Համարը 
N 833
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 1998.12.31/33(66)
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
25.12.1998
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
25.12.1998
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
25.12.1998
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
10.01.1999
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
13.04.2006

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ` ԸՍՏ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ՆՇՈՒՄՈՎ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

25 դեկտեմբերի 1998 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

25 դեկտեմբերի 1998 թվականի N 833

քաղ. Երևան

 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ` ԸՍՏ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ՆՇՈՒՄՈՎ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Հայաստանի ազգային արխիվային ֆոնդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16 հոդվածին համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

Հաստատել փաստաթղթերի` ըստ տեսակների պահպանության ժամկետների նշումով ցանկը (կցվում է):

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Դարբինյան

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՐԽԻՎԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հաստատված է
ՀՀ կառավարության 1998 թվականի
դեկտեմբերի 25-ի N 833 որոշմամբ

 

 

 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ` ԸՍՏ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ
ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ՆՇՈՒՄՈՎ ՑԱՆԿ


 

 

 

 

Երևան-1998 թ.

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ ՑԱՆԿԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

ԿՐՃԱՏ ԲԱՌԵՐԻ ՑԱՆԿ

 

 

Մ Ա Ս  1

ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

 

1. ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

 

1.1. Կարգադրական գործունեություն

1.2. Հսկողություն

1.3. Կառավարման կազմակերպման հիմունքները

1.4. Կառավարման իրավական ապահովում

1.5. Կառավարման փաստաթղթային ապահովվածության և փաստաթղթերի գերատեսչական պահպանության կազմակերպում

1.6. Ընտրությունների կազմակերպում

 

2. ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ, ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄ, ԳՆԱԳՈՅԱՑՈՒՄ

 

2.1. Կանխատեսում, հեռանկարային և ընթացիկ ծրագրավորում /պլանավորում/

2.2. Գնագոյացում

 

3. ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ, ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ, ՎԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄ

 

3.1. Բանկային համակարգ

3.2. Ֆինանսավորում

3.3. Վարկավորում

 

4. ԴԱՏԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

 

4.1. Քաղաքացիական և վարչական իրավական խախտումների վերաբերյալ գործեր

4.2. Քրեական գործեր

4.3. Վճռաբեկ և հսկողական ատյաններում գանգատների և բողոքների հիման վրա քննության առնված քրեական գործերով վարույթներ

4.4. Դատարանի վճիռների կատարումը

4.5. Գործավարությունը դատարաններում

4.6. Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում

4.7. Նոտարիատ

4.8. Դատական փորձագիտություն

 

5. ՄԱՔՍԱՀԱՐԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

 

5.1. Մաքսային գործունեություն

5.2. Հարկային գործունեություն

 

6. ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

6.1. Գործառնական և վիճակագրական հաշվառում և հաշվետվություն

6.2. Հաշվապահական հաշվառում և հաշվետվություն

 

7. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

 

7.1. Աշխատանքային ռեսուրսների հավաքագրում և օգտագործում: Աշխատանքային կարգապահություն: Աշխատանքի կազմակերպում: Աշխատանքի արտադրողականություն:

7.2. Տեխնիկական նորմավորում, տարիֆիկացիա, աշխատավարձ:

7.3. Աշխատանքի պահպանություն:

 

8. ՍԵՓԱԿԱՆԱՇՆՈՐՀՈՒՄ ԵՎ ԱՊԱՊԵՏԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

 

9. ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԿԱԴՐԵՐԻ ՀԵՏ

 

9.1. Կադրերի ընդունում, տեղաբաշխում, տեղափոխում և հաշվառում

9.2. Կադրերի պատրաստում և որակավորման բարձրացում

9.3. Ատեստավորում և որակավորում: Պարգևատրում և պատվավոր կոչումների շնորհում

9.4. Գիտական կոչումների և աստիճանների շնորհում

 

10. ԱԶԳԱԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

 

10.1. Սոցիալական ապահովագրություն

10.2. Բժշկական և առողջարանային սպասարկում

10.3. Բնակարանային-կենցաղային հարցեր և հասարակական սննդի կազմակերպում

10.4. Մանկական հիմնարկների գործունեություն

10.5. Ազգաբնակչության կուլտուրական մակարդակի բարձրացում, ինքնագործ ստեղծագործության զարգացում

10.6. Մարզական-սպորտային աշխատանքներ

 

11. ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

 

11.1. Լրատվական գործունեություն

11.2. Հրատարակչական գործունեություն

 

12. ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

 

12.1. Համագործակցության կազմակերպում

12.2. Քաղաքական, տնտեսական, գիտատեխնիկական, առևտրային և մշակութային համագործակցություն

 

13. ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

 

13.1. Նյութատեխնիկական մատակարարում

13.2. Ունեցվածքային և նյութական արժեքների պահպանման կազմակերպում

 

14. ՎԱՐՉԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ, ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ ԵՎ ԿԱՊ

 

14.1. Վարչատնտեսական հարցեր, ծառայողական շենքերի շահագործում և պահպանություն

14.2. Տրանսպորտ

14.3. Կապ

 

15. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

 

Մ Ա Ս  2

 

ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ: ՄԵՔԵՆԱԸՆԹԵՌՆԵԼԻ ԵՎ ԿԻՆՈ-ՖՈՏՈ-ՖՈՆՈՏԵՍԱՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

 

1. ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ, ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ: ԱՐՏԱԴՐԱՆՄՈՒՇԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ

 

1.1. ԳՀԱ և ՓԿԱ կազմակերպում

1.2. Գիտահետազոտական և կոնստրուկտորական աշխատանքներ

1.3. Արտադրանմուշների փորձարկում և ներդնում

 

2. ԳՅՈՒՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՐՏՈՆԱԳՐՈՒՄ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄ

 

2.1. Գյուտարարություն և նորարարություն

2.2. Արտոնագրում և լիցենզավորում

 

3. ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ, ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

 

3.1. Նախագծային ու շինարարական աշխատանքների կազմակերպում

3.2. Նախագծահետախուզական աշխատանք

3.3. Նախագծահատակագծային աշխատանք

3.4. Կապիտալ շինարարության օբյեկտների նախագծում

3.5. Նախագծերի և նախահաշիվների փորձագիտություն

3.6. Շինարարություն, վերակառուցում և վերանորոգում

 

4. ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

4.1. Արտադրության կազմակերպում

4.2. Նոր տեխնիկայի և տեխնոլոգիայի ներդրում: Արտադրական գործընթացների ավտոմատացում և մեքենայացում: Ավտոմատացված համակարգերի կազմակերպում:

4.3. Արտադրանքի սերիական և զանգվածային արտադրության գծով կոնստրուկտորական աշխատանքներ: Արտադրության տեխնոլոգիա

4.4. Արտադրության տեխնիկական հագեցվածություն և սարքավորումների բաշխում

4.5. Արտադրության էներգետիկ և վառելիքային ապահովում

4.6. Սարքավորումների շահագործում և նորոգում

 

5. ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈՒՄ

 

5.1. Արտադրանքի որակ և տեխնիկական հսկողություն

5.2. Ստանդարտացում

 

6. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

7. ԿԻՆՈ-ՖՈՏՈ-ՖՈՆՈՏԵՍԱՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

 

7.1. Կինո փաստաթղթեր

7.2. Ֆոտո փաստաթղթեր

7.3. Ֆոնո փաստաթղթեր

7.4. Տեսափաստաթղթեր

 

ԿՐՃԱՏ ԲԱՌԵՐԻ ՑԱՆԿ

 

ՀՀ- Հայաստանի Հանրապետություն

ԱՀ - ավտոմատացված համակարգ

ԳՀԱ - գիտահետազոտական աշխատանք

ԳՏԽ - գիտատեխնիկական խորհուրդ

ՆԿԱ - նախագծակոնստրուկտորական աշխատանք

Մշտ. - մշտական

ՏԱ - տեխնիկական առաջադրանք

ՏՆ - տեխնիկական նախագիծ

տ. - տարի

ՓԿԱ - փորձակոնստրուկտորական աշխատանք

ՓՏԱ - փորձատեխնոլոգիական աշխատանք

ՓՍՀ - փորձագիտական ստուգող հանձնաժողով

ՔԿԱԳ - քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում

ՍՊԸ - սահմանափակ պատասխանատվության ընկերություն

Մ.ա.կ. - մինչև անհրաժեշտության կորցնելը

Մ.ն.փ. - մինչև նորով փոխարինելը

ՀԱԱՖ - Հայաստանի ազգային արխիվային ֆոնդ

 

Մ Ա Ս   1

 

ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

 

Հոդ-ված-ների
հա-մար-ները

Փաստաթղթերի անվանումը

Փաստաթղթերի պահպանության ժամկետ

Ծանոթություն

Պետական
արխիվների
համալրման աղբյուր-
կազմակերպություններում
Պետական
արխիվների
համալրման
աղբյուրներ
չհանդիսացող
կազմակերպություններում

1

2

3

        4

5

  1. ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ      
  1.1. Կարգադրական գործունեություն      
1. Հայաստանի Հանրապետության օրենքները և փաստաթղթեր /առաջարկություններ, եզրակացություններ, նախագծեր) դրանց կազմման մասին`
ա) մշակման տեղում
բ) այլ կազմակերպություններումՄշտ.
Մ.ա.կ.
Մ.ա.կ.
 
2. Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրերը, կարգադրությունները, հավատարմագրերի, հետկանչագրերի, միջազգային պայմանագրերի, վավերագրերի, հայտարարագրերի, ուղերձների նամակների, հեռագրերի պատճենները` 
ա) կազմման տեղում
բ) այլ կազմակերպություններում
- Հայաստանի Հանրապետության նախագահին հղած օտարերկրյա պետությունների ղեկավարների հավատարմագրերը, հետկանչագրերը, ուղերձները, նամակները, հեռագրերը 
Մշտ.
Մ.ա.կ.
Մ.ա.կ.  
3.

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի և նրա մշտական հանձնաժողովների որոշումները`
ա) կազմման տեղում
բ) այլ կազմակերպություններում

Մշտ.
Մ.ա.կ.
Մ.ա.կ.  
4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և վարչապետի որոշումները`
ա) կազմման տեղում
բ) այլ կազմակերպություններում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
1
Մ.ա.կ. 1. Հիմնական գործունեությանն անմի-ջականորեն վերաբերողները` մշտ.
5. Սահմանադրական դատարանի, դատա-իրավական մարմինների որոշումները, հրամանները և կարգադրությունները`
ա) կազմման տեղում
բ) այլ կազմակերպություններում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
Մ.ա.կ.  
6. Հասարակական և հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունների ծրագրերը, կանոնադրությունները, որոշումները, կարգադրությունները`
ա) մշակման տեղում
բ) այլ կազմակերպություններում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
Մ.ա.կ.  
7. Կառավարման հանրապետական և տարածքային մարմինների կոլեգիաների (խորհուրդների) նիստերի արձանագրությունները և որոշումները`
ա) անցկացման տեղում
բ) այլ կազմակերպություններում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
   
8. Օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների ու նրանց ղեկավար մարմինների նիստերի (նստաշրջանների) արձանագրությունները և կից փաստաթղթեր(զեկուցագրեր, տեղեկագրեր, տեսություններ, վերլուծություններ, ամփոփագրեր և այլն)
ա) կազմման տեղում
բ) այլ կազմակերպություններում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
Մ.ա.կ.  
9. Օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների, հիմնարկ-ձեռնարկությունների ու կազմակերպությունների1 ղեկավարների մոտ կայացած խորհրդակցությունների արձանագրությունները
Մշտ.
5տ.  
10. Պետական իշխանության և կառավարման բարձրագույն մարմիններ ներկայացված օրենքների, հրամանագրերի, կարգադրությունների, որոշումների նախագծերը և փաստաթղթեր (առաջարկություններ, զեկուցագրեր, եզրակացություններ, տեղեկանքներ) դրանց մշակման մասին`
ա) մշակման տեղում
բ) այլ կազմակերպություններում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
-
-
 
11. Օրենսդիր, գործադիր և կառավարման հանրապետական մարմինների հանձնարարությունները ու փաստաթղթեր (տեղեկանքներ, զեկուցագրեր) դրանց կատարման մասին
Մշտ.
5տ.  
12. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների որոշումները և կարգադրությունները`
ա) մշակման տեղում
բ) այլ կազմակերպություններում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
   
13. Փաստաթղթեր (ծրագրեր, ելույթների տեքստեր, արձանագրություններ, սղագրություններ, որոշումներ) և գրագրություն միջազգային, հանրապետական, գերատեսչական և միջգերատեսչական գիտաժողովների, խորհրդակցությունների, համաժողովների, սիմպոզիումների նախապատրաստման և անցկացման մասին`
ա) անցկացման տեղում
բ) այլ կազմակերպություններում
ուղղ.
Մշտ.
Մ.ա.կ.
Մ.ա.կ.
-
 
14. Հասարակական, հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունների ղեկավար մարմինների (համագումարներ, հանձնաժողովներ, ընդհանուր ժողովներ և այլն) արձանագրությունները, սղագրությունները, որոշումները և փաստաթղթեր դրանց նախապատրաստման ու անցկացման մասին (ծրագրեր, հրավիրատոմսեր, ցուցակներ, ելույթների տեքստեր, գրագրություն և այլն)`
ա) անցկացման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
Մ.ա.կ.
 
15. Փաստաթղթեր (տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, տեսություններ, զեկուցագրեր) գիտաժողովների, խորհրդակցությունների, համաժողովների, համագումարների որոշումների կատարման մասին
Մշտ.
10տ.  
16. Հիմնարկ-ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների կոլեկտիվների ժողովների արձանագրությունները և որոշումները`
ա) ընդհանուր
բ) կառուցվածքային մասերի

Մշտ.
3տ.

3տ.
3տ.
 
17. Մշտական գործող գիտական, մեթոդական, փորձագիտական հանձնաժողովների նիստերի արձանագրությունները, սղագրությունները, որոշումները, հանձնարարականները և ցուցումները`
ա) անցկացման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
3տ.
Մ.ա.կ.
 
18. Կառավարման հանրապետական և տարածքային մարմինների, ձեռնարկությունների, հիմնարկների հրամանները, կարգադրությունները, ցուցումները`
ա) հիմնական գործունեության վերաբերյալ
բ) բանվոր-ծառայողների ընդունման, ազատման, տեղափոխման, խրախուսման, երկարատև գործուղումների, ուսանողների և սովորողների շարժի վերաբերյալ
գ) վարչատնտեսական հարցերի, արձակուրդների և գործուղումների վերաբերյալ
Մշտ.
1


75տ.ՓՍՀ

3տ.75
տ.

3տ.
1. Ի գիտություն ուղարկավածները Մ.ա.կ.
19. Կառավարման հանրապետական և տարածքային մարմինների, այլ հիմնարկների ու կազմակերպությունների հրամանների, ցուցումների ու կարգադրությունների նախագծեր 1տ. 1տ.  
20. Գերատեսչական չափորոշիչ փաստաթղթեր )դրույթներ, կանոնադրություններ, հրահանգներ, մեթոդական ցուցումներ, կարգեր և հանձնարարականներ)`
ա) մշակման տեղում
բ) գրանցման տեղում
գ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մշտ.
Մ.ն.փ.
-
-
Մ.ն.փ.
 
21. Դրույթների, կանոնադրությունների, հրահանգների, մեթոդական ցուցումների, կարգերի և հանձնարարականների նախագծեր և գրագրություն դրանց մշակման, գրանցման, ներդրման և կիրառման մասին 3տ.1 3տ.1


1. Հաստատելուց հետո
  1.2. ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ      
22. Փաստաթղթեր (զեկուցագրեր, վերլուծություններ, հաշվետվություններ տեղեկանքներ, տեսություններ, ակտեր) և գրագրություն օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների օրենքների, հրամանագրերի, որոշումների, կարգադրությունների կատարման, ստուգման և հետազոտման մասին`
ա) ստուգող և ստուգվող հիմնարկներում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
5տ.
-
 
23. Փաստաթղթեր (զեկուցագրեր, տեղեկանքներ, ակտեր) տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հարկային տեսչությունների և վերադաս այլ մարմինների կողմից հիմնարկ-ձեռնարկությունների ստուգման, հետազոտման, ինչպես նաև ֆինանսական ու գերատեսչական հսկողության մասին )բացառությամբ հաշվապահական փաստաթղթային ստուգումների նախատեսված թիվ -406- հոդվածով`
ա) ստուգող և ստուգվող հիմնարկներում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
5տ.
-
 
24. Գրագրություն տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, վերադաս այլ մարմինների և հարկային տեսչությունների հետ, հիմնարկ-ձեռնարկությունների ստուգման և հետազոտման արդյունքների, ինչպես նաև ֆինանսական ու գերատեսչական հսկողության կազմակերպման ու բարելավման հարցերի մասին 5տ. 5տ.  
25. Ստուգումների և հետազոտությունների անցկացման հաշվառման ու վերահսկման մատյաններ 5տ. 5տ.  
26. Փաստաթղթեր (զեկուցագրեր, հաշվետվություններ, տեղեկանքներ) ստուգման ու հետազոտման արդյունքներով արված առաջարկությունների կատարման մասին 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
27. Քաղաքացիների դիմումներ, բողոքներ և առաջարկություններ`
ա) հիմնական գործունեությանը վերաբերող էական հարցերի մասին
բ) անձնական, կենցաղային և երկրորդական հարցերի մասին
Մշտ.
3տ.
5տ.
3տ.
 
28. Վերլուծական տեսություններ և փաստաթղթեր (տեղեկանքներ, զեկուցագրեր) քաղաքացիների դիմումների, բողոքների և առաջարկությունների քննարկման արդյունքների ու վիճակի մասին
ա) կազմման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
5տ.
Մ.ա.կ.
 
29. Օպերատիվ բնույթի տեղեկանքներ, ամփոփագրեր և գրագրություն քաղաքացիների դիմումների, բողոքների և առաջարկությունների քննարկման մասին 3տ. 3տ.  
  1.3. ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ      
30. Հիմնարկ-ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների (այդ թվում նաև հասարակական-քաղաքական) և դրանց կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունները և դրույթները`
ա) կազմման և հաստատման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ն.փ.
-
Մ.ն.փ.
 
31. Կանոնադրությունների, դրույթների նախագծեր և փաստաթղթեր դրանց մշակման վերաբերյալ (տեղեկանքներ, եզրակացություններ, առաջարկություններ) 3տ.1 3տ.

1.Հաստատվելուց հետո
32. Կառավարման հանրապետական, տարածքային ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների կառուցվածքներ, վարչակազմակերպական և կառավարման կազմակերպման սխեմաները և դրանց բացատրագրերը: Համակարգերի հիմնարկների ցուցակները`
ա) կազմման և հաստատման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ն.փ
-
Մ.ն.փ.
 
33. Կառավարման հանրապետական, տարածքային և տեղական ինքնակառավարման մարմինների տարածքային ծառայությունների կառուցվածքների վարչակազմակերպական սխեմաների նախագծեր և գրագրություն դրանց մշակման մասին 3տ.1 3տ.1  
34. Փաստաթղթեր (պլաններ, ցանկեր, օրակարգեր, հրավիրվածների ցուցակներ և այլն) կոլեգիալ մարմինների աշխատանքների կազմակերպման և անցկացման մասին 3տ. 3տ.  
35. Փաստաթղթեր (տեղեկություններ, պատմական տեղեկանքներ, թեմատիկ տեսություններ, զեկուցագրեր, զեկույցներ, լրագրային հոդվածներ և այլն) հիմնարկ-ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների պատմության, հիմնական գործունեության, ֆունկցիաների և կառուցվածքի մասին Մշտ. 10տ.  
36. Փաստաթղթեր (զեկուցագրեր, տեղեկանքներ, զեկույցներ) կառուցվածքային ստորաբաժանումների հիմնական գործունեության մասին` ներկայացված հիմնարկության ղեկավարությանը 3տ.ՓՍՀ 3տ.  
37. Հաստիքային ցուցակները
ա) կազմման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
3տ.
3տ.
3տ.
 
38. Հաստիքային ցուցակների նախագծեր և փաստաթղթեր (տեղեկանքներ, եզրակացություններ, կարծիքներ) և գրագրություն դրանց մշակման, փոփոխման և հաստատման մասին. 3տ. 3տ.  
39. Պաշտոնատար անձանց իրավունքների և պարտականությունների տիպային դրույթներ և պաշտոնեական հրահանգներ`
ա) հաստատման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ն.փ.
3տ.
Մ.ն.փ.
 
40. Պաշտոնատար անձանց իրավունքների և պարտականությունների դրույթների, պաշտոնեական հրահանգների նախագծեր և գրագրություն դրանց մշակման մասին 3տ.1 3տ.1

1.Հաստատվելուց հետ
41. Պաշտոնատար անձանց իրավունքների և պարտականությունների դրույթներ և պաշտոնեական հրահանգներ Մ.ն.փ. Մ.ն.փ.  
42. Փաստաթղթեր (հաշվետվություններ, տեղեկանքներ, զեկուցագրեր, եզրակացություններ) և գրագրություն հիմնարկ-ձեռնարկությունների ստեղծման, լուծարման, վերանվանման, վերակազմման, տեղափոխվելու, մեկ համակարգից այլ համակարգ փոխադրվելու հարցերի մասին Մշտ. 5տ.  
43. Ընդունման-հանձնման ակտեր` կից հավելվածներով`
ա) հիմնարկության ղեկավարության փոփոխման դեպքում
բ) կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների և պատասխանատու այլ աշխատողների փոփոխման դեպքում

Մշտ.

3տ.

5տ.

3տ.
 
44. Փաստաթղթեր (պայմանագրեր, համաձայնագրեր, պլաններ, ծրագրեր, հաշվետվություններ, տեղեկանքներ, երաշխավորություններ) և գրագրություն հիմնարկ-ձեռնարկությունների ու կազմակերպությունների միջև արտադրական, գիտական, մշակութային և այլ կապերի հաստատման մասին Մշտ. 10տ.  
45. Փաստաթղթեր (ծրագրեր, պլաններ, հանձնարարություններ զեկուցագրեր, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ) և գրագրություն գործուղումների մասին`
ա) արտասահմանյան երկրներ
բ) հանրապետության տարածքում
Մշտ.
3տ.
3տ.
3տ.
 
46. Փաստաթղթեր (պայմաններ, դրույթներ, ծրագրեր, տեղեկանքներ, զեկուցագրեր, հաշվետվություններ, կարծիքներ և այլն) մրցույթների և ստուգատեսների (ստեղծագործական, հասարակական, կատարողական և այլն) անցկացման մասին`
ա) անցկացման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
10տ.
Մ.ա.կ.
 
47.  Փաստաթղթեր (զեկուցագրեր, սղագրություններ, արձանագրություններ, թեզիսներ և այլն) տոնակատարությունների, հոբելյանական միջոցառումների, հանդիսությունների, պարգևների հանձնման արարողությունների կազմակերպման և անցկացման մասին`
ա) անցկացման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
3տ.
10տ.
3տ.
 
48. Լուսանկարների թեմատիկ ալբոմներ 10տ.ՓՍՀ 10տ.  
49. Փաստաթղթեր (պարտավորություններ, պայմանագրեր, զեկուցագրեր, տեղեկանքներ, պլաններ, հաշվետվություններ և այլն) հովանավորչական և բարեգործական գործունեության մասին Մշտ. 10տ.  
  1.4. ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ      
50. Օրենսդրական ակտերի և այլ նորմատիվ փաստաթղթերի (հրամանների,  կազմակերպության հրահանգների, դրույթների)  կոդիֆիկացված քարտեր և ցուցիչներ Մինչև կազմակերպության
լուծարումը
51. Եզրակացություններ աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքի իրավունքի պահպանման հարցերի մասին 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
52. Գրագրություն պայմանագրերի ու համաձայնագրերի կնքման, աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքի իրավունքի պարզաբանման ու կիրառման հարցերի մասին 3տ. 3տ.  
53. Փաստաթղթեր (դիմումներ, եզրակացություններ, պարզաբանումներ) բնակարանային օրենսդրության և բնակարանային վեճերի կարգավորման հարցերի մասին 3տ. 3տ.  
54. Տնտեսական (արբիտրաժային) գործեր (հայցադիմումներ, լիազորագրեր,  ակտեր, տեղեկանքներ, արբիտրաժի նիստերի արձանագրություններ,  առարկություններ, գրագրություն) 3տ.1 3տ.1 1. Որոշումը
կայացնելուց
հետո
55. Տնտեսական (արբիտրաժային) գործերի, հայցերի, առաջարկությունների, իրավաբանական խորհրդատվությունների գրանցման մատյաններ 3տ. 3տ.  
56. Քրեական և քաղաքացիական գործերով իրավապահ մարմիններին ներկայացված փաստաթղթերի պատճեններ) հայցադիմումներ, ակտեր, տեղեկանքներ, զեկուցագրեր, բնութագրեր), իրավապահ մարմինների վճիռների, որոշումների պատճեններ 3տ.1 3տ.1 1. Որոշումը
կայացնելուց
հետո
57. Գրագրություն դատաիրավական մարմինների հետ վճիռների և որոշումների կատարման մասին 3տ.1 3տ.1 1. Նույնը
58. Եզրակացություններ, որոշումներ և գրագրություն վարչական տույժերի կատարման մասին 3տ. 3տ.  
59. Եզրակացություններ և գրագրություն աշխատանքային վեճերի մասին 3տ.1 3տ.1 1. Որոշումը
կայացնելուց
հետո
60. Հայտնագործությունների գծով վեճերի գործեր 10տ.ՓՍՀ 10տ.  
61.  Պայմանագրեր իրավական օգնություն ցույց տալու մասին 3տ.1 3տ.1 1. Պայմանագրի ժամկետն ավարտվելուց հետոուղղ.
  1.5. ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԵՎ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ      
62. Գործերի տիպային և օրինակելի անվանակարգեր`
ա) հաստատման տեղում
բ) այլ կազմակերպություններում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
-
Մ.ա.կ.
 
63. Գործերի անվանակարգեր`
ա) կազմակերպությունների
բ) կառուցվածքային ստորաբաժանումների
Մշտ.
3տ.
3տ.
3տ.
 
64. Փաստաթղթեր (ակտեր, տեղեկանքներ, զեկուցագրեր) և գրագրություն կառավարման փաստաթղթային ապահովման վիճակի ստուգման, կատարելագործման  և փաստաթղթաշրջանառության մասին 3տ.1 3տ.1
1. Հաջորդ ստուգումից
հետո
65. Գործերի և փաստաթղթերի դասակարգիչները
ա) կազմման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ն.փ.
-
Մ.ն.փ.
 
66. Փաստաթղթերի կատարման ստուգման մատյաններ, ցանկեր, քարտարաններ, տեղեկանքներ, ժամկետացանկեր, ամփոփագրեր, հսկիչ թերթիկներ 3տ. 3տ.  
67. Ելից-մտից փաստաթղթերի, այցելուների ընդունելության, դիմումների,բողոքների և առաջարկությունների գրանցման մատյաններ և քարտեր 3տ.1 3տ.1  1. ՀՀ օրենքների, ՀՀ նախագահի հրամանգրերի, կարգադրությունների հաշվառման մատյանները` մշտ.
68. Կառավարման փաստաթղթային ապահովման բնագավառում ժամանակակից տեխնիկական միջոցների կիրառման մասին ամփոփագրեր, տեղեկություններ և գրագրություն 3տ. 3տ.  
69. Ելից փաստաթղթերի, հրամանների, ցուցումների, կարգադրությունների և դրույթների առաքման ցուցակներ 1տ. 1տ.  
70. Ծառայողական փաստաթղթերի տրաֆարետային տեքստեր Մ.ն.փ. Մ.ն.փ.  
71. Հեռագրեր, հեռախոսագրեր և դրանց գրանցման մատյաններ, քարտեր 3տ.ՓՍՀ 1տ.  
72. Հաշվառման տեղեկագրեր, մատյաններ
ա) կարգադրական-կազմակերպական ձևաթղթերի և մեքենագրված փաստաթղթերի
բ) այլ ձևաթղթերի, գծագրերի, ֆոտոնեգատիվների, կինոժապավենների
3տ.

Մ.ա.կ.
3տ.

Մ.ա.կ.
 
73. Մեքենագրման աշխատանքների կատարման հայտեր, ամփոփագրեր ու տեղեկանքներ դրանց հաշվառման մասին 1տ. 1տ.  
74. Գրագրություն արխիվային գործի մեթոդական և կազմակերպական հարցերի մասին 3տ. 3տ.  
75. Ֆոնդային գործեր (պատմական և արխիվային տեղեկանքներ, փաստաթղթերի առկայության և վիճակի ստուգման ակտեր, փաստաթղթերի պետպահպանության ընդունման-հանձնման ակտեր, ֆոնդային տեսություններ, ոչնչացման ենթակա փաստաթղթերի առանձնացման մասին ակտեր և այլն) Մշտ. Մ.ա.կ.  
76. Ֆոնդային քարտեր Մշտ.    
77. Գործերի ցուցակներ`
ա) մշտական պահպանության
բ) անձնակազմի վերաբերյալ
գ) ժամանակավոր պահպանության
Մշտ.
75տ.
3տ.
1
75տ.
3տ.1
1.Գործերի
ոչնչացումից
հետո
78. Փաստաթղթեր (տեղեկանքներ, զեկուցագրեր, ակտեր) արխիվային գործի և գործավարության վիճակի հետազոտությունների մասին`
ա) համալիր
բ) թեմատիկ
գ) հսկիչ
Մշտ.
3տ.
3տ.
   
79. Պահպանության ժամկետների նշումով տիպային փաստաթղթերի ցանկեր, գերատեսչական ցանկեր
ա) հաստատման տեղում
բ) այլ կազմակերպություններում
Մշտ.
Մ.ն.փ.
Մ.ն.փ.  
80. Փաստաթղթեր (եզրակացություններ, կարծիքներ, գրագրություն) տիպային և գերատեսչական ցանկերի կազմման և փոփոխությունների ու լրացումների կատարման մասին 3տ. 3տ.  
81. Տեղագրական ցուցիչներ Մ.ն.փ. Մ.ն.փ.  
82. Թեմատիկ տեսություններ, տեղեկանքներ, տեղեկատվական նամակներ փաստաթղթերի կազմի և բովանդակության մասին Մշտ.1 - 1. Պետարխիվ է հանձնվում
կազմակերպության լուծարումից
հետո
83. Գերատեսչական արխիվ ընդունվող և  դուրս տրվող փաստաթղթերի հաշվառման մատյաններ, քարտեր Պետարխիվ չեն հանձնվում:
Պահպանվում են հիմնարկում կազմակերպությունում
   
84. Փաստաթղթեր (պահանջագրեր, ակտեր, հայտեր, պատվերներ, հաշվառման քարտեր) արխիվային փաստաթղթերը  ժամանակավոր օգտագործման տալու մասին 3տ.1 3տ.1 1. Փաստաթղթերը վերադարձնելուց
հետո
85. Փաստաթղթեր (դիմումներ, գրագրություն, զեկուցագրեր) արխիվային փաստաթղթերի հետ ծանոթանալու թույլտվության մասին 3տ. 3տ.  
86. Գերատեսչական և պետական արխիվների պետական գրանցման վկայականներ Մշտ.    
87. Փաստաթղթեր (դիմումներ, հայցագրեր, հաշվառման մատյաններ) և գրագրություն արխիվային տեղեկանքների և քաղվածքների տրման մասին 3տ. 3տ.  
88. Ջերմախոնավային սարքերի ցուցմունքների գրանցման մատյաններ 1տ. 1տ.  
1.6. ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ      
89. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումները ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման մասին Մշտ. -  
90. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի և մարզային ընտրական հանձնաժողովների նիստերի արձանագրությունները Մշտ. -  
91. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների արձանագրությունները 1տ. -  
92. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի և մարզային ընտրական հանձնաժողովների անդամների ցուցակներ Մշտ. -  
93. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամների ցուցակներ 1տ. -  
94. Թեկնածուների ցուցակները
ա) ՀՀ նախագահի
բ) ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորների և
համայնքների ղեկավարների
Մշտ.

3տ.
-  
95. Փաստաթղթեր (ստորագրությունների թերթիկներ, տեղեկանքներ, հայտարարություններ և այլն) թեկնածուների գրանցման մասին
ա) ՀՀ Նախագահի
բ) ՀՀ ազգային ժողովի պատգամավորների և
համայնքների ղեկավարների
Մշտ.

3տ.
-  
96. Ընտրությունների հետ կապված դիմում-բողոքներ և առաջարկություններ ու գրագրություն դրանց քննարկման մասին 5տ.ՓՍՀ -  
97. Ընտրական հանձնաժողովների աշխատանքային պլաններ և ֆինանսական հաշվետվություններ ընտրությունների կազմակերպման ու անցկացման մասին 5տ. -  
98. Ընտրողների և պատգամավորների թեկնածուների վստահված անձանց ցուցակներ 1տ. -  
99. Հայտեր, հավաստագրեր, ակտեր և գրագրություն քվեաթերթիկներ ստանալու մասին 1տ. -  
100. Քվեաթերթիկներ Մ.ա.կ. -ուղղ.  
2. ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ, ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄ, ԳՆԱԳՈՅԱՑՈՒՄ   -  
2.1. ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ, ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄ   -  
101. 101. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման հեռանկարային ծրագրերի ցուցանիշների ցանկեր`
ա) ճյուղային
բ) պետական կառավարման մարմինների
գ) վարչատարածքային միավորների
Մշտ.1
Մշտ.1
Մշտ.1
- 1.Կազմման տեղում:
Այլ հիմնարկներում Մ.ա.կ.
102. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման հեռանկարային (համալիր, նպատակային) ծրագրեր, դրանց նախագծեր և փաստաթղթեր (առաջարկություններ, հիմնավորումներ, հաշվարկներ, զեկուցագրեր, տեղեկանքներ, եզրակացություններ) և գրագրություն դրանց մշակման վերաբերյալ`
ա) ճյուղային
բ) պետական կառավարման մարմինների
գ) վարչատարածքային միավորների
Մշտ.1
Մշտ.1
Մշտ.1
- 1. Նույնը
103. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման տարեկան ծրագրեր (պլաններ), դրանց նախագծեր և փաստաթղթեր (առաջարկություններ, հիմնավորումներ, հաշվարկներ, զեկուցագրեր, տեղեկանքներ, եզրակացություններ) և գրագրություն դրանց մշակման վերաբերյալ`
ա) ճյուղային
բ) պետական կառավարման մարմինների
գ) վարչատարածքային միավորների
Մշտ.1
Մշտ.
1
Մշտ.1
-
-
-
1. Նույնը
104. Հիմնարկ-ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների զարգացման հեռանկարային ծրագրերի նախագծեր և փաստաթղթեր (հիմնական ցուցանիշներ, տեղեկանքներ, զեկուցագրեր, եզրակացություններ) և գրագրություն դրանց մշակման վերաբերյալ Մ.ա.կ. Մ.ա.կ.  
105. Հիմնարկ-ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների հեռանկարային զարգացման ծրագրեր Մշտ. -  
106. Փաստաթղթեր (զեկուցագրեր, տեսություններ, հաշվետվություններ (հեռանկարային )համալիր, նպատակային) զարգացման ծրագրերի կատարման արդյունքների մասին`
ա) կազմման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
-
-
-
 
107. Կառավարման հանրապետական և տարածքային մարմինների,  հիմնարկ-ձեռնարկությունների և  կազմակերպությունների կառուցվածքային ստորաբաժանումների տարեկան ծրագրեր 3տ.1 3տ. 1. Գիտահետա-
զոտական
հիմնարկներում
Մշտ.
108. Հիմնարկների ու դրանց կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեության բոլոր ուղղությունների գծով օպերատիվ պլաններ 1տ. 1տ.  
109. Փաստաթղթեր (առաջարկություններ, զեկուցագրեր, հաշվետվություններ, տեղեկանքներ, հաշվարկներ, հիմնավորումներ և այլն) և գրագրություն գիտափորձերի մշակման, հիմնավորման ու անցկացման մասին`
ա) կազմման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
-
Մ.ա.կ.
 
110. Փաստաթղթեր (հաշվարկային տեղեկագրեր, հաշվեկշիռներ, ակտեր, աղյուսակներ, գրաֆիկներ) արտադրական հզորությունների գործարկման և օգտագործման մասին Մշտ. 5տ.  
111. Փաստաթղթեր (զեկուցագրեր, տեղեկանքներ, հաշվարկներ) և գրագրություն տարեկան ծրագրերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 3տ.ՓՍՀ 3տ.  
112. Փաստաթղթեր (զեկուցագրեր, տեսություններ, հաշվետվություններ) տարեկան ծրագրերի կատարման ընթացքի մասին`
ա) կազմման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
5տ.
3տ.
 
113. Տնտեսության ճյուղերի և հիմնարկ-ձեռնարկությունների տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերլուծություններ և տեսություններ`
ա) կազմման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
Մ.ա.կ.  
114. Փաստաթղթեր (զեկուցագրեր, տեղեկանքներ, վերլուծություններ, հաշվարկներ) և գրագրություն տնտեսության ճյուղերի և հիմնարկ-ձեռնարկությունների արտադրատնտեսական գործունեության մասին Մշտ. 5տ.  
115. Գրագրություն տեխնիկա-տնտեսական հետազոտությունների անցկացման մասին 3տ. 3տ.  
  2.2. ԳՆԱԳՈՅԱՑՈՒՄ      
116. Տեղեկանքներ և հաշվարկներ գների կանխատեսման և կատարելագործման մասին
ա) կազմման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
-  
117. Տեղեկանքներ և հաշվարկներ գների մակարդակի և դինամիկայի մասին`
ա) կազմման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
-  
118. Ամփոփ տվյալներ գների կարգապահության պահպանման ստուգումների արդյունքների մասին`
ա) կազմման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
-  
119. Բացատրագրեր գների կարգապահության պահպանման, ստուգումների արդյունքներով կազմված, տեղեկանքների վերաբերյալ Մշտ. 5տ.  
120. Գնացուցակներ և գնաաղյուսակներ`
ա) հաստատման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում

Մշտ.
Մինչև գների վերանայումը
121. Փաստաթղթեր (նախագծեր, հաշվարկներ, արձանագրություններ, հիմնավորումներ, տեղեկանքներ), մանրածախ, մեծածախ, լիմիտային գների, տարիֆների, գնացուցակների, գնաաղյուսակների մշակման ու հաստատման մասին`
ա) կազմման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
-
Մ.ա.կ.
 
122. Նախարարությունների և գերատեսչությունների կողմից հաստատված մանրամեծածախ գնման, հանձնման գներ և տարիֆներ`
ա) հաստատման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մինչև գների վերանայումը
123. Փաստաթղթեր (հաշվարկումներ, հաշվարկներ, արձանագրություններ, տեղեկանքներ) և գրագրություն ժամանակավոր և պայմանագրային գների մշակման ու հաստատման մասին 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
124. Տարիֆների ժողովածուներ`
ա) հաստատման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ն.փ.
-
Մ.ն.փ.
 
125. Եզրակացություններ տարիֆների և տարիֆային համաձայնագրերի մասին 5տ. 5տ.  
126. Գրագրություն արտասահմանյան ֆիրմաների հետ տարիֆային հարցերի վերաբերյալ 5տ.ՓՍՀ    
  3. ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ, ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ, ՎԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄ      
  3.1. ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ      
127. Արձանագրություններ և ակտեր շրջանառության համար ոչ պիտանի դրամանիշների ոչնչացման մասին 5տ. -  
128. Ակտեր կանխիկ դրամի վերահաշվարկման ժամանակ հայտնաբերված հաշվեսխալների մասին 5տ. 5տ.  
129. Կենտրոնական բանկի տեղեկանքները (ձև հ.14) տարադրամի հաշվարկային փոխարժեքների սահմանման մասին Մշտ. Մ.ա.կ.  
130. Փաստաթղթեր (հաշվետվություններ, տեղեկանքներ, տվյալներ) և գրագրություն բորսային գործառնությունների վերաբերյալ 3տ. 3տ.  
131. Բանկերի կողմից սպասարկվող հաճախորդների իրավաբանական գործեր 5տ.1 5տ.1 1. Հաշիվը փակվելուց հետո
132. Փաստաթղթեր (որոշումներ, տեղեկանքներ, դիմումներ) և գրագրություն տարադրամի փոխանակման կետերի ստեղծման, գործունեության և լուծարման մասին 3տ.1 3տ.1 1. Լուծարումից
հետո
133. Փաստաթղթեր (որոշումներ, տեղեկանքներ, տվյալներ) և գրագրություն կանխիկ տարադրամով գործառնությունների իրականացման և գրավատների լիցենզավորման մասին 5տ. 5տ.  
134. Դրամավարկային քաղաքականության մոնիտորինգներ (ֆինանսական շուկայի կանխատեսումային ցուցանիշներ) 3տ. 3տ.  
135. Փոխադարձ բանկային հաղորդագրություններ 3տ. 3տ.  
136. Փաստաթղթեր (որոշումներ, տեղեկանքներ, տվյալներ) և գրագրություն շարժական և անշարժ գույքի աճուրդների կազմակերպման ու անցկացման մասին 10տ. 10տ.  
137. Քաղվածքներ դրամարկղի ամենօրյա մնացորդների մասին 6 ամիս 6 ամիս  
138. Անձնական ու թղթակցային հաշիվների քաղվածքներ 3տ. 3տ.  
139. Ֆինանսական շուկայում գործառնությունների իրականացման հայտեր, պայմանագրեր 3տ.1 3տ.1
1.Պայմանագրի ժամկետը լրանալուց հետո
140. Տեղեկանքներ, վերլուծություններ և հաշվետվություններ բանկային գործառնությունների վերաբերյալ`
ա) տարեկան
բ) պարբերական
Մշտ.
3տ.
5տ.
3տ.
 
141. Բանկերի տնտեսական նորմատիվներ 3տ. 3տ.  
142. Բանկային հիմնական գործունեության ցուցանիշներ Մշտ. -  
143. Փաստաթղթեր (օրդերներ, հաշվետվություններ) տարադրամի փոխանակման կետերի ամենօրյա գործառնությունների մասին 1տ. 1տ.  
144. Բանկային համաձայնագրեր 3տ. 3տ.  
145. Էմիսիոն թույլտվությունների գրանցման մատյաններ Մշտ. -  
146. Փաստաթղթեր (տեղեկանքներ, տեղեկություններ, հաշվետվություններ) և գրագրություն դրամական պահուստների շարժի մասին 5տ.ՓՍՀ -  
147. Վարկային գործարքներ (պայմանագրեր, հիմնավորումներ, հաշվարկներ,  գրագրություն և այլն) 3տ.1 3տ.1 1.Գործարքն ավարտելուց հետո
148. Այլ երկրների հետ միջբանկային համագործակցության պայմանագրեր և համաձայնագրեր 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
  3.2. ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ      
149. Գրագրություն ֆինանսավորման կազմակերպման և մեթոդիկայի մասին 3տ. 3տ.  
150. Գրագրություն տարադրամային հարցերի մասին 15տ.ՓՍՀ -  
151. Հեռանկարային ֆինանսական ծրագրեր`
ա) կազմման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
5տ.
Մ.ա.կ.
 
152. Ֆինանսական ծրագրեր (եկամուտների և ծախսերի հաշվեկշիռներ)`
ա) տարեկան ամփոփ
բ) տարեկան
գ) եռամսյակային
Մշտ.
Մշտ.1
3տ.
2
-
5տ.
3տ.
1. Կազմման տեղում:
Այլ կազմակեր-
պություններում Մ.ա.կ.
2.Տարեկանի բացակայության դեպքում Մշտ.
3.Տարեկանի բացակայության դեպքում 5տ.
153. Ֆինանսական ծրագրերի (եկամուտների ու ծախսերի հաշվեկշիռների) նախագծեր և դրանց կից հաշվարկներ 3տ. 3տ.  
154. Փաստաթղթեր (տեղեկանքներ, տեղեկություններ, հանձնարարականներ, հիմնավորումներ, տեղեկագրեր) ֆինանսական ծրագրերի նախագծերի նկատմամբ տարաձայնությունների մասին 3տ. 3տ.  
155. Ֆինանսավորման և վարկավորման ծրագրեր`
ա) տարեկան ամփոփ
բ) տարեկան
գ) եռամսյակային
Մշտ.
Մշտ.1
3տ.2
-
5տ.
3տ.
1. Կազմման տեղում:
Այլ կազմակեր-
պություններում Մ.ա.կ.
2.Տարեկանի բացակայության դեպքում Մշտ.
3.Տարեկանի բացակայության դեպքում 5տ.
156. Փաստաթղթեր (պայմանագրեր, հաշվարկներ, տեղեկություններ, տեղեկանքներ, հիմնավորումներ) և գրագրություն ֆինանսավորման և վարկավորման ծրագրերի կազմման, փոփոխման ու կատարման վերաբերյալ 3տ. 3տ.  
157. Ֆինանսավորման լիմիտներ (լիմիտային տեղեկանքներ) ըստ գործունեության տեսակների Մշտ. 5տ.  
158. Հաշվետու տվյալների վերլուծություններ եկամուտների ու ծախսերի հաշվեկշիռների կատարման մասին Մշտ. 5տ.  
159. Տարադրամի հայտեր և գրագրություն տարադրամի հատկացման ու օգտագործման մասին 3տ. -  
160. Տարադրամային ծրագրեր Մշտ. -  
161. Տարադրամային ծրագրերի նախագծեր և դրանց կից փաստաթղթեր (հաշվարկներ, աղյուսակներ, տեղեկանքներ) 3տ. -  
162.

Հաշվետվություններ տարադրամային ծրագրերի կատարման, տարադրամի վճարումների և մուտքի մասին`
ա) տարեկան ամփոփ
բ) տարեկան
գ) եռամսյակային

Մշտ.
Մշտ.
3տ.
1
- 1. Տարեկանի
բացակայության
դեպքում Մշտ.
163. Արտասահմանյան պետությունների հետ տարադրամային հաշվարկների մասին տեղեկանքներ`
ա) տարեկան
բ) եռամսյակային
Մշտ.
3տ.
-  
164.

Կապիտալ ներդրումների և նյութական հաշվեկշիռների ծրագրեր`

ա) տարեկան
բ) եռամսյակային

Մշտ.1
3տ.2
5տ.
3տ.
3
1. Կազմման տեղում:
Այլ կազմակերպու-
թյուններում Մ.ա.կ.
2. Տարեկանի բացակայության դեպքում Մշտ.
3. Տարեկանի բացակայության դեպքում 5տ.
165. Շրջանառության հարկի գծով տարեկան ծրագրեր և փաստաթղթեր դրանց մշակման ու օգտագործման վերաբերյալ (հաշվարկներ, տեղեկանքներ, տեղեկություններ, հաշվետվություններ) 3տ. 3տ.  
166. Կապիտալ ներդրումների և նյութական հաշվեկշիռների ծրագրերի նախագծեր և փաստաթղթեր )տեղեկանքներ, եզրակացություններ, հաշվարկներ) դրանց կազմման մասին` 3տ. 3տ.  
167. Գրագրություն և հաշվարկային առաջադրանքներ ապրանքանյութական արժեքները տնտեսական շրջանառության մեջ ընդգրկելու մասին 3տ. 3տ.  
168. Կառավարման հանրապետական և տարածքային մարմինների և այլ կազմակերպությունների հատուկ և այլ միջոցների գծով բյուջեի  նախահաշիվներ, դրանց կից հաշվարկներ


ա) տարեկան
բ) եռամսյակային
Մշտ.1
3տ.2
5տ.
3տ.3
1. Կազմման տեղում: Այլ կազմակերպու-թյուններում Մ.ա.կ.
2. Տարեկանի բացակայության դեպքում Մշտ.
3. Տարեկանի բացակայության դեպքում 5տ.
169. Վարչատնտեսական և կառավարչական ծախսերի նախահաշիվներ Մշտ. -  
170. Ֆինանսատնտեսագիտական և կոնյունկտուրային տեսություններ
ա) կազմման տեղում
բ) այլ կազմակերպություններում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
-
Մ.ա.կ.
 
171. Փաստաթղթեր (ծախսերի գրաֆիկներ, բյուջետային հանձնարարականներ, բանկերի քաղվածքներ) և գրագրություն գործունեության բոլոր տեսակների ֆինանսավորման մասին 3տ. 3տ.  
172. Փաստաթղթեր (տեղեկանքներ, ծրագրեր, եզրակացություններ, հաշվարկներ) ձեռնարկությունների ֆոնդերի կազմավորման և ծախսման մասին 3տ.ՓՍՀ 3տ.  
173. Զեկուցագրեր, տեղեկանքներ հիմնարկների, կազմակերպությունների ու ձեռնարկությունների կանոնադրական ֆոնդերի հաստատման մասին Մշտ. 5տ.  
174. Տեղեկություններ և գրագրություն գյուտարարական և նորարարական աշխատանքների ֆոնդերի վիճակի և օգտագործման մասին 3տ. 3տ.  
175. Փաստաթղթեր (զեկուցագրեր, բացատրագրեր, հիմնավորումներ, տեղեկություններ) հատուկ ֆոնդերի կազմավորման և դրանց կազմի ու բնույթի հետագա փոփոխությունների մասին Մշտ. 5տ.  
176. Փաստաթղթեր (հաշվարկներ, տեղեկություններ, ցուցակներ) և գրագրություն պետական վճարումներից ազատելու մասին 3տ. 3տ.  
177. Տնտեսական նորմատիվներ (շրջանառու միջոցների, եկամուտների բաշխման և այլն) ու դրանց կից հաշվարկներ Մշտ. 5տ.  
178. Գրագրություն տնտեսական նորմատիվների մասին 3տ. 3տ.  
179. Փաստաթղթեր (ակտեր, բանկերի քաղվածքներ, տեղեկագրեր, հաշվարկներ) և գրագրություն ձեռնարկությունների ամորտիզացիոն հատկացումների մասին 3տ. 3տ.  
180. Փաստաթղթեր (վերլուծություններ, տեղեկանքներ հաշվարկներ) և գրագրություն շրջանառու միջոցների կազմավորման և հատկացման մասին 3տ. 3տ.  
181. Հարկերի մուտքերի և պարտքերի ամփոփագրեր, զեկուցագրեր
ա) եռամսյակային
բ) ամսական
3տ.
1տ.
3տ.
1տ.
 
182. Գրագրություն բանկերի հետ կապիտալ ներդրումների և բանկին ներկայացված փաստաթղթերի քննարկման մասին 3տ. 3տ.  
183. Փաստաթղթեր (եզրակացություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ) կապիտալ ներդրումների լրացուցիչ հատկացումների և դրանց վերաբաշխման մասին Մշտ. 5տ.  
184. Փաստաթղթեր (հաշվարկներ, տեղեկանքներ, աղյուսակներ) հանրապետական և տեղական հարկերի, դրանց գանձման և եկամուտներից բյուջեին հատկացումների մասին 3տ. 3տ.  
185. Եկամտի պլանի կատարման մասին օպերատիվ ամփոփագրեր 1տ. 1տ.  
186. Հաշվետվություններ (վերլուծական աղյուսակներ) եկամուտների պլանի կատարման, բյուջե կատարվող վճարումների, սեփական շրջանառու միջոցների վիճակի մասին 3տ. 3տ.  
187. Օպերատիվ հաշվետվություններ, տեղեկություններ կապիտալ շինարարության համար սեփական միջոցներից մուծումներ կատարելու մասին 3տ. 3տ.  
188. Ոչ արտադրողական ծախսերի մասին օպերատիվ հաշվետվություններ (ամսական) 1տ. 1տ.  
189. Փաստաթղթեր (կանոնադրություններ, տեղեկանքներ, քարտեր) և գրագրություն բանկային հիմնարկներում ընթացիկ և հաշվարկային հաշիվների բացման, դրամահաշվարկային գործառնությունների կատարման համար լիազորությունների ձևակերպման և այլ հարցերի մասին 3տ. 3տ.  
190. Գրագրություն ֆինանսական մարմինների հետ ընթացիկ բյուջետային գործառնությունների, ընթացիկ և հաշվարկային հաշիվների վիճակի ու փակման մասին 3տ. 3տ.  
191. Գրագրություն բանկերի հետ չվճարված հաշիվների և բանկերի կողմից հաշիվների վճարման մերժման մասին 3տ. 3տ.  
192. Փաստաթղթեր (պլաններ, հիմնավորումներ, տեղեկանքներ, հաշվարկներ) կառավարման կատարելագործման մասին 10տ.ՓՍՀ 5տ.  
193. Փաստաթղթեր (տեղեկություններ, տեղեկանքներ, հաշվարկներ) բյուջետային առաջադրանքների մասին 5տ. 5տ.  
194. Գրագրություն վարչատնտեսական և կառավարման ապարատի ծախսերի կրճատման մասին 3տ. 3տ.  
195. Ակտեր, զեկուցագրեր և գրագրություն հաստիքանախահաշվային և ֆինանսական կարգապահության ստուգման մասին 3տ. 3տ.  
196. Գրագրություն հանձնված արտադրանքի վերահաշվարկման և փոխադարձ հաշիվների մասին 3տ. 3տ.  
197. Շտապ ֆինանսական հաղորդումներ և պահանջ-բողոքներ դրանց վերաբերյալ 1տ. 1տ.  
198. Փաստաթղթեր (տեղեկանքներ, հայտեր, աղյուսակներ, լիմիտներ, հաշվարկներ) արտասահմանյան սարքավորումների համար վճարման մասին 5տ. -  
  3.3. ՎԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄ      
199. Զեկուցագրեր, տեղեկանքներ վարկավորման հարցերի վերաբերյալ 5տ.ՓՍՀ    
200. Վարկավորման ծրագրեր և դրանց կից հաշվարկներ`
ա) տարեկան ամփոփ
բ) տարեկան
գ) եռամսյակային
5տ.1
5տ.
3տ.
-
5տ.
3տ.
1. Բանկային մարմիններում Մշտ.
201. Դրամարկղային ծրագրեր և հաշվետվություններ դրանց կատարման մասին 3տ.1 3տ. 1. Բանկային մարմիններում Մշտ.
202. Փաստաթղթեր (հայտեր, պարտավորություններ, տեղեկանքներ, ծանուցումներ, տեղեկագրեր) և գրագրության վարկային ու դրամարկղային ծառայությունների վերաբերյալ 3տ. 3տ.  
203. Դրամարկղի մուտքի և ելքի տեղեկագրեր և օրդերներ`
ա) ամսական
բ) ամենօրյա
1տ.
6 ամիս
1տ.
6 ամիս
 
  4. ԴԱՏԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ      
  4.1. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԵՐ      
204. Ժառանգական իրավունքի վերաբերյալ հայցերով Մշտ. -  
205. Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի վերաբերյալ հայցերով Մշտ. -  
206. Հեղինակային իրավունքի ճանաչման հայցերով Մշտ. -  
207. Գյուտարարների և նորարարների հայցերով Մշտ. -  
208. Հաշմության կամ առողջությանը հասցված այլ վնասումով 75տ.1 - 1. Մշտական պահպանման ժամկետ չունեցող բոլոր դատական գործերի վա- րույթների վճիռները, դատավճիռները և որոշումները Մշտ.
209. Մահվամբ պատճառված վնասի հատուցման վերաբերյալ հայցերով 5տ. -  
210. Ամուսնալուծության վերաբերյալ հայցերով 5տ. -  
211. Ալիմենտի բռնագանձման վերաբերյալ հայցերով 3տ.1 - 1. Մինչև ալիմենտ ստանալու իրավունքի դադարեցումը
212. Ծնողական իրավունքից զրկելու վերաբերյալ հայցերով 20տ. -  
213. Հայրության ճանաչման վերաբերյալ հայցերով 5տ. -  
214. Գույքն արգելանքից հանելու, բռնագրավված գույքը վերադարձնելու վերաբերյալ հայցերով 15տ. -  
215. Հողամասի օգտագործման իրավունքի վերաբերյալ հայցերով Մշտ. -  
216. Աշխատանքային վեճերից բխող հայցերով 5տ. -  
217. Անվճարունակության վերաբերյալ հայցերով 10տ. -  
218. Այլ հայցերով 3տ. -  
219. Հատուկ վարույթի կարգով քննված 25տ. -  
220. Վարչաիրավական հարաբերություններից ծագող գործերի վարույթի կարգով քննված 5տ. -  
221. Կարճված վարույթներ 3տ. -  
222. Առանց քննության թողնված հայցերով (դիմումներով) 3տ. -  
223. Վճռաբեկ (ՀՀ գերագույն) դատարանի կողմից առաջին ատյանի կարգով քննված Մշտ. -  
224. Վարչական իրավախախտումների համար պատասխանատվության կանչված անձանց վերաբերյալ 3տ. -  
  4.2. ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ      
225. Առանձնապես վտանգավոր պետական հանցագործությունների վերաբերյալ Մշտ. -  
226. Մահապատժի դատապարտված անձանց վերաբերյալ` Մշտ. -  
227. Այլ պետական հանցագործությունների վերաբերյալ
ա) ազգային և ռասայական իրավահավասարությունը խախտելու
Մշտ. -  
  բ) պետական գաղտնիք հրապարակելու, պետական գաղտնիք պարունակող փաստաթղթեր կորցնելու, պաշտոնեական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկությունները օտարերկրյա կազմակերպություններին հանձնելու Մշտ. -  
  գ) բանդիտիզմի, ուղղիչ-աշխատանքային հիմնարկների աշխատանքը կազմալուծող գործողությունների և զանգվածային անկարգությունների Մշտ. -  
  դ) մաքսանենգության 15տ. -  
  ե) իսկական զինվորական ծառայության հերթական զորակոչից խուսափելու 15տ.ուղղ.  -  
   զ) ապօրինաբար արտասահման մեկնելու և ապօրինաբար հանրապետություն մուտք գործելու 15տ.  -  
  է) միջազգային թռիչքների կանոնները խախտելու, տրանսպորտային միջոցների երթևեկության անվտանգության և շահագործման կանոնները խախտելու 20տ.  -  
  ը) կեղծ փող կամ արժեթղթեր պատրաստելու կամ իրացնելու 25տ.  -  
  թ) պետական հանցագործությունների մասին չհայտնելու կամ պետական հանցագործությունները պարտակելու 15տ.  -  
228. Սեփականության դեմ կատարված հանցագործությունների վերաբերյալ`
ա) գույքը գողության, կողոպուտի, ավազակության, խարդախության, յուրացնելու, վատնելու կամ պաշտոնական դիրքը չարաշահելու միջոցով հափշտակելու
25տ.  -  
  բ) խաբեության կամ վստահությունն ի չարը գործադրելու միջոցով գույքային վնաս պատճառելու 5տ.    
  գ) շորթման 25տ.  -  
  դ) գույքի մանր հափշտակության 3տ.  -  
  ե) գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու կամ վնասելու 25տ.  -  
  զ) գույքն անզգուշությամբ ոչնչացնելու կամ վնասելու, պետական կամ հանրային գույքի պահպանությանը հանցավոր-անփույթ վերաբերմունք ցուցաբերելու 10տ.  -  
  է) գտած պետական կամ հանրային գույքը յուրացնելու, գյուղատնտեսական տեխնիկան հանցավոր-անփույթ օգտագործելու կամ պահելու 10տ.  -  
229. Անձի կյանքի, առողջության, ազատության և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործությունների վերաբերյալ    -  
  ա) ծանրացուցիչ հանգամանքներում կատարված դիտավորյալ սպանության Մշտ.  -  
  բ) դիտավորյալ սպանության 25տ.  -  
  գ) հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում կատարված դիտավորյալ սպանության 15տ.  -  
  դ) անհրաժեշտ պաշտպանության սահմանների անցումով կատարված սպանության, անզգույշ սպանության 10տ.  -  
  ե) ինքնասպանության հասցնելու 15տ.  -  
  զ) դիտավորությամբ ծանր մարմնական վնասվածք հասցնելու 25տ.  -  
  է) դիտավորությամբ նվազ ծանր մարմնական վնասվածք հասցնելու 10տ.  -  
  ը) դիտավորությամբ թեթև մարմնական վնասվածք հասցնելու 5տ.  -  
  թ) ծեծի և խոշտանգման 5տ.  -  
  ժ) ապօրինաբար աբորտ կատարելու 10տ.   -  
  ի) բռնաբարության 25տ.   -  
  լ) կնոջը սեռական հարաբերություն ունենալուն հարկադրելու 5տ.   -  
  խ) տասնվեց տարեկան չդարձած կամ արբունքի չհասած անձի հետ սեռական հարաբերության 10տ.   -  
  ծ) բռնի կերպով սեքսուալ գործողություններ կատարելու, անչափահասների նկատմամբ անառակաբարո գործողություններ կատարելու 10տ.   -  
  կ) արվամոլության 5տ.   -  
  հ) վեներական հիվանդության բուժումից խուսափելու, ուրիշին վեներական կամ ՍՊԻԴ հիվանդությամբ վարակելու 25տ.   -  
  ձ) ալիմենտ վճարելուց կամ երեխային պահելուց խուսափելու 5տ.    -  
  ղ) ծնողներին կամ ամուսնուն օգնություն ցույց տալուց խուսափելու 5տ.    -  
  ճ) վտանգի մեջ թողնելու, հիվանդին օգնություն ցույց չտալու 5տ.    -  
  մ) զրպարտության 5տ.    -  
  յ) անձի կյանքի, առողջության, ազատության և արժանապատվության դեմ ուղղված այլ հանցագործությունների 3տ.    -  
230. Տնտեսական հանցագործությունների վերաբերյալ`
ա) վատորակ, ոչ ստանդարտ կամ անլրակազմ արտադրանք թողարկելու
10տ.   -  
  բ) առանց պետական գրանցման կամ առանց լիցենզավորման ենթակա կամ հատկապես արգելված կամ պետական մենաշնորհ հանդիսացող ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու 10տ.   -  
  գ) գնորդներին ու պատվիրատուներին խաբելու 15տ.    -  
  դ) կեղծած գինի, օղի կամ կոնյակ պատրաստելու 5տ.  -  
  ե) ապօրինի որսով (այդ թվում` ձկան և ջրային այլ կենդանիների) զբաղվելու 5տ.  -  
  զ) ապօրինաբար անտառահատման 5տ.  -  
  է) ընդերքը շահագործելու և ոսկին պետությանը հանձնելու կանոնները խախտելու 15տ.  -  
  ը) պետության կողմից պահպանվող բնության օբյեկտները կամ պատմության և մշակույթի հուշարձանները վնասելու կամ ոչնչացնելու 5տ.  -  
  թ) ընդերքի ապօրինի շահագործմամբ զբաղվելու 15տ.   -  
  ժ) այլ տնտեսական հանցագործությունների 3տ.   -  
231. Պաշտոնեական հանցագործությունների վերաբերյալ`
ա) իշխանությունը կամ պաշտոնեական դիրքն ի չարը գործադրելու
15տ.   -  
  բ) իշխանազանցության կամ պաշտոնեական լիազորությունների սահմանն անցնելու 20տ.   -  
  գ) անփութության 10տ.   -  
  դ) կաշառք ստանալու, կաշառք տալու և կաշառքի միջնորդության 20տ.   -  
  ե) պաշտոնեական կեղծիքի 10տ.  -  
  զ) հրապարակման ոչ ենթակա տեղեկություններ հրապարակելու 3տ.  -  
232. Արդարադատության դեմ ուղղված հանցագործությունների վերաբերյալ`
ա) ակնհայտ անմեղ անձին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու, անարդար դատավճիռ, վճիռ կամ որոշում կայացնելու
75տ.  -  
  բ) դատավորին կամ ժողովրդական ատենակալին սպառնալու, վիրավորանք հասցնելու 10տ.    
  գ) ցուցմունքներ տալուն հարկադրելու 20տ.  -  
  դ) ակնհայտ սուտ մատնության, ակնհայտ սուտ ցուցմունք տալու 15տ.  -  
  ե) կալանավորի փախուստի 20տ.  -  
  զ) հանցագործությունների պարտակման 15տ.  -  
  է) հանցագործության մասին չհայտնելու 10տ.  -  
  ը) արդարադատության դեմ ուղղված այլ հանցագործությունների 3տ.  -  
233. Վարչակարգի դեմ ուղղված հանցագործությունների վերաբերյալ`
ա) իշխանության ներկայացուցչին կամ հասարակական կարգի պահպանման պարտականություններ կատարող հասարակության ներկայացուցչին դիմադրելու
10տ.  -  
  բ) պաշտոնատար անձի, հասարակական աշխատողի կամ հասարակական պարտքը կատարող քաղաքացու նկատմամբ սպառնալիք կամ բռնություն գործադրելու 10տ.  -  
  գ) Ոստիկանության աշխատողի կամ զինվորական ոստիկանի կյանքի նկատմամբ ոտնձգության 25տ.  -  
  դ) իշխանության ներկայացուցչին կամ հասարակական կարգի պահպանման պարտականություններ կատարող հասարակայնության ներկայացուցչին վիրավորանք հասցնելու 3տ.  -  
  ե) փաստաթղթեր, դրոշմակներ` կնիքներ, բլանկներ հափշտակելու, փչացնելու, կեղծելու, օգտագործելու կամ վաճառելու 10տ.  -  
  զ) ոստիկանությանը կամ զինվորականին դիմադրություն ցույց տալու 10տ.  -  
  է) ոստիկանության աշխատողին կամ զինվորական ոստիկանին վիրավորանք հասցնելու 3տ.  -  
  ը) վարչակարգի դեմ ուղղված այլ հանցագործությունների 3տ.  -  
234. Հասարակական անվտանգության, հասարակական կարգի և բնակչության առողջության դեմ ուղղված հանցագործությունների վերաբերյալ`  -  
  ա) խուլիգանության 10տ.  -  
  բ) ակնհայտ հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված գույք գնելու կամ վաճառելու 10տ.  -  
  գ) անչափահասներին հանցավոր գործունեության, հարբեցողության, մոլեխաղերի մեջ ներգրավելու 10տ.  -  
  դ) պայթյունավտանգ ձեռնարկություններում կամ պայթյունավտանգ արտադրամասերում անվտանգության կանոնները խախտելու, պայթուցիկ նյութերի պահպանության, օգտագործման, հաշվառման կամ փոխադրման կանոնները խախտելու 10տ.  -  
  ե) ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք կամ պայթուցիկ նյութեր կրելու, պահելու, պատրաստելու, ձեռք բերելու կամ վաճառելու կամ հափշտակելու 25տ.  -  
  զ) որջեր պահելու և կավատության 15տ.  -  
  է) գերեզմանը կամ հուշարձանն անարգանքի ենթարկելու 10տ.  -  
  ը) սպանության, ծանր մարմնական վնասվածքներ հասցնելու կամ գույքի ոչնչացման սպառնալիքի 3տ.  -  
  թ) թափառաշրջիկությամբ կամ մուրացկանությամբ զբաղվելու կամ այլ պորտաբույծ կյանք վարելու 5տ.  -  
  ժ) անչափահասին հարբած վիճակի հասնելու 5տ.  -  
  ի) ապօրինաբար թմրամիջոցներ պատրաստելու, ձեռք բերելու, պահելու, գործածելու, փոխադրելու, առաքելու կամ հափշտակելու կամ թմրամիջոցների գործածմանը հսկելու 20տ.  -  
  լ) հասարակական անվտանգության, հասարակական կարգի և բնակչության առողջության դեմ ուղղված այլ հանցագործությունների 5տ.  -  
235. Տրանսպորտային հանցագործությունների վերաբերյալ`
ա) տրանսպորտային միջոցներ վարող անձանց կողմից տրանսպորտային միջոցների երթևեկության անվտանգության և շահագործման կանոնների խախտման
5տ.  -  
  բ) տրանսպորտում գործող կանոնների խախտման 5տ.  -  
  գ) քաղաքային էլեկտրատրանսպորտի հաղորդակցության ճանապարհները և տրանսպորտի միջոցները վնասելու 5տ.  -  
  դ) տրանսպորտային այլ հանցագործությունների 5տ.  -  
236. Դատարանների կողմից կարճված գործեր 3տ.  -  
237. Դատարանների կողմից քաղաքացիներին վարչական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ գործեր 3տ.   -  
238. Պատժից պայմանական վաղակետ ազատելու և պատիժը ավելի մեղմ պատժով փոխարինելու վերաբերյալ գործեր 5տ.   -  
239. Հանցագործություն կատարած խրոնիկական ալկոհոլիկ կամ թմրադեղամոլ ճանաչված անձանց բուժական կամ աշխատանքային հատուկ ռեժիմ ունեցող բժշկական հիմնարկներ ուղարկելու վերաբերյալ գործեր 3տ.   -  
240. Պայմանական դատապարտված անձանց նկատմամբ սահմանված փորձաշրջանի կրճատման վերաբերյալ գործեր 5տ.   -  
241. Դատվածության մարման վերաբերյալ գործեր 3տ.   -  
242. Պատիժը կրելուց ազատելու գործեր 3տ.   -  
243. Ուղղիչ աշխատանքների կամ տուգանքի դատապարտված անձանց նկատմամբ պատժի տեսակը փոփոխելու վերաբերյալ գործեր  3տ.   -  
244. Անձի նկատմամբ բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցներ կիրառելու վերաբերյալ գործեր 10տ   -  
245. ՀՀ գերագույն դատարանի կողմից առաջին ատյանի կարգով քննված գործերով կայացված դատավճիռների պատճենները Մշտ.   -  
  4.3. ՎՃՌԱԲԵԿ ԵՎ ՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ԱՏՅԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳԱՆԳԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌՆՎԱԾ ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐ      
246. Վճռաբեկ ատյանում քննության առնված գործերով  5տ. -  
247. Գանգատների հիման վրա բողոքարկումը մերժելու վերաբերյալ հսկողական վարույթներ` 5տ. -  
248. Առաջին, վճռաբեկ և հսկողական ատյանների դատարանների կողմից քաղաքացիական և քրեական գործերով կայացված մասնավոր որոշումների պատճենները և դրանց հետ կապված բոլոր փաստաթղթերը Մշտ. -  
  4.4. ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՎՃԻՌՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ      
249. Կատարողական վարույթներ`
ա) քաղաքացու մահվան կամ առողջությանը  պատճառված այլ վնասման կապակցությամբ  պատճառված վնասը հատուցելու

Մինչև
վճարման հ
իմքերի վերացումը

-  
  բ) գույքը արգելանքից հանելու և բռնագրավված գույքը վերադարձնելու 5տ. -  
  գ) ալիմենտ բռնագանձելու 3տ.
Ալիմենտի բռնագանձումը ավարտվելուց հետո
-  
  դ) հայցային գործերով այլ բռնագանձումների և այլ կատարողական փաստաթղթերի 3տ. -  
  ե) վարչական տուգանքների բռնագանձման 3տ. -  
  զ) նոտարական մակագրությունների 3տ. -  
  է) կատարողական թերթերով բռնագանձումների ստուգման ակտեր 3տ. -  
  4.5. ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ      
250. Քրեական և քաղաքացիական գործերի քարտեր և այբբենական մատյաններ`
ա) առաջին ատյանի դատարանի կողմից քննված գործերով
Մշտ. -  
  բ) վճռաբեկ և հսկողական ատյանների դատարանների կողմից քննված գործերով 25տ. -  
251. Դատարանի կողմից քննված գործերի գրանցման մատյաններ 10տ. -  
252. Կատարման հանձնված կատարողական փաստաթղթերի հաշվառման մատյան 5տ.ՓՍՀ -  
253. Պարտապանների հետախուզման վերաբերյալ նյութեր 25տ. -  
254. Լրացուցիչ քննության ուղարկելու վերաբերյալ դատարանի որոշումների պատճեններ 3տ. -  
255. Ընկերական դատարաններին հանձնված փաստաթղթերի գրանցման մատյաններ 3տ. -  
256. Փաստաթղթերը ընկերական դատարան ուղարկելու վերաբերյալ որոշման պատճեններ 3տ. -  
257. Երաշխավորությանը և վերադաստիարակության հանձնված անձանց հաշվառման մատյաններ 5տ. -  
258. Քաղաքացիական և քրեական գործերով կայացված մասնավոր որոշումների հաշվառման մատյաններ 5տ. -  
259. Իրեղեն ապացույցների վերաբերյալ հաշվառման մատյաններ 5տ. -  
260. Հսկողական կարգով բողոքարկված գործերի հաշվառման մատյաններ 5տ. -  
261. Առաջին, վճռաբեկ և հսկողական ատյանների դատարաններում քննության նշանակված քրեական և քաղաքացիական գործերի ցուցակներ 1տ. -  
  4.6. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄ      
262. Ծննդյան, մահվան, ամուսնության, ամուսնալուծության, որդեգրման, հայրության հաստատման, ազգանունը, անունը և հայրանունը  փոխելու ակտերի գրանցման մատյաններ Մշտ.1 - 1. Պահպանու-
թյան են հանձնվում
համապատասխան մարմիններում
75 տարի պա-
հելուց հետո
263. Ծննդյան, ամուսնության, ամուսնալուծության, որդեգրման մասին դիմումների հաշվառման մատյաններ 3տ. -  
264. Բժշկական հիմնարկների կողմից տրված տեղեկանքներ և ցուցակներ երեխաների ծննդյան մասին 3տ. -  
265. Գտնված երեխայի գրանցման կապակցությամբ ներկայացված ակտեր, արձանագրություններ, տեղեկանքներ 75տ. -  
266. Խնամակալության մարմինների որոշումները երեխային ազգանուն կամ անուն շնորհելու կամ փոխելու մասին 5տ. -  
267. Բուժ. հիմնարկների վկայականներ, բուժակների տեղեկանքներ, վկաների հայտարարություններ, ազատազրկման հիմնարկների ծանուցագրեր մահվան մասին 1տ. -  
268. Դատարանների որոշումների պատճեններ (քաղվածքներ) քաղաքացուն մահացած ճանաչելու, ամուսնալուծության, քաղաքացուն անհայտ բացակայող ճանաչելու, ազատազրկման և այլ հարցերի մասին 5տ. -  
269. Ազատազրկման տեղերում անձանց մահվան մասին ծանուցագրերի հաշվառման այբբենական մատյաններ 75տ. -  
270. Մահացածների անձնագրերի, զին-գրքույկների հաշվառման մատյաններ և այդ փաստաթղթերը համապատասխան մարմիններին հանձնելու ցուցակներ 3տ. -  
271. Արտասահմանցիների ընտանեկան դրությունը հաստատող տեղեկանքներ և արտասահմանյան երկրների իրավասու մարմինների թույլտվությունները ամուսնանալու համար 75տ. -  
272. Ամուսինների դիմումները ամուսնությունը վերականգնելու մասին նախկինում դատարանի կողմից անհայտ բացակայող ճանաչված ամուսնու հայտնվելու կապակցությամբ 20տ. -  
273. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների որոշումների պատճենները որդեգրման մասին 20տ. -  
274. Դատարանների որոշումները որդեգրումը չեղյալ համարելու մասին 20տ. -  
275. Իրավասու մարմինների թույլտվությունները Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող երեխաներին արտասահմանցիների կողմից որդեգրելու մասին 75տ.ՓՍՀ -  
276. Ծնողների համատեղ կամ առանձին դիմումները հայրությունը հաստատելու մասին և դիմումների ու այդ հարցով դատավճիռների գրանցման մատյաններ 75տ. -  
277. Չափահաս դարձած երեխաների գրավոր համաձայնությունը հայրությունը հաստատելու մասին 3տ. -  
278. Ազգանունը, անունը կամ հայրանունը փոխելու մասին դիմումների հաշվառման մատյաններ 75տ. -  
279. Ամուսնության մեջ չգտնվող մոր դիմումը երեխայի ծննդյան գրառումներում հոր մասին տեղեկություններ մտցնելու մասին 20տ. -  
280. Քաղաքացիական կացության ակտերի գրառումներին կից այբբենական մատյաններ և քարտարաններ 75տ. ՓՍՀ -  
281. Ակտերի գրառումների փոփոխություններ, ճշտումներ և լրացումներ կատարելու մասին դիմումների հաշվառման մատյաններ 75տ.ՓՍՀ -  
282. Կորած ակտերի գրառումները վերականգնելու և ակտերի գրառումները չեղյալ համարելու մասին դիմումների հաշվառման մատյաններ 75տ. ՓՍՀ -  
283. Քաղաքացիների դիմումները և հիմնարկությունների հարցումները վկայականների պատճեններ տալու մասին 5տ. -  
284. Քաղաքացիական կացության ակտերի վկայականների, բլանկների ստացման և օգտագործման հաշվառման մատյաններ 75տ. -  
285. Կրկնակի վկայականներ տալու հաշվառման մատյաններ 75տ. -  
286. Արտասահմանում օգտագործելու համար տրված փոխված վկայականների հաշվառման մատյաններ 25տ. -  
287. Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման այլ բաժիններից ստացված և քաղաքացիներին չհանձնված կրկնակի վկայականներ 1տ. -  
288. Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման բաժիններից ստացված ծանուցումներ ակտային գրանցումներում անհրաժեշտ փոփոխություններ, ուղղումներ և լրացումներ կատարելու մասին 3տ. -  
  ա) ամուսնալուծության մասին ծանուցագրեր 1տ. -  
  բ) որդեգրման (դստերագրման) մասին ծանուցագրեր 2տ. -  
289. Գրագրություն քաղաքացիական կացության գործառնությունների կատարման մասին 3տ. -  
  4.7. ՆՈՏԱՐԻԱՏ      
290. Նոտարական գործառնությունների գրանցման սեղանամատյաններ Մշտ. -  
291. Բնակելի տների օտարման վրա արգելանք դնելու մասին գրանցման մատյաններ 75տ. -  
292. Պայմանագրեր բնակելի տների օտարման, գրավ դնելու, համատեղ օգտագործման, քաղաքացիներին անհատական բնակարանային շինարարության համար հողամասերի անժամկետ հատկացման մասին 75տ.ՓՍՀ -  
293. Այլ գույքի առուվաճառքի, նվիրատվության, փոխառության, փոխանակության, վարձակալության և այլ պայմանագրեր 25տ. -  
294. Ժառանգության իրավունքի և կենդանի ամուսինների համատեղ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի վկայագրեր 75տ. -  
295. Ժառանգության իրավունքի և կենդանի ամուսինների համատեղ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի վկայագրեր  տալու համար հիմք հանդիսացող  փաստաթղթեր (բացի բնակելի տների նկատմամբ իրավունքը հաստատող  փաստաթղթերից) 10տ.1  -
1.Փաստաթղթերը պայմանագրերի և վկայագրերի հետ
պահվում են 75տ.
296. Ժառանգության գործերի հաշվառման այբբենական մատյաններ Մշտ. -  
297. Ժառանգության գույքի պահպանման համար արժեքների հաշվառման մատյաններ Մշտ. -  
298. Կտակներ և դրանց գրանցման այբբենական մատյաններ Մշտ. -  
299. Պահպանության համար ընդունված փաստաթղթեր, նոտարի ստորագրությամբ վկայականներ և ցուցակներ 75տ.ՓՍՀ -  
300. Վկայականներ քաղաքացուն լուսանկարում պատկերված անձի հետ նույնականությունը հաստատելու, քաղաքացու կենդանի լինելու և որոշակի տեղում գտնվելու փաստը հաստատելու և փաստաթղթեր հանձնելու ժամանակի վերաբերյալ 3տ. -  
301. Ապացույցներ ապահովելու համար կազմված փաստաթղթեր 5տ. -  
302. Անդորրագրային գրքեր, ավանդատվական գործառնությունների հաշվառման մատյաններ, ավանդատուների հաշվառման մատյաններ 5տ. -  
303. Որոշումներ նոտարական գործողության կատարումը մերժելու մասին 5տ. -  
304. Որոշումներ փաստաթղթերը փորձագիտության ուղարկելու մասին 3տ. -  
305. Ամփոփ հաշվետվություններ, տեսություններ նոտարական գրասենյակների աշխատանքի մասին Մշտ. -  
306. Նոտարների ստորագրությունների և նոտարական գրասենյակների կնիքների նմուշներ  Մշտ.1 - 1.Պետական պահպանության
չեն հանձնվում
307. Գրագրություն նոտարական գործառնությունների կատարման մասին 3տ. 3տ.  
  4.8. ԴԱՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ      
308. Գրագրություն դատական փորձագիտության հարցերի մասին 3տ. 3տ.  
309. Քրեական և քաղաքացիական գործերի վերաբերյալ փորձագիտական եզրակացություններ (վարույթներ) 5տ. 5տ.  
310. Փորձագիտական եզրակացությունների գրանցման մատյաններ և հաշվառման քարտեր 5տ. 5տ.  
311. Փորձագիտական եզրակացություն տալու նպատակով մուտքագրված փաստաթղթերի (այդ թվում նաև ֆոտոփաստաթղթերի) գրանցման մատյաններ 5տ. 5տ.  
312. Փաստաթղթեր դատական նիստերին փորձագետների մասնակցության մասին 5տ. 5տ.  
  5. ՄԱՔՍԱ-ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ      
  5.1. ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ        
313. Մաքսային հայտարարագրեր
ա) կազմման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
5տ.
Մ.ա.կ.
5տ.
Մ.ա.կ.
 
314. Մաքսային անդորրագրեր 5տ. 5տ.  
315. Մաքսային պարտավորագրեր 5տ. 5տ.  
316. Մաքսային ստուգման ակտեր և արձանագրություններ 5տ. 5տ.  
317. Մաքսակետերով բեռների փոխադրման ամփոփագրեր 5տ. 5տ.  
318. Մաքսային թույլտվություններ 5տ. 5տ.  
319. Ներմուծված ավտոտրանսպորտային միջոցների գրանցման վկայականներ Մ.ա.կ. Մ.ա.կ.  
320. Թմրանյութերի մաքսանենգությամբ զբաղվող անձանց հաշվառման քարտեր Մ.ա.կ.1 Մ.ա.կ.1 1. Ոչ պակաս
քան 10տ.
321. Փաստաթղթեր (արձանագրություններ, որոշումներ, զեկույցներ, տեղեկանքներ, ակտեր, եզրակացություններ, բացատրություններ) և գրագրություն մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
322. Պահանջագրեր փաստաթղթերը ներկայացնելու վերաբերյալ 5տ. 5տ.  
323. Որոշումներ մաքսային փորձաքննության անցնելու և ստուգում նշանակելու մասին 5տ. 5տ.  
324. Արձանագրություններ ճանաչման համար ներկայացված առարկաների և փաստաթղթերի վերաբերյալ 5տ. 5տ.  
325. Միջազգային փոխադրումների ակտեր 5տ. 5տ.  
326. Երթուղային ուղեգրեր 5տ. 5տ.  
327. Զննողական փաստաթղթեր 5տ. 5տ.  
328. Փաստաթղթեր (զեկույցներ, տեղեկանքներ, բացատրագրեր, արձանագրություններ, որոշումներ, ակտեր) և գրագրություն մաքսանենգության մասին 10տ.ՓՍՀ 10տ.  
329. Փաստաթղթեր (զեկույցներ, տեղեկանքներ, բացատրագրեր, արձանագրություններ, ակտեր և այլն) տեսչական ստուգումների մասին Մշտ. 5տ.  
330. Հաշվետվություններ գանձված  մաքսավճարների ծախսման մասին
ա) տարեկան
բ) եռամսյակային
Մշտ.
3տ.
1
  1.Տարեկանի
բացակայության
դեպքում Մշտ.
331. Փաստաթղթեր (զեկույցներ, տեղեկանքներ, եզրակացություններ, ակտեր և այլն) բեռների և ապրանքների ներմուծման և արտահանման մասին 5տ. 5տ.  
332. Փաստաթղթեր (զեկույցներ, առաջարկներ, բացատրագրեր և այլն) մաքսային վիճակագրության իրականացման մասին 5տ. 5տ.  
333. Տեղեկություններ Հայաստանի և արտերկրի մաքսային ծառայությունների գործունեության մասին 5տ. 5տ.  
334. Գրագրություն մաքսատուրքերի վճարման (գանձման) մասին 5տ. 5տ.  
335. Գրագրություն ապրանքների և բեռների արտահանման թույլտվության և ձևակերպման մասին 5տ. 5տ.  
336. Գրագրություն մշակութային արժեքների խախտման մասին 5տ. 5տ.  
337. Գրագրություն մաքսային կանոնների հետախուզման մասին 10տ.ՓՍՀ    
338. Գրագրություն ծառայական քննությունների անցկացման մասին 5տ. 5տ.  
339. Զբոսաշրջիկների խմբերի հաշվառման մատյաններ 5տ. 5տ.  
340. Մաքսանենգության և մաքսային կանոնների խախտման փաստաթղթերի և դեպքերի հաշվառման մատյաններ 10տ. 10տ.  
341. Մշակութային արժեքների հսկողության հաշվառման մատյաններ 10տ. 10տ.  
342. Ներմուծվող և արտահանվող բեռների, ապրանքների, փոստային առաքումների, փոխադրման ամփոփագրերի հաշվառման մատյաններ 5տ. 5տ.  
343. Մաքսային պարտավորությունների կատարման հսկողության մատյաններ 5տ. 5տ.  
344. Հատուկ հաշվառման ձևերի գրանցման մատյաններ 5տ. 5տ.  
345. Հարկադիր գանձման ենթակա բեռների հաշվառման մատյաններ 5տ. 5տ.  
346. Ավտոտրանսպորտային միջոցների վկայականի տրման գրանցման մատյաններ 5տ. 5տ.  
  5.2. ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ      
347. Գանգատարկման հանձնաժողովների նիստերի արձանագրություններ
ա) կազմման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
-
-
 
348. Գանգատարկման գործեր (տեղեկանքներ, գանգատներ, գրագրություն, բացատրագրեր, որոշումներ և այլն) Մ.ա.կ. Մ.ա.կ.  
349. Վարչական տույժ նշանակելու մասին որոշումների գանգատարկման գործեր (տեղեկանքներ, գանգատներ, գրագրություն, բացատրագրեր, որոշումներ և այլն) 5տ. 5տ.  
350. Գործեր վարչական տույժ նշանակելու մասին (արձանագրություններ, հաշվառման քարտեր, տեղեկանքներ, հարցումներ, որոշումներ, ծանուցագրեր և այլն) 5տ. 5տ.  
351. Հարկատուների գործեր հարկային պարտքը դատական կարգով բռնագանձելու վերաբերյալ (հայցադիմումներ, տեղեկանքներ, ակտեր, պահանջագրեր, վճիռներ, որոշումներ և այլն) Մ.ա.կ. Մ.ա.կ.  
352. Ձեռնարկությունների (հարկատուների) հարկման գործեր 3տ.1 - 1. Լուծարումից
կամ վերագրան-
ցումից հետո
վեճերի, տարա-
ձայնություննե-
րի քրեական և
դատական գործերի
հարուցման դեպքում
պահպանվում են մինչև
վերջնական վճռի
ընդունումը
353. Փաստաթղթեր (ակտեր, տեղեկանքներ, վճիռներ, որոշումներ և այլն) և գրագրություն հարկատուներին սնանկ ճանաչելու մասին 5տ.1 - 1 Նույնը
354. Փաստաթղթեր (տեղեկանքներ, պարզաբանումներ) և գրագրություն հարկային պարտավորությունների կատարման մասին 5տ.1 5տ.1

1. Լուծարումից
կամ վերագրան-
ցումից հետո
վեճերի, տարա-
ձայնություննե-
րի քրեական և
դատական գործերի
հարուցման դեպքում
պահպանվում են մինչև
վերջնական վճռի ընդունումը

355. Ստուգումների, ուսումնասիրությունների անցկացման հանձնարարագրեր 5տ. 5տ.  
356. Հանձնարարագրերի հաշվառման մատյաններ 5տ. 5տ.  
357. Փաստաթղթեր (առաջարկություններ, հուշագրեր, պարզաբանումներ) և գրագրություն հարկային քաղաքականության բնագավառում համագործակցության մասին 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
358. Փաստաթղթեր (դիմումներ, առաջարկություններ, պարզաբանումներ, տեղեկանքներ) և գրագրություն հարկային արտոնությունների տրամադրման մասին 5տ. 5տ.  
359. Տեղեկություններ և հաշվետվություններ պետական  եկամուտների և առանձին հարկատեսակների գծով մուտքերի  կատարման մասին
ա) ամփոփ
բ) ընթացիկ
Մշտ.1
3տ.2
  1.Կազմման տեղում:
Այլ հիմնարկ-
ներում 3տ.
2.Ամփոփի բացակայության
դեպքում Մշտ.
360. Եկամտահարկի տարեկան հայտարարագրեր 5տ. 5տ.  
361. Ստուգումների, ուսումնասիրությունների դադարեցման հաշվառման քարտեր 5տ. 5տ.  
362. Հարկային մուտքերի վերլուծություններ Մշտ. 5տ.  
363. Փաստաթղթեր (ապառքացուցակներ, տեղեկություններ, համեմատական աղյուսակներ, տեղեկանքներ) և գրագրություն պետական եկամուտների գծով մուտքերի պլանների կատարման մասին 5տ. 5տ.  
364.  Փաստաթղթեր (կարծիքներ, առաջարկություններ, տեղեկանքներ) և գրագրություն հարկային օրենսդրության կատարելագործման, պարզաբանման, հարկերի մասին օրենքների կիրառման և ներդրման մասին 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
365. Հաշվետվություններ վարչական իրավախախտումների հայտնաբերման, վարչական տույժերի նշանակման և կատարման մասին

ա) ամփոփ տարեկան
բ) տարեկան
գ) եռամսյակային
Մշտ.
Մշտ.
1
3տ.2
5տ.
5տ.
3տ.
1.Կազմման տեղում:
Այլ հիմնարկ-
ներում 3տ.
2.Տարեկանի
բացակայության
դեպքում Մշտ.
  6. ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ      
  6.1. ՕՊԵՐԱՏԻՎ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ      
366. Միանվագ հետազոտությունների և հաշվեգրումների փաստաթղթեր 
ա) սկզբնական (անկետաներ, բլանկներ,
հարցաթերթիկներ)
բ) ամփոփներ (հաշվետվություններ,
աղյուսակներ)
5տ.1

Մշտ.
2
5տ.

3տ.
1. Հերթական հաշվեգրումից և հետազոտությունից հետո.
Վիճակագրական
մարմին Մշտ.
2. Մշակման տեղում:
Այլ հիմնարկությունում ոչ
պակաս 1 տարի
արդյունքները ամփոփելուց
հետո
367. Վիճակագրական տարեգրքեր, ժողովածուներ, տեղեկագրեր, աղյուսակներ տնտեսության ճյուղերի ու ենթաճյուղերի վիճակի մասին
ա) մշակման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
-
Մ.ա.կ.
 
368. Հաշվետվություններ հեռանկարային և ընթացիկ ծրագրերի կատարման մասին, հաշվետվությունների  վերլուծություններ
ա) ամփոփ տարեկան և ավելի մեծ պարբերականությամբ
բ) տարեկան և ավելի մեծ պարբերականությամբ
գ) կիսամյակային (եռամսյակային)
Մշտ.
Մշտ.
3տ.
1
5տ
3տ.
2
1. Տարեկանի բացակայության
դեպքում Մշտ.
2. Տարեկանի
բացակայության
դեպքում 5տ.
369. Վիճակագրական հաշվետվություններ և աղյուսակներ հիմնարկ-ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների գործունեության վերաբերյալ
ա) ամփոփ տարեկան
բ) տարեկան
գ) կիսամյակային (եռամսյակային, ամսական)
Մշտ.
Մշտ.
3տ.1
-
5տ
-
1. Տարեկանի բացակայության
դեպքում Մշտ.
370. Օպերատիվ հաշվետվություններ և ամփոփագրեր պլանների կատարման մասին 5տ 5տ  
371. Փաստաթղթեր (աղյուսակներ, հաշվարկներ, տեղեկանքներ) ամփոփ հաշվետվություններ և վերլուծություններ կազմելու մասին Մ.ա.կ. Մ.ա.կ.  
372. Փաստաթղթեր (զեկուցումներ, տեսություններ, վերլուծական տեղեկանքներ) հիմնարկ-ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների գործունեության արդյունքների մասին Մշտ. 5տ  
373. Եզրակացություններ հաշվետվությունների վերաբերյալ


ա) տարեկանի
բ) եռամսյակայինի
Մշտ.
3տ.
1
5տ
3տ.
2
1. Տարեկանի
բացակայության
դեպքում Մշտ.
2. Տարեկանի բացակայության դեպքում 5տ.
374. Օպերատիվ և վիճակագրական հաշվառման ու հաշվետվության օժանդակ գրքեր, հաշվետվությունների ձևերի հաշվառման գրքեր 5տ. 5տ.  
375. Գրագրություն պետական վիճակագրական մարմինների հետ վիճակագրական հաշվետվությունները կազմելու, կատարելագործելու, ներկայացնելու և ստուգելու մասին 3տ. 3տ.  
  6.2. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ      
376.

Հաշվապահական հաշվետվություններ  և հաշվեկշիռներ կից բացատրագրերովա) ամփոփ տարեկան
բ) տարեկան
գ) եռամսյակային

Մշտ.
Մշտ.1
3տ.2
-
5տ.
3տ.3
1.Կազմման տեղում:
Այլ հիմնարկներում 5տ.
2.Տարեկանի բացակայության դեպքում Մշտ.
3. Տարեկանի բացակայության
դեպքում 5տ.
377. Հաշվետվություններ ֆինանսավորման վերաբերյալ
ա) ամփոփ տարեկան
բ) տարեկան
գ) եռամսյակային
Մշտ.
Մշտ.
1
3տ.2
-
5տ.
3տ.3
1. Նույնը
378. Փոխանցվող, բաժանարար, լուծարային հաշվեկշիռներ կից հավելվածներով և բացատրագրերով Մշտ. 5տ.  
379. Հաշվետվությունները և հաշվեկշիռները քննարկող և հաստատող հանձնաժողովների արձանագրություններ

ա) տարեկան
բ) եռամսյակային
Մշտ.
3տ.1
5տ.
3տ.3
1. Տարեկանի
բացակայության
դեպքում Մշտ.
2. Տարեկանի բացակայության
դեպքում 5տ.
380. Վերլուծական աղյուսակներ տարեկան հաշվետվությունների և հաշվեկշիռների կազմման վերաբերյալ Մշտ. 5տ.  
381. Գրագրություն հաշվեկշիռների և հաշվետվությունների հաստատման, ճշգրտման և ներկայացման ժամկետների մասին 5տ. 5տ.  
382. Տնտեսական գործառնության փաստը հավաստող և հաշվապահական գրառումների համար հիմք հանդիսացող սկզբնական փաստաթղթեր  կից հավելվածներո (դրամարկղային, բանկային փաստաթղթեր, բանկերի  ծանուցագրեր և փոխանցման պահանջագրեր, բանկերի քաղվածքներ, աշխատանքային կարգագրեր, տաբելներ, ունեցվածքի և նյութերի ընդունման, գնման, հանձնման ու դուրս գրման ակտեր, ապրանքանյութական  արժեքների հաշվառման անդորրագրեր և ապրանքագրեր, կանխավճարային հաշվետվություններ և այլն) 5տ.1 5տ.2 1. Ստուգումը կատարված
լինելու պայմանով:
Վեճեր, տարաձայնություններ,
քննչական և դատական գործեր ծագելու դեպքում պահվում են մինչև վերջնական որոշումը
383. Անձնական հաշիվներ
ա) բանվոր-ծառայողների 
բ) թոշակ և պետական նպաստ ստացողների
75տ.-Տ ՓՍՀ
5տ.1
75տ-Տ
5տ.1
1. Թոշակների նպաստների
վճարումը դադարեցնելուց
հետո: Միանվագ
նպաստների համար 3տ.
384. Հաշվարկային (հաշվարկավճարային) տեղեկագրեր 5տ.1 5տ.1 1. Անձնական հաշիվների բացակայության դեպքում 75տ.
385. Հիմնական միջոցների հաշվառման գույքային քարտեր և գրքեր 5տ.1 5տ.1 1. Հիմնական միջոցները դուրս գրելուց հետո
386. Լիազորագրեր դրամական գումարներ և ապրանքանյութական արժեքներ ստանալու համար (այդ թվում չեղյալ համարված լիազորագրեր) 5տ. 5տ.  
387. Երաշխիքային նամակներ 5տ. 5տ.  
388. Հաշվառման ռեգիստրներ (գլխավոր գիրք, մատյան օրդերներ,  աղյուսակներ և այլն) 5տ.1 5տ.1 1. Տես 383 հոդվածի
ծանոթագրությունը
389. Օժանդակ և հսկիչ գրքեր, մատյաններ, քարտարաններ, դրամարկղային գրքեր, շրջանառու տեղեկագրեր 5տ.1 5տ.1 1. Նույնը
390. Ավանդագրված աշխատավարձի հաշվառման գրքեր, կատարողական թերթիկների գրանցման մատյաններ 5տ. 5տ.  
391. Հաշիվների, դրամարկղային օրդերների, լիազորագրերի, վճարման հանձնարարագրերի և այլ փաստաթղթերի գրանցման մատյաններ 5տ. 5տ.  
392. Հաշվետվություններ, տեղեկություններ թանկարժեք մետաղների, ալմաստների և դրանցից պատրաստված արտադրանքի ստացման, ծախսման և մնացորդների մասին 5տ. 5տ.  
393. Տեղեկություններ վարկերի ծախսման մասին
ա) տարեկան
բ) եռամսյակային
5տ.
3տ.
5տ.
3տ.
 
394. Տեղեկություններ աշխատավարձի ֆոնդերի, լիմիտների և դրանց բաշխման հսկողության, աշխատավարձի գերածախսի և պարտքերի, աշխատավարձից և սոցիալական ապահովագրության գումարներից պահումների, արձակուրդայինների վճարման և այլ հարցերի մասին 5տ. 5տ.  
395. Փաստաթղթեր (գույքագրման հանձնաժողովների նիստերի արձանագրություններ, գույքագրման հոդվածի ցուցակներ, ակտեր, համեմատական տեղեկագրեր) գույքագրման մասին 5տ.1 5տ.1 1. Տես 383 հոդվածի
ծանոթագրությունը
396. Փաստաթղթեր (հաշվետվությունների պատճեններ, արձանագրություններից քաղվածքներ, եզրակացություններ) պետական ապահովագրության գծով նպաստների, թոշակների, աշխատունակության թերթիկների վճարման մասի Մ.ա.կ.1 Մ.ա.կ.1 1. Ոչ պակաս
3 տարի
397. Կատարողական թերթիկներ Մ.ա.կ.1 Մ.ա.կ.1 1. Նույնը
398. Ապառիկ ստացված ապրանքների հանձնարարագիր-պարտավորագրեր և գրագրություն դրանց ձևակերպման մասին Մ.ա.կ.1 Մ.ա.կ.1
1. Նույնը
399. Հաշվապահություն ներկայացված տեղեկանքներ ուսումնական արձակուրդները վճարելու, հարկերը զեղչով պահելու և այլ հարցերի համար Մ.ա.կ.1 Մ.ա.կ.1

1. Նույնը
400. Փաստաթղթեր (տեղեկանքներ, ակտեր, պարտավորագրեր) և գրագրություն դեբիտորական պարտքերի, պակասորդների, վատնումների, հափշտակումների վերաբերյալ Մ.ա.կ.1 Մ.ա.կ.1

1. Նույնը
401. Փաստաթղթեր (արձանագրություններ, ակտեր, հաշվետվություններ)  հիմնական միջոցների վերագնահատման մասին Մշտ. Մինչև հաջորդ
վերագնահա-տումը
 
402. Հիմնական միջոցների և վերագնահատման և մաշվածության որոշման ակտեր, տեղեկագրեր Մշտ. Մինչև հաջորդ
վերագնահա-տումը
 
403. Շենքերի,կառույցների,1 սարքավորումների անձնագրերը  (պասպորտները) 5տ.2 5տ.2 1.Պետության պահպանության տակ գտնվող ճարտարապետական հուշարձան հանդիսացող շենքերի և կառույցների անձնագրերը Մշտ.
2. Հիմնական միջոցների վերացումից հետո
404. Գրագրություն անշարժ գույքի անձնագրավորման և հաշվառման մասին 5տ. 5տ.  
405. Փաստաթղթեր (պլաններ, ակտեր, հաշվետվություններ) և գրագրություն փաստաթղթային ստուգումների անցկացման և վերահսկիչ-վերաստուգիչ աշխատանքի մասին 5տ. 5տ.  
406. Ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգման ակտեր կից փաստաթղթերով (տեղեկանքներ, տեղեկատվություն, զեկուցագրեր) 5տ.1 5տ.1 1. Տես 383
հոդվածի
ծանոթա-
գրությունը
407. Գրագրություն ֆինանսա-տնտեսական գործունեության մասին (ֆոնդերի հաշվառման, տուգանքների սահմանման և գանձման, նյութական արժեքների ընդունման, հանձնման, դուրս գրման և այլ հարցերի մասին) 5տ. 5տ.  
408. Դրամարկղային, հարկերի գանձման ճշտության և այլ հարցերի ստուգման ակտեր 5տ. 5տ.  
409. Պայմանագրեր, համաձայնագրեր (տնտեսական, գործառնական, աշխատանքային, նյութական պատասխանատվության մասին և այլն) և դրանց ցուցակները 5տ.1 5տ.1 1.Պայմանագրերի, համաձայնագրերի ժամկետը լրանալուց հետո, ստուգումը կատարված լինելու պայմանով
410. Ստորագրությունների նմուշներ Մ.ա.կ. Մ.ա.կ.  
  7. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ      
  7.1. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՈՒՄ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ: ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ: ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ: ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ      
411. Փաստաթղթեր (տեսություններ, տեղեկանքներ, ամփոփագրեր, հաշվարկներ) աշխատուժի աղբյուրների հայտնաբերման, պահանջարկի, հոսունության մասին Մշտ. 5տ.  
412. Փաստաթղթեր (տեղեկանքներ, ամփոփագրեր, տեղեկագրեր) աշխատանքային ռեսուրսների օգտագործման, շարժի, համալրման և առկայության հաշվառման մասին 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
413. Աշխատուժի կազմակերպված հավաքի հայտեր, կարգագրեր հաշվառման տեղեկագրեր և գրագրություն աշխատանքի տեղավորման, աշխատանքային ռեսուրսների օգտագործման ու համալրման հարցերի մասի 3տ. 3տ.  
414. Աշխատանքի գիտական կազմակերպման խորհրդի նիստերի արձանագրությունները Մշտ. Մշտ.  
415. Հանձնարարություններ աշխատանքի գիտական կազմակերպման ներդրման ու կատարելագործման մասին և գրագրություն այդ հարցերի վերաբերյալ 3տ. 3տ.  
416. Փաստաթղթեր (հաշվետվություններ, տեղեկանքներ, զեկուցագրեր, հաշվարկներ, քարտեր, տիպային բնութագրեր, սխեմաներ, մասնագիտացվածության գործակիցներ) աշխատանքի գործընթացի կատարելագործման, դրա արտադրողականության բարձրացման, աշխատանքի գիտական կազմակերպման ներդրման, աշխատաժամանակի կորստի վերացման վերաբերյալ Մշտ. 5տ.  
417. Փաստաթղթեր (նորմատիվներ, ապարատի տիպային կառուցվածքներ, աղյուսակներ, հաշվարկներ, զեկուցագրեր, տեղեկանքներ) կառավարման ապարատի կառուցվածքների կատարելագործման վերաբերյալ Մշտ. 5տ.  
418. Աշխատանքի գիտական կազմակերպման ներդրման պայմանագրեր 3տ.1 3տ.1 1.Պայմանագրային ժամկետն ավարտվելուց հետո
419. Փաստաթղթեր (տեխնիկական միջոցների ցանկեր, տեխնիկական պահանջագրեր, հաշվարկների մեթոդիկաներ, նախագծեր) աշխատանքի և կառավարման մեքենայացման մասին Մշտ. 5տ.  
420. Մասնագիտությունների ճյուղային ցանկեր
ա) կազմման և հաստատման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
գ) ցանկերի նախագծեր
Մշտ.
Մ.ն.փ.
3տ.1
-
Մ.ն.փ.
3տ.1
1.Հաստատումից
հետո
421. Փաստաթղթեր մասնագիտական պիտանիության ախտորոշման մասին
ա) կազմման և հաստատման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ն.փ.
Մ.ն.փ.
Մ.ն.փ.
 
422. Փաստաթղթեր (տեսություններ, տեղեկանքներ, զեկուցագրեր) հիմնարկություններում մասնագիտությունների համատեղման դեպքում աշխատանքի կազմակերպման վերաբերյալ Մշտ. 5տ.  
423. Համատեղությամբ աշխատողների հաշվառման մատյաններ, թերթիկներ 3տ. 3տ.  
424. Աշխատաժամի և արտադրական գործընթացի ժամկետացանկեր (հերթափոխային, չընդհատվող արտադրություն և այլն) Մ.ն.փ. Մ.ն.փ.  
425. Փաստաթղթեր (հաշվարկներ, զեկուցագրեր, երաշխավորագրեր, հիմնավորումներ, եզրակացություններ) աշխատանքի արտադրողականության վերլուծության, կանխատեսման և անկման պատճառների մասին Մշտ. 5տ.  
426. Գրագրություն արտադրական ռեզերվների օգտագործման և աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման վերաբերյալ 3տ. 3տ.  
427. Տիպային կոլեկտիվ պայմանագրեր
ա) կազմման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ն.փ.
-
Մ.ն.փ.
 
428. Կոլեկտիվ պայմանագրեր Մշտ. 5տ.  
429. Գրագրություն կոլեկտիվ պայմանագրերի կնքման և կատարման ընթացքի վերաբերյալ 3տ. 3տ.  
430. Փաստաթղթեր (արձանագրություններ, զեկուցագրեր, ակտեր, տեղեկանքներ) կոլեկտիվ պայմանագրերի կատարման ընթացքի ստուգման վերաբերյալ Մշտ. 3տ.  
431. Կոլեկտիվ պայմանագրերի գրանցման մատյաններ 3տ. 3տ.  
432. Փաստաթղթեր (հաշվետվություններ, տեղեկանքներ, տեղեկություններ) տնտեսության տարբեր ճյուղերի աշխատողներին կրճատ աշխատանքային օրվա կամ շաբաթի տեղափոխելու վերաբերյալ Մշտ. 5տ.  
433.  Փաստաթղթեր (զեկուցագրեր, տաբելներ, ամփոփագրեր, տեղեկություններ) և գրագրություն աշխատաժամի հաշվառման վերաբերյալ 3տ. 3տ.  
434. Աշխատանքային կարգապահությունը խախտողների և աշխատաժամանակի կորստի հաշվառման մատյաններ և տեղեկագրեր 3տ. 3տ.  
435. Փաստաթղթեր (բնութագրեր, ակտեր, զեկուցագրեր) և գրագրություն աշխատանքային կարգապահությունը խախտողներին պատասխանատվության ենթարկելու մասին 3տ. 3տ.  
  7.2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՎՈՐՈՒՄ, ՏԱՐԻՖԻԿԱՑԻԱ, ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ      
436. Գրագրություն տեխնիկական նորմավորման վիճակի և նորմաների մշակման մասին 3տ. 3տ.  
437. Աշխատանքի տիպային նորմատիվներ
ա) կազմման և հաստատման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ն.փ.
Մ.ն.փ.  
438. Արտադրանքի և վարձաչափերի նորմաներ
ա) կազմման և հաստատման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ն.փ.
-
Մ.ն.փ.
 
439. Արտադրանքի և վարձաչափերի ժամանակավոր նորմաներ Մ.ն.փ. Մ.ն.փ.  
440. Փաստաթղթեր (տեղեկանքներ, զեկուցագրեր, առաջարկություններ) արտադրանքի և վարձաչափերի  նորմաների մշակման վերաբերյալ 3տ.1 3տ.1 1.Հաստատումից
հետո
441. Տարիֆիկացիոն-որակավորման տեղեկատուներ, դրույքներ և ցանցեր
ա) կազմման և հաստատման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ն.փ.
-
Մ.ն.փ.
 
442. Փաստաթղթեր (տեղեկանքներ, առաջարկություններ, զեկուցագրեր) գրագրություն տարիֆիկացիոն-որակավորման տեղեկատուների, դրույքների մշակման, փոփոխության և լրացման վերաբերյալ 3տ.1 3տ.1 1.Հաստատումից
հետո
443. Տեղեկանքներ, աշխատանքի վերլուծության հաշվարկներ պրոֆեսիոնալ որակավորման բնութագրերի մշակման մասին Մշտ. -  
444. Տարիֆիկացիոն տեղեկագրեր (ցուցակներ) 25տ.1 - 1.Ստեղծագործական մասնագետների համար Մշտ.
445. Փաստաթղթեր (հաշվարկներ, ակտեր, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ), նախագծեր, կարծիքներ, երաշխավորագրեր) տարիֆային դրույքների, արտադրանքի և վարձաչափերի նորմերի սահմանման, կատարման, կիրառման և վերանայման վերաբերյալ 5տ.ՓՍՀ 3տ.  
446. Փաստաթղթեր (տեղեկանքներ, զեկուցագրեր, ակտեր) աշխատավարձի ֆոնդի ծախսման, աշխատանքի նորմավորման, կանոնների պահպանման, աշխատանքային օրենսդրության նկատմամբ հսկողության իրականացման վերաբերյալ 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
447. Ամփոփիչ փաստաթղթեր (տեղեկանքներ, պլաններ, հաշվետվություններ, քարտեր, հաշվարկային աղյուսակներ) աշխատաժամանակը չափելու վերաբերյալ 3տ. 3տ.  
448. Փաստաթղթեր (զեկուցագրեր, տեղեկանքներ, առաջարկություններ, տեղեկություններ) աշխատանքի վարձատրման գործող համակարգի վիճակի և կատարելագործման վերաբերյալ Մշտ. 5տ.  
449. Փաստաթղթեր (աղյուսակներ, վերլուծություններ, տեղեկություններ) աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման տեմպերի և միջին աշխատավարձի վերաբերյալ 3տ. 3տ.  
450. Աշխատավարձի տարեկան հաստատված ֆոնդեր Մշտ. 5տ.  
451. Գրագրություն աշխատավարձի չափի կարգավորման ու սահմանման և պարգևատրման հաշվարկների վերաբերյալ 3տ. 3տ.  
452. Փաստաթղթեր (հաշվարկներ, տեղեկանքներ, ամփոփագրեր, ցուցակներ) և գրագրություն հիմնարկ-ձեռնարկությունները, կազմակերպությունները և դրանց ստորաբաժանումները աշխատանքի վարձատրման խմբերում ամրագրելու մասին Մշտ. 5տ.  
453. Բանվորական մասնագիտությունների ցուցակներ ըստ կարգերի և աշխատանքի վարձատրման համակարգի 3տ. 3տ.  
454. Պայմանագրային վճարման համակարգի ստեղծման հաշվարկներ և տեղեկագրեր 3տ. 3տ.  
455. Փաստաթղթեր (տեղեկանքներ, ցուցակներ, արձանագրություններ) և գրագրություն նյութական խրախուսման ֆոնդի գոյացման, օգտագործման, պարգևատրման մասին 3տ. 3տ.  
456. Գրագրություն աշխատանքի վճարման տարբեր ձևերի կիրառման, աշխատավարձի ֆոնդի կարգավորման ու օգտագործման, տարիֆային ցանցերի կիրառման, պաշտոնեական դրույքների սահմանման հարցերի մասին 3տ. 3տ.  
  7.3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ      
457. Գրագրություն աշխատանքի պայմանների, դրանց բարելավման, սանիտարա-առողջարարական միջոցառումների համալիր պլանների մշակման և կատարման ընթացքի մասին 3տ. 3տ.  
458. Փաստաթղթեր (զեկուցագրեր, հաշվետվություններ, ակտեր, տեղեկանքներ, տեղեկություններ) աշխատանքի պայմանների բարելավման, անվտանգության տեխնիկայի վիճակի և արդյունաբերական սանիտարիայի մասին Մշտ. 5տ.  
459. Փաստաթղթեր (զեկուցագրեր, տեղեկանքներ, զեկույցներ, հաշվետվություններ, ակտեր) և գրագրություն արտադրությունում կանանց, անչափահասների աշխատանքի պայմանների ու վիճակի վերաբերյալ 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
460

Կանանց և անչափահասների աշխատանքը բացառող արտադրությունների, պաշտոնների և մասնագիտությունների ցանկեր
ա) կազմման և հաստատման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում

Մշտ.
Մ.ն.փ.
-
Մ.ն.փ.
 
461. Գրագրություն անվտանգության տեխնիկայի միջոցների վիճակի և դրանց գործարկման վերաբերյալ 5տ. 5տ.  
462. Գրագրություն տարերային աղետների դեպքում նախազգուշական միջոցառումների մասին 3տ.ՓՍՀ 3տ.  
463. Վթարի դեպքում նյութերի և սարքավորումների պաշարների նորմաներ
ա) կազմման և հաստատման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ն.փ.
-
Մ.ն.փ.
 
464. Փաստաթղթեր (ակտեր, հաշվետվություններ, վթարային  թերթիկներ, եզրակացություններ, արձանագրություններ) վթարների կորուստների պատճառների քննելու մասին 10տ.1 10տ.
1.Խոշոր չափերի նյութական և
մարդկային զոհերի դեպքում
465. Մասնագիտական թունավորումների և հիվանդությունների քննության ակտեր 10տ.ՓՍՀ 10տ.  
466. Վերլուծական տեսություններ ձեռնարկություններում վթարային վիճակի վերաբերյալ Մշտ. -  
467. Փաստաթղթեր (ծրագրեր, արձանագրություններ, գրագրություն) տեխնիկական անվտանգության ուսուցման կազմակերպման և ատեստավորման վերաբերյալ 3տ. 3տ.  
468. Անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ հարցերի գրանցման մատյաններ 10տ. 10տ.  
469. Բուժկետի ծանուցումներ դժբախտ պատահարի հետևանքով տուժածների վերաբերյալ 3տ. 3տ.  
470. Տեղեկություններ և գրագրություն վթարների և դժբախտ պատահարների վերաբերյալ 3տ. 3տ.  
471. Փաստաթղթեր (ակտեր, եզրակացություններ, արձանագրություններ) դժբախտ պատահարների քննության վերաբերյալ
ա) պատահարի տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
45տ.ՓՍՀ
Մ.ա.կ.
45տ.
Մ.ա.կ.
 
472. Դժբախտ պատահարների և վթարների գրանցման մատյաններ Մշտ. 75տ.  
473. Հատուկ հագուստների, կոշիկների, նախապահպանական հարմարանքների և հատուկ սննդի նորմաներ
ա) կազմման և հաստատման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ն.փ.
5տ.
Մ.ն.փ.
 
474. Փաստաթղթեր (ակտեր, նախագծեր, զեկուցագրեր, եզրակացություններ) և գրագրություն հատուկ սննդի, նախապահպանական հարմարանքների և կոշիկների, հագուստների նորմաների մշակման մասին 3տ. 3տ.  
475. Փաստաթղթեր (ակտեր, արձանագրություններ, եզրակացություններ, պահանջագրեր, տեղեկագրեր) և գրագրություն բանվոր-ծառայողներին հատուկ սննդով, հագուստով և նախապահպանական հարմարանքներով ապահովելու մասին 3տ. 3տ.  
476. Զեկուցագրեր և տեղեկանքներ արտադրության մասնագիտական վտանգավորության, խեղումների և մասնագիտական հիվանդությունների վիճակի վերաբերյալ 10տ.ՓՍՀ -  
477. Գրագրություն արտադրական խեղումների, մասնագիտական հիվանդությունների և դրանց վերացման միջոցների մասին 3տ. 3տ.  
478. Փաստաթղթեր (ակտեր, արձանագրություններ, եզրակացություններ) աշխատանքի պայմանների վտանգավոր լինելու պատճառով աշխատաժամի կրճատման վերաբերյալ Մշտ. 5տ.  
479. Գրագրություն աշխատանքի պայմանների վտանգավոր լինելու պատճառով աշխատաժամի կրճատման և լրացուցիչ արձակուրդ տալու վերաբերյալ 3տ. 3տ.  
480. Փաստաթղթեր (ակտեր, զեկույցներ, տեսություններ) հիմնարկության սանիտարական վիճակի վերաբերյալ 10տ. 5տ.  
481. Սանիտարական տեսչության որոշումները սանիտարա-հիգիենիկ նորմաների ու կանոնների խախտման  համար տուգանքներ սահմանելու և  ձեռնարկությունները փակելու մասին 10տ.ՓՍՀ.1 5տ.

1. Առողջապահական հիմնարկներում Մշտ.
482. Սանիտարական նորմաների և կանոնների խախտման համար տրված վարչական տույժերի գրանցման մատյաններ 1տ. 1տ.  
483. Գրագրություն կանխարգելիչ և հիգիենիկ միջոցառումների անցկացման վերաբերյալ 3տ. 3տ.  
484. Բանվոր-ծառայողների աշխատանքային պայմանների հետազոտման ակտեր և անկետաներ 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
485. Արտադրամասերում օդային միջավայրի հետազոտման արդյունքների արձանագրություններ, վերլուծություններ և գրագրություն 3տ. 3տ.  
  8. ՍԵՓԱԿԱՆԱՇՆՈՐՀՈՒՄ ԵՎ ԱՊԱՊԵՏԱԿԱՆԱՑՈՒՄ      
486. Բաժնետիրական ընկերության կամ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության (ՍՊԸ) հիմնադիր ժողովների արձանագրությունները Մշտ. 10տ.  
487. Բաժնետիրական ընկերության կամ ՍՊԸ կանոնադրություն Մշտ. 10տ.  
488. Սեփականաշնորհման մասնակիցների ցուցակներ և քարտեր 75տ. 75տ.  
489. Ճյուղային հանձնաժողովի տեղեկանքը և որոշումը լրիվ կամ մասնակի սեփականաշնորհման մասին Մշտ. 10տ.  
490. Պետական ձեռնարկությունների և անավարտ շինարարական օբյեկտների սեփականաշնորհման, ապապետականացման հայտը 3տ. 3տ.  
491. Վարձակալած գույքը վարձակալի կողմից գնելու թույլտվության մասին որոշումը Մշտ. 10տ.  
492. Աշխատավորական կոլեկտիվի անդամների կամ նախաձեռնող խմբի անդամների ստորագրությունների թերթիկը 3տ. 3տ.  
493. Սեփականաշնորհվող պետական ձեռնարկության և անավարտ շինարարության օբյեկտի բնութագիրը 3տ. 3տ.  
494. Պետական ձեռնարկության և անավարտ շինարարության օբյեկտի լրիվ կամ մասնակի սեփականաշնորհման մասին որոշումը Մշտ. 10տ.  
495. Տեղեկանք սեփականաշնորհվող հիմնարկի հիմնական միջոցների մասին 5տ. 5տ.  
496. Տեղեկանք սեփականաշնորհվող հիմնարկի շրջանառու միջոցների մասին 5տ. 5տ.  
497. Տեղեկանք սեփականաշնորհվող հիմնարկի գործունեության մասին 5տ. 5տ.  
498. Տեղեկանք սեփականաշնորհվող հիմնարկի աշխատողների թվաքանակի մասին ըստ հաստիքային ցուցակի 3տ. 3տ.  
499. Տեղեկանք սեփականաշնորհվող հիմնարկի փաստացի աշխատողների թվաքանակի մասին 3տ. 3տ.  
500. Սեփականաշնորհվող հիմնարկի նախագծա-տեխնիկական փաստաթղթեր Մ.ն.փ. Մ.ն.փ.  
501. Հայտարարություն սեփականաշնորհվող հիմնարկի փաստացի ունեցած գույքի մասին 3տ. 3տ.  
502. Տեքստային տեղեկանք սեփականաշնորհվող հիմնարկի մասին Մշտ. 10տ.  
503. Առաջարկություն կոլեկտիվին հիմնարկը գնելու մասին 3տ. 3տ.  
504. Տեղեկանք սեփականաշնորհվող հիմնարկը գնելու մասին 5տ. 5տ.  
505. Վճարման անդորրագրեր 5տ. 5տ.  
506. Սեփականաշնորհված հիմնարկի հիմնադիր պայմանագրեր Մշտ. 10տ.  
507. Սեփականաշնորհված հիմնարկի պետական գրանցման վկայականը Մշտ. 10տ.  
508. Սեփականաշնորհված հիմնարկի ունեցվածքի ցուցակը 5տ. 5տ.  
509. Գրագրություն սեփականաշնորհմանն առնչված բոլոր հարցերի (ժամկետների ճշգրտման, պահանջվող փաստաթղթերի ներկայացման, մուծումները ժամանակին ու սահմանված կարգով կատարելու) մասին 5տ. 5տ.  
510. Սեփականաշնորհման պայմանագիր կից հավելվածներով (գույքային ցուցակներ, գնահատման ակտեր, համեմատական տեղեկագրեր և այլն, ձև հ.հ. 01-Գ, 03-Գ, 04-Գ, 05-Գ, 06-Գ, 07-Գ, 08-Գ, 09-Գ, 10-Գ, 11-Գ, 12-Գ, 13-Գ) Մշտ. 10տ.  
511. Սեփականաշնորհման սերտիֆիկատ ստանալու իրավունք ունեցող քաղաքացիների ցուցակները (ձև 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 3տ. 3տ.  
512. Սեփականաշնորհման սերտիֆիկատների բաշխման ցուցակները (ձև 1ա, 2ա, 3ա, 4ա, 5ա, 6ա, 7ա, 8ա, 9ա) 3տ. 3տ.  
513. Սեփականաշնորհման սերտիֆիկատների բաշխման գործառնությունների կատարման կարգը Մշտ. 10տ.  
514. Սեփականաշնորհման սերտիֆիկատների վճարման, ընդունման, փոխանակման, մարման և շրջանառությունից դուրս բերման կարգը Մշտ. 10տ.  
515. Սեփականաշնորհման սերտիֆիկատների տարբերակիչ նշանների ցանկը Մշտ. 10տ.  
516. Շրջաբերական նամակներ սեփականաշնորհման սերտիֆիկատների հանձնման կարգի մասին Մշտ. 10տ.  
517. Զեկուցագրեր սեփականաշնորհման սերտիֆիկատների բաշխման ընթացքի ստուգման մասին 3տ. 3տ.  
518. Սեփականաշնորհման սերտիֆիկատների` որպես վճարման միջոցի ընդունման, դրանց փոխանակման, մարման և շրջանառությունից դուրս բերման դրույթները Մշտ. 10տ.  
519. Սեփականաշնորհման սերտիֆիկատները որպես սեփականաշնորհվող օբյեկտի բաժնետոմսերի և գույքի դիմաց վճարման միջոց ընդունելու կարգը Մշտ. 10տ.  
520. Գրագրություն սեփականաշնորհման սերտիֆիկատների բաշխման և ներդրման հարցի մասին 3տ.ՓՍՀ 3տ.  
521. Ամենօրյա (շաբաթական) ամփոփագրեր սեփականաշնորհման սերտիֆիկատների բաշխման մասին 1տ. 1տ.  
522. Ամենօրյա (շաբաթական) ամփոփ տեղեկագրեր սեփականաշնորհման սերտիֆիկատների բաշխման ընթացքի վերաբերյալ 5տ. 5տ.  
523. Սեփականաշնորհման սերտիֆիկատների բաշխման օրագրերը 3տ. 3տ.  
524. Չբաշխված սեփականաշնորհման սերտիֆիկատների ի պահ ընդունման հանձնարարագիրը Մ.ա.կ. Մ.ա.կ.  
525. Սեփականաշնորհման սերտիֆիկատի ի պահ ընդունման հանձնարարագիրը (ձև հ.1) 3տ.1 3տ.1 1.Բանկային գործառնություններն ավարտելուց հետո
526. Սեփականաշնորհվող օբյեկտների աճուրդին կանխիկ դրամի ի պահ ընդունման հանձնարարագիրը (ձև հ.2) 5տ.1 5տ.1 1. Նույնը
527. Սեփականաշնորհման սերտիֆիկատի մարման վերաբերյալ հանձնարարագիրը (ձև հ.3) 5տ.1 5տ.1 1. Նույնը
528.  Սեփականաշնորհման օբյեկտների աճուրդի հաղթող, կանխիկ գումարի փոխանցման հանձնարարագիրը (ձև հ.4) 5տ.1 5տ.1 1. Նույնը
529. Ի պահ ընդունված սեփականաշնորհման սերտիֆիկատի վերադարձման հանձնարարագիրը (ձև հ.5) 5տ.1 5տ.1 1. Նույնը
530. Ի պահ ընդունված կանխիկ դրամի վերադարձման հանձնարարագիրը (ձև հ.6) 5տ.1 5տ.1 1. Նույնը
531. Վճարման հանձնարարագիրը (ձև հ.7) 5տ.1 5տ.1 1. Նույնը
532. Դիմումներ հողի սեփականատեր դառնալու մասին 5տ. 5տ.  
533. Փաստաթղթեր հողը բաժանելու վիճակահանություն անցկացնելու մասին 5տ. 5տ.  
534. Հողի սեփականության իրավունքի ժամանակավոր վկայականը Մ.ա.կ. Մ.ա.կ.  
535. Հողի սեփականության իրավունքի պետական ակտը` կից փաստաթղթերով Մշտ. Մ.ա.կ.  
536. Ամսական հաշվետվություններ գյուղատնտեսական հողահանդակների  առկայության և դրանց  սեփականաշնորհման մասին (ձև հ.1) 3տ.1 - 1.Ամփոփ տարեկան
հաշվետվությունները վիճակագրական մարմիններում Մշտ.
537. Ամսական հաշվետվություններ անասունների, թռչունների, մեղվի առկայության և դրանց սեփականաշնորհման մասին (ձև հ.2) 3տ.1 -
1. Նույնը
538. Ամսական հաշվետվություններ արտադրական և ոչ արտադրական հիմնական ֆոնդերի առկայության և դրանց սեփականաշնորհման մասին (ձև հ. 3) 3տ.1 - 1.Ամփոփ տարեկան
հաշվետվությունները վիճակագրական մարմիններում Մշտ.
539. Ամսական հաշվետվություններ գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության և նրա սեփականաշնորհման մասին (ձև հ. 4) 3տ.1 -

 

1. Նույնը

540. Ամսական ամփոփ հաշվետվություններ սեփականաշնորհման գործընթացի վերաբերյալ 3տ.1 -
1. Նույնը
541. Գրագրություն հողի և գյուղտեխնիկայի սեփականաշնորհման գործընթացի մասին 3տ. 3տ.  
542. Բաժնետոմսերի թողարկման ազդագրեր Մշտ. -  
543. Փաստաթղթեր (դիմում, որոշման պատճեն, հատակագիծ, պայմանագիր, վկայական) և գրագրություն բնակարանի (անշարժ գույքի) սեփականաշնորհման և պետական գրանցման մասին Մ.ա.կ. Մ.ա.կ.  
544. Բնակարանի (անշարժ գույքի) պետական գրանցման հաշվառման մատյան Մշտ. -  
  9. ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԿԱԴՐԵՐԻ ՀԵՏ      
  9.1. ԿԱԴՐԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ, ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ      
545. Փաստաթղթեր (հայտեր, տեղեկություններ, զեկուցագրեր) և գրագրություն կադրերի պահանջարկի, ընդունման, տեղաբաշխման, տեղափոխման և հաշվառման մասին 3տ. 3տ.  
546. Փաստաթղթեր (զեկուցումներ, տեսություններ, ամփոփագրեր, տեղեկանքներ) կադրերի հետ տարվող աշխատանքի վիճակի և ստուգման արդյունքների մասին Մշտ. 5տ.  
547. Անձնակազմի վերաբերյալ հրամաններին կից և անձնական գործերում չընդգրկված փաստաթղթեր (կադրերի հաշվառման թերթիկներ, դիմումներ, առաջադրումներ, զեկուցագրեր համաթերթիկներ և այլն) 3տ. 3տ.  
548. Անձնակազմի վերաբերյալ հրամանների քարտարաններ, ցուցիչներ 75տ. 75տ.  
549. Գրագրություն, բանվոր ծառայողների ընդունման, տեղափոխման և ազատման մասին (անձնակազմի վերաբերյալ հրամաններին փոխարինող) 75տ.ՓՍՀ 75տ.  
550. Անվանացանկային պաշտոնների ցուցակներ
ա) հաստատման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ն.փ.
-
Մ.ն.փ.
 
551. Անձնական գործեր (դիմումներ, անկետաներ, ինքնակենսագրություններ, հրամանների պատճեններ և քաղվածքներ, անձնական փաստաթղթերի պատճեններ, բնութագրեր, կադրերի հաշվառման թերթիկներ)
ա) պետական իշխանության և կառավարման մարմինների, հանրապետական նշանակության կազմակերպությունների, հիմնարկ-ձեռնարկությունների ղեկավարների, պետական և քաղաքացիական առանձնաշնորհներ ունեցող անձանց, քաղաքական, գաղափարական, հասարակական հոսանքների, կազմակերպությունների ղեկավարների, ազգային ազատագրական շարժումների մասնակիցների, ՀՀ անկախության և պետականության կայացմանը մասնակցած անձանց, գիտական աստիճան և կոչում ունեցող անձանց և ստեղծագործական կազմակերպությունների անդամների
Մշտ.    
  բ) բանվորների, ծառայողների, ճարտարագիտական տեխնիկական աշխատողների, գիտաշխատողների, որոնք չունեն գիտական աստիճան և կոչում, հասարակական կազմակերպությունների աշխատողների 75տ.«Տ»ՓՍՀ 75տ.«Տ»  
552. Ասպիրանտների, ուսումնական հաստատություններ ավարտած կամ բարձր կուրսերից հեռացված ուսանողների, սովորողների անձնական գործեր (դիմումներ, ինքնակենսագրություններ, անկետաներ, բնութագրեր, հրամանների պատճեններ, անձնական քարտեր, դիպլոմների, ատեստատների, վկայականների պատճեններ, տեղեկանքներ ակադեմիական արձակուրդ տրամադրելու մասին)
ա) ասպիրանտների, ուսանողների, քոլեջների և վարժարանների սովորողների
75տ.«Տ»1 75տ.«Տ»1 1.1-3-րդ կուրսերից հեռացված ուսանողների 10տ.
  բ) հանրակրթական դպրոցների սովորողների 3տ.2 3տ.2 2. Ավարտելուց կամ դուրս գալուց հետո
553. Ուսումնական հաստատություններ չընդունված դիմորդների անձնական  գործեր (դիմումներ, ինքնակենսագրություններ,  անկետաներ, տեղեկանքներ  բնակության վայրից, բժշկական տեղեկանքներ և այլն) 1տ.1 1տ.1 1. Անձնական փաստաթղթերը
վերցնելուց հետո:
Չպահանջված
անձնական
փաստաթղթերը 50տ.
554. Արտասահման գործուղվող մասնագետների գործեր (անկետաներ, տեղեկանքներ, անձնական փաստաթղթերի պատճեններ, գործուղման հրամանների պատճեններ, ինքնակենսագրություններ, ծրագրեր) 5տ.ՓՍՀ    
555. Բանվոր-ծառայողների, ճարտարագիտական-տեխնիկական աշխատողների (այդ թվում ժամանակավոր) անձնական քարտեր 75տ.«Տ» ՓՍՀ 75տ.«Տ»  
556. Աշխատանքի չընդունված անձանց փաստաթղթեր (կադրերի հաշվառման թերթիկներ, անկետաներ, ինքնակենսագրություններ, դիմումներ) 1տ. 1տ.  
557. Անձնական գործերի հաշվառման մատյաններ 75տ. 75տ.  
558. Աշխատողների (այդ թվում նաև ժամանակավոր) ընդունման, տեղափոխման, ազատման հաշվառման քարտարաններ, մատյաններ 75տ. 75տ.  
559. Փաստաթղթեր (միջնորդություններ, ակտեր, անկետաներ) և գրագրություն անհատական դրույքների, հավելավճարի սահմանման ու վճարման մասին 3տ. 3տ.  
560. Հիմնարկ-ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների աշխատողների ցուցակներ (հաստիքացուցակային կազմը) 75տ. 75տ.  
561. Անվանացանկային աշխատողների ցուցակներ, քարտեր, հաշվառման քարտարաններ 75տ.ՓՍՀ 75տ.  
562. Անձնական գործերին փոխարինող հաշվառման քարտեր 75տ. 75տ.  
563. Մրցութային հանձնաժողովների փաստաթղթեր (արձանագրություններ, աշխատությունների ցուցակներ, հաշվետվություններ, կարծիքներ) թափուր պաշտոնների զբաղեցման, գիտաշխատողներին պաշտոնում ընտրելու մասին Մշտ.    
564. Պաշտոններում առաջ քաշման թեկնածուների և թափուր տեղերի ցուցակներ ու գրագրություն դրանց մասին 3տ. 3տ.  
565. Անձնական փաստաթղթերի բնօրինակներ (դիպլոմներ, ատեստատներ, աշխատանքային գրքույկներ) Ցպահանջ: Չվերցնելու դեպքում 50տ. ոչ պակաս  
566. Ուսանողական և աշակերտական տոմսեր, ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների  ստուգման գրքույկներ 5տ.1 5տ.1 1. Ուսումնական հաստատությունն ավարտելուց հետո
567. Հանձնման հաշվառման մատյաններ`
ա) աշխատանքային գրքույկների և նրանց
ներդիրների
բ) ուսանողական տոմսերի և ստուգման գրքույկների
50տ.

5տ.
50տ.

5տ.
 
568. Ուսումնական հաստատությունների և նախապատրաստական դասընթացների դիմորդների փաստաթղթերի գրանցման մատյաններ 1տ. 1տ.  
569. Ուսումնական հաստատությունների, որակավորման բարձրացման ինստիտուտների, ֆակուլտետների, դասընթացների շրջանավարտների դիպլոմների, ատեստատների և վկայագրերի հանձնման հաշվառման մատյաններ`
ա) ուսումնական հաստատություններում
բ) որակավորման բարձրացման
ինստիտուտներում, ֆակուլտետներում,
դասընթացներում
75տ.


5տ.
75տ.


5տ.
 
570. Փաստաթղթեր (հաշվետվություններ, ակտեր, տվյալներ) աշխատանքային գրքույկների և նրանց ներդիրների հաշվառման մասին 3տ. 3տ.  
571. Հաշվետվություններ զինապարտների ամրագրման մասին 5տ. 5տ.  
572. Զինապարտների ցուցակներ 1տ.1 1տ.1 1. Զինկոմիսարիատ-
ներում 3տ.
573. Զինապարտների հաշվառման քարտեր, քարտարաններ 3տ.1 3տ.1 1. Զորացրումից հետո
574. Գրագրություն զինապարտներին  զորահավաքների ժամանակ հաշվառելու  և տարկետում ձևակերպելու մասին 1տ.1 1տ.1 1. Զինկոմիսարիատ-
ներում 3տ.
575. Զինապարտների հաշվառման վիճակի ստուգման մատյաններ 3տ. 3տ.  
576. Գրագրություն արտասահման գործուղվող մասնագետների հավաքագրման մասին 5տ. -  
577. Գործուղվող անձանց հաշվառման քարտարաններ, ցուցակներ, մատյաններ`
ա) հանրապետությունում
բ) արտասահման
3տ.
5տ.
3տ.
5տ.
 
578. Գործուղման թերթիկների հանձնման հաշվառման մատյաններ 3տ. 3տ.  
579. Գրագրություն գործուղումների ձևակերպման մասին`
ա) հանրապետությունում
բ) արտասահման
3տ.
5տ.
3տ.
1. Գործուղումից
վերադառնալուց հետո
580. Փաստաթղթեր (վկայագրեր, ծանուցագրեր, հաշվառման մատյաններ, հաշվետվություններ) և գրագրություն մասնագետների վերապատրաստման հարցերի մասին 3տ. 3տ.  
581. Արձակուրդի ժամկետացանկեր, դիմումներ, ամփոփագրեր: Գրագրություն արձակուրդն օգտագործելու մասին 1տ. 1տ.  
582. Դիմումներ ուսումնական արձակուրդներ տալու մասին 3տ. 3տ.  
  9.2. ԿԱԴՐԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ      
583. Փաստաթղթեր (զեկուցումներ, զեկուցագրեր, տեղեկանքներ, ամփոփագրեր) նոր մասնագիտությունների գծով կադրերի պատրաստման, որակավորման բարձրացման և վերաորակավորման մասին Մշտ. 5տ.  
584. Փաստաթղթեր (ակտեր, տեղեկանքներ, ցուցակներ և այլն) գրագրություն կադրերի պատրաստման ու որակավորման բարձրացման, որակավորման դասընթացների, մասսայական տեխնիկական ուսուցման դպրոցների կազմակերպման վերաբերյալ 5տ. 5տ.  
585. Տեղեկանքներ ուսումնական հաստատությունների պրոֆիլների (թեքումների) մասին Մշտ. Մ.ն.փ.  
586. Փաստաթղթեր (նախագծեր, զեկուցումներ, եզրակացություններ) և գրագրություն ուսումնական հաստատությունների պրոֆիլների մշակման մասին`
ա) մշակման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
5տ.ՓՍՀ
5տ.
-
5տ.
 
587.  Ուսումնական հաստատությունների անձնագրեր Մշտ.1 Մ.ն.փ. 1. Վերադասից և ուսում-
նական հաստատությունից մինչև
նույն պետարխիվ
մուտքագրելու դեպքում
ընդունվում է վերադաս
մարմնի ֆոնդի կազմում
588. Գրագրություն նախապատրաստական դասընթացների կազմակերպման, դիմորդների մասնագիտական կողմնորոշման, նրանց ուսումնական հաստատություններ ընդունելու մասին 3տ. 3տ.  
589. Դիմորդներին ուսումնական հաստատություն ընդունող հանձնաժողովների նիստերի արձանագրություններ (սղագրություններ) 5տ.1

5տ.1

1. Ուսումնական
հաստատությունն
ավարտելուց կամ դուրս
գալուց հետո
590. Դիմորդների հետ անհատական հարցազրույցների արձանագրություններ 5տ.1 5տ.1
1. Նույնը
591. Հաշվետվություններ ուսումնական հաստատություններում ընդունելության քննությունների անցկացման մասին`
ա) կազմման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
5տ.
10տ.
-
 
592. Փաստաթղթեր (զեկուցագրեր, տեղեկանքներ, ամփոփագրեր, տեղեկություններ) սովորողներին ուսումնական հաստատություններ ընդունելու ընթացքի մասին 5տ. 5տ.  
593. Քննական տոմսեր և թերթիկներ 1տ. 1տ.  
594. Ուսումնական հաստատությունների դասընթացների ուսումնական ծրագրեր`
ա) տարեկան
բ) կիսամյակային, քառորդային
Մշտ.1
3տ.
Մ.ն.փ.
3տ.
1. Կազմման տեղում: Այլ կազմակերպու-
թյուններում Ս.ա.կ.
595. Հատուկ և հանրակրթական առարկաների ուսումնական ծրագրեր: Ուսումնական հաստատությունների ընդունելության քննությունների ծրագրեր`
ա) հաստատման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ն.փ.
-
Մ.ն.փ.
 
596. Փաստաթղթեր (նախագծեր, կարծիքներ, եզրակացություններ) ուսումնական ծրագրերի մշակման մասին 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
597. Ամբիոնների, ֆակուլտետների, մանկավարժական և մեթոդական խորհուրդների, մեթոդական խորհրդակցությունների նիստերի արձանագրություններ կից փաստաթղթերով (զեկուցումներ, տեղեկանքներ, մեթոդական մշակումներ) Մշտ. 10տ.  
598. Ուսումնական հաստատությունների ամբիոնների, ֆակուլտետների,  բաժանմունքների աշխատանքային պլաններ`


ա) տարեկան
բ) կիսամյակային
Մշտ.
3տ.1
5տ.
3տ.
2
1.Տարեկանի բացակայության
դեպքում Մշտ.
2. Տարեկանի բացակայության
դեպքում 5տ.
599. Ուսումնական մասի, առարկայական և ցիկլային հանձնաժողովների, արտադրական արհեստանոցների, մասնագիտական կաբինետների աշխատանքային պլաններ 3տ. 3տ.  
600. Դասախոսների անհատական աշխատանքային պլաններ և հաշվետվություններ 5տ. 5տ.  
601. Ուսումնական հաստատությունների ֆակուլտետների, ամբիոնների, բաժանմունքների հաշվետվություններ ուսումնական պլանների կատարման մասին`
ա) տարեկան
բ) կիսամյակային
Մշտ.
3տ.1
5տ.
3տ.
1.Տարեկանի բացակայության
դեպքում Մշտ.
602. Ուսումնական մասի հաշվետվություններ`
ա) տարեկան
բ) կիսամյակային
Մշտ.
3տ.1
5տ.
3տ.
1. Նույնը
603. Առարկայական և ցիկլային հանձնաժողովների նիստերի արձանագրություններ Մշտ. 10տ.  
604. Փաստաթղթեր (զեկուցումներ, եզրակացություններ, նախագծեր, տեղեկանքներ) ուսումնական առարկաների դասավանդման մեթոդների մշակման մասին 10տ.ՓՍՀ 5տ.  
605. Տեղեկանքներ, զեկուցագրեր, ուսումնադաստիարակչական, մեթոդական աշխատանքների վիճակի և դրանց կատարելագործման մասին 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
606. Դասախոսությունների կոնսպեկտներ և սղագրություններ 10տ.ՓՍՀ 5տ.  
607. Երաշխավորված դասագրքերի, մեթոդական ու ուսումնական ձեռնարկների և ուսումնական ֆիլմերի ցուցակներ 1տ. 1տ.  
608. Գրագրություն ուսումնական ծրագրերի և պլանների մշակման, դասագրքերի և ուսումնական ձեռնարկների հրատարակման նախապատրաստման մասին 3տ. 3տ.  
609. Գրագրություն ուսումնական հաստատությունների ուսումնա-դաստիարակչական և մեթոդական աշխատանքների կազմակերպման մասին 3տ. 3տ.  
610. Գրագրություն ուսումնական հաստատություններում պետական քննական հանձնաժողովների կազմի հաստատման մասին 3տ. 3տ.  
611. Սովորողների գրավոր քննությունների աշխատանքներ 1տ. 1տ.  
612. Սովորողների ստուգողական աշխատանքներ 3տ. 3տ.  
613. Ուսանողների կուրսային աշխատանքներ 2տ.1 2տ. 1.Հանրապետության ԲՈՒՀ-երի մրցանակներով պարգևատրված աշխատանքները Մշտ. Գեղարվեստական ստեղծագործական ֆակուլտետների աշխատանքները 15տ.ՓՍՀ
614. Դիպլոմային աշխատանքների նախագծեր, դիպլոմային աշխատանքներ և դրանց գրախոսություններ 5տ.1 5տ.

1.Հանրապետության ԲՈՒՀ-երի մրցանակներով պարգևատրված աշխատանքները և տնտեսության
մեջ ներդրվող հեռանկար
ունեցող աշխատանքները:
Գեղարվեստական
ստեղծագործական
ֆակուլտետների կատարված
աշխատանքները 15տ.
Նշանավոր գրախոսությունները` Մշտ.

615. Պետական քննական հանձնաժողովների նիստերի արձանագրություններ 75տ.ՓՍՀ 75տ.  
616. Դիպլոմային նախագծերի և աշխատանքների պաշտպանության հանձնաժողովների արձանագրություններ Մշտ. 75տ.  
617.

Քննական հանձնաժողովների հաշվետվությունները քննությունների անցկացման մասին`
ա) տարեկան
բ) կիսամյակային

Մշտ.
3տ.1
5տ.
3տ.
1.Տարեկանի բացակայության
դեպքում Մշտ.
618. Պետական քննական հանձնաժողովների և դիպլոմային աշխատանքների ու նախագծերի պաշտպանության հանձնաժողովների հաշվետվություններ Մշտ. 5տ.  
619. Ուսումնական հաստատությունների տեղեկանքներ և զեկուցագրեր քննությունների ընթացքի վերաբերյալ 5տ. 5տ.  
620. Քննական և ստուգարքային տեղեկագրեր 5տ. 5տ.  
621. Քննությունների ամենօրյա արդյունքների ամփոփագրեր 1տ. 1տ.  
622. Գրագրություն քննությունների և ստուգարքների անցկացման, ուսանողներին ստուգարքներ և քննություններ հանձնելու թույլտվության մասին 3տ. 3տ.  
623. Որակավորման բարձրացման դասընթացների և ֆակուլտետների աշխատանքների տարեկան ժամկետացանկեր և ուսումնական մատյաններ 3տ. 3տ.  
624. Դասերի, ստուգարքների, քննությունների, խորհրդատվությունների, դիպլոմային աշխատանքների պաշտպանության դասացուցակներ, պլաններ, ժամկետացանկեր 1տ. 1տ.  
625. Փաստաթղթեր (պլաններ, հաշվետվություններ, տեղեկանքներ) և գրագրություն ուսումնա-արտադրական էքսկուրսիաների կազմակերպման և անցկացման մասին 1տ. 1տ.  
626. Սովորողների հաճախումների մատյաններ և դասամատյաններ 5տ.1 5տ.1 1.Դասամատյաններից
հանված առաջադիմության ամփոփագրեր 25տ.
627. Սովորողների հաճախումների հաշվառման ամփոփագրեր, տեղեկագրեր`
ա) տարեկան
բ) կիսամյակային
3տ.
1տ.
3տ.
1տ.
 
628. Փաստաթղթեր սովորողների կողմից պարապմունքների բաց թողնելու պատճառների վերաբերյալ 1տ. 1տ.  
629. Արտադրական պրակտիկայի դրույթներ Մ.ն.փ. Մ.ն.փ.  
630. Փաստաթղթեր (հայտեր, պլաններ, ծրագրեր, ցուցակներ, ժամկետացանկեր, հաշվետվություններ) և գրագրություն արտադրական պրակտիկայի անցկացման մասին 3տ. 3տ.  
631. Արտադրական պրակտիկայի բազաների ցուցակներ Մ.ն.փ. Մ.ն.փ.  
632. Փաստաթղթեր (զեկուցագրեր, բացատրագրեր, տեղեկանքներ) և գրագրություն սովորողներին ուսումնական հաստատություններից հեռացման, վերականգնման և տեղափոխման մասին 5տ. 5տ.  
633. Փաստաթղթեր (ակտեր, զեկուցագրեր, տեղեկագրեր ) և գրագրություն ուսումնական հաստատությունների լաբորատորիաների, կաբինետների, արհեստանոցների կահավորման, ուսումնական և մեթոդական ծրագրերով, գրականությամբ և ֆիլմերով ապահովման մասին 3տ. 3տ.  
634. Ուսանողներին կրթաթոշակ նշանակող հանձնաժողովների արձանագրություններ, որոշումներ և կից փաստաթղթեր (առաջադրումներ, դիմումներ,  տեղեկանքներ) 5տ.1 5տ.1 1.Անվանական կրթաթոշակների հաստատման
փաստաթղթերը, անվանական կրթաթոշակներ ստացող
ուսանողների ցուցակները Մշտ.
635. Լաբորատոր և գործնական պարապմունքների և ստուգողական աշխատանքների հաշվառման մատյաններ 3տ. 3տ.  
636. Խորհրդատվությունների գրանցման մատյաններ 1տ. 1տ.  
637. Դասախոսների աշխատաժամերի հաշվառման մատյաններ, քարտարաններ և տեղեկագրեր 3տ. 3տ.  
638. Ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների անհատական տեղաբաշխման հանձնաժողովների նիստերի արձանագրություններ և անհատական տեղաբաշխման պլաններ 5տ. 5տ.  
639. Տեղեկություններ և գրագրություն ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների աշխատանքի նշանակման և տեղաբաշխման մասին 3տ. 3տ.  
640. Փաստաթղթեր (զեկուցագրեր, տեսություններ, տեղեկանքներ) ասպիրանտուրայի աշխատանքի մասին Մշտ. -  
641. Ասպիրանտուրա ընդունող հանձնաժողովների նիստերի արձանագրությունները 5տ.1 - 1.Ասպիրանտուրան ավարտելուց կամ դուրս մնալուց հետո
642. Թեկնածուական քննություններ ընդունող հանձնաժողովների նիստերի արձանագրությունները 50տ.  -  
643. Տեղեկանքներ և գրագրություն ասպիրանտուրայի ընդունելության պլանների կատարման և ասպիրանտուրայի միջոցով գիտական կադրերի պատրաստման մասին 3տ.  -  
644. Գիտական թեզերի թեմաների ընտրության համար գիտական ուղղությունների և պրոբլեմների ցուցակներ`
ա) կազմման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
-  
645. Ասպիրանտուրա ընդունվողների սեղմագրեր 3տ. -  
646. Գրագրություն գիտական ղեկավարների հաստատման, ասպիրանտուրայում սովորելու ժամկետի երկարացման մասին 3տ. -  
647. Հատուկ առարկաներից թեկնածուական քննությունների հանձնման անհատական ծրագրեր 1տ.1 - 1.Քննությունները հանձնելուց հետո
648. Ասպիրանտների անհատական պլաններ 5տ. -  
  9.3. ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ: ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՏՎԱՎՈՐ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԻ ՇՆՈՐՀՈՒՄ      
649. Ատեստավորման, որակավորման և դասային կոչումների (կարգերի) հանձնաժողովների նիստերի  արձանագրությունները և որոշումները  15տ.1ՓՍՀ 15տ.1 1.Կից փաստաթղթերը (հաշվիչ հանձնաժողովների արձանագրությունները, գաղտնի քվեարկության բյուլետեններ) 5տ.
650. Գրախոսություններ, բնութագրեր, ատեստավորման թերթիկներ,  անկետաներ ատեստավորման  անցկացման և որակավորում սահմանելու մասին 75տ.«Տ»1ՓՍՀ 75տ.«Տ» 1.Պահվում են անձնական գործերում չմտցվածները 5տ.
651. Փաստաթղթեր (տեղեկություններ, տեղեկագրեր, ցուցակներ, ժամկետացանկեր) և գրագրություն ատեստավորման անցկացման և որակավորում սահմանելու մասին 3տ. 3տ.  
652. Ատեստավորման, որակավորման և դասային կոչումների (կարգերի) հանձնաժողովների որոշումների հետ չհամաձայնելու դիմումներ և փաստաթղթեր (տեղեկանքներ, եզրակացություններ) դրանց քննարկման մասին 3տ. 3տ.  
653. Փաստաթղթեր (առաջադրումներ, միջնորդագրեր, պարգևատրման թերթիկներ, անկետաներ, բնութագրեր, ինքնակենսագրություններ, կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկներ) ՀՀ շքանշաններով, պատվոգրերով ու մեդալներով պարգևատրելու, ինչպես նաև մրցանակներ ու պատվավոր կոչումներ շնորհելու մասին Մշտ. -  
654. ՀՀ շքանշաններով, մեդալներով ու պատվոգրերով պարգևատրված, ինչպես նաև մրցանակների ու պատվավոր կոչումների արժանացած քաղաքացիների հաշվառման ցուցակներ, մատյաններ, քարտարաններ Մշտ. -  
655. Գրագրություն վերադաս մարմինների հետ պետական պարգևների ներկայացման, պատվավոր կոչումների շնորհման, պետական մրցանակների հայցման համար թեկնածուներ առաջադրելու և հաստատելու մասին Մշտ. 3տ.  
  9.4. ԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՇՆՈՐՀՈՒՄ      
656. Մասնագիտացված խորհուրդների նիստերի արձանագրություններ (սղագրություններ) գիտական թեզերի պաշտպանության և գիտական աստիճաններ շնորհելու մասին Մշտ. -  
657. Ատեստավորման գործեր (տեղեկանքներ` ձև 4.2բ, 5.8ա, բնութագրեր, կադրերի հաշվառման անձնական քարտեր, մասնագիտացված խորհրդի նիստի սղագրություններ, եզրակացություններ, գիտական թեզի անոտացիաներ և  հաշվառման գրանցման քարտեր) Մշտ.1  - 1. Մերժման դեպքում 10տ.
658. Գիտական թեզեր և դրանց սեղմագրեր Մշտ.  -  
659. Քվեաթերթիկներ և գաղտնի քվեարկության հաշվառման մատյաններ, գիտական թեզերի պաշտպանության և գիտական աստիճանների շնորհման մասնագիտացված խորհուրդների հաշվիչ հանձնաժողովների արձանագրություններ 3տ.  -  
660. Գիտական թեզերի պաշտպանության և գիտական աստիճանների շնորհման մասնագիտացված խորհուրդների աշխատանքային պլաններ 3տ.  -  
661. Գիտական թեզերի պաշտպանության պլաններ 3տ.  -  
662. Հաշվետվություններ գիտական թեզերի պաշտպանության և գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտացված խորհուրդների աշխատանքի մասին Մշտ.  -  
663. Գիտական աստիճանների շնորհման դիպլոմների և գիտական կոչումների ատեստատների հանձնման մատյաններ Մշտ.    
664. Ամփոփագրեր գիտական թեզեր պաշտպանած անձանց թվաքանակի վերաբերյալ Մշտ. -  
665. Գրագրություն գիտական թեզերի պաշտպանության, գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտացված խորհուրդների ստեղծման և գիտական թեզերի պաշտպանության ու գիտական աստիճանների շնորհման մասին 5տ.ՓՍՀ -  
  10. ԱԶԳԱԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ      
  10.1. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ      
666. Թոշակավորող հանձնաժողովների նիստերի արձանագրությունները 75տ.ՓՍՀ -  
667. Պետական նպաստներ նշանակող հանձնաժողովների արձանագրություններ և որոշումներ 10տ.1 10տ.1 1. Նպաստների վճարումից հետո
668. Փաստաթղթեր (առաջադրումներ, միջնորդագրեր, դիմումներ, անկետաներ, քաղվածքներ արձանագրություններից, տեղեկանքներ) և գրագրություն  անհատական և արտոնյալ թոշակների  սահմանման մասին 10տ.1 10տ. 1. Ստեղծագործական աշխատանքով զբաղվողների
համար Մշտ.
669. Թոշակավորման գործեր (առաջադրումներ, միջնորդագրեր, անկետաներ, քաղվածքներ, անձնական փաստաթղթերի պատճեններ, դիմումներ, տեղեկանքներ աշխատավարձի  չափի և աշխատանքային ստաժի մասին)`
ա) անհատական և արտոնյալ թոշակառուների
բ) գերատեսչական և ընդհանուր կարգով
սահմանված թոշակառուների
Մշտ.

5տ.1
5տ.1 1. Թոշակի վճարումը դադարեցնելուց հետո
670. Թոշակավորման հանձնարարականներ 3տ. 3տ.  
671. Արտոնյալ թոշակավորվող բանվոր-ծառայողների ցուցակներ 50տ. 50տ.  
672. Գրագրություն սոցիալական ապահովագրության, թոշակների ու նպաստների նշանակման ու վճարման և նյութական օգնություն ցույց տալու մասին 3տ. 3տ.  
673. Սոցիալական ապահովագրություն գծով փաստաթղթերի հաշվառման մատյաններ 5տ. 5տ.  
674. Փաստաթղթեր (պլաններ, հաշվարկներ, հաշվետու տվյալների վերլուծություններ) երեխաներին և անապահով ընտանիքներին նպաստներ նշանակելու մասին 5տ. 5տ.  
  10.2.ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋԱՐԱՆԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ      
675. Փաստաթղթեր (զեկուցագրեր, տեսություններ, լրատվություններ, տեղեկանքներ, հետազոտումների ակտեր, տեղեկություններ) բուժկանխարգելման և առողջարանային հիմնարկների կազմակերպման և գործունեության մասին Մշտ. 5տ.  
676. Փաստաթղթեր (տեղեկանքներ, պլաններ, քարտեր, տվյալներ, ցուցակներ) և գրագրություն հիմնարկ-ձեռնարկություններում, կազմակերպություններում բժշկական հիմնարկների (կետերի) առկայության ու վիճակի, ազգաբնակչությանը բժշկական օգնություն տալու և պարբերաբար անցկացվող բուժստուգումների մասին 3տ. 3տ.  
677. Տվյալներ բուժկանխարգելիչ առողջարանային հիմնարկներում հանգստացողների ու հիվանդների կազմի, քանակի և տեղաշարժի մասին 1տ. 1տ.  
678. Հաշվետվություններ, տեղեկանքներ, հիմնարկ-ձեռնարկությունների աշխատողների հիվանդանալու պատճառների մասին 5տ.ՓՍՀ 10տ.  
679. Անաշխատունակության թերթիկներ և փաստաթղթեր (գրագրություն, ակտեր, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ) դրանց տրման կարգի և ճշտության մասին 5տ. 3տ.  
680. Բժշկական աշխատանքային փորձագիտական հանձնաժողովների որոշումները, բժշկական-կոնսուլտացիոն հանձնաժողովների եզրակացությունները 5տ. 3տ.  
681. Անաշխատունակության թերթիկների գրանցման մատյաններ 5տ. 5տ.  
682. Բժշկական-աշխատանքային փորձագիտական հանձնաժողովների որոշումների բժշկական-կոնսուլտացիոն հանձնաժողովների եզրակացությունների գրանցման մատյաններ  3տ.  3տ.  
683. Միաժամանակյա տեղեկություններ և ամփոփագրեր հիվանդանալու պատճառների և բուժկետերում, պոլիկլինիկաներում սպասարկվողների թվաքանակի մասին  3տ.  3տ.  
684. Բժշկական քարտեր (հիվանդությունների  պատմություններ)`
ա) ստացիոնար հիվանդների
բ) ամբուլատոր հիվանդների


25տ.1
5տ.
2


25տ.1
5տ.
2
1.Գիտահետազոտական և կլինիկական բուժ.առողջարանային հիմնարկներում այն հիվանդությունների պատմությունները, որոնք ունեն էական նշանակություն բուժման ու բժշկության պատմության զարգացման ուսումնասիրման համար Մշտ.
2.Դուրս գրվելուց հետո
685. Անձնական քարտեր, բժշկական տեղեկանքներ, անալիզներ, մանկական հիմնարկներում երեխաների զարգացման պատմություններ`
ա) մանկամսուրներում և մանկապարտեզներում
բ) որբանոցներում և մանկատներում
50տ.«Տ» 5տ.
50տ.«Տ»
 
686. Ամբուլատոր հիվանդների գրանցման մատյաններ 5տ. 5տ.  
687. Գրագրություն բուժ.առողջարանային հիմնարկներում տեղեր հատկացնելու, պոլիկլինիկաներում ամրագրելու, բուժսննդի կազմակերպման, նշանակման ու հատկացման մասին 3տ. 3տ.  
688. Գերատեսչական պոլիկլինիկաներում ամրագրված աշխատողների և նրանց ընտանիքների անդամների ցուցակները 1տ. 1տ.  
689. Պայմանագրեր բուժ.առողջարանային սպասարկման և բուժական նպատակներով ուղեգրերի հատկացման մասին 3տ.1 3տ.1 1.Պայմանագրի ժամկետը լրանալուց հետո
690. Բուժ.առողջարանային քարտեր 3տ. 3տ.  
691. Բուժ.առողջարանային և բուժ.կանխարգելիչ հիմնարկներում բուժվողների գրանցման քարտեր 3տ. 3տ.  
692. Փաստաթղթեր (ակտեր, տեղեկություններ, զեկուցագրեր) հիվանդների և հանգստացողների կողմից բուժ.առողջարանային ռեժիմի խախտման մասին 3տ. 3տ.  
693. Հանգստացողների և հիվանդների տպավորությունների մատյաններ բուժ-առողջարանային հիմնարկների աշխատանքի մասին Մշտ. Մշտ.1 1.Հանձնվում են պետպահպանման վերադասի ֆոնդի հետ միասին
694. Բուժ.առողջարանային հիմնարկներում հիվանդների, հանգստացողների ընդունման և դուրս գրման հաշվառման մատյաններ, այցելումների ժամկետացանկեր 3տ. 3տ.  
695. Փաստաթղթեր (դիմումներ, արձանագրություններ, տեղեկագրեր, օրդերներ, պլաններ, տեղեկանքներ, ցուցակներ) և գրագրություն բուժ.առողջարանային հիմնարկների ուղեգրեր հատկացնելու, ձեռք բերելու, հաշվառման, բաշխման և իրացման մասին 3տ. 3տ.  
696. Բուժ-առողջարանային հիմնարկների ուղեգրերի մուտքագրման, բաշխման և հանձնման հաշվառման մատյաններ, տեղեկագրեր 3տ. 3տ.  
697. Բուժ-առողջարանային գրքույկներ և բուժ-առողջարանային հիմնարկների ուղեգրեր, ուղեգրերի արմատիկներ 3տ. 3տ.  
698. Բուժ. առողջարանային և բժշկա-կոնսուլտացիոն հանձնաժողովների աշխատանքների գրանցման մատյաններ 3տ. 3տ.  
699. Դեղորայքի պահանջագրեր և գրագրություն դրանք բաց թողնելու մասին 3տ. 3տ.  
  10.3. ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ-ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ      
700. Փաստաթղթեր (զեկուցագրեր, տեսություններ, տեղեկություններ, տեղեկանքներ) բնակարանային-կոմունալ ֆոնդի վիճակի, շահագործման և բնակելի տների կառավարման հարցերի մասին 3տ. 3տ.  
701. Ակտեր և տեղեկանքներ բնակելի ֆոնդի տեխնիկական վիճակի ու պահպանման մասին 5տ. 5տ.  
702. Գրագրություն բնակելի ֆոնդի տեխնիկական անձնագրավորման և տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ 3տ. 3տ.  
703. Փաստաթղթեր (ակտեր, դիմումներ, արձանագրություններ, եզրակացություններ, տեղեկանքներ, ցուցակներ, որոշումների պատճեններ) բնակարանային-կենցաղային  պայմանների հետազոտման և  բնակտարածության հատկացման մասին 5տ.1 5տ.1 1. Բնակելի մակերես հատկացնելուց հետո
704. Պայմանագրեր, համաձայնագրեր հիմնարկներին պատկանող շենքերում բնակտարածություններից օգտվելու  իրավունքի մասին 3տ.1 3տ.1 1. Պայմանագրի ժամկետը լրանալուց հետո
705. Փաստաթղթեր (դիմումներ, զեկուցագրեր, տեղեկություններ, տեղեկանքներ, որոշումների պատճեններ) և գրագրություն բնակտարածությունը (անշարժ գույքը) փոխանակելու և  օտարելու մասին 5տ.1 5տ.1 1. Գործարքն ավարտելուց հետո
706. Բնակհանձնաժողովների նիստերի արձանագրություններ 5տ. 5տ.  
707. Գրագրություն բնակելի կոոպերատիվների և համատիրությունների կազմակերպման և դրանցում անդամագրվելու մասին 5տ. 5տ.  
708. Բնակտարածություն ստանալու հերթագրվածների ցուցակներ Մ.ն.փ.  Մ.ն.փ.  
709. Բնակտարածություն ստանալու հաշվառման մատյաններ Մ.ա.կ. Մ.ա.կ.  
710. Բնակտարածության օրդերներ (վկայական) ստացող անձանց ցուցակներ 3տ. 3տ.  
711. Բնակտարածությունից օգտվելու իրավունքի օրդերներ (վկայականներ)  նրանց արմատիկներ և տեղեկանքներ Մինչև բնակտարածությունից օգտվելու վերջը   
712. Բնակտարածության օրդերներ (վկայականներ) տալու հաշվառման գրքեր 10տ. 10տ.  
713. Բնակշահագործման հիմնարկների կողմից բնակիչներին տրված փաստաթղթեր (տեղեկանքների, վկայականների, լիազորագրերի պատճեններ)   3տ.  
714. Բնակիչների գրանցման գրքեր (տնային գրքեր)   - 75տ.1 1.Տունը քանդելուց հետո պահպանության են տրվում գերատեսչական արխիվներին
715. Բնակիչների ցուցակներ   3տ.  
716. Դիմումներ, գրագրություն, երաշխավորագրեր բնակիչների գրանցման և դուրս գրման մասին 3տ. 3տ.  
717. Փաստաթղթեր (ծանուցումների պատճեններ, տեղեկություններ, հաշվարկներ, ցուցակներ, տեղեկանքներ) աշխատավարձի և բնակվարձի մասին - 3տ.  
718. Բնակվարձակալների անձնական հաշիվներ - Մ.ն.փ.  
719. Գրագրություն հանրակացարաններում տեղեր հատկացնելու և այնտեղից դուրս գրելու մասին 3տ. 3տ.  
720. Հանրակացարաններում տեղեր ստանալու հերթագրման մատյաններ 5տ. 5տ.  
721. Փաստաթղթեր (ակտեր, զեկուցագրեր, տեղեկություններ, առաջարկություններ) և գրագրություն հասարակական սննդի կազմակերպման մասին 3տ. 3տ.  
722.  Փաստաթղթեր (ակտեր, տեղեկություններ, տեղեկանքներ, զեկուցագրեր) և գրագրություն հասարակական սննդի ձեռնարկությունների առկայության, վիճակի ստուգման և նրա բարելավման միջոցառումների վերաբերյալ 3տ. 3տ.  
723. Հասարակական սննդի ձեռնարկություններում փորձանմուշներ վերցնելու հաշվառման մատյաններ   1տ.  
724. Պատրաստված ճաշատեսակների համար մթերքների ծախսման չափաբաժիններ և գրագրություն դրանց փոփոխման մասին 1տ. 1տ.  
725. Փաստաթղթեր (զեկուցագրեր, տեղեկանքներ, տեղեկություններ) կոլեկտիվ բանջարաբուծության և այգեգործության զարգացման մասին 10տ.ՓՍՀ 5տ.  
726. Այգեգործական կոոպերատիվների վարչությունների նիստերի արձանագրություններ, դրանց կից փաստաթղթեր (դիմումներ, որոշումներ, առաջադրումներ) 5տ. 5տ.  
727. Գրագրություն կոլեկտիվ այգեգործության և բանջարաբուծության կազմակերպման, հողատարածքների հատկացման, տնկանյութի ձեռք բերման, վարկերի տրամադրման և այլ հարցերի մասին 3տ. 3տ.  
728. Փաստաթղթեր (պլաններ, տեղեկանքներ, ցուցակներ) հողատարածքներ հատկացնելու մասին Մինչև այգեգործական կոոպերատիվների լուծարումը  
729. Այգեգործների անդամատոմսեր    Մ.ն.փ.  
730. Փաստաթղթեր (տեղեկություններ, գրագրություններ, տեղեկանքներ և այլն) ջերմոցային տնտեսության կազմակերպման և աշխատանքների մասին 3տ. 3տ.  
  10.4.ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ      
731. Գրագրություն մանկական հիմնարկների կազմակերպման, կահավորման, բուժկանխարգելիչ և առողջարարական աշխատանքների, բուժ.անձնակազմի համալրման և այլ հարցերի մասին 3տ. 3տ.  
732. Փաստաթղթեր (զեկուցագրեր, տեղեկանքներ, ամփոփագրեր) երեխաների հանգստի կազմակերպման վերաբերյալ 3տ. 3տ.  
733.  Փաստաթղթեր (պլաններ, զեկուցագրեր, դիմումներ) և գրագրություն մանկական հիմնարկներում երեխաներին տեղ հատկացնելու վերաբերյալ 3տ. 3տ.  
734. Մանկական հիմնարկների աշխատանքի վիճակի հետազոտման ակտեր      
735. Ծնողական կոմիտեների նիստերի և ծնողական ժողովների արձանագրություններ - 5տ.  
736. Մանկական հիմնարկներում դաստիարակչական աշխատանքի անցկացման պլաններ և երեխաների հետ պարապմունքների անցկացման դասացուցակներ - 3տ.  
737. Մանկական հիմնարկներում մանկավարժական գործընթացի դիտարկման տետրեր - 3տ.  
738. Մանկապարտեզներում և մսուրներում երեխաների տեղաշարժի մատյաններ - 5տ.  
739. Մանկապարտեզներ, մսուրներ երեխաների հաճախումների մատյան - 1տ.  
740. Մանկապարտեզների և մսուրների երեխաների ցուցակներ Մ.ն.փ. Մ.ն.փ.  
741. Ճամբարներ գնացող երեխաների ցուցակներ 1տ. 1տ.  
742. Փաստաթղթեր (ծննդականի պատճեններ, բժշկական տեղեկանքներ, ուղեգրեր, ծնողների աշխատավայրերից տեղեկանքներ) մանկապարտեզներ և մանկամսուրներ երեխաների ընդունման մասին - 1տ.1 1. Երեխայի դուրս գալուց հետո
743. Մանկապարտեզներում և մսուրներում երեխաների գտնվելու համար դրամական մուծումների հաշվառման տեղեկանքներ 1տ. 1տ.  
  10.5. ԱԶԳԱԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱԿԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ, ԻՆՔՆԱԳՈՐԾ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ      
744. Փաստաթղթեր (տեղեկություններ, զեկուցագրեր, տեղեկանքներ) և գրագրություն ազգաբնակչության շրջանում կուլտ-մասսայական աշխատանքի վիճակի մասին
ա) կազմման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
5տ.
Մ.ա.կ.
 
745. Մշակույթի տների, պալատների ղեկավար մարմինների, նրանց գեղարվեստական խորհուրդների նիստերի արձանագրություններ Մշտ. 10տ.  
746. Ինքնագործ ստեղծագործության մրցույթներ և ստուգատեսներ ներկայացված աշխատանքների լուսանկարներ, էսքիզներ, գծագրեր և մասնակիցների ցուցակներ ու անկետաներ 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
747. Երեկոների, համերգների անցկացման սցենարներ, թեմատիկ պլաններ 10տ.ՓՍՀ 5տ.  
748. Հեռուստառադիոհաղորդումների տեքստեր 5տ.ՓՍՀ1 5տ. 1.Տեքստերի պահպանման ժամկետները որոշվում են գերատեսչական ցանկով
749. Գրագրություն մշակութային հիմնարկների կահավորման, գեղարվեստական ձևավորման ու աշխատանքի կազմակերպման, ստեղծագործական փառատոնների, ստուգատեսների ու երեկոների անցկացման, գեղարվեստական կոլեկտիվների համալրման մասին 3տ. 3տ.  
750. Փաստաթղթեր (պլաններ, տեղեկանքներ, գրականություն և այլն) գրադարանների և տեղեկատու լրատվական ֆոնդերի համալրման և դրանց աշխատանքի կազմակերպման վերաբերյալ 3տ. 3տ.  
751. Փաստաթղթեր (ցուցակներ, կատալոգներ, հաշվետվություններ) գրականության տարեկան բաժանորդագրության ձևակերպման  վերաբերյալ 1տ.1 1տ.
Բաժանորդագրական գրականություն ստանալուց հետո
752. Գրադարանների և տեղեկատու լրատվական ֆոնդերի աշխատանքի հաշվառման օրագրեր, նյութերի հաշվառման գույքամատյաններ, գումարային հաշվառման մատյաններ, քարտերի գրանցման մատյաններ, դուրս գրված գրականության ցուցակներ, գրքերի քարտարաններ Մինչև գրադարանի լուծարումը  
753. Ընթերցողների կորցրած և փոխարենն ընդունված գրականության հաշվառման մատյաններ 3տ. 3տ.  
754. Գրքափոխանակությամբ կամ անվճար ստացված գրականության և հիմնական ֆոնդից փոխանակային ֆոնդ տրված հրատարակությունների ցուցակներ և ակտեր 3տ. 3տ.  
755. Գրքերի և պարբերական հրատարակությունների դուրս գրման ակտեր 10տ.1 10տ.1 1.Գրադարանային ֆոնդի ստուգումից հետո
756. Գրադարանների գույքագրման և ստուգող հանձնաժողովների արձանագրություններ և ակտեր Մինչև գրադարանի լուծարումը  
757. Գրագրություն գրադարանային և տեղեկատու լրատվական ֆոնդերի վերագրանցման և կարգավորման աշխատանքների կազմակերպման, ֆոնդերի դասակարգման, ընթերցողների սպասարկման մասին 3տ. 3տ.  
758. Միջգրադարանային աբոնեմենտի գծով հարցումների և գրականության ստացման հաշվառման մատյաններ և պատվերաթերթիկներ 3տ. 3տ.  
759. Ընթերցողների կողմից գրականության ստացման պահանջագրեր 1 ամիս 1 ամիս  
760. Մատենագիտական տեղեկանքների գրանցման մատյաններ Մինչև գրադարանի լուծարումը  
761. Ընթերցողների ֆորմուլյարների քարտարաններ 3տ.1 3տ.1 1.Ընթերցողների վերագրանցումից և գրքերի վերադարձից հետո
762. Միջգրադարանային աբոնեմենտներով  օգտվող ընթերցողների քարտարան 1տ.1 1տ.1 1.Միջգրադարանային աբոնեմենտների սպասարկման պայմանագիրը լրանալուց հետո
763. Ընթերցողների ամենօրյա հաշվառման և տրված գրականության մատյաններ, օրագրեր 3տ. 3տ.  
  10.6. ՄԱՐԶԱԿԱՆ-ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ      
764. Փաստաթղթեր (զեկուցագրեր, ամփոփագրեր, տեղեկություններ) մարզական կոլեկտիվների ստեղծման և ազգաբնակչությանը դրանց մեջ ներգրավելու մասին Մշտ. 5տ.  
765. Ամփոփագրեր, տեղեկություններ մարզական կոլեկտիվների թվաքանակի և կազմի մասին 5տ. 5տ.  
766. Փաստաթղթեր (անկետաներ, արձանագրություններ, աղյուսակներ, դրույթներ, ամփոփագրեր, լուսանկարներ, ցուցակներ) սպարտակիադաներին և սպորտային այլ մրցույթներին մարզական կոլեկտիվների և մարզիկների մասնակցության մասին Մշտ. 10տ.  
767. Փաստաթղթեր (հայտեր, հայտաթերթիկներ, օրացուցային պլաններ) և գրագրություն սպորտային, զինասպորտային մրցումների, շքերթների, տուրիստական արշավների, մարզական հավաքների և այլ միջոցառումների կազմակերպման և նրանց անցկացման մասին 3տ. 3տ.  
768. Փաստաթղթեր (արձանագրություններ, ամփոփագրեր, տեղեկություններ, ցուցակներ) և գրագրություն մարզական նորմաների և կարգերի հանձնման մասին 3տ. 3տ.  
769. Մարզական գույքի և համազգեստի հատկացման տեղեկագրեր 3տ. 3տ.  
  11. ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ      
  11.1. ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ      
770. Փաստաթղթեր (զեկուցագրեր, ամփոփագրեր, տեղեկություններ, տեղեկանքներ) գիտատեխնիկական լրատվության և քարոզչական աշխատանքների մասին 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
771. Գրագրություն գիտատեխնիկական լրատվության և քարոզչության կազմակերպման, պլանավորման և օգտագործման մասին 3տ. 3տ.  
772. Գրագրություն գիտալրատվական հրատարակչությունների մշակման, ռադիոհեռուստահաղորդումների նախապատրաստման, կինոլրատվության թողարկման մասին 3տ. 3տ.  
773. Լրատվական հրատարակչություններ (տեղեկագրեր, բանբերներ, լրատվական թերթիկներ, նամակներ, կատալոգներ, ցուցակներ, տեղեկատուներ, ժողովածուներ)`    

ա) կազմման տեղում 

Պետական պահպանման չեն հանձնվում: Պահպանվում են կազմակերպություններում  
բ) այլ հիմնարկներում Մ.ա.կ. Մ.ա.կ.  
774.  Լրատվական, ռեֆերատիվ և մատենագրական հավաքածուներ, գրականության թեմատիկ և մատենագրական ցուցիչներ լրատվության ընտրական տարածման համակարգի վերաբերյալ Մ.ա.կ. Մ.ա.կ.  
775. Տեխնիկական նորությունների քարտարաններ      
  ա) կազմման տեղում  Պետական պահպանման չեն հանձնվում: Պահպանվում են կազմակերպություններում  
  բ) այլ հիմնարկներում Մ.ա.կ. Մ.ա.կ.  
776. Գիտատեխնիկական լրատվության վերլուծական տեսություններ (զեկուցագրեր)`
ա) կազմման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
-
Մ.ա.կ.
 
777. Լրատվական տեսություններ`      
  ա) կազմման տեղում Պետական պահպանման չեն հանձնվում: Պահպանվում են կազմակերպություններում  
  բ) այլ հիմնարկներում Մ.ա.կ. Մ.ա.կ.  
778. Գիտատեխնիկական լրատվության գրանցման մատյաններ, ստուգիչ ու հաշվառման քարտեր 5տ. 5տ.  
779. Փաստաթղթեր (տեղեկանքներ, ամփոփագրեր, տեղեկություններ, հաշվետվություններ) գիտատեխնիկական լրատվության օգտագործման հաշվառման և պահանջարկի մասին 3տ. 3տ.  
780. Գրագրություն ձեռագրերի ավանդատվության մասին 3տ. 3տ.  
781. Գրագրություն թերթերում և ամսագրերում լրատվական նյութերի հրապարակման և տեղեկատու-լրատվական սպասարկման մասին 3տ. 3տ.  
782. Փաստաթղթեր (թեմատիկ ցուցադրական պլաններ, սխեմաներ, նկարագրումներ, ցուցանմուշների բնութագրեր, կատալոգներ, ուղեցույցներ, ուրվագրեր, ալբոմներ, փորձաքննության ակտեր, մասնակիցների ցուցակներ, զեկուցագրեր, տեղեկանքներ, տպավորությունների գրքեր) ցուցահանդեսների նախապատրաստման և անցկացման մասին Մշտ. 10տ.  
783. Փաստաթղթեր (դիպլոմներ, ատեստատներ, վկայագրեր, պատվոգրեր) ցուցահանդեսներին մասնակցելու համար պարգևատրման մասին Մշտ. 10տ.  
784. Գրագրություն ցուցահանդեսների կազմակերպման, անցկացման և արդյունքների ամփոփման մասին 3տ. 3տ.  
785. Ցուցահանդեսներում էքսկուրսիաների հաշվառման մատյաններ 3տ. 3տ.  
  11.2. ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ      
786. Խմբագրական հրատարակչական և գեղարվեստական խորհուրդների, խմբագրական կոլեգիաների, խմբագրությունների խորհրդակցությունների արձանագրություններ, սղագրություններ Մշտ. 10տ.  
787. Հեղինակային ակտիվի և սեփական թղթակիցների խորհրդակցությունների արձանագրություններ և սղագրություններ Մշտ. 10տ.  
788. Գրագրություն ղեկավար մարմինների և արտասահմանյան երկրների հետ հրատարակությունների լույս ընծայման մասին 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
789. Հրատարակությունների լույս  ընծայման
թեմատիկ պլաններ`

ա) ամփոփ
բ) տարեկան և հեռանկարային
գ) եռամսյակայինՄշտ.
Մշտ.1
3տ.2

-
10տ.
3տ.3

1. Կազմման տեղում: Այլ հիմնարկներում Մշտ.
2. Տարեկանի բացակայության դեպքում Մշտ.
3. Տարեկանի բացակայության դեպքում 10տ.
790. Հրատարակությունների լույս ընծայման թեմատիկ պլանների նախագծեր, համառոտագրված թեմատիկ պլաններ, գեղարվեստապոլիգրաֆիկ պլաններ 3տ. 3տ.  
791. Հրատարակությունների հեղինակային և շարվածքային ձեռագրեր, էջատված շարվածքներ,  սրբագրություններ1 1.Հայտնի հասարակական քաղաքական գործիչների գրականության, արվեստի, մշակույթի, գիտության, տեխնիկայի, արտադրության գործիչների, ինչպես նաև հասարակական ճանաչում և մրցանակ ստացածների Մշտ.
  ա) հեղինակի ուղղումով կամ  խմբագրի կողմից կատարված  ուղղումներով  3տ.2 ՓՍՀ 3տ.2 2. Հրատարակվելուց հետո
  բ) առանց ուղղման   Մ.ա.կ.3 Մ.ա.կ. 3. Հրատարակելուց հետո ոչ պակաս 1տ.
792. Չհրապարակված աշխատանքների հեղինակային ձեռագրեր  3տ.1 3տ. 1. Գրախոսների կողմից դրական գնահատված հեղինակների կողմից ետ չպահանջված ձեռագրերը Մշտ.
793. Հրապարակված թարգմանությունների ձեռագրեր1 1.Հայտնի թարգմանիչների, գրողների, տեխնիկայի, գիտության գործիչների կողմից կատարված թարգմանությունները, ինչպես նաև հրապարակման ժամանակ զգալի կրճատված թարգմանությունների ձեռագրերը Մշտ.
  ա) գրական թարգմանությունների (շարվածքային օրինակներ,  էջատված շարվածքներ, սրբագրությունների խմբագրի կամ թարգմանչի  ուղղումներով) 3տ.2 ՓՍՀ  3տ.2 2.Հրապարակումից հետո
3.Հրապարակումից հետո 1 տարուց ոչ պակաս
  բ) տողացի թարգմանությունների Մ.ա.կ.3 Մ.ա.կ.3  
794. Չհրատարակված թարգմանությունների ձեռագրեր 3տ.1 3տ. 1. Հանրաճանաչ թարգմանիչների,   գործիչների, ինչպես նաև գրախոսներից դրական գնահատական ստացած թարգմանությունները Մշտ.
795. Հրատարակությունների պատկերազարդումներ 3տ.1 3տ. 1. Մշտական պահպանության թողնված ձեռագրերի, ինչպես նաև հանրաճանաչ նկարիչների և հասարակական ճանաչում ստացած պատկերազարդումները Մշտ.
796. Հրատարակությունների գրաֆիկական փաստաթղթեր (գծագրեր, սխեմաներ, դիագրամաներ) 3տ.1 3տ. 1. Մշտական պահպանության թողնված ձեռագրերինը Մշտ.
797. Հրատարակությունների և թերթիկների հսկողական օրինակներ և ազդօրինակներ Մ.ա.կ. Մ.ա.կ.  
798. Ձեռագրերի հրատարակման գործեր (ստեղծագործական հայտ, գրագրություն, գրախոսություններ, պայմանագրեր և այլ պահպանության փաստաթղթեր, որոնք կապված են ձեռագրերի հետ տարվող և աշխատանքների և լույս ընծայումը նախապատրաստելու հետ) 3տ.1 3տ.1 1. Մշտական ենթակա ձեռագրերինը նշանավոր դեմքերի գրախոսությունները Մշտ.
799. Ձեռագրերի հրատարակման գործերի մեջ չմտած, սակայն  ձեռագրերին վերաբերող գրախոսություններ 3տ.1 3տ.1 1. Հանրաճանաչ դեմքերի և մշտական պահպանության ենթակա ձեռագրերի գրախոսությունները Մշտ.
800. Գրքերի հրատարակման գործեր (խմբագրական անձնագրեր, սրբագրության շարժի քարտեր, ձեռագրի տիտղոսաթերթեր, մատենագրական նկարագրեր, կալկուլացիաներ, հրատարակման պատրաստ լինելու մասին ակտեր) 3տ.1 3տ.

1. Մշտական պահպանության ենթակա ձեռագրերինը Մշտ.
801. Գրագրություն հեղինակների հետ լրացուցիչ աշխատանքների, ուղղումների կամ ձեռագրերի ոչ պիտանիության մասին 3տ.1 3տ. 1.Հանրաճանաչ գործիչների նամակները Մշտ.
802. Գրագրություն հրատարակության ձևավորման մասին1 1. Պահպանության ժամկետը հաշվի է առնվում լույս տեսնելուց հետո
  ա) գեղարվեստական 1տ. 1տ. 1.Հանրաճանաչ գործիչների նամակները Մշտ.
  բ) տեխնիկական 1տ. 1տ.  
803. Գրագրություն հեղինակային իրավունքի պահպանման մասին 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
804. Գրախոսությունների գրանցման մատյաններ, հեղինակի ձեռագրերի քարտեր 5տ. 5տ.  
805. Բնագիր նկարազարդումների, ձեռագրերի, լույս ընծայված հրատարակությունների գրանցման մատյաններ, քարտեր 10տ. 10տ.  
806. Ազդօրինակների և հսկողական օրինակների առաքումների հաշվառման մատյաններ 1տ. 1տ.  
807. Փաստաթղթեր հրատարակչական պլանի կատարման մասին (տեղեկանքներ, տեղեկություններ, ամփոփագրեր, հաշվետվություններ) Մշտ. 5տ.  
808. Լույս տեսած հրատարակությունների ցուցակներ Մշտ. 10տ.  
809. Գրախոսությունների տեսություններ Մշտ. -  
810. Տպաքանակային կալկուլացիոն հանձնաժողովների նիստերի արձանագրություններ 5տ. 5տ.  
811. Գրագրություն հրատարակությունների պատվերների կատարման, դրանց առաքման, իրացման, տարածման, հրատարակչական խոտանի դեմ պայքարի միջոցառումների մասին 3տ. 3տ.  
812. Հրատարակչական, պատճենահանման և բազմացման աշխատանքների հայտեր, պատվերներ, կարգագրեր և դրանց հաշվառման մատյաններ 1տ. 1տ.  
813. Փաստաթղթեր (հաշվետվություններ, տեղեկություններ, ակտեր), գրագրություն պոլիգրաֆիկ նյութերի մատակարարման և ծախսումների մասին 3տ. 3տ.  
814. Տպատառի նմուշների առանձնատիպերի մատյաններ, թերթիկներ կից բացատրագրերով Մշտ. 10տ.  
  12. ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԵՏ       
  12.1. ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ      
815. ՀՀ անդամակցությամբ միջազգային կազմակերպությունների կանոնադրություններ, դրույթներ Մշտ.  -  
816. Միջազգային կազմակերպությունների աշխատանքներին մասնակցող պատվիրակություններին և մասնագետներին տրված ցուցումներ, առաջադրանքներ Մշտ.  -  
817. Փաստաթղթեր (տեղեկանքներ, դիմումներ, զեկուցագրեր) և գրագրություն միջազգային կազմակերպություններին և միություններին անդամակցելու մասին Մշտ. 10տ.  
818. Փաստաթղթեր (զեկուցումներ, արձանագրություններ, հաշվետվություններ, հուշաթերթիկներ, տեղեկանքներ, տեղեկատվություն) արտասահմանյան երկրների ներկայացուցիչների հետ բանակցությունների մասին Մշտ. 10տ.  
819. Ելույթների տեքստեր, արտասահմանյան երկրների ներկայացուցիչների հետ զրույցների գրառումներ Մշտ. 5տ.  
820. Փաստաթղթեր (ծրագրեր, պլաններ, հանդիպումների անցկացման ծրագրեր, ժամկետացանկեր) և գրագրություն արտասահմանյան երկրների ներկայացուցիչների ընդունման և հանրապետությունում գտնվելու մասին 5տ. 5տ.  
821. Արտասահմանյան երկրների ներկայացուցիչների այցելության հաշվառման քարտարաններ և մատյաններ Մշտ. 5տ.  
  12.2. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ, ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ    -  
822. Փաստաթղթեր (առաջարկություններ, հանձնարարություններ, հաշվարկներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր) և գրագրություն արտասահմանյան երկրների հետ համագործակցության հեռանկարային պլանների մշակման մասին 10տ.ՓՍՀ  -  
823. Փաստաթղթեր (նամակներ, հաղորդագրություններ, կտրոններ թերթերից) համագործակցության օբյեկտներում ինտերնացիոնալ աշխատանքային նախաձեռնությունների, բարեկամության հերթափոխների անցկացման մասին Մշտ. 10տ.  
824. Փաստաթղթեր (համաձայնագրեր, պայմանագրեր, վավերագրեր, կոնտրակտներ) արտասահմանյան երկրների հետ համագործակցության հաստատման մասին Մշտ. -ուղղ.  
825. Փաստաթղթեր (նախագծեր, առաջարկություններ, դիտողություններ, եզրակացություններ) և գրագրություն արտասահմանյան երկրների հետ համագործակցության համաձայնագրերի, կոնտրակտների, պայմանագրերի նախապատրաստման մասին 10տ.ՓՍՀ -  
826. Միջազգային համաձայնագրերի, կոնտրակտների, պայմանագրերի գրանցման մատյաններ Մշտ. -   
827. Փաստաթղթեր (ծրագրեր, պլաններ, արձանագրություններ, պայմանագրեր, ակտեր) և գրագրություն հանրապետությունում օտարերկրյա մասնագետների և բանվորների արտադրատեխնիկական ուսուցման մասին 5տ.ՓՍՀ -  
828. Պատվիրակությունների և մասնագետների արտասահմանյան գործուղման պլաններ, պատվերներ, կարգագրեր 5տ. -  
829. Գրագրություն արտասահմանյան զբոսաշրջիկության կազմակերպման և զբոսաշրջիկների խմբերի համալրման մասին: Զբոսաշրջիկների անկետաներ, ցուցակներ 3տ. 3տ.  
830. Միջազգային հարաբերությունների կոնյունկտուրային տեսություններ, ամփոփագրեր Մշտ. -  
831. Փաստաթղթեր (ակտեր, ցուցակներ, եզրակացություններ, տեղեկանքներ) և գրագրություն ներմուծվող և արտահանվող նյութերի, սարքավորումների ընդունման հանձնման մասին Մշտ. -  
832. Փաստաթղթեր (եզրակացություններ, ակտեր, տեղեկանքներ տեխնիկատնտեսական հիմնավորումներ) և գրագրություն ներմուծվող արտադրանքի և նյութերի գնման նպատակահարմարության մասին 10տ.ՓՍՀ -  
  13. ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ      
  13.1.ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ      
833. Արտադրանքի և նյութերի մատակարարման հատուկ պայմաններ Մշտ. -  
834. Նյութատեխնիկական մատակարարման պետական պատվերներ 5տ. 5տ.  
835. Փաստաթղթեր (ամփոփ տեղեկագրեր, աղյուսակներ, հաշվարկներ) սարքավորումների և նյութերի պահանջարկի մասին 5տ. 5տ.  
836. Մատակարարումների տարեկան ֆոնդեր և լիմիտներ 5տ.1 5տ. 1. Պլանային մարմիններում Մշտ.
837. Փաստաթղթեր (կարգագրեր, կարգադրագրեր, ծանուցումներ, տեղեկագրեր, ամփոփագրեր, տեղեկանքներ, հաշվարկներ, հաշվետվություններ) և գրագրություն մատակարարումների տարեկան ֆոնդերի ու լիմիտների բաշխման ու իրացման մասին 5տ. 5տ.  
838.

Ամփոփագրեր, տեղեկություններ հումքի, նյութերի և պատրաստի արտադրանքի մուտքի, սպառման և մնացորդի մասին`
ա) տարեկան
բ) եռամսյակային

5տ.
3տ.

5տ.
3տ.

 
839. Գրագրություն նյութատեխնիկական մատակարարման, պատվերների կատարման, ապրանքների և նյութերի կարգադրագրման, բեռնման ու իրացման և այդ հարցերի վերաբերյալ պայմանագրերի կնքման մասին 5տ. 5տ.  
840. Փաստաթղթեր (հատկորոշումներ, ժամկետացանկեր, հավաստագրեր, կարգադրություններ, պատվերներ, դիսպետչերական մատյաններ, ամփոփագրեր, տեղեկագրեր), ապրանքների, նյութերի, սարքավորումների բեռնման ու առաքման մասին 5տ. 5տ.  
841. Առևտրային (կոմերցիոն) ակտեր 3տ. 3տ.  
842. Սպառողների և մատակարարների հասցեներ 2տ. 2տ.  
  13.2. ՈՒՆԵՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԵՎ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ      
843. Զեկուցագրեր և գրագրություն պահեստային տնտեսության կազմակերպման, սարքավորման և տնօրինման մասին 3տ. 3տ.  
844. Փաստաթղթեր (ակտեր, տեղեկություններ, տեղեկանքներ) և գրագրություն ապրանքների, նյութերի և հումքի պակասորդի, վատնման և մուտքի ելքի ստուգումների մասին 5տ.1 5տ.1

1. Տես 382 հոդվածի ծանոթությունը 
845. Փաստաթղթեր (կարգադրություններ, հաշիվներ, պահանջագրեր, կարգագրեր, օրդերներ, անցագրեր, ապրանքագրեր, քարտեր) պահեստներից ապրանքների բացթողման և արտադրանքի բեռնման մասին 5տ. 5տ. 


1.Նույնը
  14. ՎԱՐՉԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ, ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ ԵՎ ԿԱՊ      
  14.1. ՎԱՐՉԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ, ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ      
846.  Ծառայողական օգտագործման փաստաթղթեր (ներքին կարգապահության կանոններ, անցագրեր, վկայականներ, հեռախոսահամարների ցուցակներ, դրանց գրանցման մատյաններ և այլն) և գրագրություն դրանց կազմման ու տրման մասին 1տ. 1տ.  
847. Գրագրություն դրոշմների և կնիքների հաստատման մասին 3տ. 3տ.  
848. Դրոշմակնիքների, դրոշմվածքների և ծեփապատճենների մատյաններ Մշտ. Մ.ն.փ.  
849. Կնիքների և դրոշմների հանձնման հաշվառման մատյաններ 3տ. 3տ.  
850. Կնիքների, դրոշմների ոչնչացման ակտեր 3տ.1 3տ.2 1. Մատյանների բացակայության դեպքում Մշտ.
2. Մատյանների բացակայության դեպքում Մ.ն.փ.
851. Աշխատակիցների հաճախումների գրանցման մատյաններ, հաշվեցուցակներ 1տ. 1տ.  
852. Փաստաթղթեր (պայմանագրեր, ակտեր, տեղեկանքներ, զեկուցագրեր և այլն) և գրագրություն վարչատնտեսական սպասարկման վերաբերյալ 3տ. 3տ.  
853. Կարգավարական խորհրդակցությունների արձանագրություններ 3տ. 3տ.  
854. Կազմակերպություններին օգտագործման համար տրված շենքերի, կառույցների, հողամասերի ընդունման հանձնման ակտեր`      
  ա) մշտական օգտագործման Պետական պահպանության չեն հանձնվում: Պահպանվում են կազմակերպություններում
  բ) ժամանակավոր օգտագործման 1տ.1 1տ.1 1. Շահագործումն ավարտելուց հետո
855. Փաստաթղթեր (պլաններ, զեկուցագրեր, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ և այլն) և գրագրություն հիմնարկի հակահրդեհային պահպանության կազմակերպման մասին 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
856. Հայտեր, պահանջագրեր և գրագրություն հակահրդեհային գույքի ու սարքավորումների ձեռք բերման, հրդեհների պատճառների պարզաբանման և այլ հարցերի վերաբերյալ 3տ. 3տ.  
857. Հաշվետվություններ և ակտեր հրդեհների մասին`
ա) տարեկան
բ) եռամսյակային
Մշտ.
5տ.
1
10տ.
5տ.
1. Տարեկանի բացակայության դեպքում` Մշտ.
858. Գերատեսչական և միջգերատեսչական հանձնաժողովների ակտեր կազմակերպությունների պահպանության կազմակերպման մասին 10տ. 10տ.  
859. Փաստաթղթեր (հայտեր, պահանջագրեր, զեկուցագրեր, ժամկետացանկեր և այլն) և գրագրություն պահակային ծառայության կազմակերպման ու անցկացման, գույքի և համազգեստի ձեռքբերման և այլ հարցերի վերաբերյալ 3տ. 3տ.ուղղ.  
860. Գրագրություն պահակային ջոկատների և խմբերի ռազմական նախապատրաստման կազմակերպման, զենք պահելու և կրելու իրավունքի թույլտվության ձևակերպման մասին 5տ. 5տ.  
861. Ռազմականացված պահակախմբերում և ջոկատներում զենքի և զինամթերքի հաշվառման և շարժի մատյաններ և տեղեկագրեր 5տ. 5տ.  
862. Զենքի ստուգման և զինված պահակախմբերին զենք տալու գրանցման մատյաններ 3տ. 3տ.  
863. Հերթապահության ընդունման-հանձնման, շինությունների ու տարածքների կնքման և բանալիների հանձնման հաշվառման մատյաններ 1տ. 1տ.  
864. Ակտեր հերթապահության ժամանակ տեղի ունեցած պատահարների մասին 3տ. 3տ.  
865. Փաստաթղթեր (ակտեր, պլաններ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր, տեղեկանքներ, ցուցակներ և այլն) և գրագրություն քաղաքացիական պաշտպանության աշխատանքների կազմակերպման մասին 5տ. 5տ.  
866. Քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումների և նրանց գույքի հաշվառման մատյաններ և ցուցակներ 3տ. 3տ.  
  14.2. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ      
867. Փաստաթղթեր (տեսություններ, տեղեկանքներ, ամփոփագրեր, արձանագրություններ, զեկուցագրեր) և գրագրություն տրանսպորտի տարբեր տեսակների կազմակերպման, զարգացման, շահագործման, առկայության, վիճակի և աշխատանքի վերլուծության մասին 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
868. Փաստաթղթեր (հայտեր, հաշվարկներ, միջոցառումների պլաններ, ակտեր, տեղեկություններ և այլն) և գրագրություն բեռնափոխադրումների կազմակերպման, պլանավորման, իրականացման, ռացիոնալիզացման, տրանսպորտային միջոցների հատկացման, մոբիլիզացման, պարապուրդների ու դրանց կրճատման մասին 3տ. 3տ.  
869. Բեռնափոխադրումների պայմաններ`
ա) կազմման և հաստատման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ն.փ.
-
Մ.ն.փ.
 
870. Փաստաթղթեր (հաշվարկներ, չափորոշիչներ, ցուցակներ) և գրագրություն բեռնափոխադրումների կանոնների, նորմաների ու վարձացուցակների մշակման, կիրառման, փոփոխությունների, ինչպես նաև դրանց պահպանման ու կատարման, բեռների առաքման, դրանց կորստյան, պակասորդների և ուշացման հարցերի վերաբերյալ 3տ. 3տ.  
871. Վթարային հանձնաժողովների փաստաթղթեր (ակտեր, գրագրություն, արձանագրություններ, եզրակացություններ)`
ա) կապված խոշոր վնասների և մարդկային զոհերի հետ 
բ) այլ բնույթի
Մշտ.
5տ.
10տ.
5տ.
 
872. Փաստաթղթեր (ակտեր, զեկուցագրեր, տեղեկություններ) և գրագրություն տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննման և վիճակի, անվտանգ երթևեկության, դուրս գրման, ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետաքննության մասին 3տ. 3տ.  
873. Տրանսպորտային միջոցների անձնագրեր Մինչև տրանսպորտի դուրս գրումը  
874. Ավտոմեքենաների և ավտոդողերի շահագործման հաշվառման քարտեր և տեղեկագրեր 3տ.1 3տ.1 1. Դուրս գրումից հետո
875. Մեքենաների ուղեգրեր և կարգագրեր 3տ.1 3տ.1 1. Վերստուգումից հետո
876. Ավտոմեքենաների վազքի, ուղեգրերի, արագաչափերի ցուցմունքի և բենզինի չափումների հաշվառման մատյաններ 3տ. 3տ.  
877. Փաստաթղթեր (ակտեր, տեղեկանքներ, տվյալներ, ժամկետացանկեր) և գրագրություն ավտոտրանսպորտի տեխնիկական սպասարկման, վառելիքաքսանյութերի և ավտոպահեստամասերի ձեռքբերման, ծախսման և օգտագործման մասին 3տ. 3տ.  
  14.3. ԿԱՊ      
878. Փաստաթղթեր (զեկուցագրեր, տեղեկանքներ, գրագրություն) կապի ծառայության վիճակի մասին 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
879. Թույլատրագրեր կապի միջոցների տեղադրման և օգտագործման մասին

1տ.1

1տ.1

1. Շահագործումն ավարտելուց հետո
880. Պայմանագրեր կապի տեխնիկական միջոցների վարձակալման և  վերանորոգման մասին

3տ.1

3տ.1

1.Պայմանագրի ժամկետն ավարտելուց հետո
881. Փաստաթղթեր (հաշվետվություններ, ակտեր, ժամկետացանկեր, տեղեկություններ, արձանագրություններ) և գրագրություն հիմնարկի հեռախոսաֆիկացման, ռադիոֆիկացման, ազդանշանային ցանցերի անցկացման և դրանց շահագործման ու նորոգման հետ կապված հարցերի վերաբերյալ 3տ. 3տ.  
882. Տեխնիկական մատյաններ, ամփոփագրեր կապի գծերի, սարքավորումների և կառուցվածքների շահագործման, պարբերական փոփոխությունների և փորձարկումների մասին 2տ. 2տ.  
883. Կայանային և գծային տվյալների, միացման գծերի քարտեր 1տ. 1տ.  
884. Փաստաթղթեր (ակտեր, ամփոփագրեր, տեղեկանքներ, գրագրություն) կապի միջոցների և սարքավորումների տեխնիկական վիճակի ստուգման և հետազոտման մասին 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
885. Փաստաթղթեր (դիմումներ, ակտեր, կարգագրեր, բաժանորդագրական քարտեր, գրագրություն, անդորրագրեր, տեղեկագրեր և այլն) կապի միջոցների տեղադրման, անջատման և տեխնիկական սպասարկման մասին 1տ. 1տ.  
886. Կապի ծառայությունների գծով հաշվառման և հերթապահության մատյաններ 1տ. 1տ.  
  15. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ      
887. Փաստաթղթեր (հիմնավորումներ, առաջարկություններ, գրագրություն) կազմկոմիտեների (նախաձեռնող խմբերի) գործունեության մասին Մշտ. Մ.ա.կ.  
888. Փաստաթղթեր (կանոնադրության նախագծեր, կարծիքներ, գրագրություն) կազմակերպությունների գրանցման մասին Մշտ. Մ.ա.կ.  
889. Կազմակերպությունների գրանցման վկայականներ Մշտ. Մ.ա.կ.  
890. Վերստուգիչ հանձնաժողովների նիստերի արձանագրություններ և ակտեր կից փաստաթղթերով`
ա) կազմման տեղում
բ) այլ կազմակերպություններում 
Մշտ.
Մ.ա.կ.
Մ.ա.կ.
Մ.ա.կ.
 
891. Թռուցիկներ, կարգախոսներ, հեռագրեր հասարակական հնչեղություն ունեցող հարցերի մասին Մշտ. Մ.ա.կ.  
892. Շրջաբերական նամակներ Մշտ. Մ.ա.կ.  
893. Փաստաթղթեր (հայտեր, ակտեր, հաշվետվություններ) անդամատոմսերի շարժի մասին 3տ. 3տ.  
894. Անդամատոմսերի հանձնման հաշվառման մատյաններ Մշտ. Մ.ա.կ.  
895. Անդամավճարների գանձման ցուցակներ և ամփոփագրեր դրանց օգտագործման մասին 3տ. 3տ.  
896. Կազմակերպության անդամների հաշվառման քարտեր Մինչև հաշվառումից հանելը  
897. Փաստաթղթեր (տեղեկանքներ, զեկուցագրեր, հաշվետվություններ) և գրագրություն բարեգործական և բարեսիրական միջոցառումների մասին Մշտ. Մ.ա.կ.  

 

 

Մ Ա Ս  2

 

ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

 

1

2

3

4

5

  1. ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԵՎ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ: ԱՐՏԱԴՐԱՆՄՈՒՇԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ      
  1.1. ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԵՎ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ      
898. Գիտահետազոտական, փորձնական կոնստրուկտորական, նախագծա-կոնստրուկտորական աշխատանքների կատարման և տեխնիկական նախագծերի մշակման տեխնիկական առաջադրանքներ, դրանց կից փաստաթղթեր (տեխնիկական և տակտիկատեխնիկական պահանջներ)
ա) մշակման ու հաստատման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
-
-
 
899. Տեխնիկական նկարագրություններ և դրանց կից փաստաթղթեր (հաշվարկներ, տեխնիկական բնութագրեր) Մշտ. -  
900. Գրագրություն տեխնիկական առաջադրանքների և տեխնիկական նախագծերի մշակման ու հաստատման մասին 3տ. -  
901. Կոորդինացիոն պլաններ գիտատեխնիկական հիմնական պրոբլեմների լուծման մասին
ա) մշակման ու հաստատման տեղում
բ) ի գիտություն ուղարկվածներ

Մշտ.
Մ.ա.կ.

-
-
 
902. Անձնական ստեղծագործական պլաններ 3տ. -  
903. ԳՀԱ և ՓԿԱ տեսություններ գրանցման, ինֆորմացիոն ու թեմատիկ քարտեր 10տ. -  
904. ԳՀԱ և ՓԿԱ ինֆորմացիոն և ինֆորմացիոն վերլուծական հաշվետվություններ Մշտ. -  
905. Ստանդարտացման, արտոնագրային լիցենզիոն և գյուտարարական աշխատանքների մասին ԳՀԱ տեխնիկական հաշվետվություններ կից հավելվածներով Մշտ. -  
906. Հաշվետվություններ և գրագրություն գիտական գործուղումների և արշավախմբերի մասին Մշտ. -  
907. Փաստաթղթեր (հիմնավորումներ, արձանագրություններ, ակտեր, տեղեկանքներ, հաշվարկներ) և գրագրություն կատարված և չկատարված ու հետաձգված ԳՀԱ-ի մասին 5տ.ՓՍՀ -  
908. Տեսություններ, զեկուցագրեր ԳՀԱ տեխնիկատնտեսական հիմնավորումների մասին Մշտ. -  
909. Փաստաթղթեր (ակտեր, զեկուցագրեր, եզրակացություններ) ԳՀԱ և ՓԿԱ փորձագիտության և խորհրդատվության արդյունքների մասին 5տ.1 - 1. Թեմայի փակվելուց հետո
910. ԳՀԱ և ՓԿԱ անձնագրեր, բացատրագրեր, սեղմագրեր և կանոնակարգեր Մշտ. -  
911. Կատարված ՓԿԱ, ՆԿԱ և ՓՏԱ ցանկեր, ցուցակներ Մշտ.    
912. Փաստաթղթեր (պլաններ, արձանագրություններ, հաշվետվություններ, զեկուցումներ, ցուցակներ) և գրագրություն գիտատեխնիկական խորհուրդների գործունեության մասին Մշտ. 10տ.  
  1.2. ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԵՎ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ      
913. Ավարտված ԳՀԱ, ՓԿԱ, ՆԿԱ և ՓՏԱ թեմաների եզրափակիչ հաշվետվություններ` կից հավելվածներով (կարծիքներ, գրախոսություն, բացատրագրեր և այլն) և նրանց վերաբերյալ եզրակացություններ Մշտ.    
914. ԳՀԱ, ՓԿԱ, ՆԿԱ և ՓՏԱ միջանկյալ կամ փուլային հաշվետվություններ`
ա) ինքնուրույն նշանակություն ունեցողները և գիտության ու տեխնիկայի հայտնի գործիչների կողմից կազմվածները
Մշտ. -  
  բ) եզրափակիչ հաշվետվության մեջ կլանվածները Մ.ա.կ. Մ.ա.կ.  
915. Փաստաթղթեր (տեղեկանքներ, ակտեր, արձանագրություններ, տեղեկություններ) ԳՀԱ և ՓԿԱ ընդունման մասին 5տ.ՓՍՀ -  
916. Տեխնիկական առաջարկություններ արտադրանքի նախագծերի մշակման մասին Մշտ. -  
917. Արտադրանքի էսքիզային նախագծեր և նրանց քննարկման, հաստատման մասին արձանագրություններ Մշտ. -  
918. Արտադրանքի մակետների պատրաստման ու փորձարկման էսքիզային և տեխնիկական նախագծեր
ա) արտադրության համար ընդունված
բ) արտադրության համար չընդունված
10տ.ՓՍՀ
5տ.
-  
919. Եզրակացություններ էսքիզային նախագծերի փորձագիտության արդյունքների վերաբերյալ 10տ.ՓՍՀ -  
920. Տեխնիկական նախագծեր, դրանց քննարկման ու հաստատման արձանագրություններ կից եզրակացություններով`
ա) արտադրության համար
ընդունվածներ
բ) արտադրության համար չընդունվածներ
Մշտ.

5տ.ՓՍՀ
-

-
 
921. Արտադրանքի բոլոր տեսակների աշխատանքային փաստաթղթեր
ա) առանձնահատուկ իրերի, մեքենաների, սարքավորումների և արդյունաբերական սերիայի հավաքման միավորները (կալկաները և մեկ լրակազմ պատճենը)
բ) մյուս տեսակների
Մշտ.
Մ.ա.կ.
Մ.ա.կ.
Մ.ա.կ.
 
922. Կոնստրուկտորական մշակումների և արտադրանմուշների արդյունքները քննարկող հանձնաժողովի արձանագրություններ, ակտեր և հաշվետվություններ Մշտ. -  
923. Փաստաթղթեր (սխեմաներ, ժամկետացանկեր, տեղեկանքներ) և գրագրություն  էսքիզային նախագծերի, արտադրանքի  աշխատանքային փաստաթղթերի մշակման  մասին 3տ.1 - 1.Մշակվող կազմակերպու-թյունում նախագծերի
հաստատումից հետո
924. Տեղեկանքներ պետական և ճյուղային ստանդարտներին ՏԱ տեխնիկական պահանջների համապատասխանության մասին Մշտ.1 - 1. Նույնը
925. Արտադրության համար չընդունված կառուցվածքների, իրերի, հավաքման միավորների, սարքերի տեխնիկական և էսքիզային նախագծերի տարբերակներ 10տ.ՓՍՀ -  
926. Չեղյալ համարված գծագրեր (կալկաներ) Մ.ա.կ. -  
927. Հաշվարկային տեքստային փաստաթղթեր (ծրագրեր, ակտեր, արձանագրություններ)
ա) հիմնական արտադրանքի
բ) օժանդակ արտադրանքի
Մշտ.
Մ.ա.կ.
Մ.ա.կ.
Մ.ա.կ.
 
928. Արտադրանքի տեխնիկական մակարդակի և որակի քարտեր Մշտ. -  
929.  Արտադրանմուշների և կինոժապավենների ֆոտոնեգատիվներ Մ.ա.կ. Մ.ա.կ.  
930. Արտադրանմուշների, շենքերի ու կառույցների ֆոտոալբոմներ` դրանց բնութագրերով 10տ.ՓՍՀ -  
931. Փաստաթղթեր (հաշվետվություններ, աղյուսակներ, հրահանգներ) և գրագրություն արտադրանքի, սարքերի, մեքենաների, ապարատների պահպանման ու շահագործման մասին 5տ. -  
  1.3. ԱՐՏԱԴՐԱՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄ      
932. Արտադրանմուշների փորձարկման ծրագրեր, դրանց կազմման առաջադրանքներ և ժամկետացանկեր 5տ. -  
933. Արտադրանմուշների փորձարկման ակտեր, հաշվետվություններ և տեխնիկական  պայմաններ
ա) պետական փորձարկումներ անցկացնելուց
բ) այլ փորձարկումներ հետո
Մշտ.

5տ.
1
-

Մ.ա.կ.
1.Փորձարկումներ անցկացնելուց հետո
934. Արտադրանմուշների ցանկեր, էսքիզային և կոնստրուկտորական փոփոխությունների ալբոմներ, գծագրեր, սխեմաներ և այլն Մշտ.    
935. Փաստաթղթեր (հաշվարկներ, աղյուսակներ, արձանագրություններ, վերլուծություններ, եզրակացություններ, զեկուցագրեր, ռենտգենոգրամաներ, ֆոտոնեգատիվներ, լուսանկարներ, լաբորատոր վկայականներ և այլն) արտադրանքի փորձանմուշների պատրաստման ու փորձարկման մասին`
ա) սերիական արտադրության համար ընդունված արտադրանքի
բ) այլ արտադրանքի
Մշտ.
3տ.
-  
936. Փորձերի, գիտափորձերի և վերլուծությունների արդյունքների գրառման մատյաններ, աշխատանքային օրագրեր, լաբորատոր փորձարկումների արձանագրություններ, նշումներ, վերլուծությունների աղյուսակներ 5տ.ՓՍՀ -  
937. Լաբորատոր փորձարկումների, հետազոտությունների և վերլուծությունների մշակման, գրանցման ու վկայականների տրման մատյաններ 10տ. -  
938. Արտադրանքի փորձնական նմուշների անձնագրեր և ձևանմուշներ
ա) մշակման տեղում
բ) ուղարկված ի գիտություն
Մշտ.
Մ.ա.կ.
-  
939. Փաստաթղթեր (ակտեր, պայմանագրեր, համաձայնագրեր և այլն) և գրագրություն ԳՀԱ, ՓԿԱ և ՆԿԱ ներդրման արդյունքների և սպասվող արդյունավետության մասին 5տ.ՓՍՀ -  
  2. ԳՅՈՒՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՐՏՈՆԱԳՐՈՒՄ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄ      
   2.1. ԳՅՈՒՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ      
940. Փաստաթղթեր (հայտեր, եզրակացություններ, որոշումներ) գյուտերի և հայտնագործությունների վերաբերյալ դիպլոմներ, հեղինակային վկայականներ կամ արտոնագրեր տալու (մերժելու) մասին Մշտ. -  
941. Գրագրություն քննարկման չընդունված (այդ թվում` սխալ ձևակերպված) հայտնագործությունների հայտերի վերաբերյալ Մշտ. -  
942. Հայտնագործությունների և գյուտերի պահանջագրեր, հեղինակային վկայականներ (այդ թվում նաև չեղյալ համարվածներ) արտոնագրեր, վկայականներ Մշտ. -  
943. Փաստաթղթեր (աշխատանքային, ներդրման և փորձարարական աշխատանքների պլաններ) գյուտերի և նորարարական աշխատանքների փորձարկման ու ներդրման մասին Մշտ. -  
944. Գյուտարարների և նորարարների անձնական հաշիվներ գրքույկներ Ցպահանջ, բայց 25տ. ոչ ավելի  
945. Գյուտարարության և նորարարության վերաբերյալ թեմատիկ առաջադրանքներ և թեմաների ցանկեր`
ա) մշակման ու հաստատման տեղում
բ) ի գիտություն ուղարկվածներ
Մշտ.
Մ.ն.փ.
10տ.
Մ.ն.փ.
 
946. Ներդրման համար մերժված գյուտերի ցանկեր 10տ. -  
947.

Նորարարական առաջարկություններ, տեխնիկական կատարելագործումներ կից փաստաթղթերով (եզրակացություններ, կարծիքներ, տնտեսական արդյունավետության հաշվարկներ)`
ա) իրացման համար
ընդունվածները
բ) մերժվածները (հաշվի առնելով
տեխնիկական անպիտանիությունը)

Մշտ.


5տ.
5տ.


5տ.
 
948. Փաստաթղթեր (զեկուցումներ, հաշվետվություններ, տեսություններ, ակտեր) ներդրված գյուտերի և նորարարական առաջարկությունների ու նրանց արդյունավետության աստիճանի մասին Մշտ. 5տ.  
949. Ներդրված գյուտերի ցանկեր, գյուտերի և նորարարական առաջարկությունների հաշվառման մատյաններ, հեղինակային ու առարկայական քարտեր Մշտ. 5տ.  
950. Հայտնագործությունների, գյուտերի, արդյունաբերական նմուշների, ապրանքանշանների ցուցակներ Մշտ. -  
951. Գյուտարարության և նորարարության բյուրոյի արձանագրություններ Մշտ. -  
  2.2. ԱՐՏՈՆԱԳՐՈՒՄ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄ      
952. Փաստաթղթեր մշակումների արտոնագրային մաքրության մասին (տեխնիկատեղեկատվական տվյալներ, արտոնագրային ցուցակներ և այլն) Մշտ. 15տ.  
953. Արտասահմանում արտոնագրված գյուտերի արտոնագրային անձնագրեր 10տ. -  
954. Փորձագիտական եզրակացություններ արտոնագրային նախագծերի մաքրության ստուգման մասին 10տ. 10տ.  
955. Առաջարկություններ արտասահմանում արտոնաթղթերի վաճառման ու գնման մասին 10տ.ՓՍՀ 10տ.  
956. Գյուտերի արտոնագրման ու գիտական նվաճումների առևտրային իրացման պլաններ Մշտ. Մ.ա.կ.  
957. Փաստաթղթեր (համաձայնագրեր, ակտեր, ցուցակներ) և գրագրություն արտադրանքի արտահանման և նրանց արտոնագրային մաքրության փորձագիտության մասին ըստ արտահանվող երկրների 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
958. Միջազգային տոնավաճառներում, ցուցահանդեսներում ներկայացված ցուցանմուշների ցուցակներ Մշտ. -  
959. Փաստաթղթեր (արտոնաթղթային անձնագիր, գովազդային տեխնիկական նկարագրություններ, տեղեկություններ տեխնիկական պատրաստվածության աստիճանի մասին, ֆոտո, տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ, արտոնաթղթային համաձայնագրեր) և գրագրություն հայաստանյան գյուտերը արտասահմանում վաճառելու մասին Մշտ. -  
960. Գրագրություն գյուտերի արտոնագրերի տրման ու ձևակերպման, դրանց գործողության ժամկետների և այլ հարցերի մասին 5տ. -  
  3. ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ, ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ      
  3.1. ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ      
961. Տեխնիկատնտեսական հիմնավորումներ շինարարության և վերակառուցման նպատակահարմարության մասին Մշտ. Մ.ա.կ.  
962. Գրագրություն շինարարության և վերակառուցման նպատակահարմարության հիմնավորումների, ինչպես նաև շենքերի, շինությունների արդյունաբերական հանգույցների նախագծման, շինարարության և վերակառուցման հարցերի մասին 5տ. 5տ.  
963. Բացատրագրեր և հաշվարկներ համալիր շինարարության մասին Մշտ. -  
964. Փաստաթղթեր (զեկուցումներ, տեսություններ, հաշվետվություններ, տեղեկատվություններ) կապիտալ շինարարության ու վերակառուցման նախապատրաստման մասին 5տ. 5տ.  
965. Փաստաթղթեր (զեկուցումներ, հաշվետվություններ, տեղեկանքներ) շինարարական նախագծման տեխնիկական մակարդակի ստուգման և նախագծային հիմնարկների աշխատանքի տնտեսական արդյունավետության բարձրացման և բարելավման մասին 5տ.ՓՍՀ -  
966. Կարևորագույն օբյեկտների նախագծման ցանկեր և գրագրություն ցանկերի փոփոխման և ճշտման մասին Մշտ. -  
967. Գրագրություն արտասահմանում գտնվող օբյեկտների նախագծման ու շինարարության, ինչպես նաև արտասահմանյան ֆիրմաների կողմից հանրապետությունում օբյեկտների նախագծման ու շինարարության մասին 5տ.ՓՍՀ -  
968. Հաշվետվություններ շինարարության օբյեկտների նախագծման, շինարարության ու շահագործման հանձնելու վերաբերյալ հայրենական և արտասահմանյան փորձի ուսումնասիրման ու ընդհանրացման մասին Մշտ. 5տ.  
969. Քաղաքային շինարարության տեղաբաշխման հեռանկարային պլաններ և զեկուցագրեր ու դիտողություններ դրանց մշակման մասին Մշտ. -  
970. Փաստաթղթեր (զեկուցագրեր, եզրակացություններ, տեղեկանքներ) նախագծային փաստաթղթերի և դրանց օգտագործման ձևակերպման չափանմուշների մշակման մասին 5տ. -  
971. Փաստաթղթեր (տեղեկանքներ, տեղեկագրեր, տեղեկություններ) և գրագրություն անհատական բնակարանային կոոպերատիվ շինարարության մասին 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
972. Արձանագրություններ օբյեկտների նախագծման, շինարարության, վերակառուցման և տեխնիկական պայմանների համաձայնեցման մասին Մշտ. 5տ.  
973. Արձանագրություններ և եզրակացություններ արտասահմանում օբյեկտների նախագծման տեխնիկական աջակցություն ցույց տալու մասին Մշտ. -  
974. Գրագրություն անավարտ կառույցների օբյեկտների շինարարության նախագծերի վերանայման մասին  5տ.ՓՍՀ -  
975. Փաստաթղթեր (եզրակացություններ, ցուցակներ, ակտեր) և գրագրություն նոր կառուցվելիք և շահագործման հանձնված օբյեկտների նախագծանախահաշվային  փաստաթղթերի ընդունման-հանձնման մասին 5տ.1 5տ. 1.Օբյեկտը շահագործման հանձնելուց հետո
976. Կապիտալ շինարարության հաստատված նախագծերի ու դրանց նախահաշվային արժեքի հաշվառման մատյաններ Մշտ. -  
  3.2. ՆԱԽԱԳԾԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ      
977. Նախագծահետախուզական աշխատանքների առաջադրանքներ Մշտ. -  
978. Փաստաթղթեր (զեկուցագրեր, պլաններ, հետազոտման ակտեր, հաշվարկներ, եզրակացություններ) շինարարության համար հողամասերի հատկացման և ընտրության, նախագծային հետախուզական աշխատանքների անցկացման մասին Մշտ. -  
979. Շինարարության տեղամասերի անձնագրեր և կից փաստաթղթեր (ճարտարապետական, հատակագծման առաջադրանքներ, կոմունիկացիաների սխեմաներ և այլն) Մշտ. -  
980. Շինարարության համար առանձնացված հողամասերի նկարահանման պլաններ, տեղագրական քարտեզներ, պլանշետներ 15տ.1   1.Շինարարության ավարտից հետո
981. Տեխնիկական և երկրաբանական  հետախուզումների սկզբնական փաստաթղթեր (դաշտային մատյաններ, հրատարակչական հետախուզումների գրքույկներ, աշխատանքային գրառումներ) և գրագրություն այդ մասին 3տ.1   1.Ինժեներա-երկրաբանական գծով տեխնիկական հաշվետվություն կազմելուց հետո
982. Նախագծահետախուզական աշխատանքների տեխնիկական պայմաններ`
ա) կազմման տեղում
բ) ի գիտություն ուղարկվածները
Մշտ.
Մ.ա.կ.
-
Մ.ա.կ.
 
983. Նախագծահետախուզական աշխատանքների տիտղոսային ցուցակներ`
ա) կազմման ու հաստատման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
10տ.
Մ.ա.կ.
-
Մ.ա.կ.
 
984. Փաստաթղթեր (պլաններ, հաշվարկներ, տեղեկանքներ, քարտեզագրումներ) հետախուզական աշխատանքների մասին`
ա) շինարարությունը
իրականացված օբյեկտների
բ) շինարարությունը
չիրականացված օբյեկտների
Մշտ.

10տ.ՓՍՀ
-  
985. Փաստաթղթեր (գլխավոր պլանից հանված պատճեններ, հողի լաբորատոր անալիզի արդյունքներ, քարտեզներ) շինարարության  տեղամասերի երկրաբանական, հիդրոլոգիական պայմանների մասին 5տ.ՓՍՀ1 - 1.Ինժեներա-երկրաբանական հետախուզումների մասին
հաշվետվություն
կազմելուց հետո
986. Տեխնիկական հաշվետվություններ ինժեներաերկրաբանական հետախուզումների մասին`
ա) շինարարությունը
իրականացված օբյեկտների
բ) շինարարությունը
չիրականացված օբյեկտների
Մշտ.

5տ.ՓՍՀ
-  
987. Փաստաթղթեր (պատվերներ, կարգագիր առաջադրանքներ, թույլտվություններ, արձանագրություններ) նախագծահետախուզական աշխատանքների կատարման ու համաձայնեցման մասին 3տ. 3տ.  
988. Գրագրություն շինարարության համար հողամասերի նախնական հատկացման մասին 3տ. 3տ.  
989. Նախագծահետախուզական աշխատանքների դադարեցման ակտեր 5տ. -  
990. Հետախուզական աշխատանքների թույլտվությունների և կատարման գրանցման մատյաններ 5տ. -  
  3.3. ՆԱԽԱԳԾԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ      
991. Քաղաքների և այլ բնակավայրերի գլխավոր պլաններ և դրանց տեխնիկատնտեսական հիմնավորումներ կից փաստաթղթերով Մշտ. -  
992. Քաղաքների և այլ բնակավայրերի մերժված գլխավոր պլաններ 10տ.ՓՍՀ -  
993. Գրագրություն պատմական քաղաքների ճարտարապետական համալիրների և հուշարձանների պաշտպանական գոտիների ստեղծման մասին 5տ.ՓՍՀ -  
994. Վերգետնյա և ստորգետնյա կոմունիկացիաների և ինժեներական ցանցերի համատեղված պլաններ Մշտ. -  
995. Քաղաքների և այլ բնակավայրերի հատակագծման ու կառուցապատման նախագծեր և սխեմաներ (նախագծման բոլոր փուլերը) Մշտ. -  
996. Փաստաթղթեր (եզրակացություններ, արձանագրություններ, ակտեր) քաղաքների և այլ բնակավայրերի հատակագծման ու կառուցապատման նախագծերի քննարկման, հաստատման ու ստուգիչ զննման մասին Մշտ. -  
997. Գրագրություն քաղաքների գլխավոր պլանների, շրջանային հատակագծման նախագծերի, սխեմաների և այլ քաղաքաշինական նախագծերի մշակման մասին 5տ.ՓՍՀ    
998. Մայրուղիների, բեռնաուղևորատար տրանսպորտի շարժի կազմակերպման սխեմաներ Մշտ. -  
999. Քաղաքների և այլ բնակավայրերի, դրանց առանձին համալիրների, պատմական գոտիների մանրամասն հատակագծման ու կառուցապատման նախագծեր Մշտ. -  
1000. Բարեկարգման և ինժեներական ցանցերի սխեմաներ (ջրատարների ցանց, ջրամատակարարում, կոյուղի, գազ և ջերմամատակարարում, էլեկտրամատակարարում և տեխնիկայի կարգավորում) Մշտ. -  
1001. Ճանապարհային ծածկերի պլաններ Մշտ. -  
1002. Որոշակի տեղամասերում շենքերի և շինությունների շինարարության  իրականացման համար անհրաժեշտ  ինժեներական ներհրապարակային ցանցերի  և դրանց բարեկարգման նախագծեր (բոլոր փուլերում) 5տ.1   1. Օբյեկտի շահագործման ակտի ընդունումից հետո
1003. Քաղաքների և այլ բնակավայրերի հատակագծման ու կառուցապատման նախագծերի գլխավոր ամփոփ նախահաշիվներ Մշտ. -  
1004. Քաղաքների և այլ բնակավայրերի հատակագծման ու կառուցապատման նախագծերի նախահաշիվներ`
ա) օբյեկտային
բ) տեղային
10տ.ՓՍՀ1
5տ.
- 1. Շինարարության ավարտից հետո
  3.4. ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ      
1005. Շենքերի և կառույցների շինարարություն և վերակառուցման նախագծման տեխնիկական առաջադրանքներ`
ա) մշակման և հաստատման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
Մ.ա.կ.  
1006. Շինարարության և վերակառուցման նախագծային առաջադրանքների ու նախահաշիվների քննարկման ու հաստատման արձանագրություններ`
ա) նախագծման ու հաստատման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
Մ.ա.կ.  
1007. Արդյունաբերական ձեռնարկությունների գլխավոր պլաններ և բացատրագրեր կից հավելվածներով Մշտ. -  
1008. Կապիտալ շինարարության, վերակառուցման գլխավոր պլաններ և նախահաշիվներ (ամփոփ)` կից եզրակացություններով`
ա) նախագծման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
Մ.ա.կ.  
1009. Շենքերի և կառույցների շինարարության անհատական նախագծեր (իրականացված)`
1. Նախագծման տեղում.
ա) նախագծման առաջադրանքներ
բ) նախագիծ
գ) աշխատանքային փաստաթղթեր
դ) աշխատանքային նախագծեր
2. այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մշտ.
5տ.ՓՍՀ1
Մշտ.
Մ.ա.կ
-
-
-
-
Մ.ա.կ.
1.Օբյեկտի շահագործումից հետո աշխատանքային գծագրերը ընդունվում են պետպահպանության, եթե դրանցում արտացոլված են օրիգինալ ճարտարապետական հատակագծման կամ ճարտարապետական գեղարվեստական յուրահատկություններ
1010. Շենքերի ու կառույցների շինարարության անհատական նախագծեր (չիրականացված)`
1. Նախագծման տեղում.
ա) նախագծման առաջադրանքներ
բ) նախագիծ
գ) աշխատանքային փաստաթղթեր
դ) աշխատանքային նախագիծ
2. այլ հիմնարկներում
10տ.ՓՍՀ
Մշտ.1
5տ.ՓՍՀ1
Մշտ.1
Մ.ա.կ.
Մ.ա.կ. 1.Նախագծերի պրոբլեմների ցանկի կազմում ընդգրկվածների համար, որոնց վերաբերյալ գիտատեխնիկական փաստաթղթերը ենթակա են ընդունման պետ. պահպանության
1011. Անհատական, տիպային և փորձարարական նախագծերի նախահաշիվներ`
ա) ամփոփ
բ) տեղային
10տ.ՓՍՀ
5տ.
-  
1012. Գեղանկարներ, նկարներ, լուսանկարներ`
ա) հաստատված նախագծերի կազմի մեջ մտած
բ) չհաստատված նախագծերի կազմի մեջ մտած
Մշտ.
5տ.
-
-
 
1013. Պատմամշակութային արժեքների վիճակը բնութագրող գիտական հաշվետվություններ և դրանց վերակառուցման ու վերականգնման նախագծային առաջարկություններ Մշտ.    
1014. Ճարտարապետական հուշարձանների վերանորոգման ու վերականգնման նախագծեր Մշտ.    
1015. Պատմական տեղեկանքներ շենքերի և կառույցների մասին Մշտ.    
1016. Շենքերի և կառույցների փորձարարական նախագծեր`
1. Նախագծման տեղում.
ա) նախագծման առաջադրանք
բ) նախագիծ
գ) աշխատանքային փաստաթղթեր
դ) աշխատանքային նախագիծ
2. այլ հիմնարկներում
Մշտ.
5տ.ՓՍՀ1
Մշտ.
Մշտ.
Մ.ա.կ.
Մ.ա.կ. 1. Օբյեկտի շահագործման հանձնելուց հետո
1017. Արտադրության համար ընդունված շենքերի ու կառույցների տիպային նախագծեր, տիպային նախագծային լուծումներ`
1. Նախագծման տեղում.
ա) նախագծման առաջադրանք
բ) նախագիծ
գ) աշխատանքային փաստաթղթեր
դ) աշխատանքային նախագիծ
2. Այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մշտ.
5տ.ՓՍՀ1
Մշտ.
Մ.ա.կ.
Մ.ա.կ. 1. Նորով փոխարինելուց հետո
1018. Արտադրության համար չընդունված շենքերի և կառույցների տիպային նախագծեր (բոլոր փուլերը)`
ա) նախագծման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
10տ.ՓՍՀ
Մ.ա.կ.
-
Մ.ա.կ.
 
1019. Տիպային նախագծերի անձնագրեր և քարտային թերթեր Մշտ. Մ.ա.կ.  
1020. Եզրակացություններ անհատական և տիպային նախագծերի մասին`
ա) նախագծման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
-
Մ.ա.կ.
 
1021. Տիպային և փորձարարական նախագծման նախագծային աշխատանքների ավարտման ակտեր 5տ. -  
1022. Կառուցվածքների տիպային նախագծեր Մշտ. Մ.ա.կ.  
1023. Տիպային կառուցվածքների գծագրերի ալբոմներ Մշտ. Մ.ա.կ.  
1024. Փոքր ճարտարապետական ձևերի տիպային նախագծեր Մշտ. Մ.ա.կ.  
1025. Փորձարարական շինարարության համար տիպային և կրկնակի օգտագործված անհատական նախագծերի կիրառումով բնակելի ու հասարակական շենքերի ու կառույցների նախագծեր`
1. Նախագծման տեղում.
ա) նախագծման առաջադրանք
բ) նախագիծ
գ) աշխատանքային փաստաթղթեր
դ) աշխատանքային նախագիծ
2. Այլ հիմնարկներում
5տ.ՓՍՀ
5տ.ՓՍՀ
5տ.ՓՍՀ
5տ.ՓՍՀ
Մ.ա.կ.
Մ.ա.կ.  
1026. Հաշվետվություններ, տեղեկանքներ շինարարությունում տիպային ու փորձարարական նախագծերի կիրառման մասին Մշտ. 10տ.  
1027. Տիտղոսային ցուցակների մեջ չընդգրկված օբյեկտների (պարիսպ, խորդանոց և այլն) կառուցման և վերակառուցման նախագծեր, նախահաշիվներ Մ.ա.կ. Մ.ա.կ.  
1028. Փոխգործակալների կողմից կատարված շենքերի, կառույցների նախագծեր`
ա) նախագծերի հիմնական մասերի մշակման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.

1տ.1
1տ.1 1. Շահագործման ավարտից հետո
1029. Տեխնիկական եզրակացություններ շենքերի ու կառույցների շինարարական կառուցվածքների մասին`
ա) նախագծման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մ.ա.կ. Մ.ա.կ.  
1030. Փաստաթղթեր (եզրակացություններ, ակտեր, արձանագրություններ) և գրագրություն տիպային նախագծային փաստաթղթերը գործածությունից հանելու մասին 10տ. -  
1031. Կառուցվածների գործող նախագծերի ցանկեր, քարտարաններ և փաստաթղթեր (զեկուցագրեր, եզրակացություններ) դրանց մշակման ու հաստատման մասին Մշտ. -  
1032. Տիպային նախագծերի և կառուցվածքների դասակարգիչներ, կոդակարգիչներ, անվանակարգեր Մշտ. -  
1033. Կատարված նախագծային աշխատանքների հանձնման և չեղյալ համարված նախագծերի դուրս գրման ակտեր 3տ. 3տ.  
1034. Նախագծերի գործեր (փորձագիտական եզրակացություններ, հրամանների պատճեններ, արձանագրություններ, տեղեկանքներ և այլն)
ա) մշակման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
   
1035. Գրագրություն քաղաքների բնակելի թաղամասերի նախագծման ու կառուցապատման ժամանակ շենքերի քանդման, ճարտարապետական հուշարձանների պահպանության, տիպային նախագծերի կիրառման մասին 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
1036. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի գրանցման քարտարաններ, մատյաններ Մշտ.1
10տ.
1.Պետական պահպանության չեն հանձնվում: Պահպանվում են կազմակերպություններում
  3.5. ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ      
1037. Ձեռնարկությունների, շենքերի, կառույցների շինարարության (վերակառուցման) նախագծերի փորձագիտության անցկացման պլաններ և տեղեկանքներ փորձագիտական մարմինների աշխատանքի մասին 5տ. -  
1038. Տարեկան հաշվետվություններ նախագծերի և նախահաշիվների փորձագիտության մասին Մշտ. -  
1039. Փորձագիտական մարմինների նիստերի արձանագրություններ Մշտ. -  
1040. Զեկուցումներ և տեսություններ օբյեկտների շինարարության (վերակառուցման) նախագծերի ու նախահաշիվների փորձագիտության արդյունքների ընդհանրացման մասին Մշտ. -  
1041. Հիմնավորումներ և եզրակացություններ օբյեկտների շինարարության և վերակառուցման նախագծերի ու նախահաշիվների մասին Մշտ. -  
1042. Եզրակացություններ և գրագրություն տեխնիկատնտեսական հիմնավորումների և տիպային ու փորձարարական նախագծերի փորձագիտության ու համաձայնեցման մասին Մշտ. -  
1043. Փաստաթղթեր (արձանագրություններ, ակտեր, տեղեկանքներ) նախագծման գործընթացի վրա պետական և հեղինակային հսկողության իրականացման մասին 5տ.1 - 1.Օբյեկտի շահագործման հանձնելուց հետո
1044. Փորձագիտության տրված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի  հաշվառման մատյաններ Մշտ.1 - 1.Պետարխիվ չեն հանձնվում: Պահպանվում են հիմնարկներում
  3.6. ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ      
1045. Շինարարության տեխնիկական պայմաններ`
ա) կազմման տեղում
բ) ի գիտություն ուղարկվածները
Մշտ.
Մ.ն.փ.
-
Մ.ն.փ.
 
1046. Փաստաթղթեր (արձանագրություններ, զեկուցագրեր, տեղեկանքներ) շինարարության դադարեցման ու սառեցման մասին Մշտ. 10տ.  
1047. Կապիտալ շինարարության տիտղոսային ցուցակներ`
ա) կազմման և հաստատման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
Մ.ա.կ.  
1048. Շինարարության և վերակառուցման տիտղոսային ցուցակների նախագծեր և գրագրություն դրանց քննարկման ու կազմման մասին 3տ. 3տ.  
1049. Օբյեկտների վերակառուցման տիտղոսային ցուցակներ`
ա) կազմման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
10տ.
Մ.ա.կ.
10տ.
Մ.ա.կ.
 
1050. Կառուցվող օբյեկտների ներշինարարական տիտղոսային ցուցակներ 3տ.1 3տ.1 1.Աշխատանքներն ավարտելուց հետո
1051. Փաստաթղթեր (ակտեր, որոշումներ, տեսություններ, զեկուցագրեր, ամփոփագրեր) շինարարության ու վերակառուցման ընթացքի և օբյեկտների շահագործման հանձնման մասին`
ա) հանրապետական նշանակության
բ) տեղական նշանակության
Մշտ.
5տ.
-
5տ.
 
1052. Փաստաթղթեր (զեկուցագրեր, առաջարկություններ, արձանագրություններ, տեղեկություններ, ակտեր) շինարարության որակի բարելավման, ինքնարժեքի, շինմոնտաժային աշխատանքների ավտոմատացման և մեքենայացման մասին 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
1053. Տեղեկանքներ տարվա սկզբում անավարտ օբյեկտների շինարարության մասին 5տ. 5տ.  
1054. Արձանագրություններ շինարարության ընթացքի հետազոտման, շինմոնտաժային աշխատանքների պլանների համաձայնեցման, տարաձայնությունների քննարկման մասին 5տ.1 5տ.1 1. Շինարարության ավարտից հետո
1055. Փորձարարական և ցուցադրական շինարարության օբյեկտների ցանկ Մշտ. Մ.ա.կ.  
1056. Անհատական շենքերի և պետֆոնդի տների անձնագրեր 10տ.ՓՍՀ1 10տ. 1. Շենքի տեխնիկական քանդումից հետո
1057. Ավարտված շինարարական օբյեկտների արժեքի գնահատման ակտեր 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
1058. Շինարարության և վերակառուցման աշխատանքների կատարման ակտերի ցուցակներ 3տ. 3տ.  
1059. Փաստաթղթեր (ակտեր, զեկուցագրեր, տեղեկանքներ) շենքերի ու կառույցների վիճակի մասին 5տ. 5տ.  
1060. Գրագրություն շինարարական մեքենաների, մեխանիզմների և սարքավորումների շահագործման, պլանավորման, հաշվառման տեխնիկական փաստաթղթերի պատրաստման ու մատակարարման, նոր տեսակի շինանյութերի, արտադրության կազմակերպման մասին 5տ. 5տ.  
1061. Գրագրություն շինարարական հրապարակներից շենքերի և կառույցների տեղափոխման մասին 10տ. 10տ.  
1062. Գրագրություն շինմոնտաժային աշխատանքների ծավալների համաձայնեցման ու կազմակերպման, պլանավորման ու կատարման մասին 5տ. 5տ.  
1063. Շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման և օբյեկտները շահագործման հանձնելու ժամկետացանկեր 3տ. 3տ.  
1064. Շինանյութերի տնտեսման միջոցառումների պլաններ և հաշվետվություններ 3տ. 3տ.  
1065. Տեղեկություններ և գրագրություն շինարարական մեքենաների, մեխանիզմների բաշխման ու տեղափոխման և շինանյութերի ծախսման մասին 2տ. 2տ.  
1066. Փաստաթղթեր (եզրակացություններ, զեկուցումներ, արձանագրություններ) նոր շինարարական մեխանիզմների ու շինանյութերի կիրառման մասին Մշտ. 5տ.  
1067. Ստորգետնյա աշխատանքների կատարման տեխնիկական պայմաններ և ակտեր`
ա) կազմման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
Մ.ա.կ.  
1068. Շինարարության ժամանակ պայթեցման աշխատանքների կատարման թույլտվություններ 3տ. 3տ.  
1069. Քողարկված աշխատանքների (ստորգետնյա) կատարման թույլտվությունների հաշվառման մատյաններ 10տ. 10տ.  
1070. Շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման պատվեր կարգագրեր, ընդունման հանձնման ակտեր, տեղեկանքներ 5տ. 5տ.  
1071. Հաշվետվություններ շինանյութերի ծախսի և մնացորդի մասին 5տ. 5տ.  
1072. Փաստաթղթեր (ակտեր, զեկուցագրեր, տեղեկանքներ) շենքերի ու կառույցների վերանորոգման աշխատանքների տեսակների որոշման նպատակով կատարված հետազոտությունների մասին 5տ. 5տ.  
1073. Փաստաթղթեր (օպերատիվ պլաններ, տիտղոսային ցուցակներ, ժամկետացանկեր, արձանագրություններ) և գրագրություն հիմնական և ընթացիկ վերանորոգման ծավալների մասին 3տ. 3տ.  
1074. Փաստաթղթեր (զեկուցագրեր, ամփոփագրեր, տեղեկություններ, ակտեր, գնացուցակներ) և գրագրություն հիմնական ու ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների կատարման մասին 5տ. 5տ.  
1075. Շինարարական թերացումների և կամ դեֆեկտների տեղեկագրեր, ակտեր 1 5տ.1 5տ.1 1.Վեճերի դատական գործերի դեպքում պահպանել մինչև հարցի վերջնական լուծումը
1076. Տեղեկանքներ և տեղեկագրեր հիմնական և ընթացիկ վերանորոգման պլանների կատարման և վերանորոգման աշխատանքների գույքագրման մասին 3տ. 3տ.  
  4. ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ      
  4.1. ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ        
1077. Արդյունաբերական ձեռնարկությունների արտադրատեխնիկական ամփոփիչ բնութագրեր, արտադրության կազմակերպման սխեմաներ և բացատրագրեր Մշտ. -  
1078. Ձեռնարկությունների աշխատանքների տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներ`
ա) տարեկան
բ) եռամսյակային
Մշտ.
3տ.
1
5տ.
3տ.
1.Տարեկանի բացակայության դեպքում Մշտ.
1079. Արտադրատեխնիկական անձնագրեր`
ա) ձեռնարկության և հիմնական ստորաբաժանումների 
բ) օժանդակ ստորաբաժանումների
Մշտ.
5տ.
Մ.ն.փ.
 
1080. Փաստաթղթեր (զեկուցագրեր, դիագրամաներ, հաշվարկներ, հիմնավորումներ, տեղեկանքներ, եզրակացություններ) ձեռնարկությունների զարգացման ու տեղաբաշխման, տնտեսական արդյունավետության և շահութաբերության բարձրացման մասին Մշտ. 5տ.  
1081. Հաշվարկներ և եզրակացություններ արտադրության տեղաբաշխման, տեխնիկական վերազինման, նոր տեսակների հումքի և արտադրության (արտադրանքի) թողարկման իրացման մասին 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
1082. Փաստաթղթեր (արձանագրություններ, եզրակացություններ, տեղեկանքներ) գիտատեխնիկական ղեկավարման որակի բարձրացման, ձեռնարկություններին տեխնիկական օգնություն ցույց տալու մասին 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
1083. Արտադրանքի սերիական թողարկման իրավունքի վկայականներ Մշտ. 5տ.  
1084.  Պատրաստվող արտադրանքի անվանացանկեր, ցանկեր, դասակարգիչներ`
ա) ըստ ձեռնարկությունների
բ) ըստ ստորաբաժանումների
Մշտ.
5տ.ՓՍՀ
5տ.
5տ.
 
1085. Փաստաթղթեր (հաշվարկներ, ամփոփագրեր, աղյուսակներ, ժամկետացանկեր) և գրագրություն ձեռնարկության ռիթմիկ աշխատանքի կազմակերպման արտադրանքի հավասարաչափ թողարկման մասին  5տ.  5տ.  
1086. Գրագրություն ձեռնարկությունների և ստորաբաժանումների տեխնիկական հզորությունների իրացման ու օգտագործման և արտադրության կատարելագործման մասին 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
1087. Փաստաթղթեր (հաշվարկներ, հիմնավորումներ, եզրակացություններ) թողարկվող արտադրանքի տեսականու ընդլայնման և փոփոխման վերաբերյալ 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
1088. Ներգործարանային տեխնիկական պահանջներ 5տ.ՓՍՀ Մ.ա.կ.  
1089. Փաստաթղթեր (առաջարկություններ, հիմնավորումներ, եզրակացություններ) արտադրանքի փորձնական խմբաքանակի պատրաստման մասին Մշտ. 5տ.  
1090. Արտադրանքի միակցման ակտեր, հաշվետվություններ`
ա) հիմնական արտադրության
բ) օժանդակ արտադրության
Մշտ.
5տ.
5տ.
5տ.
 
1091. Փաստաթղթեր (ակտեր, հաշվետվություններ, հավաքման արձանագրություններ) արտադրանքի և հավաքման միավորների համալրման մասին`
ա) փորձնական արտադրության
բ) սերիական արտադրության
5տ.ՓՍՀ
10տ.ՓՍՀ
5տ.
5տ.
 
1092. Փաստաթղթեր (արձանագրություններ, եզրակացություններ, զեկուցումներ, հիմնավորումներ, տեղեկանքներ, աղյուսակներ, հաշվարկներ) արտադրության կոոպերացման և մասնագիտացման մասին Մշտ. 5տ.  
1093. Գրագրություն արտադրության կոոպերացման, մասնագիտացման, արտադրանքի տեսականու ընդլայնման, հումքի ու նյութերի նոր տեսակների ներդրման, դրանց ծախսի նորմաների, տնտեսման ու կորստի կրճատման մասին 5տ. 3տ.  
1094. Փաստաթղթեր (ակտեր, սխեմաներ, արձանագրություններ, հաշվետվություններ, եզրակացություններ, հաշվարկներ) արտադրության նախապատրաստման, երկրորդական հումքի օգտագործման, արտադրության պրոցեսի դադարեցման մասին 3տ. 3տ.  
1095. Ստորաբաժանումների օպերատիվ-արտադրական պլաններ, հանձնարարականներ`
ա) տարեկան
բ) եռամսյակային  1տ.
3տ.
1տ.
3տ.
1տ.
 
1096. Արտադրության հսկողության մատյաններ 5տ. 5տ.  
1097. Փաստաթղթեր (թույլտվություններ, ցուցակներ, ակտեր) արտադրանքի, սարքավորումների և դրանց բաղկացուցիչ մասերի մշակման, դուրս գրման ու ոչնչացման մասին`
ա) հատուկ արտադրության
բ) ընդհանուր արտադրության
5տ.
3տ.
5տ.
3տ.
 
1098. Առանձին ձեռնարկությունների արտադրանքի արտադրության պատվերներ և հայտեր 3տ. 3տ.  
1099. Տեղեկանքներ և հաշվարկներ հումքի, նյութերի և էլեկտրաէներգիայի ծախսերի միջին նորմաների մշակման վերաբերյալ`
ա) կազմման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում

Մշտ.
Մ.ա.կ.
5տ.
Մ.ա.կ.
 
1100. Փաստաթղթեր (հաշվարկներ, հիմնավորումներ, թույլտվություններ) արտադրության համար թանկարժեք և դեֆիցիտ մետաղների ծախսերի մասին 3տ. 3տ.  
1101. Հումքի և պատրաստի արտադրանքի շարժի ու հաշվառման մատյաններ և քարտեր Մ.ա.կ. Մ.ա.կ.  
1102. Անձնագրեր և հատկորոշումներ (սպեցիֆիկացիաներ)`
ա) փորձնական արտադրության ապրանքի
բ) սերիական արտադրության ապրանքի 
3տ.

Մշտ.
3տ.

5տ.
 
1103. Արտադրության տեխնոլոգիական նախապատրաստման տեխնիկական հանձնարարականներ`
ա) արտադրության մեջ ընդունված
բ) արտադրության մեջ չընդունված
Մշտ.

5տ.
5տ.

3տ.
 
1104. Հումքի և նյութերի ծախսերի վերլուծություններ`
ա) ըստ ստորաբաժանումների
բ) ձեռնարկությունում ամբողջական
3տ.
5տ.
3տ.
5տ.
 
1105. Անավարտ արտադրության մասին հաշվետվություններ, ակտեր, տեղեկանքներ 3տ. 3տ.  
1106. Հաշվետվություններ արտադրության պարբերականության և սեզոնային աշխատանքների նախապատրաստման մասին`
ա) տարեկան
բ) եռամսյակային
3տ.
1տ.
3տ.
1տ.
 
  4.2. ՆՈՐ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ: ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՈՒՄ ԵՎ ՄԵՔԵՆԱՅԱՑՈՒՄ: ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ       
1107. Զեկուցագրեր և տեղեկանքներ գիտության ու տեխնիկայի նվաճումների ներդրման պլանների կատարման մասին Մշտ. 10տ.  
1108. Փաստաթղթեր (զեկուցագրեր, եզրակացություններ, տեղեկանքներ, հաշվարկներ, միջոցառումների ցանկեր) նոր արտադրության կազմակերպման և իրացման, ընդլայնման ու տեխնիկական վերազինման մասին Մշտ. 5տ.  
1109. Փաստաթղթեր (արձանագրություններ, ակտեր, ցանկեր, առաջարկություններ, հաշվարկներ) նոր տեխնիկայի և առաջավոր տեխնոլոգիայի ներդրման և տնտեսական արդյունավետության մասին 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
1110. Փաստաթղթեր (բանվորական սխեմաներ, արձանագրություններ, առաջարկություններ, զեկուցագրեր, հաշվարկներ, եզրակացություններ) արտադրական գործընթացների ավտոմատացման և արտադրության մեքենայացման մասին Մշտ. 5տ.  
1111. Որոշումներ և եզրակացություններ նոր տեխնիկայի երաշխիքային հսկողության և շահագործման մասին 5տ. 5տ.  
1112. Նոր տեսակի արտադրանքի և հումքի ցանկեր 5տ. 5տ.  
1113. Փաստաթղթեր (զեկուցումներ, տեղեկանքներ, հաշվարկներ) նոր տեսակի արտադրանքի և հումքի իրացման մասին Մշտ. 5տ.  
1114. Գրագրություն արտադրական գործընթացների կառավարման ավտոմատացված համակարգերի, նոր տեխնիկայի և առաջավոր տեխնոլոգիայի ներդրման, համալիր մեքենայացման և ավտոմատացման միջոցառումների կատարման մասին 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
1115. Նոր տեխնիկայի և տեխնոլոգիայի ներդրման, արտադրության ավտոմատացման և մեքենայացման տեխնիկատնտեսական հիմնավորումներ Մշտ. 5տ.  
1116.  Արտադրական գործընթացների մեքենայացման և ավտոմատացման բանվորական նախագծեր 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
1117. Արտադրական գործընթացների մեքենայացման և ավտոմատացման տեխնիկական և բանվորատեխնիկական նախագծեր Մշտ. 5տ.  
1118. Հաշվետվություններ արտադրության տեխնոլոգիայի բարելավման կազմակերպատեխնիկական միջոցառումների մասին 5տ. 5տ.  
1119. Գրագրություն ԱՀ նախագծման փորձարկումների, ներդրման և շահագործման հետ կապված հարցերի վերաբերյալ 5տ. 5տ.  
1120. Փաստաթղթեր (տեղեկանքներ, հաշվարկներ, հայտեր, ժամկետացանկեր, պլաններ) և գրագրություն ԱՀ շահագործման հանձնման, ընթացիկ և հիմնական վերանորոգման անցկացման մասին 3տ. 3տ.  
1121. ԱՀ համալիր արդյունաբերական շահագործման հանձնման ակտեր և արձանագրություններ Մշտ. -  
1122. Հաշվետվություններ ԱՀ ստեղծման, շահագործման, օգտագործման արդյունավետության մասին Մշտ. 5տ.  
1123. ԱՀ աշխատանքների հաշվառման և գրանցման մատյաններ 1տ. 1տ.  
1124. Ծրագրային և տեխնիկական փաստաթղթերի փոփոխման ծանուցագրեր 3տ. 3տ.  
1125. Ծրագրավորման առաջադրանքներ, երթուղային թերթեր և ծրագրերի կարգաբերման քարտեր 5տ. 5տ.  
   4.3. ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՍԵՐԻԱԿԱՆ ԵՎ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԳԾՈՎ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ: ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ      
1126. Արտադրանքի տեխնիկական առաջադրանքներ և առաջարկություններ (արտադրություն մտած, հանված և չմտած) Մշտ. 10տ.  
1127. Արտադրանքի էսքիզային նախագծեր (արտադրություն մտած, հանված և չմտած) 10տ. 10տ.  
1128. Արտադրանքի տեխնիկական նախագծեր և աշխատանքային նախագծեր (արտադրություն մտած, հանված և չմտած) Մշտ. 10տ.  
1129. Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի փոփոխությունների գրանցման մատյաններ Մշտ. 10տ.  
1130. Տեխնոլոգիական քարտեր, տեխնոլոգիական գործընթացների նկարագրություններ և տեխնիկական պայմաններ Մշտ. 10տ.  
1131. Տեխնոլոգիական կանոններ, կանոնակարգեր, արտադրության ռեժիմներ և հանձնարարականներ`
ա) կազմման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
5տ.
Մ.ա.կ.
 
1132. Արտադրանքի աշխատատարության, մեխանիկական մշակման և հավաքման տեխնոլոգիական բնութագրեր և հաշվարկային տվյալներ Մշտ. 5տ.  
1133. Արտադրական գործընթացների և լաբորատոր փորձարկումների տեխնիկական ու տեխնոլոգիական հրահանգներ`
ա) մշակման ու հաստատման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
5տ.
Մ.ա.կ.
 
1134. Արտադրանքի պատրաստման համար նյութերի և հումքի փաստացի ծախսի տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներ 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
1135. Հիմնական տեխնոլոգիական սարքավորումների հատկորոշումների (սպեցիֆիկացիաներ) Մշտ. 5տ.  
1136. Ատեստավորվող արտադրանքի մակարդակի քարտեր Մշտ. 5տ.  
1137.  Տեխնոլոգիական քարտերի և արտադրական գործընթացների նկարագրությունների խոտանված և մերժված տարբերակներ 3տ. 3տ.  
1138. Տեխնոլոգիական գործընթացի հսկողության մատյաններ 10տ. 10տ.  
1139. Փաստաթղթեր (հաշվարկներ, հաշվետվություններ, արձանագրություններ, աղյուսակներ, տեղեկանքներ, եզրակացություններ) հումքի նոր տեսակների ներդրման մասին Մշտ. 5տ.  
1140. Սարքավորումների շահագործման և նորոգման տեխնոլոգիական հրահանգներ Մ.ն.փ. Մ.ն.փ.  
1141. Փաստաթղթեր (արձանագրություններ, եզրակացություններ, երաշխավորագրեր, հաշվարկներ, հիմնավորումներ) արտադրանքի պատրաստման գործընթացների, կանոնակարգերի, հանձնարարականների, ռեժիմների ներդրման և այդ նորմատիվներից շեղումների մասին 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
1142. Տեխնոլոգիական պրոցեսների ներդրման, ստուգման, տեխնոլոգիական կարգապահության հսկողության և խոտանված արտադրանքի ակտեր 3տ. 3տ.  
1143. Էտալոնային նմուշների հաստատման ակտեր`
ա) կազմման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
1տ.
5տ.
1տ.
 
1144. Արտադրանքի մեխանիկական, քիմիական և հատուկ փորձարկումների ակտեր`
ա) նախագծման և փորձարկման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
1տ.
-
1տ.
 
1145. Արտադրության տեխնոլոգիայի փոփոխությունների և տեխնոլոգիական գործընթացների հաշվառման մատյաններ Մշտ. 10տ.  
1146. Տեղեկանքներ արտադրության տեխնոլոգիայի բարելավման ուղղությամբ ձեռնարկությունների աշխատանքի մասին Մշտ. 5տ.  
1147. Տիպային գործառնական, արտադրանքի պատրաստման ու մշակման, արտադրանքի տեխնիկական հսկողության տեխնոլոգիական անձնագրեր և քարտեր Մշտ. 5տ.  
1148. Հանգույցների փորձարկումների անցկացման տեխնոլոգիական հրահանգներ Մ.ն.փ. Մ.ն.փ.  
1149. Փաստաթղթեր (ակտեր, տեղեկանքներ, առաջարկություններ) արտադրության տեխնոլոգիաների պահպանման հսկողության արդյունքների մասին 3տ. 3տ.  
1150. Արձանագրություններ տեխնոլոգիական գործընթացների խախտումների փաստերի հետաքննությունների մասին 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
1151. Տեխնոլոգիական և արտադրական գործընթացների հսկողության և հաշվառման մատյաններ, քարտարաններ 3տ. 3տ.  
1152. Արտադրանքի պատրաստման գործառնությունների և տեխնոլոգիական  գործընթացների տեղեկագրեր 3տ.1 3տ.1 1.Արտադրությունից
հանելուց հետո
1153. Տեխնոլոգիական գործընթացներին կից դետալների (հավաքման միավորների) և տեխնոլոգիական զինվածության տեղեկագրեր Մշտ. 5տ.  
1154. Տեխնիկական նորմաներից թույլատրելի շեղումների չափաքանակներ`
ա) կազմման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
3տ.
-
3տ.
 
1155. Գրագրություն տեխնոլոգիաների կատարելագործման, արտադրության կանոնակարգերի ու պայմանակարգերի մշակման, հաստատման ու փոփոխման մասին  5տ.ՓՍՀ 5տ.  
1156. Արտադրության տեխնոլոգիայի բարելավման կազմակերպատեխնիկական միջոցառումների պլաններ և ժամկետացանկեր`
ա) տարեկան
բ) եռամսյակային
3տ.
1տ.
3տ.
1տ.
 
  4.4. ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄ      
1157. Տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներ, տեղեկանքներ, ամփոփ աղյուսակներ, սարքավորումների տեխնիկական մակարդակի վերլուծության և նրա զարգացման հեռանկարների մասին Մշտ. 5տ.  
1158. Սարքավորումների պահանջարկի ամփոփ աղյուսակներ Մ.ա.կ. Մ.ա.կ.  
1159. Հոսքագծերի և սարքավորումների տեխնոլոգիական տեղաբաշխման և պլանավորման ուրվագծեր (սխեմաներ) Մ.ն.փ. Մ.ն.փ.  
1160. Փաստաթղթեր (ակտեր, արձանագրություններ, փորձագիտական եզրակացություններ) տեխնոլոգիական գծերի ու սարքավորումների արտադրական փորձարկումների արդյունքների վերաբերյալ Մշտ. 5տ.  
1161. Փաստաթղթեր (արձանագրություններ, ակտեր, եզրակացություններ) չչափանշված (ոչ ստանդարտային) սարքավորումների, չափիչ սարքերի և գործիքների մշակման վերաբերյալ 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
1162. Տեղեկանքներ չտեղակայված սարքավորումների առկայության և օգտագործման մասին 3տ. 3տ.  
1163. Սարքավորումների տեղադրման և ձեռնարկությունների վերասարքավորման նախագծեր և նախահաշիվներ, սխեմաներ և տեխնիկատնտեսական բնութագրեր 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
1164. Ձեռնարկությունների սարքավորումների նախագծերի քննարկման և հաստատման արձանագրություններ`
ա) նախագծման տեղում
բ) հաստատման տեղում
Մշտ.
10տ.
-
-
 
1165. Փաստաթղթեր (ակտեր, տեղեկություններ, հայտեր, պլաններ, զեկուցագրեր) պահեստամասերի չափիչ սարքերի ու գործիքների, սարքավորումների և մեխանիզմների ստացման (ընդունման), առկայության, վիճակի, տեղաշարժի, շահագործման և նորոգման վերաբերյալ 3տ. 3տ.  
1166. Զեկուցագրեր կառուցվող օբյեկտները սարքավորումներով լրակազմելու վերաբերյալ 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
1167. Գործարկվող սարքավորումների մատակարարման և տեղակայման ժամկետացանկեր և պլաններ 1տ. 1տ.  
1168. Սարքավորումների ու պահեստամասերի ճշգրտության ստուգման, ստացման ու դուրսգրման հաշվառման մատյաններ, քարտեր 5տ. 5տ.  
1169. Գրագրություն հազվագյուտ տեսակի սարքավորումների պատրաստման ու մատակարարման մասին Մշտ. 5տ.  
1170. Գրագրություն սարքավորումների տեղակայման ու կարգավորման, անձնագրավորման, պահպանման, հաշվառման և արդիականացման մասին 3տ. 3տ.  
1171. Հաշվետվություններ ավտոմատացված տեխնոլոգիական հոսքագծերի արտադրական փորձարկումների արդյունքների մասին 1տ. 1տ.  
1172. Սարքավորումների, մեքենաների ու մեխանիզմների կառուցվածքների փոփոխման ծրագրեր ու պլաններ 5տ. 5տ.  
1173. Հաշվետվություններ տեխնոլոգիական սարքավորումների արդիականացման մասին Մշտ. 5տ.  
  4.5. ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԵՎ ՎԱՌԵԼԻՔԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ      
1174. Փաստաթղթեր (արձանագրություններ, ակտեր, աղյուսակներ) և գրագրություն էներգետիկ կայանքների փորձարկման ընթացքի մասին 5տ. 5տ.  
1175. Էներգետիկ կայանքների անձնագրեր 3տ.1 3տ.1 1. Շահագործումից հանելուց հետո
1176. Խորհրդակցությունների արձանագրություններ էներգիայի մատակարարման սխեմաների հաստատման և էներգասպառողների հետ համաձայնեցման վերաբերյալ`
ա) անցկացման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
-
Մ.ա.կ.
 
1177. Էներգետիկ սարքավորումների և կայանքների փորձարկումների ընթացքի գրանցումների մատյաններ 3տ. 3տ.  
1178. Ակտեր էներգատնտեսության սպասարկման սահմանների որոշման և նրա վիճակի համար պատասխանատվության մասին 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
1179. Էլեկտրամատակարարման տեխնիկական պայմաններ`
ա) կազմման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
-
Մ.ա.կ.
 
1180. Վառելիքային և էներգետիկ հաշվեկշիռներ Մշտ. 5տ.  
1181. Վառելանյութի և էլեկտրաէներգիայի ծախսման չափաքանակներ`
ա) հաստատման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում

Մշտ.
Մ.ա.կ.

-
Մ.ա.կ.
 
1182. Փաստաթղթեր (ակտեր, հայտեր լիմիտներ, հաշվարկներ, հիմնավորումներ) էներգետիկ պաշարների պահանջարկի ու դրանց ծախսման չափաքանակի մասին 5տ. 5տ.  
1183. Էներգետիկ կայանքների սխեմաներ, ընդունման-հանձնման ակտեր, էլեկտրամատակարարման և էլեկտրաէներգիայի բաշխման սխեմաներ, վարձացուցակներ 3տ. 3տ.  
1184. Էներգետիկ կայանքների աշխատանքի վերլուծություններ Մշտ. 5տ.  
1185. Էլեկտրատնտեսության բեռնվածության և վառելիքի ծախսման ժամկետացանկեր 2տ. 2տ.  
1186. Փաստաթղթեր (արձանագրություններ, ակտեր, տեղեկանքներ) և գրագրություն էներգետիկ կայանքները վառելիքի նոր տեսակների փոխադրման մասին 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
1187. Ստուգիչ, չափիչ սարքերի, էլեկտրական հաշվիչների ցուցանիշների և էլեկտրամոնտյորների աշխատանքների հաշվառման մատյաններ, տեղեկագրեր 1տ. 1տ.  
1188. Գրագրություն էներգետիկ պաշարների տնտեսման ու օգտագործման, էներգետիկ տնտեսության շահագործման ու նորոգման, հիմնարկությունների գազաֆիկացման մասին 3տ. 3տ.  
1189. Փաստաթղթեր (մատյաններ, տեղեկանքներ, ակտեր, ամփոփագրեր, քարտարաններ) ջերմաէներգիայի, էլեկտրաէներգիայի և վառելանյութերի ծախսումների ու տնտեսման կազմակերպատեխնիկական միջոցառումների մասին 3տ. 3տ.  
1190. Փաստաթղթեր (ակտեր, հաղորդումներ, ամփոփագրեր, տեղեկություններ) էլեկտրացանցի վթարների ու վնասվածքների և կաթսայատների հետազոտման մասին 3տ. 3տ.  
1191. Էներգատեսչության և կաթսաների հսկողության կարգադրագրեր (կարգադրություններ) 3տ. 3տ.  
1192. Բարձրավոլտ սարքավորումների վրա աշխատելու կարգագիր թույլտվություններ 3տ. 3տ.  
1193. Փաստաթղթեր (արձանագրություններ, ակտեր, զեկուցագրեր, տեղեկանքներ) ձեռնարկության ջրամատակարարման մասին 3տ. 3տ.  
1194. Հաշվետվություններ էլեկտրական սարքավորումների մատակարարման մասին 5տ. 5տ.  
  4.6. ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ ԵՎ ՆՈՐՈԳՈՒՄ      
1195. Փաստաթղթեր (ակտեր, հաշվետվություններ, արձանագրություններ) սարքավորումների և մեխանիզմների փորձարկումների ու դրանց տեխնիկական շահագործման մասին 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
1196. Դետալների և սարքավորումների շահագործման ժամկետների և տեխնիկական վիճակի գրանցման քարտեր, մատյաններ 3տ. 3տ.  
1197. Փաստաթղթեր (զեկուցագրեր, տեղեկություններ, ակտեր) և գրագրություն սարքավորումների պարապուրդների, վնասվածքների և վթարների մասին 3տ. 3տ.  
1198. Գրագրություն և տեղեկություններ նորոգման մեխանիկական բազաների առկայության, ընդարձակման, վերակառուցման, գործիքների ու պահեստամասերի պատրաստման, չափիչ սարքերի վրա հսկողության սահմանման մասին 3տ. 3տ.  
1199. Գործիքների մաշվածության և օգտագործման չափաքանակներ Մ.ն.փ. Մ.ն.փ.  
1200. Չափող գործիքների և սարքերի առկայության ցուցակներ և ստուգման ակտեր 5տ. 5տ.  
1201. Լաբորատորիաների համար կշեռքների և չափիչ սարքերի ճշգրտության մասին տեխնիկական ակտեր և վկայականներ 5տ. 5տ.  
1202. Փաստաթղթեր (հայտեր, տիտղոսային ցուցակներ, տեղեկագրեր, պլաններ, հաշվարկներ) պահեստամասերի պահանջարկի և սարքավորումների նորոգման մասին 3տ. 3տ.  
1203. Սարքավորումների պահեստամասերի անվանացանկեր և հատկավորումներ 3տ. 3տ.  
1204. Նորոգումից հետո սարքավորումների ընդունման-հանձնման և գործարկման հաշվառման մատյաններ 2տ. 2տ.  
  5. ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈՒՄ      
  5.1. ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ      
1205. Տեխնիկական պայմանների հաստատման խորհրդակցությունների արձանագրություններ 5տ.ՓՍՀ -  
1206. Արտադրանքի որակի ստուգման հանձնաժողովների նիստերի արձանագրություններ`
ա) կազմման և հաստատման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
-
Մ.ա.կ.
 
1207. Փաստաթղթեր (տեսություններ, արձանագրություններ, զեկույցներ, եզրակացություններ, տեղեկանքներ) արտադրանքի հուսալիության բարձրացման, որակի և տեխնիկական մակարդակի մասին Մշտ. 5տ.  
1208. Գրագրություն որակի կառավարման համալիր համակարգի ներդրման, կատարելագործման և տեխնիկական գեղագիտության մասին 5տ.ՓՍՀ -  
1209. Փաստաթղթեր (սղագրություններ, արձանագրություններ, որոշումներ, զեկուցումներ) և գրագրություն որակի գերատեսչական, միջգերատեսչական հանձնաժողովների աշխատանքների մասին Մշտ. -  
1210. Արտադրանքի որակի վերաբերյալ տեխնիկական պահանջների չափանիշներ`
ա) կազմման և հաստատման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ն.փ.
-
Մ.ն.փ.
 
1211. Փաստաթղթեր (ակտեր, եզրակացություններ, գրագրություն, տեղեկանքներ, առաջարկություններ) արտադրանքի ատեստավորման մասին 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
1212. Պետական ընդունող հանձնաժողովների եզրակացությունները արտադրանքի որակի մասին Մշտ. -  
1213. Մեթոդական ցուցումներ արտադրանքի տեխնիկական գեղարվեստակոնստրուկտորական մակարդակի բարելավման մասին Մշտ. -  
1214. Գեղարվեստական խորհուրդների նիստերի արձանագրություններ Մշտ. -  
1215. Մեքենաների և սարքավորումների որակի տեխնիկական մակարդակի քարտեր Մշտ. 5տ.  
1216. Փաստաթղթեր (հաշվարկներ, եզրակացություններ, ակտեր, հաշվետվություններ) նյութերի արտադրանքի, հումքի որակի լաբորատոր հետազոտությունների մասին 3տ. -  
1217. Դետալների, հանգույցների տեխնիկական հսկողության և որակի ստուգման արդյունքների հաշվառման և անալիզների կատարման գրանցման մատյաններ 5տ. 5տ.  
1218. Պատրաստի արտադրանքի և հումքի որակի վկայականներ և փորձարկման ակտեր 5տ. 5տ.  
1219. Փաստաթղթեր (եզրակացություններ, հաշվետվություններ, ամփոփագրեր, թերությունների տեղեկագրեր, հաշվարկներ) և գրագրություն արտադրանքի որակի և խոտանման մասին 5տ. 5տ.  
1220. Արտահանվող արտադրանքի որակի հավաստագրեր 10տ. 5տ.  
1221. Դրոշմների հանձնման և խոտան արտադրանքի հաշվառման մատյաններ 3տ. 3տ.  
1222. Գրագրություն չափագիտության և չափիչ սարքերի վրա հսկողություն սահմանելու և արտադրանքի տեխնիկական պայմանների փոփոխման մասին 3տ. 3տ.  
1223. Փաստաթղթեր (ակտեր, վկայականներ, հաշվետվություններ) չափիչ սարքերի և կշեռքների ճշգրտության մասին 5տ. -  
1224. Չափագիտական մեծությունների քննարկման ու հաստատման արձանագրություններ Մշտ. 5տ.  
   5.2. ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈՒՄ      
1225. Ստանդարտների նախագծերի մշակման տեխնիկական առաջադրանքներ 5տ.ՓՍՀ -  
1226. Ստանդարտների, տեխնիկական պայմանների և ցուցումների նախագծեր, եզրակացություններ, առաջարկություններ և գրագրություն դրանց մշակման մասին`
ա) կազմման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
5տ.ՓՍՀ
Մ.ա.կ.
-
Մ.ա.կ.
 
1227. Հաստատված ստանդարտներ, տեխնիկական պայմաններ և ցուցումներ`
ա) հաստատման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ն.փ.
-
Մ.ն.փ.
 
1228. Հաստատված ապրանքային նշաններ և դրանց ցուցակներ`
ա) մշակման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ն.փ.
-
Մ.ն.փ.
 
1229. Գրագրություն ապրանքային նշանների մշակման, գրանցման, հաշվառման, հաստատման և էտալոնացման մասին 3տ. 3տ.  
1230. Գրանցված ապրանքային նշանների և սպասարկման նշանների համարակալված քարտարաններ Մշտ. -  
1231. Միջազգային ստանդարտների քարտագրացուցակներ և կարծիքներ դրանց մասին Մ.ա.կ. Մ.ա.կ.  
1232. Ստանդարտների ներդրման միջոցառումների պլաններ և հաշվետվություններ Մշտ. 5տ.  
1233. Ստանդարտների և տեխնիկական պայմանների ու դրանցից թույլատրելի շեղումների գրանցման մատյաններ Մշտ. -  
1234. Գրագրություն ստանդարտների, արտադրանքի դասակարգիչների մշակման, ներդրման, ստանդարտացման ու դրանցից կատարվող շեղումների մասին 5տ. 5տ.  
1235. Դետալների էտալոնային նշումների և պատրաստի արտադրանքի հաստատման ակտեր`
ա) հաստատման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
-
Մ.ա.կ.
 
1236. Փաստաթղթեր (արձանագրություններ, ակտեր, հաշվետվություններ, տեղեկանքներ) ստանդարտների ներդրման և պահպանման հսկողության կազմակերպման մասին 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
  6. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ      
1237. Տեխնիկական խորհրդակցությունների արձանագրություններ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի վերաբերյալ Մշտ. 5տ.  
1238. Փաստաթղթեր (զեկուցագրեր, ծրագրեր, հանձնարարականներ, տեղեկանքներ, առաջարկություններ և այլն) շրջակա միջավայրի պահպանության վերաբերյալ 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
1239. Փաստաթղթեր (արձանագրություններ, թույլտվություններ, պայմանագրեր, եզրակացություններ, առաջարկություններ, համաձայնություններ և այլն) բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման վերաբերյալ`
ա) կազմման և հաստատման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
-
-
 
1240. Փաստաթղթեր (եզրակացություններ, համաձայնություններ, թույլտվություններ, պայմանագրեր և այլն) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության վերաբերյալ`
ա) կազմման և հաստատման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
10տ.ՓՍՀ
Մ.ա.կ.
-
-
 
1241. Փաստաթղթեր (նախագծեր, հաշվետվություններ, քարտեզներ, ամփոփագրեր, գրանցման մատյաններ, անձնագրեր և այլն) ընդերքի ուսումնասիրման աշխատանքների վերաբերյալ Մշտ. -  
1242. Ցանկեր (նորմացույցներ) շրջակա միջավայրում վնասակար նյութերի կուտակման  առավելագույն թույլատրելիության մասին`
ա) կազմման և հաստատման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.1
Մ.ա.կ.
-
Մ.ա.կ.
1.Պետարխիվ պահպանության
համար ընդունվում են ղեկավար մարմնից
1243. Տեխնիկական պահանջների չափաքանակներ օդային միջավայրի, կեղտաջրերի որակի և ջրօգտագործման վերաբերյալ Մ.ն.փ. Մ.ն.փ.  
1244. Ջրօգտագործման և ջրհեռացման, պինդ օգտակար հանածոների և ստորերկրյա ջրերի, պաշարների, անտառային ֆոնդի և հատուկ պահպանվող տարածքների ֆոնդի հողերի, լանդշաֆտների և կենսապաշարների հաշվեկշիռներ Մշտ. 5տ.  
1245. Փաստաթղթեր (համաձայնություններ, տեղեկանքներ, առաջարկություններ, եզրակացություններ, անձնագրեր, հաշվետվություններ և այլն) վտանգավոր նյութերի և արտադրական թափոնների վերաբերյալ`
ա) կազմման և հաստատման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
-
-
 
1246. Մաքրման կառույցների և ջրհոսքների սխեմաներ, պլաններ, անձնագրեր   Մշտ. 1տ.1 1. Շահագործման ավարտից հետո
1247. Արտադրական և տրանսպորտային օբյեկտների էկոանձնագրեր`
ա) կազմման և հաստատման տեղում
բ) այլ հիմնարկներում
Մշտ.
Մ.ա.կ.
-
-
 
1248. Ակտեր և անձնագրեր ջրային օբյեկտներ և մթնոլորտ վնասակար նյութեր արտանետող աղբյուրների մասին 5տ.ՓՍՀ 5տ.  
1249. Շրջակա միջավայրի աղտոտվածության վերլուծությունների ամփոփագրեր և դրանց գրանցման մատյաններ 5տ.ՓՍՀ 3տ.  
1250. Շրջակա միջավայրի աղտոտվածության լաբորատոր հետազոտությունների գրառումների մատյաններ Մ.ա.կ. -  
1251. Շրջակա միջավայրի աղտոտվածության լաբորատոր հետազոտությունների եզրակացություններ, հաշվետվություններ և այլն Մշտ. -  
1252. Օգտակար հանածոների լաբորատոր հետազոտությունների գրառումների մատյաններ, եզրակացություններ և այլն Մշտ. -  
1253. Փաստաթղթեր (տեղեկանքներ, զեկուցագրեր, տեղեկություններ, աղյուսակներ, լաբորատոր գրառումներ) և գրագրություն մաքրման կառույցների աշխատանքի ու վերահսկողության, կեղտաջրերի վիճակի և հետազոտման մասին 5տ.ՓՍՀ 3տ.  
  7. ԿԻՆՈ-ՖՈՏՈ-ՖՈՆՈՏԵՍԱՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ      
  7.1. ԿԻՆՈՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ      
1254. Նեգատիվ և պոզիտիվ պատկերներ (այդ թվում նաև միջանկյալ) Մշտ. -  
1255. Վերագրանցված նեգատիվ ձայնագրություններ Մշտ. -  
1256. Մագնիսական ձայնագրությունների բնագրեր Մշտ. -  
1257. Աղմուկների և երաժշտության միատեղված ձայնագրություններ Մշտ. -  
1258. Էտալոնային պատճեններ Մշտ. -  
1259. Տեղակայման հոլովակներ և անձնագրեր Մշտ. -  
1260. Կինոռեպերտուարի թույլատրման վկայականներ Մշտ. -  
1261. Կինոսցենարներ Մշտ. -  
1262. Կինոսցենարների, հեռուստասյուժեների և տեսաժապավենների համառոտ բնութագրեր Մշտ. -  
1263. Ռեժիսորական և օպերատորական մոնտաժային թերթեր Մշտ. -  
1264. Հաղորդավարական տեքստեր Մշտ. -  
1265. Ելույթների մեքենագրական տեքստեր Մշտ. -  
  7.2. ՖՈՏՈՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ      
1266. Նեգատիվ պատկերներ (ստուգիչ լուսանկարների հետ միասին) Մշտ. Մշտ. - 1. Բացակայության դեպքում պոզիտիվը
1267. Լուսանկարների բնութագրեր Մշտ. -  
1268. Ֆոտոսլայդներ (դիապոզիտիվներ) Մշտ. -  
  7.3. ՖՈՏՈՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐուղղ.      
1269. Գրամաֆոնային ձայնագրություններ (գրամաֆոնային բնագրեր) Մշտ. -  
1270. Գրամաֆոնային սկավառակներ Մշտ. - 1.Բացակայության դեպքում մագնիսական ժապավենային ձայնագրությունները
1271. Ֆոտոգրաֆիկական (օպտիկական) գրանցումներ (նեգատիվ, պոզիտիվ) Մշտ. -  
1272. Գրամաֆոնային բնագրերի տեխնիկական անձնագրեր Մշտ. -  
1273. Տեխնիկական հսկողության բաժնի եզրակացություններ Մշտ. -  
1274. Ֆոնոփաստաթղթերի մեքենագրական տեքստեր Մշտ. -  
1275. Գրամաֆոնային սկավառակների քարտարաններ Մշտ. -  
1276. Ելույթ ունեցողների ցուցակներ Մշտ. -  
1277. Մագնիսական ձայնագրությունների բնագրեր Մշտ. -  
  7.4. ՏԵՍԱՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ      
1278. Տեսաձայնագրություններ Մշտ. -