Համարը 
N 274-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2012.03.22/16(890).1 Հոդ.286.3
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
07.03.2012
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
15.03.2012
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.04.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

7 մարտի 2012 թվականի N 274-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ և «Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 10-րդ մասերին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. «Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կատարել վերաբաշխում, փոփոխություններ և լրացումներ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1919-Ն որոշման մեջ կատարել փոփոխություններ և լրացումներ` համաձայն NN 1, 2, 3 և 4 հավելվածների:

2. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարին` ֆինանսավորել այն պայմանագրերը, որոնց կնքման նպատակով գնման գործընթացներն սկսվել են 2011 թվականին` «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածի 7-րդ կետի պահանջներին համապատասխան և, որոնց գնման ձևը չի համապատասխանում սույն որոշմամբ առաջարկվող գնման ձևերին:

3. Հույժ գաղտնի:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

 Տ. Սարգսյան

 

2012 թ. մարտի 15

Երևան

 

 

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի

մարտի 7-ի N 274-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

Բաժինը

Խումբը

Դասը

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների, ֆինանսավորվող ծրագրերի և դրանք իրականացնող մարմինների անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` փակագծում)

առաջին եռամսյակ

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

1

2

3

4

5

6

7

8

     

ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ

 -

 -

 -

 -

     

այդ թվում`

       

02

   

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 -

 -

 -

 -

     

այդ թվում`

       
 

01

 

Ռազմական պաշտպանություն

 -

 -

 -

 -

     

այդ թվում`

       
   

01

Ռազմական պաշտպանություն

 -

 -

 -

 -

     

այդ թվում`

       
     

02. Ռազմական կարիքների բավարարում

 -

 -

 -

 -

     

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

       
     

որից`

       
     

Էներգետիկ ծառայություններ

560,332.5

1,215,222.2

1,938,296.6

2,707,585.8

     

Կոմունալ ծառայություններ

167,189.6

350,303.6

537,414.7

733,320.0

     

Կապի ծառայություններ

28,492.1

56,984.2

85,476.3

113,968.4

     

Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն

774.4

1,548.8

2,323.2

3,097.4

     

Աշխատակազմի մասնագիտական զարգացման ծառայություններ

1,436.8

2,924.4

4,414.4

4,764.0

     

Տեղեկատվական ծառայություններ

9,853.5

19,977.0

38,750.5

56,999.2

     

Կենցաղային և հանրային սննդի ծառայություններ

88,359.6

159,047.3

209,538.5

276,215.8

     

Ներկայացուցչական ծախսեր

60,561.5

139,421.9

220,546.3

298,193.3

     

Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

370,880.1

681,481.7

886,852.4

1,128,794.4

     

Մասնագիտական ծառայություններ

1,251.8

2,551.0

3,850.2

5,102.0

     

Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում

110,451.7

273,023.2

416,829.2

484,509.5

     

Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում

218,422.9

997,114.8

1,685,394.1

2,442,185.1

     

Գրասենյակային նյութեր և հագուստ

610,357.5

1,198,645.4

1,834,652.1

2,319,030.5

     

Տրանսպորտային նյութեր

2,171,099.0

4,398,094.7

6,562,263.7

9,690,833.2

     

Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր

3,019.1

6,407.3

6,407.3

6,407.3

     

Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր

1,892,444.1

3,861,995.0

6,443,781.8

9,099,379.3

     

Հատուկ նպատակային այլ նյութեր

17,048.5

25,947.0

51,212.6

102,201.2

     

Այլ ծախսեր

(6,311,974.7)

(13,390,689.5)

(20,928,003.9)

(29,472,586.5)

     

Շենքերի և շինությունների ձեռքբերում

 -

12,500.0

12,500.0

12,500.0

     

Շենքերի և շինությունների կառուցում

(115,956.1)

(665,583.5)

(1,394,541.4)

(1,818,965.2)

     

Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում

16,892.6

62,390.8

103,875.8

153,147.3

     

Տրանսպորտային սարքավորումներ

 -

99,513.0

273,074.6

366,005.0

     

Վարչական սարքավորումներ

92,396.9

335,481.2

602,144.1

728,199.4

     

Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

5,148.8

146,404.6

383,124.6

537,773.5

     

Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ

1,517.7

9,293.9

19,822.3

21,340.0

07

   

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

 -

 -

 -

 -

     

այդ թվում`

       
 

01

 

Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սարքավորումներ

 -

 -

 -

 -

     

այդ թվում`

       
   

01

Դեղագործական ապրանքներ

 -

 -

 -

 -

     

այդ թվում`

       
     

01. Դեղորայքի տրամադրում ամբուլատոր-պոլիկլինիկական, հիվանդանոցային բուժզննություն ստացողներին և հատուկ խմբերում ընդգրկված ֆիզիկական անձանց

 -

 -

 -

 -

     

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

       
     

որից`

       
     

Տրանսպորտային նյութեր

87,123.2

 173,017.7

 347,099.2

 576,156.8

     

Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր

 (87,123.2)

 (173,017.7)

 (347,099.2)

 (576,156.8)

 

02

 

Արտահիվանդանոցային ծառայություններ

 -

 -

 -

 -

     

այդ թվում`

       
   

04

Պարաբժշկական ծառայություններ

 -

 -

 -

 -

     

այդ թվում`

       
     

03. Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց փորձաքննության և բժշկական օգնության ծառայություններ

 -

 -

 -

 -

     

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

       
     

որից`

       
     

Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

 (309,550.0)

 (697,050.0)

 (1,084,550.0)

 (1,875,000.0)

     

Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում

 -

10,000.0

20,000.0

30,000.0

     

Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր

65,974.3

385,479.1

663,882.5

993,690.6

     

Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

243,575.7

301,570.9

400,667.5

851,309.4

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի

մարտի 7-ի N 274-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 13 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

Ծրագրի համարը

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԻ
ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ծախսերի ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները՝ փակագծերում)

ընդամենը ոչ ֆինան-
սական ակտիվների գծով ծախսեր

այդ թվում՝

շենքերի և շինություն-
ների շինարա-
րություն

շենքերի և շինություն-
ների կապիտալ վերանո-
րոգում

նախագծահե-
տազոտական,
գեոդեզիա-
քարտե-
զագրա-
կան աշխա-
տանքներ

ոչ ֆինան-
սական ակտիվների գծով այլ ծախսեր

բաժինը

խումբը

դասը

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

       

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

 -

 (80,000.0)

 80,000.0

 -

 -

       

ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 -

 (80,000.0)

 80,000.0

 -

 -

       

այդ թվում՝

         

02

01

01

02

Ռազմական կարիքների բավարարում

 -

 (80,000.0)

 80,000.0

 -

 -

       

այդ թվում՝

         
       

Խաչիկում ռելեի գործարանի վերակառուցումը բնակելի շենքի

 

30,000.0

     
       

Արարատում բնակելի շենքի կառուցում
(36 բնակարան)

 

50,000.0

     
       

Երևանում բնակելի շենքի կառուցում
(100 բնակարան)

 

100,000.0

     
       

Գյումրիում բնակելի շենքի կառուցման աշխատանքներ

 

247,432.5

     
       

Բալահովտում բնակելի շենքի կառուցման աշխատանքներ (33 բնակարան)

 

301,203.1

     
       

Չոփուրլուում բնակելի շենքի կառուցում
(24 բնակարան)

 

206,560.0

     
       

Գյումրիում բնակելի շենքի կառուցման լրացուցիչ աշխատանքներ

 

20,000.0

     
       

Էջմիածնում բնակելի շենքի տարածքի բարեկարգում և մոտեցնող ճանապարհի կառուցում

 

10,000.0

     
       

Եղեգնաձորում բնակելի շենքի տարածքի բարեկարգում

 

20,000.0

     
       

Չոփուրլուում բնակելի շենքի արտաքին ինժեներական գծերի իրականացում

 

45,000.0

     
       

Վեդիի 76852 զորամասում նոր տրանսֆորմատորի տեղադրում

 

15,000.0

     
       

Ազատամարտիկների գերեզմանների կառուցում

 

30,000.0

     
       

Ստեփանավանում 4 բնակելի շենքերի տանիքների նորոգում

   

30,000.0

   
       

Երևանի 24236 զորամասում զորանոցային մասնաշենքերի սանհանգույցների վերակառուցում

   

50,000.0

   

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի

մարտի 7-ի N 274-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

Ծրագրի համարը

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` փակագծում)

առաջին եռամսյակ

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարեկան
գումարը

 բաժինը

խումբը

դասը

1

2

3

4

5

6

7

8

9

       

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

       
       

այդ թվում`

       
       

ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 -

 -

 -

 -

       

այդ թվում`

       

02

01

01

02

Ռազմական կարիքների բավարարում

 -

 -

 -

 -

       

Խաչիկում ռելեի գործարանի վերակառուցումը բնակելի շենքի

 -

 -

 20,000.0

 30,000.0

       

Արարատում բնակելի շենքի կառուցում (36 բնակարան)

 -

 -

 25,000.0

 50,000.0

       

Երևանում բնակելի շենքի կառուցում (100 բնակարան)

 -

 -

 50,000.0

 100,000.0

       

Գյումրիում բնակելի շենքի կառուցման աշխատանքներ

 20,000.0

 120,000.0

 220,000.0

 247,432.5

       

Բալահովտում բնակելի շենքի կառուցման աշխատանքներ
(33 բնակարան)

 20,000.0

 110,000.0

 260,000.0

 301,203.1

       

Չոփուրլուում բնակելի շենքի կառուցում (24 բնակարան)

 -

 50,000.0

 180,000.0

 206,560.0

       

Գյումրիում բնակելի շենքի կառուցման լրացուցիչ աշխատանքներ

 -

 -

 20,000.0

 20,000.0

       

Էջմիածնում բնակելի շենքի տարածքի բարեկարգում և մոտեցնող ճանապարհի կառուցում

 -

 10,000.0

 10,000.0

 10,000.0

       

Եղեգնաձորում բնակելի շենքի տարածքի բարեկարգում

 15,000.0

 20,000.0

 20,000.0

 20,000.0

       

Չոփուրլուում բնակելի շենքի արտաքին ինժեներական գծերի իրականացում

 -

 -

 25,000.0

 45,000.0

       

Վեդիի 76852 զորամասում նոր տրանսֆորմատորի տեղադրում

 -

 -

 15,000.0

 15,000.0

       

Ազատամարտիկների գերեզմանների կառուցում

 -

 1,000.0

 20,000.0

 30,000.0

       

Ստեփանավանում 4 բնակելի շենքերի տանիքների նորոգում

 -

 -

 -

 30,000.0

       

Երևանի 24236 զորամասում զորանոցային մասնաշենքերի սանհանգույցների վերակառուցում

 -

 10,000.0

 35,000.0

 50,000.0

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի

մարտի 7-ի N 274-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 12 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

Անվանումը

Գնման ձևը

Չափի միավորը

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` փակագծերում)

քանակը

գումարը (հազ.դրամ)

Բաժին N 02 Խումբ N 01 Դաս N 01 Ռազմական պաշտպանություն

32,474,712.4

Ռազմական կարիքների բավարարում

32,474,712.4

Էլեկտրաէներգիա

ԲԸԱՀ

կվտ/ժ

62,547,000.0

1,688,769.0

Գազ

ԲԸԱՀ

մ3

9,865,000.0

926,816.8

Ածուխ

ՇՀ

տ

500.0

50,000.0

Վառելափայտ

ՇՀ

մ3

3,500.0

42,000.0

Ջրամատակարարում և ջրահեռացում

ԲԸԱՀ

մ3

3,800,000.0

657,020.0

Դեռատիզացիա

ԲԸԱՀ

դրամ

1.0

43,000.0

Կոյուղահորերի մաքրման աշխատանքներ

ԲԸ

դրամ

1.0

20,700.0

Մնացորդ մազութի, քարածուխի, վառելափայտի (փայտե բրիկետի) տեղափոխում զորամասեր

ՇՀ

դրամ

1.0

12,600.0

Հեռախոսահամարների բաժանորդային վարձ

ԲԸԱՀ

դրամ

1.0

38,534.4

Միջքաղաքային,միջազգային, տեղական, բջջային հեռախոսային խոսակցությունների վարձավճար

ԲԸԱՀ

դրամ

1.0

73,770.8

Ներքին գործերի անձնագրային բաժնի ցանցի վարձավճար

ԲԸԱՀ

դրամ

1.0

720.0

Բջջային հեռախոսահամարների բաժանորդային վարձ

ԲԸԱՀ

դրամ

1.0

943.2

Դիլիջանի ռազմական ոստիկանության հենակետի զբաղեցրած տարածքի վարձակալում

ԲԸԱՀ

դրամ

1.0

937.4

Մասիսի տարածքային զինկոմիսարիատի զբաղեցրած տարածքի վարձակալում

ԲԸԱՀ

դրամ

1.0

2,160.0

Քաղաքացիական հատուկ ծառայողների վերապատրաստման ծառայություն

ՇՀ

մարդ

127.0

1,524.0

Զինծառայողների վերապատրաստման ծառայություն

ՇՀ

մարդ

120.0

1,560.0

Զինծառայողների վերապատրաստման ծառայություն

ՇՀ

մարդ

112.0

1,680.0

«Հայ զինվոր» թերթ 1-51 համար

ԲԸԱՀ

հատ

255,000.0

13,770.0

«Կուրսանտ» ամսաթերթ

ԲԸԱՀ

հատ

4,000.0

2,336.0

«Հայկական բանակ» 1-4 համար

ԲԸԱՀ

դրամ

1.0

1,974.0

«Հայկական բանակ» հավելված 1-4 համար

ԲԸԱՀ

դրամ

1.0

812.0

Գրքերի պայմանական մամուլ

ԲԸԱՀ

դրամ

1.0

14,000.0

Սեղանի օրացույց

ԲԸԱՀ

հատ

1,500.0

1,125.0

Ծառայություններ կազմարարական

ԲԸԱՀ

դրամ

1.0

1,650.0

Հայաստանի Հանրապետություն

ԲԸ

հատ

278.0

7,367.0

Ազգ

ԲԸ

հատ

31.0

818.4

Հայոց աշխարհ

ԲԸ

հատ

30.0

720.0

Հայկական ժամանակ

ԲԸ

հատ

3.0

79.2

Առավոտ

ԲԸ

հատ

3.0

118.8

Հարց ու պատասխան /«Իրավունք»-ի հավելված/

ԲԸ

հատ

2.0

8.0

Հետաքննություն /«Իրավունք»-ի հավելված/

ԲԸ

հատ

5.0

20.0

Երկիր

ԲԸ

հատ

11.0

264.0

Չորրորդ իշխանություն

ԲԸ

հատ

3.0

79.2

168 ժամ

ԲԸ

հատ

12.0

288.0

Արտակարգ թերթ

ԲԸ

հատ

23.0

110.4

Պռավո վ վոոռուժոննիխ սիլախ-վոեննո-պռավովոե օբոզրենիե

ԲԸ

հատ

2.0

302.4

Ռեսպուբլիկա Արմենիա

ԲԸ

հատ

6.0

64.8

Գոլոս Արմենիի

ԲԸ

հատ

25.0

630.0

Նովոյե վրեմյա

ԲԸ

հատ

10.0

240.0

Նեզավիսիմոյե վոեննոյե օբոզրենիյե

ԲԸ

հատ

4.0

560.0

Սովրեմեննիե տեխնօլօգիի ավտոմատիզացիի

ԲԸ

հատ

1.0

48.4

Ռադիո

ԲԸ

հատ

1.0

46.8

Կրասնայա զվեզդա

ԲԸ

հատ

5.0

806.0

Վոեննայա միսլ

ԲԸ

հատ

6.0

374.4

Զարուբեժնոյե վոեննոյե օբոզրենիե

ԲԸ

հատ

7.0

268.8

Արգումենտի ի ֆակտի

ԲԸ

հատ

3.0

49.5

Ռոսսիյսկոյե վոեննոյե օբոզրենիե

ԲԸ

հատ

2.0

619.2

Վոեննոյե զնանիե

ԲԸ

հատ

1.0

50.4

Վոյսկովոյ վեստնիկ

ԲԸ

հատ

1.0

8.4

Սպեցիալնայա տեխնիկա

ԲԸ

հատ

1.0

83.4

Տեխնիկա ի վոորուժենիե /սեգոդնյա/

ԲԸ

հատ

1.0

67.2

Ժամանակ-Երևան

ԲԸ

հատ

3.0

79.2

90 րոպե

ԲԸ

հատ

2.0

52.8

Օրենք և իրավունք

ԲԸ

հատ

2.0

4.0

Էկոնոմիկա և իրավունք

ԲԸ

հատ

2.0

103.2

Միր բեզոպասնոստի

ԲԸ

հատ

2.0

290.4

Օրենք և իրականություն

ԲԸ

հատ

4.0

48.0

Իսկական իրավունք

ԲԸ

հատ

3.0

29.4

«Գեոստրատեգիկ պուլս» էլեկտրոնային ռեսուրսի բաժանորդագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

1.0

107.2

«Ստրատֆոր» էլեկտրոնային ռեսուրսի բաժանորդագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

1.0

157.1

Ավանգարդ

ԲԸԱՀ

հատ

300.0

2,880.0

Մարզաշխարհ

ԲԸԱՀ

հատ

300.0

2,400.0

Իրավունք դե ֆակտո

ԲԸ

հատ

5.0

49.0

Հետք

ԲԸ

հատ

3.0

32.4

Ճարտարապետություն, շինարարություն

ԲԸ

հատ

1.0

30.0

Հայ շինարարի տեղեկագիր

ԲԸ

հատ

1.0

24.0

Ժամանակ

ԲԸ

հատ

3.0

82.8

Իրավունք

ԲԸ

հատ

8.0

78.4

Ժողովուրդ

ԲԸ

հատ

2.0

52.8

Առողջապահություն

ԲԸ

հատ

1.0

2.6

Վոեննոիստորիչեսկիյ ժուռնալ

ԲԸ

հատ

1.0

96.0

Սոյուզնիկի ՕԴԿԲ

ԲԸ

հատ

9.0

79.2

Արմեյսկիյ սբոռնիկ

ԲԸ

հատ

1.0

85.2

Կրթություն

ԲԸ

հատ

2.0

20.8

Ապագա բժիշկ

ԲԸ

հատ

1.0

1.2

Կապիտալ

ԲԸ

հատ

1.0

26.4

Օրիենտիր

ԲԸ

հատ

1.0

45.0

Լուսակն

ԲԸ

հատ

50.0

200.0

Քրիստոնյա Հայաստան

ԲԸ

հատ

19.0

182.4

Կեղտոտ սպիտակեղենի և համազգեստի լվացում

ՇՀ

դրամ

1,381,079.0

276,215.8

Ներկայացուցչական ծախսեր

ԲԸԱՀ

դրամ

1.0

260,645.0

Ռազմական համագործակցության ոլորտի նվերներ

ԲԸԱՀ

դրամ

1.0

27,290.8

Ժամացույց ոսկյա ՊՆ զինանշանով

ԲԸԱՀ

հատ

20.0

2,400.0

Արծաթյա ոսկեպատ հուշամեդալի պատրաստում

ԲԸԱՀ

հատ

20.0

2,200.0

Արծաթյա ոսկեպատ հուշամեդալ «Վազգեն Սարգսյան» պատրաստում

ԲԸԱՀ

հատ

5.0

137.5

Արծաթյա ոսկեպատ հուշամեդալ «Անդրանիկ Օզանյան» պատրաստում

ԲԸԱՀ

հատ

5.0

137.5

Արծաթյա ոսկեպատ հուշամեդալ «Գարեգին Նժդեհ» պատրաստում

ԲԸԱՀ

հատ

5.0

137.5

Արծաթյա ոսկեպատ հուշամեդալ «Դրաստամատ Կանայան» պատրաստում

ԲԸԱՀ

հատ

5.0

137.5

Արծաթյա ոսկեպատ հուշամեդալ «Հովհաննես Բաղրամյան» պատրաստում

ԲԸԱՀ

հատ

5.0

137.5

Ժամացույց «AWI» տղամարդու կամ համարժեք

ԲԸԱՀ

հատ

40.0

600.0

Ժամացույց «AWI» կանացի կամ համարժեք

ԲԸԱՀ

հատ

30.0

120.0

Շրջանավարտի «Ուսման գերազանցիկ» հուշամեդալի պատրաստում

ԲԸԱՀ

հատ

10.0

350.0

ՀՀ ՊՆ զինանշանով հուշատախտակ մեծ

ԲԸԱՀ

հատ

20.0

1,000.0

ՀՀ ՊՆ զինանշանով հուշանվեր միջին

ԲԸԱՀ

հատ

50.0

2,000.0

ՀՀ ՊՆ զինանշանով հուշանվեր փոքր

ԲԸԱՀ

հատ

30.0

900.0

Արծաթյա զինանշանով բաժակների պատրաստում

ԲԸԱՀ

հատ

20.0

1,600.0

Գրիչների հավաքածու` ՊՆ զինանշանով

ԲԸԱՀ

հատ

50.0

1,250.0

Ռազմական իստիտուտի ավարտական կրծքանշանի պատրաստում

ԲԸԱՀ

հատ

350.0

1,575.0

ՀՀ ՊՆ ստորագրությունով հուշամեդալի պատրաստում

ԲԸԱՀ

հատ

30.0

750.0

ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ զինանշանով հուշատախտակ մեծ

ԲԸԱՀ

հատ

20.0

500.0

ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ զինանշանով հուշատախտակ փոքր

ԲԸԱՀ

հատ

20.0

300.0

«Նելսոն Ստեփանյան» մեդալի պատրաստում

ԲԸԱՀ

հատ

300.0

1,440.0

«Վ. Սարգսյան» մեդալի պատրաստում

ԲԸԱՀ

հատ

500.0

2,400.0

Մարտական հերթապահության համար՚ 1-ին աստիճանի մեդալի պատրաստում

ԲԸԱՀ

հատ

250.0

1,200.0

«Մարտական ընկերոջս» հուշամեդալի պատրաստում

ԲԸԱՀ

հատ

50.0

1,000.0

«Մարշալ Բաղրամյան» մեդալի պատրաստում

ԲԸԱՀ

հատ

600.0

2,880.0

«Անդրանիկ Օզանյան» մեդալի պատրաստում

ԲԸԱՀ

հատ

600.0

2,880.0

«Դրաստամատ Կանայան» մեդալի պատրաստում

ԲԸԱՀ

հատ

600.0

2,880.0

«Գարեգին Նժդեհ» մեդալի պատրաստում

ԲԸԱՀ

հատ

600.0

2,880.0

Մ.Մելքոնյանի անվ. ռազմավարժարանի շրջանավարտի կրծքանշանի պատրաստում

ԲԸԱՀ

հատ

300.0

1,350.0

ՙ«Անբասիր ծառայության I աստիճան» մեդալի պատրաստում

ԲԸԱՀ

հատ

3,500.0

16,800.0

ՙ«Անբասիր ծառայության II աստիճան» մեդալի պատրաստում

ԲԸԱՀ

հատ

3,000.0

14,400.0

ՙ«Ամբասիր ծառայության III աստիճան» մեդալի պատրաստում

ԲԸԱՀ

հատ

3,000.0

14,400.0

ՙ«Ամբասիր ծառայության IV աստիճան» մեդալի պատրաստում

ԲԸԱՀ

հատ

1,000.0

4,800.0

ՙ«Ռազմական համագործակցության համար» մեդալի պատրաստում

ԲԸԱՀ

հատ

300.0

1,440.0

Մեդալի տուփի պատրաստում

ԲԸԱՀ

հատ

10,000.0

3,500.0

Փաստաթղթերի մուտքի հաշվառման մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

250.0

106.2

Փաստաթղթերի մուտքի հաշվառման մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

815.0

489.0

Փաստաթղթերի ելքի հաշվառման մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

250.0

106.2

Փաստաթղթերի ելքի հաշվառման մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

685.0

411.0

Դիմում-բողոքների հաշվառման մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

410.0

174.2

Ցրիչ մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

500.0

68.4

Հրամանների և հրահանգների հաշվառման մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

625.0

265.5

Գրասենյակային մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

550.0

228.3

Արխիվացված փաստաթղթերի հաշվառման մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

310.0

131.7

Թղթապանակ զինանշանով /հատուկ/

ԲԸԱՀ

հատ

100.0

800.0

Գրասենյակային մատյան /ալբոմային/

ԲԸԱՀ

հատ

350.0

148.8

Քարտատուփ

ԲԸԱՀ

հատ

500.0

850.0

Շրջանառության տեղեկագրի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

1,000.0

270.0

Հրամանատարական կետի մարտական հերթապահության մատյանի տպագրություն, ձև 1/ՀՕՊ

ԲԸԱՀ

հատ

130.0

33.8

Ստորաբաժանումների մարտական հերթապահության մատյանի տպագրություն, ձև 2/ՀՕՊ

ԲԸԱՀ

հատ

451.0

125.6

Օդային իրադրության տվյալների /հաղորդագրությունների/ գրանցման մատյան, ձև 5/ՀՕՊ-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

750.0

158.4

Օդային դիտակետի հետախուզման մատյանի տպագրություն, ձև 6/ՀՕՊ

ԲԸԱՀ

հատ

241.0

31.8

Թիրախի տպագրություն N 4

ԲԸԱՀ

հատ

5,000.0

121.0

Թիրախ ստուգիչի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

5,000.0

24.9

Բրիգադի /գնդի/ մարտական պատրաստության հաշվառման մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

50.0

16.0

Գումարտակի (դիվիզիոնի) մարտական պատրաստության հաշվառման մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

500.0

300.0

Վաշտի /մարտկոցի/ մարտական պատրաստության հաշվառման մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

2,000.0

1,200.0

Դասակի մարտական պատրաստության հաշվառման մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

5,000.0

1,870.0

Հրամանատարական պատրաստության հաշվառման մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

1,500.0

336.6

Վաշտի /մարտկոցի/ դասացուցակ

ԲԸԱՀ

հատ

70,000.0

700.0

Դիվիզիայի մարտական պատրաստության հաշվառման մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

15.0

13.9

Ավտոմեքենայի ուղեգիր, ձև 16-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

510,000.0

1,774.8

Սպառազինության, տեխնիկայի համարային հաշվառման և ամրակցման մատյանի տպագրություն, ձև 28

ԲԸԱՀ

հատ

320.0

63.0

Սպառազինության, տեխնիկայի համարների և տեխնիկական վիճակի հաշվառման մատյանի տպագրություն, ձև 31

ԲԸԱՀ

հատ

220.0

93.5

Անսարք սպառազինության և տեխնիկայի հաշվառման մատյանի տպագրություն, ձև 33

ԲԸԱՀ

հատ

100.0

42.5

Սպառազինության, տեխնիկայի, ունեցվածքի նորոգման (սպասարկման, մշակման) հաշվառման մատյանի տպագրություն, ձև 36

ԲԸԱՀ

հատ

200.0

85.0

Մեքենայի աշխատանքի, վառելիքի և յուղի ծախսի հաշվառման մատյանի տպագրություն, ձև 38

ԲԸԱՀ

հատ

1,000.0

424.8

Նյութական միջոցների պահեստային հաշվառման քարտի տպագրություն (ընթացիկ), ձև 44ա

ԲԸԱՀ

հատ

11,000.0

69.3

ԶԻՊ-երի (պահեստամասեր,գործիքներ, հարմարանքներ) հաշվառման մատյանի տպագրություն, ձև 26ա

ԲԸԱՀ

հատ

200.0

109.2

Անվադողերի հաշվառման մատյանի տպագրություն, ձև 35ա

ԲԸԱՀ

հատ

220.0

207.9

Տեղադրման ակտի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

61,000.0

152.5

Վկայական, ձև 20-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

50.0

21.3

Հաղորդագրություն նյութական միջոցների առկայության և շարժի մասին, ձև 24-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

200.0

85.0

Տեխնիկական վիճակի ակտ, ձև 12-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

14,500.0

95.7

Մեխանիկ վարորդի վկայականի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

500.0

179.0

Մեքենաների ելքի և վերադարձի հաշվառման մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

300.0

126.0

Ակումուլյատորային մարտկոցների տեխնիկական վիճակի հաշվառման մատյանի տպագրություն, ձև 35

ԲԸԱՀ

հատ

370.0

344.1

Դարակապիտակի տպագրություն , ձև 64ա

ԲԸԱՀ

հատ

6,000.0

31.0

Գործնական մեքենավարման հաշվառման անհատական քարտի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

6,000.0

72.0

Ապրանքագիր, ձև 2-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

272,000.0

946.6

Բաշխման տեղեկագիր, ձև 8-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

18,100.0

63.0

Հաշվետվություն, ձև 3/ՈՒՍԳ-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

500.0

52.3

Հայտ, ձև 4/ՌՏԳ-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

1,000.0

104.6

Հաշվառման փաստաթղթերի գրանցման մատյանի տպագրություն, ձև 25

ԲԸԱՀ

հատ

870.0

369.6

Ստորաբաժանումների նյութական միջոցների շարժի մատյանի տպագրություն, ձև 26

ԲԸԱՀ

հատ

3,720.0

1,580.3

Նյութական միջոցների առկայության և շարժի հաշվառման մատյանի տպագրություն, ձև 27

ԲԸԱՀ

հատ

3,200.0

1,359.4

Նյութական միջոցոների առկայության և շարժի հաշվառման մատյանի տպագրություն, ձև 27

ԲԸԱՀ

հատ

2,790.0

1,674.0

Կարգագիր, ձև 200-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

35,700.0

125.0

Ամփոփ տեղեկագիր, ձև 7-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

25,200.0

87.7

Որակական վիճակի փոփոխման ակտի տպագրություն, ձև 13

ԲԸԱՀ

հատ

11,900.0

41.4

Նյութական միջոցների հաշվառման քարտի տպագրություն,ձև 43

ԲԸԱՀ

հատ

23,700.0

149.3

Ժամանակավոր օգտագործման տրված նյութական միջոցների հաշվառման մատյանի տպագրություն, ձև 37

ԲԸԱՀ

հատ

1,340.0

569.2

Անձնական իրերի հաշվառման քարտի տպագրություն, ձև 45

ԲԸԱՀ

հատ

9,600.0

201.6

Դարակապիտակի տպագրություն, ձև 64

ԲԸԱՀ

հատ

6,100.0

14.6

Ընդունման ակտ, ձև 4-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

6,100.0

42.7

Պարենային վկայական, ձև 21/պարենի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

1,500.0

637.2

Ապրանքագիր, ձև 2ա-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

208,700.0

726.3

Սննդի պատրաստման որակի ստուգման մատյանի տպագրություն, ձև 53

ԲԸԱՀ

հատ

405.0

172.0

Համեմատական ամփոփագրի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

24,000.0

190.1

Մթերքների բաշխում, ձև 66-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

49,700.0

596.4

Պարենային հաշվետվություն,ձև 1 պարենի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

1,000.0

70.0

Նյութական միջոցների (ճաշարանախոհանոցային սպասքի, գույքի և սարքավորումների) առկայության և պահանջարկի հաշվետվություն հայտ, ձև 2/պարենի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

300.0

29.3

Նյութական միջոցների (պարենային ծառայության տեխնիկայի և պահանջարկի հաշվետվություն հայտ), ձև 3/պարեն

ԲԸԱՀ

հատ

300.0

31.4

Հաշվետվություն (լվացող նյութեր), ձև 3/ԻՐ-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

1,200.0

57.6

Մեկուսացվողների անվանացուցակի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

80.0

34.0

Օպերատիվ հերթապահի գրառումների մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

30.0

29.4

Հերթապահության ընդունման հանձնման զեկուցագրեր /մատյան/-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

30.0

39.5

Բերման ենթարկվածների հաշվառման մատյանի տպագրություն, ձև 6

ԲԸԱՀ

հատ

15.0

17.9

Դեպքերի և պատահարների մասին հաղորդվող ինֆորմացիայի հաշվառման ձև 2-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

30.0

42.5

Սպառազինության ընդունման-հանձնման հաշվառման մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

20.0

21.5

Հեռագրերի, հեռախոսագրերի մուտքի հաշվառման մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

30.0

42.3

Հեռագրերի, հեռախոսագրերի ելքի հաշվառման մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

30.0

42.3

ՌՈ մարմին կարգապահական խախտման համար ներկայացվածների հաշվառման մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

15.0

17.9

Տրանսպորտային միջոցների գրանցման /վերագրանցման/ մատյան

ԲԸԱՀ

հատ

25.0

35.3

Ծառայական գրքույկի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

120.0

18.0

Երթուղում, պահակետում պարեկություն կատարող ճանապարհապարեկային ծառայության տեսուչի ճանապարհային երթևեկության հսկողության աշխատանքների հ/մ-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

115.0

31.1

Անձնական գործի կազմ

ԲԸԱՀ

հատ

3,000.0

3,420.0

Հաստիքապաշտոնային հաշվառման մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

185.0

316.4

Հաստիքապաշտոնային հաշվառման մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

150.0

42.8

ՊՆ անձնակազմի հաշվառման մատյանի տպագրություն, ձև 2

ԲԸԱՀ

հատ

15.0

17.9

Անձնակազմի այբբենական հաշվառման մատյանի տպագրություն, ձև 2/ԿՎ

ԲԸԱՀ

հատ

135.0

57.3

ՀՀ ԶՈՒ պահեստազոր արձակված զինծառայողների հաշվառման մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

20.0

40.8

ՀՀ ԶՈՒ զինծառայողների տույժերի և խրախուսանքների հաշվառման մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

85.0

102.0

Ծառայողական քարտի տպագրություն ձև 9

ԲԸԱՀ

հատ

4,000.0

42.0

Դրամարկղի մուտքի օրդերի տպագրություն, ձև ԴՕ-1

ԲԸԱՀ

հատ

30,000.0

36.0

Դրամարկղի ելքի օրդերի տպագրություն, ձև ԴՕ-2

ԲԸԱՀ

հատ

60,000.0

75.6

Դրամարկղի ելքի ամփոփ օրդերի տպագրություն, ձև ԴՕ-3

ԲԸԱՀ

հատ

10,000.0

34.8

Հաշվարկ դրամական բավարարմանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

20,000.0

48.0

Դրամական բավարարման վկայականի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

20,000.0

70.0

Աշխատավարձի հաշվառման անձնական քարտ

ԲԸԱՀ

հատ

50,000.0

720.0

Հիմնական միջոցների գույքագրման քարտ, ձև ՀՄ-9-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

4,000.0

49.9

Դրամական բավարարման վճարման տեղեկագիր, ձև 21-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

5,000.0

30.0

Հաշվեկշիռ ծախսերի նախահաշվի կատարման, ձև 1-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

5,000.0

30.0

Փոքրարժեք և արագամաշ առարկաների հաշվառման մատյանի տպագրություն, ձև Մ-17

ԲԸԱՀ

հատ

2,000.0

849.6

Լիազորագրի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

50,000.0

90.0

Օրագիր օրդեր N 1-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

4,000.0

38.4

Օրագիր օրդեր N 2-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

2,000.0

18.0

Օրագիր օրդեր N 8-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

1,000.0

20.0

Տեղեկագիր ձև 3-ի ներդիրի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

50,000.0

450.0

Բժշկական գրքույկ զինվորների համար, ձև 1-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

20,000.0

400.0

Հիվանդության պատմություն հոսպիտալների համար, ձև 2-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

23,000.0

1,954.1

Հիվանդության պատմություն բուժկետերի համար, ձև 3 /բլանկ/

ԲԸԱՀ

հատ

40,000.0

500.0

Զորամասի տարեկան բժշկական հաշվետվություն, ձև 4Ա-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

1,000.0

76.0

Զորամասի ամբուլատոր հիվանդների հաշվառման մատյանի տպագրություն ձև 5

ԲԸԱՀ

հատ

500.0

212.4

Զորամասի վիրակապությունների հաշվառման մատյանի տպագրություն, ձև 8

ԲԸԱՀ

հատ

200.0

85.0

Զ/մ ատամնաբուժական կաբինետի հաշվառման մատյանի տպագրություն, ձև 12

ԲԸԱՀ

հատ

200.0

85.0

Արյան ընդհանուր հետազոտություն ձև 28-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

20,000.0

36.0

Արյան կենսաքիմիական հետազոտություն, ձև 30-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

20,000.0

56.0

Մեզի հետազոտություն, ձև 31-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

20,000.0

26.0

Մեզի բաղադրիչ տարրերի քանակի որոշման անալիզի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

20,000.0

36.0

Բժշկական ունեցվածքի ամենօրյա հաշվառման մատյանի տպագրություն, ձև 50

ԲԸԱՀ

հատ

280.0

118.9

Արձանագրություն հանրապետական հավաքակայանի բժշկական հանձնաժողովի, ձև 34-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

30,000.0

72.0

Էպիկրիզի տպագրություն /դուրս գրման/

ԲԸԱՀ

հատ

15,000.0

52.2

Ապրանքների պահեստային հաշվառման քարտի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

3,000.0

13.5

Բժշկական գրքույկ սպաների և ենթասպաների համար, ձև 2-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

6,000.0

804.0

ՈՒղեգիր /պետ.պատվերային/

ԲԸԱՀ

հատ

15,000.0

36.0

Մեզի ընդհանուր անալիզ, ձև 23-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

18,000.0

23.4

Ուղեգիր, ձև 29ա-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

200,000.0

130.0

Տարածաշրջանային ԲՇՄ-ի զորանոցային գույքի և կահույքի պահանջարկի առկայության և շարժի հաշվառման մատյանի տպագրություն, ձև 1/ԶԲԲ

ԲԸԱՀ

հատ

10.0

22.8

Նյութական միջոցների առկայության և շարժի հաշվառման մատյանի տպագրություն, ձև 27/ԶԲԲ

ԲԸԱՀ

հատ

100.0

141.0

Մուտքի ապրանքագիր, ձև 117-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

13,200.0

23.8

Ելքի ապրանքագիր, ձև 118-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

21,300.0

38.3

Դիմում ձև 4-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

10,000.0

36.0

Սանատոր. կուրորտային գրքույկի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

2,000.0

112.0

ՙ«Մարտական գործողությունների մասնակից» վկայականի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

10,000.0

1,720.0

ՙ«Լեռնային Հայաստան» առողջարանի ճաշացուցակի տպագրություն (մենյու)

ԲԸԱՀ

հատ

500.0

6.0

ՙ«Մարտական գործողությունների մասնակից» վկայականի ներդիրի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

10,000.0

30.0

ՀՀ ՊՆ զինանշանով ծրարի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

1,000.0

115.0

Առաջադիմության հաշվառման մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

220.0

440.0

Ստուգարքային գրքույկի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

400.0

86.4

Օրագիր կուրսանտ ստաժորի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

300.0

21.0

Վարման արդյունքների հաշվառման քարտի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

800.0

8.4

Ավտոմոբիլի վարման հաշվառման քարտի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

600.0

6.3

Մարտական մեքենաների վարման հաշվառման քարտի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

800.0

8.4

Զինծառայողի իրային վկայականների գրքույկի տպագրություն, ձև 20

ԲԸԱՀ

հատ

1,200.0

391.2

Սպաների որակավորման բարձրացման կենտրոնի վկայականի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

150.0

44.1

Դաշտային ելքի մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

50.0

33.0

Ունկնդիր սպաների որակավորման կենտրոնի ուսումնական պարապմունքների հաշվառման մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

45.0

43.9

Ավտովարորդի դասընթացների վկայականի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

400.0

2.1

Մեխանիկ վարորդի վկայականի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

400.0

143.2

Կաշվե թղթապանակի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

50.0

300.0

Դիպլոմի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

310.0

868.0

Չափիչ միջոցների տեխնիկական վիճակի ստուգաչափման և նորոգման հաշվառման մատյանի տպագրություն, ձև 34

ԲԸԱՀ

հատ

300.0

127.5

Թղթապանակի տպագրություն ԳՇ զինանշանով

ԲԸԱՀ

հատ

50.0

400.0

Ծրար առանց անկյունագծի/հայերեն/-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

300.0

30.6

Ծրար առանց անկյունագծի/ռուսերեն/-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

200.0

20.4

Անձնակազմի հաշվառման մատյանի տպագրություն, ձև 1

ԲԸԱՀ

հատ

700.0

159.6

Երեկոյան ստուգման անվանացուցակի տպագրություն, ձև 1ԵՍ

ԲԸԱՀ

հատ

1,000.0

216.0

Տեխնիկական մատյանի տպագրություն, ձև 5

ԲԸԱՀ

հատ

124.0

52.7

Թղթակցությունների ելքի հաշվառման մատյանի տպագրություն, ձև 7

ԲԸԱՀ

հատ

690.0

293.1

Թղթակցությունների մուտքի հաշվառման մատյանի տպագրություն, ձև 8

ԲԸԱՀ

հատ

829.0

352.2

Ռեեստրի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

128,250.0

230.9

Ռեեստրի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

61,800.0

215.1

Հետախուզական տվյալների գրանցամատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

114.0

23.6

Դիտարկման մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

84.0

15.2

Պահակակետերի տեղեկագրի վերջնաէջի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

35,000.0

84.0

Զորամասի /վաշտում/ հերթապահության հանձնման-ընդունման մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

5,800.0

1,169.3

Զորամասի մարտական հերթապահության հանձնման-ընդունման մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

2,000.0

403.2

Վաշտի զենքի և զինամթերքի ստացման-հանձնման մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

4,700.0

947.5

Վաշտի հիվանդների գրանցման մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

2,000.0

403.2

Վաշտի արձակվածների մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

2,000.0

403.2

Պահակակետերի ամփոփագրի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

35,000.0

243.6

Հրահանգավորումների գրանցման մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

4,000.0

806.4

Արձակուրդային թերթիկի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

80,000.0

144.0

Արձակման գրության տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

80,000.0

144.0

Վերակարգերի թերթիկի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

30,000.0

72.0

Զորամասի դիրքում մարտական հերթապահության ստուգման մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

5,000.0

1,008.0

Անվտանգության կանոնների պահպանման ծանուցման տեղեկագրի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

35,000.0

84.0

Տեսագործնական իմացության գնահատման տեղեկագրի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

35,000.0

84.0

Պահակային ծառայության անցկացման վերլուծության տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

35,000.0

84.0

Զենքի, զինամթերքի /նյութատեխմիջոցների/ ամրակցման տեղեկագրի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

35,000.0

84.0

Մարտական թերթիկ գունավորի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

70,000.0

875.0

Կցագրման հանձնաժողովի արձանագրության մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

200.0

167.2

Զորակոչային հանձնաժողովի արձանագրության մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

200.0

167.2

Զորակոչիկների այբբենական հաշվառման մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

200.0

238.0

Զորակոչիկների անձնական գործի շապիկի տպագրություն (թղթապանակ)

ԲԸԱՀ

հատ

35,000.0

1,293.6

Զորահավաքային կարգագրի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

30,000.0

32.4

Ծանուցագրի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

30,000.0

37.8

Ուսումնասիրման թերթիկի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

24,000.0

83.5

Հաշվառման ծառայողական քարտի տպագրություն, հայերեն

ԲԸԱՀ

հատ

24,000.0

148.8

Կցագրման ծանուցագրի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

24,000.0

30.2

Զորակոչման ծանուցագրի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

24,000.0

30.2

Կցագրման քարտի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

30,000.0

54.0

Զորակոչիկի քարտի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

50,000.0

348.0

Բնութագիր/զորակոչային/-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

25,000.0

60.0

Ինքնակենսագրություն/զորակոչային/-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

50,000.0

120.0

Հետազոտվողի ուղեգրի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

24,000.0

108.0

Բժշկական եզրակացության տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

24,000.0

57.6

Այբբենական քարտ, հայերեն, զինվորների և սերժանտների համարի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

20,000.0

70.0

Այբբենական քարտ, հայերեն, սպաների համարի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

10,000.0

39.0

Ծառայողական քարտ հայերենի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

24,000.0

252.0

Առողջական վիճակի հետազոտման ակտի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

24,000.0

72.0

Տեղագրական և հատուկ քարտեզների հաշվառման քարտի տպագրություն, ձև4

ԲԸԱՀ

հատ

3,000.0

28.8

Հատկացման մատյանի տպագրություն ձև1

ԲԸԱՀ

հատ

500.0

212.5

Հատկացման մատյանի տպագրություն ձև2

ԲԸԱՀ

հատ

600.0

255.0

Գաղտնի մասի պետի հատուկ հաշվառման մատյանի տպագրություն, ձև 1

ԲԸԱՀ

հատ

100.0

42.5

Կատարողի մոտ գտնվող փաստաթղթերի ցուցակի տպագրություն, ձև 7

ԲԸԱՀ

հատ

1,000.0

90.0

Ներքին ցանկի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

13,750.0

33.0

Հաշվառման քարտ/1-ին և 2-րդ ձևի թույլտվություն ունեցող անձանց/ ձև 6, ձև 58-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

1,500.0

6.9

Թույլտվության քարտ, ձև 2, 51-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

700.0

8.8

Հարցաթերթիկ/անկետա/,ձև 3, ձև 48-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

1,500.0

15.3

Սարքավորումների և փաստաթղթերի հաշվառման մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

100.0

42.0

Քրեական գործերի գրանցամատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

20.0

56.0

Դիմում-բողոքների հաշվառման մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

30.0

23.2

Քրեական գործերով նախաքննության ընթացքում իրեղեն ապացույցների, առգրավված արժեքների և այլ առարկաների ու փաստաթղթերի հաշվառման գրքի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

15.0

11.6

Նյութերի հաշվառման մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

40.0

31.0

Հանցագործությունների մասին քննչական վարչությունում ստացված դիմումների, հաղորդումների գրանցման գիրք 1-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

15.0

11.6

Հանցագործությունների մասին քննչական վարչությունում ստացված ահազանգերի գիրք 2-ի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

15.0

11.6

Քրեական գործերի հաշվառման մատյանի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

40.0

31.0

Քրեական գործերի շապիկների տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

1,000.0

50.0

Նյութերի շապիկների տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

1,000.0

50.0

Հսկողական վարույթի շապիկների տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

1,000.0

50.0

Դիմումների վարույթների շապիկների տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

1,000.0

50.0

Ամփոփաթերթիկի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

400.0

40.0

Դիպլոմի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

310.0

868.0

Ակադեմիական տեղեկանքի տպագրություն

ԲԸԱՀ

հատ

30.0

15.0

ՀՀ ՊՆ և օտարերկրյա ՌՈւՀ-երի 2012թ. շրջանավարտների ուսումնառության ավարտի առթիվ ֆուրշետի կազմակերպում

ՇՀ

մարդ

200.0

1,775.6

Պաստառ

ՇՀ

հատ

20.0

28,314.0

Տեղեկատվության և ժամանցի սենյակի կահավորման ամփոփ դաստիարակչական և դիտողական քարոզչության նյութեր /վահանակներ/

ՇՀ

լ-կ

60.0

31,538.1

Վաշտի (մարտկոցի) կրովի դիտողական քարոզչական լրակազմ

ՇՀ

լ-կ

50.0

7,434.0

Դիտողական քարոզչական ցուցապաստառներ

ԲԸ

հատ

100.0

1,800.0

Բանակի կազմավորմանը նվիրված տոնական համերգներ զորամասերում

ԲԸ

հատ

10.0

4,900.0

ՀՀ ԶՈՒ զորատեսակների օրվան նվիրված միջոցառումներ

ԲԸ

հատ

12.0

3,936.0

ՀՀ ՊՆ և ՊԲ զորամասերում անցկացվող համերգաշար

ԲԸ

հատ

20.0

4,900.0

ՀՀ ԶՈՒ հուշանվերներ

ԲԸ

լ-կ

1.0

3,000.0

ՀՀ ԶՈՒ զինանշան

ԲԸ

հատ

20.0

600.0

«Քաջարի մարտիկ» կրծքանշանի պատրաստում

ՇՀ

հատ

1,500.0

4,050.0

«Հայոց բանակի գերազանցիկ» կրծքանշանի պատրաստում

ՇՀ

հատ

1,500.0

4,050.0

«ՀՀ ԶՈՒ լավագույն զինվոր-մարզիկ» կրծքանշանի պատրաստում

ՇՀ

հատ

1,500.0

4,050.0

Իլ-76 ինքնաթիռների անձնակազմի բժշկական ստուգում

ԲԸԱՀ

դրամ

1.0

2,640.0

Իլ-76 ինքնաթիռների անձնակազմի ուսուցում

ԲԸԱՀ

դրամ

1.0

5,319.1

Հացաթխման ծառայություն

ՇՀ

կգ

7,601,178.0

494,076.6

Շաքարավազ 30 գրամ անհատական փաթեթավորման ծառայություն

ԲԸ

կգ

137,559.0

22,009.4

Ֆումիգացիա-ծխեցում

ԲԸ

մ3

8,000.0

2,000.0

Լուսանկարչական ծառայություն

ԲԸԱՀ

դրամ

1.0

1,000.0

Թվային լուսանկարների տպագրություն, դիզայն

ԲԸԱՀ

դրամ

1.0

80.0

ՀՀ ԶՈՒ կազմավորման օր

ԲԸ

հատ

1.0

320,000.0

Կանանց տոն

ԲԸ

հատ

1.0

4,000.0

Մայրության և գեղեցկության օր

ԲԸ

հատ

1.0

4,800.0

Մայիսի 9` Հաղթանակի և խաղաղության տոն

ԲԸ

հատ

1.0

10,000.0

Մայիսի 28` 1-ին Հանրապետության օր

ԲԸ

հատ

1.0

6,000.0

ԱՊՀ երկրների ԶՈՒ «Վիվատ պոբեդա» մրցույթ-փառատոն

ԲԸ

հատ

1.0

1,500.0

ՀԱՊԿ ստեղծման 20-ամյակին նվիրված միջոցառումներ

ԲԸ

հատ

1.0

8,000.0

Ամանորին նվիրված միջոցառում

ԲԸ

հատ

1.0

9,000.0

Ամանորին նվիրված միջոցառում, զոհվածների և հաշմանդամների երեխաների ու ընտանիքի անդամների

ԲԸ

հատ

1.0

4,000.0

       

-

Ինտերնետային կայքի սպասարկում

ՇՀ

դրամ

1.0

2,000.0

Հեռուստամեկնաբանի ծառայություն

ՇՀ

հատ

2.0

2,000.0

Հեռուստահաղորդավարի ծառայություն

ՇՀ

հատ

2.0

1,102.0

Ապահովիչ հախճապակե 100 Ա

ՇՀ

հատ

300.0

300.0

Ապահովիչ հախճապակե 250 Ա

ՇՀ

հատ

1,000.0

1,500.0

Ապահովիչ հախճապակե 400 Ա

ՇՀ

հատ

500.0

1,450.0

Արագային ջրատաքացուցիչ

ՇՀ

հատ

4.0

960.0

Ավտոմատ անջատիչ` 3 բևեռ 5Ա

ՇՀ

հատ

10.0

100.0

Ավտոմատ անջատիչ` 3 բևեռ 63Ա

ՇՀ

հատ

5.0

60.0

Ավտոմատ անջատիչ` 1 բևեռ 32Ա

ՇՀ

հատ

40.0

100.0

Ավտոմատ անջատիչ` 1 բևեռ 40Ա

ՇՀ

հատ

30.0

90.0

Բոցամուղ գազով ՋՍԲ8

ՇՀ

հատ

2.0

420.0

Բոցամուղ գազով ՋՍԲ36

ՇՀ

հատ

2.0

960.0

Գազի տուրբինային հաշվիչ

ՇՀ

հատ

3.0

2,130.0

Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 40Ա

ՇՀ

հատ

20.0

200.0

Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 32Ա

ՇՀ

հատ

200.0

500.0

Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 50Ա

ՇՀ

հատ

200.0

600.0

Բազմասակագնային էլեկտրոնային էլեկտրական հաշվիչ ՍՏԷՄ-3Վ-5 (50) Ա

ՇՀ

հատ

50.0

4,500.0

Եռաֆազ հատիչ 100Ա

ՇՀ

հատ

30.0

1,152.0

Եռաֆազ հատիչ 250Ա

ՇՀ

հատ

25.0

1,305.0

Եռաֆազ հատիչ 400Ա

ՇՀ

հատ

30.0

2,376.0

Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 100Ա

ՇՀ

հատ

50.0

960.0

Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 160Ա

ՇՀ

հատ

30.0

990.0

Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 250Ա

ՇՀ

հատ

20.0

700.0

Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 400Ա

ՇՀ

հատ

10.0

1,000.0

Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 630Ա

ՇՀ

հատ

5.0

700.0

Էլեկտրական անջատիչ` մեկ բևեռանի հողանցումով

ՇՀ

հատ

10.0

2.0

Էլեկտրական անջատիչ` երկբևեռանի հողանցումով

ՇՀ

հատ

10.0

3.5

Էլեկտրական անջատիչ` բաց հաղորդալարի մեկ բևեռանի

ՇՀ

հատ

20.0

5.0

Էլեկտրական զոդման ապարատի հաղորդալար

ՇՀ

գծ.մ

100.0

100.0

Էլեկտրական լար ԱՊՎ 1x6 մմ2

ՇՀ

գծ.մ

2,000.0

204.0

Էլեկտրական լար ԱՊՎ 1x10 մմ2

ՇՀ

գծ.մ

2,000.0

228.0

Էլեկտրական լար ԱՊՊՎ 2x2.5 մմ2

ՇՀ

գծ.մ

15,000.0

1,350.0

Էլեկտրոնային ճնշումաչափ

ՇՀ

հատ

15.0

225.0

Էլեկտրական մալուխ ԱՎՎԳ 4x6 մմ2

ՇՀ

գծ.մ

2,500.0

870.0

Էլեկտրական մալուխ ԱՎՎԳ 4x10 մմ2

ՇՀ

գծ.մ

2,500.0

1,455.0

Էլեկտրական մալուխ ԱՎՎԳ 4x16մմ2

ՇՀ

գծ.մ

2,500.0

1,920.0

Էլեկտրական մալուխ ԱՎՎԳ 4x25մմ2

ՇՀ

գծ.մ

4,000.0

4,392.0

Էլեկտրական մալուխ ԱՎՎԳ 4x35մմ2

ՇՀ

գծ.մ

3,000.0

4,500.0

Էլեկտրական մալուխ ԱՎՎԳ 3x70մմ2+1x50 մմ2

ՇՀ

գծ.մ

500.0

1,350.0

Էլեկտրական մալուխ ԱՎՎԳ 3x95+1x70 մմ2

ՇՀ

գծ.մ

500.0

1,650.0

Էլեկտրական մալուխ ԱՎՎԳ 3x120+1x95 մմ2

ՇՀ

գծ.մ

1,500.0

6,444.0

Էլեկտրական մալուխ ԱՎՎԳ 3x150+1x120 մմ2

ՇՀ

գծ.մ

500.0

2,400.0

Էլեկտրական մալուխ ՎՎԳ-4x4 մմ2

ՇՀ

գծ.մ

2,000.0

2,200.0

Էլեկտրական տաքացուցիչ 1.2 Կվտ (տեն)

ՇՀ

հատ

500.0

2,400.0

Թողարկիչներ

ՇՀ

հատ

35.0

112.0

Լամպ ԴՌԼ-250 վտ

ՇՀ

հատ

1,500.0

6,000.0

Լամպ ԴՆԱՏ-250 վտ

ՇՀ

հատ

1,000.0

6,000.0

Լամպ լյումինիսցենտային 36 Վտ

ՇՀ

հատ

2,000.0

1,296.0

Լամպ լյումինիսցենտային 18 Վտ

ՇՀ

հատ

3,000.0

1,044.0

Լամպ սովորական շիկ.թելիկով

ՇՀ

հատ

15,000.0

2,250.0

Լամպի կոթառ Ե27 հաղճապակե

ՇՀ

հատ

200.0

20.0

Լամպ սպիրալաձև «LUXMAX» 26վտ կամ համարժեք

ՇՀ

հատ

1,000.0

2,000.0

Լամպ լյումինէսցենտային ԼԲ-18

ՇՀ

հատ

5,000.0

2,500.0

Լամպ լյումինէսցենտային ԼԲ-36

ՇՀ

հատ

5,000.0

5,000.0

Լամպ մոմաձև

ՇՀ

հատ

200.0

30.0

Լամպ լուսարձակի, հալոգեն

ՇՀ

հատ

20.0

130.0

Լուսամփոփ ՌԿՈՒ-250 վտ

ՇՀ

հատ

300.0

7,200.0

Լուսամփոփ ԺԿՈՒ-250 վտ

ՇՀ

հատ

500.0

15,000.0

Լուսամփոփ «Tiոkօ» կամ համարժեք

ՇՀ

հատ

100.0

1,800.0

Լուսամփոփ «Tiոkօ» կամ համարժեք

ՇՀ

հատ

300.0

6,000.0

Լուսարձակի դրոսել

ՇՀ

հատ

30.0

180.0

Լուսամփոփի լարման (տրանսֆորմատորի) փոխարկիչ

ՇՀ

հատ

10.0

50.0

Խրոց հողանցումով

ՇՀ

հատ

100.0

13.0

Հոսանքի տրանսֆորմատոր 100/5

ՇՀ

հատ

30.0

144.0

Հոսանքի տրանսֆորմատոր 200/5

ՇՀ

հատ

30.0

150.0

Հոսանքի տրանսֆորմատոր 300/5

ՇՀ

հատ

30.0

159.0

Հոսանքի տրանսֆորմատոր 400/5

ՇՀ

հատ

24.0

132.0

Հոսանքի տրանսֆորմատոր 600/5

ՇՀ

հատ

24.0

141.6

Հոսանքի տրանսֆորմատոր 800/5

ՇՀ

հատ

36.0

234.0

Մագնիսական թողարկիչ III չափ

ՇՀ

հատ

10.0

240.0

Մագնիսական թողարկիչ IV չափ

ՇՀ

հատ

10.0

280.0

Մագնիսական թողարկիչ V չափ

ՇՀ

հատ

12.0

408.0

Մագնիսական թողարկիչ VI չափ

ՇՀ

հատ

8.0

328.0

Ռելե(ավտոմատ գազայրիչի)

ՇՀ

հատ

20.0

360.0

Վարդակ միաբևեռ հողանցումով

ՇՀ

հատ

50.0

20.0

Վարդակ երկբևեռ հողանցումով

ՇՀ

հատ

20.0

20.0

Վերելակի չոր հիմնային մարտկոց

ՇՀ

հատ

105.0

1,260.0

Տաք ջրի շրջանառու պոմպ ԼՋ-ՊՀ251Ե

ՇՀ

հատ

4.0

580.0

Տաք ջրի շրջանառու պոմպ ԼՋ-ՊՀ123Ե

ՇՀ

հատ

5.0

600.0

Ցածր լարման վահանակ

ՇՀ

հատ

20.0

6,000.0

Ցածր լարման ներանցա-բաշխիչ վահանակ, կախովի

ՇՀ

հատ

6.0

780.0

Ապակի

ՇՀ

մ2

5,020.0

12,550.0

Ասբոշիֆեր

ՇՀ

հատ

3,300.0

11,880.0

Ապակե բամբակ

ՇՀ

փաթ

250.0

2,500.0

Ամրան

ՇՀ

կգ

1,000.0

410.0

Ավազ

ՇՀ

մ3

400.0

1,200.0

Ավազ

ՇՀ

մ3

100.0

600.0

Անվավոր սայլակ

ՇՀ

հատ

50.0

650.0

Անկյունակ

ՇՀ

գծ.մ

3,200.0

4,480.0

Բռնակներ

ՇՀ

զույգ

200.0

700.0

Բռնակներ

ՇՀ

զույգ

30.0

108.0

Բահ հողի տեղափոխման

ՇՀ

հատ

400.0

800.0

Բահ հող փորելու

ՇՀ

հատ

100.0

200.0

Գերանդի պոչով

ՇՀ

հատ

100.0

500.0

Գաջ

ՇՀ

կգ

100,000.0

4,000.0

Գունանյութ տարբեր

ՇՀ

տյուբիկ

20.0

30.0

Դիտահորերի կափարիչ Դ 620

ՇՀ

հատ

5.0

150.0

Դիտահորերի կափարիչ Դ 520

ՇՀ

հատ

5.0

125.0

Դույլ

ՇՀ

հատ

500.0

900.0

Դռների ընթացքի կարգավորիչ (շվեցար)

ՇՀ

հատ

30.0

240.0

Եղան պոչով

ՇՀ

հատ

50.0

150.0

Զուգարանակոնքի կափարիչ

ՇՀ

հատ

200.0

500.0

Էմուլսիա

ՇՀ

կգ

2,000.0

1,600.0

Էլեկտրոդ 4մմ

ՇՀ

կգ

3,600.0

2,880.0

Էլեկտրոդ 3մմ

ՇՀ

կգ

400.0

360.0

Էլեկտրոդ 2մմ

ՇՀ

կգ

100.0

100.0

Էլեկտրական անջատիչ

ՇՀ

հատ

3,000.0

1,200.0

Էլեկտրական վարդակ

ՇՀ

հատ

3,000.0

1,200.0

Էլեկտրական կոթառ

ՇՀ

հատ

1,500.0

270.0

Էլեկտրական խրոց

ՇՀ

հատ

500.0

60.0

Էլեկտրական շաղափ

ՇՀ

հատ

5.0

250.0

Թիթեղ մետաղական 2 մմ

ՇՀ

մ2

1,350.0

10,800.0

Թիթեղ մետաղական 0.8 մմ

ՇՀ

մ2

500.0

1,800.0

Թաս ասիական

ՇՀ

կ-տ

100.0

1,500.0

Լատեքս

ՇՀ

կգ

6,000.0

6,000.0

Լինոլեում

ՇՀ

մ2

3,000.0

7,500.0

Լուծիչ

ՇՀ

լ

1,000.0

600.0

Ծեփամածիկ

ՇՀ

կգ

10,000.0

3,500.0

Կավիճ

ՇՀ

կգ

10,000.0

800.0

Կարբիտ

ՇՀ

կգ

2,000.0

1,600.0

Կիր

ՇՀ

կգ

20,000.0

1,500.0

Կախովի փական

ՇՀ

հատ

100.0

250.0

Կտրող քար

ՇՀ

հատ

50.0

60.0

Հեղուկ մեխ` սոսինձ

ՇՀ

հատ

100.0

100.0

Հղկաթուղթ

ՇՀ

մ2

100.0

1,000.0

Ձեռնոց կտորի

ՇՀ

զույգ

100.0

30.0

Ձեռնոց ռետինե

ՇՀ

զույգ

100.0

30.0

Ձյուն մաքրելու թիակ

ՇՀ

հատ

200.0

1,640.0

Մետաղական խողովակ Փ25

ՇՀ

գծ.մ

500.0

675.0

Մետաղական խողովակ Փ32

ՇՀ

գծ.մ

500.0

800.0

Մետաղական խողովակ Փ40

ՇՀ

գծ.մ

500.0

975.0

Մետաղական խողովակ Փ50

ՇՀ

գծ.մ

3,100.0

8,990.0

Մետաղական խողովակ Փ75

ՇՀ

գծ.մ

2,500.0

9,750.0

Մետաղական խողովակ Փ89

ՇՀ

գծ.մ

1,000.0

4,800.0

Մետաղական խողովակ Փ100

ՇՀ

գծ.մ

1,200.0

6,480.0

Մեխ 20 մմ

ՇՀ

կգ

20.0

20.0

Մեխ 60 մմ

ՇՀ

կգ

400.0

320.0

Մեխ 80 մմ

ՇՀ

կգ

600.0

480.0

Մեխ 100 մմ

ՇՀ

կգ

800.0

640.0

Մեխ 120 մմ

ՇՀ

կգ

400.0

320.0

Մեխ 150 մմ

ՇՀ

կգ

200.0

160.0

Մեխ շիֆերի

ՇՀ

կգ

520.0

624.0

Մետաղական (շղթա 4սմ-ոց օղերով)

ՇՀ

գծ.մ

120.0

120.0

Ներկ սպիտակ

ՇՀ

կգ

5,650.0

5,085.0

Ներկ հատակի

ՇՀ

կգ

5,000.0

4,500.0

Ներկ մոխրագույն

ՇՀ

կգ

11,050.0

9,945.0

Ներկ կարմիր

ՇՀ

կգ

800.0

720.0

Ներկ կանաչ

ՇՀ

կգ

670.0

603.0

Ներկ դեղին

ՇՀ

կգ

600.0

540.0

Ներկ սև

ՇՀ

կգ

750.0

675.0

Ներկ ճակատային

ՇՀ

կգ

1,000.0

900.0

Ներկ ջրաէմուլսիոն

ՇՀ

կգ

5,000.0

2,000.0

Ներդիր փական

ՇՀ

հատ

500.0

3,000.0

Ներդիր փական

ՇՀ

հատ

200.0

1,800.0

Ներդիր փական մետաղապլաստե դռների համար

ՇՀ

հատ

30.0

120.0

Ներկելու հոլովակ, պլաստմասե լոգնոցով

ՇՀ

կ-տ

1,000.0

4,200.0

Շտապիկ փայտյա

ՇՀ

գծ.մ

10,000.0

1,200.0

Շպակլի 10 սմ

ՇՀ

հատ

1,000.0

550.0

Շպակլի 15 սմ

ՇՀ

հատ

500.0

325.0

Շպակլի 20 սմ

ՇՀ

հատ

1,000.0

800.0

Պոլիէթիլենային թաղանթ

ՇՀ

մ2

20,000.0

3,600.0

Պղնձե ճկուն միացում Լ=300 մմ

ՇՀ

հատ

50.0

40.0

Պղնձե ճկուն միացում Լ=450 մմ

ՇՀ

հատ

50.0

50.0

Պղնձե ճկուն միացում Լ=600 մմ

ՇՀ

հատ

50.0

60.0

Պրոֆնաստիլ

ՇՀ

մ2

10,000.0

42,000.0

Պարանիտ

ՇՀ

կգ

50.0

275.0

Պեյզոմետր

ՇՀ

հատ

30.0

195.0

Պարարտանյութ «սելիտրա»

ՇՀ

կգ

500.0

120.0

Պեմզաբլոկ 10

ՇՀ

հատ

2,500.0

375.0

Պեմզաբլոկ 15

ՇՀ

հատ

2,500.0

450.0

Ջրի ծորակ

ՇՀ

հատ

2,500.0

5,250.0

Ջերմաչափ կաթսայի

ՇՀ

հատ

140.0

532.0

Ռանդա

ՇՀ

հատ

50.0

300.0

Ռետինե ճկուն միացում Լ=300 մմ

ՇՀ

հատ

50.0

25.0

Ռետինե ճկուն միացում Լ=450 մմ

ՇՀ

հատ

50.0

30.0

Ռետինե ճկուն միացում Լ=600 մմ

ՇՀ

հատ

50.0

50.0

Սողնակավոր փական Դ 150

ՇՀ

հատ

12.0

360.0

Սողնակավոր փական Դ 100

ՇՀ

հատ

40.0

1,000.0

Սողնակավոր փական Դ 80

ՇՀ

հատ

40.0

880.0

Սողնակավոր փական Դ 50

ՇՀ

հատ

50.0

950.0

Սիլիկոն` սոսինձ

ՇՀ

հատ

100.0

130.0

Սիլիկոնե ճկուն խողովակ

ՇՀ

գծ.մ

1,000.0

800.0

Սղոց փայտ կտրելու

ՇՀ

հատ

100.0

150.0

Սրաքար շրջանաձև

ՇՀ

հատ

50.0

150.0

Վրձին

ՇՀ

հատ

1,000.0

200.0

Տախտակ

ՇՀ

մ3

152.0

22,800.0

Տախտակ

ՇՀ

մ3

10.0

1,500.0

Ցեմենտ

ՇՀ

կգ

468,200.0

22,005.4

Ուրագ

ՇՀ

հատ

50.0

175.0

Փշալար

ՇՀ

գծ.մ

20,000.0

2,000.0

Փոցխ պոչով

ՇՀ

հատ

50.0

150.0

Քլինգրիտ

ՇՀ

մ2 

50.0

410.0

Ձեռնոց բանվորական

ՇՀ

զույգ

300.0

90.0

Ձեռնոց բանվորական

ՇՀ

զույգ

400.0

160.0

Քար ուղիղ կտրվածքի

ՇՀ

մ3

220.0

3,300.0

Ֆաներա 10 մմ

ՇՀ

մ2

250.0

900.0

Ֆաներա 4 մմ

ՇՀ

մ2

290.0

580.0

Պատի կերամիկական սալիկ

ՇՀ

մ2

500.0

1,750.0

Հատակի կերամիկական սալիկ

ՇՀ

մ2

200.0

700.0

Սալիկի սոսինձ

ՇՀ

կգ

1,000.0

150.0

Էլեկտրական շարժիչների նորոգում

ՇՀ

դրամ

1.0

10,000.0

Պոմպերի վերանորոգում

ԲԸ

դրամ

1.0

5,000.0

Տրանսֆորմատորների նորոգում

ԲԸ

դրամ

1.0

4,000.0

Խորքային ջրահան պոմպերի վերանորոգում

ԲԸ

դրամ

1.0

3,000.0

ՎՀ օդափոխության համակարգի սպասարկում

ՇՀ

դրամ

1.0

3,000.0

Վերելակների սպասարկում

ՇՀ

դրամ

1.0

13,200.0

Հյուրանոցային ծառայություններ

ԲԸ

դրամ

1.0

3,000.0

Տնտեսական ծախսեր

ԲԸԱՀ

դրամ

1.0

6,000.0

Գույքի (կահույքի) և շինանյութերի բեռնման և բեռնաթափման աշխատանքներ

ԲԸ

դրամ

1.0

5,000.0

Մալուխ (Ավվգ 3*16 + 1*10)

ՇՀ

մ

2,000.0

2,000.0

Մալուխ (Ավվգ 3*25 + 1*16)

ՇՀ

մ

3,000.0

4,200.0

Մալուխ (Ավվգ 3*50 +1*25)

ՇՀ

մ

3,000.0

6,000.0

Մալուխ (Ակվվգ 7*2.5)

ՇՀ

մ

3,000.0

1,470.0

Մալուխ (Ակվվգ 10*2.5)

ՇՀ

մ

3,000.0

2,250.0

Մալուխ (Ակվվգ 14*2.5)

ՇՀ

մ

3,000.0

2,520.0

Մալուխ (Ակվվգ 19*2.5)

ՇՀ

մ

3,000.0

2,940.0

Մալուխ (Ակվվգ 27*2.5)

ՇՀ

մ

3,000.0

4,500.0

Մալուխ (ՊՊՃ 4*2.5 )

ՇՀ

մ

3,000.0

1,860.0

Մալուխ (ՊՊՃ 4*1 )

ՇՀ

մ

3,000.0

1,050.0

Հաղորդալար

ՇՀ

մ

3,000.0

300.0

Էլեկտրական միացման հանգույցներ

ՇՀ

լ-կ

100.0

500.0

Մետաղյա ճոպան

ՇՀ

մ

2,000.0

1,800.0

Յուղաներկ տարբեր գույնի

ՇՀ

կգ

1,500.0

1,104.0

Էլեկտրոդ (փոփոխական)

ՇՀ

կգ

1,000.0

540.0

Պահեստամասեր ավտոմեքենաների նորոգման

ՇՀ

դրամ

1.0

597,000.0

Ավտոմեքենաների վրանածածկեր

ՇՀ

հատ

51.0

7,191.0

Ավտոմեքենաների վրանածածկեր

ՇՀ

հատ

56.0

7,280.0

Ավտոմեքենաների վրանածածկեր

ՇՀ

հատ

130.0

20,540.0

Ավտոմեքենաների վրանածածկեր

ՇՀ

հատ

90.0

14,985.0

Ծծմբական թթու

ՇՀ

կգ

20,000.0

5,000.0

Օդաճնշական դողեր

ՇՀ

հատ

4.0

116.0

Օդաճնշական դողեր

ՇՀ

կ-տ

60.0

1,380.0

Օդաճնշական դողեր

ՇՀ

հատ

160.0

5,520.0

Օդաճնշական դողեր

ՇՀ

հատ

8.0

224.0

Օդաճնշական դողեր

ՇՀ

հատ

44.0

1,672.0

Օդաճնշական դողեր

ՇՀ

հատ

800.0

34,400.0

Օդաճնշական դողեր

ՇՀ

հատ

112.0

6,160.0

Օդաճնշական դողեր

ՇՀ

հատ

42.0

1,680.0

Օդաճնշական դողեր

ՇՀ

հատ

8.0

360.0

Օդաճնշական դողեր

ՇՀ

հատ

8.0

440.0

Օդաճնշական դողեր

ՇՀ

հատ

32.0

1,376.0

Օդաճնշական դողեր

ՇՀ

հատ

8.0

704.0

Օդաճնշական դողեր

ՇՀ

հատ

32.0

2,368.0

Օդաճնշական դողեր

ՇՀ

հատ

8.0

872.0

Օդաճնշական դողեր

ՇՀ

հատ

36.0

3,564.0

Օդաճնշական դողեր

ՇՀ

հատ

4.0

600.0

Օդաճնշական դողեր

ՇՀ

հատ

4.0

544.0

Օդաճնշական դողեր

ՇՀ

հատ

16.0

848.0

Օդաճնշական դողեր

ՇՀ

հատ

70.0

3,640.0

Օդաճնշական դողեր

ՇՀ

հատ

20.0

1,080.0

Օդաճնշական դողեր

ՇՀ

հատ

16.0

1,248.0

Օդաճնշական դողեր

ՇՀ

հատ

8.0

760.0

Օդաճնշական դողեր

ՇՀ

հատ

16.0

864.0

Օդաճնշական դողեր

ՇՀ

հատ

390.0

78,780.0

Օդաճնշական դողեր

ՇՀ

հատ

348.0

27,840.0

Օդաճնշական դողեր

ՇՀ

հատ

64.0

6,848.0

Օդաճնշական դողեր

ՇՀ

հատ

500.0

47,000.0

Օդաճնշական դողեր

ՇՀ

հատ

760.0

154,280.0

Օդաճնշական դողեր

ՇՀ

հատ

428.0

101,008.0

Օդաճնշական դողեր

ՇՀ

հատ

350.0

79,800.0

Օդաճնշական դողեր

ՇՀ

հատ

150.0

33,000.0

Օդաճնշական դողեր

ՇՀ

հատ

16.0

4,000.0

Օդաճնշական դողեր

ՇՀ

հատ

20.0

6,400.0

Օդաճնշական դողեր

ՇՀ

հատ

42.0

16,254.0

Օդաճնշական դողեր

ՇՀ

հատ

30.0

4,800.0

Օդաճնշական դողեր

ՇՀ

հատ

96.0

16,320.0

Օդաճնշական դողեր

ՇՀ

հատ

34.0

7,140.0

Վարորդական գործիք ԶԻԼ-131, 137, 130, ՈՒրալ-375

ՇՀ

կ-տ

21.0

1,470.0

Վարորդական գործիքներ ԳԱԶ-66,3308

ՇՀ

կ-տ

10.0

525.0

Ներկ պաշտպանական

ՇՀ

կգ

5,000.0

7,250.0

Ներկ սև

ՇՀ

կգ

4,500.0

6,525.0

Ներկ սպիտակ

ՇՀ

կգ

800.0

1,160.0

Ներկ կարմիր

ՇՀ

կգ

460.0

667.0

Լուծիչ Ռ-646

ՇՀ

կգ

3,665.0

4,398.0

Մարդատար ավտոմեքենաների նորոգման ծառայություններ

ՇՀ

դրամ

1.0

30,000.0

Մարդատար ավտոմեքենաների նորոգման ծառայություններ

ՇՀ

դրամ

1.0

4,500.0

Մարդատար ավտոմեքենաների նորոգման ծառայություններ

ՇՀ

դրամ

1.0

4,500.0

Մարդատար ավտոմեքենաների նորոգման ծառայություններ

ՇՀ

դրամ

1.0

27,000.0

Մարդատար ավտոմեքենաների նորոգման ծառայություններ

ՇՀ

դրամ

1.0

4,000.0

Մարդատար ավտոմեքենաների նորոգման ծառայություններ

ՇՀ

դրամ

1.0

80,000.0

Արտապլանային նորոգման աշխատանքներ

ՇՀ

դրամ

1.0

10,000.0

ՌՈ և ՔԾ ռեգիոնալ տեղամասերի ավտոմեքենաների շահագործում և նորոգում

ՇՀ

դրամ

1.0

5,000.0

Պահեստամասեր, գործիքներ, պարագաներ ԳԱԶ մակնիշի ավտոմեքենաների ռեգլամենտային տեխնիկական սպասարկման

ՇՀ

դրամ

1.0

25,000.0

Պահեստամասեր, գործիքներ, պարագաներ ԶԻԼ մակնիշի ավտոմեքենաների ռեգլամենտային տեխնիկական սպասարկման

ՇՀ

դրամ

1.0

75,000.0

Պահեստամասեր, գործիքներ, պարագաներ ՈՒրալ մակնիշի ավտոմեքենաների ռեգլամենտային տեխնիկական սպասարկման

ՇՀ

դրամ

1.0

27,000.0

Պահեստամասեր, գործիքներ, պարագաներ ԿամԱԶ մակնիշի ավտոմեքենաների ռեգլամենտային տեխնիկական սպասարկման

ՇՀ

դրամ

1.0

28,000.0

Պահեստամասեր, գործիքներ, պարագաներ ԿրԱԶ մակնիշի ավտոմեքենաների ռեգլամենտային տեխնիկական սպասարկման

ՇՀ

դրամ

1.0

5,000.0

Կուտակիչ մարտկոց 6ՍՏ-60

ՇՀ

հատ

200.0

4,800.0

Կուտակիչ մարտկոց 6ՍՏ-75

ՇՀ

հատ

480.0

14,880.0

Կուտակիչ մարտկոց 6ՍՏ-90

ՇՀ

հատ

900.0

34,200.0

Կուտակիչ մարտկոց 6ՍՏ-140

ՇՀ

հատ

650.0

37,050.0

Կուտակիչ մարտկոց 6ՍՏ-190

ՇՀ

հատ

650.0

50,700.0

Ներկ պաշտպանական

ՇՀ

կգ

1,000.0

1,600.0

Ներկ մոխրագույն

ՇՀ

կգ

423.0

676.8

Լուծիչ 646Մ

ՇՀ

կգ

500.0

600.0

Կահույքի նորոգման պահպանման և վերանորոգման ծառայություններ

ՇՀ

դրամ

23.0

138.0

Կահույքի նորոգման պահպանման և վերանորոգման ծառայություններ

ՇՀ

դրամ

60.0

360.0

Կահույքի նորոգման պահպանման և վերանորոգման ծառայություններ

ՇՀ

դրամ

2.0

3.6

Վրանների բաղկացուցիչ մասերի սարքավորում

ՇՀ

լ-կ

10.0

90.0

Շարժական աշխատանքային կունգի և կցորդի ընթացիկ վերանորոգում

ՇՀ

լ-կ

8.0

4,000.0

Այլ սարքավորումների նորոգում և տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների

ՇՀ

հատ

100.0

1,500.0

Այլ սարքավորումների նորոգում և տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների

ՇՀ

հատ

10.0

150.0

Հեռախոսի բաշխիչ տուփ

ՇՀ

հատ

100.0

170.0

Հեռախոսի բաշխիչ տուփ

ՇՀ

հատ

100.0

150.0

Էլեկտրական թողարկիչ 3-րդ եզրաչափքի

ՇՀ

լ-կ

10.0

150.0

Փոկանիվներ

ՇՀ

հատ

10.0

16.0

Ինքնաանջատիչ

ՇՀ

հատ

10.0

150.0

Կցորդիչ էլեկտրական շարժիչի

ՇՀ

հատ

10.0

200.0

Լուսամփոփ/ դրսի կախովի/

ՇՀ

հատ

10.0

70.0

Բարձրախոս

ՇՀ

հատ

10.0

150.0

էլեկտրական ասինխրոն շարժիչ

ՇՀ

հատ

2.0

200.0

Էլեկտրական շարժիչ եռաֆազ

ՇՀ

հատ

10.0

220.0

Հաստատուն հոսանքի շարժիչ

ՇՀ

հատ

50.0

250.0

Էլեկտրական լամպ

ՇՀ

հատ

1,000.0

100.0

Մարտկոցներ

ՇՀ

հատ

600.0

3,600.0

Ռադիոդետալներ

ՇՀ

դրամ

1.0

1,500.0

Թանզիֆ /մառլյա/

ՇՀ

մ2

2,000.0

240.0

Հրաձգային զենքի էլեկտրոնային վարժասարքերի նորոգում

ՇՀ

դրամ

1.0

10,000.0

Տեսամոնտաժային սարքավորումների ոչ պլանային վերանորոգում

ՇՀ

դրամ

1.0

2,090.0

Տեսամոնտաժային սարքավորումների պահեստամասերի ձեռքբերում

ՇՀ

դրամ

1.0

6,910.0

Ինժեներական տեխնիկայի վերանորոգման պահեստամասեր

ՇՀ

դրամ

1.0

200,000.0

Ընթացիկ նորոգման և պահպանման աշխատանքներ

ՇՀ

դրամ

1.0

1,500.0

ՄՌԿ-1 կայանի սպասարկման աշխատանքներ

ՇՀ

դրամ

1.0

1,000.0

Ռեգլամենտային աշխատանքների կատարման համար նյութական միջոցներ

ՇՀ

դրամ

1.0

984.0

Ավիացիոն տեխնիկական ներկեր և ներկման համար պարագաներ

ՇՀ

դրամ

1.0

6,156.0

Ֆոտոինվենտար նյութեր

ՇՀ

դրամ

1.0

999.6

Ներկի հեռացման քիմիական նյութ

ՇՀ

կգ

330.0

1,155.0

Տեսախցիկ օբյեկտիվ հսկողության համար

ՇՀ

հատ

4.0

4,800.0

Ավիացիոն հերմետիկ

ՇՀ

կգ

200.0

2,400.0

Տեխնիկական ազոտ

ՇՀ

հատ

300.0

727.8

Բժշկական թթվածին

ՇՀ

հատ

300.0

756.0

Աստիճան

ՇՀ

հատ

29.0

1,298.3

Բժշկական դեղատուփ

ՇՀ

հատ

13.0

158.6

Սայլակ տակդիրով, ունիվերսալ

ՇՀ

հատ

13.0

685.4

Սայլակ` մեքենայի տակ աշխատելու համար

ՇՀ

հատ

29.0

1,166.9

Գոգաթիակ

ՇՀ

հատ

58.0

727.9

Քարշակման ճոպանների տակդիր

ՇՀ

հատ

58.0

513.9

Պահարան հանդերձանքի

ՇՀ

հատ

13.0

1,892.0

Պահարան մաքրման պիտույքների

ՇՀ

հատ

13.0

2,517.7

Պահարան սարքավորումների, սարքերի և գործիքների

ՇՀ

հատ

13.0

2,674.1

Աշխատանքային սեղան մամլիչով

ՇՀ

հատ

13.0

923.3

Ներկ պաշտպանական

ՇՀ

կգ

1,500.0

2,400.0

Ներկ կանաչ

ՇՀ

կգ

240.0

348.0

Ներկ ավազագույն

ՇՀ

կգ

720.0

1,044.0

Ներկ սպիտակ

ՇՀ

կգ

480.0

696.0

Ներկ կապույտ

ՇՀ

կգ

96.0

139.2

Ներկ դեղին

ՇՀ

կգ

96.0

139.2

Ներկ սև

ՇՀ

կգ

450.0

652.5

Հղկաթուղթ

ՇՀ

մ2

150.0

1,281.0

Ծծմբական թթու

ՇՀ

կգ

6,300.0

1,575.0

Սիլիկագել հատիկային

ՇՀ

կգ

1,250.0

3,575.0

Խոզանակ մետաղական

ՇՀ

հատ

150.0

79.5

Ծախսային նյութեր

ՇՀ

դրամ

1.0

4,000.0

Տեխնիկական անկյուններ

ՇՀ

հատ

50.0

3,974.9

ԶՏՍՏ հավաքակայանային սարքավորումներ

ՇՀ

դրամ

1.0

6,000.0

Սպայական թրեր

ԲԸ

կ-տ

10.0

3,000.0

Ծավալաչափ

ԲԸ

հատ

50.0

9,125.0

Հաշվիչ մեխանիզմ սլաքով

ԲԸ

հատ

50.0

9,125.0

Էլեկտրոդ

ՇՀ

կգ

200.0

160.0

Օլիֆ

ՇՀ

կգ

1,000.0

1,300.0

Ալյումինի փոշի

ՇՀ

կգ

500.0

2,025.0

Լուծիչ

ՇՀ

լ

500.0

700.0

Ֆիլտրող էլեմենտ

ԲԸ

հատ

100.0

4,500.0

Ֆիլտրող էլեմենտ

ԲԸ

հատ

400.0

28,960.0

Պղնձյա խողովակ Ф6

ՇՀ

մ

50.0

64.0

Պղնձյա խողովակ Ф8

ՇՀ

մ

50.0

72.0

Պղնձյա խողովակ Ф10

ՇՀ

մ

50.0

88.0

Պղնձյա խողովակ Ф12

ՇՀ

մ

50.0

96.8

Կապիլյար խողովակ

ՇՀ

մ

50.0

64.0

Էլեկտրաջեռուցիչ խողովակաձև ՏԷՆ

ՇՀ

հատ

150.0

3,600.0

Էլեկտրաջեռուցիչ խողովակաձև ՏԷՆ

ՇՀ

հատ

150.0

4,500.0

Էլեկտրաջեռուցիչ խողովակաձև ՏԷՆ

ՇՀ

հատ

50.0

565.0

Էլեկտրաջեռուցիչ խողովակաձև ՏԷՆ

ՇՀ

հատ

50.0

540.0

Էլեկտրաջեռուցիչ խողովակաձև ՏԷՆ

ՇՀ

հատ

50.0

775.0

Հերմետիկ

ՇՀ

հատ

50.0

135.0

Հերմետիկ փրփուր

ՇՀ

հատ

50.0

185.0

Ազբեստի թիթեղ

ՇՀ

մ2

100.0

1,200.0

Կլինգրիտ (կաթսաների ջերմամեկուսացման համար)

ՇՀ

մ2

100.0

1,520.0

Ձագարաձև բաժակ

ՇՀ

հատ

20.0

20.0

Էլ. գոլորշու փական

ՇՀ

հատ

20.0

200.0

Կարտոֆիլ մաքրող մեքենայի լիսեռի սալիկ

ՇՀ

հատ

20.0

100.0

Կարտոֆիլ մաքրող մեքենայի լիսեռի առանցքակալ

ՇՀ

կ-տ

20.0

160.0

Փական

ՇՀ

հատ

30.0

19.2

Փական 1,5 չափսի (էլեկտրական կաթսաների համար)

ՇՀ

հատ

30.0

100.8

Լատունից լար (էլեկտրական սարքավորումների ներքին միացումների համար)

ՇՀ

կգ

10.0

40.0

Ֆրեոն-22

ՇՀ

կգ

100.0

400.0

Ֆրեոն-134

ՇՀ

կգ

100.0

400.0

Ֆրեոն-404

ՇՀ

կգ

100.0

560.0

1-ին գաբարիտի թողարկիչ

ՇՀ

հատ

100.0

792.0

2-րդ գաբարիտի թողարկիչ

ՇՀ

հատ

100.0

400.0

Անջատիչ փոխարկիչ էլեկտրական սալօջախի

ՇՀ

հատ

100.0

1,200.0

Ավտոմատ կարգավորիչ

ՇՀ

հատ

50.0

390.0

Ավտոմատ կարգավորիչ

ՇՀ

հատ

50.0

495.0

Պարուրակների մեկուսիչներ

ՇՀ

հատ

5,000.0

575.0

Պարուրակների մեկուսիչներ խողովակ

ՇՀ

հատ

2,000.0

400.0

Էլեկտրական լար 2 x 4

ՇՀ

մ

50.0

24.0

Էլեկտրական լար 2 x 6

ՇՀ

մ

50.0

40.0

Էլեկտրական լար 4 x 4

ՇՀ

մ

50.0

32.0

Էլեկտրական լար 4 x 6

ՇՀ

մ

50.0

40.0

Էլեկտրական լար 4 x 10

ՇՀ

մ

50.0

60.0

Հաղորդալար չվառվող

ՇՀ

մ

100.0

192.0

Էլեկտրական շարժիչ 0,55 կվտ

ՇՀ

կ-տ

15.0

420.0

Էլեկտրական շարժիչ 0,75 կվտ

ՇՀ

կ-տ

15.0

570.0

Էլեկտրական շարժիչ 1,5 կվտ

ՇՀ

կ-տ

15.0

705.0

Մանոմետր

ԲԸ

կ-տ

50.0

150.0

Հոսանքի լարվածության կարգավորիչ

ՇՀ

միավոր

10.0

1,390.0

Էլեկտրական թավայի ջերմաանջատիչ

ՇՀ

հատ

30.0

369.0

Էլեկտրական կաթսայի էլեկտրոնային կառավարման վահանակ

ՇՀ

հատ

20.0

1,000.0

Էլեկտրական սալօջախի էլեկտրոնային կառավարման վահանակ

ՇՀ

հատ

20.0

1,000.0

Էլեկտրական թավայի էլեկտրոնային կառավարման վահանակ

ՇՀ

հատ

20.0

1,000.0

Կաթսա

ՇՀ

հատ

33.0

5,280.0

Կաթսա

ՇՀ

հատ

33.0

8,580.0

Սարքավորումների նորոգում

ՇՀ

դրամ

1.0

80,222.5

Թերմոստատ

ՇՀ

հատ

20.0

120.0

Թերմոստատ

ՇՀ

հատ

20.0

400.0

Վերալիցքավորում կրակմարիչների

ՇՀ

հատ

994.0

4,970.0

Զոդանյութ

ՇՀ

կգ

3.0

12.0

Բևեկնախեժ

ՇՀ

կգ

1.5

3.0

Էլեկտրազոդիչ 40Վ/40Վտ

ՇՀ

հատ

2.0

4.0

Էլեկտրազոդիչ 220Վ/40Վտ

ՇՀ

հատ

2.0

5.0

Էլեկտրազոդիչ 220Վ/80Վտ

ՇՀ

հատ

2.0

5.0

Էլեկտրազոդիչ 220Վ/ 100Վտ

ՇՀ

հատ

2.0

5.6

Էլեկտրազոդիչ 220Վ/200Վտ

ՇՀ

հատ

2.0

5.6

Էլեկտրազոդիչ 220Վ/300Վտ

ՇՀ

հատ

2.0

5.6

Գայլիկոն 0,8մմ

ՇՀ

հատ

15.0

2.3

Գայլիկոն 1,0մմ

ՇՀ

հատ

15.0

2.4

Գայլիկոն 1,5մմ

ՇՀ

հատ

15.0

2.7

Գայլիկոն 2,0 մմ

ՇՀ

հատ

15.0

3.8

Գայլիկոն 2,5 մմ

ՇՀ

հատ

15.0

4.2

Գայլիկոն 3,0մմ

ՇՀ

հատ

15.0

3.8

Գայլիկոն 3,5 մմ

ՇՀ

հատ

15.0

4.1

Գայլիկոն 4,0 մմ

ՇՀ

հատ

15.0

4.5

Գայլիկոն 4.5 մմ

ՇՀ

հատ

15.0

5.3

Գայլիկոն 5.0 մմ

ՇՀ

հատ

6.0

2.1

Գայլիկոն 5,5 մմ

ՇՀ

հատ

6.0

2.0

Գայլիկոն 6.0 մմ

ՇՀ

հատ

6.0

2.3

Գայլիկոն 6,5 մմ

ՇՀ

հատ

6.0

2.3

Գայլիկոն 7,0 մմ

ՇՀ

հատ

6.0

2.5

Գայլիկոն 7,5 մմ

ՇՀ

հատ

6.0

2.7

Գայլիկոն 8,0 մմ

ՇՀ

հատ

6.0

3.0

Գայլիկոն 9,0 մմ

ՇՀ

հատ

6.0

3.6

Գայլիկոն 9,5 մմ

ՇՀ

հատ

6.0

4.2

Գայլիկոն 10,0 մմ

ՇՀ

հատ

6.0

4.8

Գայլիկոն 11,0 մմ

ՇՀ

հատ

3.0

2.4

Գայլիկոն 12,0 մմ

ՇՀ

հատ

3.0

2.7

Մետաղասղոց

ՇՀ

հատ

60.0

10.2

Երկժանի (վիլկա)

ՇՀ

հատ

60.0

15.0

Մեկուսարար ժապավեն

ՇՀ

հատ

30.0

6.0

Ներկ սպիտակ

ՇՀ

հատ

3.0

3.6

Ներկ մոխրագույն

ՇՀ

հատ

3.0

3.6

Պտուտակիչ խաչաձև

ՇՀ

հատ

3.0

3.0

Տեխնիկական սպիրտ

ՇՀ

լ

2.0

1.8

Սոսինձ «Սուպեր»

ՇՀ

հատ

15.0

7.5

Սոսինձ «Մոմենտ»

ՇՀ

հատ

20.0

11.0

Խարտոց (կլոր, տափակ, քառակուսի, կիսակլոր, եռանկյունի)

ՇՀ

կ-տ

2.0

11.0

Նրբախարտոց (կլոր, տափակ, քառակուսի, կիսակլոր, եռանկյունի)

ՇՀ

հատ

4.0

12.0

Կծաքցան

ՇՀ

հատ

2.0

9.0

Կծաքցան ռադիոմոնտաժնիկի

ՇՀ

հատ

4.0

4.6

Մուրճեր

ՇՀ

լ-կ

1.0

9.0

Բազմաջիղային հաղորդալար 1,5մմ

ՇՀ

մ

30.0

4.8

Բազմաջիղային հաղորդալար 2,5 մմ

ՇՀ

մ

30.0

7.5

Երկակի բազմաջիղային հաղորդալար

ՇՀ

մ

30.0

6.6

Էլ. Երկարացման լար

ՇՀ

հատ

3.0

4.4

Էլ. Երկարացման լար

ՇՀ

հատ

2.0

5.6

Բոլգարկայի քար

ՇՀ

հատ

15.0

11.3

Վրձին ներկարարական լայն

ՇՀ

հատ

3.0

12.6

Շուշաթուղթ

ՇՀ

հատ

30.0

3.0

Լուծիչ նիտրոներկի

ՇՀ

լ

3.0

3.6

Հարթաշուրթ

ՇՀ

հատ

2.0

8.0

Հարթաշուրթ նեղաձիգ (ուզկագուպցի)

ՇՀ

լ-կ

1.0

3.5

Մանեկադարձակի բանալիներ

ՇՀ

լ-կ

2.0

17.0

Մեկուսարար ժապավեն

ՇՀ

հատ

30.0

6.0

Բացովի դարձակ (ռազվադնոյ կլյուչ)

ՇՀ

հատ

1.0

3.5

Բացովի դարձակ(ռազվադնոյ կլյուչ) 0-36մմ

ՇՀ

հատ

1.0

4.0

Ժամագործի պտուտակիչներ

ՇՀ

լ-կ

1.0

2.6

Ժամագործի խաչաձև պտուտակիչներ

ՇՀ

լ-կ

1.0

2.5

Ստվարաթուղթ կտրելու մկրատ

ՇՀ

հատ

2.0

3.0

Մետաղյա թիթեղ կտրելու մկրատ

ՇՀ

հատ

2.0

5.0

Մոնտաժային դանակ (լանցետ)

ՇՀ

հատ

4.0

4.0

Դիխլոր էթան

ՇՀ

հատ

1.0

2.2

Ջերմակայուն հերմետիկ

ՇՀ

հատ

2.0

4.8

Էլեկտրասնուցման մարտկոց

ՇՀ

հատ

30.0

3.0

Մամլակ

ՇՀ

հատ

1.0

8.5

Նրբունելի (պինցետ հավաքածու)

ՇՀ

հատ

3.0

4.2

Նրբունելի (պինցետ հավաքածու)

ՇՀ

հատ

3.0

7.5

Ձողակարկին (շտանգենցիրկուլ)

ՇՀ

հատ

1.0

5.5

Տաք օդամղիչով զոդիչ

ՇՀ

հատ

1.0

40.0

Տրանզիստոր 2Տ603Բ

ՇՀ

հատ

20.0

30.0

Տրանզիստոր 2Տ903Բ

ՇՀ

հատ

30.0

22.5

Տրանզիստոր 2Տ908Ա

ՇՀ

հատ

9.0

18.0

Տրանզիստոր Պ308

ՇՀ

հատ

30.0

6.6

Տրանզիստոր 2Տ608Բ

ՇՀ

հատ

30.0

60.0

Տրանզիստոր 2Տ201Ա

ՇՀ

հատ

15.0

21.0

Տրանզիստոր 2Պ303Վ

ՇՀ

հատ

45.0

54.0

Տրանզիստոր 2Պ303Դ

ՇՀ

հատ

45.0

58.5

Տրանզիստոր 2Պ303Ե

ՇՀ

հատ

45.0

112.5

Տրանզիստոր 2Տ602Բ

ՇՀ

հատ

30.0

60.0

Տրանզիստոր 2Տ326Բ

ՇՀ

հատ

15.0

26.3

Տրանզիստոր 2Տ316Դ

ՇՀ

հատ

9.0

22.5

Տրանզիստոր 2Տ312Բ

ՇՀ

հատ

30.0

45.0

Տրանզիստոր 2Տ913Ա

ՇՀ

հատ

6.0

22.8

Տրանզիստոր 2Տ203Ա

ՇՀ

հատ

30.0

52.5

Տրանզիստոր 2Պ103Դ

ՇՀ

հատ

9.0

24.8

Տրանզիստոր 2Պ103Ա

ՇՀ

հատ

15.0

12.0

Տրանզիստոր 2Տ368Ա

ՇՀ

հատ

9.0

18.0

Տրանզիստոր 2Տ363Ա

ՇՀ

հատ

9.0

20.3

Տրանզիստոր 2Տ355Ա

ՇՀ

հատ

9.0

9.9

Դիոդներ 2Դ102Բ

ՇՀ

հատ

15.0

0.8

Դիոդներ 2Դ103Ա

ՇՀ

հատ

15.0

0.8

Դիոդներ 3Ի306Կ

ՇՀ

հատ

9.0

18.0

Դիոդներ 3Ի306Ե

ՇՀ

հատ

9.0

18.0

Դիոդներ 3Ի306Ժ

ՇՀ

հատ

9.0

18.0

Դիոդներ 3Ի306Ռ

ՇՀ

հատ

30.0

48.0

Միկրոսխեմա 159ՆՏ1Վ

ՇՀ

հատ

9.0

17.1

Միկրոսխեմա 159ՆՏ1Ե

ՇՀ

հատ

9.0

18.0

Միկրոսխեմա 159ՆՏ1Բ

ՇՀ

հատ

9.0

18.0

Միկրոսխեմա Կ140ՈՒԴ2

ՇՀ

հատ

9.0

20.3

Միկրոսխեմա 198ՆՏ7Բ

ՇՀ

հատ

15.0

30.0

Միկրոսխեմա 198ՆՏ3

ՇՀ

հատ

15.0

30.0

Միկրոսխեմա Կ544ՈՒԴ1Ա

ՇՀ

հատ

6.0

12.0

Միկրոսխեմա Կ140ՈՒԴ1Բ

ՇՀ

հատ

6.0

12.0

Միկրոսխեմա 504ՆՏ2Վ

ՇՀ

հատ

6.0

12.0

Միկրոսխեմա 198ՆՏ6Բ

ՇՀ

հատ

3.0

6.0

Միկրոսխեմա 218ԳԳ1

ՇՀ

հատ

3.0

6.0

Միկրոսխեմա 228ՈՒՎ4

ՇՀ

հատ

3.0

6.0

Միկրոսխեմա 1ՈՒՏ402

ՇՀ

հատ

3.0

6.0

Միկրոսխեմա 198ՆՏ8Բ

ՇՀ

հատ

3.0

6.0

Ներպարուրակիչ 2.5մմ

ՇՀ

հատ

5.0

2.5

Ներպարուրակիչ 3մմ

ՇՀ

հատ

5.0

3.0

Ներպարուրակիչ 5մմ

ՇՀ

հատ

5.0

4.0

Ներպարուրակիչ 6մմ

ՇՀ

հատ

5.0

4.5

Արտապարուրակիչ 2.5մմ

ՇՀ

հատ

3.0

1.8

Արտապարուրակիչ 3մմ

ՇՀ

հատ

3.0

2.4

Արտապարուրակիչ 4մմ

ՇՀ

հատ

3.0

3.6

Արտապարուրակիչ 5մմ

ՇՀ

հատ

3.0

4.5

Արտապարուրակիչ 6մմ

ՇՀ

հատ

3.0

5.1

Պտուտակիչ 2մմ

ՇՀ

հատ

4.0

2.4

Պտուտակիչ 3մմ

ՇՀ

հատ

4.0

2.8

Պտուտակիչ 4մմ

ՇՀ

հատ

4.0

3.2

Պտուտակիչ 5մմ

ՇՀ

հատ

4.0

3.4

Պտուտակիչ 6մմ

ՇՀ

հատ

3.0

2.7

Պտուտակիչ 7մմ

ՇՀ

հատ

3.0

3.0

Պտուտակիչ 8մմ

ՇՀ

հատ

3.0

3.3

Պտուտակիչ 9մմ

ՇՀ

հատ

3.0

3.6

Մինի ԱՀԿ-ի E1 քարտ

ՇՀ

հատ

8.0

6,560.0

Մինի ԱՀԿ-ի անլոգային գծերի քարտ

ՇՀ

հատ

20.0

9,000.0

Մինի ԱՀԿ-ի հեռախոսային գծերի քարտ

ՇՀ

հատ

10.0

3,200.0

Մինի ԱՀԿ-ի քարտ BTU-B2 (8)

ՇՀ

հատ

5.0

1,750.0

Մագնետո տիպի ապարատների աբոնենտային գծերի քարտ

ՇՀ

հատ

10.0

5,000.0

Քարտ

ՇՀ

հատ

3.0

2,250.0

Քարտ

ՇՀ

հատ

3.0

2,100.0

Մարտկոցներ Գեյլային

ՇՀ

հատ

200.0

43,000.0

Մարտկոց

ՇՀ

հատ

150.0

1,800.0

Կծաքցան

ՇՀ

հատ

100.0

144.0

Հարթաշուրթ

ՇՀ

հատ

50.0

96.0

Պտուտակահաններ

ՇՀ

լ-կ

50.0

120.0

Տեստեր

ՇՀ

հատ

50.0

225.0

ՏԱ-57-ի վերանորոգման կոմպլեկտ

ՇՀ

լ-կ

40.0

3,000.0

Կապի տեխնիկայի վերանորոգման միջոցներ

ՇՀ

դրամ

1.0

60,000.0

ԱԿՀ տեխնիկայի վերանորոգման միջոցներ

ՇՀ

դրամ

1.0

20,000.0

Արտաքին HDD

ՇՀ

հատ

100.0

3,000.0

Մարտկոցներ

ՇՀ

հատ

11.0

165.0

Մարտկոցներ

ՇՀ

հատ

48.0

864.0

Ամրակապ ՄԲՕԱ-Ա-Հ

ՇՀ

հատ

100.0

4,588.2

Սկավառակ լազերային DVD

ՇՀ

հատ

200.0

80.0

Սկավառակ ճկուն

ՇՀ

հատ

3,000.0

330.0

Ա4 ֆորմատի թուղթ

ՇՀ

կգ

5,000.0

3,300.0

Պրոքսիմիթի քարտ

ՇՀ

հատ

250.0

375.0

Քարթրիջ պլոտերի սև և գունավոր

ՇՀ

լ-կ

1.0

69.0

Քարթրիջ պլոտերի սև և գունավոր

ՇՀ

լ-կ

1.0

69.0

Քարթրիջ պլոտերի սև և գունավոր

ՇՀ

լ-կ

1.0

69.0

Քարթրիջ թանաքաշիթային

ՇՀ

լ-կ

10.0

62.8

Քարթրիջ թանաքաշիթային

ՇՀ

լ-կ

10.0

76.2

Քարթրիջ թանաքաշիթային

ՇՀ

լ-կ

60.0

529.2

Քարթրիջ լազերային

ՇՀ

հատ

60.0

1,076.4

Քարթրիջ լազերային

ՇՀ

հատ

80.0

1,435.2

Քարթրիջ լազերային

ՇՀ

հատ

100.0

2,242.0

Քարթրիջ լազերային

ՇՀ

հատ

400.0

7,800.0

Քարթրիջ լազերային

ՇՀ

հատ

40.0

896.8

Քարթրիջ լազերային

ՇՀ

հատ

200.0

4,932.0

Քարթրիջ լազերային

ՇՀ

հատ

10.0

313.9

Քարթրիջ լազերային

ՇՀ

հատ

2.0

100.0

Քարթրիջ լազերային

ՇՀ

հատ

2.0

100.0

Քարթրիջ լազերային

ՇՀ

հատ

20.0

403.6

Քարթրիջ լազերային

ՇՀ

հատ

350.0

10,500.0

Քարթրիջ լազերային

ՇՀ

հատ

50.0

1,323.0

Քարթրիջ լազերային

ՇՀ

հատ

10.0

201.8

Քարթրիջ լազերային

ՇՀ

հատ

1.0

380.0

Քարթրիջ

ՇՀ

լ-կ

1.0

80.0

Տոներ

ՇՀ

հատ

120.0

180.0

Տոներ

ՇՀ

հատ

200.0

300.0

Տոներ

ՇՀ

հատ

120.0

180.0

Տոներ

ՇՀ

հատ

150.0

195.0

Տոներ

ՇՀ

հատ

20.0

48.0

Տոներ

ՇՀ

հատ

4.0

9.6

Տոներ

ՇՀ

հատ

4.0

9.6

Տոներ

ՇՀ

հատ

10.0

15.0

Տոներ

ՇՀ

հատ

20.0

39.0

Տոներ

ՇՀ

հատ

400.0

1,200.0

Տոներ

ՇՀ

հատ

30.0

58.5

Սերվեր թվային քարտեզների բազաների

ՇՀ

լ-կ

1.0

400.0

Թուղթ Օֆսեթ

ՇՀ

տուփ

30.0

450.0

Թուղթ պլոտերի

ՇՀ

ռուլոն

10.0

600.0

Պլոտերի չորս գույնանի քարթրիջ

ՇՀ

լ-կ

5.0

550.0

Լազերային գունավոր տպիչի չորս գույնանի քարթրիջ

ՇՀ

լ-կ

1.0

160.0

Ներկ օֆսեթ տպագրության, սև

ՇՀ

կգ

1.0

3.9

Ներկ օֆսեթ տպագրության, կապույտ

ՇՀ

կգ

1.0

3.9

Ներկ օֆսեթ տպագրության, դեղին

ՇՀ

կգ

1.0

3.9

Ներկ օֆսեթ տպագրության, կարմիր

ՇՀ

կգ

1.0

3.9

Թիթեղ լուսազգայնացված

ՇՀ

հատ

50.0

72.5

Թուղթ

ՇՀ

կգ

50.0

40.0

Թել

ՇՀ

կոճ

10.0

10.0

Սեղմակ

ՇՀ

հատ

240.0

3.1

Սեղմակ

ՇՀ

հատ

240.0

4.3

Սեղմակ

ՇՀ

հատ

1,080.0

27.0

Սեղմակ

ՇՀ

հատ

240.0

8.4

Սեղմակ

ՇՀ

հատ

240.0

10.8

Սեղմակ

ՇՀ

հատ

240.0

15.6

Ամրակ մեծ

ՇՀ

տուփ

1,500.0

375.0

Ամրակ փոքր

ՇՀ

տուփ

4,250.0

382.5

Ասեղ

ՇՀ

հատ

200.0

80.0

Կարիչի մետաղալարե կապեր

ՇՀ

տուփ

2,100.0

77.7

Բիզ

ՇՀ

հատ

310.0

139.5

Թել

ՇՀ

հատ

700.0

210.0

Գուաշ

ՇՀ

տուփ

385.0

385.0

Գծանշիչ (մարկեր)

ՇՀ

հատ

170.0

32.3

Գունանշիչ (մարկեր)

ՇՀ

հատ

2,700.0

540.0

Գրիչ մածուցիկամիջուկով սովորական

ՇՀ

հատ

4,650.0

837.0

Գրիչ մածուցիկամիջուկով

ՇՀ

հատ

200.0

160.0

Գրիչ մածուցիկամիջուկով հատուկ

ՇՀ

հատ

400.0

240.0

Գրիչ

ՇՀ

հատ

80,000.0

2,400.0

Գրչածայր պլակատի

ՇՀ

տուփ

220.0

77.0

Դակիչ (միջին)

ՇՀ

հատ

350.0

420.0

Դակիչ (փոքր)

ՇՀ

հատ

620.0

341.0

Դանակ գրասենյակային (մեծ)

ՇՀ

հատ

820.0

69.7

Դանակ գրասենյակային (փոքր)

ՇՀ

հատ

1,600.0

96.0

Սոսինձ պոլիվինիլացետատային (էմուլսիա)

ՇՀ

կգ.

850.0

586.5

Թանաք

ՇՀ

հատ

5.0

4.5

Թել փաթեթավորման

ՇՀ

հատ

40.0

72.0

Թղթապանակ

ՇՀ

հատ

580.0

174.0

Թղթապանակ (ֆայլ)

ՇՀ

հատ

10,500.0

84.0

Թղթապանակ (արագակար)

ՇՀ

հատ

29,000.0

1,740.0

Թղթապանակ (կապերով)

ՇՀ

հատ

19,000.0

1,140.0

Թղթապանակ (ռեգիստրատոր)

ՇՀ

հատ

2,100.0

1,659.0

Թուղթ

ՇՀ

կգ

70,000.0

50,400.0

Թուղթ

ՇՀ

կգ

3,500.0

2,800.0

Թուղթ

ՇՀ

տուփ

680.0

2,380.0

Թուղթ գծագրական (վատման)

ՇՀ

հատ

8,700.0

1,740.0

Թուղթ գունավոր

ՇՀ

տուփ

10.0

30.0

Թուղթ կրաֆտ

ՇՀ

կգ

215.0

161.3

Թուղթ միլիմետրային

ՇՀ

գ/մ

800.0

240.0

Թուղթ ֆաքսի

ՇՀ

հատ

280.0

238.0

Թուղթ պատճենահանման

ՇՀ

հատ

15,000.0

135.0

Մագաղաթ /պերգամենտ/

ՇՀ

հատ

5,250.0

262.5

Մագաղաթ /պերգամենտ/

ՇՀ

հատ

3,000.0

300.0

Թուղթ կավճած

ԲԸԱՀ

տուփ

60.0

262.0

Թուղթ կավճած

ԲԸԱՀ

տուփ

30.0

474.4

Թուղթ կավճած

ԲԸԱՀ

տուփ

18.0

122.7

Թուղթ կավճած

ԲԸԱՀ

տուփ

20.0

106.2

Թուղթ կավճած

ԲԸԱՀ

տուփ

50.0

515.0

Թուղթ կավճած

ԲԸԱՀ

տուփ

40.0

509.8

Թուղթ ինքնակպչուն

ՇՀ

հատ

400.0

40.0

Տետր 12թ.

ՇՀ

հատ

16,000.0

512.0

Տետր 40թ.

ՇՀ

հատ

57,000.0

11,400.0

Լրակազմ

ՇՀ

հատ

200.0

600.0

Ծրար Ա3

ՇՀ

հատ

38,000.0

2,280.0

Ծրար Ա4 անկյունային

ՇՀ

հատ

3,850.0

134.8

Ծրար Ա4

ՇՀ

հատ

64,000.0

2,240.0

Ծրար Ա5 անկյունային

ՇՀ

հատ

5,600.0

156.8

Ծրար Ա5

ՇՀ

հատ

270,000.0

6,750.0

Ծրար Ա6

ՇՀ

հատ

101,000.0

1,313.0

Կավիճ

ՇՀ

տուփ

7,000.0

490.0

Կարիչ միջին

ՇՀ

հատ

1,100.0

660.0

Կարիչ փոքր

ՇՀ

հատ

900.0

360.0

Կարկին

ՇՀ

հատ

420.0

252.0

Կոճգամ

ՇՀ

տուփ

1,750.0

122.5

Մատիտ ապակու

ՇՀ

հատ

410.0

237.8

Մատիտ գունավոր

ՇՀ

տուփ

2,135.0

533.8

Մատիտ մեխանիկական

ՇՀ

հատ

960.0

115.2

Մատիտ

ՇՀ

հատ

32,000.0

640.0

Սրիչ

ՇՀ

հատ

2,050.0

143.5

Գրաֆիտե միջուկ (գրիֆել)

ՇՀ

տուփ

740.0

37.0

Մկրատ

ՇՀ

հատ

900.0

198.0

Նշումների թուղթ

ՇՀ

հատ

2,250.0

360.0

Շտամպի թանաք

ՇՀ

հատ

700.0

91.0

Շտամպի տուփ

ՇՀ

հատ

350.0

84.0

Պլաստիլին

ՇՀ

տուփ

830.0

149.4

Բաղադրանյութ (շտրիխ)

ՇՀ

հատ

2,350.0

470.0

Ռետին (լաստիկ)

ՇՀ

հատ

10,700.0

535.0

Պոլիմերային ինքնակպչուն ժապավեն (սկոչ) փոքր

ՇՀ

հատ

3,300.0

165.0

Պոլիմերային ինքնակպչուն ժապավեն (սկոչ) մեծ

ՇՀ

հատ

900.0

125.1

Սոսինձ հեղուկ

ՇՀ

հատ

5,000.0

500.0

Սոսինձ չոր

ՇՀ

հատ

1,000.0

180.0

Վրձին

ՇՀ

հատ

500.0

14.0

Տուշ

ՇՀ

հատ

2,150.0

645.0

Քանոն եռանկյունի

ՇՀ

հատ

2,250.0

450.0

Քանոն մետաղյա 100

ՇՀ

հատ

80.0

71.6

Քանոն մետաղյա 50

ՇՀ

հատ

200.0

100.0

Քանոն ուղիղ

ՇՀ

հատ

8,400.0

2,100.0

Օրատետր 2012թ

ՇՀ

հատ

500.0

600.0

Օրատետր 2013թ

ՇՀ

հատ

500.0

600.0

Օրացույց

ՇՀ

հատ

500.0

325.0

Օրացույցի տակդիր

ՇՀ

հատ

75.0

71.3

Ֆլոմաստեր

ՇՀ

տուփ

2,500.0

375.0

Ասեղ մեծ կարիչի

ՇՀ

տուփ

10.0

4.2

Ասեղ մեծ կարիչի

ՇՀ

տուփ

10.0

4.8

Ասեղ մեծ կարիչի

ՇՀ

տուփ

10.0

6.0

Ասեղ մեծ կարիչի

ՇՀ

տուփ

10.0

7.8

Ասեղ մեծ կարիչի

ՇՀ

տուփ

10.0

8.4

Ասեղ մեծ կարիչի

ՇՀ

տուփ

10.0

9.0

Ասեղ մեծ կարիչի

ՇՀ

տուփ

10.0

10.2

Գրատախտակ

ՇՀ

հատ

3.0

97.5

Մարկեր գրատախտակի

ՇՀ

հատ

20.0

6.0

Բարձիկ գրատախտակի

ՇՀ

հատ

5.0

4.0

Պլաստիկ կազմ

ՇՀ

հատ

500.0

30.0

Թղթյա կազմ

ՇՀ

հատ

500.0

20.0

Պլաստիկ զսպանակ

ՇՀ

հատ

100.0

3.0

Պլաստիկ զսպանակ

ՇՀ

հատ

100.0

4.0

Պլաստիկ զսպանակ

ՇՀ

հատ

50.0

3.0

Սլայդ

ՇՀ

հատ

500.0

25.0

Թիթեղներ լամինացիայի պոլիէթիլենե

ՇՀ

տուփ

6.0

46.2

Սիմվոլիկա

ՇՀ

լ-կ

10.0

250.0

Իրեղեն ապացույցների ծրար

ԲԸ

հատ

9,000.0

270.0

Իրեղեն ապացույցների պարկ

ԲԸ

հատ

3,500.0

875.0

Իրեղեն ապացույցների արկղ (ինքնաձիգի, գնդացրի)

ԲԸ

հատ

1,300.0

845.0

Իրեղեն ապացույցների արկղ (ատրճանակի)

ԲԸ

հատ

700.0

455.0

Հատուկ պայուսակի արագամաշ միջոցներ

ԲԸ

կ-տ

15.0

6,000.0

Գլխարկ` կիսաբրդյա

ՇՀ

հատ

2,440.0

11,712.0

Գլխարկ` կիսաբրդյա սև գույնի

ՇՀ

հատ

125.0

600.0

Գլխարկ` կիսաբրդյա մուգ կապույտ գույնի

ՇՀ

հատ

5.0

24.0

Գլխարկ` տոնական, կիսաբրդյա

ՇՀ

հատ

550.0

2,530.0

Գլխարկ` տոնական կիսաբրդյա սև գույնի

ՇՀ

հատ

127.0

571.5

Պիլոտկա` կիսաբրդյա սև գույնի

ՇՀ

հատ

106.0

249.1

Պիլոտկա` կիսաբրդյա

ՇՀ

հատ

311.0

730.9

Գլխարկ` - ականջակալներով, ոչխարի մորթուց

ՇՀ

հատ

8,710.0

47,034.0

Գլխարկ` ականջակալներով, արհեստական մորթուց

ՇՀ

հատ

16,010.0

28,017.5

Գլխարկ - ականջակալներով, արհեստական մորթուց (սև գույնի)

ՇՀ

հատ

127.0

304.8

Գլխարկա-դիմակ կիսաբրդյա

ՇՀ

հատ

2,010.0

3,457.2

Ենթասաղավարտ

ՇՀ

հատ

8,396.0

20,990.0

Կոստյում` կիսաբրդյա, ամենօրյա

ՇՀ

լ-կ

1,770.0

49,560.0

Կոստյում` կիսաբրդյա, ամենօրյա (անհատական պատվեր)

ՇՀ

լ-կ

670.0

15,410.0

Կոստյում` կիսաբրդյա, ամենօրյա մուգ կապույտ գույնի (անհատական պատվեր)

ՇՀ

լ-կ

5.0

115.0

Կիտել և կիսաշրջազգեստ` կիսաբրդյա, ամենօրյա

ՇՀ

լ-կ

239.0

5,975.0

Կիտել և կիսաշրջազգեստ` կիսաբրդյա,ամենօրյա (անհատական պատվեր)

ՇՀ

լ-կ

201.0

3,819.0

Կոստյում` տոնական, կիսաբրդյա

ՇՀ

լ-կ

282.0

7,896.0

Կոստյում` տոնական, կիսաբրդյա սև գույնի (անհատ. պատվեր)

ՇՀ

լ-կ

127.0

2,667.0

Կոստյում`տոնական, կիսաբրդյա սպայական (անհատական պատվեր)

ՇՀ

լ-կ

308.0

6,468.0

Բաճկոն /կուրտկա/ և տաբատ` կիսաբրդյա

ՇՀ

լ-կ

1,340.0

28,140.0

Բաճկոն /կուրտկա/ և տաբատ` կիսաբրդյա մուգ կապույտ գույնի

ՇՀ

լ-կ

84.0

2,100.0

Կոստյում` բամբակյա, կեպիով

ՇՀ

լ-կ

65,232.0

215,265.6

Բաճկոն` գարնանային-աշնանային, կիսաբրդյա

ՇՀ

հատ

2,565.0

46,170.0

Բաճկոն` գարնանային-աշնանային, մուգ կապույտ գույնի կիսաբրդյա

ՇՀ

հատ

84.0

1,612.8

Բաճկոն`գարնանա-աշնանային, կիսաբրդյա կանացի

ՇՀ

հատ

737.0

12,676.4

Կոստյում` ձմեռային, մորթե օձիքով սպայական

ՇՀ

հատ

8,894.0

115,622.0

Կոստյում` ձմեռային, արհեստական մորթե օձիքով զինվորական

ՇՀ

լ-կ

14,956.0

179,472.0

Վերարկու` ձմեռային, կիսաբրդյա, սաների համար (անհատ.պատվեր)

ՇՀ

հատ

127.0

3,810.0

Կոշիկ` ճտքավոր, յուֆտե կանացի

ՇՀ

զույգ

344.0

2,752.0

Կոշիկ` խրոմե

ՇՀ

զույգ

2,687.0

18,809.0

Կոշիկ` կարճաճիտք, խրոմե

ՇՀ

զույգ

430.0

3,096.0

Կոշիկ` կարճաճիտք, խրոմե սպայական

ՇՀ

զույգ

2,742.0

19,742.4

Կոշիկ` խրոմե կանացի

ՇՀ

զույգ

670.0

4,690.0

Հողաթափ` զորանոցային

ՇՀ

զույգ

8,205.0

10,502.4

Վերնաշապիկ` երկարաթև

ՇՀ

հատ

6,764.0

31,452.6

Վերնաշապիկ` երկարաթև, կապույտ գույնի

ՇՀ

հատ

9.0

41.9

Վերնաշապիկ` երկարաթև կանացի

ՇՀ

հատ

268.0

1,246.2

Վերնաշապիկ` կարճաթև

ՇՀ

հատ

6,764.0

30,438.0

Վերնաշապիկ` կարճաթև կապույտ գույնի

ՇՀ

հատ

9.0

41.4

Վերնաշապիկ` կարճաթև կանացի

ՇՀ

հատ

335.0

1,507.5

Վերնաշապիկ` երկարաթև, սպիտակ

ՇՀ

հատ

1,284.0

6,034.8

Փողկապ`

ՇՀ

հատ

4.0

2.7

Փողկապ ` սև

ՇՀ

հատ

4.0

2.7

Փողկապ` մուգ կապույտ գույնի

ՇՀ

հատ

5.0

3.4

Ներքնաշոր` տաք

ՇՀ

լ-կ

31,806.0

78,560.8

Մայկա - ֆուֆայկա կոմուֆլյաժ

ՇՀ

հատ

9,493.0

20,410.0

Մայկա - ֆուֆայկա գեներալների համար

ՇՀ

հատ

23.0

92.0

Շապիկ` բամբակյա

ՇՀ

հատ

175,968.0

63,348.5

Կիսավարտիք` մեկ անգամյա օգտագործման

ՇՀ

հատ

1,259,804.0

214,166.7

Գուլպա` կիսաբրդյա

ՇՀ

զույգ

167,658.0

55,327.1

Գուլպա բրդյա

ՇՀ

զույգ

26,800.0

12,060.0

Գուլպա` բամբակյա

ՇՀ

զույգ

365,158.0

76,683.2

Ենթաօձիք` բամբակյա

ՇՀ

հատ

670,000.0

16,750.0

Ենթաօձիք` հոսպիտալային կոստյումի և խալաթի

ՇՀ

հատ

7,437.0

327.2

Բարձ` սպունգից

ՇՀ

հատ

3,135.0

4,389.0

Ներքնակ` սպունգից

ՇՀ

հատ

3,135.0

26,647.5

Ներքնակ` բամբակյա

ՇՀ

հատ

2,827.0

17,527.4

Ծածկոց` կիսաբրդյա

ՇՀ

հատ

1,859.0

13,013.0

Սպիտակեղեն

ՇՀ

լ-կ

1,859.0

3,160.3

Սպիտակեղեն

ՇՀ

լ-կ

42,155.0

63,232.5

Սպիտակեղեն

ՇՀ

լ-կ

1,859.0

743.6

Սպիտակեղեն

ՇՀ

լ-կ

26,367.0

9,228.5

Սպիտակեղեն

ՇՀ

լ-կ

1,859.0

6,320.6

Սրբիչ` վաֆլե, բամբակյա

ՇՀ

հատ

73,299.0

24,921.7

Սրբիչ` խավավոր

ՇՀ

հատ

2,587.0

2,587.0

Գոտի լայն

ՇՀ

հատ

16,770.0

23,478.0

Գոտի լայն սպայական

ԲԸ

հատ

7,221.0

10,614.9

Գոտի` տաբատի

ՇՀ

հատ

4,579.0

4,487.4

Պայուսակ` դաշտային սպայական

ՇՀ

հատ

1,474.0

8,681.9

Ձեռնոց` հինգմատնյա

ՇՀ

զույգ

31,409.0

44,914.9

Կոստյում /բաճկոն և անդրավարտիք/` հոսպիտալային, բամբակյա

ՇՀ

լ-կ

1,859.0

7,807.8

Խալաթ` հոսպիտալային

ՇՀ

հատ

670.0

2,412.0

Թասակ /կալպակ/` բժշկական, բամբակյա

ՇՀ

հատ

402.0

113.4

Խալաթ` վիրաբուժական բամբակյա

ՇՀ

հատ

335.0

804.0

Խալաթ` բամբակյա

ՇՀ

հատ

1,474.0

2,948.0

Վերնաշապիկ և անդրավարտիք` վիրաբույժի, բամբակյա

ՇՀ

լ-կ

335.0

1,943.0

Բախիլա` վիրաբույժի

ՇՀ

զույգ

201.0

96.5

Կոստյում` բժշկական, բամբակյա

ՇՀ

հատ

201.0

1,165.0

Խոհարարի բամբակյա բաճկոն

ՇՀ

հատ

1,005.0

1,809.0

Խոհարարի բամբակյա անդրավարտիք

ՇՀ

հատ

804.0

1,206.0

Թևակալ բամբակյա

ՇՀ

զույգ

335.0

234.5

Խոհարարական բամբակյա թասակ

ՇՀ

հատ

804.0

233.2

Խոհարարական բամբակյա բաճկոն կանացի

ՇՀ

հատ

536.0

991.6

Խոհարարական բամբակյա գոգնոց

ՇՀ

հատ

804.0

321.6

Բամբակյա խալաթ

ՇՀ

հատ

268.0

536.0

Կոստյում` ամառային, տանկիստի , բամբակյա

ՇՀ

լ-կ

1,340.0

7,236.0

Կոստյում` տանկիստի, ձմեռային, արհեստական մորթե օձիքով

ԲԸ

լ-կ

1,125.0

13,500.0

Վրան

ՇՀ

լ-կ

60.0

31,080.0

Վրան

ՇՀ

լ-կ

47.0

33,605.0

Վրան` ճամբարային, զինվորական

ՇՀ

լ-կ

234.0

48,438.0

Կիսավերարկու` ոչխարի մորթուց

ՇՀ

հատ

134.0

8,710.0

Քնապարկ

ՇՀ

հատ

2,010.0

20,100.0

Տափաշշի շապիկ`

ՇՀ

հատ

13,532.0

2,029.8

Ուսապարկ

ՇՀ

հատ

5,360.0

53,600.0

Թիկնոցավրան

ՇՀ

հատ

3,350.0

6,700.0

Պայուսակ` դաշտային, սերժանտական

ՇՀ

հատ

1,527.0

4,504.7

Ուսադիր ավագ սպայական կազմի հանովի

ՇՀ

զույգ

1,018.0

407.2

Ուսադիր ավագ սպական կազմի հանովի ՌՈ

ՇՀ

զույգ

616.0

246.4

Ուսադիր կրտսեր սպայական կազմի երկնագույն երիզով հանովի

ՇՀ

զույգ

509.0

203.6

Ուսադիր կրտսեր սպայական կազմի մուգ կապույտ դաշտով կարովի

ՇՀ

զույգ

13.0

6.5

Ուսադիր կրտսեր սպայական կազմի հանովի ՌՈ

ՇՀ

զույգ

777.0

310.8

Ուսադիր կրտսեր սպայական կազմի կարովի

ՇՀ

զույգ

322.0

128.8

Ուսադիր կրտսեր սպայական կազմի երկնագույն երիզով կարովի

ՇՀ

զույգ

402.0

160.8

Ուսադիր ենթասպայական կազմի հանովի ՌՈ

ՇՀ

զույգ

590.0

236.0

Ուսադիր սպիտակ ավագ սպայական կազմի

ՇՀ

զույգ

442.0

221.0

Ուսադիր ավագ սպայական կազմի մուգ կապույտ դաշտով կարովի

ՇՀ

զույգ

13.0

6.5

Ուսադիր ռազմական վարժարանի սաների համար

ՇՀ

զույգ

469.0

234.5

Ուսադիր ավագ սպայական /կարովի/

ՇՀ

զույգ

925.0

370.0

Ուսադիր ենթասպայական կազմի /կարովի/

ՇՀ

զույգ

871.0

348.4

Ուսադիր ենթասպայական կազմի /հանովի/

ՇՀ

զույգ

536.0

214.4

Ուսադիր ենթասպայական կազմի երկնագույն երիզով /հանովի/

ՇՀ

զույգ

241.0

96.4

Ուսադիր պատվոպահակային վաշտի /կարովի/

ՇՀ

զույգ

241.0

289.2

Աստղեր ոսկեգույն

ՇՀ

հատ

10,720.0

289.4

Աստղեր ոսկեգույն

ՇՀ

հատ

13,400.0

308.2

Ամառային դաշտային համազգեստի սպայական կոչման տարբերանշան

ՇՀ

հատ

11,685.0

1,168.5

Ամառային դաշտային համազգեստի կոչման տարբերանշանի տակդիր

ՇՀ

հատ

10,962.0

1,096.2

Զորատեսակի ամառային դաշտային համազգեստի օձիք

ՇՀ

հատ

21,708.0

2,170.8

Ձմեռային դաշտային համազգեստի սպայական կոչման տարբերանշան

ՇՀ

հատ

14,057.0

1,405.7

Գլխարկանշան մեծ ոսկեգույն

ՇՀ

հատ

2,680.0

455.6

Գլխարկանշան էմբլեմա ոսկեգույն ՀՀ զինանշանով

ՇՀ

հատ

13.0

7.8

Գլխարկանշան էմբլեմա ոսկեգույն

ՇՀ

հատ

2,452.0

809.2

Գլխարկանշան փոքր ոսկեգույն.սպայական

ՇՀ

հատ

8,965.0

1,344.8

Գլխարկանշան փոքր պաշտպանական գույնի սպայական

ՇՀ

հատ

8,616.0

1,292.4

Գլխարկանշան դաշտային համազգեստի

ՇՀ

հատ

62,967.0

12,593.4

Էմբլեմա ոսկեգույն

ՇՀ

հատ

12,569.0

628.5

Էմբլեմա ոսկեգույն արդարադատության

ՇՀ

հատ

13.0

0.8

Էմբլեմա ՌՈ

ՇՀ

հատ

3,926.0

1,177.8

Կրծքանշան Հայկական բանակ

ՇՀ

հատ

78,015.0

7,801.5

Կրծքանշան արյան կարգի O(I) rh +

ՇՀ

հատ

18,879.0

1,887.9

Կրծքանշան արյան կարգի O(I) rh -

ՇՀ

հատ

3,074.0

307.4

Կրծքանշան արյան կարգի A(II) rh +

ՇՀ

հատ

35,145.0

3,514.5

Կրծքանշան արյան կարգի A(II) rh -

ՇՀ

հատ

4,509.0

450.9

Կրծքանշան արյան կարգի B(III) rh+

ՇՀ

հատ

9,214.0

921.4

Կրծքանշան արյան կարգի B(III) rh-

ՇՀ

հատ

1,404.0

140.4

Կրծքանշան արյան կարգի AB(IV) rh +

ՇՀ

հատ

5,164.0

516.4

Կրծքանշան արյան կարգի AB(IV) rh -

ՇՀ

հատ

624.0

62.4

Թևքանշան գեներալական

ՇՀ

հատ

13.0

5.0

Թևքանշան

ՇՀ

հատ

7,759.0

1,396.6

Թևքանշան պաշտպանական գույնի

ՇՀ

հատ

78,001.0

15,600.2

Թևքանշան/կուրսովկա1-5 կուրս/

ՇՀ

հատ

3,390.0

610.2

Թևքանշան ՌԻ

ՇՀ

հատ

2,747.0

934.0

Թևքանշան ՌԱԻ

ՇՀ

հատ

228.0

77.5

Թևքանշան զորատեսակի համազորային

ՇՀ

հատ

64,896.0

11,681.3

Թևքանշան զորատեսակի զրահատանկային

ՇՀ

հատ

1,005.0

180.9

Թևքանշան զորատեսակի հրթիռա-հրետանային

ՇՀ

հատ

3,685.0

663.3

Թևքանշան զորատեսակի ավտոմոբիլային

ՇՀ

հատ

335.0

60.3

Թևքանշան զորատեսակի ինժեներական

ՇՀ

հատ

1,005.0

180.9

Թևքանշան զորատեսակի ՌՔԿՊ

ՇՀ

հատ

40.0

7.2

Թևքանշան զորատեսակի բժշկական

ՇՀ

հատ

335.0

60.3

Թևքանշան զորատեսակի ՌՕՈՒ

ՇՀ

հատ

1,139.0

205.0

Թևքանշան զորատեսակի ՀՕՊ

ՇՀ

հատ

1,005.0

180.9

Թևքանշան զորատեսակի կապի զորքեր

ՇՀ

հատ

1,005.0

180.9

Թևքանշան զորատեսակի հատուկ նշանակության

ՇՀ

հատ

804.0

144.7

Թևքանշան զորատեսակի ՌԻ

ՇՀ

հատ

2,224.0

400.3

Թևքանշան զորատեսակի ՌԱԻ

ՇՀ

հատ

536.0

96.5

Թևքանշան ՌԲՖ-ի

ՇՀ

հատ

228.0

73.0

Թևքանշան Խաղաղապահի

ՇՀ

հատ

2,010.0

643.2

Թևքանշան ՀՀ դրոշ

ՇՀ

հատ

335.0

100.5

Կոճակ ոսկեգույն ՀՀ զինանշանով

ՇՀ

հատ

228.0

10.3

Կոճակ ոսկեգույն ՀՀ զինանշանով

ՇՀ

հատ

80.0

4.4

Կոճակ ոսկեգույն

ՇՀ

հատ

6,030.0

180.9

Կոճակ ոսկեգույն

ՇՀ

հատ

2,010.0

80.4

Կանիտել

ՇՀ

գ

107.0

267.5

Փայլ

ՇՀ

լ-կ

13.0

13.0

Տրաֆարետ

ՇՀ

զույգ

27.0

27.0

Գեներալական կիսավերարկուի դափնե տերև (պետլիցա)

ՇՀ

հատ

7.0

210.0

Ամառային դաշտային համազգեստի գեներալական կոչման տարբերանշան

ՇՀ

հատ

7.0

49.0

Դափնու տերև ամառային դաշտային համազգեստի օձիքի

ՇՀ

հատ

7.0

49.0

Ձմեռային դաշտային համազգեստի գեներալական կոչման տարբերանշան

ՇՀ

հատ

7.0

49.0

ՈՒսադիրներ գեներալ-գնդապետների համար

ՇՀ

զույգ

3.0

60.0

ՈՒսադիրներ գեներալ-լեյտենանտների համար

ՇՀ

զույգ

13.0

195.0

ՈՒսադիրներ գեներալ-մայորների համար

ՇՀ

զույգ

3.0

30.0

Գլխարկ` կիսաբրդյա

ՇՀ

հատ

12.0

450.0

Բաճկոն` գարնանային-աշնանային, կիսաբրդյա

ՇՀ

հատ

5.0

125.0

Կոստյում` կիսաբրդյա կտորից, տոնական (անհատական պատվեր)

ՇՀ

լ-կ

3.0

108.0

Կոստյում` կիսաբրդյա կտորից, ամենօրյա (անհատական պատվեր)

ՇՀ

լ-կ

16.0

576.0

Բաճկոն /կուրտկա/ և տաբատ` կիսաբրդյա կտորից (անհատական պատվեր)

ՇՀ

լ-կ

17.0

255.0

Բաճկոն` ձմեռային մորթե օձիքով և ներդիրով

ՇՀ

լ-կ

3.0

180.0

Կոստյում` բամբակյա կեպիով

ՇՀ

լ-կ

5.0

35.0

Վերնաշապիկ` երկարաթև, սպիտակ

ՇՀ

հատ

6.0

30.6

Վերնաշապիկ` երկարաթև

ՇՀ

հատ

5.0

32.0

Վերնաշապիկ` կարճաթև

ՇՀ

հատ

5.0

27.5

Կոշիկ` խրոմե

ՇՀ

զույգ

13.0

325.0

Կոստյում` ամենօրյա, կիսաբրդյա

ՇՀ

լ-կ

39.0

1,092.0

Բաճկոն /կուրտկա/ և տաբատ` կիսաբրդյա սև գույնի

ՇՀ

լ-կ

758.0

21,224.0

Կոստյում` ավտոտեսուչների համար

ՇՀ

լ-կ

20.0

560.0

Բաճկոն` գարնանային-աշնանային, կիսաբրդյա

ՇՀ

հատ

360.0

6,480.0

Վերնաշապիկ` երկարաթև

ՇՀ

հատ

758.0

4,775.4

Վերնաշապիկ` կարճաթև

ՇՀ

հատ

758.0

4,548.0

Վերնաշապիկ` երկարաթև, սպիտակ

ՇՀ

հատ

108.0

680.4

Վերնաշապիկ` կարճաթև, սպիտակ

ՇՀ

հատ

108.0

648.0

Կտոր կ/բ սև գույնի

ՇՀ

գծ.մ

221.0

1,281.8

Մահուդ շինելի սև գույնի

ՇՀ

գծ.մ

208.0

2,579.2

Կտոր կ/բ դեղնականաչավուն

ՇՀ

գծ.մ

2,640.0

17,160.0

Կտոր կ/բ մուգ կապույտ գույնի

ՇՀ

գծ.մ

14.0

91.0

Սպիտակեղեն գունավոր

ՇՀ

լ-կ

214.0

1,712.0

Սրբիչ բաղնիքի խավավոր

ՇՀ

հատ

214.0

535.0

Սրբիչ երեսի խավավոր

ՇՀ

հատ

214.0

321.0

Սրբիչ խավավոր /շոգեբաղնիքի/

ՇՀ

հատ

214.0

642.0

Սրբիչ խոհանոցային բամբակյա

ՇՀ

հատ

119.0

59.5

Խալաթ սպիտակ բամբակյա

ՇՀ

հատ

33.0

99.0

Մատուցողի արտահագուստ

ՇՀ

լ-կ

15.0

105.0

Հավաքարարի արտահագուստ

ՇՀ

լ-կ

17.0

34.0

Գոգնոց ռետինե

ՇՀ

հատ

7.0

24.5

Զտող հակագազ

ԲԸ

հատ

2,000.0

8,000.0

Ծաղիկներ

ՇՀ

հատ

3,000.0

480.0

Ծաղկեպսակներ

ՇՀ

հատ

20.0

1,200.0

Ծաղկեզամբյուղներ

ՇՀ

հատ

30.0

268.5

Ծաղիկներ և ծաղկեպսակներ

ՇՀ

դրամ

1.0

6,026.4

Ավտոբենզին Պրեմիում - 95

ՇՀ

տ

282.7

163,966.0

Ավտոբենզին Ռեգուլյար-91

ՇՀ

տ

6,451.9

3,522,737.4

Դիզելային վառելիք` ամառային

ՇՀ

տ

6,985.5

3,248,257.5

Դիզելային վառելիք` ձմեռային

ՇՀ

տ

358.4

200,000.0

Ավիավառելանյութ

ՇՀ

տ

5,504.2

2,555,872.3

Լաբորատոր շտատիվ

ՇՀ

հատ

10.0

500.0

Վիսկոզիմետր

ՇՀ

հատ

20.0

182.0

Վիսկոզիմետր

ՇՀ

հատ

20.0

182.0

Վիսկոզիմետր

ՇՀ

հատ

20.0

182.0

Վիսկոզիմետր

ՇՀ

հատ

20.0

182.0

Ացետոն

ՇՀ

լ

30.0

84.0

Դիեթիլ եթեր

ՇՀ

լ

10.0

105.0

Գլիցերին

ՇՀ

կգ

100.0

900.0

Կալիումի հիդրօքսիդ

ՇՀ

կգ

1.0

3.5

Նատրիումի հիդրօքսիդ

ՇՀ

կգ

1.0

7.7

Իզոօկտան

ՇՀ

կգ

40.0

728.0

Գեպտան

ՇՀ

կգ

15.0

273.0

Տոլուոլ

ՇՀ

կգ

10.0

52.0

Ազոտական թթու

ՇՀ

կգ

2.0

7.0

Նավթիմալին

ՇՀ

կգ

0.2

4.4

Ալիզարին կոմպլեքսոն

ՇՀ

կգ

0.3

240.0

Ալիզարին կարմիր

ՇՀ

կգ

0.3

16.8

Ալյումինիումի օքսիդ

ՇՀ

կգ

0.5

1.3

Ալյումինիում ծծմբաթթվական

ՇՀ

կգ

0.5

0.3

Ալյումինիոն

ՇՀ

կգ

0.3

87.5

Ամոնիակի ջրային լ-թ

ՇՀ

կգ

1.0

0.8

Ամոնիումի քլորիդ քմ

ՇՀ

կգ

1.0

1.2

Ամոնիում մոլիբդենաթթվական

ՇՀ

կգ

1.0

32.0

Ամոնիում ենթածծմբաթթվական

ՇՀ

կգ

0.5

0.8

Ամոնիում ծծմբաթթվական

ՇՀ

կգ

0.5

0.8

Ամոնիում քացախաթթվական

ՇՀ

կգ

0.5

1.7

Ացետոն

ՇՀ

լ

2.0

2.4

Բարբիտուրաթթու

ՇՀ

կգ

2.0

320.0

Բարիումի քլորիդ

ՇՀ

կգ

1.0

1.2

Բենզիդին հիմնային

ՇՀ

կգ

0.3

90.0

Բենզիդին աղաթթվային

ՇՀ

կգ

0.3

105.0

Բենզոլ

ՇՀ

լ

2.0

15.0

Բրոմթիմոլային կապույտ

ՇՀ

կգ

0.1

7.5

Բրոմֆենոլային կապույտ

ՇՀ

կգ

0.1

3.0

Ունիվերսալ ինդիկատորի թուղթ

ՇՀ

տուփ

5.0

3.0

Ֆիլտրի թուղթ

ՇՀ

կգ

1.0

3.5

Վազելին բժշկ.

ՇՀ

կգ

2.0

4.0

Հեքսան

ՇՀ

լ

1.0

2.5

Հիդրօքսիլամին աղաթթվային

ՇՀ

կգ

0.5

6.0

Դիմեթիլգլիօքսիմ

ՇՀ

կգ

1.0

80.0

Երկաթի lll քլորիդ 6 ջր.

ՇՀ

կգ

1.0

0.8

Երկաթ-ամոնիումային շիբ

ՇՀ

կգ

1.0

3.0

Գրիսսի ռեակտիվ

ՇՀ

կգ

1.0

20.0

Սնդիկ l ազոտաթթվական

ՇՀ

կգ

0.5

60.0

Կալիում ազոտաթթվական

ՇՀ

կգ

0.5

1.0

Կալիումի հիդրօքսիդ

ՇՀ

կգ

1.0

1.5

Կալիում երկքրոմաթթվական

ՇՀ

կգ

1.0

3.0

Կալիումի հեքսացիանոֆերատ ll (դեղին այրան աղ)

ՇՀ

կգ

1.0

3.2

Կալիումի հեքսացիանոֆերատ lll (կարմիր այրան աղ)

ՇՀ

կգ

1.0

3.4

Կալիումի յոդիտ

ՇՀ

կգ

1.0

23.0

Կալիումի պերմանգանատ

ՇՀ

կգ

1.0

3.6

Կալիում ծծմբաթթվական

ՇՀ

կգ

0.5

1.0

Քսիլենոլային նարնջագույն

ՇՀ

կգ

0.5

125.0

Մագնեզիում ազոտաթթվական

ՇՀ

կգ

0.5

0.8

Մագնեզիումի օքսիդ

ՇՀ

կգ

0.5

1.3

Մագնեզիում ծծմբաթթվական մոնոհիդրատ

ՇՀ

կգ

1.0

1.5

Մագնեզիումի քլորիդ

ՇՀ

կգ

1.0

1.8

Մեթանոլ

ՇՀ

լ

1.0

2.5

Մեթիլեն քլորիդ

ՇՀ

կգ

2.0

3.0

Մեթիլեն կապույտ

ՇՀ

կգ

0.1

1.5

Մեթիլ կարմիր

ՇՀ

կգ

0.1

1.3

Մեթիլ նարնջագույն

ՇՀ

կգ

0.1

1.5

Մեթիլ մանուշակագույն

ՇՀ

կգ

0.1

1.5

Մուրեքսիդ

ՇՀ

կգ

0.1

12.5

Նատրիում ազոտաթթվային մ

ՇՀ

կգ

0.5

0.8

Նատրիում ազոտաթթվական մ

ՇՀ

կգ

0.5

0.8

Նատրիումի հիդրօքսիդ քմ

ՇՀ

կգ

2.0

2.0

Նատրիում ածխաթթվական անջուր

ՇՀ

կգ

1.0

3.5

Նատրիումի քլորիդ քմ

ՇՀ

կգ

1.0

1.0

Պ-դիմեթիլամինոբենզալդեհիդ

ՇՀ

կգ

0.1

6.0

Ջրածնի պերոկսիդ

ՇՀ

կգ

1.0

1.0

Սախարոզա

ՇՀ

կգ

0.5

4.0

Կապար ազոտաթթվական

ՇՀ

կգ

1.0

4.0

Կապար քացախաթթվական

ՇՀ

կգ

0.5

2.5

Արծաթի նիտրատ

ՇՀ

կգ

0.1

30.0

Ծծմբական թթու մ.ա.հ.

ՇՀ

կգ

1.0

1.0

Մորի աղ

ՇՀ

կգ

0.5

1.0

Աղաթթու մ

ՇՀ

կգ

2.0

1.2

Աղաթթու քմ

ՇՀ

կգ

2.0

2.4

Սուլֆանիլաթթու

ՇՀ

կգ

0.5

6.0

Տրիլոն Բ

ՇՀ

կգ

1.0

3.0

Թիմոլային կապույտ

ՇՀ

կգ

0.5

36.0

Քացախաթթու սառց.

ՇՀ

լ

2.0

2.0

Ֆենոլֆտալեին

ՇՀ

կգ

0.1

2.5

Ֆիքսանալ ազոտական թթվի

ՇՀ

տուփ

1.0

2.5

Ֆիքսանալ յոդի

ՇՀ

տուփ

1.0

10.0

Ֆիքսանալ կալիումի պերմանգանատի

ՇՀ

տուփ

1.0

2.6

Ֆիքսանալ ծծմբական թթվի

ՇՀ

տուփ

1.0

3.0

Ֆիքսանալ աղաթթվի

ՇՀ

տուփ

1.0

3.0

Ֆիքսանալ տրիլոն Բ

ՇՀ

տուփ

1.0

4.5

Ֆուքսին հիմնային

ՇՀ

կգ

1.0

95.0

Քրոմային մուգ կապույտ

ՇՀ

կգ

0.0

3.6

Ցիրկոնիում ծծմբաթթվական

ՇՀ

կգ

1.0

45.0

Խտաչափ շաքարի

ՇՀ

հատ

5.0

30.0

Խտաչափ շաքարի

ՇՀ

հատ

5.0

30.0

Յուղաչափ կաթի, սերուցքի

ՇՀ

հատ

5.0

10.0

Բյուրետ մեկ ծորակով

ՇՀ

հատ

5.0

17.5

Բյուրետ մեկ ծորակով

ՇՀ

հատ

5.0

15.0

Բյուրետ մեկ ծորակով

ՇՀ

հատ

10.0

30.0

Բյուրետ մեկ ծորակով

ՇՀ

հատ

10.0

33.0

Ձագար Բյուխների

ՇՀ

հատ

10.0

22.0

Ձագար Բյուխների

ՇՀ

հատ

10.0

28.0

Բաժանիչ ձագար

ՇՀ

հատ

10.0

45.0

Խոնավաչափ

ՇՀ

հատ

10.0

35.0

Շուստերի կաթոցիկ

ՇՀ

հատ

10.0

12.0

Կերամիկական բաժակ բռնիչով

ՇՀ

հատ

10.0

25.0

Կերամիկական բաժակ բռնիչով

ՇՀ

հատ

10.0

30.0

Բունզենի կոլբա

ՇՀ

հատ

10.0

35.0

Բունզենի կոլբա

ՇՀ

հատ

10.0

40.0

Բունզենի կոլբա

ՇՀ

հատ

10.0

65.0

Բունզենի կոլբա

ՇՀ

հատ

10.0

75.0

Բունզենի կոլբա

ՇՀ

հատ

10.0

150.0

Կլորահատակ կոլբա

ՇՀ

հատ

10.0

12.0

Կլորահատակ կոլբա

ՇՀ

հատ

10.0

15.0

Կոնաձև կոլբա

ՇՀ

հատ

10.0

17.0

Կոնաձև կոլբա

ՇՀ

հատ

10.0

9.0

Կոնաձև կոլբա

ՇՀ

հատ

10.0

20.0

Կոնաձև կոլբա

ՇՀ

հատ

10.0

13.0

Կոնաձև կոլբա

ՇՀ

հատ

10.0

15.0

Չափիչ կոլբա

ՇՀ

հատ

10.0

6.0

Չափիչ կոլբա

ՇՀ

հատ

10.0

7.0

Չափիչ կոլբա

ՇՀ

հատ

10.0

7.0

Չափիչ կոլբա

ՇՀ

հատ

10.0

25.0

Չափիչ կոլբա

ՇՀ

հատ

10.0

35.0

Չափիչ կոլբա

ՇՀ

հատ

10.0

45.0

Չափիչ կոլբա

ՇՀ

հատ

5.0

9.0

Հարթահատակ կոլբա

ՇՀ

հատ

5.0

5.0

Չափիչ բաժակ (մենզուր)

ՇՀ

հատ

5.0

4.0

Չափիչ բաժակ (մենզուր)

ՇՀ

հատ

10.0

10.0

Չափիչ բաժակ (մենզուր)

ՇՀ

հատ

20.0

56.0

Չափիչ բաժակ (մենզուր)

ՇՀ

հատ

20.0

60.0

Ռետինե խցան

ՇՀ

հատ

20.0

0.6

Ռետինե խցան

ՇՀ

հատ

5.0

0.3

Ռետինե խցան

ՇՀ

հատ

5.0

0.4

Լվացման կոլբա ռետինե խցանով

ՇՀ

հատ

5.0

25.0

Կաթոցիկ (պիպետ)

ՇՀ

հատ

5.0

6.0

Կաթոցիկ (պիպետ)

ՇՀ

հատ

5.0

6.0

Կաթոցիկ (պիպետ)

ՇՀ

հատ

20.0

30.0

Կաթոցիկ (պիպետ)

ՇՀ

հատ

20.0

36.0

Պիպետ

ՇՀ

հատ

20.0

24.0

Պիպետ

ՇՀ

հատ

20.0

20.0

Պիպետ

ՇՀ

հատ

20.0

24.0

Պիպետ

ՇՀ

հատ

20.0

6.0

Պիպետ

ՇՀ

հատ

20.0

26.0

Պիպետ

ՇՀ

հատ

10.0

14.0

Բաժակ

ՇՀ

հատ

10.0

8.0

Բաժակ

ՇՀ

հատ

10.0

10.0

Ջերմաչափ

ՇՀ

հատ

5.0

15.0

Ջերմաչափ

ՇՀ

հատ

5.0

15.0

Հալքանոթ (տիգել)

ՇՀ

հատ

10.0

3.0

Հալքանոթ (տիգել)

ՇՀ

հատ

10.0

3.5

Հալքանոթ (տիգել)

ՇՀ

հատ

10.0

4.0

Գլան

ՇՀ

հատ

10.0

6.0

Գլան

ՇՀ

հատ

10.0

10.0

Գլան

ՇՀ

հատ

10.0

12.0

Գլան

ՇՀ

հատ

10.0

18.0

Պիալա

ՇՀ

հատ

5.0

2.5

Ռետինե խողովակ

ՇՀ

կգ

1.0

2.5

Ռետինե խողովակ

ՇՀ

կգ

1.0

3.0

Ռետինե խողովակ

ՇՀ

կգ

1.0

3.0

Լվացքի փոշի

ՇՀ

կգ

25,209.5

9,554.4

Սպիտակեցնող հեղուկ /ժավել/

ՇՀ

լ

7,689.7

1,268.8

Հեղուկ լվացող միջոցներ

ՇՀ

կգ

46,900.0

8,395.1

Աման լվացող հեղուկ

ՇՀ

կգ

218.0

87.2

Անձեռոցիկ թղթե

ՇՀ

տուփ

991.0

198.2

Աման լվացող փոշի

ՇՀ

կգ

117.0

35.1

Սպունգ` աման լվալու

ՇՀ

հատ

397.0

39.7

Կաթսաշփիչ` մետաղական ցանցով

ՇՀ

հատ

397.0

31.8

Ձեռքի օճառ

ՇՀ

կգ

74,070.6

39,553.7

Տնտեսական օճառ

ՇՀ

կգ

57,676.8

27,973.2

Կոշիկի քսուք

ՇՀ

կգ

36,383.8

21,466.4

Լվացքի փոշի / ավտոմատ/

ՇՀ

կգ

869.0

869.0

Լողակ

ՇՀ

կգ

55.0

82.5

Սպիտակեցնող հեղուկ /ժավել/

ՇՀ

կգ

440.0

88.0

Ձեռքի օճառ

ՇՀ

կգ

225.0

337.5

Ձեռքի օճառ հեղուկ

ՇՀ

կգ

225.0

292.5

Խոզանակ հագուստի

ՇՀ

հատ

95.0

33.3

Ալյուր ցորենի

ՇՀ

կգ

90,575.0

14,492.0

Հնդկաձավար

ՇՀ

կգ

337,616.4

219,450.6

Ցորենաձավար

ՇՀ

կգ

154,735.2

29,709.2

Հաճար

ՇՀ

կգ

154,735.2

66,381.4

Բրինձ

ՇՀ

կգ

159,214.1

55,724.9

Ոսպ

ՇՀ

կգ

59,513.4

36,898.3

Ոլոռ

ՇՀ

կգ

95,221.7

29,518.7

Սիսեռ

ՇՀ

կգ

59,513.4

36,303.2

Լոբի

ՇՀ

կգ

59,513.4

41,064.3

Սպիտակաձավար

ՇՀ

կգ

128,937.5

38,681.2

Մակարոնեղեն

ՇՀ

կգ

316,840.3

74,774.3

Միս ոսկրով տավարի

ՇՀ

կգ

501,626.4

1,003,252.7

Միս ոսկորով խոզի

ՇՀ

կգ

192,155.7

257,488.7

Մսի պահածո

ՇՀ

կգ

175,879.7

307,789.5

Մսի պահածո

ՇՀ

կգ

67,027.5

117,298.1

Մսի պահածո

ՇՀ

կգ

16,750.0

29,145.0

Մսի պահածո

ՇՀ

կգ

91,706.3

171,032.2

Միս թռչնի

ՇՀ

կգ

198,248.3

176,441.0

Կիսաապխտած երշիկեղեն

ՇՀ

կգ

91,806.8

125,683.4

Ձուկ սառեցրած ա/գ

ՇՀ

կգ

231,582.2

184,802.6

Ձկան պահածո

ՇՀ

կգ

103,553.2

77,457.8

Մարգարին

ՇՀ

կգ

105,216.1

81,016.4

Արևածաղկի ձեթ

ՇՀ

կգ

203,418.7

193,247.8

Յուղածո /սպրեյդ/

ՇՀ

կգ

191,448.5

179,961.6

Յուղածո անհատական փաթեթավորմամբ

ՇՀ

կգ

36,682.5

47,687.3

Պանիր հալեցրած

ՇՀ

կգ

235,340.2

422,200.4

Խտացրած կաթ շաքարով

ՇՀ

կգ

281,136.7

263,987.4

Թթվասեր

ՇՀ

կգ

61,045.0

48,836.0

Կաթնաշոռ

ՇՀ

կգ

7,356.1

9,562.9

Կաթնաշոռ

ՇՀ

կգ

3,130.2

3,756.3

Հավի ձու

ՇՀ

հատ

5,539,276.0

260,346.0

Հավի ձու

ՇՀ

հատ

1,045,200.0

52,260.0

Բնական սուրճ

ՇՀ

կգ

157.5

370.0

Շաքարավազ

ՇՀ

կգ

650,046.7

253,518.2

Կերակրի աղ

ՇՀ

կգ

207,473.5

27,386.5

Թեյ

ՇՀ

կգ

12,301.2

11,809.2

Դափնու տերև

ՇՀ

կգ

921.9

1,521.2

Տաքդեղ (պղպեղ)

ՇՀ

կգ

2,735.6

4,267.6

Քացախ

ՇՀ

կգ

6,763.7

4,058.2

Ճարպ (սալ)

ՇՀ

կգ

8,541.2

12,299.3

Տոմատի մածուկ

ՇՀ

կգ

54,948.1

32,584.2

Կարտոֆիլ

ՇՀ

կգ

1,668,695.3

183,556.5

Կարտոֆիլ

ՇՀ

կգ

3,919,499.8

470,340.0

Կաղամբ

ՇՀ

կգ

916,661.1

68,749.6

Գազար

ՇՀ

կգ

280,659.1

28,065.9

Բազուկ

ՇՀ

կգ

467,396.3

37,391.7

Սոխ

ՇՀ

կգ

467,765.1

67,358.2

Սխտոր

ՇՀ

կգ

2,276.7

3,301.2

Բնական հյութ

ՇՀ

կգ

401,110.9

248,688.8

Օշարակ

ՇՀ

կգ

130,829.6

54,555.9

Շոկոլադ

ՇՀ

կգ

9,768.6

22,956.2

Վիտամին C

ՇՀ

կգ

1,503.3

14,056.1

Ծխախոտ առանց զտիչի

ՇՀ

տուփ

489,100.0

44,019.0

Թխվածքաբլիթ

ՇՀ

կգ

71,299.4

53,403.2

Ջեմ

ՇՀ

կգ

11,499.9

6,899.9

Խնձոր

ՇՀ

կգ

14,839.8

8,903.9

Մանդարին

ՇՀ

կգ

5,791.5

2,432.4

Կիսաֆաբրիկատ արագ պատրաստվող

ՇՀ

կգ

165,963.7

190,526.3

Կետչուպ

ՇՀ

կգ

219,077.7

223,240.1

կաղամբի թթու

ՇՀ

կգ

36,850.0

14,187.3

կաղամբի թթու

ՇՀ

կգ

62,437.5

26,973.0

Մարինադ

ՇՀ

կգ

35,789.4

19,648.4

Մարինադ

ՇՀ

կգ

37,575.6

21,418.1

Բանջարեղենի ռագու պահածո

ՇՀ

կգ

275,119.4

316,387.3

Մսաբուսական պահածո տարբեր

ՇՀ

կգ

670,606.4

630,370.0

Մսաբուսական պահածո տարբեր

ՇՀ

կգ

103,166.6

96,770.3

Մսաբուսական պահածո տարբեր

ՇՀ

կգ

51,583.3

48,333.6

Համազորային չոր օրապահիկ

ՇՀ

կգ

13,400.0

49,580.0

Շների կերակուր

ՇՀ

կգ

2,680.0

4,020.0

Պատվիրակություններ, հավաքներ, ընդունելություններ, ֆուրշետներ և այլ նմանատիպ միջոցառումներ

ՇՀ

դրամ

1.0

15,000.0

Հաց

ՇՀ

կգ

10,183.2

3,666.0

Հաց սև

ՇՀ

կգ

3,818.7

1,222.0

Ալյուր

ՇՀ

կգ

1,272.9

292.8

Հնդկաձավար

ՇՀ

կգ

891.0

801.9

Գարեձավար

ՇՀ

կգ

127.3

50.9

Սպիտակաձավար

ՇՀ

կգ

381.9

133.7

Հաճար

ՇՀ

կգ

381.9

190.9

Բլղուր

ՇՀ

կգ

254.6

89.1

Բրինձ

ՇՀ

կգ

1,018.3

336.0

Ցորենաձավար

ՇՀ

կգ

254.6

78.9

Ոլոռ

ՇՀ

կգ

331.0

105.9

Սիսեռ

ՇՀ

կգ

305.5

198.6

Լոբի

ՇՀ

կգ

254.6

190.9

Ոսպ

ՇՀ

կգ

381.9

236.8

Մակարոնեղեն

ՇՀ

կգ

1,527.5

504.1

Միս տավարի ոսկորոտ

ՇՀ

կգ

6,364.5

13,683.7

Միս թռչնի

ՇՀ

կգ

2,545.8

3,436.8

Ձուկ (թարմ)

ՇՀ

կգ

382.0

878.6

Կարագ սերուցքային 82% յուղայնությամբ

ՇՀ

կգ

2,036.6

4,684.3

Բուսական յուղ (արևածաղկի ձեթ)

ՇՀ

կգ

509.2

427.7

Կաթ

ՇՀ

կգ

6,364.5

2,100.3

Մածուն

ՇՀ

կգ

3,818.7

1,336.5

Թթվասեր

ՇՀ

կգ

1,018.3

967.4

Կաթնաշոռ

ՇՀ

կգ

1,018.3

1,476.6

Պանիր

ՇՀ

կգ

1,527.5

2,902.2

Երշիկ

ՇՀ

կգ

381.9

763.7

Բաստուրմա

ՇՀ

կգ

381.9

1,374.7

Զեյթուն

ՇՀ

կգ

763.7

763.7

Վետչինա

ՇՀ

կգ

381.9

1,107.4

Սալ

ՇՀ

կգ

127.3

229.1

Ձու հավի

ՇՀ

հատ

38,164.0

2,099.0

Շաքարավազ

ՇՀ

կգ

2,545.8

967.4

Մուրաբա

ՇՀ

կգ

509.2

611.0

Ջեմ

ՇՀ

կգ

509.2

483.7

Թեյ

ՇՀ

կգ

76.4

190.9

Սուրճ

ՇՀ

կգ

38.2

89.7

Կակաո

ՇՀ

կգ

38.2

84.0

Կարտոֆիլ

ՇՀ

կգ

12,729.0

3,309.5

Կաղամբ

ՇՀ

կգ

7,637.4

916.5

Բազուկ

ՇՀ

կգ

2,036.6

448.1

Գազար

ՇՀ

կգ

2,036.6

509.2

Սոխ

ՇՀ

կգ

2,036.6

712.8

Լոլիկ (ամառային ժամանակահատվածի համար)

ՇՀ

կգ

1,099.8

220.0

Լոլիկ (ձմեռային ժամանակահատվածի համար)

ՇՀ

կգ

936.9

1,311.6

Վարունգ (ամառային ժամանակահատվածի համար)

ՇՀ

կգ

962.3

221.3

Վարունգ (ձմեռային ժամանակահատվածի համար)

ՇՀ

կգ

819.8

1,311.6

Կանաչի (ամառային ժամանակահատվածի համար)

ՇՀ

կգ

274.9

329.9

Կանաչի (ձմեռային ժամանակահատվածի համար)

ՇՀ

կգ

234.2

351.3

Սմբուկ

ՇՀ

կգ

1,512.2

302.4

Կանաչ լոբի

ՇՀ

կգ

1,099.8

439.9

Կանաչ տաքդեղ

ՇՀ

կգ

549.9

220.0

Տոմատի մածուկ

ՇՀ

կգ

254.6

152.7

Դափնու տերև

ՇՀ

կգ

5.1

9.2

Պղպեղ սև` աղացած

ՇՀ

կգ

25.5

63.8

Պղպեղ կարմիր` աղացած

ՇՀ

կգ

25.5

48.5

Քացախ

ՇՀ

կգ

76.4

22.9

Մանանեխի փոշի

ՇՀ

կգ

50.9

91.6

Աղ

ՇՀ

կգ

763.7

99.3

Թարմ միրգ (ամառային ժամանակահատվածի համար)

ՇՀ

կգ

3,436.9

1,374.7

Թարմ միրգ (ձմեռային ժամանակահատվածի համար)

ՇՀ

կգ

2,927.7

2,342.1

Ձմերուկ

ՇՀ

կգ

2,749.4

549.9

Սեխ

ՇՀ

կգ

1,374.7

412.4

Հանքային ջուր

ՇՀ

կգ

12,729.0

3,818.7

Կիսել մրգապտղային

ՇՀ

կգ

509.2

763.7

Նրբերշիկ

ՇՀ

կգ

1,782.1

2,673.2

Բնական հյութ

ՇՀ

կգ

5,091.6

3,055.0

Լավաշ

ՇՀ

կգ

3,819.0

2,100.5

Ադամաթուզ

ՇՀ

կգ

585.6

585.6

Նարինջ

ՇՀ

կգ

585.6

409.9

Մանդարին

ՇՀ

կգ

585.6

439.2

Խմորեղեն

ՇՀ

կգ

2,036.6

1,629.3

Պահածոյացված սունկ

ՇՀ

կգ

190.9

276.9

Պահածոյացված եգիպտացորեն

ՇՀ

կգ

190.9

257.8

Պահածոյացված վարունգ

ՇՀ

կգ

190.9

133.7

Պահածոյացված կանաչ ոլոռ

ՇՀ

կգ

190.9

257.8

Մայոնեզ

ՇՀ

կգ

152.7

175.7

Կետչուպ

ՇՀ

կգ

101.8

101.8

Կերակրի սոդա

ՇՀ

կգ

50.9

25.5

Ալյուր ցորենի

ՇՀ

կգ

5,828,241.7

932,518.7

Թթխմոր չոր

ՇՀ

կգ

63.7

95.5

Կերակրի աղ

ՇՀ

կգ

215.7

28.5

Լուսանկարչական ժապավեն

ԲԸ

տուփ

2.0

226.0

Լուսանկարչական երևակիչ

ԲԸ

լ

20.0

38.0

Սևեռակիչ /Ֆիկսաժ/

ԲԸ

լ

20.0

38.0

Փորագրման հիմք

ԲԸ

մ2

30.0

55.5

Փրփրապլաստ

ՇՀ

հատ

30.0

42.0

Ապակի օրգանական, թափանցիկ

ՇՀ

մ2

1.0

35.0

Հղկաթուղթ

ՇՀ

գծ.մ

20.0

18.0

Օրակալ կարմիր

ՇՀ

գծ.մ

15.0

14.3

Օրակալ նարնջագույն

ՇՀ

գծ.մ

15.0

14.3

Օրակալ կապույտ

ՇՀ

գծ.մ

15.0

14.3

Օրակալ սև

ՇՀ

գծ.մ

15.0

14.3

Շպոն

ՇՀ

մ2

50.0

55.0

Գիպս

ՇՀ

կգ

500.0

47.5

Մեխեր

ՇՀ

կգ

10.0

5.5

Մեխեր

ՇՀ

կգ

10.0

5.5

Մեխեր

ՇՀ

կգ

10.0

5.5

Մեխեր

ՇՀ

կգ

10.0

5.5

Գնդերիթ-մանեկ- տափօղակ /բոլտ-գայկա-շայբա/

ՇՀ

լ-կ

50.0

7.5

Պտուտակ

ՇՀ

հատ

500.0

2.5

Պտուտակ

ՇՀ

հատ

550.0

3.9

Պտուտակ

ՇՀ

հատ

150.0

1.2

Պտուտակ

ՇՀ

հատ

350.0

4.9

Էմուլսիա /սոսինձ/

ՇՀ

կգ

100.0

69.0

Ոսկրասոսինձ

ՇՀ

կգ

30.0

23.4

Ակրիլ ներկ սպիտակ

ՇՀ

կգ

12.0

13.2

Ակրիլ ներկ դեղին

ՇՀ

կգ

15.0

16.5

Ակրիլ ներկ շագանակագույն

ՇՀ

կգ

10.0

11.0

Ակրիլ ներկ կարմիր

ՇՀ

կգ

6.0

6.6

Ակրիլ ներկ սև

ՇՀ

կգ

3.0

3.3

Ակրիլ ներկ կապույտ

ՇՀ

կգ

6.0

6.6

Ակրիլ ներկ կանաչ

ՇՀ

կգ

15.0

16.5

Յուղաներկ դարչնագույն

ՇՀ

կգ

40.0

60.0

Յուղաներկ կապույտ

ՇՀ

կգ

25.0

37.5

Յուղաներկ դեղին

ՇՀ

կգ

25.0

37.5

Յուղաներկ կարմիր

ՇՀ

կգ

30.0

46.5

Լաք

ՇՀ

կգ

30.0

63.0

Լուծիչ

ՇՀ

լ

20.0

18.0

Վրձին գեղարվեստական

ՇՀ

հատ

20.0

13.6

Վրձիններ, ներկարարական

ՇՀ

հատ

20.0

9.8

Շրջանակ փայտե,փոքր

ՇՀ

հատ

1.0

20.0

Շրջանակ փայտե, մեծ

ՇՀ

հատ

2.0

120.0

Դանակ մոնտաժային,մեծ

ՇՀ

հատ

10.0

6.5

Ռանդա

ՇՀ

հատ

1.0

3.7

Սղոց ձեռքի էլեկտրական

ՇՀ

հատ

1.0

16.5

Հղկիչ ձեռքի էլեկտրական

ՇՀ

հատ

1.0

17.0

Էլեկտրազոդիչ ձեռքի

ՇՀ

հատ

3.0

4.7

Մամլիչ ձեռքի

ՇՀ

հատ

2.0

2.3

Էլեկտրական սալիկի պարուրակ

ՇՀ

հատ

8.0

8.0

Էլեկտրական շաղափիչ

ՇՀ

հատ

1.0

14.0

Շաղափների կոմպլեկտ

ՇՀ

լ-կ

2.0

6.0

Կահույքի եզրաշերտ (կրոմկա)

ՇՀ

մ

150.0

8.3

Փայտի մածկան (զամասկա)

ՇՀ

տուփ

4.0

1.8

Մեկուսիչ ժապավեն (իզոլենտ)

ՇՀ

հատ

20.0

3.6

Փայտաթելքային սալեր

ՇՀ

մ2

30.0

23.4

Պատճենահանման և տպագրական մեքենաների նորոգման պահեստամասեր և օժանդակ նյութեր

ՇՀ

դրամ

1.0

9,310.3

Լուսանկարչական ապրանքներ

ՇՀ

դրամ

1.0

500.0

Սերվեր

ՇՀ

հատ

1.0

990.0

HDV տեսաերիզներ

ՇՀ

հատ

20.0

500.0

Mini DV տեսաերիզներ

ՇՀ

հատ

100.0

200.0

DVCam տեսաերիզներ

ՇՀ

հատ

70.0

2,100.0

DVD լազերային սկավառակներ

ՇՀ

հատ

1,500.0

600.0

CD լազերային սկավառակներ

ՇՀ

հատ

500.0

75.0

Ուսապարկի ռետինե կապեր

ԲԸԱՀ

հատ

200.0

200.0

Արտաձգիչ մետաղաճոպան

ԲԸԱՀ

հատ

50.0

250.0

Ֆայլլ-ստրոպ դեսանտավորման ճոպան

ՇՀ

հատ

3.0

1,687.5

Հեռադիտակ

ԲԸԱՀ

հատ

3.0

105.0

Դեսանտավորման պողպատաճոպան

ԲԸԱՀ

կ-տ

2.0

640.0

Պարաշյուտների հարդարման շրջանակ

ԲԸԱՀ

հատ

20.0

200.0

Պարաշյուտների հարդարման կեռիկ

ԲԸԱՀ

հատ

20.0

140.0

ՊՊԿ-ՈՒ ապահովիչ սարքերի խողովակներ և մետաղաճոպաններ

ՇՀ

հատ

150.0

3,000.0

Արշավային պաստառ

ԲԸԱՀ

հատ

10.0

350.0

Արգելակող պարաշյուտի հարդարման պաստառ

ԲԸԱՀ

հատ

12.0

420.0

Ներկ դրոշմավորման համար

ՇՀ

կգ

40.0

232.0

Թել շագանակագույն

ՇՀ

կոճ

87,591.0

24,788.3

Թել պաշտպանական գույնի

ՇՀ

կոճ

16,000.0

4,528.0

Թել սև գույնի

ՇՀ

կոճ

14,000.0

3,962.0

Ասեղ ձեռքի

ՇՀ

հատ

125,000.0

500.0

Մահուդ շինելի

ՇՀ

մ2

300.0

1,860.0

Զակլյոպկա

ՇՀ

հատ

26,000.0

416.0

Էլեկտրաշաղափի ածուխ

ՇՀ

զույգ

10.0

13.0

Կարի մեքենայի յուղ

ՇՀ

կգ

10.0

5.2

Պոլիէթիլենային տարա

ՇՀ

հատ

50.0

250.0

Արդուկ` էլեկտրական

ՇՀ

հատ

2.0

10.0

Արդուկ` էլեկտրական

ՇՀ

հատ

200.0

1,000.0

Մկրատ` դերձակի

ՇՀ

հատ

300.0

240.0

Մկրատ` վարսավիրի

ՇՀ

հատ

500.0

350.0

Գործիք` կոշկակարի

ՇՀ

հատ

100.0

700.0

Մազ կտրելու մեքենա` էլեկտրական

ՇՀ

հատ

500.0

2,000.0

Պատառաքաղ

ՇՀ

հատ

1,500.0

330.0

Պատառաքաղ տռանժիր

ՇՀ

հատ

45.0

135.0

Ափսե 1-ին ճաշատեսակի, կիսաճենապակե

ՇՀ

հատ

1,000.0

500.0

Ափսե 2-րդ ճաշատեսակի, կիսաճենապակե

ՇՀ

հատ

1,000.0

500.0

Ափսե 1-ին ճաշատեսակի

ՇՀ

հատ

1,500.0

1,350.0

Ափսե 2-րդ ճաշատեսակի

ՇՀ

հատ

1,500.0

1,350.0

Ճաշի գդալ

ՇՀ

հատ

1,500.0

450.0

Բաժակ

ՇՀ

հատ

1,500.0

1,500.0

Գավաթ պոլիպռոպիլեն

ՇՀ

հատ

5,000.0

2,175.0

Սկուտեղ պոլիպռոպիլենե

ՇՀ

հատ

2,500.0

10,000.0

Թեյնիկ ալյումինե

ՇՀ

հատ

374.0

931.3

Կաթսա

ՇՀ

հատ

50.0

225.0

Կաթսա

ՇՀ

հատ

50.0

250.0

Կաթսա

ՇՀ

հատ

50.0

400.0

Կաթսա

ՇՀ

հատ

50.0

500.0

Կաթսա

ՇՀ

հատ

50.0

1,425.0

Կաթսա

ՇՀ

կ-տ

50.0

1,080.0

Քամիչ

ՇՀ

հատ

50.0

250.0

Քափկիր

ՇՀ

հատ

49.0

98.0

Դույլ

ՇՀ

հատ

50.0

70.0

Տակդիր

ՇՀ

հատ

2,200.0

8,558.0

Տեփուր հացի

ՇՀ

հատ

1,000.0

2,550.0

Փամփուշտ

ԲԸԱՀ

հատ

600.0

600.0

ՄՌԿ-1 կայանի զոնդեր

ՇՀ

դրամ

1.0

2,500.0

Հելիում գազ

ԲԸԱՀ

մ3

66.0

990.0

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքում 4 սենյականոց բնակարանի ձեռքբերում

ԲԸԱՀ

դրամ

1.0

12,500.0

Բնակելի շենքեր պետական ծառայողների համար

ԲԸ

դրամ

1.0

180,000.0

Բնակելի շենքեր պետական ծառայողների համար

ԲԸ

դրամ

1.0

755,195.6

Բնակելի շենքեր պետական ծառայողների համար

ԲԸԱՀ

դրամ

1.0

95,000.0

Գրասենյակային շենքեր և ոչ բնակելի տարածքներ

ԲԸ

դրամ

1.0

45,000.0

Ցեմենտ

ՇՀ

տ

250.0

11,750.0

Ցեմենտ պարկերով

ՇՀ

տ

201.8

9,482.3

Ավազ

ՇՀ

մ3

330.0

1,155.0

Խիճ

ՇՀ

մ3

128.4

494.3

Ռուբերոիդ

ՇՀ

մ2

9,273.0

3,245.6

Բիտում

ՇՀ

կգ

8,766.0

4,558.3

Էլեկտրոդ

ՇՀ

կգ

1,182.0

1,654.8

Կիր

ՇՀ

կգ

24,150.0

2,656.5

Ներկ

ՇՀ

կգ

2,126.1

4,252.2

Օլիֆ

ՇՀ

կգ

12.0

16.8

Մետաղական հեծան

ՇՀ

կգ

2,944.0

2,443.5

Անկյունակ

ՇՀ

կգ

1,116.0

781.2

Անկյունակ

ՇՀ

կգ

102.0

71.4

Խողովակ մետաղական

ՇՀ

գծ.մ

4,800.6

33,604.2

Խողովակ մետաղական

ՇՀ

գծ.մ

342.0

410.4

Խողովակ ցինկե

ՇՀ

գծ.մ

30.0

105.0

Տախտակ

ՇՀ

մ3

1.8

234.0

Մետաղապլաստե պատուհան

ՇՀ

հատ

62.0

1,922.0

Դուռ փայտյա փակ

ՇՀ

հատ

10.0

400.0

Դուռ փայտյա ապակեպատ

ՇՀ

հատ

10.0

400.0

Դուռ երկաթյա

ՇՀ

հատ

16.0

1,520.0

Երկտավր

ՇՀ

կգ

1,140.0

855.0

Լինոլեում

ՇՀ

մ2

62.0

155.0

Ցանց մետաղյա

ՇՀ

մ2

90.0

99.0

Փայտաթելքային սալեր

ՇՀ

մ2

1,530.0

1,254.6

Ամրան

ՇՀ

կգ

360.0

144.0

Մեխ

ՇՀ

կգ

494.3

370.7

Ապակի

ՇՀ

մ2

250.0

450.0

Խամուտ

ՇՀ

հատ

180.0

32.4

Հողապարկ

ՇՀ

հատ

81,100.0

10,543.0

Կրաքար

ՇՀ

մ3

813.4

6,913.9

Չորսու

ՇՀ

մ3

8.0

1,040.0

Ձևավոր ցինկապատ թիթեղ

ՇՀ

մ2

1,500.0

4,950.0

Բնակելի շենքեր պետական ծառայողների համար

ԲԸ

դրամ

1.0

30,000.0

Գրասենյակային շենքեր և ոչ բնակելի տարածքներ

ԲԸ

դրամ

1.0

50,000.0

Նշագծման ճանապարհային նիտրո ներկ

ՇՀ

կգ

5,000.0

7,500.0

Բիտում ճանապարհային

ՇՀ

կգ

10,000.0

10,000.0

Թունաքիմիկատ

ՇՀ

լ

150.0

1,500.0

Հեռախոսների բաժանարար տուփ

ՇՀ

հատ

150.0

45.0

Վարդակ 1 կամ 2 տեղանոց

ՇՀ

հատ

150.0

37.5

Մալուխ

ՇՀ

մ

2,000.0

800.0

Մալուխ

ՇՀ

մ

2,000.0

1,000.0

Մալուխ

ՇՀ

մ

2,000.0

1,680.0

Մալուխ

ՇՀ

մ

10,000.0

1,548.0

Կոմուտատոր

ՇՀ

լ-կ

30.0

12,000.0

Կոմուտատոր

ՇՀ

լ-կ

30.0

36,000.0

Մալուխ

ՇՀ

մ

1,600.0

636.8

Մալուխ

ՇՀ

մ

1,600.0

400.0

Ավտոմեքենա

ՇՀ

հատ

4.0

22,000.0

Տրակտոր

ՇՀ

հատ

1.0

9,000.0

Խոտհնձիչ մեքենա

ԲԸԱՀ

հատ

2.0

900.0

Էքսկավատոր

ՇՀ

դրամ

1.0

25,000.0

Ջրցան մեքենա

ՇՀ

դրամ

1.0

15,000.0

«Էրեբունի օդակայանի» ՀԴԿ-ի դիզել-գեներատորի ավտոմատիկայի ձեռքբերում և տեղադրում

ՇՀ

հատ

1.0

5,000.0

Հատուկ հրշեջ ավտոմեքենա

ՇՀ

հատ

1.0

40,000.0

Մաքրող և լվացող կոմբինացված ԿՊՄ-130 խոզանակի վերանորոգում նոր մազերի փաթաթում

ՇՀ

հատ

6.0

2,700.0

Ճանապարհանշագծման սարք

ՇՀ

հատ

1.0

4,000.0

Մարդատար ավտոմեքենաների նորոգման ծառայություններ

ՇՀ

դրամ

2.0

9,286.0

Մարդատար ավտոմեքենաների նորոգման ծառայություններ

ՇՀ

դրամ

6.0

26,262.0

Մարդատար ավտոմեքենաների նորոգման ծառայություններ

ՇՀ

դրամ

6.0

24,630.0

Մարդատար ավտոմեքենաների նորոգման ծառայություններ

ՇՀ

դրամ

15.0

38,700.0

Մարդատար ավտոմեքենաների նորոգման ծառայություններ

ՇՀ

դրամ

15.0

40,950.0

Մարդատար ավտոմեքենաների նորոգման ծառայություններ

ՇՀ

դրամ

2.0

6,720.0

Մարդատար ավտոմեքենաների էլեկտրասարքավորանքի նորոգման ծառայություններ

ՇՀ

դրամ

7.0

5,425.0

Մարդատար ավտոմեքենաների էլեկտրասարքավորանքի նորոգման ծառայություններ

ՇՀ

դրամ

8.0

6,560.0

Մարդատար ավտոմեքենաների էլեկտրասարքավորանքի նորոգման ծառայություններ

ՇՀ

դրամ

6.0

2,412.0

Մարդատար ավտոմեքենաների էլեկտրասարքավորանքի նորոգման ծառայություններ

ՇՀ

դրամ

8.0

3,008.0

Մարդատար ավտոմեքենաների էլեկտրասարքավորանքի նորոգման ծառայություններ

ՇՀ

դրամ

8.0

2,960.0

Մարդատար ավտոմեքենաների էլեկտրասարքավորանքի նորոգման ծառայություններ

ՇՀ

դրամ

20.0

5,600.0

Մարդատար ավտոմեքենաների էլեկտրասարքավորանքի նորոգման ծառայություններ

ՇՀ

դրամ

2.0

3,080.0

Մարդատար ավտոմեքենաների էլեկտրասարքավորանքի նորոգման ծառայություններ

ՇՀ

դրամ

2.0

3,402.0

Մարդատար ավտոմեքենաների էլեկտրասարքավորանքի նորոգման ծառայություններ

ՇՀ

դրամ

24.0

2,904.0

Վերանորոգում բոցամուղերի

ՇՀ

հատ

168.0

1,092.0

Թափքերի պատրաստում շարժական նստարաններով, ԳԱԶ-66 ավտոմեքենաների

ՇՀ

հատ

8.0

5,920.0

Թափքերի պատրաստում շարժական նստարաններով, ԶԻԼ ավտոմեքենաների

ՇՀ

հատ

30.0

22,200.0

Թափքերի պատրաստում շարժական նստարաններով, ԿամԱԶ ավտոմեքենաների

ՇՀ

հատ

4.0

3,472.0

Թափքերի պատրաստում շարժական նստարաններով, ՈՒրալ ավտոմեքենաների

ՇՀ

հատ

4.0

3,472.0

Ծանրաքարշ քարշակների և հատուկ բազային շասիների ընթացիկ նորոգում

ՇՀ

դրամ

1.0

9,350.0

Ծանրաքարշ քարշակների և հատուկ բազային շասիների միջին նորոգում

ՇՀ

դրամ

1.0

15,000.0

Վրանների հատակ

ՇՀ

մ2

100.0

2,100.0

Աթոռ կիսափափուկ կահույքի

ՇՀ

հատ

500.0

5,500.0

Աթոռ փափուկ մ/կ

ՇՀ

հատ

1,200.0

8,400.0

Աթոռ փափուկ մ/կ

ՇՀ

հատ

300.0

2,790.0

Աթոռակ զինվորական

ՇՀ

հատ

4,000.0

14,000.0

Աթոռակ լամինատե նստատեղով

ՇՀ

հատ

450.0

1,530.0

Աթոռակ ծալովի դաշտային

ՇՀ

հատ

250.0

1,100.0

Աղբարկղ թիթեղյա

ՇՀ

հատ

30.0

1,050.0

Աղբարկղ մետաղյա

ՇՀ

հատ

30.0

1,740.0

Արկղ մետաղյա` փաստաթղթերի համար

ՇՀ

հատ

44.0

1,012.0

Արգելափակոց

ԲԸԱՀ

գծ.մ

40.0

580.0

Բազկաթոռ ղեկավարի

ՇՀ

հատ

20.0

1,600.0

Բազկաթոռ համակարգչի

ՇՀ

հատ

40.0

600.0

Բուրգ փայտյա 10 բնիկանի

ՇՀ

հատ

150.0

9,000.0

Գրապահարան

ՇՀ

հատ

220.0

5,060.0

Գրապահարան

ՇՀ

հատ

20.0

1,000.0

Գրատախտակ

ՇՀ

հատ

50.0

550.0

Գրասեղան 1 պահարանի

ՇՀ

հատ

300.0

6,300.0

Գրասեղան 2 պահարանի

ՇՀ

հատ

200.0

5,400.0

Դարսակ մետաղյա 3 հարկանի

ՇՀ

հատ

25.0

1,050.0

Դեղապահարան

ՇՀ

հատ

20.0

590.0

Զգեստապահարան (ձևափոխված)

ՇՀ

հատ

20.0

1,060.0

Զգեստապահարան 2 դռնանի

ՇՀ

հատ

250.0

7,500.0

Թախտ կիսափափուկ մետաղյա կարկասով

ՇՀ

հատ

100.0

3,340.0

Լրագրասեղան

ՇՀ

հատ

30.0

390.0

Խոլ փափուկ

ՇՀ

կ-տ

30.0

3,600.0

Կախիչ պատի

ՇՀ

հատ

300.0

1,080.0

Կախիչ մետաղյա կարկասով

ՇՀ

հատ

30.0

570.0

Կախիչ վահանակով հայելիով

ՇՀ

հատ

150.0

2,340.0

Կողապահարան կահույքի

ՇՀ

հատ

200.0

1,800.0

Կողապահարան զինվորական 1 հարկանի

ՇՀ

հատ

500.0

6,600.0

Կողապահարան զինվորական 2 հարկանի

ՇՀ

հատ

1,000.0

21,000.0

Կոնդիցիոներ

ՇՀ

հատ

5.0

1,500.0

Կցասեղան պահարանիկով (դարակով)

ՇՀ

հատ

20.0

800.0

Հայելի շրջանակով

ՇՀ

հատ

150.0

600.0

Հայելի տրյումո 2 կտորից

ՇՀ

հատ

40.0

760.0

Հանդերձարանի հավաքածու

ՇՀ

կ-տ

30.0

990.0

Ճաշասեղան 4 տեղանի

ՇՀ

հատ

250.0

3,300.0

Ճաշասեղան 10 տեղանի մետաղյա կարկասով (սեղան` 1, նստարան` 2)

ՇՀ

կ-տ

100.0

6,200.0

Մահճակալ զինվորական

ՇՀ

հատ

2,000.0

80,000.0

Մահճակալ ծալովի դաշտային

ՇՀ

հատ

800.0

25,600.0

Մահճակալ կենցաղային մատրացով

ՇՀ

հատ

200.0

9,800.0

Նստարան ծալովի դաշտային

ՇՀ

հատ

70.0

805.0

Շերտավարագույր

ՇՀ

մ2

1,000.0

5,000.0

Շտատիվ

ՇՀ

հատ

230.0

2,174.9

Պահակակետի խուց

ՇՀ

հատ

55.0

4,400.0

Պահարան խոհանոցային

ՇՀ

հատ

130.0

3,900.0

Պահարան համակցված

ՇՀ

հատ

40.0

1,720.0

Պահարանիկ շարժական

ՇՀ

հատ

20.0

470.0

Պահարան պատի ֆուրնիտուրի

ՇՀ

հատ

40.0

700.0

Պահարան մետաղյա 2 խորշանի

ՇՀ

հատ

50.0

3,200.0

Պահարան վաշտի ունեցվածքի անտրեսոլով, եռադուռ 1.5x2.5

ՇՀ

հատ

45.0

2,880.0

Պահարան վաշտի ունեցվածքի անտրեսոլով, եռադուռ 1.35x2.5

ՇՀ

հատ

24.0

1,368.0

Ջեռուցիչ էլեկտրական

ՇՀ

հատ

50.0

1,080.0

Սառնարան

ՇՀ

հատ

20.0

2,800.0

Սեղան դիմադիր

ՇՀ

հատ

20.0

360.0

Սեղան զենքի մաքրման

ՇՀ

հատ

20.0

360.0

Սեղան լսարանային

ՇՀ

հատ

400.0

5,800.0

Սեղան խորհրդակցության

ՇՀ

հատ

20.0

380.0

Սեղան ծալովի դաշտային

ՇՀ

հատ

150.0

2,655.0

Սեղան պահակապետի

ՇՀ

հատ

10.0

500.0

Սեղան համակարգչի

ՇՀ

հատ

40.0

800.0

Սեղան հերթապահի

ՇՀ

հատ

10.0

600.0

Սեղան ղեկավարի

ՇՀ

հատ

20.0

690.0

Սեղան ղեկավարի (գրասեղան 1 պահարանի, տակդիր հեռախոսի, սեղան դիմադիր` փոքր)

ՇՀ

կ-տ

20.0

1,000.0

Սեղան ունիվերսալ 4 տեղանի (սեղան մետաղյա կարկասով` 1, նստարան 2 տեղանի մետաղյա կարկասով թիկնակով` 2)

ՇՀ

կ-տ

150.0

4,260.0

Վառարանի արմունկ

ՇՀ

հատ

2,000.0

1,300.0

Վառարանի խողովակ

ՇՀ

հատ

8,000.0

7,200.0

Վառարան փայտի

ՇՀ

կոմպ

150.0

3,600.0

Տակդիր լամպի և ծաղկամանի

ՇՀ

հատ

1,500.0

900.0

Տակդիր կոշիկ մաքրելու

ՇՀ

հատ

100.0

2,300.0

Տակդիր մահճակալի ոտատակի

ՇՀ

հատ

4,000.0

640.0

Տակդիր ռադիոսարքավորումների

ՇՀ

հատ

200.0

3,060.0

Ցուցանակ

ՇՀ

մ2

100.0

5,580.0

Ցուցանակ

ՇՀ

մ2

144.0

5,760.0

Ցուցանակ

ՇՀ

հատ

150.0

75.0

Ցուցանակ

ՇՀ

հատ

1,000.0

1,500.0

Ցուցանակ

ՇՀ

հատ

150.0

1,200.0

Փաստաթղթերի տախտակ

ՇՀ

հատ

100.0

465.0

Փաստաթղթերի տախտակ

ՇՀ

հատ

100.0

525.0

Փաստաթղթերի տախտակ

ՇՀ

հատ

200.0

1,080.0

Փաստաթղթերի տախտակ

ՇՀ

հատ

200.0

1,140.0

Փաստաթղթերի տախտակ

ՇՀ

հատ

200.0

1,560.0

Փաստաթղթերի տախտակ

ՇՀ

հատ

150.0

1,162.5

Փաստաթղթերի տախտակ

ՇՀ

հատ

150.0

795.0

Փաստաթղթերի տախտակ

ՇՀ

հատ

300.0

675.0

Փաստաթղթերի տախտակ

ՇՀ

հատ

150.0

885.0

Փաստաթղթերի տախտակ

ՇՀ

հատ

300.0

315.0

Քիվ

ՇՀ

գծ.մ

1,500.0

1,500.0

Սեղան

ԲԸԱՀ

մ2

29.2

9,097.9

Բար

ԲԸԱՀ

մ2

23.4

9,687.6

Աթոռ

ԲԸԱՀ

հատ

25.0

1,800.0

Աթոռ

ԲԸԱՀ

հատ

13.0

1,872.0

Բեմ

ԲԸԱՀ

մ2

30.0

1,440.0

Նախասրահ

ԲԸԱՀ

մ2

9.2

3,974.4

Ամսագրային սեղան

ԲԸԱՀ

հատ

6.0

2,052.0

Բարի աթոռ

ԲԸԱՀ

հատ

12.0

1,267.2

Բազմոց 2 նստատեղով

ԲԸԱՀ

հատ

8.0

3,369.6

Բազմոց 1 նստատեղով

ԲԸԱՀ

հատ

12.0

2,808.0

Ամբիոն

ԲԸԱՀ

հատ

1.0

508.8

Թարգմանիչների սեղան

ԲԸԱՀ

մ2

5.8

1,935.4

Գույքի նորոգում

ՇՀ

դրամ

1.0

8,000.0

Զինվորական մահճակալի նորոգում

ՇՀ

դրամ

1.0

20,000.0

Պատճենահանող սարք

ՇՀ

հատ

1.0

900.0

Կայան տիեզերալուսանկարների վերծանման և թվային քարտեզագրության

ԲԸ

լ-կ

3.0

1,080.0

Էկրան

ՇՀ

հատ

2.0

1,260.0

Էլեկտրոնային տախեոմետր

ՇՀ

լ-կ

1.0

7,000.0

Տեսապրոյեկտոր

ՇՀ

կ-տ

10.0

14,000.0

Թուղթ ոչնչացնելու սարք

ՇՀ

հատ

2.0

690.0

Պատճենահանման մեքենա

ՇՀ

հատ

6.0

4,320.0

Հարդարող մեքենա

ՇՀ

հատ

1.0

1,300.0

Հատուկ պայուսակ

ԲԸԱՀ

կ-տ

15.0

19,500.0

Համակարգիչ-սերվեր

ՇՀ

լ-կ

1.0

1,200.0

Համակարգիչ

ՇՀ

լ-կ

70.0

21,000.0

Ֆլեշ քարտ

ՇՀ

հատ

10.0

2,000.0

UPS սնուցող սարք

ՇՀ

հատ

60.0

3,866.4

Համակարգիչ

ՇՀ

լ-կ

10.0

3,000.0

Տպիչ

ՇՀ

լ-կ

10.0

1,000.0

Համակարգիչ

ՇՀ

լ-կ

1.0

630.0

Համակարգչային սարքավորումներ

ՇՀ

կ-տ

1.0

3,000.0

Տպող սարք լազերային, գունավոր

ՇՀ

հատ

1.0

220.0

Տպող սարք լազերային, գունավոր

ՇՀ

հատ

1.0

1,300.0

Տպող սարք լազերային

ՇՀ

հատ

50.0

3,250.0

Էլեկտրաագրեգատ ԱԲ-1-Պ/30 մ կամ համարժեք

ՇՀ

լ-կ

20.0

5,000.0

Մինի ԱՀԿ

ՇՀ

լ-կ

10.0

4,500.0

Ռադիոկայան ԿԱ տիրույթի ICOM-1C-78 ռադիոկայան կամ համարժեք

ՇՀ

լ-կ

30.0

9,000.0

Ալեհավաք AH-2B ավտոմոբիլային կամ համարժեք

ՇՀ

լ-կ

8.0

1,600.0

Տյուներ AT-130 ալեհավաքի ավտոմատի կամ համարժեք

ՇՀ

լ-կ

8.0

1,424.0

Ալեհավաք AH-710 սարքի KB դիպոլային , 30մ մալուխով կամ համարժեք

ՇՀ

լ-կ

30.0

4,950.0

Սնուցման բլոկ

ՇՀ

լ-կ

51.0

4,590.0

Ռադիոընդունիչ ICOM-IC-R75 կամ համարժեք

ՇՀ

լ-կ

30.0

9,000.0

Ռադիոկայան ICOM-IC-F 5026H կամ համարժեք

ՇՀ

լ-կ

21.0

2,835.0

Ալեհավաք ICOM-IC-F 5026H ռադիոկայանի կամ համարժեք

ՇՀ

լ-կ

21.0

462.0

Ռադիոկայան ICOM-IC-F 6023H կամ համարժեք

ՇՀ

լ-կ

20.0

3,000.0

Ալեհավաք ICOM-IC-F 6023H ռադիոկայանի կամ համարժեք

ՇՀ

լ-կ

20.0

440.0

ICOM-IC-F 6023H ռադիոկայանի ալեհավաքի խրոց կամ համարժեք

ՇՀ

հատ

400.0

400.0

ICOM-IC-V82 ռադիոկայան կամ համարժեք

ՇՀ

լ-կ

11.0

990.0

ICOM-IC-V82 ռադիոկայանի լիցքավորող սարք կամ համարժեք

ՇՀ

լ-կ

11.0

165.0

Ռադիոկայան ICOM-IC-F4026 կամ համարժեք

ՇՀ

լ-կ

48.0

4,800.0

Լիցքավորող սարք ICOM-IC-F4026 S ռադիոկայանի կամ համարժեք

ՇՀ

լ-կ

48.0

720.0

Վերահաղորդիչ ICOM-F 6000 կամ համարժեք

ՇՀ

լ-կ

2.0

1,960.0

Վերահաղորդիչ ICOM-F 5000 կամ համարժեք

ՇՀ

լ-կ

4.0

3,920.0

Ալեհավաքի լիցքաթափիչ SP-100 կամ համարժեք

ՇՀ

հատ

160.0

22,400.0

ԱՀՄ Ստեղնաշար 16 գոտու համար

ՇՀ

հատ

15.0

652.5

ԱՀՄ Ընդլայնման պլատա 8-16 գոտու համար

ՇՀ

հատ

15.0

450.0

ԱՀՄ Դատչիկ

ՇՀ

հատ

100.0

1,100.0

ԱՀՄ Կառավարման վահանակ

ՇՀ

հատ

15.0

1,514.9

ԱՀՄ Ահազանգիչ /սիրենա/

ՇՀ

հատ

100.0

565.0

ԱՀՄ Մարտկոց

ՇՀ

հատ

150.0

1,800.0

Սառնարան խցիկ

ՇՀ

հատ

10.0

17,000.0

Մսաղաց մեխանիկական

ՇՀ

հատ

70.0

18,900.0

Կենցաղային սառնարան

ՇՀ

հատ

20.0

2,900.0

Սառնարան պահարան

ՇՀ

հատ

10.0

2,390.0

Սառնարան պահարան

ՇՀ

հատ

10.0

4,370.0

Սառնարան պահարան

ՇՀ

հատ

10.0

3,290.0

Սառնարան պահարան

ՇՀ

հատ

10.0

5,690.0

Սառնարան բունկեր

ՇՀ

հատ

10.0

1,940.0

Սեղանի կշեռք թվային վահանակով

ՇՀ

հատ

100.0

7,000.0

Ապրանքային կշեռք

ՇՀ

հատ

50.0

14,300.0

Կարտոֆիլ մաքրող մեքենա կամ համարժեք

ՇՀ

հատ

20.0

5,900.0

Կաթսա էլեկտրական

ՇՀ

հատ

5.0

6,800.0

Կաթսա էլեկտրական

ՇՀ

հատ

5.0

7,900.0

Թավա էլեկտրական

ՇՀ

հատ

20.0

18,300.0

«Հենակետ» հացի տեղափոխման արկղ

ՇՀ

հատ

30.0

5,549.4

Հիդրավլիկական բեռնատար սայլակ

ՇՀ

հատ

10.0

2,300.0

Ինքնասպասարկման հոսքագիծ

ՇՀ

միավոր

3.0

3,000.0

Շարժական աշխատանքային կունգի և կցորդի ընթացիկ նորոգման ծառայություն

ՇՀ

դրամ

1.0

13,200.0

Հեղուկի հաշվիչ պոմպով, միացման խողովակներով և չափումները գրանցող սարքերով

ՇՀ

լ-կ

1.0

3,106.0

Էլեկտրոնային անալիտիկ կշեռք I կարգի (ռազրյադ) ճշտության իր կշռի չափով

ՇՀ

լ-կ

1.0

1,334.0

Կշեռք նմուշային ճշգրիտ (պրեցենզիոն) ճշտության IV-րդ կարգի (ռազրյադ)

ՇՀ

լ-կ

2.0

1,982.0

Հեղուկի մակարդակի որոշիչ սարք թվային ցուցիչով և չափումները գրանցող սարքերով

ՇՀ

լ-կ

1.0

2,480.0

10 կգ Կշռաքար նմուշային Ֆ1 ճշտության դասի

ՇՀ

հատ

1.0

657.0

50 լ նմուշային չափանոթ 2 դասի

ՇՀ

հատ

1.0

676.0

Սննդամթերքի մեջ յուղի քանակը և ալյուրի մոխրի որոշելու սարքավորումներ

ՇՀ

լ-կ

1.0

18,000.0

սննդամթերքի ավտոմատ էլեկտրոնային խոնավաչափ

ՇՀ

հատ

1.0

904.8

Կշեռք

ԲԸ

հատ

2.0

489.6

Կլարնետ «Բ»

ԲԸ

հատ

3.0

1,119.2

Շեփոր «Բ»

ԲԸ

հատ

3.0

1,431.1

Կորնետ «Բ»

ԲԸ

հատ

3.0

901.8

Ալտ, «Էս»

ԲԸ

հատ

3.0

1,485.9

Տենոր «Բ»

ԲԸ

հատ

3.0

2,349.9

Բարիտոն «Բ»

ԲԸ

հատ

3.0

2,580.5

Տուբա «Բ»

ԲԸ

հատ

3.0

3,385.9

Թմբուկ փոքր

ԲԸ

հատ

3.0

726.0

Թմբուկ մեծ

ԲԸ

հատ

3.0

924.5

Ծնծղաներ

ԲԸ

հատ

3.0

345.0

Ձայնային սարքավորում

ՇՀ

հատ

10.0

12,000.0

Թվային ֆոտոխցիկ

ՇՀ

հատ

30.0

5,400.0

Ռադիոհանգույց

ՇՀ

կ-տ

20.0

5,400.0

Հեռուստացույց

ՇՀ

հատ

200.0

14,000.0

Երաժշտական կենտրոն

ՇՀ

հատ

20.0

1,700.0

Նվագարկիչ ԴՎԴ

ՇՀ

հատ

300.0

6,000.0

Համերգային գործիքներ և հնչյունային սարքավորումներ

ՇՀ

լ-կ

1.0

20,000.0

Ռադիոընդունիչ /կացարան/

ՇՀ

հատ

300.0

2,250.0

Ժամացույց /կացարան/

ԲԸ

հատ

150.0

446.3

Շախմատի հավաքածու

ԲԸ

հատ

1,000.0

5,940.0

Շաշկի

ԲԸ

հատ

400.0

1,940.0

Նարդի

ԲԸ

հատ

800.0

11,952.0

Հավաքովի զուգարան

ԲԸ

հատ

60.0

9,600.0

Տեսախցիկի եռոտանի /մեծ/

ՇՀ

հատ

4.0

1,680.0

Տեսախցիկի եռոտանի /փոքր/

ՇՀ

հատ

2.0

300.0

Տեսախցիկի լույս

ՇՀ

կ-տ

3.0

330.0

Տեսախցիկի պայուսակ

ՇՀ

հատ

3.0

315.0

Տեսախցիկի մարտկոց

ՇՀ

հատ

3.0

450.0

Տեսախցիկի քարտ

ՇՀ

հատ

8.0

5,000.0

Տեսախցիկի հիշողության սարք

ՇՀ

հատ

3.0

516.0

Տեսախցիկ

ՇՀ

հատ

3.0

12,459.0

Լուսային անդրադարձիչ

ՇՀ

հատ

3.0

345.0

Հեռուստահուշարար

ՇՀ

հատ

1.0

1,050.0

Խոսափող ուղղված

ՇՀ

հատ

1.0

445.0

Խոսափող ամրացվող

ՇՀ

հատ

8.0

1,640.0

Տեսախցիկի պաշտպանիչ

ՇՀ

հատ

4.0

240.0

Պատճենահանող սարք

ՇՀ

հատ

1.0

440.0

Հնչյունային վահանակ

ՇՀ

հատ

2.0

840.0

Էլեկտրոնային կրիչ

ՇՀ

հատ

10.0

120.0

Շարժական աշխատանքային կունգի և կցորդի նորոգման ծառայություններ

ՇՀ

դրամ

1.0

10,000.0

Հավաքակայանների համալրում սարքերով և սարքավորումներով

ՇՀ

դրամ

1.0

15,000.0

Տեխնիկական անկյուն

ՇՀ

հատ

15.0

1,192.5

Տեխնոլոգիական քարտերի, աշխատանքային պլանների տեղադրման տակդիրներ

ՇՀ

հատ

5.0

3.5

Մեքենաներից հանված դետալների, ԱԿՄ-ների և պահեստային գործիքների ու պիտույքների դասավորման դարսակներ

ՇՀ

հատ

15.0

735.0

Աստիճան

ՇՀ

հատ

8.0

358.2

Մաքուր լաթերի արկղ

ՇՀ

հատ

10.0

900.0

Բժշկական դեղատուփ

ՇՀ

հատ

7.0

85.4

Սայլակ ունիվերսալ տակդիրով

ՇՀ

հատ

10.0

527.3

Սայլակ մեքենայի տակ աշխատելու համար

ՇՀ

հատ

15.0

603.6

Պահարան սարքավորումների, սարքերի, գործիքների պահպանման

ՇՀ

հատ

5.0

1,028.5

Պահարան մաքրման պիտույքների

ՇՀ

հատ

10.0

1,936.7

Գոգաթիակ

ՇՀ

հատ

20.0

251.0

Քարշակման ճոպանների տակդիրներ

ՇՀ

հատ

25.0

221.5

Մեքենաների անիվների բեռնաթափման տակդիրներ

ՇՀ

հատ

250.0

4,250.0

Պահարան հանդերձանքի

ՇՀ

հատ

10.0

1,455.4

Լեռնային արգելակներ

ՇՀ

հատ

219.0

1,095.0

Աշխատանքային սեղան մամլիչով

ՇՀ

հատ

5.0

355.1

Գնդակ բասկետբոլի

ԲԸ

հատ

150.0

1,020.0

Գնդակ մեծ թենիսի

ԲԸ

հատ

100.0

150.0

Պարան մագլցման

ԲԸ

հատ

30.0

1,680.0

Պարան ձգման

ԲԸ

հատ

15.0

1,170.0

Վայրկենաչափ (էլեկտրոնային)

ԲԸ

հատ

40.0

256.0

Ցանց ֆուտբոլի դարպասի

ԲԸ

զույգ

25.0

750.0

Ցանց վոլեյբոլի

ԲԸ

հատ

25.0

300.0

Համազգեստ մարզական

ԲԸ

լ-կ

100.0

1,000.0

Սուլիչ

ԲԸ

հատ

60.0

30.0

Մարմնամարզական այծիկ

ԲԸ

հատ

30.0

1,860.0

Մարմնամարզական նժույգ

ԲԸ

հատ

30.0

2,160.0

Ռակետ սեղանի թենիսի

ԲԸ

զույգ

50.0

350.0

Գնդակ սեղանի թենիսի

ԲԸ

հատ

200.0

40.0

Մեդալ

ԲԸ

հատ

100.0

300.0

Գավաթ

ԲԸ

հատ

20.0

400.0

Մարմնամարզական ներքնակ

ԲԸ

հատ

100.0

5,000.0

Ժամացույց

ԲԸ

հատ

10.0

210.0

Շվեդական պատ

ԲԸ

հատ

30.0

2,280.0

Ինքնաշեն պտտաձող-զուգափայտ

ԲԸ

հատ

30.0

1,200.0

Հաշվիչ վահանակ

ԲԸ

հատ

4.0

160.0

Մետր

ԲԸ

հատ

30.0

600.0

Հանտել

ԲԸ

հատ

70.0

1,330.0

Սեղանի թենիս

ԲԸ

լ-կ

10.0

1,800.0

Ֆուտբոլի խաղակոշիկ

ԲԸ

զույգ

30.0

660.0

Վոլեյբոլի խաղակոշիկ

ԲԸ

զույգ

15.0

450.0

Բասկետբոլի խաղակոշիկ

ԲԸ

զույգ

15.0

450.0

Ֆուտբոլի գիտրի

ԲԸ

զույգ

30.0

75.0

Ֆուտբոլի շիտկի

ԲԸ

զույգ

30.0

150.0

Ֆուտբոլի համազգեստ

ԲԸ

լ-կ

30.0

600.0

Վոլեյբոլի համազգեստ

ԲԸ

լ-կ

15.0

300.0

Բասկետբոլի համազգեստ

ԲԸ

լ-կ

15.0

300.0

Ծանրաձող

ԲԸ

լ-կ

10.0

950.0

Բռնցքամարտի պարկ /բոքսի/տանձիկ

ԲԸ

հատ

20.0

1,560.0

Բռնցքամարտի ձեռնոց

ԲԸ

զույգ

20.0

860.0

Բռնցքամարտի լապա

ԲԸ

հատ

20.0

320.0

Բռնցքամարտի խեցի

ԲԸ

հատ

20.0

280.0

Պատվոգիր

ԲԸ

հատ

1,000.0

1,500.0

Մարզական դրոշակ /վիմպել/

ԲԸ

հատ

200.0

100.0

Հավաստագիր

ԲԸ

հատ

200.0

100.0

Էլեկտրական լցակայան ՆԱՌԱ-27-1Ս կամ համարժեք

ԲԸ

հատ

30.0

44,700.0

Ձեռքի պոմպ ԲԿՖ-4 կամ համարժեք

ԲԸ

հատ

20.0

2,620.0

Ձեռքի պոմպ ՌՆՄ կամ համարժեք

ԲԸ

հատ

20.0

500.0

Կցորդվող խոհանոց կամ համարժեք

ԲԸ

հատ

14.0

27,132.0

Սալօջախ կամ համարժեք

ԲԸ

հատ

3.0

9,000.0

Շարժական դաշտային բաղնիք

ԲԸ

միավոր

15.0

45,000.0

Փ 51մմ տրամաչափի 20 մ-ոց փողրակ երկկողմանի ռետինապատ, պոլիմերային թաղանթով պատված, մանեկներով

ԲԸ

հատ

50.0

2,400.0

Փ 51մմ տրամաչափի 20մ-ոց փողրակ լատեքսային, մանեկներով

ԲԸ

հատ

50.0

2,750.0

Փ 66մմ տրամաչափի 20 մ-ոց փողրակ երկկողմանի ռետինապատ, պոլիմերային թաղանթով պատված, մանեկներով

ԲԸ

հատ

70.0

4,060.0

Փ 66մմ տրամաչափի 20մ-ոց փողրակ լատեքսային, մանեկներով

ԲԸ

հատ

70.0

4,550.0

Փ 77մմ տրամաչափի 20 մ-ոց փողրակ երկկողմանի ռետինապատ, պոլիմերային թաղանթով պատված, մանեկներով

ԲԸ

հատ

50.0

3,400.0

Փ 77մմ տրամաչափի 20մ-ոց փողրակ լատեքսային, մանեկներով

ԲԸ

հատ

50.0

3,750.0

Փ 125մմ տրամաչափի ներծծող փողրակ ГР-125 գլխիկով

ԲԸ

հատ

40.0

3,200.0

Փ 75մմ տրամաչափի ներծծող փողրակ ГР-80 գլխիկով

ԲԸ

հատ

20.0

800.0

Հրշեջ ինքնափրկիչ պարան

ԲԸ

կ-տ

20.0

540.0

Հրշեջ պոմպ

ԲԸ

կ-տ

2.0

3,200.0

Մետաղյա փեղկերով հրշեջ վահանակ

ԲԸ

կ-տ

200.0

20,000.0

Ազբեստյա թաղիք (Կաշմա)

ԲԸ

հատ

801.0

8,410.5

Կրակմարիչ

ԲԸ

հատ

200.0

2,000.0

Կրակմարիչ

ԲԸ

հատ

594.0

9,504.0

Կրակմարիչ

ԲԸ

հատ

4.0

880.0

30 կվտ. հզորության էլեկտրակայանի ձեռքբերում

ԲԸ

հատ

1.0

7,000.0

Մալուխների հենակների պատրաստում

ԲԸ

հատ

200.0

2,000.0

Քարշակ

ԲԸ

հատ

1.0

90,000.0

Տեղագրական քարտեզների կամերալ թարմացման և տեղանքի մոնիտորինգի համար անհրաժեշտ 5000 կմ2 տիեզերալուսանկարներ DVD տիպի սկավառակրիչներով

ԲԸԱՀ

հատ

5.0

3,750.0

«ՊԱՆՈՐԱՄԱ» ծրագրային արտոնագրված փաթեթ

ԲԸ

հատ

1.0

1,290.0

«ՖՈՏՈՄՈԴ» վերծանման ծրագրային արտոնագրված փաթեթ

ԲԸ

հատ

1.0

2,000.0

Գրքեր և գեղարվեստական գրականություն

ԲԸԱՀ

դրամ

1.0

5,550.0

Գեղարվեստական գրականություն

ԲԸԱՀ

լ-կ

1.0

3,000.0

Գրադարանային ֆոնդի արդիականացում

ԲԸ

լ-կ

1.0

3,500.0

Նկարչական և քանդակագործական միջոցներ

ԲԸ

լ-կ

45.0

2,250.0

Բաժին N 01 Խումբ N 01 Դաս N 01 Դեղագործական ապրանքներ

1,025,627.5

Դեղորայքի տրամադրում ամբուլատոր-պոլիկլինիկական, հիվանդանոցային բուժօգնություն ստացողներին և հատուկ խմբերում ընդգրկված ֆիզիկական անձանց

1,025,627.5

Ավտոբենզին Ռեգուլյար-91

ՇՀ

տ

1,055.2

576,156.8

Արդուան 2մլ 4մգ N25

ՇՀ

տուփ

60.0

978.0

Ապաուրին 5մգ N30

ՇՀ

տուփ

267.0

53.4

Ապաուրին 10մգ 2.0 N10

ՇՀ

տուփ

400.0

340.0

Դիթիլին 2% 5,0

ՇՀ

սրվակ

2,000.0

310.0

Թիոպենտալ նատրիում 1,0

ՇՀ

ֆլ.

700.0

560.0

Իզոֆլուրան 100մլ

ՇՀ

ֆլ.

600.0

6,000.0

Իկսել 50 մգ N56

ՇՀ

տուփ

80.0

1,680.0

Կալիպսոլ 500 մգ 10 մլ N5

ՇՀ

տուփ

80.0

452.0

Հալոթան 250մլ

ՇՀ

ֆլ.

250.0

1,975.0

Պոֆոլ 20 մլ

ՇՀ

սրվակ

1,000.0

2,600.0

Ռիսպոլետ կվիկլետ դ-հատ 2մգ N28

ՇՀ

տուփ

100.0

2,400.0

Սեդալգին Նեո N20

ՇՀ

տուփ

100.0

60.0

Տրակրիում 25 մգ/ 2,5 մլ N5

ՇՀ

տուփ

600.0

3,000.0

Տրամադոլ M 100մգ 2մլ

ՇՀ

տուփ

2,000.0

240.0

Ֆենտանիլ 0.005% 2.0

ՇՀ

սրվակ

10,000.0

2,670.0

Աբակտալ 400 մգ N10

ՇՀ

տուփ

500.0

687.5

Ադրենալին 0,18% 1մլ

ՇՀ

սրվակ

2,000.0

100.0

Ազիթ-250 N10

ՇՀ

տուփ

180.0

360.0

Ազիթ-500 N10

ՇՀ

տուփ

60.0

246.0

Ազինոքս պլյուս N6

ՇՀ

տուփ

24.0

88.8

Ալբումին 10% 100մլ

ՇՀ

ֆլ.

400.0

9,349.6

Ալեր-Ջի հաբեր 10մգ N20

ՇՀ

տուփ

119.0

119.0

Ալոէ 1,0 N10

ՇՀ

տուփ

400.0

126.0

Ակտովեգին 20% 250,0 + Nacl

ՇՀ

ֆլ.

250.0

2,125.0

Ակտիվացված ածուխ 0.25 N10

ՇՀ

տուփ

3,000.0

270.0

Ամբրոքսոլ հիդրոքլորիդ 0,03գ N20

ՇՀ

տուփ

2,000.0

650.0

Ամիակ 10% 50մլ

ՇՀ

ֆլ.

2,000.0

170.0

Ամիոդարոն-Բորիմեդ 5% 3մլ N10

ՇՀ

տուփ

5.0

9.3

Ամլոդիպին 5մգ N30

ՇՀ

տուփ

150.0

77.3

Ամոքսիկլավ հաբ 1,0 N10

ՇՀ

տուփ

3,000.0

8,460.0

Ամպիցիլին 1,0

ՇՀ

ֆլ.

20,000.0

2,400.0

Ամպիցիլին 250մգ N10

ՇՀ

տուփ

40,000.0

4,800.0

Անալգին 0.5 N10

ՇՀ

տուփ

30,000.0

1,350.0

Անալգին 50% 2մլ N10

ՇՀ

տուփ

8,000.0

1,960.0

Անտիռաբիկ վակցինա

ՇՀ

կ-տ

100.0

340.0

Ասկորբինաթթու 5% 5մլ N10

ՇՀ

տուփ

2,000.0

1,000.0

Ասպիրին 500մգ N10

ՇՀ

տուփ

20,000.0

900.0

Ասպիրին կարդիո 100մգ N30

ՇՀ

տուփ

200.0

118.0

Ատենոլոլ 100մգ N28

ՇՀ

տուփ

50.0

27.5

Ատրոպինի սուլֆատ 0,1% 1,0 մլ N10

ՇՀ

տուփ

100.0

41.0

Արիֆոն ռետարդ 1,5 մգ N30

ՇՀ

տուփ

50.0

130.0

Ացեսոլ լ-թ 500մլ

ՇՀ

ֆլ.

540.0

182.5

Ացիկ հեքսալ կրեմ 5%2.0

ՇՀ

տուփ

500.0

375.0

Ացիկլովիր 200մգ N20

ՇՀ

տուփ

200.0

62.0

ԱՑՑ 200մգ N20

ՇՀ

տուփ

2,000.0

2,110.0

Աուգմենտին 625 մգ N14

ՇՀ

տուփ

400.0

1,200.0

Աուգմենտին 1,2գ N1 ֆլ

ՇՀ

տուփ

2,300.0

2,346.0

Բարալգետաս սրվակ N5

ՇՀ

տուփ

500.0

325.0

Բարալգետաս N10

ՇՀ

տուփ

1,000.0

150.0

Բարիումի սուլֆատ 100գ

ՇՀ

հատ

1,200.0

612.0

Բետայոդին քսուք 10% 20գ

ՇՀ

տուփ

400.0

420.0

Բետադին 10% 1000մլ լ-թ

ՇՀ

ֆլ.

500.0

1,750.0

Բետասերկ 16մգ N30

ՇՀ

տուփ

50.0

145.0

Բետացիդ քսուք 15 գ

ՇՀ

տուփ

100.0

95.0

Բրոմհեքսին 0,008 N50

ՇՀ

տուփ

1,600.0

160.0

Բրոնխոլիտին 125գ

ՇՀ

ֆլ.

3,000.0

1,140.0

Բենզիլպենիցիլին Na 1մլն

ՇՀ

ֆլ.

150,000.0

7,950.0

Բիոպարոկս աերոզոլ

ՇՀ

տուփ

100.0

335.0

Բիպրոլ 5մգ N30

ՇՀ

տուփ

84.0

46.2

Բիֆիդոմակս կապս. 100մգ N90

ՇՀ

տուփ

50.0

75.0

Բրլյանտ կանաչի լ-թ 1% 50մլ

ՇՀ

ֆլ.

3,000.0

195.0

Բրոնխո-մունալ 7մգ N10

ՇՀ

տուփ

300.0

825.0

Բորաթթվի քսուք 5% 50,0

ՇՀ

ֆլ.

1,000.0

150.0

Բուպիվակային 0,5% 5 մգ/մլ 10 մլ N10

ՇՀ

տուփ

300.0

2,340.0

Գենտամիցինի քսուք 0.1% 15.0

ՇՀ

տուփ

1,000.0

150.0

Գենտամիցինի սուլֆատ 4% 2մլ N10

ՇՀ

տուփ

400.0

156.0

Գերպեվիր քսուք 2,5% 15գ

ՇՀ

տուփ

300.0

375.0

Գիոքսիզոն քսուք 10,0

ՇՀ

տուփ

800.0

256.0

Գլիատիլին 1000մգ 4մլ N3

ՇՀ

տուփ

100.0

835.0

Գլիատիլին 400մգ N14

ՇՀ

տուփ

70.0

770.0

Գլյուկովանս հաբեր 500մգ/5մգ N30

ՇՀ

տուփ

100.0

145.0

Գլյուկոզա 5%500

ՇՀ

պլաստ

2,000.0

360.0

Դեպակին Էնտերիկ 300մգ N100

ՇՀ

տուփ

15.0

102.0

Դետրալեքս 500մգ N60

ՇՀ

տուփ

150.0

990.0

Դեքսամեթազոն 4մգ 1մլ N10

ՇՀ

տուփ

600.0

252.0

Դեքսամեթազոն 0,1% 10մլ աչքի կաթիլ

ՇՀ

տուփ

500.0

235.0

Դիաբետոն 0,08 N60

ՇՀ

տուփ

200.0

1,120.0

Դիաբետոն ՄՌ N60

ՇՀ

տուփ

400.0

1,769.6

Դիկլակ գել 5% 50 գ

ՇՀ

տուփ

3,000.0

2,490.0

Դիկլակ ID 150 մգ N100

ՇՀ

տուփ

500.0

2,900.0

Դիկլակ սրվ. 75 մգ /3 մլ N5

ՇՀ

տուփ

3,000.0

2,250.0

Դիկլոֆենակ մոմիկներ 100մգ N10

ՇՀ

տուփ

50.0

30.0

Դիկլոֆենակ 50մգ N 20

ՇՀ

տուփ

2,000.0

380.0

Դիկլոֆենակ օֆտալմիկ 0.1% 10մլ

ՇՀ

ֆլ.

100.0

85.0

Դիմեդրոլ 0.05 N10

ՇՀ

տուփ

2,000.0

72.0

Դիմեդրոլ 1% 1.0 N10

ՇՀ

տուփ

6,000.0

912.0

Դիսոլ լ-թ 500.0

ՇՀ

ֆլ.

540.0

205.2

Դիրոտոն 10մգ N28

ՇՀ

տուփ

200.0

240.0

Դիրոտոն 20մգ N28

ՇՀ

տուփ

200.0

620.0

Դիցինոն 250մգ N10

ՇՀ

տուփ

150.0

48.0

Դիցինոն 2մլ N50

ՇՀ

տուփ

100.0

425.0

Դյուսպատալին կապս.200մգ N30

ՇՀ

տուփ

10.0

39.0

Դոլեքս 75մգ 2մլ N5

ՇՀ

տուփ

300.0

435.0

Դոպմին 40 մգ/մլ 5մլ N5

ՇՀ

տուփ

40.0

164.0

Դորիպրեքս փոշի 500 մգ

ՇՀ

ֆլ.

250.0

3,500.0

Դոքսիցիկլինի 100մգ N10

ՇՀ

տուփ

6,000.0

450.0

Զեցիդ-20 N30

ՇՀ

տուփ

500.0

137.5

Զեկոն- 150 N1

ՇՀ

տուփ

2,000.0

330.0

Զինացեֆ 750 մգ

ՇՀ

ֆլ.

3,000.0

3,465.0

Էգիլոկ 50մգ N60

ՇՀ

տուփ

50.0

42.5

Էդիցին 1.0

ՇՀ

ֆլ.

100.0

400.0

Էնալապրիլ 20մգ N20

ՇՀ

տուփ

150.0

55.5

Էնալապրիլ 10մգ N20

ՇՀ

տուփ

150.0

36.5

Էնալապրիլ- Հ N20

ՇՀ

տուփ

100.0

36.0

Էսենցիալե ֆորտե N 30

ՇՀ

տուփ

350.0

665.0

Էսֆոլեն 5,0 N5

ՇՀ

տուփ

200.0

480.0

Էրիտրոմիցին 250մգ N20

ՇՀ

տուփ

2,000.0

1,040.0

Էրիտրոմիցինի քս. 1 % 25գ

ՇՀ

տուփ

200.0

110.6

Թեյմուրովի մածուկ 50.0

ՇՀ

տուփ

2,000.0

520.0

Թիենամ 500մգ ն/ե

ՇՀ

ֆլ.

300.0

3,195.0

Թիոգամմա 600մգ N30

ՇՀ

տուփ

100.0

880.0

Իմունալ N20

ՇՀ

տուփ

300.0

330.0

Իբուպրոֆեն 0,2 N 10

ՇՀ

տուփ

5,000.0

200.0

Իմոպեր 200մլ

ՇՀ

ֆլ.

300.0

420.0

Ինդոմետացին 25մգ N30

ՇՀ

տուփ

600.0

42.0

Ինհիբեյս հաբեր 2,5մգ N28

ՇՀ

տուփ

50.0

185.0

Իոնոտեք 500մլ

ՇՀ

պլաստ

600.0

309.6

Լակտո G կապս N10

ՇՀ

տուփ

1,000.0

1,350.0

Լացիդոֆիլ կապս N20

ՇՀ

տուփ

1,000.0

3,400.0

Լենդացին 1.0 N5

ՇՀ

տուփ

600.0

3,300.0

Լեվոմիկոլ քսուք 40գ

ՇՀ

տուփ

4,000.0

1,120.0

Լեվոմիցետին 0.5 N10

ՇՀ

տուփ

400.0

76.0

Լիդոկաին 2% 2մլ N10

ՇՀ

տուփ

2,500.0

487.5

Լիդոկաին 10% 2մլ N10

ՇՀ

տուփ

5.0

1.3

Լիդոկաինի աերոզոլ 10% 38 մլ

ՇՀ

ֆլ.

250.0

637.5

Լիմար կրեմ 30գ

ՇՀ

տուփ

800.0

600.0

Լինեքս կապս. N16

ՇՀ

տուփ

2,000.0

1,930.0

Լոդիգրել 75 մգ N28

ՇՀ

տուփ

150.0

1,170.0

Լոմիլան հաբ 10 մգ N10

ՇՀ

տուփ

500.0

435.0

Լոպերամիդ 2մգ N10

ՇՀ

տուփ

500.0

29.0

Լորատադին 10մգ N10

ՇՀ

տուփ

900.0

306.0

Լուցետամ 1200 մգ N20

ՇՀ

տուփ

30.0

39.0

Խոլուդեքսան 300 մգ N20

ՇՀ

տուփ

300.0

1,875.0

Խոնդրոքսիդ քսուք 5% 30գ

ՇՀ

տուփ

50.0

122.5

Կալիումի պերմանգանատ 20,0

ՇՀ

ֆլ.

500.0

60.0

Կալցիումի գլյուկոնատ 0,5 N10

ՇՀ

տուփ

3,000.0

120.0

Կալցիումի գլյուկոնատ 10% 10մլ N10

ՇՀ

տուփ

50.0

35.0

Կապտոպրիլ 25մգ N40

ՇՀ

տուփ

150.0

16.7

Կարդիոմագնիլ 75մգ N100

ՇՀ

տուփ

300.0

495.0

Կարսիլ 0,35 N 80

ՇՀ

տուփ

50.0

49.5

Կարվիդիլ 6,25մգ N28

ՇՀ

տուփ

100.0

80.0

Կարվիդիլ 12,5մգ N28

ՇՀ

տուփ

160.0

208.0

Կարվիդիլ 25մգ N28

ՇՀ

տուփ

100.0

190.0

Կատվախոտի հանուկ 0,02 N 50

ՇՀ

տուփ

2,000.0

142.0

Կետոնալ սրվ. 100 մգ 2մլ N10

ՇՀ

տուփ

2,500.0

3,950.0

Կետոնալ կապս 50մգ N25

ՇՀ

տուփ

1,500.0

1,350.0

Կետորոլակ 10մգ N20

ՇՀ

տուփ

200.0

43.0

Կետորոլակ 3% 1մլ N10

ՇՀ

տուփ

150.0

138.0

Կետոկոնազոլ կրեմ 2% 25 գ

ՇՀ

տուփ

300.0

390.0

Կլինդամիցին կապս. 150մգ N16

ՇՀ

տուփ

50.0

81.0

Կլոտրիմազոլ 1% կրեմ 20գ.

ՇՀ

տուփ

2,000.0

520.0

Կոդելակ N10

ՇՀ

տուփ

50.0

90.0

Կոկարնիտ մ/մ 2մլ N3

ՇՀ

տուփ

100.0

260.0

Կոտրի-Ֆիլկո 480 N10

ՇՀ

տուփ

40,000.0

3,040.0

Կորդիպին ռետարդ 20մգ N30

ՇՀ

տուփ

50.0

40.0

Կոֆեին-նատրիումի բենզոատ 20% 1մլ N10

ՇՀ

տուփ

100.0

37.8

Կսեֆոկամ փոշի ներարկման 8մգ N5

ՇՀ

տուփ

10.0

82.5

Կվամատել 20մգ սրվակ N5

ՇՀ

տուփ

600.0

1,860.0

Կվամատել մինի 10 մգ N14

ՇՀ

տուփ

20.0

14.7

Կրեոն-10000 կապս. N20

ՇՀ

տուփ

30.0

67.5

Կուրիոզին գել 15գ

ՇՀ

տուփ

50.0

85.0

Հակագանգրենոզ շիճուկ 20,0

ՇՀ

դոզա

20.0

2,500.0

Հակափայտացման անատոքսին

ՇՀ

սրվակ

70.0

9.8

Հակափայտացման շիճուկ

ՇՀ

սրվակ

40.0

86.0

Հելմադոլ հաբ 200 մգ N2

ՇՀ

տուփ

100.0

129.0

Հեմակոն 450մլ

ՇՀ

կ-տ

1,500.0

2,250.0

Հեմոսոլ լ-թ 500 մլ

ՇՀ

պլաստ

500.0

245.0

Հեպատոպրիմ 20 մլ N1

ՇՀ

տուփ

50.0

180.0

Հեպատրոմբին Գ մոմիկներ N10

ՇՀ

տուփ

30.0

38.4

Հեպատրոմբին «Գ» քսուք 20գ

ՇՀ

տուփ

20.0

23.0

Հեպարինի քսուք 100 Մ 25.0

ՇՀ

տուփ

500.0

150.0

Հիդրոկորտիզոն քսուք 1% 15գ

ՇՀ

տուփ

500.0

110.0

Հիդրոկորտիզոնի քսուք աչքի 0,5% 3,0

ՇՀ

տուփ

100.0

94.5

Մաալոքս դեղահատ ծամելու N40

ՇՀ

տուփ

1,500.0

1,500.0

Մակրոպեն 400մգ N16

ՇՀ

տուփ

50.0

85.0

Մանիտեկ 10% 400 մլ

ՇՀ

ֆլ.

200.0

124.0

Մեթիպրեդ 250մգ 4մլ

ՇՀ

սրվակ

100.0

650.0

Մեթիպրեդ հաբեր 4մգ N30

ՇՀ

տուփ

10.0

20.0

Մետոկլոպրամիդ 5մգ/1մլ N10լ

ՇՀ

տուփ

200.0

80.0

Մետրոնիդազոլ 250մգ N10

ՇՀ

տուփ

3,000.0

108.0

Մետրոնիդազոլ 500մգ 100մլ

ՇՀ

պլաստ

6,000.0

1,260.0

Միդոկալմ 150մգ N30

ՇՀ

տուփ

100.0

190.0

Միդոկալմ 1մլ N5

ՇՀ

տուփ

100.0

175.0

Մոկսիցին 400մգ 250մլ

ՇՀ

ֆլ.

100.0

175.0

Մոկսիցին 0.5% 5մլ

ՇՀ

ֆլ.

10.0

12.5

Մոնամօքս- 500 .500մգ N10

ՇՀ

տուփ

3,000.0

690.0

Յոդ 5% 250մլ

ՇՀ

ֆլ.

3,000.0

1,200.0

Նակոմ N100

ՇՀ

տուփ

15.0

181.5

Նատրիումի թիոսուլֆատ 30% 5մլ N10

ՇՀ

տուփ

200.0

90.0

Նատրիումի քլորիդի լ-թ 0,9% 3000 մլ

ՇՀ

պլաստ

500.0

350.0

Նատրիումի քլորիդի լ-թ 10% 400 մլ

ՇՀ

ֆլ.

100.0

50.0

Նատրիումի քլորդ 0,9% լ-թ 1000 մլ

ՇՀ

պլաստ

1,000.0

300.0

Նատրիումի քլորիդի լ-թ 0.9% 500 մլ

ՇՀ

պլաստ

30,000.0

5,400.0

Նատրիումի քլորիդի լ-թ 0.9% 250 մլ

ՇՀ

պլաստ

1,000.0

170.0

Նարիմակս ֆորտե կապս. N30

ՇՀ

տուփ

100.0

92.4

Նարին-Է կրեմ 25 գ

ՇՀ

տուփ

200.0

76.0

Նարինե հաբ

ՇՀ

հաբ

150,000.0

1,050.0

Նեբիլետ N28

ՇՀ

տուփ

15.0

66.6

Նիզորալ 200 մգ N30

ՇՀ

տուփ

700.0

6,300.0

Նիկոշպան 78մգ/22մգ N50

ՇՀ

տուփ

20.0

27.2

Նիստատինի քսուք 15գ

ՇՀ

տուփ

300.0

63.0

Նիտրոգլիցերին 0,5 N 40

ՇՀ

տուփ

100.0

20.0

Նոզեյլին աչքի և քթի կաթիլներ 0,5մգ 15մլ

ՇՀ

ֆլ.

200.0

320.0

Նոլիպրել ֆորտե 5 մգ N30

ՇՀ

տուփ

150.0

810.0

Նո-շպա 0.04 N100

ՇՀ

տուփ

2,500.0

1,500.0

Նո-շպա 2մլ N25

ՇՀ

տուփ

300.0

360.0

Նովոկաինի լ-թ 0.5% 250մլ

ՇՀ

պլաստ

2,500.0

1,375.0

Նովո-պասիտ լ-թ 100մլ

ՇՀ

ֆլ.

1,000.0

980.0

Պալին կապս. 200մգ N20

ՇՀ

տուփ

50.0

57.5

Պանանգին N50

ՇՀ

տուփ

50.0

55.0

Պանզինորմ H ֆորտե N30

ՇՀ

տուփ

150.0

228.0

Պապավերինի հ/ք 2% 2.0 N10

ՇՀ

տուփ

300.0

69.0

Պարիետ 20մգ N14

ՇՀ

տուփ

150.0

1,860.0

Պերսեն N40

ՇՀ

տուփ

500.0

460.0

Պերսեն ֆորտե դեղապատիճ N20

ՇՀ

տուփ

150.0

150.0

Պիմիդել կապս. 200մգ N20

ՇՀ

տուփ

20.0

23.1

Պիմաֆուցին մոմեր 100մգ N3

ՇՀ

տուփ

40.0

103.9

Պոլիամին 400.0

ՇՀ

ֆլ.

50.0

175.0

Պոլիժեն կապս. N12

ՇՀ

տուփ

150.0

615.0

Պրեդնիզոլոնի քսուք 0,5% 10գ

ՇՀ

տուփ

1,000.0

160.0

Պրեդուկտալ MR 35մգ N60

ՇՀ

տուփ

300.0

1,005.0

Ռեհիդրոն փոշի 18,9 N 20

ՇՀ

տուփ

300.0

1,275.0

Ռեոպոլիգլյուկին 500 մլ

ՇՀ

պլաստ

300.0

259.5

Ռետաբոլիլ 1.0

ՇՀ

սրվակ

210.0

525.0

Ռինգերի լ-թ 500.0

ՇՀ

պլաստ

25,000.0

4,425.0

Ռոկսիտրոմիցին լեկ 150մգ N10

ՇՀ

տուփ

100.0

160.0

Սալբուտամոլ աէրոզոլ 10մլ

ՇՀ

տուփ

20.0

23.6

Սանդիմուն նեօրալ 25մգ N50

ՇՀ

տուփ

10.0

180.0

Սանդիմուն նեօրալ կապս 50մգ N50

ՇՀ

տուփ

50.0

1,750.0

Սեպտոլետե N30

ՇՀ

տուփ

500.0

375.0

Սերմիոն 5մգ N30

ՇՀ

տուփ

30.0

49.5

Սերմիոն 4մգ N4

ՇՀ

տուփ

80.0

1,233.6

Սիմալգել սուսպ.300 մլ

ՇՀ

ֆլ.

50.0

127.5

Սիմվալիմինտ 20մգ N30

ՇՀ

տուփ

140.0

504.0

Սինաֆլանի քսուք 0,025% 15գ

ՇՀ

տուփ

600.0

96.0

Սոլկոսերիլ 2,0 N25

ՇՀ

տուփ

50.0

675.0

Սոֆամետ 850 մգ N30

ՇՀ

տուփ

50.0

57.5

Սպազմալգոն N20

ՇՀ

տուփ

2,500.0

1,000.0

Սպիրտ բժշկական 96 աստ.

ՇՀ

լ

2,000.0

2,100.0

Սուլֆասալազին 500մգ N50

ՇՀ

տուփ

150.0

450.0

Սուլֆացիլ Na 30% 10մլ

ՇՀ

ֆլ.

500.0

104.5

Սուլֆոկամֆոկային 10% 2,0 N10

ՇՀ

տուփ

300.0

132.0

Սուպրաստին 1մլ N5

ՇՀ

տուփ

200.0

210.0

Սուպրաստին 25մգ N20

ՇՀ

տուփ

600.0

534.0

Վալոկարդին 50մլ

ՇՀ

ֆլ.

350.0

287.0

Վենոդիոլ N30

ՇՀ

տուփ

150.0

405.0

Վեսսել Դուէ Ֆ 600 ME/2մլ N10

ՇՀ

տուփ

30.0

294.0

Վերոշպիրոն 25մգ N 20

ՇՀ

տուփ

150.0

135.0

Վինպոցետին 0.5 % 2մլ N10

ՇՀ

տուփ

70.0

43.2

Վիտամին Բ-կոմպլեքս 2,0 N10

ՇՀ

տուփ

500.0

487.5

Վիտամին Բ-կոմպլեքս թ/պ N20

ՇՀ

տուփ

100.0

22.0

Վիտամին «Կոստոչկա» N100

ՇՀ

տուփ

15.0

30.0

Վուրդոն դոնդող 1% 25գ

ՇՀ

տուփ

200.0

222.0

Տավեգիլ 0,1% 2մլ N5

ՇՀ

տուփ

200.0

142.0

Տեգրետոլ 200մգ N50

ՇՀ

տուփ

15.0

9.0

Տետրացիկլին 0,1 N 20

ՇՀ

տուփ

1,000.0

100.0

Տետրացիկլինի քսուք 3% 15գ

ՇՀ

տուփ

1,000.0

210.0

Տիոկտացիդ 600մգ 24մլ N5

ՇՀ

տուփ

50.0

425.0

Տրոքսեռուտին գել 40.0

ՇՀ

տուփ

100.0

17.4

Տոպամակս 100մգ N28

ՇՀ

տուփ

13.0

78.0

Տուլիպ 10 մգ N30

ՇՀ

տուփ

200.0

820.0

Տուլիպ 20 մգ N30

ՇՀ

տուփ

250.0

1,725.0

Տուլոզին 0.4 մգ N30

ՇՀ

տուփ

70.0

392.0

Ցերեբրոլիզին 5.0 N5

ՇՀ

տուփ

150.0

1,425.0

Ցերեբրոլիզին 1.0 N10

ՇՀ

տուփ

50.0

250.0

Ցերուկալ 10մգ N50

ՇՀ

տուփ

50.0

18.0

Ցեֆալեքսին 500մգ N 20

ՇՀ

տուփ

800.0

792.0

Ցեֆամեդ 1000 մգN1

ՇՀ

տուփ

3,000.0

5,700.0

Ցեֆիպիմ ն/ե, մ/մ 1,0

ՇՀ

սրվակ

300.0

1,455.0

Ցեֆտրիաքսոն 1,0 մ/մ, ն/ե N1

ՇՀ

տուփ

4,000.0

880.0

Ցիպրոֆլօսացին 0.2% 200.0

ՇՀ

պլաստ

3,000.0

1,860.0

Ցիպրոֆլօսացին աչքի կթ.0,3%10մլ

ՇՀ

ֆլ.

400.0

88.0

Օլֆեն 50մգ N20

ՇՀ

տուփ

50.0

10.0

Օրլոբին ն/ե,մ/մ 500 մգ

ՇՀ

ֆլ.

500.0

925.0

Օսլադեքս ն/ե լ-թ 6% 500մլ

ՇՀ

պլաստ

580.0

1,218.0

Օքսոլինի քսուք 0,25% 10 գ

ՇՀ

տուփ

1,000.0

178.0

Օֆտագել 2,5մգ 10մլ

ՇՀ

տուփ

30.0

39.0

Օֆտան կատախրոմ 10մլ

ՇՀ

տուփ

50.0

43.9

Ֆամոտիդին 40մգ N20

ՇՀ

տուփ

800.0

400.0

Ֆաստում գել 2,5% 50գ

ՇՀ

տուփ

300.0

510.0

Ֆեզամ կապս. 400մգ/25մգ N60

ՇՀ

տուփ

20.0

21.0

Ֆլյուկոնազոլ-ԻՆՏԱ կապս.50մգ N30

ՇՀ

տուփ

60.0

186.0

Ֆտորոկորտ քսուք 15գ

ՇՀ

տուփ

50.0

55.0

Ֆրակսիպարին ներարկիչով 2850ME/0,3մլ N1

ՇՀ

տուփ

2,000.0

3,320.0

Ֆուրադոնին 0.05 N10

ՇՀ

տուփ

1,000.0

19.0

Ֆուրազոլիդոն 0.05 N10

ՇՀ

տուփ

15,000.0

390.0

Լեյկոպլաստ N10

ՇՀ

տուփ

8,000.0

209.6

Արյան փ/ն համակարգ

ՇՀ

հատ

60,000.0

3,000.0

Կենսաբանական փորձանոթ

ՇՀ

հատ

500.0

45.0

Ներարկիչ մ/ն 20մլ ասեղով

ՇՀ

հատ

20,000.0

500.0

Ներարկիչ մ/ն 60մլ լվացումների համար

ՇՀ

հատ

300.0

35.4

Ներարկիչ մ/ն 10մլ ասեղով

ՇՀ

հատ

40,000.0

960.0

Ներարկիչ մ/ն 5մլ ասեղով

ՇՀ

հատ

510,000.0

8,670.0

Ներարկիչ մ/ն 1մլ ասեղով

ՇՀ

հատ

20,000.0

240.0

Ձեռնոց բժշկական ոչ ստերիլ N100

ՇՀ

տուփ

1,000.0

650.0

Սկարիֆիկատոր N1

ՇՀ

տուփ

100,000.0

300.0

Սոնոգել 250 գ

ՇՀ

ֆլ.

800.0

280.0

ԷԿԳ թուղթ 50x50

ՇՀ

հատ

2,000.0

1,100.0

ՌՕԷ պիպետկա

ՇՀ

հատ

500.0

100.0

Կետգուտ ստերիլ ատրավմատիկ ասեղով, տարբեր /«Ethicon»/

ՇՀ

հատ

6,000.0

4,260.0

Վիկրիլ /՚«Ethicon»/

ՇՀ

հատ

4,000.0

10,140.0

Վիկրիլ պլյուս /ՙ«Ethicon»/ հակաբակտերիալ «տրիկլոզանի» ծածկույթով

ՇՀ

հատ

4,500.0

13,846.5

Կապրոֆիլ /«՚Ethicon»/

ՇՀ

հատ

1,200.0

1,620.0

ՊԴՍ /՚«Ethicon»/

ՇՀ

հատ

1,080.0

2,422.4

Էտիլոն /՚«Ethicon»/

ՇՀ

հատ

1,080.0

1,792.8

Պրոլեն /«՚Ethicon»/

ՇՀ

հատ

4,000.0

12,400.0

Էտիբոնդ /՚«Ethicon»/

ՇՀ

հատ

720.0

2,088.0

Վիրաբուժական թել մետաքսյա, ասեղով / Silk, «Ethicon»/

ՇՀ

հատ

6,000.0

3,900.0

Ներարկիչ մ/ն 2մլ ասեղով

ՇՀ

հատ

50,000.0

600.0

Ներարկիչ մ/ն 1մլ ասեղով ինսուլինի

ՇՀ

հատ

10,000.0

200.0

Վիրաբուժական ստերիլ ձեռնոց զույգ

ՇՀ

զույգ

75,000.0

6,375.0

Ավտոմատ սարքի երևակիչ /20 լիտրի համար/ և ամրացուցիչ/25լ լիտրի համար/ «AGFA» ֆիրմայի

ՇՀ

կ-տ

20.0

644.0

«AGFA» ֆիրմայի չոր երևակման Drystar ժապավեններ 35X43 N100

ՇՀ

տուփ

13.0

1,625.0

Բժշկական թթվածին

ՇՀ

բալոն

1,100.0

2,585.0

Ռենտգեն ժապավեն 30 x40 N100

ՇՀ

տուփ

150.0

4,200.0

Ռենտգեն ժապավեն 24 x30 N100

ՇՀ

տուփ

10.0

181.5

Ռենտգեն ժապավեն 18 x24 N100

ՇՀ

տուփ

50.0

650.0

Cօdօոics մակնիշի տպիչի A 4-CVP 210x297 մմ չափի գունավոր CHROMAVISTA PAPER END COLOR RIBBON թուղթ N100

ՇՀ

տուփ

10.0

1,200.0

Օմնիպակ-350 50 մլ

ՇՀ

ֆլ.

100.0

1,650.0

Ավանդամետ 2մգ/500մգ N28

ՇՀ

տուփ

20.0

260.6

Ակտիցիլ 1% նրբաքսուք 30գ

ՇՀ

տուփ

80.0

70.4

Գանգլերոն 1,5% 2 մլ N10

ՇՀ

տուփ

30.0

57.0

Գենտոս 250մգ N20

ՇՀ

տուփ

20.0

60.0

Դիազոլին դրաժե 0,1 N20

ՇՀ

տուփ

1,000.0

500.0

Իմունոգլոբուլին հակաստաֆիլակոկային

ՇՀ

դոզա

10.0

350.0

Իմունոգլոբուլին հակափայտացման

ՇՀ

դոզա

10.0

2.2

Ինդոմետացին քսուք 10% 40գ

ՇՀ

տյուբ

1,000.0

220.0

Ինսուլին Ակտրապիդ HM 100Մ 10ՄԼ

ՇՀ

ֆլ.

20.0

108.0

Ինսուլին Ինսուլատարդ HM 100 Միավ10ՄԼ

ՇՀ

ֆլ.

20.0

108.0

ԻՆՍԻ 15մլ հակապրեսպիրանտ ոտքերի համար

ՇՀ

հատ

1,500.0

1,335.0

Լինիմենտ ըստ Վիշնեվսկու 40գ

ՇՀ

տուփ

2,500.0

587.5

Կարդիոլիպինային անտիգեն 2մլ

ՇՀ

սրվակ

600.0

660.0

Կորվալոլ 25մլ

ՇՀ

ֆլ.

300.0

36.0

Հակադիֆթերիկ շիճուկ 10000 միավ.

ՇՀ

սրվակ

30.0

42.0

Հիպոթիազիդ 100մգ N20

ՇՀ

տուփ

100.0

69.0

Մեզիմ ֆորտե N20

ՇՀ

տուփ

2,500.0

1,500.0

Մեքսիլ 0,125 մգ N30

ՇՀ

տուփ

50.0

130.0

Մեքսիդոլ 5% 2 մլ N10

ՇՀ

տուփ

150.0

825.0

Միդօպտիկ 2,5% 10մլ

ՇՀ

ֆլ.

10.0

14.5

Միոլգին 250մգ N20

ՇՀ

տուփ

200.0

320.0

Մուլտիկան 8

ՇՀ

դոզա

15.0

37.5

Յոդինոլ լուծույթ 100մլ

ՇՀ

ֆլ.

100.0

32.0

Նապրոքսեն 250մգ N28

ՇՀ

տուփ

100.0

162.5

Նաֆտիզին 0.1% 10մլ

ՇՀ

ֆլ.

3,000.0

225.0

Նիկոտինաթթու 1% 1մլ

ՇՀ

սրվակ

2,000.0

40.0

Նիմոտոպ լ-թ 50մլ

ՇՀ

ֆլ.

150.0

1,725.0

Նիստատին 500000 միավ. N20

ՇՀ

տուփ

1,000.0

250.0

Նիտրո 5մգ/մլ 2մլ N5

ՇՀ

տուփ

20.0

80.0

Նովոկաին 0.5% 2.0 N10

ՇՀ

տուփ

10,000.0

1,580.0

Նովոկաին 2% 2.0 N10

ՇՀ

տուփ

200.0

34.0

Ռելաքսոն դեղապատիճներ N20

ՇՀ

տուփ

100.0

130.0

Նորֆլօքսացին- Զդորովյե 400մգ N10

ՇՀ

տուփ

60.0

21.3

Նուտրիզոն

ՇՀ

տուփ

200.0

1,800.0

Պարա-Ֆիլկո 500մգ N10

ՇՀ

տուփ

30,000.0

1,350.0

Պեգասիս 180 մկգ 0.5մլ պատրաստի ներարկիչ

ՇՀ

սրվակ

30.0

3,387.0

Պերհիդրոլ 33% 500 մլ

ՇՀ

ֆլ.

1,000.0

663.0

Պրեդնիզոլոն 5 մգ N40

ՇՀ

տուփ

50.0

23.3

Պրեստարիում 5մգ N30

ՇՀ

տուփ

400.0

1,320.0

Ջուր ներարկման համար 2մլ N10

ՇՀ

տուփ

5,000.0

925.0

Ռովամիցին 3մլն N10

ՇՀ

տուփ

50.0

125.0

Ռուբիդոլ 2 մլ N5

ՇՀ

տուփ

200.0

342.0

Սել-սեպտ N100

ՇՀ

տուփ

50.0

3,590.0

Սիպրո 500մգ N10

ՇՀ

տուփ

10,000.0

2,650.0

Սոլկոսերիլ քսուք 5% 20,0

ՇՀ

տուփ

200.0

220.0

Սոֆրադեքս 5մլ

ՇՀ

տուփ

600.0

372.0

Սպազմալգոն 5մլ N10

ՇՀ

տուփ

100.0

135.0

Ստրեպտոցիդի լինիմենթ 5% 50գ

ՇՀ

տուփ

1,000.0

160.0

Սումամեդ սրվ 500 մգ N5

ՇՀ

տուփ

15.0

457.5

Վալիդոլ 0.06 N10

ՇՀ

տուփ

1,000.0

53.0

Վենոռուտոն գել 40գ

ՇՀ

տուփ

150.0

345.0

Վեսսել Դուէ Ֆ 250 ME N50

ՇՀ

տուփ

30.0

459.0

Վիտամին «Ց» 0,5 N20

ՇՀ

տուփ

4,000.0

1,640.0

Վուրդոն աչքի կաթիլ 0,1% 5մլ

ՇՀ

ֆլ.

20.0

36.0

Տավեգիլ 1մգ N20

ՇՀ

տուփ

300.0

348.0

Տաուֆոն-Ֆարմակ 4% 10մլ

ՇՀ

ֆլ.

200.0

44.0

Տեմպալգին N 20

ՇՀ

տուփ

1,500.0

432.0

Տերբիզիլ նրբաքսուք 1% 15գ

ՇՀ

տուփ

100.0

175.0

Տիբերալ 500մգ N10

ՇՀ

տուփ

400.0

1,880.0

Տրենտալ 5 մլ N5

ՇՀ

տուփ

100.0

125.0

Ցեֆազոլին ն/աղ մ/մ 1,0

ՇՀ

ֆլ.

15,000.0

2,400.0

Ցեֆազոլին ն/աղ ն/ե 1,0

ՇՀ

ֆլ.

8,000.0

1,280.0

Ցիպրինոլ 100մգ 10,0 N5

ՇՀ

տուփ

60.0

75.6

Քլորաքվին ֆոսֆատ 250մգ

ՇՀ

հաբ

300,000.0

4,500.0

Օձի պոլիվալենտ սիճուկ

ՇՀ

դոզա

80.0

4,480.0

Օրունգալ կապս 100 մգ N14

ՇՀ

տուփ

100.0

1,200.0

Օքսիբրալ կապս. 30մգ N20

ՇՀ

տուփ

200.0

380.0

Օքսիբրալ 15մգ 2մլ N5

ՇՀ

տուփ

150.0

262.5

Ֆինալգոն քսուք 20,0

ՇՀ

տուփ

250.0

425.0

Ֆլիքսոնազ աեր. 50 մգ 120 դոզա

ՇՀ

ֆլ.

50.0

313.5

Ֆորտում 1,0

ՇՀ

ֆլ.

3,600.0

13,140.0

Ֆուկորցին լուծույթ 30մլ

ՇՀ

ֆլ.

100.0

35.0

Ֆուրասեմիդ 40 մգ N50

ՇՀ

տուփ

60.0

8.1

Ֆուրասեմիդ 1% 2մլ N10

ՇՀ

տուփ

100.0

19.0

Ֆուրացիլին հաբ 0,1 N12

ՇՀ

տուփ

4,000.0

180.0

Անձեռոցիկ ստերիլ երկշերտ 16 x 14 N20

ՇՀ

տուփ

15,000.0

2,430.0

Անձեռոցիկ ստերիլ երկշերտ 45 x 29 N5

ՇՀ

տուփ

5,000.0

810.0

Անձեռոցիկ ստերիլ երկշերտ 7 x 12 N10

ՇՀ

տուփ

20,000.0

1,400.0

Բամբակ սպիտակ հիգրոսկոպիկ

ՇՀ

կգ

1,500.0

2,400.0

Բինտ ոչ ստերիլ տարբեր կտրում

ՇՀ

հատ

230,000.0

1,035.0

Թանզիֆ բժշկական

ՇՀ

մ

550,000.0

59,400.0

Լեյկոպլաստ 3 x 500

ՇՀ

տուփ

8,000.0

1,208.0

Ստերիլ բինտերի պատրաստում

ՇՀ

հատ

110,000.0

2,310.0

Բաժին N 07 Խումբ N 02 Դաս N 04 Պարաբժշկական ծառայություններ

     

2,350,000.0

Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց փորձաքննության և բժշկական օգնության ծառայություններ

     

2,350,000.0

Հիվանդանոցային բուժօգնություն և այլ հարակից բժշկական ծառայություններ

ԲԸԱՀ

դրամ

1.0

475,000.0

Բժշկական սարքերի սպասարկում և նորոգում

ՇՀ

դրամ

1.0

30,000.0

Ասեղ միանվագ 0,8-0,9

ՇՀ

հատ

7,000.0

42.0

Արյան փ/ն համակարգ ֆիլտրով

ՇՀ

հատ

200.0

20.6

Դեղատուփ ավտոմոբիլային

ՇՀ

կ-տ

10,000.0

28,000.0

Դեղատուփ զինվորական ԱՎ

ՇՀ

կ-տ

1,000.0

3,000.0

Դիմակ վիրաբուժների համար «երկշերտանի կապերով»

ՇՀ

հատ

10,000.0

220.0

Զոնդ նազոգաստրալ մեծերի

ՇՀ

հատ

300.0

20.4

Ինտուբացիոն խողովակ N7,5

ՇՀ

հատ

100.0

25.0

Ինտուբացիոն խողովակ N8

ՇՀ

հատ

120.0

30.0

Կատետր երակային 18 G

ՇՀ

հատ

6,000.0

720.0

Կատետր երակային 20 G

ՇՀ

հատ

6,000.0

720.0

Կատետր երակային 22 G

ՇՀ

հատ

2,000.0

240.0

Կատետր ֆոլի N18

ՇՀ

հատ

1,000.0

128.0

Կատետր ֆոլի N20

ՇՀ

հատ

300.0

38.4

Կավա ֆիլտր

ՇՀ

հատ

5.0

2,180.0

Կերամիկական պարկուճ

ՇՀ

հատ

1,500.0

3,900.0

Տրախեոստոմիկ խողովակներ N7,5

ՇՀ

հատ

5.0

6.0

Տրախեոստոմիկ խողովակներ N8

ՇՀ

հատ

5.0

6.0

Վիրաբուժական միանվագ օգտագործման պարագաներ/ստերիլ սավան, ստերիլ խալաթ, բախիլ թասակ և այլն/

ՇՀ

լ-կ

3,000.0

6,900.0

Հիվանդի միանվագ օգտագործման պարագաներ և սպիտակեղեն /արտահագուստ, սավան, տակաշոր, բարձի երես, գլխարկ և այլն/

ՇՀ

լ-կ

3,000.0

5,100.0

Մեզընդունիչ

ՇՀ

հատ

3,000.0

171.0

Ջերմաչափ բժշկական

ՇՀ

հատ

3,000.0

357.0

Քիմ. ռեակտիվների կ-տ

ՇՀ

տուփ

50.0

522.5

Շպատել փայտյա

ՇՀ

հատ

20,000.0

80.0

Փամփերս մեծի 50-80 N15

ՇՀ

տուփ

200.0

640.0

Ցանց պոլիպրոպինենային ճողվածքների համար տարբեր չափերի ախտահանված

ՇՀ

հատ

20.0

1,020.0

Սպինալ ասեղներ 18G

ՇՀ

հատ

200.0

50.0

Սպինալ ասեղներ 22G

ՇՀ

հատ

100.0

25.0

Էլեկտրական ինֆրակարմիր ջերմաչափ WF200 B-WELL

ՇՀ

հատ

200.0

3,762.0

Քիմիական զգայորոշիչ ժապավեններ ASP

ՇՀ

տուփ

1.0

97.0

Փաթեթանյութ 75x70M ASP

ՇՀ

տուփ

6.0

1,025.5

Tyvec փաթեթանյութ 100mm x70 ASP

ՇՀ

տուփ

4.0

1,051.5

Tyvec փաթեթանյութ 150mm x70 ASP

ՇՀ

տուփ

4.0

1,063.5

Sterrat 100 S կասետներ ASP

ՇՀ

տուփ

45.0

11,874.1

Սայքլ Շու ASP

ՇՀ

տուփ

3.0

644.7

Tyvec փաթեթանյութ 200mm x 70

ՇՀ

տուփ

2.0

654.0

Tyvec փաթեթանյութ 250mm x 70

ՇՀ

տուփ

1.0

349.0

Փաթեթանյութ 350 X 70M

ՇՀ

տուփ

1.0

213.0

Փաթեթանյութ 420 X 70M

ՇՀ

տուփ

1.0

267.0

Փաթեթավորող պարկեր 75 X 200MM HS

ՇՀ

տուփ

1.0

139.9

Փաթեթավորող պարկեր 100 X 260MM HS

ՇՀ

տուփ

2.0

150.8

Փաթեթավորող պարկեր 150 X 320MM HS

ՇՀ

տուփ

2.0

195.9

Փաթեթավորող պարկեր 350 X 750MM HS

ՇՀ

տուփ

1.0

485.8

Sterrad 100S բուստերներ

ՇՀ

տուփ

3.0

245.9

Տպող քարտրիջ կարող համակարգի համար

ՇՀ

հատ

1.0

37.2

Քիմիական զգայորոշիչներ

ՇՀ

տուփ

1.0

230.9

STERRAD* NX կասետներ

ՇՀ

տուփ

10.0

3,018.8

STERRAD*NX կասետների հավաքման արկղ

ՇՀ

տուփ

1.0

114.7

STERRAD Քիմիական զգայորոշիչներ

ՇՀ

տուփ

1.0

230.9

Բիոլոգիական զգայորոշիչներ /Սայքլ Շու ASP/

ՇՀ

տուփ

1.0

214.9

Tyvec փաթեթանյութ 100mm x 70

ՇՀ

տուփ

2.0

525.7

Tyvec փաթեթանյութ 150mm x 70

ՇՀ

տուփ

2.0

531.7

Tyvec փաթեթանյութ 200mm x 70

ՇՀ

տուփ

2.0

654.0

Tyvec փաթեթանյութ 250mm x 70

ՇՀ

տուփ

2.0

698.0

Պոլիպրոպիլենային փաթեթանյութ 76x76

ՇՀ

տուփ

2.0

681.0

Դրենաժի խողովակ 2227-10FR չափի, Ethicon

ՇՀ

հատ

50.0

1,159.4

Դրենաժի խողովակ 2229-15FR չափի, Ethicon

ՇՀ

հատ

50.0

1,159.4

Դրենաժի խողովակ 2231-19FR չափի, Ethicon

ՇՀ

հատ

50.0

1,159.4

Դրենաժի խողովակ 2217-10մմ չափի, Ethicon

ՇՀ

հատ

50.0

1,159.4

Դրենաժի խողովակ 2234-24FR չափի, Ethicon

ՇՀ

հատ

50.0

1,159.4

Հարմոնիկ ուլտրաձայնային էլեկտրադանակի ծայրադիր 5 մմ-23սմ, ատրճանակատիպ ACE 23E N6, Ethicon-Endo

ՇՀ

տուփ

10.0

20,500.0

Հարմոնիկ ուլտրաձայնային էլեկտրադանակի ծայրադիր 5 մմ-23 սմ,աքսիալ ACE 36 E N6, Ethicon-Endo

ՇՀ

տուփ

10.0

21,900.0

Հարմոնիկ ուլտրաձայնային էլեկտրադանակի ծայրադիր 5 մմ-14սմ, CS 14SN6, Ethicon-Endo

ՇՀ

տուփ

10.0

19,200.0

Հեմոստատիկ սպունգ ներծծվող Սերջիսել 1903 GB, 5 x7,5սմ, Ethicon

ՇՀ

տուփ

2.0

883.6

Հեմոստատիկ սպունգ ներծծվող Սերջիսել 411962, 5 x10սմ, Ethicon

ՇՀ

տուփ

2.0

883.6

Հեմոստատիկ սպունգ ներծծվող Սերջիսել 1943 GB 7,5 x10սմ, Ethicon

ՇՀ

տուփ

2.0

883.6

Սպոնգոստան ներծծվող հեմոստատիկ սպունգ 1x1x1, MS 0002, Ethicon

ՇՀ

տուփ

3.0

110.9

Սպոնգոստան ներծծվող հեմոստատիկ սպունգ 5x7x1,MS 0005,Ethicon

ՇՀ

տուփ

1.0

77.0

«Bonn Wax» ոսկրային խեժ, Ethicon

ՇՀ

հատ

20.0

32.0

Հեմո J-Vac 2163, տափակ տարողություն 300 մլ, Ethicon

ՇՀ

հատ

20.0

323.8

Հեմո J-Vac 2161 տափակ տարողություն 300 մլ, Ethicon

ՇՀ

հատ

20.0

323.8

Մաշկի ստեպլեր PRR 35, 3,9մմ, 5,7մմ շարժուն աշխատող մասով, N6, Ethicon-Endo

ՇՀ

տուփ

5.0

539.7

Մաշկի ստեպլեր PMR 35 3,9մմ, 5,7մմ, ֆիքսված աշխատող մասով N6, Ethicon-Endo

ՇՀ

տուփ

5.0

215.9

Գծալին կարող ապարատ TX30G 30մմ, N3, Ethicon-Endo

ՇՀ

տուփ

4.0

1,299.4

Գծալին կարող ապարատ TX60G 60 մմ, N3 Ethicon-Endo

ՇՀ

տուփ

4.0

1,299.4

Գծալին կարող ապարատ NTLC75 78 մմ, N3 Ethicon-Endo, սեղմակների փակման բարձրության եռաստիճան կարգավորումով N3

ՇՀ

տուփ

6.0

1,240.0

Գծալին կարող ապարատ NTLC55 58 մմ, N3 Ethicon-Endo, սեղմակների փակման բարձրության եռաստիճան կարգավորումով N3

ՇՀ

տուփ

6.0

875.7

Փոխվող ծայրադիրներ TRH 30 մմ N12 Ethicon-Endo

ՇՀ

տուփ

2.0

921.5

Փոխվող ծայրադիրներ TRH 60 30մմ, N12 Ethicon-Endo

ՇՀ

տուփ

2.0

977.5

Փոխվող ծայրադիրներ XR30G 30մմ, N12 Ethicon-Endo

ՇՀ

տուփ

2.0

921.5

Փոխվող ծայրադիրներ XR60G 60մմ, N12 Ethicon-Endo

ՇՀ

տուփ

2.0

977.5

Փոխվող ծայրադիրներ SR55 61մմ, N12 Ethicon-Endo դանակով, 6 շարք, 3D ֆորմատ

ՇՀ

տուփ

6.0

2,449.5

Փոխվող ծայրադիրներ SR75 81մմ, N12 Ethicon-Endo դանակով, 6 շարք, 3D ֆորմատ

ՇՀ

տուփ

6.0

3,061.8

Գծային կարող ապարատ դանակով TLC55 57մմ, N3, Ethicon-Endo

ՇՀ

տուփ

2.0

649.7

Գծային կարող ապարատ դանակով TLC75 77 մմ, N3 Ethicon-Endo

ՇՀ

տուփ

2.0

715.6

Փոխվող ծայրադիրներ TCR55 57մմ, N12 Ethicon-Endo

ՇՀ

տուփ

2.0

977.5

Փոխվող ծայրադիրներ TCR75 77մմ, N12 Ethicon-Endo

ՇՀ

տուփ

2.0

1,083.5

LX207 Ամրակների սեղմակ միջին չափսի ամրակների համար 18,5սմ Ethicon-Endo

ՇՀ

հատ

2.0

345.8

LC2010 Z Ամրակների սեղմակ միջին չափսի ամրակների համար 27,5սմ Ethicon-Endo

ՇՀ

հատ

2.0

345.8

LX220 Ամրակների սեղմակ միջին չափսի ամրակների համար 26,7սմ, 45* թեք Ethicon-Endo

ՇՀ

հատ

2.0

401.8

LC307 Ամրակների սեղմակ միջին-մեծ չափսի ամրակների համար 18,5սմ Ethicon-Endo

ՇՀ

հատ

2.0

345.8

LC3010 Z Ամրակների սեղմակ միջին-մեծ չափսի ամրակների համար 27,5սմ Ethicon-Endo

ՇՀ

հատ

2.0

345.8

LC320 Ամրակների սեղմակ միջին-մեծ չափսի ամրակների համար 26,7սմ, 45* թեք Ethicon-Endo

ՇՀ

հատ

2.0

401.8

LC100 Ամրակների սեղմակ մեծ չափսի ամրակների համար 18,5սմ Ethicon-Endo

ՇՀ

հատ

1.0

172.9

LC410 Ամրակների սեղմակ մեծ չափսի ամրակների համար 27,5սմ Ethicon-Endo

ՇՀ

հատ

1.0

172.9

LC4010 Z Ամրակների սեղմակ մեծ չափսի ամրակների համար 26,7սմ, 45* թեք Ethicon-Endo

ՇՀ

հատ

1.0

205.9

LIGACLIP*EXTRA Տիտանային ամրակներ N216 Ethicon-Endo (մեծ)

ՇՀ

տուփ

25.0

2,423.8

LIGACLIP*EXTRA Տիտանային ամրակներ N108 Ethicon-Endo (միջին-մեծ)

ՇՀ

տուփ

25.0

1,749.1

LIGACLIP*EXTRA Տիտանային ամրակներ N108 Ethicon-Endo (մեծ)

ՇՀ

տուփ

10.0

699.7

Էնդոսկոպիկ արտիկուլացիոն կտրող-կարող ապարատ, 35մմ N3 Ethicon-Endo

ՇՀ

տուփ

6.0

4,881.6

Էնդոսկոպիկ արտիկուլացիոն կտրող-կարող ապարատ, 45մմ N3 Ethicon-Endo

ՇՀ

տուփ

6.0

4,881.6

Էնդոսկոպիկ արտիկուլացիոն կտրող-կարող ապարատ, 60մմ N3 Ethicon-Endo

ՇՀ

տուփ

6.0

4,881.6

Փոխարինվող կասետներ ETS*ENDO ապարատի համար, 35մմ/1,5մմ N12 Ethicon-Endo

ՇՀ

տուփ

6.0

5,529.2

Փոխարինվող կասետներ ETS*ENDO ապարատի համար, 45մմ/2,0մմ N12

ՇՀ

տուփ

6.0

5,859.1

Փոխարինվող կասետներ ETS*ENDO ապարատի համար, 60մմ/2,0մմ N12

ՇՀ

տուփ

6.0

5,859.1

ICP Express համակարգի (Codman) էլեկտրոդների հավաքածու` (էլեկտրոդ, ուղղորդիչ լար, ասեղ) MICROSENSOR BASIC KIT

ՇՀ

հավաք

8.0

2,531.2

Միաառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ 5 X 35 մմ

ՇՀ

հատ

5.0

610.0

Միաառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ 5 X 40 մմ

ՇՀ

հատ

5.0

610.0

Միաառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ 6 X 35 մմ

ՇՀ

հատ

5.0

610.0

Միաառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ 6 X 40 մմ

ՇՀ

հատ

5.0

610.0

Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ 5 X 40 մմ

ՇՀ

հատ

15.0

1,830.0

Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ 5 X 45 մմ

ՇՀ

հատ

15.0

1,830.0

Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ 6 X 45 մմ

ՇՀ

հատ

15.0

1,830.0

Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ 6 X 50 մմ

ՇՀ

հատ

15.0

1,830.0

Ձող՝ Տրամագիծը՝ 5.5մմ, երկարությունը՝ 480մմ

ՇՀ

հատ

10.0

1,350.0

Միաբաղադրիչ ցածր պրոֆիլային ներքին պնդօղակ

ՇՀ

հատ

84.0

2,268.0

Ուղղահայաց կցորդիչ

ՇՀ

հատ

10.0

1,350.0

Գանգահատման միանվագ հավաքածու (Codman)

ՇՀ

հավաք

2.0

260.0

Ալմաստե գլխիկ «Մանի» N3

ՇՀ

հատ

300.0

126.0

Արմատալցիչներ N30, 35, N5

ՇՀ

տուփ

100.0

70.0

Արմատային շաղափ GATES DRILLS N6

ՇՀ

տուփ

50.0

142.5

Արտիկուլյացիոն թղթեր N12

ՇՀ

տուփ

100.0

33.0

Բժշկական դիմակ N50

ՇՀ

տուփ

300.0

357.0

Բորեր տուրբինային ալմազե տարբեր

ՇՀ

հատ

500.0

105.0

Բուժիչ պաստառանյութ Life 24գ

ՇՀ

տուփ

30.0

198.0

Գուտապերչե գամիկներ «Դիադենտ» (N25,30,35,40)N120

ՇՀ

տուփ

80.0

184.0

Էլիտ ռոք 3կգ

ՇՀ

տուփ

10.0

63.5

Էլիտ H-D փութթի սոֆթ

ՇՀ

տուփ

10.0

270.0

Էլիտ H-D սուպեր լայթ ֆասթ

ՇՀ

տուփ

20.0

196.0

Էնդոմեթազոն

ՇՀ

տուփ

40.0

516.0

Ժամանակավոր լիցք

ՇՀ

տուփ

70.0

62.3

Կանալոլայնիչ (N15-40) K-file N6

ՇՀ

տուփ

150.0

232.5

Կանալոլայնիչ (N8-10) K-file N6

ՇՀ

տուփ

150.0

255.0

Կանալոլայնիչ (N15) K-file N6

ՇՀ

տուփ

150.0

240.0

Կանալոլայնիչ (N20) K-file N6

ՇՀ

տուփ

150.0

240.0

Կանալոլայնիչ (N25) K-file N6

ՇՀ

տուփ

150.0

240.0

Կանալոլայնիչ (N30) K-file N6

ՇՀ

տուփ

150.0

240.0

Կանալոլայնիչ (N15-40) H-file N6

ՇՀ

տուփ

50.0

80.0

Հղկող և փայլեցնող գլխիկ

ՇՀ

հատ

200.0

52.0

Մատրիցա (MATRICES MICRO THIN) N30

ՇՀ

տուփ

100.0

156.0

Պլոմբը հարթեցնելու ռետին N36

ՇՀ

տուփ

80.0

54.4

Պլոմբը փայլեցնելու մածուկ N200 /topex past-200 pcs/

ՇՀ

տուփ

50.0

390.0

Պլոմբանյութ Pօiոt 4 (20 g) (լուսային)

ՇՀ

հատ

80.0

5,280.0

Պլոմբանյութ XRV Herculite General Kit 80+3գ(լուսային)

ՇՀ

հատ

30.0

4,620.0

Պլոմբանյութ Charizma PPF (28 գ)

ՇՀ

հատ

100.0

1,390.0

Ռենտգեն ժապավեն N100 KODAK-D Speed Dental Film

ՇՀ

տուփ

30.0

159.0

Ռետրակցիոն թել տարբեր համարների

ՇՀ

տուփ

20.0

37.0

Սկանդոնեզ 2% 1,8մլ 1:100 N50

ՇՀ

տուփ

300.0

3,450.0

Քարթրիջային ներարկիչի ասեղ N100 sultan1, shot n100/

ՇՀ

տուփ

80.0

180.0

Kavitan /cem 20,0/ քիմիական կարծրացման ցեմենտ 20 գ

ՇՀ

տուփ

10.0

118.8

Օրթոպրինտ / ortoptint 500 gr/ /կրոմպոն /

ՇՀ

տուփ

20.0

48.0

Բժշկական թափոնների ոչնչացում

ՇՀ

կգ

10,000.0

7,200.0

Բակտերիոցիդ լամպ

ՇՀ

հատ

100.0

1,150.0

Սեղանիկ գործիքների երկհարկանի շարժական ապակյա

ՇՀ

հատ

30.0

450.0

Տոնոմետր ֆոնենդոսկոպով

ՇՀ

կ-տ

1,000.0

1,650.0

Ճակատային ռեֆլեկտոր /Սիմանովսկու/

ՇՀ

հատ

10.0

55.0

Շտատիվ ն/ե համակարգը ամրացնելու համար

ՇՀ

հատ

50.0

497.5

Գել կատետրիզացիայի համար (Lubricating Jelly)

ՇՀ

հատ

100.0

60.0

Միզածորանի ստենտ N5

ՇՀ

հատ

20.0

400.0

Միզածորանի ստենտ N6

ՇՀ

հատ

20.0

400.0

Միզածորանի ստենտ N7

ՇՀ

հատ

20.0

400.0

Ֆոլիի կատետրներ 3-լուսանցքանի 30սմ քառ. բալոնով N18

ՇՀ

հատ

100.0

120.0

Ֆոլիի կատետրներ 3-լուսանցքանի 30սմ քառ. բալոնով N20

ՇՀ

հատ

100.0

120.0

Ֆոլիի կատետրներ 3-լուսանցքանի 30սմ քառ. բալոնով N22

ՇՀ

հատ

100.0

120.0

Դիմակ լարինգիալ/կոկորդային/ 3,0 portex 100/222/300

ՇՀ

հատ

100.0

700.0

Դիմակ լարինգիալ /կոկորդային/ 4,0 portex 100/222/400

ՇՀ

հատ

100.0

700.0

Դիմակ լարինգիալ /կոկորդային/ 5,0 portex 100/222/500

ՇՀ

հատ

100.0

700.0

Ներշնչափողային խողովակ, ցածր ճնշման մանժետով N7,5 portex 100/199/075

ՇՀ

հատ

100.0

50.0

Ներշնչափողային խողովակ, ցածր ճնշման մանժետով N8,0 portex 100/199/080

ՇՀ

հատ

300.0

150.0

Ներշնչափողային խողովակ, ցածր ճնշման մանժետով N8,5 portex 100/199/085

ՇՀ

հատ

200.0

100.0

Ներշնչափողային խողովակ, ցածր ճնշման մանժետով N9,0 portex 100/199/090

ՇՀ

հատ

200.0

100.0

Ներշնչափողային խողովակ թոքերի սելեկտիվ ինտուբացիայի համար, ցածր ճնշման մանժետով, երկլուսանցքանի աջ 35FR portex 197-35 R

ՇՀ

հատ

5.0

79.0

Ներշնչափողային խողովակ թոքերի սելեկտիվ ինտուբացիայի համար, ցածր ճնշման մանժետով, երկլուսանցքանի ձախ 35FR portex 198-35 L

ՇՀ

հատ

7.0

98.0

Ներշնչափողային խողովակ թոքերի սելեկտիվ ինտուբացիայի համար, ցածր ճնշման մանժետով, երկլուսանցքանի աջ 37FR portex 197-37 R

ՇՀ

հատ

5.0

79.0

Ներշնչափողային խողովակ թոքերի սելեկտիվ ինտուբացիայի համար, ցածր ճնշման մանժետով, երկլուսանցքանի ձախ 37FR portex 198-37 L

ՇՀ

հատ

7.0

98.0

Ներշնչափողային խողովակ թոքերի սելեկտիվ ինտուբացիայի համար, ցածր ճնշման մանժետով, երկլուսանցքանի աջ 39FR portex 197-39 R

ՇՀ

հատ

5.0

79.0

Ներշնչափողային խողովակ թոքերի սելեկտիվ ինտուբացիայի համար, ցածր ճնշման մանժետով, երկլուսանցքանի ձախ 39FR portex 198-39 L

ՇՀ

հատ

7.0

98.0

Ներշնչափողային խողովակ թոքերի սելեկտիվ ինտուբացիայի համար, ցածր ճնշման մանժետով, երկլուսանցքանի աջ 41FR portex 197-41R

ՇՀ

հատ

5.0

81.0

Ներշնչափողային խողովակ թոքերի սելեկտիվ ինտուբացիայի համար, ցածր ճնշման մանժետով, երկլուսանցքանի ձախ 41FR portex 198-40 L

ՇՀ

հատ

7.0

101.5

Էպիդուրալ անզգայացման հավաքածու կատետրի ֆիքսատորով 18 G, portex 100/391/128

ՇՀ

լ-կ

30.0

133.5

ԹԱՇ սարքի կոնտուր ռեզերվային պարկով,72IN TUBE,3LT BUG 15/CA, portex 225/3724/800

ՇՀ

լ-կ

100.0

445.0

Սպինալ անզգայացման ասեղ 26G portex 100/496/126

ՇՀ

լ-կ

1,000.0

3,400.0

Նազոգաստրալ զոնդ, Ռոյալսի 105սմ, 4 EYES 14 FR, portex 400/180/140

ՇՀ

հատ

100.0

350.0

Նազոգաստրալ զոնդ, Ռոյալսի 105սմ, 4 EYES 16 FR, portex 400/180/160

ՇՀ

հատ

200.0

700.0

Նազոգաստրալ զոնդ, Ռոյալսի 105սմ, 4 EYES 18 FR, portex 400/180/180

ՇՀ

հատ

100.0

350.0

Օրոգաստրալ զոնդ ORANGE LUER MOUNT AND CAP,10/CA portex 400?140

ՇՀ

հատ

30.0

75.0

Ֆիլտր-թերմովենտ շնչական, հակաբակտերովիրուսային HEPA 50/BX 100/585/000

ՇՀ

հատ

200.0

440.0

Օդատարներ 3,0 8 սմ portex 100/320

ՇՀ

հատ

20.0

7.2

Օդատարներ 4,0 10 սմ portex 100/320

ՇՀ

հատ

20.0

9.0

Օդատարներ 5,0 11 սմ portex 100/320

ՇՀ

հատ

20.0

9.9

Տրախեոստոմիկ փողակ ցածր ճնշման երկու մանժետներով 8 ID portex 100/512

ՇՀ

հատ

5.0

66.5

Տրախեոստոմիկ փողակ ցածր ճնշման երկու մանժետներով 8,5 ID portex 100/512

ՇՀ

հատ

5.0

66.5

Տրախեոստոմիկ փողակ ՙSuctionaid՚ վերմանժետային տարածության արտածծման ելքով 8,0 ID portex 100/870

ՇՀ

հատ

5.0

47.3

Տրախեոստոմիկ փողակ «Suctionaid» վերմանժետային տարածության արտածծման ելքով 8,5 ID portex 100/870

ՇՀ

հատ

5.0

47.3

Տրախեոստոմիկ փողակ «Սոֆթ Սեալ» մանժետով 8,0 ID portex 100/810

ՇՀ

հատ

5.0

24.8

Տրախեոստոմիկ փողակ «Սոֆթ Սեալ» մանժետով 8,5 ID portex 100/810

ՇՀ

հատ

5.0

24.8

Ֆիլտր «Արհեստական քիթ» «Թերմովենտ Տ» portex 100/570/015

ՇՀ

հատ

30.0

78.0

Շնչափողի /տրախեայի/ դժվար ինտուբացիայի ինտրադյուսոր portex 100/125/515

ՇՀ

հատ

5.0

29.5

Անկյունային կոննեկտոր portex 100/250/001

ՇՀ

հատ

30.0

77.7

Փակ ասպիրացիոն համակարգ «Suction Prօ 72»

ՇՀ

հատ

50.0

460.0

Շնչառական բակտերիովիրուսային ֆիլտր «Հեպա» portex 100/585/000

ՇՀ

հատ

700.0

315.0

Էպիդուրալ անզգայացման հավաքածու«Մինիպակ-1» portex 100/391

ՇՀ

լ-կ

50.0

222.5

Կենտրոնական երակների կատետրիզացիայի հավաքածու երկլուսանցքանի

ՇՀ

լ-կ

30.0

321.0

Ակոպունկտուրային ասեղներ չժանգոտվող պողպատից N28

ՇՀ

հատ

500.0

200.0

Ակոպունկտուրային ասեղներ չժանգոտվող պողպատից N30

ՇՀ

հատ

1,000.0

400.0

Ակոպունկտուրային ասեղներ չժանգոտվող պողպատից N32

ՇՀ

հատ

1,000.0

400.0

Պլևրալ դրենաժի ռեզերվուար (code number A-4000)

ՇՀ

հատ

30.0

390.0

Պլևրալ դրենաժ 28fr, 16 in lg. DLA 120-82-c 4965

ՇՀ

հատ

100.0

400.0

Պլևրալ դրենաժի փական Bard-parkes. Heimlich. USA

ՇՀ

հատ

100.0

50.0

Երկփեղկանի հայելի

ՇՀ

հատ

20.0

64.0

Հեշտոցային հայելիներ բարձան

ՇՀ

հատ

20.0

94.0

Գնդաքցան

ՇՀ

հատ

8.0

17.6

Ֆոլկանի գդալ

ՇՀ

հատ

20.0

36.0

Մկրատ ուղիղ

ՇՀ

հատ

10.0

22.0

Մկրատ թեք

ՇՀ

հատ

10.0

22.0

Արգանդային զոնդ

ՇՀ

հատ

10.0

22.0

Արմատախողովակները լայնացնող գործիք K3 VTVT PASKES 830-7725 25մմ Sybron Endo

ՇՀ

տուփ

95.0

1,197.0

Արմատախողովակները լայնացնող գործիք K3 06 teper 15-40 Assorted 825-6021 21մմ

ՇՀ

տուփ

95.0

1,197.0

Արմատախողովակները լայնացնող գործիք K3 04 teper 15-40 Assorted 825-4021 21մմ

ՇՀ

տուփ

95.0

1,197.0

Արմատախողովակները լայնացնող գործիք K3 06 teper 15-40 Assorted 825-6025 25մմ

ՇՀ

տուփ

95.0

1,197.0

Արմատախողովակները լայնացնող գործիք k3 04 teper 15-40 Assorted 825-4025 25մմ

ՇՀ

տուփ

95.0

1,197.0

Ստերիլիզացիոն գլանափաթեթ մեծ չափերի MELA FOL

ՇՀ

հատ

5.0

87.5

Ստերիլիզացիոն գլանափաթեթ միջին չափերի MELA FOL

ՇՀ

հատ

10.0

135.0

Էլեկտրոդների և նյութերի հավաքածու նհ-ննթ-5` Ը-1390

ՇՀ

հատ

5.0

37.5

Գեյգերի հաշվիչ լեյկոֆորմուլայի համար

ՇՀ

հատ

3.0

24.0

Ներարկիչ մ/ն 5մլ ասեղով

ՇՀ

հատ

100,000.0

950.0

Ներարկիչ մ/ն 10մլ ասեղով

ՇՀ

հատ

5,000.0

75.0

Ներարկիչ մ/ն 20մլ ասեղով

ՇՀ

հատ

5,000.0

110.0

Աղաթթու

ՇՀ

կգ

10.0

15.0

Ազոտական թթու

ՇՀ

կգ

8.0

8.8

Ալյումինիումի քլորիդ

ՇՀ

կգ

0.5

7.5

Ակտիվացված ածուխ

ՇՀ

կգ

0.5

1.0

Ամոնիումի պերսուլֆատ

ՇՀ

կգ

0.2

0.4

Ամոնիումի հիդրօքսիդ

ՇՀ