ճանապարհային տնտեսության և կապի բնագավառում պետական կառավարում իրականացնող մարմինների կենտրոնական ապարատների պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև նշված բնագավառում կապիտալ ներդրումները:

 

Ենթախումբ 02.

Ավտոմոբիլային և քաղաքային էլեկտրական տրանսպորտ

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են ավտոմոբիլային և քաղաքային էլեկտրատրանսպորտի (ներառյալ մետրոպոլիտենը) տնտեսվարող սուբյեկտներին վարկերի, սուբսիդիաների և այլ տրանսֆերտների տրամադրման գծով ծախսերը, ինչպես նաև այս բնագավառում կապիտալ ներդրումները:

 

Ենթախումբ 03.

Ջրային տրանսպորտ

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են ջրային տրանսպորտի սպասարկման հետ կապված կառույցների շահագործումը, նախագծումը, ընդլայնումը և վերանորոգումը, ինչպես նաև կապիտալ ներդրումները: Նշված ենթախմբում արտահայտվում են նաև այս բնագավառի տնտեսվարող սուբյեկտներին վարկեր, սուբսիդիաներ և այլ տրանսֆերտներ տրամադրելու գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 04.

Երկաթուղային տրանսպորտ

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են երկաթուղային տրանսպորտի (ներառյալ քաղաքային գծերի, կայանների, թունելների, կամուրջների) շահագործման, պահպանման գծով ծախսերը և կապիտալ ներդրումները (բացառությամբ մետրոպոլիտենի հետ կապված ծախսերի, որոնք արտահայտվում են սույն խմբի 02 ենթախմբում): Նշված ենթախմբում արտահայտվում են նաև այս բնագավառի տնտեսվարող սուբյեկտներին վարկեր, սուբսիդիաներ և այլ տրանսֆերտներ տրամադրելու գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 05.

Օդային տրանսպորտ

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են օդային տրանսպորտի և դրան սպասարկող կառույցների (ներառյալ օդանավակայանները, թռիչքային գոտիները, վերջնակայանները, անգարները, օդային նավիգացիայի միջոցների ապահովումը) շահագործման, պահպանման գծով ծախսերը և կապիտալ ներդրումները: Նշված ենթախմբում արտահայտվում են նաև այս բնագավառի տնտեսվարող սուբյեկտներին վարկեր, սուբսիդիաներ և տրանսֆերտներ տրամադրելու գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 06.

Խողովակային տրանսպորտ

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են խողովակաշարերի (ներառյալ պոմպային, մղիչ կայանները և այլն) շահագործման, վերանորոգման, ընդլայնման գծով ծախսերը և կապիտալ ներդրումները: Նշված ենթախմբում արտահայտվում են նաև այս բնագավառի տնտեսվարող սուբյեկտներին վարկեր, սուբսիդիաներ և տրանսֆերտներ տրամադրելու գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 07.

Ճանապարհային տնտեսություն

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են պետական, մարզային և տեղական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների, ներառյալ քաղաքային ճանապարհները և փողոցները, ճանապարհների հետ կապված կառույցները (կամուրջները, թունելները, ավտոկանգառները, ավտոկայանները) պահպանման, շահագործման, նորոգման ծախսերը և կապիտալ ներդրումները: Նշված ենթախմբում արտահայտվում են նաև հիշյալ բնագավառի տնտեսվարող սուբյեկտներին վարկեր, սուբսիդիաներ և տրանսֆերտներ տրամադրելու գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 08.

Կապ

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են փոստային, հեռախոսային, հեռագրային, կաբելային, ռադիո և արբանյակային կապի օբյեկտների շահագործման և վերանորոգման ծախսերը և կապիտալ ներդրումները: Նշված ենթախմբում արտահայտվում են նաև այս բնագավառի տնտեսվարող սուբյեկտներին վարկեր, սուբսիդիաներ և տրանսֆերտներ տրամադրելու գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 09.

Այլ ծրագրեր

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են տրանսպորտային այլ համակարգերի (ինչպես, օրինակ, ճոպանուղիները) շահագործման, վերանորոգման, ընդլայնման գծով ծախսերը և կապիտալ ներդրումները, ինչպես նաև տրանսպորտի բնագավառին վերաբերող` սույն խմբի վերը նշված ենթախմբերին չդասվող առանձին ծրագրերի իրականացման ծախսերը:

 

Խ ՈՒ Մ Բ  13

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

Նշված խմբում արտահայտվում են առևտրի, սպասարկումների, մատակարարման գործունեության և ընդհանուր բնույթի տնտեսական ծառայությունների բնագավառում ծախսերը:

 

Ենթախումբ 01.

Առևտրի, սպասարկումների, մատակարարման գործունեության և ընդհանուր բնույթի տնտեսական ծառայությունների բնագավառում պետական կառավարում.

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են առևտրի, սպասարկումների, մատակարարման գործունեության և այլ ընդհանուր տնտեսական ծառայությունների բնագավառում պետական կառավարում իրականացնող մարմինների պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև նշված բնագավառում կապիտալ ներդրումները:

 

Ենթախումբ 02.

Առևտուր, սպասարկումներ և մատակարարման գործունեություն

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են առևտրի (առևտրի կենտրոններ, շուկաներ, պահեստներ և պահուստարաններ) և սպասարկման (կենցաղային սպասարկման օբյեկտներ, հյուրանոցներ և ռեստորաններ) բնագավառների օբյեկտների նախագծման, շինարարության, շահագործման, վերանորոգման գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 03.

Նյութական ռեսուրսների պետական, համայնքային պահուստների ձևավորում և պահպանում

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են նյութական ռեսուրսների պետական (համայնքային) պահուստի ձևավորման և պահպանման գծով ծախսերը (ներառյալ պետական ռեզերվների վարչության համակարգի հիմնարկների պահպանումը):

 

Ենթախումբ 04.

Զբոսաշրջիկություն

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են զբոսաշրջիկության բնագավառում գործունեության կազմակերպման, գովազդային-պրոպագանդիստական միջոցառումների, տեղեկատվության տարածման, զբոսաշրջիկներին հրապուրելու հիմնական նպատակ ունեցող տոնակատարությունների և տոնախմբությունների անցկացմանը ֆինանսական աջակցման գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 05.

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական այլ ծառայություններ

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են ընդհանուր բնույթի տնտեսական այլ ծառայությունների (ստանդարտացման, չափաբանության, սերտիֆիկացման, հեղինակային իրավունքների պաշտպանության, արտահանման և ներմուծման խրախուսման, ապրանքային և ֆոնդային շուկաների զարգացման աջակցման, փոքր բիզնեսի խրախուսման, հիդրոօթերևութաբանական դիտարկումների և կանխատեսումների, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքների) բնագավառում կատարվող ծախսերը, ինչպես նաև այն համալիր և բազմանպատակ ծրագրերի գծով ծախսերը և կապիտալ ներդրումները, որոնց, գլխավոր գործառույթի առանձնացման անհնարինության պատճառով, հնարավոր չէ դասակարգել սույն դասակարգման 01-12 հիմնական խմբերում և սույն խմբի 01-04 ենթախմբերում:

 

Խ ՈՒ Մ Բ  14

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ

 

Նշված խմբում արտահայտվում են պետական և համայնքային պարտքային պարտավորությունների հետ գործառնությունների, ՀՀ պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին տրանսֆերտների և կարճաժամկետ ֆինանսական աջակցության (բյուջետային փոխատվությունների) տրամադրման, համայնքների բյուջեներից ՀՀ պետական բյուջեին և այլ համայնքների բյուջեներին տրանսֆերտների տրամադրման, պետության կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման, ինչպես նաև սույն դասակարգման 01-13 հիմնական խմբերում չընդգրկված ծախսերը:

 

Ենթախումբ 01.

Պետական (համայնքային) պարտքային պարտավորությունների հետ գործառնություններ

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են ներգրաված փոխառու (վարկերի տեսքով կամ, պետական, համայնքի պարտատոմսերի տեղաբաշխումից ստացված) միջոցների օգտագործման դիմաց տոկոսների վճարումները, ինչպես նաև պետական փոխառությունների տեղաբաշխման և դրանց վերաֆինանսավորման հետ կապված ծախսերը:

 

Ենթախումբ 02.

Տրանսֆերտային վճարումներ ՀՀ պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներ

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են ՀՀ պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին ինչպես որոշակի գործառույթին չդասվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտների` դոտացիաների, այնպես էլ որոշակի գործառույթին դասվող նպատակային տրանսֆերտների` սուբվենցիաների տրամադրման գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 03.

Տրանսֆերտային վճարումներ համայնքների բյուջեներից ՀՀ պետական բյուջե կամ այլ համայնքների բյուջեներին

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են համայնքների բյուջեներից ՀՀ պետական բյուջե կամ այլ համայնքների բյուջեներին ինչպես որոշակի գործառույթին չդասվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտների, այնպես էլ որոշակի գործառույթին դասվող նպատակային տրանսֆերտների տրամադրման գծով ծախսերը:

 

Ենթախումբ 04.

Պետության կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման գծով համայնքների բյուջեներից կատարվող ծախսերը

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են պետության կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պատվիրակված լիազորությունների իրականացման նպատակով տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից համապատասխան համայնքների բյուջեներից կատարվող ծախսերը:

 

Ենթախումբ 05.

Կարճաժամկետ աջակցություն համայնքների բյուջեներին ՀՀ պետական բյուջեից բյուջետային փոխատվությունների տրամադրման միջոցով

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են ՀՀ պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին` բյուջետային փոխատվությունների տրամադրման գծով ծախսերը: ՀՀ պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին բյուջետային վարկերի տրամադրման գծով ծախսերը նշված ենթախմբում չեն արտահայտվում և դասակարգվում են ըստ այդ վարկերի տրամադրման նպատակի:

 

Ենթախումբ 06.

Այլ ծրագրեր

 

Նշված ենթախմբում արտահայտվում են ՀՀ կառավարության (համայնքի) պահուստային ֆոնդը և բոլոր այն ծրագրերի իրականացման ծախսերը (ներառյալ կապիտալ ներդրումները), որոնք չեն կարող դասվել սույն դասակարգման 1-13 հիմնական խմբերին և սույն խմբի 1-5 ենթախմբերին (մարդահամարների անցկացման, սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության կողմից իրականացվող միջոցառումների և այլ ծախսեր): Նշված ենթախմբում են արտահայտվում նաև նախորդ բյուջետային տարվանից անցած բյուջետային պարտքերի մարման նպատակով նախատեսվող հատկացումները, եթե դրանք բյուջեի նախագծի ձևավորման փուլում հնարավոր չէ դասակարգել 1-13 հիմնական խմբերին և սույն խմբի 1-5 ենթախմբերին:

_________

Ծանոթություն`

Մի քանի ուղղություններ նախատեսող ծրագրի գծով ծախսերը դասակարգվում են տվյալ ծրագրի գլխավոր գործառույթին համապատասխան:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 2
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ
1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 30-Ի
N 292 ՀՐԱՄԱՆԻ

 

ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ՆԵՐԳՐԱՎԱԾ ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐԻ) ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
տարրերն անվանումները

Հատված

ենթահատված

Գլուխ

Ենթագլուխ

Պարագրաֆ

Ենթապարագրաֆ

Մաս Հոդված

Ա

1

2

3

4

5

6

7

8

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`

1

0

0

0

0

0

0

0000

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում

1

1

0

0

0

0

0

0000

1. ՊԵՏԱԿԱՆ, ՏԵՂԱԿԱՆ, ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԵՆԹԱԿԱ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԸ
այդ թվում`
1 1 1 0 0 0 0 0000
- աշխատավարձ և աշխատավարձին հավասարեցված այլ վճարումներ 1 1 1 1 0 0 0 0010
- հատուկ նպատակային ֆոնդերից տրվող պարգևատրում 1 1 1 2 0 0 0 0020
2. ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐԸ
այդ թվում` 
1 1 2 0 0 0 0 0000
2.1. Տոկոսավճարներ ներքին պարտքի դիմաց
այդ թվում`
1
1
2
1
0
0
0
0000
2.1.1. Տեղական ինքնակառավարման մարմիններին 1 1 2 1 1 0 0 0100
2.1.2. Ֆինանսական կազմակերպություններին
այդ թվում`
1 1 2 1 2 0 0 0000
-պետական ֆինանսական առևտրային հատվածին 1 1 2 1 2 1 0 0300
-պետական ֆինանսական ոչ առևտրային հատվածին 1 1 2 1 2 2 0 0310
-ոչ պետական ֆինանսական առևտրային հատվածին 1 1 2 1 2 3 0 0320
-ոչ պետական ոչ առևտրային ֆինանսական հատվածին 1 1 2 1 2 4 0 0330
2.1.3. Ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին
այդ թվում`
1 1 2 1 3 0 0 0000
-պետական ոչ ֆինանսական առևտրային հատվածին 1 1 2 1 3 1 0 0400
-պետական ոչ ֆինանսական ոչ առևտրային հատվածին 1 1 2 1 3 2 0 0410
-ոչ պետական առևտրային ոչ ֆինանսական հատվածին 1 1 2 1 3 3 0 0420
-ոչ պետական ոչ առևտրային ոչ ֆինանսական հատվածին 1 1 2 1 3 4 0 0430
2.1.4. Տնային տնտեսություններին (ֆիզիկական անձանց) 1 1 2 1 4 0 0 0500
2.1.5. Այլ սուբյեկտներին 1 1 2 1 4 0 0 0550
2.2. Տոկոսավճարներ արտաքին պարտքի դիմաց
այդ թվում`
1 1 2 2 0 0 0 0000
2.2.1. Օտարերկրյա պետություններին 1 1 2 2 1 0 0 0600
2.2.2. Միջազգային կազմակերպություններին 1 1 2 2 2 0 0 0700
2.2.3. Այլ 1 1 2 2 3 0 0 0800
3. ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐԸ
այդ թվում`
1 1 3 0 0 0 0 0000
3.1. Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին տրվող նպատակային հատկացումներ սուբվենցիաներ 1 1 3 1 0 0 0 0900
3.2. Ձեռնարկություններին և կազմակերպություններին տրվող սուբյեկտներ
այդ թվում`
1 1 3 2 0 0 0 0000
3.2.1. Ֆինանսական կազմակերպություններին
այդ թվում`
1 1 3 2 1 0 0 0000
-պետական առևտրային հատվածին 1 1 3 2 1 1 0 1000
-պետական ոչ առևտրային հատվածին 1 1 3 2 1 2 0 1010
-ոչ պետական առևտրային հատվածին 1 1 3 2 1 3 0 1020
-ոչ պետական ոչ առևտրային հատվածին 1 1 3 2 1 4 0 1030
3.2.2. Ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին
այդ թվում`
1 1 3 2 2 0 0 0000
-պետական առևտրային հատվածին 1 1 3 2 2 1 0 1100
-պետական ոչ առևտրային հատվածին 1 1 3 2 2 2 0 1110
-ոչ պետական առևտրային հատվածին 1 1 3 2 2 3 0 1120
-ոչ պետական ոչ առևտրային հատվածին 1 1 3 2 2 4 0 1130
4. ԸՆԹԱՑԻԿ ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐԸ
այդ թվում`
1 1 4 0 0 0 0 0000
4.1. Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին համահարթեցման սկզբունքով տրվող դոտացիաներ 1 1 4 1 0 0 0 1200
4.2. Թոշակներ 1 1 4 2 0 0 0 1300
4.3. Կրթաթոշակներ 1 1 4 3 0 0 0 1400
4.4. Նպաստներ 1 1 4 4 0 0 0 1500
4.5. Այլ ընթացիկ տրանսֆերտային վճարներ,
որից
1 1 4 5 0 0 0 0000
-պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ 1 1 4 5 1 0 0 1600
-ոչ առևտրային կազմակերպություններին 1 1 4 5 2 0 0 1700
-ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորների պատգամավորական գործունեության հետ կապված ծախսերի փոխհատուցում 1 1 4 5 3 0 0 1800
-ընթացիկ ներքին այլ տրանսֆերտային վճարներ 1 1 4 5 4 0 0 1850
-օտարերկրյա պետություններին և միջազգային կազմակերպություններին 1 1 4 5 5 0 0 1900
-ընթացիկ արտաքին այլ տրանսֆերտային վճարներ 1 1 4 5 6 0 0 2000
5. ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԸ
այդ թվում`
1 1 5 0 0 0 0 0000
5.1. Ապրանքների ձեռքբերում,
այդ թվում`
1 1 5 1 0 0 0 0000
5.1.1. Գույք, գրասենյակային ապրանքներ և նյութեր,
որից
1 1 5 1 1 0 0 0000
-գրասենյակային ապրանքներ և նյութեր 1 1 5 1 1 1 0 2100
գույք և սարքավորումներ 1 1 5 1 1 2 0 2200
փափուկ գույք և հանդերձանք 1 1 5 1 1 3 0 2300
5.1.2. Դեղորայք և վիրակապային նյութեր 1 1 5 1 2 0 0 2400
5.1.3. Սննդամթերք 1 1 5 1 3 0 0 2500
5.1.4. Այլ ծախսեր 1 1 5 1 4 0 0 2600
5.2. Գործուղումներ և ծառայողական ուղևորություններ,
այդ թվում`
1 1 5 2 0 0 0 0000
-հանրապետության ներսում 1 1 5 2 1 0 0 2650
-արտասահմանյան 1 1 5 2 2 0 0 2700
5.3. Տրանսպորտային ծառայությունների վճար
այդ թվում`
1 1 5 3 0 0 0 0000
5.3.1. Սեփական տրանսպորտի պահպանման ծախսեր 1 1 5 3 1 0 0 2800
5.3.2. Տրանսպորտի վարձակալության ծախսեր 1 1 5 3 2 0 0 2900
5.4. Կապի ծառայությունների վճար 1 1 5 4 0 0 0 0000
5.4.1. Հեռախոսային կապի ծառայությունների վճար
որից
1 1 5 4 1 0 0 0000
-քաղաքային հեռախոսների աբոնենտային վճարի կատարման ծախսեր 1 1 5 4 1 1 0 3000
-հեռախոսային կապի այլ միջոցների աբոնենտային վճարի կատարման ծախսեր 1 1 5 4 1 2 0 3100
-միջքաղաքային խոսակցությունների վճարի կատարման ծախսեր 1 1 5 4 1 3 0 3200
5.4.2. Փոստային ծառայության ձեռքբերման ծախսեր 1 1 5 4 2 0 0 3300
5.4.3. Կապի այլ ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր 1 1 5 4 3 0 0 3400
5.5. Կոմունալ ծառայությունների վճար
այդ թվում`
1 1 5 5 0 0 0 0000
5.5.1. Էլեկտրաէներգիայի, վառելիքի և ջեռուցման ծախսեր
այդ թվում`
1 1 5 5 1 0 0 0000
5.5.1.1. Վառելիքի և ջեռուցման ծախսեր 1 1 5 5 1 1 0 3500
5.5.1.2. Էլեկտրաէներգիայի ծախսեր 1 1 5 5 1 2 0 3550
5.5.2. Ջրմուղ-կոյուղուց օգտվելու վարձի վճարման ծախսեր 1 1 5 5 2 0 0 3600
5.5.3. Այլ կոմունալ ծախսեր 1 1 5 5 3 0 0 3700
5.6. Այլ ծախսեր
այդ թվում`
1 1 5 6 0 0 0 0000
5.6.1. Գույքի վարձակալության ծախսեր
որից
1 1 5 6 1 0 0 0000
-շենքերի, շինությունների և բնակարանների վարձակալության ծախսեր 1 1 5 6 1 1 0 3800
-սարքերի և սարքավորումների վարձակալության ծախսեր 1 1 5 6 1 2 0 3900
-հողի վարձակալության ծախսեր 1 1 5 6 1 3 0 4000
-այլ գույքի վարձակալության ծախսեր 1 1 5 6 1 4 0 4100
5.6.2. Արտագերատեսչական պահպանության ծախսեր 1 1 5 6 2 0 0 4200
5.6.3. Հարկերի, տուրքերի և այլ պարտադիր վճարների կատարման ծախսեր 1 1 5 6 3 0 0 4300
5.6.4. Գույքի պահպանության և աշխատողների առողջության (կյանքի) ապահովագրության ծախսեր ապահովագրության ծախսեր
որից
1 1 5 6 4 0 0 0000
-գույքի ապահովագրության ծախսեր 1 1 5 6 4 1 0 4500
-աշխատողների առողջության (կյանք) ապահովագրության ծախսեր 1 1 5 6 4 2 0 4600
5.6.5. ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորների նստաշրջանային ծախսեր 1 1 5 6 5 0 0 4800
5.6.6. Ներկայացուցչական ծախսեր
որից
1 1 5 6 6 0 0 0000
-գույքի ձեռքբերման ծախսեր 1 1 5 6 6 1 0 4900
-ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր 1 1 5 6 6 2 0 4940
-այլ ծախսեր 1 1 5 6 6 3 0 4970
5.6.7. Ղեկավարի ֆոնդ 1 1 5 6 7 0 0 5000
5.6.8. Այլ ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր
որից
1 1 5 6 8 0 0 0000
-ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 1 1 5 6 8 1 0 0000
-այլ 1 1 5 6 8 9 0 5600
Բ. ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ,
այդ թվում`
1 2 0 0 0 0 0 0000
1. ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ,
այդ թվում`
1 2 1 0 0 0 0 0000
1.1. ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽՍԵՐ 1 2 1 1 0 0 0 6300
1.2. ՆԱԽԱԳԾԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ 1 2 1 2 0 0 0 6400
1.3. ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ 1 2 1 3 0 0 0 6450
1.4. ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ (ՀԱՄԱՅՆՔԻ) ՊԱՀՈՒՍՏԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ 1 2 1 4 0 0 0 6500
1.5. ԿԱՊԻՏԱԼ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`
1 2 1 5 0 0 0 0000
1.5.1. Շենքերի շինությունների և բնակարանների ձեռքբերման ծախսեր 1 2 1 5 1 0 0 6550
1.5.2. Սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերման ծախսեր 1 2 1 5 2 0 0 6600
1.5.3. Տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերման ծախսեր 1 2 1 5 3 0 0 6650
1.5.4. Հողի ձեռքբերման ծախսեր 1 2 1 5 4 0 0 6700
1.5.5. Հողի բարելավման ծախսեր 1 2 1 5 5 0 0 6750
1.5.6. Այլ ակտիվների ձեռքբերման ծախսեր 1 2 1 5 6 0 0 6800
1.6. ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ 1 2 1 6 0 0 0 0000
1.6.1. Բնական ռեսուրսների, հողամասերի օգտագործման իրավունքների ձեռքբերման ծախսեր 1 2 1 6 1 0 0 6850
1.6.2. Հեղինակային իրավունքների, արտոնագրերի, առևտրական նշանների օգտագործման իրավունքների ձեռքբերման ծախսեր 1 2 1 6 2 0 0 6900
1.6.3. Ոչ նյութական այլ ակտիվների ձեռքբերման ծախսեր 1 2 1 6 3 0 0 6950
1.7. ԳԵՈԴԵԶԻԱԿԱՆ-ՔԱՐՏԵԶԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ 1 2 1 7 0 0 0 7000
1.8. ԿԱՊԻՏԱԼ ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`
1 2 1 8 0 0 0 0000
1.8.1. Կապիտալ ներքին տրանսֆերտներ
որից
1 2 1 8 1 0 0 0000
Պետական կառավարման մարմիններին 1 2 1 8 1 1 0 7100
Ֆինանսական կազմակերպություններին
այդ թվում`
1 2 1 8 1 2 0 0000
-պետական առևտրային հատվածին 1 2 1 8 1 2 1 7200
-պետական ոչ առևտրային հատվածին 1 2 1 8 1 2 2 7210
-ոչ պետական առևտրային հատվածին 1 2 1 8 1 2 3 7220
-ոչ պետական ոչ առևտրային հատվածին 1 2 1 8 1 2 4 7320
Ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին
այդ թվում`
1 2 1 8 1 3 0 0000
-պետական առևտրային հատվածին 1 2 1 8 1 3 1 7240
-պետական ոչ առևտրային հատվածին 1 2 1 8 1 3 2 7250
-ոչ պետական առևտրային հատվածին 1 2 1 8 1 3 3 7260
-ոչ պետական ոչ առևտրային հատվածին 1 2 1 8 1 3 4 7270
1.8.2. Կապիտալ արտաքին տրանսֆերտներ
որից
1 2 1 8 2 0 0 0000
-օտարերկրյա պետություններին 1 2 1 8 2 1 0 7400
-միջազգային կազմակերպություններին 1 2 1 8 2 2 0 7500
-այլ 1 2 1 8 2 3 0 7600
2. ԿԱՊԻՏԱԼ ՆՈՐՈԳՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ 1 2 2 0 0 0 0 7700
Գ. ՎԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄ,
այդ թվում`
1 3 0 0 0 0 0 0000
1. Ներքին վարկավորում,
այդ թվում`
1 3 1 0 0 0 0 0000
1.1. Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին
այդ թվում`
1 3 1 1 0 0 0 0000
1.1.1. Պետական կառավարման մարմիններին 1 3 1 1 1 0 0 7800
1.1.2. Տեղական ինքնակառավարման մարմիններին
այդ թվում`
1 3 1 1 2 0 0 0000
-վարկերի տրամադրում 1 3 1 1 2 1 0 7850
-փոխատվությունների տրամադրում 1 3 1 1 2 2 0 7900
1.2. ֆինանսական կազմակերպություններին
այդ թվում
1 3 1 2 0 0 0 0000
-պետական առևտրային հատվածին 1 3 1 2 1 0 0 8000
-պետական ոչ առևտրային հատվածին 1 3 1 2 2 0 0 8100
-ոչ պետական առևտրային հատվածին 1 3 1 2 3 0 0 8200
-ոչ պետական ոչ առևտրային հատվածին 1 3 1 2 4 0 0 8300
1.3. Ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին
այդ թվում`
1 3 1 3 0 0 0 0000
-պետական առևտրային հատվածին 1 3 1 3 1 0 0 8400
-պետական ոչ առևտրային հատվածին 1 3 1 3 2 0 0 8500
-ոչ պետական առևտրային հատվածին 1 3 1 3 3 0 0 8600
-ոչ պետական ոչ առևտրային հատվածին 1 3 1 3 4 0 0 8700
1.4. Այլ ներքին վարկավորում 1 3 1 4 0 0 0 8800
2. Արտաքին վարկավորում
այդ թվում`
1 3 2 0 0 0 0 0000
2.1. Օտարերկրյա պետություններին և միջազգային կազմակերպություններին
այդ թվում`
1 3 2 1 0 0 0 0000
2.1.1. Օտարերկրյա պետություններին 1 3 2 1 1 0 0 8900
2.1.2. Միջազգային կազմակերպություններին 1 3 2 1 2 0 0 9000
2.2. Այլ արտաքին վարկավորում 1 3 2 2 0 0 0 9500

 

Ց ՈՒ Ց ՈՒ Մ Ն Ե Ր

 

ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Բյուջեների ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգումը դա բյուջետային ծախսերի խմբավորումն է` դրանց տնտեսական բովանդակությանը համապատասխան: Սույն դասակարգմամբ բյուջետային ծախսերը ըստ տնտեսական բովանդակության միավորված են երեք հիմնական ենթահատվածներում` ընթացիկ ծախսեր, կապիտալ ծախսեր և վարկավորում: Նշված դասակարգումն չի ընդգրկում ներգրաված փոխառու միջոցների մարման գծով ծախսերը, որոնք ներկայացված են ՀՀ պետական բյուջեի դեֆիցիտի, համայնքների բյուջեների ծախսերի ֆինանսավորման համար ներգրաված փոխառու միջոցների մարման գծով ծախսերի դասակարգման մեջ: Հիշյալ ենթահատվածներում ծախսերը իրենց հերթին ելնելով իրենց բնույթից` դասակարգված են ըստ գլուխների, ենթագլուխների, պարագրաֆների, ենթապարագրաֆների, մասերի և հոդվածների: Ստորև բերվում է նշված դասակարգման նկարագրությունը և կիրառման առանձնահատկությունները.

 

Հ Ա Տ Վ Ա Ծ  1

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

 

Ե Ն Թ Ա Հ Ա Տ Վ Ա Ծ  1

 

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

 

Ընթացիկ ծախսերն իրենցից ներկայացնում են հատուցվող վճարումներ (բացառությամբ կապիտալ ակտիվների ձեռք բերման և ստեղծման համար) և ցանկացած անհատույց վճարումներ, որոնց նպատակը չի հանդիսանում այդ միջոցները ստացողի կողմից կապիտալ ակտիվների ձեռք բերումը կամ ստեղծումը, կապիտալ ակտիվների վնասման կամ փլուզման կապակցությամբ փոխհատուցումը կամ նրա ֆինանսական կապիտալի ավելացումը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  1

ՊԵՏԱԿԱՆ, ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԵՆԹԱԿԱ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԸ

 

Նշված գլխին վերաբերում են պետական կամ համայնքների բյուջեների միջոցների հաշվին պահպանվող բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատանքի վարձատրության նպատակով կատարվող ծախսերը, այդ թվում.

ա) հիմնական և լրացուցիչ աշխատավարձի` բոլոր տեսակի հավելումներով (այդ թվում` արտաժամյա, գիշերային, հանգստյան և տոնական օրերին կատարած աշխատանքի համար վճարված աշխատավարձերը) վճարման գծով.

բ) դրամական պարգևների (անկախ վճարման պարբերականությունից) վճարման գծով.

գ) համատեղության կարգով և աշխատողի պարտականությունների մեջ չմտնող աշխատանքների համար տրվող վարձատրության գծով.

դ) ուսումնական հաստատություններում և դասընթացներում սովորելու, վարժական հավաքներին մասնակցելու ընթացքում պահպանվող աշխատավարձերի վճարման գծով.

ե) ամենամսյա լրացուցիչ արձակուրդի համար տրվող վարձատրության գծով.

է) պարապուրդի ժամանակի համար տրվող վարձատրության գծով.

զ) նախկին աշխատանքում վերականգնվելու դեպքում հարկադիր պարապուրդի դիմաց վճարված աշխատավարձի վճարման գծով:
Գ լ ու խ  2

ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐԸ

 

Տոկոսավճարների տակ հասկացվում են փոխառու միջոցների օգտագործման համար կատարվող վճարումները: Եթե պետությունը (տեղական ինքնակառավարման մարմինը) իր վրա է ընդունում երրորդ կողմի պարտքի գծով հաշվարկված տոկոսավճարների գծով վճարումների կատարումը, ապա այդ ուղղությամբ իրականացվող վճարումները նույնպես արտահայտվում են սույն գլխում:

 

Ենթագլուխ 1.

Տոկոսավճարներ ներքին պարտքի դիմաց

 

Նշված ենթագլխին վերաբերում են Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող ֆինանսական և ոչ ֆինանսական կազմակերպություններից, այլ տնտեսվարող միավորներից և տնային տնտեսություններից (ֆիզիկական անձանցից), ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից (տեղական ինքնակառավարման մարմինների դեպքում) ստացված փոխառու միջոցների օգտագործման դիմաց վճարումները: Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման իմաստով ոչ պետական հատվածին են դասվում այն կազմակերպությունները, որոնց բաժնետոմսերի 50 տոկոսից ավելին քաղաքացիների կամ իրավաբանական անձանց սեփականությունն է, իսկ պետական հատվածին` այն կազմակերպությունները, որոնց բաժնետոմսերի 50 տոկոսը կամ ավելին պետական կամ համայնքի սեփականությունն է: ՀՀ պետական բյուջեից ՀՀ կենտրոնական բանկին վճարվող տոկոսները արտահայտվում են պետական ոչ առևտրային ֆինանսական հատվածի հոդվածով, իսկ համայնքների բյուջեներից պետական բյուջեին կամ այլ համայնքների բյուջեներին, պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին վճարվող տոկոսները` պետական ոչ առևտրային ոչ ֆինանսական հատվածի հոդվածով:

 

Ենթագլուխ 2.

Տոկոսավճարներ արտաքին պարտքի դիմաց

 

Նշված ենթագլխին վերաբերում են օտարերկրյա պետություններից, միջազգային կազմակերպություններից, Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ չհանդիսացող այլ սուբյեկտներից ստացված փոխառու միջոցների օգտագործման դիմաց վճարումները: Եթե պետությունը (տեղական ինքնակառավարման մարմինը) հանդես է գալիս որևէ տնտեսվարող միավորի (առաջնային պարտապանի) պարտքերի մարման երաշխավորողի դերում, ապա երաշխավորողի կողմից այդ պարտքի դիմաց հաշվարկված տոկոսների վճարումները նշված ենթագլխում արտահայտվում են միայն այն դեպքում երբ դրա հետևանքով չի առաջանում երաշխավորողի պահանջ առաջնային պարտապանի նկատմամբ: Նման պահանջի առաջացման դեպքում առաջնային պարտապանի փոխարեն տոկոսների վճարման գծով երաշխավորողի ծախսերը դասակարգվում են որպես վարկավորում և արտահայտվում սույն դասակարգման 2 հատվածի համապատասխան գլխում:
 
Գ լ ու խ  3
 
ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐԸ

 

Ենթագլուխ 1.

Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին տրվող նպատակային հատկացումներ` սուբվենցիաներ

 

Նշված ենթագլխին վերաբերում են պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին կապիտալ բնույթի խնդիրների լուծման համար նշանակված նպատակային անհատույց, անվերադարձ հատկացումների` սուբվենցիաների տրամադրման գծով ծախսերը:

 

Ենթագլուխ 2.

Ձեռնարկություններին և կազմակերպություններին տրվող սուբսիդիաներ

 

Նշված ենթագլխին վերաբերում են տնտեսվարող միավորներին` պետական և ոչ պետական հատվածի ֆինանսական և ոչ ֆինանսական (առևտրային և ոչ առևտրային) կազմակերպություններին բյուջեից կատարվող բոլոր անհատույց, անվերադարձ ընթացիկ վճարումները, որոնք ուղղված չեն այդ միավորների համար կապիտալ ակտիվների ձեռք բերմանը և հիմնական ֆոնդերի կամ կանոնադրական դրամագլխի ավելացմանը և իրենից ներկայացնում են այդ միավորի ընթացիկ գործունեության արդյունքում գոյացող եկամտի հավելում: Մասնավորապես, նշված ենթագլխում արտահայտվում են տնտեսվարող միավորի ընթացիկ գործունեության արդյունքում առաջացած վնասները ծածկելու նպատակով բյուջեից կատարվող ծախսերը:

 

Գ լ ու խ  4

 

ԸՆԹԱՑԻԿ ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐԸ

 

Ընթացիկ տրանսֆերտները դասակարգվում են ներքին և արտաքին տրանսֆերտների և ներառում են պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, տնային տնտեսություններին ոչ առևտրական կազմակերպություններին, ինչպես նաև օտարերկրյա պետություններին, միջազգային կազմակերպություններին բյուջեից կատարվող բոլոր անհատույց, անվերադարձ վճարումները (բացառությամբ սույն դասակարգման 1-ին հատվածի 2-րդ ենթահատվածի 1-ին գլխի 8-րդ ենթագլխին դասվող ծախսերի):

 

Ենթագլուխ 1.

Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին համահարթեցման սկզբունքով տրվող դոտացիաներ

 

Նշված ենթագլխին վերաբերում են պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին համահարթեցման սկզբունքով հաշվարկվող դոտացիաների տրամադրման գծով ծախսերը:

 

Ենթագլուխ 2.

Թոշակներ

 

Նշված ենթագլխին վերաբերում են ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան ՀՀ պետական բյուջեից և համայնքների բյուջեներից կենսաթոշակների վճարման գծով ծախսերը:

 

Ենթագլուխ 3.

Կրթաթոշակներ

 

Նշված ենթագլխին վերաբերում են

ա) ԲՈՒՀ-երում, տեխնիկումներում և ուսումնարաններում պետական պատվերով ուսանողների և սովորողների կրթաթոշակների վճարման գծով ծախսերը (2001 թվականի հունվարի 1-ից),

բ) պետական պատվերով հետդիպլոմային ուսուցման գծով ասպիրանտների, դոկտորանտների, մագիստրոսների, օրդինատորների կրթաթոշակների վճարման գծով ծախսերը:

 

Ենթագլուխ 4.

Նպաստներ

 

Նշված ենթագլխին վերաբերում են բյուջեների միջոցների հաշվին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով նպաստների վճարման գծով ծախսերը:

 

Ենթագլուխ 5.

Այլ ընթացիկ տրանսֆերտային վճարները

 

Նշված ենթագլխին վերաբերում են.

ա) պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարները` «Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով սույն դասակարգման 1 հատվածի 1-ին ենթահատվածի 1-ին գլխում արտահայտվող վճարումների դիմաց կատարվող ծախսերը.

բ) Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող ոչ առևտրային կազմակերպություններին բյուջեից կատարվող բոլոր անհատույց անվերադարձ վճարումները.

գ) ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորներին պատգամավորական գործունեության համար տրվող ամենամսյա փոխհատուցման վճարները.

դ) ներքին այլ ընթացիկ տրանսֆերտների տրամադրման ծախսերը, մասնավորապես, փախստականների սոցիալական խնդիրների լուծման միջոցառումների գծով ծախսերը, պետության կողմից չընդունված կամ չերաշխավորված Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող երրորդ կողմի պարտքի դիմաց հաշվարկված տոկոսավճարների կատարման ուղղությամբ բյուջեից իրականացվող վճարումները, Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող տնտեսվարող սուբյեկտների և տնային տնտեսությունների (ֆիզիկական անձանց) փոխարեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բյուջեից պետական կամ տեղական տուրքի վճարման գծով ծախսերը, Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող տնային տնտեսություններին բյուջեից տրամադրվող փոխհատուցումները և օգնությունները (բացառությամբ սույն գլխի 2-4 ենթագլուխներին դասվող), այլ ընթացիկ ներքին տրանսֆերտային վճարների գծով ծախսերը.

ե) արտաքին ընթացիկ տրանսֆերտների տրամադրման ծախսերը, մասնավորապես, միջազգային կազմակերպություններին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության և վերջիններիս կանոնադրությամբ նախատեսված անհատույց այլ հատուկ մուծումների, օտարերկրյա պետություններին և միջազգային կազմակերպություններին բյուջեից դրամական պաշտոնական տրանսֆերտների տրամադրման, այլ արտաքին ընթացիկ տրանսֆերտների տրամադրման ծախսերը:

 

Գ լ ու խ  5

 

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԸ

 

Ապրանքների գնման և ծառայությունների վճարման ծախսերը ներառում են ապրանքների և ծառայությունների բոլոր ձեռքբերումները, բացառությամբ կապիտալ ակտիվների, դրանց արտադրության համար նշանակված ապրանքների և ծառայությունների, հողի, ոչ նյութական ակտիվների, ինչպես նաև արտակարգ և ռազմավարական պահուստների ձևավորման համար կատարվող ձեռքբերումների:

 

 Ենթագլուխ 1.

Ապրանքների ձեռքբերման ծախսերը

 

Նշված ենթագլխին վերաբերում են.

 

Պարագրաֆ 1.

Գույք, գրասենյակային ապրանքներ և նյութեր

 

Նշված պարագրաֆում արտահայտվում են բյուջետային հիմնարկների կողմից իրականացվող.

- գրասենյակային ապրանքների և նյութերի ձեռքբերման ծախսերը.

- գույքի և սարքավորումների ձեռքբերման ծախսերը.

- փափուկ գույքի և հանդերձանքի ձեռքբերման ծախսերը:

Գրասենյակային ապրանքների և նյութերի ձեռք բերման ծախսերը ներառում են.

ա) գրասենյակային, գծագրական և գրենական պիտույքների և նյութերի ձեռքբերման, ձևաթղթերի, հաշվապահական և վիճակագրական գրքերի, գործավարական գրքերի պատրաստման և ձեռքբերման, փաստաթղթերի և բրոշյուրների կազմման, տպագրական և հրատարակչական ծախսերը, հաշվառման մեքենայացման գծով ծառայությունների վճարման, բյուջետային հիմնարկների համար հաշվողական կենտրոնների կողմից կատարված աշխատանքների արժեքի վճարման ծախսերը,

բ) բյուջետային հիմնարկների համար, բացառությամբ բուժական-պրոֆիլակտիկ և անասնաբուժական հաստատությունների, դեղորայքի և վիրակապային միջոցների ձեռքբերման ծախսերը,

գ) բյուջետային հիմնարկների համար սպիտակեղենի լվացքի և սանիտարա-հիգենիկ սպասարկման ծախսերը,

դ) համագումարների, խորհրդակցությունների, կոնֆերանսների տնտեսական սպասարկման ծախսերը,

ե) տեղեկատու, պաշտոնական և պարբերական գրականության (թերթեր, ամսագրեր, բյուլետեններ, տեղեկատուներ և այլն) ձեռք բերման ծախսերը, բացառությամբ գրադարանների համար ձեռք բերվողներից:

Գույքի և սարքավորումների ձեռքբերման ծախսերը ներառում են հիմնական միջոց չհանդիսացող գույքի (բացառությամբ սույն պարագրաֆին դասվող գրասենյակային ապրանքների, նյութերի և փափուկ գույքի ու հանդերձանքի և սույն ենթագլխի 2-4 պարագրաֆներին դասվող գույքի) ձեռք բերման, տեղափոխման և տեղադրման ծախսերը:

Փափուկ գույքի և հանդերձանքի ձեռքբերման ծախսերը ներառում են փափուկ գույքի, այդ թվում`սպիտակեղենի, հագուստի, կոշիկի, հանդերձանքի և անկողնային պիտույքների, ինչպես նաև հատուկ (պաշտպանիչ) հագուստի ձեռք բերման և պատրաստման ծախսերը:

 

Պարագրաֆ 2.

Դեղորայք և վիրակապական նյութեր

 

Նշված պարագրաֆում արտահայտվող ծախսերը դասակարգվում են հետևյալ ձևով.

ա) բուժական-պրոֆիլակտիկ բյուջետային հիմնարկների համար դեղորայքի, վիրակապային նյութերի ձեռքբերման ծախսեր, այդ նույն հիմնարկների համար ռենտգենային նկարահանումների համար ժապավենների, անալիզների իրականացման համար նյութերի ձեռքբերում, այլ հաստատություններում (սեփական լաբորատորիայի բացակայության դեպքում) կատարված անալիզի արժեքի վճարումը.

բ) դոնորներին վճարումները, ներառյալ սնունդը.

գ) արյան ձեռքբերումը ներարկման համար.

դ) փոքր բժշկական գործիքների ձեռքբերման ծախսեր (ասեղ, ներարկիչ, ունելի, նշտար և այլն):

 

Պարագրաֆ 3.

Սննդամթերք

 

Նշված պարագրաֆում արտահայտվում են սոցիալ-մշակութային ոլորտի բյուջետային հիմնարկներում սննդի ձեռքբերման գծով ծախսերը (հաշմանդամների համար տներ, մանկատներ, մանկապարտեզներ և մսուր-մանկապարտեզներ, դպրոց-ինտերնատներ, հիվանդանոցներ և այլն):

 

Պարագրաֆ 4.

Այլ ծախսերը

 

Նշված պարագրաֆում արտահայտվում են.

ա) թանկարժեք մետաղների գնման և վերամշակման, ՀՀ շքանշանների և մեդալների, պետական արժեթղթերի, ակցիզային դրոշմանիշների պատրաստման (ներառյալ տեղափոխման ծախսերը).

բ) կենդանաբանական այգու կենդանիների համար սննդամթերքի ձեռք բերման.

գ) կրթական հաստատություններում ուսումնական ծախսերը (խաղալիքներ և այլ գրենական պիտույքներ մանկապարտեզների համար).

դ) բժշկական սարքավորումների և գործիքների (բացառությամբ սույն ենթագլխի 2 պարագրաֆում նշված) գեոդեզիական գործիքների, հորատող սարքավորումների, հակահրդեհային սարքավորումների ձեռքբերման ծախսերը.

ե) մշակույթի տներում ներկայացումների համար դեկորացիաների, կոստյումների և այլ նյութերի ձեռքբերման ծախսերը.

զ) սույն դասակարգման 1 հատվածի 1-ին ենթահատվածի 5-րդ գլխի 1-ին ենթագլխի 1-3 պարագրաֆներում չընդգրկված այլ ապրանքների ձեռքբերման ծախսերը, բացառությամբ կապիտալ ակտիվների, հիմնական ֆոնդերի արտադրության համար նշանակված ապրանքների, հողի, ոչ նյութական ակտիվների, արտակարգ և ռազմավարական պահուստների ձևավորման համար կատարվող ձեռքբերումների:

 

Ենթագլուխ 2.

Գործուղումները և ծառայողական ուղևորությունները

 

Նշված ենթագլխին վերաբերում են հանրապետության ներսում և արտասահմանյան գործուղումների և ծառայողական ուղևորությունների ծախսերը, այդ թվում`

ա) գործուղումների դեպքում` ճանապարհածախսը, օրապահիկը, բնակության վարձը, հանրապետությունից այլ օտարերկրյա պետություններ մեկնելու համար օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գանձվող տուրքը, գործուղման վայրում գրանցման վճարը:

բ) աշխատողների տեղափոխության դեպքում` օրապահիկը, ճանապարհածախսը և մեկնադրամը,

գ) դատարանների արտագնա նստաշրջանների մեկնելու հետ կապված ծախսերը,

դ) ծառայողական շրջագայությունների ծախսերը,

ե) աշխատակիցների առանձին կատեգորիաներին օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գործուղման ծախսերի փոխարեն տրվող աշխատավարձի հավելումները,

զ) ուսումնառության վայրից դուրս ուսանողների և սովորողների արտադրական (մանկավարժական) և ուսումնական պրակտիկայի և օլիմպիադաներ մեկնելու օրապահիկը:

 

Ենթագլուխ 3.

Տրանսպորտի ծառայությունների վճարը

 

Նշված ենթագլխին վերաբերում են բյուջետային հիմնարկների հաշվեկշիռներում հաշվառվող տրանսպորտային միջոցների պահպանման, ինչպես նաև դրանց վարձակալման ծախսերը, ներառյալ ավտոմեքենաների և այլ տրանսպորտային միջոցների ընթացիկ նորոգման, քսայուղերի, բենզինի, դիզելային վառելիքի ձեռք բերման ծախսերը:

 

Ենթագլուխ 4.

Կապի ծառայությունների վճարը

 

Նշված ենթագլխին վերաբերում են կապի ծառայությունների գծով բյուջետային հիմնարկների ծախսերը` մասնավորապես ռադիոյի և հեռախոսի օգտագործման աբոնենտային վարձը, միջքաղաքային և միջազգային հեռախոսային խոսակցությունների, բոլոր տեսակի փոստային առաքումների (հեռագիր, ֆաքս և այլն), կապի այլ ծառայություններից օգտվելու համար վճարները:

 

Ենթագլուխ 5.

Կոմունալ ծառայությունների վճարը

 

Նշված ենթագլխին վերաբերում են.

 

Պարագրաֆ 1.

Էլեկտրաէներգիայի, վառելիքի և ջեռուցման ծախսերը

 

Նշված պարագրաֆում արտահայտվում են.

ա) ջեռուցման ծախսերը,

բ) հնոցային վառելիքի և շինությունների տաքացման նպատակով այլ վառելիքի ձեռք բերման ծախսերը (այդ թվում` փոխադրման և պահեստավորման գծով ծախսեր):

գ) բյուջետային հիմնարկների կողմից օգտագործված (ներառյալ շինությունների տաքացման նպատակով), ինչպես նաև բնակավայրերի բարեկարգման ծրագրերի շրջանակներում հրապարակների, փողոցների, բակերի և շինությունների լուսավորման համար օգտագործված էլեկտրաէներգիայի գծով ծախսերը:

 

Պարագրաֆ 2.

Ջրմուղ-կոյուղուց օգտվելու վարձը

 

Նշված պարագրաֆում արտահայտվում են ջրամատակարարման և կոյուղու գծով ծախսերը:

 

Պարագրաֆ 3.

Այլ կոմունալ ծախսերը

 

Նշված պարագրաֆում արտահայտվում են աղբահանության, շինությունների և փողոցների մաքրության պահպանման, վնասատուների և կրծողների դեմ պայքարի և դեզինֆեկցիայի, ինչպես նաև սույն դասակարգման 1 հատվածի 1-ին ենթահատվածի 5-րդ գլխի 5-րդ ենթագլխի 1-2 պարագրաֆներում չընդգրկված այլ կոմունալ ծառայությունների ձեռք բերման ծախսերը:

 

Ենթագլուխ 6.

Այլ ծախսերը

 

Նշված ենթագլխին վերաբերում են սույն դասակարգման 1 հատվածի 1-ին ենթահատվածի 1-4 գլուխների ենթագլուխներում և սույն գլխի 1-5 ենթագլուխներում չընդգրկված ընթացիկ այլ ծախսերը, մասնավորապես.

ա) շենքերի, շինությունների, բնակարանների, սարքերի, սարքավորումների, հողի, այլ գույքի (բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների) վարձակալության ծախսերը,

բ) արտագերատեսչական պահպանության ծախսերը,

գ) բյուջետային հիմնարկների կողմից օրենքով սահմանված կարգով վճարվող հարկերը, տուրքերը և այլ պարտադիր վճարները.

դ) բյուջետային հիմնարկների գույքի պահպանության ապահովագրության ծախսերը.

ե) բյուջետային հիմնարկների աշխատողների կյանքի, առողջության (բժշկական) ապահովագրության ծախսերը.

զ) ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորների նստաշրջանային ծախսերը.

է) պարտքային պարտավորությունների տեղաբաշխման և ֆինանսավարկային հաստատությունների ծառայությունների դիմաց կոմիսիոն վճարների գծով ծախսերը, ռադիոհեռուստատեսության եթերային ժամերի ձեռքբերման ծախսերը, գույքի ընթացիկ նորոգման, ավտոճանապարհների շահագործման և պահպանման ծախսերը, բյուջեների ծախսերի գործառական դասակարգման 02 խմբի 01-03 ենթախմբերում և 03 խմբի 01-02 ենթախմբերում արտացոլվող ընթացիկ բնույթի ծախսերը, բյուջետային հիմնարկի կարգավիճակ չունեցող միավորների կողմից պետական պատվերի շրջանակներում մատուցվող ընթացիկ բնույթի այլ ծառայությունների ձեռք բերման ծախսերը (2001 թվականի հունվարի 1-ից` բացառությամբ ուսումնական հաստատություններում վճարվող կրթաթոշակների).

Բացի այդ, առաջիկա տարվա ՀՀ պետական բյուջեի (համայնքների բյուջեների) նախագծի ձևավորման փուլում սույն ենթագլխին են դասվում այն ծախսերը, որոնք այդ փուլում հնարավոր չէ վերծանել ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների: Նման ծախսերի շարքին են դասվում.

- ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսվող ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդի, ինչպես նաև համայնքի վարչական բյուջեով նախատեսվող պահուստային ֆոնդի ձևավորման ծախսերը,

- ՀՀ Նախագահի, ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի և ՀՀ վարչապետի ֆոնդերի (ղեկավարի ֆոնդեր) ձևավորման ծախսերը,

- պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցչական ծախսերը:

Առաջիկա տարվա ՀՀ պետական բյուջեի նախագծի ձևավորման փուլում սույն ենթագլխին կարող են դասվել նաև օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունների և ներկայացուցչությունների պահպանման ծախսերը, օտարերկրյա պետություններում և միջազգային կազմակերպություններում Հայաստանի Հանրապետության կցորդների պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության, տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից օտարերկրյա պետությունների, միջազգային կազմակերպությունների և այլ արտաքին դոնորների ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող նպատակային ծրագրերի շրջանակներում կատարվող ընթացիկ ծախսերը, եթե նշված նպատակով նախատեսվող հատկացումները այդ փուլում ինչ-ինչ պատճառներով հնարավոր չէ վերծանել ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների:

Այնուամենայնիվ, այդ ծախսերի ֆինանսավորման գծով ՀՀ պետական բյուջեի մասին ՀՀ օրենքով (համայնքի առաջիկա տարվա բյուջեի մասին համայնքի ավագանու որոշմամբ) նախատեսված հատկացումների հաշվին բյուջեի կատարման ընթացքում իրականացվող ծախսերը ենթակա են դասակարգման ըստ դրանց տնտեսագիտական բնույթի (բացառությամբ ՀՀ Նախագահի, ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի և ՀՀ վարչապետի ֆոնդերի (ղեկավարի ֆոնդեր) ձևավորման ծախսերը): Ընդ որում, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցչական ծախսերը ենթակա են դասակարգման ըստ տնտեսագիտական դասակարգման 1 հատվածի 1-ին ենթահատվածի 5-րդ գլխի 6-րդ ենթագլխի 6-րդ պարագրաֆում բերված հոդվածների:

 

Ե Ն Թ Ա Հ Ա Տ Վ Ա Ծ  2

 

ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ

 

Կապիտալ ծախսերը ներառում են վճարումները կապիտալ ակտիվների, ապրանքների ռազմավարական և արտակարգ պաշարների, հողի, ոչ նյութական ակտիվների ձեռք բերման համար ծախսերը, կամ այն անհատույց վճարումները, որոնց նպատակը ստացողի կողմից նմանատիպ ակտիվների ձեռք բերումն է, հիմնական ֆոնդերի վնասման կամ փլուզման կապակցությամբ վնասների փոխհատուցումը կամ այդպիսի տրանսֆերտներ ստացողների ֆինանսական կապիտալի ավելացումը:

 

Գ լ ու խ  1

 

ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ

 

Կապիտալ ներդրումների գծով ծախսերը ներառում են հիմնական ֆոնդերի վերարտադրությունն ապահովելու և նոր հիմնական ֆոնդեր ստեղծելու նպատակով շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման, կապիտալ ակտիվների ձեռք բերման, երկրաբանահետախուզական, գեոդեզիա-քարտեզագրման, նախագծման աշխատանքների գծով ծախսերը, ինչպես նաև նյութական ռեսուրսների ռազմավարական և արտակարգ նշանակության պետական (համայնքային) նյութական պահուստների ստեղծման նպատակով կատարվող ծախսերը:

 

Ենթագլուխ 1.

Կապիտալ շինարարության ծախսեր

 

Նշված ենթագլխին վերաբերում են արտադրական և ոչ արտադրական նշանակության օբյեկտների նախագծման, դրանցում կատարվող շինմոնտաժային աշխատանքների իրականացման, ինչպես նաև կառուցվող օբյեկտների նախահաշիվներով նախատեսված հիմնական միջոցների ձեռքբերման գծով ծախսերը:

 

Ենթագլուխ 2.

Նախագծահետազոտական ծախսեր

 

Նշված ենթագլխին վերաբերում են տիպային և ոչ տիպային օբյեկտների նախագծերի մշակման գծով ծախսերը, որոնք չեն մտնում օբյեկտի շինարարության արժեքի մեջ: Մասնավորապես` բնակավայրերի պլանավորման և կառուցապատման նախագծերի, էլեկտրասնուցման և մելիորատիվ շինարարության, տնտեսության ճյուղերի տեղաբաշխման և զարգացման սխեմաների մշակման, հետախուզման, նախագծման և շինարարության, ինչպես նաև շինարարությունում նոր տեխնիկայի ներդրման, նախագծման և շինարարության առաջավոր փորձի ուսումնասիրման և ամփոփման նպատակով հետախուզական, նախագծային և փորձարարական աշխատանքների գծով համահանրապետական նորմերի, տեխնիկական պայմանների և տեխնիկական հրահանգների տիպային նախագծերի մշակման գծով ծախսերը:

 

Ենթագլուխ 3.

Երկրաբանահետախուզական ծախսեր

 

Նշված ենթագլխին վերաբերում են երկրաբանահետախուզական աշխատանքների գծով ծախսերը:

 

Ենթագլուխ 4.

Նյութական ռեսուրսների պետական (համայնքի) պահուստի ձևավորման ծախսեր

 

Նշված ենթագլխին վերաբերում են նյութական ռեսուրսների ռազմավարական և արտակարգ պետական (համայնքի) պաշարների ձևավորման համար ապրանքների գնման ծախսերը:

 

Ենթագլուխ 5.

Կապիտալ ակտիվների ձեռք բերման ծախսեր.

 

Նշված ենթագլխին վերաբերում են սույն գլխի 1 ենթագլխին չդասվող հիմնական միջոցների և այլ կապիտալ ակտիվների (շենքերի, կառուցվածքների, շինությունների, բնակարանների, տրանսպորտային միջոցների, փոխանցող հարմարանքների, ուժային մեքենաների ու սարքավորումների, հաշվիչ տեխնիկայի, չափիչ և կարգավորիչ սարքերի, գործիքների, հողի, արտադրական և տնտեսական գույքի, բանող և մթերատու անասունների, բազմամյա տնկարկների և այլն) ձեռք բերման ծախսերը (ներառյալ հիմնական միջոցների սեփականության իրավունքի փոխանցման կապակցությամբ ծախսերը): Նշված ենթագլխին դասվում են նաև թանգարանների համար մշակութային արժեքների, ինչպես նաև բազային գրադարանների համար գրքերի ձեռքբերման ծախսերը:

Հողի ձեռքբերման ծախսերը ներառում են հողի, անտառների, ներքին և ստորգետնյա ջրերի և օգտակար հանածոների հանքավայրերի ձեռքբերման ծախսերը: Այն դեպքում, երբ հողի արժեքը անհնար է տարանջատել ձեռք բերվող կառույցի արժեքից, վճարվող գումարը ամբողջապես պետք է ցույց տրվի որպես այն բաղադրիչի ծախս, որը գերակշռող է:

Բացի այդ, սույն ենթագլխին վերաբերում են հողում արտահայտված ապրանքների և ծառայությունների, ինչպես նաև, հողի սեփականության իրավունքի փոխանցման կապակցությամբ կատարվող ծախսերը, ինչպես նաև ձեռք բերվող կապիտալ ակտիվների արժեքի մեջ մտնող ծառայությունների գծով ծախսերը:

Նշված ենթագլխին վերաբերում են նաև հողի բարելավմանն ուղղվող (մելիորացիայի, չորացման և այլ աշխատանքներ), ինչպես նաև վարձակալված շենքերի, կառուցվածքների, սարքավորումների և հիմնական միջոցներին վերաբերող այլ օբյեկտների վրա կատարվող կապիտալ ներդրումների գծով ծախսերը:

 

Ենթագլուխ 6.

Ոչ նյութական ակտիվների ձեռք բերման ծախսեր

 

Նշված ենթագլխին վերաբերում են ոչ նյութական ակտիվների` տնտեսական գործունեության մեջ երկար ժամանակահատվածում (մեկ տարուց ավելի) օգտագործվող և եկամուտ բերող իրավունքների ձեռքբերման ծախսերը: Ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերման ծախսերը մասնավորապես ներառում են որոշակի շրջաններում բնական ռեսուրսները և հողը օգտագործելու (շահագործելու) իրավունքների, ինչպես նաև հեղինակային իրավունքների, արտոնագրերի և առևտրական նշանների օգտագործմանը վերաբերող այլ կոնցեսիաներով և երկարաժամկետ պայմանագրերով իրավունքների ձեռքբերման ծախսերը: Բացի այդ, սույն ենթագլխին վերաբերում են ոչ նյութական ակտիվների սեփականության իրավունքի փոխանցման կապակցությամբ կատարվող ծախսերը:

 

Ենթագլուխ 7.

Գեոդեզիական-քարտեզագրական ծախսեր

 

Նշված ենթագլխին վերաբերում են գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքների ֆինանսավորման գծով ծախսերը:

 

Ենթագլուխ 8.

Կապիտալ տրանսֆերտների գծով ծախսեր

 

Նշված ենթագլխին վերաբերում են հիմնական ֆոնդերի վնասման կամ փլուզման կապակցությամբ ստացողի մոտ առաջացած վնասների փոխհատուցման, ֆինանսական կապիտալի ավելացման, ձեռնարկությունների` մի շարք տարիների ընթացքում կուտակված կամ նրանց հսկողությունից դուրս արտակարգ հանգամանքների հետևանքով առաջացած վնասների փոխհատուցմանն ուղղված անհատույց միակողմանի միանվագ, ինչպես վճարողի, այնպես էլ ստացողի համար ակնհայտ ոչ կանոնավոր բնույթ կրող վճարումների գծով ծախսերը:

Սույն ենթագլխում արտահայտվում են նաև ֆինանսական հատվածի (բանկերի, ապահովագրական ընկերությունների և այլ ֆինանսավարկային) կազմակերպությունների բաժնետոմսերի ձեռքբերմանն ուղղված վճարումների գծով ծախսերը (ոչ ֆինանսական հատվածի միավորների բաժնետիրական կապիտալում պետության կողմից կատարված ներդրումները արտահայտվում են ոչ թե սույն ենթագլխում, այլ սույն դասակարգման 3-րդ ենթահատվածում («Վարկավորում»):

Կապիտալ տրանսֆերտները ներառում են նաև պետության կողմից չընդունված կամ չերաշխավորված երրորդ կողմի պարտքի մարմանն ուղղված վճարումների գծով ծախսերը: Սույն դասակարգման իմաստով երրորդ կողմի` պետության կողմից իր վրա չընդունված կամ չերաշխավորված պարտքի մարումը նշանակում է պետության կողմից երրորդ կողմին իրականացվող այնպիսի վճարումների կատարում, որոնց արդյունքում չեն առաջանում պետության` երրորդ կողմի հանդեպ ֆինանսական պահանջներ: Երրորդ կողմի պարտքի գծով հաշվարկված տոկոսավճարների գծով պետության կողմից կատարվող վճարումները, անկախ նրանից թե նշված պարտքը պետության կողմից երաշխավորվել կամ ընդունվել է իր վրա, թե ոչ, սույն ենթագլխում չեն արտահայտվում:

 

Գ լ ու խ  2

 

ԿԱՊԻՏԱԼ ՆՈՐՈԳՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ

 

Կապիտալ նորոգումների գծով ծախսերը ներառում են հիմնական ֆոնդերի վերաարտադրությունն ապահովելու ուղղությամբ կատարվող աշխատանքների գծով ծախսերը.

ա) շենքերի և շինությունների մաշված կոնստրուկտիվ մասերի փոխարինման աշխատանքների գծով ծախսերը,

բ) սարքավորումների և մեքենաների մաշված բազային և խոշոր հանգույցների փոխարինման (լրիվ կազմատում, մաշված հանգույցների և մասերի փոխարինումը վերականգնված կամ նոր հանգույցներով և մասերով, կարգավորում և փորձարկում) գծով ծախսերը:

Մասնավորապես նշված գլխում արտահայտվում են բնակելի և այլ շենքերի ու շինությունների բարեկարգման և վերակառուցման, ներառյալ այդ շենքերը և շինությունները ջրմուղ-կոյուղու և էլեկտրալուսավորչական ցանցերին միացման աշխատանքների գծով ծախսերը, կենտրոնական ջեռուցման համակարգի կազմակերպման, վերելակների կապիտալ նորոգման, բնակավայրերի գազիֆիկացման, պատմության և մշակույթի հուշարձանների վերանորոգման, ինչպես նաև ավտոճանապարհների կապիտալ նորոգման գծով ծախսերը:

 

Ե Ն Թ Ա Հ Ա Տ Վ Ա Ծ  3

 

ՎԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄ

 

Վարկավորման ծախսերի շարքին դասվում են պետական քաղաքականության իրագործման նպատակով բյուջետային միջոցների հաշվին կատարվող այն վճարումները, որոնց հետևանքով պետությունը (օրենքով սահմանված դեպքերում` նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինները) ձեռք է բերում ֆինանսական պահանջներ այլ տնտեսվարող սուբյեկտների (միավորների) նկատմամբ, ինչպես նաև բաժնետիրական կապիտալին մասնակցելու նպատակով կատարվող պետական ներդրումները:

Նշված ենթահատվածին դասվում են նաև տնտեսվարող միավորների (բացառությամբ բանկերի, ապահովագրական ընկերությունների և այլ ֆինանսավարկային կազմակերպությունների) բաժնեմասերի ձեռքբերման ծախսերը:

Եթե պետությունը հանդես է գալիս որպես որևէ տնտեսվարող միավորի պարտքի երաշխավոր, ապա այդ միավորի փոխարեն պարտքի կամ դրա դիմաց հաշվարկված տոկոսների դիմաց բյուջեից կատարված ցանկացած վճարում (եթե պետության մոտ այն առաջացնում է ֆինանսական պահանջներ այդ միավորների նկատմամբ) դասակարգվում է որպես վարկավորում: Այդպիսի երաշխավորությամբ ձեռք բերված պահանջների մարմանն ուղղված մուտքերը դասակարգվում են որպես պետական վարկավորման մարում:

 

Գ լ ու խ  1

 

ՆԵՐՔԻՆ ՎԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄ

 

Սույն գլխին վերաբերում են Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող միավորներին, ֆիզիկական անձանց վարկեր տրամադրելու, ինչպես նաև ռեզիդենտ հանդիսացող տնտեսական միավորների (բացառությամբ բանկերի, ապահովագրական ընկերությունների և այլ ֆինանսավարկային կազմակերպությունների) բաժնետոմսերը ձեռքբերելու գծով ծախսերը:

 

Ենթագլուխ 1.

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ

 

Նշված ենթագլխում արտահայտվում են պետական կառավարման մարմնի կարգավիճակ ունեցող համապետական նշանակության արտաբյուջետային հիմնադրամների (օրինակ, ՀՀ սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամը) բյուջեներին, ինչպես նաև համայնքների բյուջեներից օրենքով սահմանված կարգով պետական բյուջեին վարկերի տրամադրման գծով ծախսերը:

Նշված ենթագլխում արտահայտվում են նաև պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին, ինչպես նաև համայնքների բյուջեներից օրենքով սահմանված կարգով այլ համայնքների բյուջեներին վարկերի և փոխատվությունների տրամադրման գծով ծախսերը:

 

Ենթագլուխ 2.

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ

 

Նշված ենթագլխում արտահայտվում են պետական բյուջեից Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող ֆինանսական կազմակերպություններին վարկերի տրամադրման գծով ծախսերը:

 

Ենթագլուխ 3.

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ

 

Նշված ենթագլխում արտահայտվում են պետական բյուջեից Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին (բացառությամբ համապետական նշանակության արտաբյուջետային հիմնադրամներին) վարկերի տրամադրման, ինչպես նաև նրանց բաժնետոմսերի ձեռքբերման գծով ծախսերը:

 

Ենթագլուխ 4.

ԱՅԼ ՆԵՐՔԻՆ ՎԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄ

 

Նշված ենթագլխում արտահայտվում են պետական բյուջեից Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող ֆիզիկական անձանց վարկերի տրամադրման գծով ծախսերը:

 

Գ լ ու խ  2

 

ԱՐՏԱՔԻՆ ՎԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄ

 

Սույն գլխին վերաբերում են օտարերկրյա պետությունների, միջազգային կազմակերպությունների, Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ չհանդիսացող ձեռնարկությունների, այլ տնտեսական միավորների, ֆիզիկական անձանց վարկավորման, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ չհանդիսացող ձեռնարկությունների և այլ տնտեսական միավորների բաժնետոմսերը ձեռքբերելու գծով բյուջետային ծախսերը:

 

Ենթագլուխ 1.

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ և ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ

 

Նշված ենթագլխում արտահայտվում են պետական բյուջեից օտարերկրյա պետություններին և միջազգային կազմակերպություններին վարկերի տրամադրման գծով ծախսերը:

 

Ենթագլուխ 2.

ԱՅԼ ԱՐՏԱՔԻՆ ՎԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄ

 

Նշված ենթագլխում արտահայտվում են բյուջեից Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ չհանդիսացող տնտեսական միավորներին (բացառությամբ միջազգային կազմակերպությունների) և ֆիզիկական անձանց պետական բյուջեից վարկերի տրամադրման, ինչպես նաև հիշյալ տնտեսական միավորների (բացառությամբ բանկերի, ապահովագրական ընկերությունների և այլ ֆինանսավարկային կազմակերպությունների) բաժնետոմսերի ձեռքբերման գծով ծախսերը:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 3
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ
1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 30-Ի
N 292 ՀՐԱՄԱՆԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԴԵՖԻՑԻՏԻ, ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԳՐԱՎԱԾ ՓՈԽԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

 

 Պարտատերերի տեսակները  Խումբ
(գոր-
ծառա-
կան
դասա-
կար-
գում)
 ենթա-
խումբ
(գոր-
ծառա-
կան
դասա-
կար-
գում)
Տնտեսագիտական
դասակարգման  

 Հատ-ված

 ենթա-հատված

 

 գլուխ

ենթա-գլուխ  Պարա-գրաֆ 

 ենթա-պարագրաֆ 

 Մաս(*)

 Հոդ-ված

 Ա

 1  3  7  9 10 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ,
այդ թվում`
15 00   0  0  0 0000
1.Ներքին աղբյուրներից ստացված փոխառու միջոցների մարում,
այդ թվում`
15 01 2 1 0 0 0 0 0

 0000 

1.1.ՀՀ կենտրոնական բանկից ստացված միջոցների մարում  15  01  2  1  1  0 0  0  9600
1.2.ՀՀ առևտրային բանկերից ստացված միջոցների մարում 15 01 2 1 2 0 0000
1.2.1.Պետական հատվածին 15 01 2 1 2 1 0 0 0  9650
1.2.2.Ոչ պետական հատվածին 15 01 2 1 2 0 0 0  9680
1.3.Պետական արժեթղթերի թողարկումից ստացված միջոցների մարում
այդ թվում`
15 01 2 1 0 0 0 0  0000
1.3.1.Ֆինանսական կազմակերպություններին
որից
15 01 2 1 3 1 0 0 0 0000
-պետական առևտրային հատվածին 15 01 2 1 1 1 9700
-պետական ոչ առևտրային հատվածին 15 01  2 1 3 1 2 0 9710
-ոչ պետական առևտրային հատվածին  15 01 2 1 3 1 3 0 0 9720
-ոչ պետական ոչ առևտրային հատվածին 15 01 1 3 1 4 0 0 9730
1.3. 2.Ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին
որից
15 01 2 1 3 2 0 0000
-պետական առևտրային հատվածին 15 01 2 1 3 1 0 9750 
-պետական ոչ առևտրային հատվածին  15 01 2 1 3 2 0 9760
-ոչ պետական առևտրային հատվածին 15 01  2 1 2  3 0 0 9770
-ոչ պետական ոչ առևտրային հատվածին 15 01 2 1 3 2 4 0 0 9780
1.3.3.Տեղական ինքնակառավարման մարմիններին 16 01 2 1 3 3 0 0 0 9790
1.3.4.Տնային տնտեսություններին (ֆիզիկական անձանց) 15 01 2 1 3 4 0 0 0 9800
1.3.5.Այլ սուբյեկտներին 15 01 2 1 3 5 0 0 0 9820
1.4.Այլ ներքին աղբյուրներից ստացված միջոցների մարում, որից 15 01 2 1 4 0 0 0 0 0000
1.4.1.Պետական բյուջեից ստացված միջոցների մարում 15 01 2 1 4 1 0 0 0 9830
1.4.2.Այլ 15 01 2 1 4 2 0 0 0 9840
2.Արտաքին աղբյուրներից ստացված փոխառու միջոցների մարում
այդ թվում
15 02 2 2 0 0 0 0 0 0000
2.1.Միջազգային կազմակերպություններից ստացված միջոցների մարում 15 02 2 2 1 0 0 0 0 9850
2.2. Օտարերկրյա պետություններից ստացված միջոցների մարում 15 02 2 2 2 0 0 0 0 9900
2.3.Այլ արտաքին աղբյուրներից ստացված միջոցների մարում 15 02 2 2 3 0 0 0 0 9950

 

*) Ծանոթություն

 

ՆԵՐԳՐԱՎԱԾ ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԸՍՏ ՊԱՐՏՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԻ

 

Պարտքային պարտավորության տեսակը

Մաս

1.Կարճաժամկետ պարտատոմսեր և մուրհակներ 1
2.Երկարաժամկետ պարտատոմսեր և մուրհակներ 2
3.Կարճաժամկետ վարկեր (փոխատվությունների) մարման պարտավորություններ 3
4.Երկարաժամկետ վարկեր (փոխատվությունների) մարման պարտավորություններ 4
5.Այլ պարտավորություններ 5

 

Ց ՈՒ Ց ՈՒ Մ Ն Ե Ր

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԴԵՖԻՑԻՏԻ, ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԳՐԱՎԱԾ ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի դեֆիցիտի, համայնքների բյուջեների ծախսերի ֆինանսավորման համար ներգրաված փոխառու միջոցների մարման գծով ծախսերը դասակարգվում են ըստ պարտատերերի տեսակների և մարվող պարտքային պարտավորությունների տեսակների:

Սույն դասակարգման կապը բյուջետային ծախսերի գործառական և տնտեսագիտական դասակարգումների հետ ապահովելու նպատակով պետական բյուջեի դեֆիցիտի, համայնքների բյուջեների ծախսերի ֆինանսավորման համար ներգրաված փոխառու միջոցների մարման գծով ծախսերը պայմանական արտացոլվում են այդ նպատակով բացված գործառական դասակարգման լրացուցիչ 15-րդ հիմնական խմբում (որը բաղկացած է երկու ենթախմբից) և տնտեսագիտական դասակարգման լրացուցիչ 2-րդ հատվածում:

 

Խ ՈՒ Մ Բ  15

 

գործառական դասակարգման

 

Հ Ա Տ Վ Ա Ծ  2

 

տնտեսագիտական դասակարգման

 

I. ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԸՍՏ ՊԱՐՏԱՏԵՐԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ

 

Ստորև բերված է փոխառու միջոցների մարման գծով ծախսերի դասակարգումը ըստ մարվող պարտքային պարտավորության պարտատերերի տեսակների.

 

Ե Ն  Թ Ա Խ ՈՒ Մ Բ  1

 

գործառական դասակարգման

 

Ե Ն Թ Ա Հ Ա Տ Վ Ա Ծ  1

 

տնտեսագիտական դասակարգման

 

ՆԵՐՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄ

 

Գ լ ու խ  1

 

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄ

 

Նշված գլխում արտահայտվում են ՀՀ կենտրոնական բանկից ստացված վարկերի մարման գծով ծախսերը:
 
Գ լ ու խ  2
 
ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄ

 

Նշված գլխում արտահայտվում են Հայաստանի Հանրապետության առևտրային բանկերից ստացված վարկերի մարման գծով ծախսերը:

 

Գ լ ու խ  3

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄ

 

Նշված գլխում արտահայտվում են պետության (ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների) կողմից ներքին շուկայում թողարկված արժեթղթերի տեղաբաշխումից ֆինանսական և ոչ ֆինանսական կազմակերպություններից, տնային տնտեսություններից (ֆիզիկական անձանցից) և այլ սուբյեկտներից ստացված միջոցների մարման ծախսերը: Սույն դասակարգման իմաստով ոչ պետական հատվածին են դասվում այն կազմակերպությունները, որոնց բաժնետոմսերի 50 տոկոսից ավելին քաղաքացիների կամ իրավաբանական անձանց սեփականությունն է, իսկ պետական հատվածին` այն կազմակերպությունները, որոնց բաժնետոմսերի 50 տոկոսը կամ ավելին պետական կամ համայնքի սեփականությունն է:

 

Գ լ ու խ  4

 

ԱՅԼ ՆԵՐՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄ

 

Նշված գլխում արտահայտվում են Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող միավորներից (բացառությամբ սույն ենթահատվածի 1-3 գլուխներում ընդգրկված) ստացված վարկերի և փոխատվությունների (ներառյալ պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին տրամադրված) հիմնական (մայր) գումարների մարման, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող պարտքատերի հանդեպ երրորդ կողմի (առաջնային պարտապանի) պարտքերի մարման գծով ծախսերը, եթե դրանք պետությունը ընդունել է իր վրա (այսինքն, առանց առաջնային պարտատերի նկատմամբ ֆինանսական պահանջի ներկայացման):

 

Ե Ն Թ Ա Խ ՈՒ Մ Բ  2

 

գործառական դասակարգման

 

Ե Ն Թ Ա Հ Ա Տ Վ Ա Ծ  2

 

տնտեսագիտական դասակարգման

 

ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄ

 

Գ լ ու խ  1

 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄ

 

Նշված գլխում արտահայտվում են միջազգային կազմակերպություններից ստացված վարկերի և փոխատվությունների մարման գծով ծախսերը:

 

Գ լ ու խ  2

 

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄ

 

Նշված գլխում արտահայտվում են օտարերկրյա պետություններից ստացված վարկերի և փոխատվությունների մարման գծով ծախսերը:

 

Գ լ ու խ  3

 

ԱՅԼ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄ

 

Նշված գլխում արտահայտվում են Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ չհանդիսացող միավորների (բացառությամբ սույն ենթահատվածի 1-2 գլուխներում ընդգրկված) կողմից ստացված վարկերի և փոխատվությունների, արտաքին շուկայում թողարկված արժեթղթերի տեղաբաշխումից ստացված միջոցների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ չհանդիսացող պարտքատերի հանդեպ երրորդ կողմի (առաջնային պարտապանի) պարտքերի մարման գծով ծախսերը, եթե դրանք պետությունն ընդունել է իր վրա (այսինքն, առանց առաջնային պարտատերի նկատմամբ ֆինանսական պահանջի ներկայացման):

 

II. ՆԵՐԳՐԱՎԱԾ ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԸՍՏ ՄԱՐՎՈՂ ՊԱՐՏՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ

 

Ստորև բերված է փոխառու միջոցների մարման գծով ծախսերի դասակարգումը ըստ մարվող պարտքային պարտավորությունների տեսակների.

 

Մաս 1.

Կարճաժամկետ պարտատոմսեր և մուրհակներ

 

Նշված ենթապարագրաֆին դասվում են 1 տարին չգերազանցող մարման ժամկետ ունեցող պարտատոմսերի և մուրհակների մարման ծախսերը:

 

Մաս 2.

Երկարաժամկետ պարտատոմսեր և մուրհակներ

 

Նշված ենթապարագրաֆին դասվում են 1 տարուց ավելի մարման ժամկետ ունեցող պարտատոմսերի և մուրհակների մարման ծախսերը:

 

Մաս 3.

Կարճաժամկետ վարկերի (փոխատվությունների) մարման պարտավորություններ

 

Նշված ենթապարագրաֆին դասվում են 1 տարին չգերազանցող մարման ժամկետ ունեցող արժեթղթերի տեսքով պարտքային պարտավորություններով չապահովված վարկերի (փոխատվությունների) մարման ծախսերը:

 

Մաս 4.

Երկարաժամկետ վարկերի (փոխատվությունների) մարման պարտավորություններ

 

Նշված ենթապարագրաֆին դասվում են 1 տարուց ավելի մարման ժամկետ ունեցող արժեթղթերի տեսքով պարտքային պարտավորություններով չապահովված վարկերի (փոխատվությունների) մարման ծախսերը:

 

Մաս 5.

Այլ պարտավորություններ

 

Նշված ենթապարագրաֆին դասվում են պետական բյուջեի դեֆիցիտի, համայնքների բյուջեների ծախսերի ֆինանսավորման համար ներգրաված փոխառու միջոցների մարման գծով ծախսերի դասակարգման 1-4 մասերում չարտահայտված այլ պարտավորությունների մարման ծախսերը:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 4
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ
1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 30-Ի
N 292 ՀՐԱՄԱՆԻ

 

ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

 

Պետական կառավարման և տեղական  ինքնակառավարման մարմինների անվանումները 

Հատ-
ված

Ենթա-
հատ-
ված

Գլուխ

Ա

1

2

3

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԴԻՐ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ, ԳՈՐԾԱԴԻՐ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ
այդ թվում`

1 00 000

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԴԻՐ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ
այդ թվում`

1 01 000
ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ 1 01 001
ՀՀ Ազգային ժողով 1 01 002
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ 1 01 003

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
այդ թվում`

1 02 000
ՀՀ սահմանադրական դատարան 1 02 001
ՀՀ վճռաբեկ դատարան 1 02 002
ՀՀ տնտեսական գործերով վերաքննիչ դատարան 1 02 003
ՀՀ քաղաքացիական գործերով վերաքննիչ դատարան 1 02 004
ՀՀ քրեական և զինվորական գործերով վերաքննիչ դատարան 1 02 005
Էրեբունի և Նուբարաշեն համայնքների առաջին ատյանի դատարան 1 02 006
Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների առաջին ատյանի դատարան 1 02 007
Աջափնյակ և Դավիթաշեն համայնքների առաջին ատյանի դատարան 1 02 008
Ավան և Նոր Նորք համայնքների առաջին ատյանի դատարան 1 02 009
Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն համայնքների առաջին ատյանի դատարան 1 01 010
Շենգավիթ համայնքի առաջին ատյանի դատարան 1 02 011
Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքի առաջին ատյանի դատարան 1 02 012
ՀՀ Արագածոտնի մարզի առաջին ատյանի դատարան 1 02 013
ՀՀ Արարատի մարզի առաջին ատյանի դատարան 1 02 014
ՀՀ Արմավիրի մարզի առաջին ատյանի դատարան 1 02 015
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի առաջին ատյանի դատարան 1 02 016
ՀՀ Լոռու մարզի առաջին ատյանի դատարան 1 02 017
ՀՀ Կոտայքի մարզի առաջին ատյանի դատարան 1 02 018
ՀՀ Շիրակի մարզի առաջին ատյանի դատարան 1 02 019
ՀՀ Սյունիքի մարզի առաջին ատյանի դատարան 1 02 020
ՀՀ Վայոց ձորի մարզի առաջին ատյանի դատարան 1 02 021
ՀՀ Տավուշի մարզի առաջին ատյանի դատարան 1 02 022

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆ
այդ թվում`

1 03 000
ՀՀ գլխավոր դատախազություն 1 03 001

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
այդ թվում`

1 04 000
ՀՀ ազգային անվտանգության նախարարություն 1 04 001
ՀՀ առողջապահության նախարարություն 1 04 002
ՀՀ արդարադատության նախարարություն 1 04 003
ՀՀ արդյունաբերության և առևտրի նախարարություն 1 04 004
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն 1 04 005
ՀՀ բնապահպանության նախարարություն 1 04 006
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն 1 04 007
(Հանվել է 06.05.00 N 76) 1 04 008
ՀՀ էներգետիկայի նախարարություն 1 04 009
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 1 04 010
ՀՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարություն 1 04 011
ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն 1 04 012
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն 1 04 013
ՀՀ պետական եկամուտների նախարարություն 1 04 014
ՀՀ պետական գույքի կառավարման նախարարություն 1 04 015
ՀՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն 1 04 016
(Հանվել է 06.05.00 N 76) 1 04 017
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն 1 04 018
(Հանվել է 06.05.00 N 76) 1 04 019
ՀՀ տարածքային կառավարման և քաղաքաշինության գործունեությունը համակարգող նախարարություն 1 04 020
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 1 04 021

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
այդ թվում`

1 05 000
ՀՀ կենտրոնական բանկ 1 05 001
ՀՀ Էներգետիկայի հանձնաժողով 1 05 002
ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե 1 05 003
ՀՀ արժեթղթերի շուկայի պետական տեսչություն 1 05 004
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով 1 05 005
ՀՀ պետական արարողակարգի ծառայություն 1 05 006
ՀՀ կառավարությանն առընթեր արտոնագրային վարչություն 1 05 007
ՀՀ կառավարությանն առընթեր ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման վարչություն 1 05 008
ՀՀ կառավարությանն առընթեր արխիվային վարչություն 1 05 009
ՀՀ կառավարությանն առընթեր տարածաշրջանային ինտեգրացման ծրագրերի վարչություն 1 05 010
ՀՀ կառավարությանն առընթեր լեզվի պետական տեսչություն 1 05 011
ՀՀ կառավարությանն առընթեր տեղեկատվության և գրահրատարակչության վարչություն 1 05 012
ՀՀ կառավարությանն առընթեր ռազմատնտեսական ծրագրերի վարչություն 1 05 013
ՀՀ պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության վարչություն 1 05 014
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական առողջապահական գործակալություն 1 05 015
ՀՀ կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների վարչություն 1 05 016
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական ռեզերվների վարչություն 1 05 017
ՀՀ օգտակար հանածոների պաշարների հանձնաժողով 1 05 018
«Հայլեռտեխհսկողություն» վարչություն 1 05 019
ՀՀ հիդրոօդերևութաբանության վարչություն 1 05 020
«Հայպետատոմհսկողություն» վարչություն 1 05 021
ՀՀ կառավարությանն առընթեր կրոնի գործերի պետական խորհուրդ 1 05 022
ՀՀ հեղինակային իրավունքների ազգային գործակալություն 1 05 023
ՀՀ կառավարությանն առընթեր սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայություն 1 05 024
ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով 1 05 025
ՀՀ տրանսպորտի նախարարության «Հայկական երկաթուղի» դեպարտամենտ 1 05 026
ՀՀ սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամ 1 05 027
ՀՀ կառավարությանն առընթեր միգրացիայի և փախստականների վարչություն 1 05 028
ՀՀ տրանսպորտի նախարարության քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն 1 05 029
ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն 1 05 030

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ
այդ թվում`

1 06 000
Երևանի քաղաքապետարան 1 06 001
Արագածոտնի մարզպետարան 1 06 002
Արարատի մարզպետարան 1 06 003
Արմավիրի մարզպետարան 1 06 004
Գեղարքունիքի մարզպետարան 1 06 005
Լոռու մարզպետարան 1 06 006
Կոտայքի մարզպետարան 1 06 007
Շիրակի մարզպետարան 1 06 008
Սյունիքի մարզպետարան 1 06 009
Վայոց ձորի մարզպետարան 1 06 010
Տավուշի մարզպետարան 1 06 011

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ
այդ թվում`

2 00 000

Երևան քաղաքի տեղական ինքնակառավարման մարմիններ
այդ թվում`

2 01 000
Աջափնյակի թաղապետարան 2 01 001
Ավանի թաղապետարան 2 01 002
Արաբկիրի թաղապետարան 2 01 003
Դավիթաշենի թաղապետարան 2 01 004
Էրեբունու թաղապետարան 2 01 005
Կենտրոնի թաղապետարան 2 01 006
Մալաթիա-Սեբաստիայի թաղապետարան 2 01 007
Նոր Նորքի թաղապետարան 2 01 008
Նորք-Մարաշի թաղապետարան 2 01 009
Նուբարաշենի թաղապետարան 2 01 010
Շենգավիթի թաղապետարան 2 01 011
Քանաքեռ-Զեյթունի թաղապետարան 2 01 012

ՀՀ Արագածոտնի մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմիններ
այդ թվում`

2 02 000
Աշտարակի քաղաքապետարան 2 02 001
Ապարանի քաղաքապետարան 2 02 002
Թալինի քաղաքապետարան 2 02 003
Ագարակի գյուղապետարան (Աշտարակի նախկին շրջան) 2 02 004
Ագարակի գյուղապետարան (Թալինի նախկին շրջան) 2 02 005
Ալագյազի գյուղապետարան 2 02 006
Ակունքի գյուղապետարան 2 02 007
Աղձքի գյուղապետարան 2 02 008
Ամրե թազայի գյուղապետարան 2 02 009
Անտառուտի գյուղապետարան 2 02 010
Աշնակի գյուղապետարան 2 02 011
Ավանի գյուղապետարան 2 02 012
Ավթոնայի գյուղապետարան 2 02 013
Ավշենի գյուղապետարան 2 02 014
Արագածի գյուղապետարան (Ապարանի նախկին շրջան) 2 02 015
Արագածի գյուղապետարան (Թալինի նախկին շրջան) 2 02 016
Արագածոտնի գյուղապետարան 2 02 017
Արայի գյուղապետարան 2 02 018
Արեգի գյուղապետարան 2 02 019
Արտաշավանի գյուղապետարան 2 02 020
Արտենիի գյուղապետարան 2 02 021
Արուճի գյուղապետարան 2 02 022
Ափնագյուղի գյուղապետարան 2 02 023
Բազմաղբյուրի գյուղապետարան 2 02 024
Բայսզի գյուղապետարան 2 02 025
Բարոժի գյուղապետարան 2 02 026
Բերքառատի գյուղապետարան 2 02 027
Բյուրականի գյուղապետարան 2 02 028
Գառնահովիտի գյուղապետարան 2 02 029
Գեղադիրի գյուղապետարան 2 02 030
Գեղաձորի գյուղապետարան 2 02 031
Գեղարոտի գյուղապետարան 2 02 032
Գետափի գյուղապետարան 2 02 033
Գյալթոյի գյուղապետարան 2 02 034
Դաշտադեմի գյուղապետարան 2 02 035
Դավթաշենի գյուղապետարան 2 02 036
Դերեկի գյուղապետարան 2 02 037
Դիանի գյուղապետարան 2 02 038
Դպրեվանքի գյուղապետարան 2 02 039
Եղիպատրուշի գյուղապետարան 2 02 040
Եղնիկի գյուղապետարան 2 02 041
Երնջատափի գյուղապետարան 2 02 042
Երրորդ սովխոզի գյուղապետարան 2 02 043
Զարինջայի գյուղապետարան 2 02 044
Զովասարի գյուղապետարան 2 02 045
Թթուջրի գյուղապետարան 2 02 046
Թլիկի գյուղապետարան 2 02 047
Իրինդի գյուղապետարան 2 02 048
Լեռնապարի գյուղապետարան 2 02 049
Լեռնարոտի գյուղապետարան 2 02 050
Լուսագյուղի գյուղապետարան 2 02 051
Լուսակնի գյուղապետարան 2 02 052
Ծաղկահովտի գյուղապետարան 2 02 053
Ծաղկաշենի գյուղապետարան 2 02 054
Ծաղկասարի գյուղապետարան 2 02 055
Ծիլքարի գյուղապետարան 2 02 056
Կաթնաղբյուրի գյուղապետարան 2 02 057
Կարբիի գյուղապետարան 2 02 058
Կարմրաշենի գյուղապետարան 2 02 059
Կաքավաձորի գյուղապետարան 2 02 060
Կոշի գյուղապետարան 2 02 061
Հակկոյի գյուղապետարան 2 02 062
Հարթավանի գյուղապետարան 2 02 063
Հացաշենի գյուղապետարան 2 02 064
Հնաբերդի գյուղապետարան 2 02 065
Ձորագլխի գյուղապետարան 2 02 066
Ղաբաղթափայի գյուղապետարան 2 02 067
Ղազարավանի գյուղապետարան 2 02 068
Մաստարայի գյուղապետարան 2 02 069
Մելիքգյուղի գյուղապետարան 2 02 070
Միրաքի գյուղապետարան 2 02 071
Մուլքիի գյուղապետարան 2 02 072
Ներքին Բազմաբերդի գյուղապետարան 2 02 073
Ներքին Սասունաշենի գյուղապետարան 2 02 074
Նիգավանի գյուղապետարան 2 02 075
Նոր Ամանոսի գյուղապետարան 2 02 076
Նորաշենի գյուղապետարան (Ապարանի նախկին շրջան) 2 02 077
Նորաշենի գյուղապետարան (Արագածի նախկին շրջան) 2 02 078
Նոր Արթիկի գյուղապետարան 2 02 079
Նոր Եդեսիայի գյուղապետարան 2 02 080
Շամիրամի գյուղապետարան 2 02 081
Շենավանի գյուղապետարան 2 02 082
Շենկանիի գյուղապետարան 2 02 083
Շղարշիկի գյուղապետարան 2 02 084
Ոսկեթասի գյուղապետարան 2 02 085
Ոսկեհատի գյուղապետարան 2 02 086
Ոսկեվազի գյուղապետարան 2 02 087
Չքնաղի գյուղապետարան 2 02 088
Պարտիզակի գյուղապետարան 2 02 089
Ջամշլուի գյուղապետարան 2 02 090
Ջրամբարի գյուղապետարան 2 02 091
Ռյա թազայի գյուղապետարան 2 02 092
Սաղմոսավանի գյուղապետարան 2 02 093
Սանգյառի գյուղապետարան 2 02 094
Սասունիկի գյուղապետարան 2 02 095
Սարալանջի գյուղապետարան 2 02 096
Սիփանի գյուղապետարան 2 02 097
Սորիկի գյուղապետարան 2 02 098
Սուսերի գյուղապետարան 2 02 099
Վարդաբյուրի գյուղապետարան 2 02 100
Վարդենիսի գյուղապետարան 2 02 101
Վարդենուտի գյուղապետարան 2 02 102
Վերին Բազմաբերդի գյուղապետարան 2 02 103
Վերին Սասունաշենի գյուղապետարան 2 02 104
Վերին Սասունիկի գյուղապետարան 2 02 105
Տեղերի գյուղապետարան 2 02 106
Ցամաքասարի գյուղապետարան 2 02 107
Ուշիի գյուղապետարան 2 02 108
Ուջանի գյուղապետարան 2 02 109
Փարպիի գյուղապետարան 2 02 110
Քուչակի գյուղապետարան 2 02 111
Օհանավանի գյուղապետարան 2 02 112
Օշականի գյուղապետարան 2 02 113
Օրգովի գյուղապետարան 2 02 114
Օրթաճյայի գյուղապետարան 2 02 115

ՀՀ Արարատի մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմիններ
այդ թվում`

2 03 000
Արտաշատի քաղաքապետարան 2 03 001
Արարատի քաղաքապետարան 2 03 002
Մասիսի քաղաքապետարան 2 03 003
Վեդու քաղաքապետարան 2 03 004
Աբովյանի գյուղապետարան 2 03 005
Ազատաշենի գյուղապետարան 2 03 006
Ազատավանի գյուղապետարան 2 03 007
Այգավանի գյուղապետարան 2 03 008
Այգեզարդի գյուղապետարան 2 03 009
Այգեպատի գյուղապետարան 2 03 010
Այգեստանի գյուղապետարան 2 03 011
Այնթափի գյուղապետարան 2 03 012
Ավշարի գյուղապետարան 2 03 013
Արալեզի գյուղապետարան 2 03 014
Արարատի գյուղապետարան 2 03 015
Արաքսավանի գյուղապետարան 2 03 016
Արբաթի գյուղապետարան 2 03 017
Արգավանդի գյուղապետարան 2 03 018
Արմաշի գյուղապետարան 2 03 019
Արևաբույրի գյուղապետարան 2 03 020
Արևշատի գյուղապետարան 2 03 021
Բաղրամյանի գյուղապետարան 2 03 022
Բարձրաշենի գյուղապետարան 2 03 023
Բարձրաշենի գյուղապետարան 2 03 024
Բերքանուշի գյուղապետարան 2 03 025
Բյուրավանի գյուղապետարան 2 03 026
Բուրաստանի գյուղապետարան 2 03 027
Գեղանիստի գյուղապետարան 2 03 028
Գետազատի գյուղապետարան 2 03 029
Գետափնյայի գյուղապետարան 2 03 030
Գոռավանի գյուղապետարան 2 03 031
Դալարի գյուղապետարան 2 03 032
Դաշտավանի գյուղապետարան 2 03 033
Դաշտաքարի գյուղապետարան 2 03 034
Դարակերտի գյուղապետարան 2 03 035
Դարբնիկի գյուղապետարան 2 03 036
Դեղձուտի գյուղապետարան 2 03 037
Դիմիտրովի գյուղապետարան 2 03 038
Դիտակի գյուղապետարան 2 03 039
Դվինի գյուղապետարան 2 03 040
Եղեգնավանի գյուղապետարան 2 03 041
Երասխի գյուղապետարան 2 03 042
Զանգակատան գյուղապետարան 2 03 043
Ձորակի գյուղապետարան 2 03 044
Լանջազատի գյուղապետարան 2 03 045
Լանջանիստի գյուղապետարան 2 03 046
Լանջառի գյուղապետարան 2 03 047
Լուսաշողի գյուղապետարան 2 03 048
Լուսառատի գյուղապետարան 2 03 049
Խաչփառի գյուղապետարան 2 03 050
Կանաչուտի գյուղապետարան 2 03 051
Հայանիստի գյուղապետարան 2 03 052
Հնաբերդի գյուղապետարան 2 03 053
Հովտաշատի գյուղապետարան 2 03 054
Հովտաշենի գյուղապետարան 2 03 055
Ղուկասավանի գյուղապետարան 2 03 056
Մասիսի գյուղապետարան 2 03 057
Մարմարաշենի գյուղապետարան 2 03 058
Մխչյանի գյուղապետարան 2 03 059
Մրգանուշի գյուղապետարան 2 03 060
Մրգավանի գյուղապետարան 2 03 061
Մրգավետի գյուղապետարան 2 03 062
Նարեկի գյուղապետարան 2 03 063
Նիզամիի գյուղապետարան 2 03 064
Նշավանի գյուղապետարան 2 03 065
Նոյակերտի գյուղապետարան 2 03 066
Նորաբացի գյուղապետարան 2 03 067
Նորամարգի գյուղապետարան 2 03 068
Նորաշենի գյուղապետարան 2 03 069
Նոր Խարբերդի գյուղապետարան 2 03 070
Նոր կյանքի գյուղապետարան 2 03 071
Նոր Կյուրինի գյուղապետարան 2 03 072
Նոր ուղիի գյուղապետարան 2 03 073
Շահումյանի գյուղապետարան 2 03 074
Շաղափի գյուղապետարան 2 03 075
Ոսկետափի գյուղապետարան 2 03 076
Ոստանի գյուղապետարան 2 03 077
Պարույր Սևակի գյուղապետարան 2 03 078
Ջրահովիտի գյուղապետարան 2 03 079
Ջրաշենի գյուղապետարան 2 03 080
Ռանչպարի գյուղապետարան 2 03 081
Սայաթ-Նովայի գյուղապետարան 2 03 082
Սիսի գյուղապետարան 2 03 083
Սիսավանի գյուղապետարան 2 03 084
Սիփանիկի գյուղապետարան 2 03 085
Սուրենավանի գյուղապետարան 2 03 086
Վանաշենի գյուղապետարան 2 03 087
Վարդաշատի գյուղապետարան 2 03 088
Վարդաշենի գյուղապետարան 2 03 089
Վեդու գինու գործարանի գյուղապետարան 2 03 090
Վերին Արտաշատի գյուղապետարան 2 03 091
Վերին Դվինի գյուղապետարան 2 03 092
Տափերականի գյուղապետարան 2 03 093
Ուրցալանջի գյուղապետարան 2 03 094
Ուրցաձորի գյուղապետարան 2 03 095
Փոքր Վեդիի գյուղապետարան 2 03 096
Քաղցրաշենի գյուղապետարան 2 03 097

ՀՀ Արմավիրի մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմիններ
այդ թվում`

2 04 000
Արմավիրի քաղաքապետարան (Հոկտեմբերյան) 2 04 001
Վաղարշապատի քաղաքապետարան (Էջմիածին) 2 04 002
Մեծամորի քաղաքապետարան 2 04 003
Ակնալճի գյուղապետարան 2 04 004
Ակնաշենի գյուղապետարան 2 04 005
Աղավնատան գյուղապետարան 2 04 006
Ամասիայի գյուղապետարան 2 04 007
Ամբերդի գյուղապետարան 2 04 008
Այգեկի գյուղապետարան 2 04 009
Այգեշատի գյուղապետարան (Արմավիրի նախկին շրջան) 2 04 010
Այգեշատի գյուղապետարան (Էջմիածնի նախկին շրջան) 2 04 011
Ապագայի գյուղապետարան 2 04 012
Առատաշենի գյուղապետարան 2 04 013
Արագածի գյուղապետարան 2 04 014
Արազափի գյուղապետարան 2 04 015
Արաքսի գյուղապետարան (Արմավիրի նախկին շրջան) 2 04 016
Արաքսի գյուղապետարան (Էջմիածնի նախկին շրջան) 2 04 017
Արգավանդի գյուղապետարան 2 04 018
Արգինայի գյուղապետարան 2 04 019
Արմավիրի գյուղապետարան 2 04 020
Արշալույսի գյուղապետարան 2 04 021
Արտամետի գյուղապետարան 2 04 022
Արտիմետի գյուղապետարան 2 04 023
Արտաշարի գյուղապետարան 2 04 024
Արևադաշտի գյուղապետարան 2 04 025
Արևաշատի գյուղապետարան 2 04 026
Արևիկի գյուղապետարան 2 04 027
Բագարանի գյուղապետարան 2 04 028
Բաղրամյանի գյուղապետարան (Բաղրամյանի նախկին շրջան) 2 04 029
Բաղրամյանի գյուղապետարան (Էջմիածնի նախկին շրջան) 2 04 030
Բամբակաշատի գյուղապետարան 2 04 031
Բերքաշատի գյուղապետարան 2 04 032
Գայի գյուղապետարան 2 04 033
Գետաշենի գյուղապետարան 2 04 034
Գրիբոյեդովի գյուղապետարան 2 04 035
Դալարիկի գյուղապետարան 2 04 036
Դաշտի գյուղապետարան 2 04 037
Դողսի գյուղապետարան 2 04 038
Եղեգնուտի գյուղապետարան 2 04 039
Երասխահունի գյուղապետարան 2 04 040
Երվանդաշատի գյուղապետարան 2 04 041
Զարթոնքի գյուղապետարան 2 04 042
Ժդանովի գյուղապետարան 2 04 043
Լենուղիի գյուղապետարան 2 04 044
Լեռնագոգի գյուղապետարան 2 04 045
Լեռնամերձի գյուղապետարան 2 04 046
Լուկաշինի գյուղապետարան 2 04 047
Լուսագյուղի գյուղապետարան 2 04 048
Խանջյանի գյուղապետարան 2 04 049
Խորոնքի գյուղապետարան 2 04 050
Ծաղկալանջի գյուղապետարան 2 04 051
Ծաղկունքի գյուղապետարան 2 04 052
Ծիածանի գյուղապետարան 2 04 053
Կողբավանի գյուղապետարան 2 04 054
Հայթաղի գյուղապետարան 2 04 055
Հայկաշենի գյուղապետարան 2 04 056
Հայկավանի գյուղապետարան 2 04 057
Հացիկի գյուղապետարան 2 04 058
Հոկտեմբերի գյուղապետարան 2 04 059
Հովտամեջի գյուղապետարան 2 04 060
Հուշակերտի գյուղապետարան 2 04 061
Ձերժինսկու գյուղապետարան 2 04 062
Մարգարայի գյուղապետարան 2 04 063
Մեծամորի գյուղապետարան 2 04 064
Մերձավանի գյուղապետարան 2 04 065
Մյասնիկյանի գյուղապետարան 2 04 066
Մրգաշատի գյուղապետարան 2 04 067
Մրգաստանի գյուղապետարան 2 04 068
Մուսալեռի գյուղապետարան 2 04 069
Նալբանդյանի գյուղապետարան 2 04 070
Նոր Արմավիրի գյուղապետարան 2 04 071
Նոր Արտագեսի գյուղապետարան 2 04 072
Նոր Կեսարիայի գյուղապետարան 2 04 073
Նորակերտի գյուղապետարան 2 04 074
Նորապատի գյուղապետարան 2 04 075
Նորավանի գյուղապետարան 2 04 076
Շահումյանի գյուղապետարան 2 04 077
Շահումյանի թռչնաֆաբրիկայի գյուղապետարան 2 04 078
Շենավանի գյուղապետարան 2 04 079
Շենիկի գյուղապետարան 2 04 080
Ոսկեհատի գյուղապետարան 2 04 081
Պտղունքի գյուղապետարան 2 04 082
Ջանֆիդայի գյուղապետարան 2 04 083
Ջրաշենի գյուղապետարան 2 04 084
Ջրառատի գյուղապետարան 2 04 085
Ջրառատի թռչնաֆաբրիկայի գյուղապետարան 2 04 086
Սամաղարի գյուղապետարան 2 04 087
Սովետականի գյուղապետարան 2 04 088
Վանանդի գյուղապետարան 2 04 089
Վարդանաշենի գյուղապետարան 2 04 090
Տալվորիկի գյուղապետարան 2 04 091
Տանձուտի գյուղապետարան 2 04 092
Տարոնիկի գյուղապետարան 2 04 093
Փարաքարի գյուղապետարան 2 04 094
Փշատավանի գյուղապետարան 2 04 095
Քարակերտի գյուղապետարան 2 04 096
Ֆերիկի գյուղապետարան 2 04 097

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմիններ
այդ թվում`

2 05 000
Գավառի քաղաքապետարան (Կամո) 2 05 001
Ճամբարակի քաղաքապետարան 2 05 002
Մարտունու քաղաքապետարան 2 05 003
Սևանի քաղաքապետարան 2 05 004
Վարդենիսի քաղաքապետարան 2 05 005
Ազատի գյուղապետարան 2 05 006
Ախպրաձորի գյուղապետարան 2 05 007
Ակունքի գյուղապետարան 2 05 008
Աղբերքի գյուղապետարան 2 05 009
Այգուտի գյուղապետարան 2 05 010
Այրքի գյուղապետարան 2 05 011
Անտառամեջի գյուղապետարան 2 05 012
Աստղաձորի գյուղապետարան 2 05 013
Ավազանի գյուղապետարան 2 05 014
Արեգունիի գյուղապետարան 2 05 015
Արծվանիստի գյուղապետարան 2 05 016
Արծվաշենի գյուղապետարան 2 05 017
Արտանիշի գյուղապետարան 2 05 018
Արփունքի գյուղապետարան 2 05 019
Բերդկունքի գյուղապետարան 2 05 020
Գանձակի գյուղապետարան 2 05 021
Գեղամաբակի գյուղապետարան 2 05 022
Գեղամասարի գյուղապետարան 2 05 023
Գեղամավանի գյուղապետարան 2 05 024
Գեղարքունիքի գյուղապետարան 2 05 025
Գեղաքարի գյուղապետարան 2 05 026
Գեղհովիտի գյուղապետարան 2 05 027
Գետիկի գյուղապետարան 2 05 028
Դարանակի գյուղապետարան 2 05 029
Դդմաշենի գյուղապետարան 2 05 030
Դպրաբակի գյուղապետարան 2 05 031
Դրախտիկի գյուղապետարան 2 05 032
Երանոսի գյուղապետարան 2 05 033
Զոլաքարի գյուղապետարան 2 05 034
Զովաբերի գյուղապետարան 2 05 035
Թազագյուղի գյուղապետարան 2 05 036
Թթուջուրի գյուղապետարան 2 05 037
Լանջաղբյուրի գյուղապետարան 2 05 038
Լիճքի գյուղապետարան 2 05 039
ԼՃաշենի գյուղապետարան 2 05 040
ԼՃավանի գյուղապետարան 2 05 041
Լճափի գյուղապետարան 2 05 042
Լուսակունքի գյուղապետարան 2 05 043
Խաչաղբյուրի գյուղապետարան 2 05 044
Ծակքարի գյուղապետարան 2 05 045
Ծաղկաշենի գյուղապետարան 2 05 046
Ծաղկունքի գյուղապետարան 2 05 047
Ծափաթաղի գյուղապետարան 2 05 048
Ծովագյուղի գյուղապետարան 2 05 049
Ծովազարդի գյուղապետարան 2 05 050
Ծովակի գյուղապետարան 2 05 051
Ծովինարի գյուղապետարան 2 05 052
Կալավանի գյուղապետարան 2 05 053
Կախակնի գյուղապետարան 2 05 054
Կարճաղբյուրի գյուղապետարան 2 05 055
Կարմիրգյուղի գյուղապետարան 2 05 056
Կութի գյուղապետարան 2 05 057
Կուտականի գյուղապետարան 2 05 058
Հայրավանքի գյուղապետարան 20 05 059
Ձորագյուղի գյուղապետարան 2 05 060
Ձորավանքի գյուղապետարան 2 05 061
Մադինայի գյուղապետարան 2 05 062
Մարտունիի գյուղապետարան 2 05 063
Մաքենիսի գյուղապետարան 2 05 064
Մեծ Մասրիկի գյուղապետարան 2 05 065
Ներքին Գետաշենի գյուղապետարան 2 05 066
Ներքին Շորժայի գյուղապետարան 2 05 067
Նորաբակի գյուղապետարան 2 05 068
Նորակերտի գյուղապետարան 2 05 069
Նորաշենի գյուղապետարան 2 05 070
Նորատուսի գյուղապետարան 2 05 071
Շատջրեքի գյուղապետարան 2 05 072
Շատվանի գյուղապետարան 2 05 073
Շորժայի գյուղապետարան 2 05 074
Չկալովկայի գյուղապետարան 2 05 075
Ջաղացաձորի գյուղապետարան 2 05 076
Ջիլի գյուղապետարան 2 05 077
Սարուխանի գյուղապետարան 2 05 078
Սեմյոնովկայի գյուղապետարան 2 05 079
Սոթքի գյուղապետարան 2 05 080
Վահանի գյուղապետարան 2 05 081
Վաղաշենի գյուղապետարան 2 05 082
Վանևանի գյուղապետարան 2 05 083
Վարդաձորի գյուղապետարան 2 05 084
Վարդենիկի գյուղապետարան 2 05 085
Վարսերի գյուղապետարան 2 05 086
Վերին Գետաշենի գյուղապետարան 2 05 087
Վերին Շորժայի գյուղապետարան 2 05 088
Տորֆավանի գյուղապետարան 2 05 089
Տրետուքի գյուղապետարան 2 05 090
Փամբակի գյուղապետարան 2 05 091
Փոքր Մասրիկի գյուղապետարան 2 05 092

ՀՀ Լոռու մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմիններ
այդ թվում`

2 06 000
Վանաձորի քաղաքապետարան 2 06 001
Ալավերդու քաղաքապետարան 2 06 002
Ախթալայի քաղաքապետարան 2 06 003
Թումանյանի քաղաքապետարան 2 06 004
Շամլուղի քաղաքապետարան 2 06 005
Սպիտակի քաղաքապետարան 2 06 006
Ստեփանավանի քաղաքապետարան 2 06 007
Տաշիրի քաղաքապետարան 2 06 008
Ագարակի գյուղապետարան 2 06 009
Ազնվաձորի գյուղապետարան 2 06 010
Աթանի գյուղապետարան 2 06 011
Ահնիձորի գյուղապետարան 2 06 012
Ամրակիցի գյուղապետարան 2 06 013
Այգեհատի գյուղապետարան 2 06 014
Անտառամուտի գյուղապետարան 2 06 015
Ապավենի գյուղապետարան 2 06 016
Արդվիի գյուղապետարան 2 06 017
Արծնիի գյուղապետարան 2 06 018
Արջուտի գյուղապետարան 2 06 019
Արևածագի գյուղապետարան 2 06 020
Արևաշողի գյուղապետարան 2 06 021
Աքորիի գյուղապետարան 2 06 022
Բազումի գյուղապետարան 2 06 023
Բլագոդարնոյեի գյուղապետարան 2 06 024
Բովաձորի գյուղապետարան 2 06 025
Գազանաբուծական պետական տնտեսության գյուղապետարան 2 06 026
Գարգառի գյուղապետարան 2 06 027
Գեղասարի գյուղապետարան 2 06 028
Գյուլագարակի գյուղապետարան 2 06 029
Գոգարանի գյուղապետարան 2 06 030
Գուգարքի գյուղապետարան 2 06 031
Դաշտադեմի գյուղապետարան 2 06 032
Դարպասի գյուղապետարան 2 06 033
Դեբետի գյուղապետարան 2 06 034
Դսեղի գյուղապետարան 2 06 035
Եղեգնուտի գյուղապետարան 2 06 036
Թեղուտի գյուղապետարան 2 06 037
Լեջանի գյուղապետարան 2 06 038
Լեռնահովիտի գյուղապետարան 2 06 039
Լեռնանցքի գյուղապետարան 2 06 040
Լեռնապատի գյուղապետարան 2 06 041
Լեռնավանի գյուղապետարան 2 06 042
Լերմոնտովի գյուղապետարան 2 06 043
Լոռի Բերդի գյուղապետարան 2 06 044
Լորուտի գյուղապետարան 2 06 045
Լուսաղբյուրի գյուղապետարան 2 06 046
Խնկոյանի գյուղապետարան 2 06 047
Ծաթերի գյուղապետարան 2 06 048
Ծաղկաբերի գյուղապետարան 2 06 049
Ծաղկաշատի գյուղապետարան 2 06 050
Կաթնաղբյուրի գյուղապետարան 2 06 051
Կաթնաջրի գյուղապետարան 2 06 052
Կաթնառատի գյուղապետարան 2 06 053
Կաճաճկուտի գյուղապետարան 2 06 054
Կարմիր Աղեկի գյուղապետարան 2 06 055
Կողեսի գյուղապետարան 2 06 056
Կուրթանի գյուղապետարան 2 06 057
Հագվիի գյուղապետարան 2 06 058
Հալավարի գյուղապետարան 2 06 059
Հաղպատի գյուղապետարան 2 06 060
Հարթագյուղի գյուղապետարան 2 06 061
Հոբարձի գյուղապետարան 2 06 062
Հովանաձորի գյուղապետարան 2 06 063
Ձյունաշողի գյուղապետարան 2 06 064
Ձորագետի գյուղապետարան 2 06 065
Ձորագյուղի գյուղապետարան 2 06 066
Ձորամուտի գյուղապետարան 2 06 067
Ղուրսալի գյուղապետարան 2 06 068
Ճոճկանի գյուղապետարան 2 06 069
Մարգահովիտի գյուղապետարան 2 06 070
Մարցի գյուղապետարան 2 06 071
Մեդովկայի գյուղապետարան 2 06 072
Մեծ Այրումի գյուղապետարան 2 06 073
Մեծավանի գյուղապետարան 2 06 074
Մեծ Պառնիի գյուղապետարան 2 06 075
Մեղվահովիտի գյուղապետարան 2 06 076
Միխայելովկայի գյուղապետարան 2 06 077
Մղարթի գյուղապետարան 2 06 078
Յաղդանի գյուղապետարան 2 06 079
Նեղոցի գյուղապետարան 2 06 080
Նովոսելցովոյի գյուղապետարան 2 06 081
Նորաշենի գյուղապետարան 2 06 082
Նոր Խաչակապի գյուղապետարան 2 06 083
Շահումյանի գյուղապետարան 2 06 084
Շամուտի գյուղապետարան 2 06 085
Շենավանի գյուղապետարան 2 06 086
Շիրակամուտի գյուղապետարան 2 06 087
Շնողի գյուղապետարան 2 06 088
Չկալովի գյուղապետարան 2 06 089
Պաղաղբյուրի գյուղապետարան 2 06 090
Պետրովկայի գյուղապետարան 2 06 091
Պրիվոլնոյեի գյուղապետարան 2 06 092
Պուշկինոյի գյուղապետարան 2 06 093
Ջիլիզայի գյուղապետարան 2 06 094
Ջրաշենի գյուղապետարան 2 06 095
Սարալանջի գյուղապետարան 2 06 096
Սարահարթի գյուղապետարան 2 06 097
Սարամեջի գյուղապետարան 2 06 098
Սարատովկայի գյուղապետարան 2 06 099
Սարչապետի գյուղապետարան 2 06 100
Սվերդլովի գյուղապետարան 2 06 101
Վահագնաձորի գյուղապետարան 2 06 102
Վահագնիի գյուղապետարան 2 06 103
Վարդաբլուրի գյուղապետարան 2 06 104
Ուռուտի գյուղապետարան 2 06 105
Ուրասարի գյուղապետարան 2 06 106
Փամբակի գյուղապետարան 2 06 107
Քարաբերդի գյուղապետարան 2 06 108
Քարաձորի գյուղապետարան 2 06 109
Քարինջի գյուղապետարան 2 06 110
Քարկոփի գյուղապետարան 2 06 111
Օձունի գյուղապետարան 2 06 112
Ֆիոլետովոյի գյուղապետարան 2 06 113

ՀՀ Կոտայքի մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմիններ
այդ թվում`

2 07 000
Հրազդանի քաղաքապետարան 2 07 001
Աբովյանի քաղաքապետարան 2 07 002
Բյուրեղավանի քաղաքապետարան 2 07 003
Եղվարդի քաղաքապետարան 2 07 004
Ծաղկաձորի քաղաքապետարան 2 07 005
Նոր Հաճնի քաղաքապետարան 2 07 006
Չարենցավանի քաղաքապետարան 2 07 007
Ալափարսի գյուղապետարան 2 07 008
Ակունքի գյուղապետարան 2 07 009
Աղավնաձորի գյուղապետարան 2 07 010
Առինջի գյուղապետարան 2 07 011
Արագյուղի գյուղապետարան 2 07 012
Արամուսի գյուղապետարան 2 07 013
Արգելի գյուղապետարան 2 07 014
Արզականի գյուղապետարան 2 07 015
Արզնիի գյուղապետարան 2 07 016
Արտավազի գյուղապետարան 2 07 017
Բալահովիտի գյուղապետարան 2 07 018
Բջնիի գյուղապետարան 2 07 019
Բուժականի գյուղապետարան 2 07 020
Գառնիի գյուղապետարան 2 07 021
Գեղադիրի գյուղապետարան 2 07 022
Գեղաշենի գյուղապետարան 2 07 023
Գեղարդի գյուղապետարան 2 07 024
Գետամեջի գյուղապետարան 2 07 025
Գողթի գյուղապետարան 2 07 026
Զառի գյուղապետարան 2 07 027
Զովաշենի գյուղապետարան 2 07 028
Զովունիի գյուղապետարան 2 07 029
Զովքի գյուղապետարան 2 07 030
Զորավանի գյուղապետարան 2 07 031
Թեղենիքի գյուղապետարան 2 07 032
Լեռնանիստի գյուղապետարան 2 07 033
Կաթնաղբյուրի գյուղապետարան 2 07 034
Կամարիսի գյուղապետարան 2 07 035
Կապուտանի գյուղապետարան 2 07 036
Կարենիսի գյուղապետարան 2 07 037
Կոտայքի գյուղապետարան 2 07 038
Հանքավանի գյուղապետարան 2 07 039
Հատիսի գյուղապետարան 2 07 040
Հացավանի գյուղապետարան 2 07 041
Ձորաղբյուրի գյուղապետարան 2 07 042
Մայակովսկու գյուղապետարան 2 07 043
Մարմարիկի գյուղապետարան 2 07 044
Մեղրաձորի գյուղապետարան 2 07 045
Մրգաշենի գյուղապետարան 2 07 046
Նոր Արտամետի գյուղապետարան 2 07 047
Նոր Գեղիի գյուղապետարան 2 07 048
Նոր գյուղի գյուղապետարան 2 07 049
Նոր Երզնկայի գյուղապետարան 2 07 050
Նուռնուսի գյուղապետարան 2 07 051
Ողջաբերդի գյուղապետարան 2 07 052
Պռոշյանի գյուղապետարան 2 07 053
Պտղնիի գյուղապետարան 2 07 054
Ջրաբերի գյուղապետարան 2 07 055
Ջրառատի գյուղապետարան 2 07 056
Ջրվեժի գյուղապետարան 2 07 057
Ռադիոկայանի գյուղապետարան 2 07 058
Սարալանջի գյուղապետարան 2 07 059
Սոլակի գյուղապետարան 2 07 060
Մաբերդի գյուղապետարան 2 07 061
Վերին Պտղնիի գյուղապետարան 2 07 062
Քաղսիի գյուղապետարան 2 07 063
Քանաքեռավանի գյուղապետարան 2 07 064
Քասախի գյուղապետարան 2 07 065
Քարաշամբի գյուղապետարան 2 07 066
Ֆանտանի գյուղապետարան 2 07 067

ՀՀ Շիրակի մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմիններ
այդ թվում`

2 08 000
Գյումրիի քաղաքապետարան 2 08 001
Արթիկի քաղաքապետարան 2 08 002
Մարալիկի քաղաքապետարան 2 08 003
Ազատանի գյուղապետարան 2 08 004
Ալվարի գյուղապետարան 2 08 005
Ախուրիկի գյուղապետարան 2 08 006
Ախուրյանի գյուղապետարան 2 08 007
Աղինի գյուղապետարան 2 08 008
Աղվորիկի գյուղապետարան 2 08 009
Ամասիայի գյուղապետարան 2 08 010
Այգեբացի գյուղապետարան 2 08 011
Անի կայարանի գյուղապետարան 2 08 012
Անիպեմզայի գյուղապետարան 2 08 013
Անուշավանի գյուղապետարան 2 08 014
Աշոցքի գյուղապետարան 2 08 015
Առափիի գյուղապետարան 2 08 016
Արդենիսի գյուղապետարան 2 08 017
Արեգնադեմի գյուղապետարան 2 08 018
Արփենիի գյուղապետարան 2 08 019
Արևիկի գյուղապետարան 2 08 020
Արևշատի գյուղապետարան 2 08 021
Բագրավանի գյուղապետարան 2 08 022
Բայանդուրի գյուղապետարան 2 08 023
Բանդիվանի գյուղապետարան 2 08 024
Բաշգյուղի գյուղապետարան 2 08 025
Բավրայի գյուղապետարան 2 08 026
Բենիամինի գյուղապետարան 2 08 027
Բերդաշենի գյուղապետարան 2 08 028
Գառնառիճի գյուղապետարան 2 08 029
Գեղանիստի գյուղապետարան 2 08 030
Գետափի գյուղապետարան 2 08 031
Գետքի գյուղապետարան 2 08 032
Գյուլլիբուլաղի գյուղապետարան 2 08 033
Գոգհովիտի գյուղապետարան 2 08 034
Գետաշենի գյուղապետարան 2 08 035
Գուսանագյուղի գյուղապետարան 2 08 036
Երազգավորսի գյուղապետարան 2 08 037
Զարիշատի գյուղապետարան 2 08 038
Զորակերտի գյուղապետարան 2 08 039
Զույգաղբյուրի գյուղապետարան 2 08 040
Թավշուտի գյուղապետարան 2 08 041
Թորոսգյուղի գյուղապետարան 2 08 042
Իսահակյանի գյուղապետարան 2 08 043
Լանջիկի գյուղապետարան 2 08 044
Լեռնագյուղի գյուղապետարան 2 08 045
Լեռնակերտի գյուղապետարան 2 08 046
Լեռնուտի գյուղապետարան 2 08 047
Լուսակերտի գյուղապետարան 2 08 048
Լուսաղբյուրի գյուղապետարան 2 08 049
Ծաղկուտի գյուղապետարան 2 08 050
Կամոյի գյուղապետարան 2 08 051
Կապսի գյուղապետարան 2 08 052
Կառնուտի գյուղապետարան 2 08 053
Կարմրավանի գյուղապետարան 2 08 054
Կարմրաքարի գյուղապետարան 2 08 055
Կաքավասարի գյուղապետարան 2 08 056
Կրաշենի գյուղապետարան 2 08 057
Կրասարի գյուղապետարան 2 08 058
Հայկաձորի գյուղապետարան 2 08 059
Հայկասարի գյուղապետարան 2 08 060
Հայկավանի գյուղապետարան 2 08 061
Հայրենյացի գյուղապետարան 2 08 062
Հառիճի գյուղապետարան 2 08 063
Հարթաշենի գյուղապետարան 2 08 064
Հացիկի գյուղապետարան 2 08 065
Հողմիկի գյուղապետարան 2 08 066
Հոռոմի գյուղապետարան 2 08 067
Հովիտի գյուղապետարան 2 08 068
Հովտաշենի գյուղապետարան 2 08 069
Հովտունի գյուղապետարան 2 08 070
Հովունիի գյուղապետարան 2 08 071
Ձիթհանքովի գյուղապետարան 2 08 072
Ձորակապի գյուղապետարան 2 08 073
Ձորաշենի գյուղապետարան 2 08 074
Ղազանչիի գյուղապետարան 2 08 075
Ղարիբջանյանի գյուղապետարան 2 08 076
Մայիսյանի գյուղապետարան 2 08 077
Մարմաշենի գյուղապետարան 2 08 078
Մեծ Մանթաշի գյուղապետարան 2 08 079
Մեծ Սարիարի գյուղապետարան 2 08 080
Մեծ Սեպասարի գյուղապետարան 2 08 081
Մեղրաշատի գյուղապետարան 2 08 082
Մեղրաշենի գյուղապետարան 2 08 083
Մուսայելյանի գյուղապետարան (Ախուրյանի նախկին շրջան) 2 08 084
Մուսայելյանի գյուղապետարան (Աշոցքի նախկին շրջան) 2 08 085
Նահապետավանի գյուղապետարան 2 08 086
Նոր Կյանքի գյուղապետարան 2 08 087
Շաղիկի գյուղապետարան 2 08 088
Շիրակի գյուղապետարան 2 08 089
Շիրակավանի գյուղապետարան 2 08 090
Ողջիի գյուղապետարան 2 08 091
Ոսկեհասկի գյուղապետարան 2 08 092
Պեմզաշենի գյուղապետարան 2 08 093
Ջաջուռի գյուղապետարան 2 08 094
Ջաջուռ կայարանի գյուղապետարան 2 08 095
Ջրաձորի գյուղապետարան 2 08 096
Ջրառատի գյուղապետարան 2 08 097
Ջրափիի գյուղապետարան 2 08 098
Սալուտի գյուղապետարան 2 08 099
Սառնաղբյուրի գյուղապետարան 2 08 100
Սարագյուղի գյուղապետարան 2 08 101
Սարալանջի գյուղապետարան 2 08 102
Սարակապի գյուղապետարան 2 08 103
Սարապատի գյուղապետարան 2 08 104
Սարատակի գյուղապետարան 2 08 105
Սիզավետի գյուղապետարան 2 08 106
Սպանդարյանի գյուղապետարան 2 08 107
Վահրամաբերդի գյուղապետարան 2 08 108
Վարդաղբյուրի գյուղապետարան 2 08 109
Վարդաքարի գյուղապետարան 2 08 110
Տուֆաշենի գյուղապետարան 2 08 111
Ցողամարգի գյուղապետարան 2 08 112
Փանիկի գյուղապետարան 2 08 113
Փոքրաշենի գյուղապետարան 2 08 114
Փոքր Մանթաշի գյուղապետարան 2 08 115
Փոքր Սարիայի գյուղապետարան 2 08 116
Փոքր Սեպասարի գյուղապետարան 2 08 117
Քարաբերդի գյուղապետարան 2 08 118
Քեթիի գյուղապետարան 2 08 119

ՀՀ Սյունիքի մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմիններ
այդ թվում`

2 09 000
Կապանի քաղաքապետարան 2 09 001
Ագարակի քաղաքապետարան 2 09 002
Գորիսի քաղաքապետարան 2 09 003
Դաստակերտի քաղաքապետարան 2 09 004
Մեղրիի քաղաքապետարան 2 09 005
Սիսիանի քաղաքապետարան 2 09 006
Քաջարանի քաղաքապետարան 2 09 007
Ագարակի քաղաքապետարան 2 09 008
Ալդարայի գյուղապետարան 2 09 009
Ախլաթյանի գյուղապետարան 2 09 010
Աղիտուի գյուղապետարան 2 09 011
Աղվանիի գյուղապետարան 2 09 012
Անգեղակոթի գյուղապետարան 2 09 013
Անտառաշատի գյուղապետարան 2 09 014
Աշոտավանի գյուղապետարան 2 09 015
Առաջաձորի գյուղապետարան 2 09 016
Արավուսի գյուղապետարան 2 09 017
Արծվանիկի գյուղապետարան 2 09 018
Արևիսի գյուղապետարան 2 09 019
Բալաքի գյուղապետարան 2 09 020
Բարձրավանի գյուղապետարան 2 09 021
Բնունիսի գյուղապետարան 2 09 022
Բռնակոթի գյուղապետարան 2 09 023
Բռունի գյուղապետարան 2 09 024
Գեղանուշի գյուղապետարան 2 09 025
Գեղիի գյուղապետարան 2 09 026
Գետաթաղի գյուղապետարան 2 09 027
Գորայքի գյուղապետարան 2 09 028
Գուդեմնիսի գյուղապետարան 2 09 029
Դավիթ Բեկի գյուղապետարան 2 09 030
Դարբասի գյուղապետարան 2 09 031
Դովրուսի գյուղապետարան 2 09 032
Եղեգի գյուղապետարան 2 09 033
Եղվարդի գյուղապետարան 2 09 034
Թանահատի գյուղապետարան 2 09 035
Թասիկի գյուղապետարան 2 09 036
Լեհվազի գյուղապետարան 2 09 037
Լեռնաձորի գյուղապետարան 2 09 038
Լիճքի գյուղապետարան 2 09 039
Լծենի գյուղապետարան 2 09 040
Լորի գյուղապետարան 2 09 041
Խալաջի գյուղապետարան 2 09 042
Խդրանցի գյուղապետարան 2 09 043
Խնածախի գյուղապետարան 2 09 044
Խնձորեսկի գյուղապետարան 2 09 045
Խոզնավարի գյուղապետարան 2 09 046
Խոտի գյուղապետարան 2 09 047
Ծավի գյուղապետարան 2 09 048
Ծղուկի գյուղապետարան 2 09 049
Կաղնուտի գյուղապետարան 2 09 050
Կարճևանի գյուղապետարան 2 09 051
Կոռնիձորի գյուղապետարան 2 09 052
Կուրիսի գյուղապետարան 2 09 053
Հալիձորի գյուղապետարան 2 09 054
Հարթաշենի գյուղապետարան 2 09 055
Հարժիսի գյուղապետարան 2 09 056
Հացավանի գյուղապետարան 2 09 057
Ձորաստանի գյուղապետարան 2 09 058
Ղարատղայի գյուղապետարան 2 09 059
Ղզլջուղի գյուղապետարան 2 09 060
Ճակատենի գյուղապետարան 2 09 061
Մուցքի գյուղապետարան 2 09 062
Ներքին Խնձորեսկի գյուղապետարան 2 09 063
Ներքին Խոտանանի գյուղապետարան 2 09 064
Ներքին Հանդի գյուղապետարան 2 09 065
Նյուվադիի գյուղապետարան 2 09 066
Նորաշենիկի գյուղապետարան 2 09 067
Նորավանի գյուղապետարան 2 09 068
Շաղատի գյուղապետարան 2 09 069
Շաքիի գյուղապետարան 2 09 070
Շենաթաղի գյուղապետարան 2 09 071
Շիկահողի գյուղապետարան 2 09 072
Շինուհայրի գյուղապետարան 2 09 073
Շվանիձորի գյուղապետարան 2 09 074
Շրվենանցի գյուղապետարան 2 09 075
Շուռնուխի գյուղապետարան 2 09 076
Որոտանի գյուղապետարան (Գորիսի նախկին շրջան ) 2 09 077
Որոտանի գյուղապետարան (Սիսիանի նախկին շրջան ) 2 09 078
Չափնիի գյուղապետարան 2 09 079
Սալվարդի գյուղապետարան 2 09 080
Սառնակունքի գյուղապետարան 2 09 081
Սյունիքի գյուղապետարան 2 09 082
Սոֆլուի գյուղապետարան 2 09 083
Սպանդարյանի գյուղապետարան 2 09 084
Սվարանցի գյուղապետարան 2 09 085
Սրաշենի գյուղապետարան 2 09 086
Սևաքարի գյուղապետարան 2 09 087
Վահրավարի գյուղապետարան 2 09 088
Վաղատինի գյուղապետարան 2 09 089
Վաղատուրի գյուղապետարան 2 09 090
Վանեքի գյուղապետարան 2 09 091
Վարդանիձորի գյուղապետարան 2 09 092
Վերին Գիրաթաղի գյուղապետարան 2 09 093
Վերին Գյուղակլուի գյուղապետարան 2 09 094
Վերին Խոտանանի գյուղապետարան 2 09 095
Վերիշենի գյուղապետարան 2 09 096
Տաթևի գյուղապետարան 2 09 097
Տանձավերի գյուղապետարան 2 09 098
Տանձատափի գյուղապետարան 2 09 099
Տաշտունի գյուղապետարան 2 09 100
Տեղի գյուղապետարան 2 09 101
Տոլորսի գյուղապետարան 2 09 102
Տորունիքի գյուղապետարան 2 09 103
Ուժանիսի գյուղապետարան 2 09 104
Ույծի գյուղապետարան 2 09 105
Փայահանի գյուղապետարան 2 09 106
Փիրլուի գյուղապետարան 2 09 107
Քաշունիի գյուղապետարան 2 09 108
Քաջարանի գյուղապետարան 2 09 109
Քարահունջի գյուղապետարան 2 09 110
Քարաշենի գյուղապետարան 2 09 111
Քյուրուտի գյուղապետարան 2 09 112
Օխտարի գյուղապետարան 2 09 113

ՀՀ Վայոց ձորի մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմիններ
այդ թվում`

2 10 000
Եղեգնաձորի քաղաքապետարան 2 10 001
Ջերմուկի քաղաքապետարան 2 10 002
Վայքի քաղաքապետարան 2 10 003
Ագարակաձորի գյուղապետարան 2 10 004
Ազատեկի գյուղապետարան 2 10 005
Աղավնաձորի գյուղապետարան 2 10 006
Աղնջաձորի գյուղապետարան 2 10 007
Արենիի գյուղապետարան 2 10 008
Արինի գյուղապետարան 2 10 009
Արտաբույնքի գյուղապետարան 2 10 010
Արտավանի գյուղապետարան 2 10 011
Արփիի գյուղապետարան 2 10 012
Բարձրունիի գյուղապետարան 2 10 013
Գետափի գյուղապետարան 2 10 014
Գլաձորի գյուղապետարան 2 10 015
Գնդեվազի գյուղապետարան 2 10 016
Գնիշիկի գյուղապետարան 2 10 017
Գողթանիկի գյուղապետարան 2 10 018
Գոմքի գյուղապետարան 2 10 019
Ելփինի գյուղապետարան 2 10 020
Եղեգիսի գյուղապետարան 2 10 021
Զառիթափի գյուղապետարան 2 10 022
Զեդեայի գյուղապետարան 2 10 023
Թառաթումբի գյուղապետարան 2 10 024
Խաչիկի գյուղապետարան 2 10 025
Խնձորուտի գյուղապետարան 2 10 026
Կարմրաշենի գյուղապետարան 2 10 027
Հերհերի գյուղապետարան 2 10 028
Հերմոնի գյուղապետարան 2 10 029
Հորբատեղի գյուղապետարան 2 10 030
Հորսի գյուղապետարան 2 10 031
Մալիշկայի գյուղապետարան 2 10 032
Մարտիրոսի գյուղապետարան 2 10 033
Նոր Ազնաբերդի գյուղապետարան 2 10 034
Շատինի գյուղապետարան 2 10 035
Չիվայի գյուղապետարան 2 10 036
Ռինդի գյուղապետարան 2 10 037
Սալլիի գյուղապետարան 2 10 038
Սարավանի գյուղապետարան 2 10 039
Սերսի գյուղապետարան 2 10 040
Վարդահովտի գյուղապետարան 2 10 041
Վերնաշենի գյուղապետարան 2 10 042
Փոռի գյուղապետարան 2 10 043
Քարագլխի գյուղապետարան 2 10 044

ՀՀ Տավուշի մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմիններ
այդ թվում`

2 11 000
Իջևանի քաղաքապետարան 2 11 001
Բերդի քաղաքապետարան 2 11 002
Դիլիջանի քաղաքապետարան 2 11 003
Նոյեմբերյանի քաղաքապետարան 2 11 004
Ազատամուտի գյուղապետարան 2 11 005
Ակնաղբյուրի գյուղապետարան 2 11 006
Աղավնավանքի գյուղապետարան 2 11 007
Աճարկուտի գյուղապետարան 2 11 008
Այգեհովիտի գյուղապետարան 2 11 009
Այգեձորի գյուղապետարան 2 11 010
Այգեպարի գյուղապետարան 2 11 011
Այրումի գյուղապետարան 2 11 012
Աչաջրի գյուղապետարան 2 11 013
Արծվաբերդի գյուղապետարան 2 11 014
Արճիսի գյուղապետարան 2 11 015
Բագրատաշենի գյուղապետարան 2 11 016
Բաղանիսի գյուղապետարան 2 11 017
Բարեկամավանի գյուղապետարան 2 11 018
Բերդավանի գյուղապետարան 2 11 019
Բերքաբերի գյուղապետարան 2 11 020
Գանձաքարի գյուղապետարան 2 11 021
Գետահովիտի գյուղապետարան 2 11 022
Գոշի գյուղապետարան 2 11 023
Դեբեդավանի գյուղապետարան 2 11 024
Դեղձավանի գյուղապետարան 2 11 025
Դիտավանի գյուղապետարան 2 11 026
Դովեզի գյուղապետարան 2 11 027
Ենոքավանի գյուղապետարան 2 11 028
Թեղուտի գյուղապետարան 2 11 029
Թովուզի գյուղապետարան 2 11 030
Իծաքարի գյուղապետարան 2 11 031
Լճկաձորի գյուղապետարան 2 11 032
Լուսահովիտի գյուղապետարան 2 11 033
Լուսաձորի գյուղապետարան 2 11 034
Խաշթառակի գյուղապետարան 2 11 035
Խաչարձանի գյուղապետարան 2 11 036
Ծաղկավանի գյուղապետարան (Իջևանի նախկին շրջան) 2 11 037
Ծաղկավանի գյուղապետարան (Տավուշի նախկին շրջան) 2 11 038
Կիրանցի գյուղապետարան 2 11 039
Կոթիի գյուղապետարան 2 11 040
Կողբի գյուղապետարան 2 11 041
Հաղարծինի գյուղապետարան 2 11 042
Հաղթանակի գյուղապետարան 2 11 043
Հովքի գյուղապետարան 2 11 044
Մոսեսգեղի գյուղապետարան 2 11 045
Նավուրի գյուղապետարան 2 11 046
Ներքին Կարմիր աղբյուրի գյուղապետարան 2 11 047
Նորաշենի գյուղապետարան 2 11 048
Ոսկեպարի գյուղապետարան 2 11 049
Ոսկեվանի գյուղապետարան 2 11 050
Չինարիի գյուղապետարան 2 11 051
Չինչինի գյուղապետարան 2 11 052
Չորաթանի գյուղապետարան 2 11 053
Պառավաքարի գյուղապետարան 2 11 054
Պտղավանի գյուղապետարան 2 11 055
Ջուջևանի գյուղապետարան 2 11 056
Սարիգյուղի գյուղապետարան 2 11 057
Սևքարի գյուղապետարան 2 11 058
Վազաշենի գյուղապետարան 2 11 059
Վարագավանի գյուղապետարան 2 11 060
Վերին Կարմիր աղբյուրի գյուղապետարան 2 11 061
Վերին Քյուրփլուի գյուղապետարան 2 11 062

ԱՅԼ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ
այդ թվում`

3 00 000
ՀՀ սոցիալական ներդրումների պետական հիմնադրամ 3 00 001
ՀՀ կառավարություն (այն դեպքերում երբ ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների բաշխման իրավասությունը օրենքով վերապահված է ՀՀ կառավարությանը) 3 00 002
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա 3 00 003
ՀՀ կառավարման և տնտեսական բարեփոխումների ինստիտուտ 3 00 004
ՀՀ կառավարման դպրոց 3 00 005
Մ. Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ 3 00 006
Այլ մարմիններ 3 00 099

 

 

Ց ՈՒ Ց ՈՒ Մ Ն Ե Ր

 

ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Բյուջեների ծախսերի գերատեսչական դասակարգումը (այսուհետև` գերատեսչական դասակարգում) դա բյուջետային ծախսերի խմբավորումն է` ըստ բյուջետային միջոցների անմիջական ստացողների` պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների գերատեսչական կառուցվածքի: Գերատեսչական դասակարգմամբ բյուջետային ծախսերը բաժանված են երեք հիմնական հատվածների.

1. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր իշխանության, գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման և դատական իշխանության մարմիններ.

2. Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մարմիններ.

3. Այլ մարմիններ:

Իր հերթին «Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր իշխանության, գործադիր իշխանության, պետական կառավարման և տարածքային կառավարման և դատական իշխանության մարմիններ» հատվածը բաղկացած է հետևյալ ենթահատվածներից.

ա) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր իշխանության և գործադիր իշխանության մարմիններ,

բ) Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգ,

գ) Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն,

դ) Հայաստանի Հանրապետության նախարարություններ,

ե) Հայաստանի Հանրապետության գերատեսչություններ,

զ) Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման մարմիններ:

«Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մարմիններ» հատվածը բաժանված է 11 ենթահատվածների` որոնցում տեղական ինքնակառավարման մարմինները խմբավորված են ըստ նրանց պատկանելիության համապատասխան մարզին (Երևան քաղաքին):

«Այլ մարմիններ» հատվածում արտահայտվում են այն մարմինները, որոնք տեղ չեն գտել վերը նշված երկու հատվածներում:

Գերատեսչական դասակարգման ենթահատվածները իրենց հերթին բաժանված են գլուխների, որոնցում խմբավորվում են համապատասխան ենթահատվածներին վերաբերող մարմինները:

(Հավելվածը փոփ., լրաց. 06.05.00 N 76, 01.06.00 N 100, փոփ. 17.08.00 N 192)

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 5
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ
1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 30-Ի
N 292 ՀՐԱՄԱՆԻ

 

ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

 

Հանրապետության վարչատարածքային միավորների անվանումները

Հատ-
ված

Ենթա-
հատ-
ված

Գլուխ(*)

Ա

1

2

3

Երևան քաղաք
այդ թվում`

01 000 0

Աջափնյակի թաղային համայնք

01 001 1
Ավանի թաղային համայնք 01 002 1
Արաբկիրի թաղային համայնք 01 003 1
Դավիթաշենի թաղային համայնք 01 004 1
Էրեբունու թաղային համայնք 01 005 1
Կենտրոնի թաղային համայնք 01 006 1
Մալաթիա-Սեբաստիայի թաղային համայնք 01 007 1
Նոր Նորքի թաղային համայնք 01 008 1
Նորք-Մարաշի թաղային համայնք 01 009 1
Նուբարաշենի թաղային համայնք 01 010 1
Շենգավիթի թաղային համայնք 01 011 1
Քանաքեռ-Զեյթունի թաղային համայնք 01 012 1

ՀՀ Արագածոտնի մարզ
այդ թվում`

02 000 2
Աշտարակի քաղաքային համայնք 02 001 2
Ապարանի քաղաքային համայնք 02 002 2
Թալինի քաղաքային համայնք 02 003 2
Ագարակի գյուղական համայնք (Աշտարակի նախկին շրջան) 02 004 3
Ագարակի գյուղական համայնք (Թալինի նախկին շրջան) 02 005 3
Ալագյազի գյուղական համայնք 02 006 3
Ակունքի գյուղական համայնք 02 007 3
Աղձքի գյուղական համայնք 02 008 3
Ամրե թազայի գյուղական համայնք 02 009 3
Անտառուտի գյուղական համայնք 02 010 3
Աշնակի գյուղական համայնք 02 011 3
Ավանի գյուղական համայնք 02 012 3
Ավթոնայի գյուղական համայնք 02 013 3
Ավշենի գյուղական համայնք 02 014 3
Արագածի գյուղական համայնք (Ապարանի նախկին շրջան) 02 015 3
Արագածի գյուղական համայնք (Թալինի նախկին շրջան) 02 016 3
Արագածոտնի գյուղական համայնք 02 017 3
Արայի գյուղական համայնք 02 018 3
Արեգի գյուղական համայնք 02 019 3
Արտաշավանի գյուղական համայնք 02 020 3
Արտենիի գյուղական համայնք 02 021 3
Արուճի գյուղական համայնք 02 022 3
Ափնագյուղի գյուղական համայնք 02 023 3
Բազմաղբյուրի գյուղական համայնք 02 024 3
Բայսզի գյուղական համայնք 02 025 3
Բարոժի գյուղական համայնք 02 026 3
Բերքառատի գյուղական համայնք 02 027 3
Բյուրականի գյուղական համայնք 02 028 3
Գառնահովիտի գյուղական համայնք 02 029 3
Գեղադիրի գյուղական համայնք 02 030 3
Գեղաձորի գյուղական համայնք 02 031 3
Գեղարոտի գյուղական համայնք 02 032 3
Գետափի գյուղական համայնք 02 033 3
Գյալթոյի գյուղական համայնք 02 034 3
Դաշտադեմի գյուղական համայնք 02 035 3
Դավթաշենի գյուղական համայնք 02 036 3
Դերեկի գյուղական համայնք 02 037 3
Դիանի գյուղական համայնք 02 038 3
Դպրեվանքի գյուղական համայնք 02 039 3
Եղիպատրուշի գյուղական համայնք 02 040 3
Եղնիկի գյուղական համայնք 02 041 3
Երնջատափի գյուղական համայնք 02 042 3
Երրորդ սովխոզի գյուղական համայնք 02 043 3
Զարինջայի գյուղական համայնք 02 044 3
Զովասարի գյուղական համայնք 02 045 3
Թթուջրի գյուղական համայնք 02 046 3
Թլիկի գյուղական համայնք 02 047 3
Իրինդի գյուղական համայնք 02 048 3
Լեռնապարի գյուղական համայնք 02 049 3
Լեռնարոտի գյուղական համայնք 02 050 3
Լուսագյուղի գյուղական համայնք 02 051 3
Լուսակնի գյուղական համայնք 02 052 3
Ծաղկահովտի գյուղական համայնք 02 053 3
Ծաղկաշենի գյուղական համայնք 02 054 3
Ծաղկասարի գյուղական համայնք 02 055 3
Ծիլքարի գյուղական համայնք 02 056 3
Կաթնաղբյուրի գյուղական համայնք 02 057 3
Կարբիի գյուղական համայնք 02 058 3
Կարմրաշենի գյուղական համայնք 02 059 3
Կաքավաձորի գյուղական համայնք 02 060 3
Կոշի գյուղական համայնք 02 061 3
Հակկոյի գյուղական համայնք 02 062 3
Հարթավանի գյուղական համայնք 02 063 3
Հացաշենի գյուղական համայնք 02 064 3
Հնաբերդի գյուղական համայնք 02 065 3
Ձորագլխի գյուղական համայնք 02 066 3
Ղաբաղթափայի գյուղական համայնք 02 067 3
Ղազարավանի գյուղական համայնք 02 068 3
Մաստարայի գյուղական համայնք 02 069 3
Մելիքգյուղի գյուղական համայնք 02 070 3
Միրաքի գյուղական համայնք 02 071 3
Մուլքիի գյուղական համայնք 02 072 3
Ներքին Բազմաբերդի գյուղական համայնք 02 073 3
Ներքին Սասունաշենի գյուղական համայնք 02 074 3
Նիգավանի գյուղական համայնք 02 075 3
Նոր Ամանոսի գյուղական համայնք 02 076 3
Նորաշենի գյուղական համայնք (Ապարանի նախկին շրջան) 02 077 3
Նորաշենի գյուղական համայնք (Արագածի նախկին շրջան) 02 078 3
Նոր Արթիկի գյուղական համայնք 02 079 3
Նոր Եդեսիայի գյուղական համայնք 02 080 3
Շամիրամի գյուղական համայնք 02 081 3
Շենավանի գյուղական համայնք 02 082 3
Շենկանիի գյուղական համայնք 02 083 3
Շղարշիկի գյուղական համայնք 02 084 3
Ոսկեթասի գյուղական համայնք 02 085 3
Ոսկեհատի գյուղական համայնք 02 086 3
Ոսկեվազի գյուղական համայնք 02 087 3
Չքնաղի գյուղական համայնք 02 088 3
Պարտիզակի գյուղական համայնք 02 089 3
Ջամշլուի գյուղական համայնք 02 090 3
Ջրամբարի գյուղական համայնք 02 091 3
Ռյա թազայի գյուղական համայնք 02 092 3
Սաղմոսավանի գյուղական համայնք 02 093 3
Սանգյառի գյուղական համայնք 02 094 3
Սասունիկի գյուղական համայնք 02 095 3
Սարալանջի գյուղական համայնք 02 096 3
Սիփանի գյուղական համայնք 02 097 3
Սորիկի գյուղական համայնք 02 098 3
Սուսերի գյուղական համայնք 02 099 3
Վարդաբյուրի գյուղական համայնք 02 100 3
Վարդենիսի գյուղական համայնք 02 101 3
Վարդենուտի գյուղական համայնք 02 102 3
Վերին Բազմաբերդի գյուղական համայնք 02 103 3
Վերին Սասունաշենի գյուղական համայնք 02 104 3
Վերին Սասունիկի գյուղական համայնք 02 105 3
Տեղերի գյուղական համայնք 02 106 3
Ցամաքասարի գյուղական համայնք 02 107 3
Ուշիի գյուղական համայնք 02 108 3
Ուջանի գյուղական համայնք 02 109 3
Փարպիի գյուղական համայնք 02 110 3
Քուչակի գյուղական համայնք 02 111 3
Օհանավանի գյուղական համայնք 02 112 3
Օշականի գյուղական համայնք 02 113 3
Օրգովի գյուղական համայնք 02 114 3
Օրթաճյայի գյուղական համայնք 02 115 3

ՀՀ Արարատի մարզ
այդ թվում`

03 000 0
Արտաշատի քաղաքային համայնք 03 001 2
Արարատի քաղաքային համայնք 03 002 2
Մասիսի քաղաքային համայնք 03 003 2
Վեդու քաղաքային համայնք 03 004 2
Աբովյանի գյուղական համայնք 03 005 3
Ազատաշենի գյուղական համայնք 03 006 3
Ազատավանի գյուղական համայնք 03 007 3
Այգավանի գյուղական համայնք 03 008 3
Այգեզարդի գյուղական համայնք 03 009 3
Այգեպատի գյուղական համայնք 03 010 3
Այգեստանի գյուղական համայնք 03 011 3
Այնթափի գյուղական համայնք 03 012 3
Ավշարի գյուղական համայնք 03 013 3
Արալեզի գյուղական համայնք 03 014 3
Արարատի գյուղական համայնք 03 015 3
Արաքսավանի գյուղական համայնք 03 016 3
Արբաթի գյուղական համայնք 03 017 3
Արգավանդի գյուղական համայնք 03 018 3
Արմաշի գյուղական համայնք 03 019 3
Արևաբույրի գյուղական համայնք 03 020 3
Արևշատի գյուղական համայնք 03 021 3
Բաղրամյանի գյուղական համայնք 03 022 3
Բարձրաշենի գյուղական համայնք 03 023 3
Բերդիկի գյուղական համայնք 03 024 3
Բերքանուշի գյուղական համայնք 03 025 3
Բյուրավանի գյուղական համայնք 03 026 3
Բուրաստանի գյուղական համայնք 03 027 3
Գեղանիստի գյուղական համայնք 03 028 3
Գետազատի գյուղական համայնք 03 029 3
Գետափնյայի գյուղական համայնք 03 030 3
Գոռավանի գյուղական համայնք 03 031 3
Դալարի գյուղական համայնք 03 032 3
Դաշտավանի գյուղական համայնք 03 033 3
Դաշտաքարի գյուղական համայնք 03 034 3
Դարակերտի գյուղական համայնք 03 035 3
Դարբնիկի գյուղական համայնք 03 036 3
Դեղձուտի գյուղական համայնք 03 037 3
Դիմիտրովի գյուղական համայնք 03 038 3
Դիտակի գյուղական համայնք 03 039 3
Դվինի գյուղական համայնք 03 040 3
Եղեգնավանի գյուղական համայնք 03 041 3
Երասխի գյուղական համայնք 03 042 3
Զանգակատան գյուղական համայնք 03 043 3
Ձորակի գյուղական համայնք 03 044 3
Լանջազատի գյուղական համայնք 03 045 3
Լանջանիստի գյուղական համայնք 03 046 3
Լանջառի գյուղական համայնք 03 047 3
Լուսաշողի գյուղական համայնք 03 048 3
Լուսառատի գյուղական համայնք 03 049 3
Խաչփառի գյուղական համայնք 03 050 3
Կանաչուտի գյուղական համայնք 03 051 3
Հայանիստի գյուղական համայնք 03 052 3
Հնաբերդի գյուղական համայնք 03 053 3
Հովտաշատի գյուղական համայնք 03 054 3
Հովտաշենի գյուղական համայնք 03 055 3
Ղուկասավանի գյուղական համայնք 03 056 3
Մասիսի գյուղական համայնք 03 057 3
Մարմարաշենի գյուղական համայնք 03 058 3
Մխչյանի գյուղական համայնք 03 059 3
Մրգանուշի գյուղական համայնք 03 060 3
Մրգավանի գյուղական համայնք 03 061 3
Մրգավետի գյուղական համայնք 03 062 3
Նարեկի գյուղական համայնք 03 063 3
Նիզամիի գյուղական համայնք 03 064 3
Նշավանի գյուղական համայնք 03 065 3
Նոյակերտի գյուղական համայնք 03 066 3
Նորաբացի գյուղական համայնք 03 067 3
Նորամարգի գյուղական համայնք 03 068 3
Նորաշենի գյուղական համայնք 03 069 3
Նոր Խարբերդի գյուղական համայնք 03 070 3
Նոր Կյանքի գյուղական համայնք 03 071 3
Նոր Կյուրինի գյուղական համայնք 03 072 3
Նոր ուղիի գյուղական համայնք 03 073 3
Շահումյանի գյուղական համայնք 03 074 3
Շաղափի գյուղական համայնք 03 075 3
Ոսկետափի գյուղական համայնք 03 076 3
Ոստանի գյուղական համայնք 03 077 3
Պարույր Սևակի գյուղական համայնք 03 078 3
Ջրահովիտի գյուղական համայնք 03 079 3
Ջրաշենի գյուղական համայնք 03 080 3
Ռանչպարի գյուղական համայնք 03 081 3
Սայաթ-Նովայի գյուղական համայնք 03 082 3
Սիսի գյուղական համայնք 03 083 3
Սիսավանի գյուղական համայնք 03 084 3
Սիփանիկի գյուղական համայնք 03 085 3
Սուրենավանի գյուղական համայնք 03 086 3
Վանաշենի գյուղական համայնք 03 087 3
Վարդաշատի գյուղական համայնք 03 088 3
Վարդաշենի գյուղական համայնք 03 089 3
Վեդու գինու գործարանի գյուղական համայնք 03 090 3
Վերին Արտաշատի գյուղական համայնք 03 091 3
Վերին Դվինի գյուղական համայնք 03 092 3
Տափերականի գյուղական համայնք 03 093 3
Ուրցալանջի գյուղական համայնք 03 094 3
Ուրցաձորի գյուղական համայնք 03 095 3
Փոքր Վեդիի գյուղական համայնք 03 096 3
Քաղցրաշենի գյուղական համայնք 03 097 3

ՀՀ Արմավիրի մարզ
այդ թվում`

04 000 0
Արմավիրի քաղաքային համայնք (Հոկտեմբերյան) 04 001 2
Վաղարշապատի քաղաքային համայնք (Էջմիածին) 04 002 2
Մեծամորի քաղաքային համայնք 04 003 2
Ակնալճի գյուղական համայնք 04 004 3
Ակնաշենի գյուղական համայնք 04 005 3
Աղավնատան գյուղական համայնք 04 006 3
Ամասիայի գյուղական համայնք 04 007 3
Ամբերդի գյուղական համայնք 04 008 3
Այգեկի գյուղական համայնք 04 009 3
Այգեշատի գյուղական համայնք (Արմավիրի նախկին շրջան) 04 010 3
Այգեշատի գյուղական համայնք (Էջմիածնի նախկին շրջան) 04 011 3
Ապագայի գյուղական համայնք 04 012 3
Առատաշենի գյուղական համայնք 04 013 3
Արագածի գյուղական համայնք 04 014 3
Արազափի գյուղական համայնք 04 015 3
Արաքսի գյուղական համայնք (Արմավիրի նախկին շրջան) 04 016 3
Արաքսի գյուղական համայնք (Էջմիածնի նախկին շրջան) 04 017 3
Արգավանդի գյուղական համայնք 04 018 3
Արգինայի գյուղական համայնք 04 019 3
Արմավիրի գյուղական համայնք 04 020 3
Արշալույսի գյուղական համայնք 04 021 3
Արտամետի գյուղական համայնք 04 022 3
Արտիմետի գյուղական համայնք 04 023 3
Արտաշարի գյուղական համայնք 04 024 3
Արևադաշտի գյուղական համայնք 04 025 3
Արևաշատի գյուղական համայնք 04 026 3
Արևիկի գյուղական համայնք 04 027 3
Բագարանի գյուղական համայնք 04 028 3
Բաղրամյանի գյուղական համայնք (Բաղրամյանի նախկին շրջան) 04 029 3
Բաղրամյանի գյուղական համայնք (Էջմիածնի նախկին շրջան) 04 030 3
Բամբակաշատի գյուղական համայնք 04 031 3
Բերքաշատի գյուղական համայնք 04 032 3
Գայի գյուղական համայնք 04 033 3
Գետաշենի գյուղական համայնք 04 034 3
Գրիբոյեդովի գյուղական համայնք 04 035 3
Դալարիկի գյուղական համայնք 04 036 3
Դաշտի գյուղական համայնք 04 037 3
Դողսի գյուղական համայնք 04 038 3
Եղեգնուտի գյուղական համայնք 04 039 3
Երասխահունի գյուղական համայնք 04 040 3
Երվանդաշատի գյուղական համայնք 04 041 3
Զարթոնքի գյուղական համայնք 04 042 3
Ժդանովի գյուղական համայնք 04 043 3
Լենուղիի գյուղական համայնք 04 044 3
Լեռնագոգի գյուղական համայնք 04 045 3
Լեռնամերձի գյուղական համայնք 04 046 3
Լուկաշինի գյուղական համայնք 04 047 3
Լուսագյուղի գյուղական համայնք 04 048 3
Խանջյանի գյուղական համայնք 04 049 3
Խորոնքի գյուղական համայնք 04 050 3
Ծաղկալանջի գյուղական համայնք 04 051 3
Ծաղկունքի գյուղական համայնք 04 052 3
Ծիածանի գյուղական համայնք 04 053 3
Կողբավանի գյուղական համայնք 04 054 3
Հայթաղի գյուղական համայնք 04 055 3
Հայկաշենի գյուղական համայնք 04 056 3
Հայկավանի գյուղական համայնք 04 057 3
Հացիկի գյուղական համայնք 04 058 3
Հոկտեմբերի գյուղական համայնք 04 059 3
Հովտամեջի գյուղական համայնք 04 060 3
Հուշակերտի գյուղական համայնք 04 061 3
Ձերժինսկու գյուղական համայնք 04 062 3
Մարգարայի գյուղական համայնք 04 063 3
Մեծամորի գյուղական համայնք 04 064 3
Մերձավանի գյուղական համայնք 04 065 3
Մյասնիկյանի գյուղական համայնք 04 066 3
Մրգաշատի գյուղական համայնք 04 067 3
Մրգաստանի գյուղական համայնք 04 068 3
Մուսալեռի գյուղական համայնք 04 069 3
Նալբանդյանի գյուղական համայնք 04 070 3
Նոր Արմավիրի գյուղական համայնք 04 071 3
Նոր Արտագեսի գյուղական համայնք 04 072 3
Նոր Կեսարիայի գյուղական համայնք 04 073 3
Նորակերտի գյուղական համայնք 04 074 3
Նորապատի գյուղական համայնք 04 075 3
Նորավանի գյուղական համայնք 04 076 3
Շահումյանի գյուղական համայնք 04 077 3
Շահումյանի թռչնաֆաբրիկայի գյուղական համայնք 04 078 3
Շենավանի գյուղական համայնք 04 079 3
Շենիկի գյուղական համայնք 04 080 3
Ոսկեհատի գյուղական համայնք 04 081 3
Պտղունքի գյուղական համայնք 04 082 3
Ջանֆիդայի գյուղական համայնք 04 083 3
Ջրաշենի գյուղական համայնք 04 084 3
Ջրառատի գյուղական համայնք 04 085 3
Ջրառատի թռչնաֆաբրիկայի գյուղական համայնք 04 086 3
Սամաղարի գյուղական համայնք 04 087 3
Սովետականի գյուղական համայնք 04 088 3
Վանանդի գյուղական համայնք 04 089 3
Վարդանաշենի գյուղական համայնք 04 090 3
Տալվորիկի գյուղական համայնք 04 091 3
Տանձուտի գյուղական համայնք 04 092 3
Տարոնիկի գյուղական համայնք 04 093 3
Փարաքարի գյուղական համայնք 04 094 3
Փշատավանի գյուղական համայնք 04 095 3
Քարակերտի գյուղական համայնք 04 096 3
Ֆերիկի գյուղական համայնք 04 097 3

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ
այդ թվում`

05 000 0
Գավառի քաղաքային համայնք (Կամո) 05 001 2
Ճամբարակի քաղաքային համայնք 05 002 2
Մարտունու քաղաքային համայնք 05 003 2
Սևանի քաղաքային համայնք 05 004 2
Վարդենիսի քաղաքային համայնք 05 005 2
Ազատի գյուղական համայնք 05 006 3
Ախպրաձորի գյուղական համայնք 05 007 3
Ակունքի գյուղական համայնք 05 008 3
Աղբերքի գյուղական համայնք 05 009 3
Այգուտի գյուղական համայնք 05 010 3
Այրքի գյուղական համայնք 05 011 3
Անտառամեջի գյուղական համայնք 05 012 3
Աստղաձորի գյուղական համայնք 05 013 3
Ավազանի գյուղական համայնք 05 014 3
Արեգունիի գյուղական համայնք 05 015 3
Արծվանիստի գյուղական համայնք 05 016 3
Արծվաշենի գյուղական համայնք 05 017 3
Արտանիշի գյուղական համայնք 05 018 3
Արփունքի գյուղական համայնք 05 019 3
Բերդկունքի գյուղական համայնք 05 020 3
Գանձակի գյուղական համայնք 05 021 3
Գեղամաբակի գյուղական համայնք 05 022 3
Գեղամասարի գյուղական համայնք 05 023 3
Գեղամավանի գյուղական համայնք 05 024 3
Գեղարքունիքի գյուղական համայնք 05 025 3
Գեղաքարի գյուղական համայնք 05 026 3
Գեղհովիտի գյուղական համայնք 05 027 3
Գետիկի գյուղական համայնք 05 028 3
Դարանակի գյուղական համայնք 05 029 3
Դդմաշենի գյուղական համայնք 05 030 3
Դպրաբակի գյուղական համայնք 05 031 3
Դրախտիկի գյուղական համայնք 05 032 3
Երանոսի գյուղական համայնք 05 033 3
Զոլաքարի գյուղական համայնք 05 034 3
Զովաբերի գյուղական համայնք 05 035 3
Թազագյուղի գյուղական համայնք 05 036 3
Թթուջրի գյուղական համայնք 05 037 3
Լանջաղբյուրի գյուղական համայնք 05 038 3
Լիճքի գյուղական համայնք 05 039 3
ԼՃաշենի գյուղական համայնք 05 040 3
ԼՃավանի գյուղական համայնք 05 041 3
Լճափի գյուղական համայնք 05 042 3
Լուսակունքի գյուղական համայնք 05 043 3
Խաչաղբյուրի գյուղական համայնք 05 044 3
Ծակքարի գյուղական համայնք 05 045 3
Ծաղկաշենի գյուղական համայնք 05 046 3
Ծաղկունքի գյուղական համայնք 05 047 3
Ծափաթաղի գյուղական համայնք 05 048 3
Ծովագյուղի գյուղական համայնք 05 049 3
Ծովազարդի գյուղական համայնք 05 050 3
Ծովակի գյուղական համայնք 05 051 3
Ծովինարի գյուղական համայնք 05 052 3
Կալավանի գյուղական համայնք 05 053 3
Կախակնի գյուղական համայնք 05 054 3
Կարճաղբյուրի գյուղական համայնք 05 055 3
Կարմիրգյուղի գյուղական համայնք 05 056 3
Կութի գյուղական համայնք 05 057 3
Կուտականի գյուղական համայնք 05 058 3
Հայրավանքի գյուղական համայնք 05 059 3
Ձորագյուղի գյուղական համայնք 05 060 3
Ձորավանքի գյուղական համայնք 05 061 3
Մադինայի գյուղական համայնք 05 062 3
Մարտունիի գյուղական համայնք 05 063 3
Մաքենիսի գյուղական համայնք 05 064 3
Մեծ Մասրիկի գյուղական համայնք 05 065 3
Ներքին Գետաշենի գյուղական համայնք 05 066 3
Ներքին Շորժայի գյուղական համայնք 05 067 3
Նորաբակի գյուղական համայնք 05 068 3
Նորակերտի գյուղական համայնք 05 069 3
Նորաշենի գյուղական համայնք 05 070 3
Նորատուսի գյուղական համայնք 05 071 3
Շատջրեքի գյուղական համայնք 05 072 3
Շատվանի գյուղական համայնք 05 073 3
Շորժայի գյուղական համայնք 05 074 3
Չկալովկայի գյուղական համայնք 05 075 3
Ջաղացաձորի գյուղական համայնք 05 076 3
Ջիլի գյուղական համայնք 05 077 3
Սարուխանի գյուղական համայնք 05 078 3
Սեմյոնովկայի գյուղական համայնք 05 079 3
Սոթքի գյուղական համայնք 05 080 3
Վահանի գյուղական համայնք 05 081 3
Վաղաշենի գյուղական համայնք 05 082 3
Վանևանի գյուղական համայնք 05 083 3
Վարդաձորի գյուղական համայնք 05 084 3
Վարդենիկի գյուղական համայնք 05 085 3
Վարսերի գյուղական համայնք 05 086 3
Վերին Գետաշենի գյուղական համայնք 05 087 3
Վերին Շորժայի գյուղական համայնք 05 088 3
Տորֆավանի գյուղական համայնք 05 089 3
Տրետուքի գյուղական համայնք 05 090 3
Փամբակի գյուղական համայնք 05 091 3
Փոքր Մասրիկի գյուղական համայնք 05 092 3

ՀՀ Լոռու մարզ
այդ թվում`

06 000 0
Վանաձորի քաղաքային համայնք 06 001 2
Ալավերդու քաղաքային համայնք 06 002 2
Ախթալայի քաղաքային համայնք 06 003 2
Թումանյանի քաղաքային համայնք 06 004 2
Շամլուղի քաղաքային համայնք 06 005 2
Սպիտակի քաղաքային համայնք 06 006 2
Ստեփանավանի քաղաքային համայնք 06 007 2
Տաշիրի քաղաքային համայնք 06 008 2
Ագարակի գյուղական համայնք 06 009 3
Ազնվաձորի գյուղական համայնք 06 010 3
Աթանի գյուղական համայնք 06 011 3
Ահնիձորի գյուղական համայնք 06 012 3
Ամրակիցի գյուղական համայնք 06 013 3
Այգեհատի գյուղական համայնք 06 014 3
Անտառամուտի գյուղական համայնք 06 015 3
Ապավենի գյուղական համայնք 06 016 3
Արդվիի գյուղական համայնք 06 017 3
Արծնիի գյուղական համայնք 06 018 3
Արջուտի գյուղական համայնք 06 019 3
Արևածագի գյուղական համայնք 06 020 3
Արևաշողի գյուղական համայնք 06 021 3
Աքորիի գյուղական համայնք 06 022 3
Բազումի գյուղական համայնք 06 023 3
Բլագոդարնոյեի գյուղական համայնք 06 024 3
Բովաձորի գյուղական համայնք 06 025 3
Գազանաբուծական պետական տնտեսության գյուղական համայնք 06 026 3
Գարգառի գյուղական համայնք 06 027 3
Գեղասարի գյուղական համայնք 06 028 3
Գյուլագարակի գյուղական համայնք 06 029 3
Գոգարանի գյուղական համայնք 06 030 3
Գուգարքի գյուղական համայնք 06 031 3
Դաշտադեմի գյուղական համայնք 06 032 3
Դարպասի գյուղական համայնք 06 033 3
Դեբետի գյուղական համայնք 06 034 3
Դսեղի գյուղական համայնք 06 035 3
Եղեգնուտի գյուղական համայնք 06 036 3
Թեղուտի գյուղական համայնք 06 037 3
Լեջանի գյուղական համայնք 06 038 3
Լեռնահովիտի գյուղական համայնք 06 039 3
Լեռնանցքի գյուղական համայնք 06 040 3
Լեռնապատի գյուղական համայնք 06 041 3
Լեռնավանի գյուղական համայնք 06 042 3
Լերմոնտովի գյուղական համայնք 06 043 3
Լոռի Բերդի գյուղական համայնք 06 044 3
Լորուտի գյուղական համայնք 06 045 3
Լուսաղբյուրի գյուղական համայնք 06 046 3
Խնկոյանի գյուղական համայնք 06 047 3
Ծաթերի գյուղական համայնք 06 048 3
Ծաղկաբերի գյուղական համայնք 06 049 3
Ծաղկաշատի գյուղական համայնք 06 050 3
Կաթնաղբյուրի գյուղական համայնք 06 051 3
Կաթնաջրի գյուղական համայնք 06 052 3
Կաթնառատի գյուղական համայնք 06 053 3
Կաճաճկուտի գյուղական համայնք 06 054 3
Կարմիր Աղեկի գյուղական համայնք 06 055 3
Կողեսի գյուղական համայնք 06 056 3
Կուրթանի գյուղական համայնք 06 057 3
Հագվիի գյուղական համայնք 06 058 3
Հալավարի գյուղական համայնք 06 059 3
Հաղպատի գյուղական համայնք 06 060 3
Հարթագյուղի գյուղական համայնք 06 061 3
Հոբարձի գյուղական համայնք 06 062 3
Հովանաձորի գյուղական համայնք 06 063 3
Ձյունաշողի գյուղական համայնք 06 064 3
Ձորագետի գյուղական համայնք 06 065 3
Ձորագյուղի գյուղական համայնք 06 066 3
Ձորամուտի գյուղական համայնք 06 067 3
Ղուրսալի գյուղական համայնք 06 068 3
Ճոճկանի գյուղական համայնք 06 069 3
Մարգահովիտի գյուղական համայնք 06 070 3
Մարցի գյուղական համայնք 06 071 3
Մեդովկայի գյուղական համայնք 06 072 3
Մեծ Այրումի գյուղական համայնք 06 073 3
Մեծավանի գյուղական համայնք 06 074 3
Մեծ Պառնիի գյուղական համայնք 06 075 3
Մեղվահովիտի գյուղական համայնք 06 076 3
Միխայելովկայի գյուղական համայնք 06 077 3
Մղարթի գյուղական համայնք 06 078 3
Յաղդանի գյուղական համայնք 06 079 3
Նեղոցի գյուղական համայնք 06 080 3
Նովոսելցովոյի գյուղական համայնք 06 081 3
Նորաշենի գյուղական համայնք 06 082 3
Նոր Խաչակապի գյուղական համայնք 06 083 3
Շահումյանի գյուղական համայնք 06 084 3
Շամուտի գյուղական համայնք 06 085 3
Շենավանի գյուղական համայնք 06 086 3
Շիրակամուտի գյուղական համայնք 06 087 3
Շնողի գյուղական համայնք 06 088 3
Չկալովի գյուղական համայնք 06 089 3
Պաղաղբյուրի գյուղական համայնք 06 090 3
Պետրովկայի գյուղական համայնք 06 091 3
Պրիվոլնոյեի գյուղական համայնք 06 092 3
Պուշկինոյի գյուղական համայնք 06 093 3
Ջիլիզայի գյուղական համայնք 06 094 3
Ջրաշենի գյուղական համայնք 06 095 3
Սարալանջի գյուղական համայնք 06 096 3
Սարահարթի գյուղական համայնք 06 097 3
Սարամեջի գյուղական համայնք 06 098 3
Սարատովկայի գյուղական համայնք 06 099 3
Սարչապետի գյուղական համայնք 06 100 3
Սվերդլովի գյուղական համայնք 06 101 3
Վահագնաձորի գյուղական համայնք 06 102 3
Վահագնիի գյուղական համայնք 06 103 3
Վարդաբլուրի գյուղական համայնք 06 104 3
Ուռուտի գյուղական համայնք 06 105 3
Ուրասարի գյուղական համայնք 06 106 3
Փամբակի գյուղական համայնք 06 107 3
Քարաբերդի գյուղական համայնք 06 108 3
Քարաձորի գյուղական համայնք 06 109 3
Քարինջի գյուղական համայնք 06 110 3
Քարկոփի գյուղական համայնք 06 111 3
Օձունի գյուղական համայնք 06 112 3
Ֆիոլետովոյի գյուղական համայնք 06 113 3

ՀՀ Կոտայքի մարզ
այդ թվում`

07 000 0
Հրազդանի քաղաքային համայնք 07 001 2
Աբովյանի քաղաքային համայնք 07 002 2
Բյուրեղավանի քաղաքային համայնք 07 003 2
Եղվարդի քաղաքային համայնք 07 004 2
Ծաղկաձորի քաղաքային համայնք 07 005 2
Նոր Հաճնի քաղաքային համայնք 07 006 2
Չարենցավանի քաղաքային համայնք 07 007 2
Ալափարսի գյուղական համայնք 07 008 3
Ակունքի գյուղական համայնք 07 009 3
Աղավնաձորի գյուղական համայնք 07 010 3
Առինջի գյուղական համայնք 07 011 3
Արագյուղի գյուղական համայնք 07 012 3
Արամուսի գյուղական համայնք 07 013 3
Արգելի գյուղական համայնք 07 014 3
Արզականի գյուղական համայնք 07 015 3
Արզնիի գյուղական համայնք 07 016 3
Արտավազի գյուղական համայնք 07 017 3
Բալահովիտի գյուղական համայնք 07 018 3
Բջնիի գյուղական համայնք 07 019 3
Բուժականի գյուղական համայնք 07 020 3
Գառնիի գյուղական համայնք 07 021 3
Գեղադիրի գյուղական համայնք 07 022 3
Գեղաշենի գյուղական համայնք 07 023 3
Գեղարդի գյուղական համայնք 07 024 3
Գետամեջի գյուղական համայնք 07 025 3
Գողթի գյուղական համայնք 07 026 3
Զառի գյուղական համայնք 07 027 3
Զովաշենի գյուղական համայնք 07 028 3
Զովունիի գյուղական համայնք 07 029 3
Զովքի գյուղական համայնք 07 030 3
Զորավանի գյուղական համայնք 07 031 3
Թեղենիքի գյուղական համայնք 07 032 3
Լեռնանիստի գյուղական համայնք 07 033 3
Կաթնաղբյուրի գյուղական համայնք 07 034 3
Կամարիսի գյուղական համայնք 07 035 3
Կապուտանի գյուղական համայնք 07 036 3
Կարենիսի գյուղական համայնք 07 037 3
Կոտայքի գյուղական համայնք 07 038 3
Հանքավանի գյուղական համայնք 07 039 3
Հատիսի գյուղական համայնք 07 040 3
Հացավանի գյուղական համայնք 07 041 3
Ձորաղբյուրի գյուղական համայնք 07 042 3
Մայակովսկու գյուղական համայնք 07 043 3
Մարմարիկի գյուղական համայնք 07 044 3
Մեղրաձորի գյուղական համայնք 07 045 3
Մրգաշենի գյուղական համայնք 07 046 3
Նոր Արտամետի գյուղական համայնք 07 047 3
Նոր Գեղիի գյուղական համայնք 07 048 3
Նոր գյուղի գյուղական համայնք 07 049 3
Նոր Երզնկայի գյուղական համայնք 07 050 3
Նուռնուսի գյուղական համայնք 07 051 3
Ողջաբերդի գյուղական համայնք 07 052 3
Պռոշյանի գյուղական համայնք 07 053 3
Պտղնիի գյուղական համայնք 07 054 3
Ջրաբերի գյուղական համայնք 07 055 3
Ջրառատի գյուղական համայնք 07 056 3
Ջրվեժի գյուղական համայնք 07 057 3
Ռադիոկայանի գյուղական համայնք 07 058 3
Սարալանջի գյուղական համայնք 07 059 3
Սոլակի գյուղական համայնք 07 060 3
Մաբերդի գյուղական համայնք 07 061 3
Վերին Պտղնիի գյուղական համայնք 07 062 3
Քաղսիի գյուղական համայնք 07 063 3
Քանաքեռավանի գյուղական համայնք 07 064 3
Քասախի գյուղական համայնք 07 065 3
Քարաշամբի գյուղական համայնք 07 066 3
Ֆանտանի գյուղական համայնք 07 067 3

ՀՀ Շիրակի մարզ
այդ թվում`

08 000 0
Գյումրիի քաղաքային համայնք 08 001 2
Արթիկի քաղաքային համայնք 08 002 2
Մարալիկի քաղաքային համայնք 08 003 2
Ազատանի գյուղական համայնք 08 004 3
Ալվարի գյուղական համայնք 08 005 3
Ախուրիկի գյուղական համայնք 08 006 3
Ախուրյանի գյուղական համայնք 08 007 3
Աղինի գյուղական համայնք 08 008 3
Աղվորիկի գյուղական համայնք 08 009 3
Ամասիայի գյուղական համայնք 08 010 3
Այգեբացի գյուղական համայնք 08 011 3
Անի կայարանի գյուղական համայնք 08 012 3
Անիպեմզայի գյուղական համայնք 08 013 3
Անուշավանի գյուղական համայնք 08 014 3
Աշոցքի գյուղական համայնք 08 015 3
Առափիի գյուղական համայնք 08 016 3
Արդենիսի գյուղական համայնք 08 017 3
Արեգնադեմի գյուղական համայնք 08 018 3
Արփենիի գյուղական համայնք 08 019 3
Արևիկի գյուղական համայնք 08 020 3
Արևշատի գյուղական համայնք 08 021 3
Բագրավանի գյուղական համայնք 08 022 3
Բայանդուրի գյուղական համայնք 08 023 3
Բանդիվանի գյուղական համայնք 08 024 3
Բաշգյուղի գյուղական համայնք 08 025 3
Բավրայի գյուղական համայնք 08 026 3
Բենիամինի գյուղական համայնք 08 027 3
Բերդաշենի գյուղական համայնք 08 028 3
Գառնառիճի գյուղական համայնք 08 029 3
Գեղանիստի գյուղական համայնք 08 030 3
Գետափի գյուղական համայնք 08 031 3
Գետքի գյուղական համայնք 08 032 3
Գյուլլիբուլաղի գյուղական համայնք 08 033 3
Գոգհովիտի գյուղական համայնք 08 034 3
Գետաշենի գյուղական համայնք 08 035 3
Գուսանագյուղի գյուղական համայնք 08 036 3
Երազգավորսի գյուղական համայնք 08 037 3
Զարիշատի գյուղական համայնք 08 038 3
Զորակերտի գյուղական համայնք 08 039 3
Զույգաղբյուրի գյուղական համայնք 08 040 3
Թավշուտի գյուղական համայնք 08 041 3
Թորոսգյուղի գյուղական համայնք 08 042 3
Իսահակյանի գյուղական համայնք 08 043 3
Լանջիկի գյուղական համայնք 08 044 3
Լեռնագյուղի գյուղական համայնք 08 045 3
Լեռնակերտի գյուղական համայնք 08 046 3
Լեռնուտի գյուղական համայնք 08 047 3
Լուսակերտի գյուղական համայնք 08 048 3
Լուսաղբյուրի գյուղական համայնք 08 049 3
Ծաղկուտի գյուղական համայնք 08 050 3
Կամոյի գյուղական համայնք 08 051 3
Կապսի գյուղական համայնք 08 052 3
Կառնուտի գյուղական համայնք 08 053 3
Կարմրավանի գյուղական համայնք 08 054 3
Կարմրաքարի գյուղական համայնք 08 055 3
Կաքավասարի գյուղական համայնք 08 056 3
Կրաշենի գյուղական համայնք 08 057 3
Կրասարի գյուղական համայնք 08 058 3
Հայկաձորի գյուղական համայնք 08 059 3
Հայկասարի գյուղական համայնք 08 060 3
Հայկավանի գյուղական համայնք 08 061 3
Հայրենյացի գյուղական համայնք 08 062 3
Հառիճի գյուղական համայնք 08 063 3
Հարթաշենի գյուղական համայնք 08 064 3
Հացիկի գյուղական համայնք 08 065 3
Հողմիկի գյուղական համայնք 08 066 3
Հոռոմի գյուղական համայնք 08 067 3
Հովիտի գյուղական համայնք 08 068 3
Հովտաշենի գյուղական համայնք 08 069 3
Հովտունի գյուղական համայնք 08 070 3
Հովունիի գյուղական համայնք 08 071 3
Ձիթհանքովի գյուղական համայնք 08 072 3
Ձորակապի գյուղական համայնք 08 073 3
Ձորաշենի գյուղական համայնք 08 074 3
Ղազանչիի գյուղական համայնք 08 075 3
Ղարիբջանյանի գյուղական համայնք 08 076 3
Մայիսյանի գյուղական համայնք 08 077 3
Մարմաշենի գյուղական համայնք 08 078 3
Մեծ Մանթաշի գյուղական համայնք 08 079 3
Մեծ Սարիարի գյուղական համայնք 08 080 3
Մեծ Սեպասարի գյուղական համայնք 08 081 3
Մեղրաշատի գյուղական համայնք 08 082 3
Մեղրաշենի գյուղական համայնք 08 083 3
Մուսայելյանի գյուղական համայնք (Ախուրյանի նախկին շրջան) 08 084 3
Մուսայելյանի գյուղական համայնք (Աշոցքի նախկին շրջան) 08 085 3
Նահապետավանի գյուղական համայնք 08 086 3
Նոր Կյանքի գյուղական համայնք 08 087 3
Շաղիկի գյուղական համայնք 08 088 3
Շիրակի գյուղական համայնք 08 089 3
Շիրակավանի գյուղական համայնք 08 090 3
Ողջիի գյուղական համայնք 08 091 3
Ոսկեհասկի գյուղական համայնք 08 092 3
Պեմզաշենի գյուղական համայնք 08 093 3
Ջաջուռի գյուղական համայնք 08 094 3
Ջաջուռ կայարանի գյուղական համայնք 08 095 3
Ջրաձորի գյուղական համայնք 08 096 3
Ջրառատի գյուղական համայնք 08 097 3
Ջրափիի գյուղական համայնք 08 098 3
Սալուտի գյուղական համայնք 08 099 3
Սառնաղբյուրի գյուղական համայնք 08 100 3
Սարագյուղի գյուղական համայնք 08 101 3
Սարալանջի գյուղական համայնք 08 102 3
Սարակապի գյուղական համայնք 08 103 3
Սարապատի գյուղական համայնք 08 104 3
Սարատակի գյուղական համայնք 08 105 3
Սիզավետի գյուղական համայնք 08 106 3
Սպանդարյանի գյուղական համայնք 08 107 3
Վահրամաբերդի գյուղական համայնք 08 108 3
Վարդաղբյուրի գյուղական համայնք 08 109 3
Վարդաքարի գյուղական համայնք 08 110 3
Տուֆաշենի գյուղական համայնք 08 111 3
Ցողամարգի գյուղական համայնք 08 112 3
Փանիկի գյուղական համայնք 08 113 3
Փոքրաշենի գյուղական համայնք 08 114 3
Փոքր Մանթաշի գյուղական համայնք 08 115 3
Փոքր Սարիայի գյուղական համայնք 08 116 3
Փոքր Սեպասարի գյուղական համայնք 08 117 3
Քարաբերդի գյուղական համայնք 08 118 3
Քեթիի գյուղական համայնք 08 119 3

ՀՀ Սյունիքի մարզ
այդ թվում`

09 000 0
Կապանի քաղաքային համայնք 09 001 2
Ագարակի քաղաքային համայնք 09 002 2
Գորիսի քաղաքային համայնք 09 003 2
Դաստակերտի քաղաքային համայնք 09 004 2
Մեղրիի քաղաքային համայնք 09 005 2
Սիսիանի քաղաքային համայնք 09 006 2
Քաջարանի քաղաքային համայնք 09 007 2
Ագարակի գյուղական համայնք 09 008 3
Ալդարայի գյուղական համայնք 09 009 3
Ախլաթյանի գյուղական համայնք 09 010 3
Աղիտուի գյուղական համայնք 09 011 3
Աղվանիի գյուղական համայնք 09 012 3
Անգեղակոթի գյուղական համայնք 09 013 3
Անտառաշատի գյուղական համայնք 09 014 3
Աշոտավանի գյուղական համայնք 09 015 3
Առաջաձորի գյուղական համայնք 09 016 3
Արավուսի գյուղական համայնք 09 017 3
Արծվանիկի գյուղական համայնք 09 018 3
Արևիսի գյուղական համայնք 09 019 3
Բալաքի գյուղական համայնք 09 020 3
Բարձրավանի գյուղական համայնք 09 021 3
Բնունիսի գյուղական համայնք 09 022 3
Բռնակոթի գյուղական համայնք 09 023 3
Բռունի գյուղական համայնք 09 024 3
Գեղանուշի գյուղական համայնք 09 025 3
Գեղիի գյուղական համայնք 09 026 3
Գետաթաղի գյուղական համայնք 09 027 3
Գորայքի գյուղական համայնք 09 028 3
Գուդեմնիսի գյուղական համայնք 09 029 3
Դավիթ Բեկի գյուղական համայնք 09 030 3
Դարբասի գյուղական համայնք 09 031 3
Դովրուսի գյուղական համայնք 09 032 3
Եղեգի գյուղական համայնք 09 033 3
Եղվարդի գյուղական համայնք 09 034 3
Թանահատի գյուղական համայնք 09 035 3
Թասիկի գյուղական համայնք 09 036 3
Լեհվազի գյուղական համայնք 09 037 3
Լեռնաձորի գյուղական համայնք 09 038 3
Լիճքի գյուղական համայնք 09 039 3
Լծենի գյուղական համայնք 09 040 3
Լորի գյուղական համայնք 09 041 3
Խալաջի գյուղական համայնք 09 042 3
Խդրանցի գյուղական համայնք 09 043 3
Խնածախի գյուղական համայնք 09 044 3
Խնձորեսկի գյուղական համայնք 09 045 3
Խոզնավարի գյուղական համայնք 09 046 3
Խոտի գյուղական համայնք 09 047 3
Ծավի գյուղական համայնք 09 048 3
Ծղուկի գյուղական համայնք 09 049 3
Կաղնուտի գյուղական համայնք 09 050 3
Կարճևանի գյուղական համայնք 09 051 3
Կոռնիձորի գյուղական համայնք 09 052 3
Կուրիսի գյուղական համայնք 09 053 3
Հալիձորի գյուղական համայնք 09 054 3
Հարթաշենի գյուղական համայնք 09 055 3
Հարժիսի գյուղական համայնք 09 056 3
Հացավանի գյուղական համայնք 09 057 3
Ձորաստանի գյուղական համայնք 09 058 3
Ղարատղայի գյուղական համայնք 09 059 3
Ղզլջուղի գյուղական համայնք 09 060 3
Ճակատենի գյուղական համայնք 09 061 3
Մուցքի գյուղական համայնք 09 062 3
Ներքին Խնձորեսկի գյուղական համայնք 09 063 3
Ներքին Խոտանանի գյուղական համայնք 09 064 3
Ներքին Հանդի գյուղական համայնք 09 065 3
Նյուվադիի գյուղական համայնք 09 066 3
Նորաշենիկի գյուղական համայնք 09 067 3
Նորավանի գյուղական համայնք 09 068 3
Շաղատի գյուղական համայնք 09 069 3
Շաքիի գյուղական համայնք 09 070 3
Շենաթաղի գյուղական համայնք 09 071 3
Շիկահողի գյուղական համայնք 09 072 3
Շինուհայրի գյուղական համայնք 09 073 3
Շվանիձորի գյուղական համայնք 09 074 3
Շրվենանցի գյուղական համայնք 09 075 3
Շուռնուխի գյուղական համայնք 09 076 3
Որոտանի գյուղական համայնք (Գորիսի նախկին շրջան) 09 077 3
Որոտանի գյուղական համայնք (Սիսիանի նախկին շրջան) 09 078 3
Չափնիի գյուղական համայնք 09 079 3
Սալվարդի գյուղական համայնք 09 080 3
Սառնակունքի գյուղական համայնք 09 081 3
Սյունիքի գյուղական համայնք 09 082 3
Սոֆլուի գյուղական համայնք 09 083 3
Սպանդարյանի գյուղական համայնք 09 084 3
Սվարանցի գյուղական համայնք 09 085 3
Սրաշենի գյուղական համայնք 09 086 3
Սևաքարի գյուղական համայնք 09 087 3
Վահրավարի գյուղական համայնք 09 088 3
Վաղատինի գյուղական համայնք 09 089 3
Վաղատուրի գյուղական համայնք 09 090 3
Վանեքի գյուղական համայնք 09 091 3
Վարդանիձորի գյուղական համայնք 09 092 3
Վերին Գիրաթաղի գյուղական համայնք 09 093 3
Վերին Գյուղակլուի գյուղական համայնք 09 094 3
Վերին Խոտանանի գյուղական համայնք 09 095 3
Վերիշենի գյուղական համայնք 09 096 3
Տաթևի գյուղական համայնք 09 097 3
Տանձավերի գյուղական համայնք 09 098 3
Տանձատափի գյուղական համայնք 09 099 3
Տաշտունի գյուղական համայնք 09 100 3
Տեղի գյուղական համայնք 09 101 3
Տոլորսի գյուղական համայնք 09 102 3
Տորունիքի գյուղական համայնք 09 103 3
Ուժանիսի գյուղական համայնք 09 104 3
Ույծի գյուղական համայնք 09 105 3
Փայահանի գյուղական համայնք 09 106 3
Փիրլուի գյուղական համայնք 09 107 3
Քաշունիի գյուղական համայնք 09 108 3
Քաջարանի գյուղական համայնք 09 109 3
Քարահունջի գյուղական համայնք 09 110 3
Քարաշենի գյուղական համայնք 09 111 3
Քյուրուտի գյուղական համայնք 09 112 3
Օխտարի գյուղական համայնք 09 113 3

ՀՀ Վայոց ձորի մարզ
այդ թվում`

10 000 0
Եղեգնաձորի քաղաքային համայնք 10 001 2
Ջերմուկի քաղաքային համայնք 10 002 2
Վայքի քաղաքային համայնք 10 003 2
Ագարակաձորի գյուղական համայնք 10 004 3
Ազատեկի գյուղական համայնք 10 005 3
Աղավնաձորի գյուղական համայնք 10 006 3
Աղնջաձորի գյուղական համայնք 10 007 3
Արենիի գյուղական համայնք 10 008 3
Արինի գյուղական համայնք 10 009 3
Արտաբույնքի գյուղական համայնք 10 010 3
Արտավանի գյուղական համայնք 10 011 3
Արփիի գյուղական համայնք 10 012 3
Բարձրունիի գյուղական համայնք 10 013 3
Գետափի գյուղական համայնք 10 014 3
Գլաձորի գյուղական համայնք 10 015 3
Գնդեվազի գյուղական համայնք 10 016 3
Գնիշիկի գյուղական համայնք 10 017 3
Գողթանիկի գյուղական համայնք 10 018 3
Գոմքի գյուղական համայնք 10 019 3
Ելփինի գյուղական համայնք 10 020 3
Եղեգիսի գյուղական համայնք 10 021 3
Զառիթափի գյուղական համայնք 10 022 3
Զեդեայի գյուղական համայնք 10 023 3
Թառաթումբի գյուղական համայնք 10 024 3
Խաչիկի գյուղական համայնք 10 025 3
Խնձորուտի գյուղական համայնք 10 026 3
Կարմրաշենի գյուղական համայնք 10 027 3
Հերհերի գյուղական համայնք 10 028 3
Հերմոնի գյուղական համայնք 10 029 3
Հորբատեղի գյուղական համայնք 10 030 3
Հորսի գյուղական համայնք 10 031 3
Մալիշկայի գյուղական համայնք 10 032 3
Մարտիրոսի գյուղական համայնք 10 033 3
Նոր Ազնաբերդի գյուղական համայնք 10 034 3
Շատինի գյուղական համայնք 10 035 3
Չիվայի գյուղական համայնք 10 036 3
Ռինդի գյուղական համայնք 10 037 3
Սալլիի գյուղական համայնք 10 038 3
Սարավանի գյուղական համայնք 10 039 3
Սերսի գյուղական համայնք 10 040 3
Վարդահովտի գյուղական համայնք 10 041 3
Վերնաշենի գյուղական համայնք 10 042 3
Փոռի գյուղական համայնք 10 043 3
Քարագլխի գյուղական համայնք 10 044 3

ՀՀ Տավուշի մարզ
այդ թվում`

11 000 0
Իջևանի քաղաքային համայնք 11 001 2
Բերդի քաղաքային համայնք 11 002 2
Դիլիջանի քաղաքային համայնք 11 003 2
Նոյեմբերյանի քաղաքային համայնք 11 004 2
Ազատամուտի գյուղական համայնք 11 005 3
Ակնաղբյուրի գյուղական համայնք 11 006 3
Աղավնավանքի գյուղական համայնք 11 007 3
Աճարկուտի գյուղական համայնք 11 008 3
Այգեհովիտի գյուղական համայնք 11 009 3
Այգեձորի գյուղական համայնք 11 010 3
Այգեպարի գյուղական համայնք 11 011 3
Այրումի գյուղական համայնք 11 012 3
Աչաջրի գյուղական համայնք 11 013 3
Արծվաբերդի գյուղական համայնք 11 014 3
Արճիսի գյուղական համայնք 11 015 3
Բագրատաշենի գյուղական համայնք 11 016 3
Բաղանիսի գյուղական համայնք 11 017 3
Բարեկամավանի գյուղական համայնք 11 018 3
Բերդավանի գյուղական համայնք 11 019 3
Բերքաբերի գյուղական համայնք 11 020 3
Գանձաքարի գյուղական համայնք 11 021 3
Գետահովիտի գյուղական համայնք 11 022 3
Գոշի գյուղական համայնք 11 023 3
Դեբեդավանի գյուղական համայնք 11 024 3
Դեղձավանի գյուղական համայնք 11 025 3
Դիտավանի գյուղական համայնք 11 026 3
Դովեզի գյուղական համայնք 11 027 3
Ենոքավանի գյուղական համայնք 11 028 3
Թեղուտի գյուղական համայնք 11 029 3
Թովուզի գյուղական համայնք 11 030 3
Իծաքարի գյուղական համայնք 11 031 3
Լճկաձորի գյուղական համայնք 11 032 3
Լուսահովիտի գյուղական համայնք 11 033 3
Լուսաձորի գյուղական համայնք 11 034 3
Խաշթառակի գյուղական համայնք 11 035 3
Խաչարձանի գյուղական համայնք 11 036 3
Ծաղկավանի գյուղական համայնք (Իջևանի նախկին շրջան) 11 037 3
Ծաղկավանի գյուղական համայնք (Տավուշի նախկին շրջան) 11 038 3
Կիրանցի գյուղական համայնք 11 039 3
Կոթիի գյուղական համայնք 11 040 3
Կողբի գյուղական համայնք 11 041 3
Հաղարծինի գյուղական համայնք 11 042 3
Հաղթանակի գյուղական համայնք 11 043 3
Հովքի գյուղական համայնք 11 044 3
Մոսեսգեղի գյուղական համայնք 11 045 3
Նավուրի գյուղական համայնք 11 046 3
Ներքին Կարմիր աղբյուրի գյուղական համայնք 11 047 3
Նորաշենի գյուղական համայնք 11 048 3
Ոսկեպարի գյուղական համայնք 11 049 3
Ոսկեվանի գյուղական համայնք 11 050 3
Չինարիի գյուղական համայնք 11 051 3
Չինչինի գյուղական համայնք 11 052 3
Չորաթանի գյուղական համայնք 11 053 3
Պառավաքարի գյուղական համայնք 11 054 3
Պտղավանի գյուղական համայնք 11 055 3
Ջուջևանի գյուղական համայնք 11 056 3
Սարիգյուղի գյուղական համայնք 11 057 3
Սևքարի գյուղական համայնք 11 058 3
Վազաշենի գյուղական համայնք 11 059 3
Վարագավանի գյուղական համայնք 11 060 3
Վերին Կարմիր աղբյուրի գյուղական համայնք 11 061 3
Վերին Քյուրփլուի գյուղական համայնք 11 062 3

 

*) Ծանոթություն`

 

Համայնքների տեսակները

Գլուխ (*)

Թաղային համայնքներ

1

Քաղաքային համայնքներ

2

Գյուղական համայնքներ

3

 

Ց ՈՒ Ց ՈՒ Մ Ն Ե Ր

 

ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Բյուջեների ծախսերի տարածքային դասակարգումը դա բյուջետային ծախսերի խմբավորումն է` ըստ հանրապետության վարչատարածքային միավորների` մարզերի և համայնքների: Սույն դասակարգմամբ բյուջետային ծախսերը բաժանված են 11 հիմնական հատվածների` Հայաստանի Հանրապետության մարզային բաժանմանը համապատասխան:

Դասակարգման հատվածներն իրենց հերթին բաժանված են ենթահատվածների, ընդ որում յուրաքանչյուր ենթահատվածը իրենից ներկայացնում է առանձին մի համայնք:

Իր հերթին յուրաքանչյուր ենթահատվածը բաղկացած է գլուխներից, որոնցում համայնքները խմբավորվում են ըստ իրենց պատկանելությանը` քաղաքային, թաղային կամ գյուղական համայնքների թվին:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 6
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ
1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 30-Ի
N 292 ՀՐԱՄԱՆԻ

 

ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
(ըստ պարտատերերի և պարտքային պարտավորությունների տեսակների)

 

Պարտատերերի տեսակները  Խումբ
(գոր-
ծառա-
կան
դասա-
կար-
գում)
 ենթա-
խումբ
(գոր-
ծառա-
կան
դասա-
կար-
գում)
Տնտեսագիտական
դասակարգման  

 Հատ-
ված

 ենթա-
հատ-
ված

 

 գլուխ

ենթա-
գլուխ 
Պա-
րագ-
րաֆ 
 ենթա-
պա-
րագ-
րաֆ 
 Մաս(*)

 

 Ա

 1  3  7  9 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՊԱՐՏՔԵՐԸ
որից`
16 00  3  0  0  0
Ա. ՆԵՐՔԻՆ ՊԱՐՏՔ
այդ թվում`
16 01 3 1 0 0 0 0 0
1. Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների նկատմամբ
այդ թվում`
16 01 3 1 1 0 0 0 0
1.1. Պետական կառավարման մարմինների նկատմամբ 16 01 3 1 1 1 0 0 0
1.2. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների նկատմամբ 16 01 3 1 1 2 0 0 0
2. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նկատմամբ 16 01 3 1 2 0 0 0 0
3. Հայաստանի Հանրապետության առևտրային բանկերի նկատմամբ
որից`
16 01 3 1 3 0 0 0 0
3.1. Պետական հատվածին 16 01 3 1 3 1 0 0 0
3.2. Ոչ պետական հատվածին 16 01 3 1 3 2 0 0 0
4. Պետական բյուջեի երաշխիքներ,
այդ թվում`
16 01 3 1 4 0 0 0 0
4.1. Պետական կառավարման մարմինների պարտավորությունների կատարման գծով 16 01 2 1 4 1 0 0 0
4.2. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների պարտավորությունների կատարման գծով 16 01 3 1 4 2 0 0 0
4.3. Ֆինանսական կազմակերպությունների պարտավորությունների կատարման գծով,
որից`
16 01 3 1 4 3 0 0 0
- պետական առևտրային հատվածի 16 01 3 1 4 3 1 0 0
- պետական ոչ առևտրային հատվածի 16 01 3 1 4 3 2 0 0
- ոչ պետական առևտրային հատվածի 16 01 3 1 4 3 3 0 0
- ոչ պետական ոչ առևտրային հատվածի 16 01 3 1 4 3 4 0 0
4.4. Ոչ ֆինանսական կազմակերպությունների պարտավորությունների կատարման գծով
որից`
16 01 3 1 4 4 0 0 0
- պետական առևտրային հատվածի 16 01 3 1 4 4 1 0 0
- պետական ոչ առևտրային հատվածի 16 01 3 1 4 4 2 0 0
- ոչ պետական առևտրային հատվածի 16 01 3 1 4 4 3 0 0
- ոչ պետական ոչ առևտրային հատվածի 16 01 3 1 4 4 4 0 0
4.5. Տնային տնտեսությունների (ֆիզիկական անձանց) պարտավորությունների կատարման գծով 16 01 3 1 4 5 0 0 0
4.6. Այլ սուբյեկտների պարտավորությունների կատարման գծով 16 01 3 1 4 6 0 0 0
5. Այլ ներքին պարտք 16 01 3 1 5 0 0 0 0
Բ. ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՐՏՔ
այդ թվում`
16 02 3 2 0 0 0 0 0
1. Միջազգային կազմակերպությունների նկատմամբ 16 02 3 2 1 0 0 0 0
2. Օտարերկրյա պետությունների նկատմամբ 16 02 3 2 2 0 0 0 0
3. Այլ օտարերկրյա սուբյեկտների նկատմամբ 16 02 3 2 3 0 0 0 0

 

(*) Ծանոթություն

 

ՊԱՐՏՔԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԸՍՏ ՊԱՐՏՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԻ

 

Պարտքային պարտավորությունների տեսակները

Մաս

1. Կարճաժամկետ պարտատոմսեր և մուրհակներ

1

2. Երկարաժամկետ պարտատոմսեր և մուրհակներ

2

3. Կարճաժամկետ վարկերի (փոխատվությունների) մարման պարտավորություններ

3

4. Երկարաժամկետ վարկերի մարման պարտավորություններ

4

5. Այլ պարտավորություններ (ներառյալ թողարկված երաշխավորագրերը)

5

 

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ
24 մարտի 2000 թ.
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ թիվ 800025