Համարը 
ՀՕ-209-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2007.10.31/53(577) Հոդ.1112
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
02.10.2007
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
22.10.2007
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
10.11.2007
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԵՎ ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2007 թվականի հոկտեմբերի 2-ին

 

«ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԵՎ ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (14 դեկտեմբերի 2004 թվականի, ՀՕ-62-Ն, այսուհետ՝ օրենք) 3-րդ հոդվածի 14-րդ կետը և 22-րդ հոդվածի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ մասերը «որակի գնահատում» բառերից առաջ լրացնել «ուսումնական հաստատության» բառերով։

 

Հոդված 2. Օրենքի 4-րդ հոդվածում՝

ա) 5-րդ կետը «դիպլոմների» բառից հետո լրացնել «, դրանց ներդիրների» բառերով.

բ) 8-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«8) հայկական սփյուռքի համար, ինչպես նաև հայագիտության զարգացման նպատակով մասնագետների պատրաստումը և որակավորման բարձրացումը:»:

 

Հոդված 3. Օրենքի 5-րդ հոդվածում՝

ա) 2-րդ մասի 5-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«5) պետության պահանջներին համապատասխան` բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններին և դրանցում սովորողներին ֆինանսական աջակցության ապահովում.».

բ) 3-րդ մասի «հնարավորություն» բառը փոխարինել «իրավունք» բառով։

 

Հոդված 4. Օրենքի 6-րդ հոդվածում՝

ա) 2-րդ մասի 1-ին կետը «օտարերկրյա քաղաքացիների» բառերից հետո լրացնել «, քաղաքացիություն չունեցող անձանց» բառերով.

բ) 4-րդ մասը «անապահով ուսանողներին» բառերից հետո լրացնել «անկախ ուսումնառության համակարգից (անվճար, վճարովի, վճարովի՝ առանց տարկետման իրավունքի),» բառերով։

 

Հոդված 5. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 3-րդ մասի երրորդ պարբերությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությունով. «Հեռացումից հետո վերականգնված ուսանողի ուսման վարձը հաշվարկվում է տվյալ տարվա համար սահմանված վարձավճարի չափով, և նրա հետ կնքվում է նոր պայմանագիր:»:

 

Հոդված 6. Օրենքի 15-րդ հոդվածի 4-րդ մասի չորրորդ պարբերությունից հանել «գիտական» բառը։

 

Հոդված 7. Օրենքի 17-րդ հոդվածում՝

ա) 4-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«4. Կրթությունն ընդհատած նախկին սովորողն իրավունք ունի մինչև տասը տարվա ընթացքում վերականգնվելու բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում՝ անկախ հեռացման պատճառից։».

բ) 6-րդ մասի առաջին պարբերությունը «հաստատությունից հեռացնելը» բառերից հետո լրացնել «՝ ներքին ակտերով սահմանված դեպքերում և կարգով» բառերով.

գ) 5-րդ մասի, 6-րդ մասի առաջին և երկրորդ պարբերությունների և 7-րդ մասի «ուսանողը» բառը և դրա հոլովաձևերը փոխարինել «սովորողը» բառով և համապատասխանաբար դրա հոլովաձևերով։

 

Հոդված 8. Օրենքի 19-րդ հոդվածում 4-րդ մասի վերջին նախադասության «կազմակերպության խորհուրդը» բառերը փոխարինել «կազմակերպության գիտական խորհուրդը» բառերով։

 

Հոդված 9. Օրենքի 26-րդ հոդվածում 2-րդ և 3-րդ մասերի «Մինչև» բառը փոխարինել «Ներառյալ» բառով։

 

Հոդված 10. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից, իսկ 4-րդ հոդվածի «բ» կետը տարածվում է 2007 թվականի հուլիսի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա։

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ռ. Քոչարյան


2007 թ. հոկտեմբերի 22
Երևան
ՀՕ-209-Ն