Համարը 
N 22-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2013.02.15/4(448) Հոդ.43
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե
Ընդունման ամսաթիվը 
21.01.2013
Ստորագրող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
21.01.2013
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.02.2013
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 7-Ի N 175-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

7 փետրվարի 2013 թ.

Պետական գրանցման թիվ 12413040

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ

 

21 հունվարի 2013 թ.
ք. Երևան

N 22-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 7-Ի N 175-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Եկամտային հարկի մասին» 2010 թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՀՕ-246-Ն Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 27-րդ հոդվածը և «Եկամտային հարկի և պարտադիր կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 4-ի N 1005-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրության 18-րդ կետի 4-րդ ենթակետով`

 

Հրամայում եմ`

 

Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի 2012 թվականի հունիսի 7-ի «Եկամտային հարկի հաշվարկման և վճարման կարգի մասին» հրահանգը հաստատելու մասին» N 175-Ն հրամանում կատարվող փոփոխությունները և լրացումները՝ համաձայն հավելվածի:

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր

պետական եկամուտների կոմիտեի

նախագահ

Գ. Խաչատրյան

 

Հավելված

 

Համաձայնեցված է

ՀՀ ֆինանսների նախարարության հետ

29 հունվարի 2013 թ.

N 58-Ն հրամանով

Հաստատված է

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական

եկամուտների կոմիտեի նախագահի

21 հունվարի 2013 թ.

N 22-Ն հրամանով 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 7-Ի «ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» N 175-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

Հրամանով հաստատված հրահանգում՝

1. Հրահանգի 1-ին կետից հանել երկրորդ նախադասությունը:

2. Հրահանգի 4-րդ կետում.

1) 2-րդ ենթակետում «հավելված N 1-ի և N 2-ի ցանկերում» բառերը փոխարինել «հավելված N 1-ի ցանկում» բառերով,

2) 6-րդ ենթակետը «ստացման ենթակա» բառերից հետո լրացնել «հարկվող» բառով:

3. Հրահանգի 7-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«7. Հարկման նպատակով ռեզիդենտների համար համախառն եկամտի մեջ ներառվում են Հայաստանի Հանրապետությունում և նրա սահմաններից դուրս ստացված (ստացման ենթակա) բոլոր եկամուտները, իսկ ոչ ռեզիդենտների համար` միայն հայաստանյան աղբյուրներից ստացված (ստացման ենթակա) եկամուտները:»:

4. Հրահանգի 8-րդ կետի առաջին նախադասությունից հանել «կամ օտարերկրացիների» բառերը և երկրորդ նախադասությունում «(օտարերկրացու կամ ոչ ռեզիդենտի)» բառերը փոխարինել «(ոչ ռեզիդենտի) բառերով»:

5. Հրահանգի 12-րդ կետում «օտարերկրացի» բառը փոխարինել «օտարերկրյա քաղաքացի և քաղաքացիություն չունեցող անձ (այսուհետ` օտարերկրացի)» բառերով:

6. Հրահանգի 13-րդ կետում.

1) 3-րդ ենթակետի «ա» և «բ» պարբերություններում, 4-րդ և 5-րդ ենթակետերում «ապահովագրության պայմաններով» բառերը փոխարինել «սխեմայի շրջանակում» բառերով,

2) 6-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«6) զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-36-րդ հոդվածների համաձայն` զինծառայողներին և նրանց հավասարեցված անձանց մատուցված ծառայությունները կամ բնամթերային (ոչ դրամական) ձևով ստացված եկամուտները, ինչպես նաև պարտադիր զինվորական ծառայության զինծառայողների (կուրսանտների) դրամական բավարարումը և դրան հավասարեցված վճարումները.»,

3) ուժը կորցրած ճանաչել 7-րդ ենթակետը:

7. Հրահանգի 19-րդ կետում «ապահովագրության պայմաններով» բառերը փոխարինել «սխեմայի շրջանակում» բառերով, «Սահմանված կուտակային վճարներ» և «Կուտակային կենսաթոշակային ավանդ» բառերը փոխարինել «Սահմանված կենսաթոշակային վճարներ» և «Կուտակային կենսաթոշակային ավանդներ» բառերով:

8. Հրահանգի 24-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«24. «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված հաստատագրված վճարներով հարկվող և (կամ) «Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հավելված 7-ի ցանկում ընդգրկված և (կամ) «Շրջանառության հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով շրջանառության հարկով հարկվող գործունեության տեսակների մասով հարկ վճարողները (այդ թվում` նոտարները) եկամտային հարկը հաշվարկում և վճարում են ամսական 5 հազար դրամի չափով` յուրաքանչյուր ամսվա համար մինչև տվյալ ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը (ներառյալ), որը նրանց համար համարվում է եկամտային հարկի գծով վերջնական հարկային պարտավորություն, իսկ «Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հավելված 1-ի ցանկում ընդգրկված գործունեության տեսակների մասով եկամտային հարկ չի հաշվարկվում և չի վճարվում:

Սույն կետում նշված հարկ վճարողները, որոնք հարկային մարմնին ներկայացրել են գործունեություն չիրականացնելու (գործունեությունը դադարեցնելու) մասին հայտարարություն` հայտարարությունը ներկայացնելուն հաջորդող ամսվանից մինչև գործունեությունը վերսկսելու ամիսն ընկած ժամանակահատվածի համար սույն կետով սահմանված չափերով եկամտային հարկ չեն հաշվարկում (վճարում):

Հաշվետու ժամանակաշրջանում միաժամանակ և (կամ) հաջորդաբար հարկման տարբեր համակարգերով գործունեություն իրականացնելու դեպքում`

1) հաստատագրված վճարների և (կամ) արտոնագրային վճարների և (կամ) շրջանառության հարկի օբյեկտ համարվող գործունեության տեսակներից ստացված (անհատ ձեռնարկատերերի համար` ստացման ենթակա) եկամուտները և այդ ժամանակահատվածին վերաբերող նվազեցումները, ինչպես նաև վճարված հաստատագրված վճարները, արտոնագրային վճարներն ու շրջանառության հարկը հաշվի չեն առնվում հարկման ընդհանուր համակարգում գտնվող գործունեության տեսակների մասով հարկվող եկամուտը որոշելիս,

2) հարկման ընդհանուր համակարգում գտնվող, ինչպես նաև հաստատագրված վճարների և (կամ) արտոնագրային վճարների և (կամ) շրջանառության հարկի օբյեկտ համարվող գործունեության տեսակների մասով անհատ ձեռնարկատերը (նոտարը) վարում է եկամուտների և նվազեցումների առանձնացված հաշվառում (ըստ հարկման համակարգերի), իսկ ժամանակաշրջանի ծախսերը (որոնք ըստ հարկման համակարգերի հնարավոր չէ առանձնացնել) բաշխվում են` ելնելով ընդհանուր համախառն եկամտի մեջ հարկման տարբեր համակարգերում գտնվող գործունեության տեսակներից ստացված (ստացվող) եկամուտների տեսակարար կշիռներից (ըստ հարկման համակարգերի համախառն եկամուտների և նվազեցումների առանձնացված հաշվառում չվարելու դեպքում դրանց մեծությունը հարկային մարմնի կողմից որոշվում է «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 22-րդ հոդվածով սահմանված կարգով):»:

9. Հրահանգը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 24.1-րդ կետով.

«24.1. Հարկային գործակալների կողմից ֆիզիկական անձանց հաշվետու տարվա ընթացքում վճարման ենթակա պասիվ եկամուտները (մասնավորապես` տոկոս, ռոյալթի, գույքի վարձակալության դիմաց եկամուտ, գույքի արժեքի հավելաճ կամ գույքի ձեռքբերման դիմաց եկամուտ) հարկվող շահույթը (եկամուտը) որոշելիս համախառն եկամտից նվազեցնելու դեպքում նվազեցման կատարման տարվան հաջորդող 12-ամսյա ժամանակահատվածում չվճարվելու դեպքում վճարման ենթակա այդ պասիվ եկամուտների նկատմամբ եկամտային հարկը հաշվարկվում է 20 տոկոս դրույքաչափով և ներառվում` 12-րդ ամսվա ամփոփ հաշվարկում, իսկ հարկի գումարը ենթակա է վճարման Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե այդ ժամանակահատվածին հաջորդող ամսվա 20-ից ոչ ուշ: Սույն կետի դրույթները չեն վերաբերում բանկերին և վարկային կազմակերպություններին` այլ անձանցից ներգրավված վարկերի, փոխառությունների և ավանդների դիմաց վճարվող տոկոսների մասով, ինչպես նաև այլ կազմակերպություններին` վերջիններիս կողմից թողարկված և հրապարակային առաջարկությունների միջոցով հանրությանը առաջարկված կամ կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված պարտքային արժեթղթերի դիմաց վճարվող գումարների մասով:»:

10. Հրահանգի 25-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«2) ռոյալթիներից, տոկոսներից, գույքը վարձակալության տալուց ստացված եկամուտներից, գույքի արժեքի հավելաճից` 10 %.

3) սույն կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում չնշված այլ հարկվող եկամուտներից` սույն հրահանգի 18-րդ կետի 1-ին ենթակետով և 19-րդ կետով սահմանված դրույքաչափերով` սույն հրահանգով սահմանված կարգով որոշված հարկվող եկամտից:»:

11. Հրահանգի 29-րդ կետի առաջին պարբերությունից հանել «ծրագրեր իրականացնող» բառերը, իսկ 2-րդ ենթակետում «ծրագիր իրականացնող» բառերը փոխարինել «այդ» բառով:

12. Ուժը կորցրած ճանաչել 30-րդ և 31-րդ կետերը:

13. Հրահանգի 33-րդ կետում.

1) 4-րդ ենթակետում և 4-րդ օրինակում «օտարերկրացու» բառից առաջ լրացնել «ոչ ռեզիդենտ» բառերը,

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 5-րդ ենթակետ.

«5) ֆիզիկական անձին վճարվում են մրցույթների և մրցությունների իրային շահումներ (մրցանակներ), ինչպես նաև խաղատներում, շահումներով խաղերում ստացած շահումներ:»:

14. Հրահանգի 8-րդ, 9-րդ և 14-րդ օրինակներում «2013» թվերը փոխարինել «2014» թվերով:

15. Հրահանգի 37-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«2) ռոյալթիներից, տոկոսներից, գույքը վարձակալության տալուց ստացված եկամուտներից, գույքի արժեքի հավելաճից` սույն հրահանգի 25-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված դրույքաչափով.

3) սույն կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում չնշված այլ հարկվող եկամուտներից` սույն հրահանգի 25-րդ կետի 3-րդ ենթակետով սահմանված կարգով (հաշվի առնելով սույն հրահանգում նշված նվազեցումները):»:

16. Հրահանգի 38-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«38. Հարկային գործակալները յուրաքանչյուր ամիս սույն հրահանգում նշված դրույքաչափերով հաշվարկում են հարկը` դրանից պակասեցնելով վարձու աշխատողների (Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, օտարերկրացի) համար հաշվարկած և տվյալ ամսում պետական բյուջեի հաշվին վճարվող` փաստացի վճարված ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների գումարները (ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստները պակասեցված են համարվում պակասեցման ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ից): Սույն հրահանգի 29-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված դեպքում հարկից ազատված գործատուների` իրենց վարձու աշխատողների նպաստները վճարելու ուղղությամբ կատարված ծախսերը պետական բյուջեից չեն փոխհատուցվում:»:

17. Հրահանգի 39-րդ կետը «նույն ժամկետներում» բառերից հետո լրացնել «2014 թվականի հունվարի 1-ից սկսած» բառերով:

18. Ուժը կորցրած ճանաչել հրահանգի 40-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերը:

19. Հրահանգի 16-րդ օրինակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Օրինակ 16. Կազմակերպության վարձու աշխատողը (1974թ-ին ծնված) օգտագործում է հերթական արձակուրդը և գնում արձակուրդ 29.01.2014թ-ից մինչև 25.02.2014թ.: Արձակուրդային գումարը հաշվարկվել է 94,0 հազ. դրամի չափով:

Տվյալ դեպքում, արձակուրդ գնալիս վարձու աշխատողի արձակուրդային գումարները` հունվար և փետրվար ամիսների հարկը հաշվարկելիս, հաշվի են առնվում հետևյալ ձևով`

- հունվար ամսվա աշխատավարձին (օրինակ` 80,0 հազ. դրամ) գումարվում է հունվար ամսվանը բաժին ընկնող արձակուրդային գումարը (օրինակ` 10,0 հազ. դրամ) և վարձու աշխատողի հունվար ամսվա համախառն եկամուտը (բազային եկամուտը) կազմում է 90,0 հազ. դրամ (80,0+10,0),

- հունվար ամսվա եկամուտներից հարկը կազմում է 21,96 հազ. դրամ (90,0x24,4%), որը ենթակա է վճարման պետական բյուջե մինչև 20.02.2014թ.,

- հունվար ամսվա պարտադիր կուտակային վճարը կազմում է 4,5 հազ. դրամ (90,0x5%), որը չի նվազեցվում համախառն եկամտից և ենթակա է վճարման «կամուրջ» հաշվին մինչև 20.02.2014թ.,

- փետրվար ամսվան բաժին ընկնող արձակուրդային գումարից` 84,0 հազ. դրամից (94,0-10,0), եկամտային հարկը հաշվարկվում և պահվում է 20,496 հազ. դրամ գումարի չափով (84,0x24,4%), իսկ պարտադիր կուտակային վճարը` 4,2 հազ. դրամ գումարի չափով (84,0x5%),

- հունվար ամսին աշխատողին փաստացի վճարվող աշխատավարձի և արձակուրդայինի գումարը կազմում է 122,844 հազ. դրամ ((90,0-21,96-4,5)+(84,0-20,496-4,2)):

Արձակուրդից վերադառնալուց հետո վարձու աշխատողի փետրվար ամսվա եկամտից հարկը հաշվարկվում է հետևյալ ձևով`

- փետրվար ամսվա աշխատավարձին (օրինակ` 12,0 հազ. դրամ) գումարվում է փետրվար ամսվան բաժին ընկնող արձակուրդային գումարը 84,0 հազ. դրամ (94,0-10,0) և վարձու աշխատողի փետրվար ամսվա համախառն եկամուտը (բազային եկամուտը) կազմում է 96,0 հազ. դրամ (84,0+12,0),

- փետրվար ամսվա եկամուտներից հարկը կազմում է 23,424 հազ. դրամ (96,0x24,4%), որը ենթակա է վճարման պետական բյուջե մինչև 20.03.2014թ.,

- փետրվար ամսվա պարտադիր կուտակային վճարը կազմում է 4,8 հազ. դրամ (96,0x5%), որը չի նվազեցվում համախառն եկամտից և ենթակա է վճարման «կամուրջ» հաշվին մինչև 20.03.2014թ.,

- փետրվար ամսին աշխատողին փաստացի վճարվող աշխատավարձի գումարը կազմում է 8,472 հազ. դրամ (96,0-23,424-4,8-(84,0-20,496-4,2)):»:

20. Հրահանգի 42-րդ կետի 7-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«7) Վարձու աշխատողների նպաստի հաշվարկումը, նշանակումը և վճարումը իրականացնում է գործատուն` անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո` առաջիկա աշխատավարձի վճարման համար օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում: Եթե տվյալ ամսվա համար հաշվարկված հարկի գումարները բավարար չեն նպաստների գումարները վճարելու համար, ապա գործատուն նպաստների պակասող մասը վճարում է իր միջոցներից` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի «Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» N 1024-Ն որոշմամբ սահմանած կարգով: Եթե գործատուն օրենքով սահմանված կարգով ազատված է հարկից, ապա նպաստները ամբողջությամբ վճարվում են գործատուի միջոցների հաշվին: Գործատուի վերակազմակերպման դեպքում վարձու աշխատողներին նպաստները նշանակում և վճարում է նրա իրավահաջորդը, իսկ լուծարման կամ ֆիզիկական անձ գործատուի մահվան դեպքում` լիազոր մարմինը:»:

21. Հրահանգի 18-րդ օրինակում «25 քաղաքացիներին» բառերը փոխարինել «20 քաղաքացիներին» բառերով, «20.02.2013թ.» թվերը փոխարինել «20.02.2014թ.» թվերով և նախավերջին պարբերությունում «(125,0 հազ. դրամ)» բառերը փոխարինել «(100,0 հազ. դրամ)» բառերով:

22. Հրահանգի 63-րդ կետը «արտոնագրային վճարներով» բառերից հետո լրացնել «, և (կամ) շրջանառության հարկով» բառերով:

23. Հրահանգի 64-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«64. Բացառությամբ սույն հրահանգի 65-րդ կետով նախատեսված դեպքերի, ընթացիկ տարվա հարկի կանխավճարների եռամսյակային գումարները հաշվարկվում են նախորդ տարվա ընթացքում որպես անհատ ձեռնարկատեր իրականացվող գործունեության գծով հաշվարկված հարկի գումարի 18.75%-ի չափով:»:

24. Հրահանգի 65-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«65. Հարկի կանխավճարների եռամսյակային գումարները չի վճարում.

1) ձեռնարկատիրական գործունեությունը նոր սկսող անհատ ձեռնարկատերը` պետական գրանցման տարվա ընթացքում և պետական գրանցմանը հաջորդող տարվա առաջին եռամսյակի համար.

2) այն հարկ վճարողը, որը հարկային մարմնին ներկայացրել է գործունեություն չիրականացնելու (գործունեությունը դադարեցնելու) մասին հայտարարություն` հայտարարությունը ներկայացնելուց հետո գործունեություն չիրականացնելու ժամանակահատվածի համար.

3) այն հարկ վճարողը, որը նախորդ տարում հանդիսացել է բացառապես արտոնագրային վճար վճարող և (կամ) հաստատագրված վճար վճարող, և (կամ) շրջանառության հարկ վճարող (անկախ ընթացիկ տարում ԱԱՀ վճարող կամ չվճարող համարվելու հանգամանքից):»:

25. Հրահանգի 66-րդ կետում.

1) 1-ին ենթակետի «ա» պարբերությունից հանել «և սույն հրահանգի 65-րդ կետում նշված չափերով» բառերը,

2) ուժը կորցրած ճանաչել 2-րդ ենթակետը (ներառյալ 23-րդ և 24-րդ օրինակները):

26. Ուժը կորցրած ճանաչել հրահանգի 69-րդ կետը:

27. Հրահանգի 73-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«73. Եթե անհատ ձեռնարկատեր կամ նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց կողմից ստացման ենթակա (պասիվ եկամուտների և (կամ) քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի շրջանակներում ստացված) եկամուտներից Օրենքի և Հայաստանի Հանրապետության անունից կնքված և վավերացված պայմանագրերի դրույթներին համապատասխան եկամուտների ստացման աղբյուրի մոտ եկամտային հարկի պահում չի իրականացվում (գանձում չի կատարվում), ապա անհատ ձեռնարկատեր կամ նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձինք եկամտային հարկը հաշվարկում են յուրաքանչյուր ամիս` հիմք ընդունելով հարկային գործակալի համար սահմանված դրույքաչափերը, և յուրաքանչյուր ամսվա համար` մինչև այդ ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը, բացառապես էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնում են սույն հրահանգի հավելված 2-ում նշված արտաքին ձևով եկամտային հարկի ամսական պարզեցված հաշվարկ (հաշվետու ամսվա համախառն եկամտից կատարելով միայն սույն հրահանգի 13-րդ, 14-րդ և 16-րդ կետերում նշված նվազեցումները): Հարկի վճարների մուծումները նշված ժամկետից ուշացնելու համար տույժերը հաշվարկվում են «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածով նախատեսված չափերով:»:

28. Հրահանգի 78-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 3-րդ ենթակետով.

«3) ֆիզիկական անձինք, որոնց փոխարեն եկամտային հարկի հաշվարկը սույն հրահանգի 46-րդ կետով սահմանված կարգով ներկայացնում են հարկային գործակալները:»:

29. Հրահանգի 79-րդ կետի 3-րդ ենթակետում «հավելվածներ N 1-ի և N 2-ի ցանկերում» բառերը փոխարինել «հավելված N 1-ի ցանկում» բառերով:

30. Հրահանգի 99-րդ կետից հանել «, որոնք արտացոլվում են տվյալ ամիսը ներառող ամփոփ հաշվարկում» բառերը:

31. Հրահանգի 100-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«100. Օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից գործատուն իր միջոցների հաշվին կրում է վարձու աշխատողներին Օրենքն ուժի մեջ մտնելու տարվա յուրաքանչյուր ամսվա համար հաշվարկված աշխատավարձից պահված և վճարված եկամտային հարկի ամբողջ գումարի չափով լրացուցիչ պարտավորություն, եթե Օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո վարձու աշխատողից եկամտային հարկի պահումը հանգեցրել է մինչև Օրենքն ուժի մեջ մտնելը տվյալ վարձու աշխատողին հարկումից հետո վճարման ենթակա աշխատավարձի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մայիսի 31-ի N 692-Ն որոշմամբ սահմանած կարգով որոշվող մեծության նվազման: Նշված պատասխանատվության միջոցը չի կիրառվում այն դեպքերում, երբ տվյալ հաստիքային միավորի համար վարձու աշխատողը փոխարինվել է տվյալ գործատուի մոտ չաշխատող այլ վարձու աշխատողով:»:

32. Հրահանգի 103-րդ կետում.

1) 2-րդ ենթակետի «ա» պարբերությունից հանել «պայմանագրային հարաբերությունների ծագման հիմք հանդիսացող փաստաթղթերի (պայմանագիր, հրաման և այլն) տվյալները» բառերը,

2) 3-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունից հանել «(պետական գրանցման վկայականը հարկային մարմնին ժամանակավորապես հանձնելու)» և «(պետական գրանցման վկայականը հարկային մարմնից ստանալու)» բառերը:

33. Հրահանգի 1-ին, 2-րդ, 7-րդ, 8-րդ և 9-րդ հավելվածները շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

 

Հավելված 1

Հաստատված է ՀՀ

կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի

2013 թվականի հունվարի 21-ի N 22-Ն հրամանով

«Հավելված 1

Հաստատված է Հայաստանի Հանրապետության

կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի

2012 թվականի հունիսի 7-ի N 175-Ն հրամանով

ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԱՐԿ

Եկամտային հարկի ամսական

___ (տարի) __ (ամիս)

Փաստաթղթի մուտքագրման համար

---------------------------------------------

(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից)

Հարկ վճարողի անվանումը

Հարկ վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ)

 

               

Հաշվարկի ներկայացման ամսաթիվ`

Չափի միավոր` Դրամ

1. «Փաստաթղթի համարը» մասում նշվում է հարկային մարմնում հարկային գործակալի (կազմակերպություն, անհատ ձեռնարկատեր, նոտար) անձնական գործում տվյալ փաստաթղթի հերթական համարը, «Հարկ վճարողի անվանումը» տողում ինքնաշխատ լրացվում է կազմակերպության անվանումը և կազմակերպաիրավական ձևը (անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ նոտարի անունը, ազգանունը), իսկ «Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)» տողում` հարկ վճարողի հաշվառման համարը

 

Բաժին I. Գործատուի եկամտային հարկի և պարտադիր կուտակային վճարների հաշվարկ` ըստ աշխատողների

Աշխատողի (այդ թվում` վարձու աշխատողի) նույնականացման տվյալներ

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ստացման ենթակա (ստացված) եկամտի գումար

Վճարված ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստներ

Եկամտային հարկ

Պարտադիր կուտակային վճարներ

Ազգանուն

Անուն

Հանրային

ծառայու-թյունների

համարանիշ (ՀԾՀ)

Զբաղմունքների դասակարգչի կոդ

Կուտակային համակարգի մասնակցության կարգավիճակ

Աշխատավարձ (բազային եկամուտ)

Քաղաքացիա-իրավական պայմանագրով աշխատանքի վարձատրու-թյունը

Այլ հարկվող եկամուտը (բացի նպաստներից)

Հարկվող եկամտի նվազեցման գումար

Գործատուի միջոցներով վճարված նպաստների գումար

ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով վճարված նպաստների գումար

Ավելի վճարված նպաստի
գումարի հետպահում

Հարկի գումար

Աշխատա-վարձից

Քաղաքացիա-իրավական պայմանագրով աշխատանքի վարձատրու-թյունից

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

               

(     )

           
               

(     )

           
               

(     )

           
               

(     )

           
               

(     )

           
               

(     )

           

Բաժին 1.1 Դատարանի վճռի հիման վրա կամ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ հիմքերով վճարված եկամուտ

               

(     )

           
               

(     )

           

Զինծառայողներ և նրանց հավասարեցված անձինք 1.16

     

(     )

           

Ընդամենը

     

(     )

           

2. 1-ին բաժնում տրվում է հաշվետու ամսվա համար հարկային գործակալի (գործատուի) եկամտային հարկի և պարտադիր կուտակային վճարների հաշվարկը` ըստ բոլոր (վարձու) աշխատողների, յուրաքանչյուր (վարձու) աշխատողի համար լրացվում է մեկ տող (անկախ հաշվետու ամսում եկամուտներ ստանալու հանգամանքից)

3. [1.1], [1.2] և [1.3] սյունակներում ինքնաշխատ լրացվում են (վարձու) աշխատողի նույնականացման տվյալները. [1.1] և [1.2] սյունակներում` (վարձու) աշխատողի ազգանունը և անունը, [1.3] սյունակում` հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը (սոցիալական ապահովության քարտի համարը կամ սոցիալական ապահովության քարտ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը)

4. [1.4] սյունակում ինքնաշխատ լրացվում է (վարձու) աշխատողի զբաղմունքի (պաշտոնի, մասնագիտության) կոդը, [1.5] սյունակում ինքնաշխատ լրացվում է կենսաթոշակային համակարգում (վարձու) աշխատողի մասնակցության կոդը (0` կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակից չէ, 1՝ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի պարտադիր մասնակից է, 2՝ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի կամավոր մասնակից է, 3՝ կամավոր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակից է, 4 [1+3]՝ միաժամանակ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի պարտադիր մասնակից է և կամավոր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակից է, 5 [2+3]՝ միաժամանակ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի կամավոր մասնակից է և կամավոր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակից է)

5. [1.6] սյունակում նշվում է հաշվետու ամսվա համար վարձու աշխատողին հաշվեգրված աշխատավարձը և դրան հավասարեցված վճարումները (բազային եկամուտը), [1.7] սյունակում նշվում է հաշվետու ամսվա համար քաղաքացիաիրավական պայմանագրերով ծառայությունների մատուցման (աշխատանքի կատարման) դիմաց աշխատողին փաստացի վճարված եկամուտները (պայմանագրային եկամուտը), [1.8] սյունակում նշվում է (վարձու) աշխատողին վճարված [1.6] և [1.7] սյունակներում չընդգրկված և «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված դրույքաչափերով հարկվող այլ եկամուտները (այդ թվում՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված չափը գերազանցող առողջության ապահովագրության համար կատարված ապահովագրավճարները, աշխատողներին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված չափերից ավելի վճարված փոխհատուցման վճարները, աշխատողին վճարված օգնության գումարները), [1.9] սյունակում նշվում է հարկվող եկամտի օրենքով սահմանված չափերը չգերազանցող նվազեցումների (այդ թվում՝ կամավոր կուտակային վճարների) գումարները

6. [1.10] սյունակում նշվում են հաշվետու ամսում գործատուի միջոցներով վարձու աշխատողին վճարված ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների գումարները, [1.11] սյունակում նշվում են հաշվետու ամսում ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով վարձու աշխատողին վճարված ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների գումարները, [1.12] սյունակում նշվում են հաշվետու ամսում հղիության և ծննդաբերության արձակուրդն ընդհատվելու դեպքում վճարված նպաստի վերահաշվարկման արդյունքում ավելի վճարված նպաստի հետպահվող գումարները: Յուրաքանչյուր վարձու աշխատողի համար նշված սյունակներից որևէ մեկը լրացված լինելու դեպքում լրացվում (բացվում) է հետևյալ աղյուսակը`

Աշխատողի ազգանուն, անուն

Հանրային
ծառայությունների
համարանիշ (ՀԾՀ)

Նպաստների և հետպահման դասակարգման կոդ

Ժամանակավոր անաշխատունակության (հետպահման)

Նպաստի գումար կամ հետպահվող գումար

սկիզբ (օրը)

ավարտ (օրը)

           
           
           

Ընդամենը

 

7. «Նպաստների դասակարգման կոդը» սյունակում նշվում է ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների տեսակը կամ հետպահման դեպքը (կոդը). 1 - հիվանդության նպաստ, 2 - պրոթեզավորման նպաստ, 3 - առողջարանային բուժման նպաստ, 4 - հղիության և ծննդաբերության նպաստ, 5 - ընտանիքի հիվանդ անդամի խնամքի նպաստ, 6 - ավելի վճարված նպաստի գումարի հետպահումը

8. «Ժամանակավոր անաշխատունակության (հետպահման) / սկիզբը (օրը)» և «Ժամանակավոր անաշխատունակության (հետպահման) / ավարտը (օրը)» սյունակներում նշվում են ժամանակավոր անաշխատունակության կամ հետպահման ժամանակահատվածը, ընդ որում` եթե գործատուն, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստը վճարել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշման 5-րդ հավելվածի 9-րդ կետով սահմանված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկի հիման վրա (բացակայում է ժամանակավոր անաշխատունակության ժամանակահատվածի վերջը), ապա որպես ժամանակավոր անաշխատունակության ժամանակահատվածի վերջ լրացվում է յուրաքանչյուր անգամ ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկի գործատուին ներկայացնելու օրը` առանց փոփոխելու ժամանակավոր անաշխատունակության սկիզբը

9. «Նպաստի գումարը կամ հետպահվող գումարը» սյունակում նշվում է հաշվետու ամսում ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների վճարված գումարները կամ հաշվետու ամսում հղիության և ծննդաբերության արձակուրդն ընդհատվելու դեպքում վճարված նպաստի վերահաշվարկման արդյունքում ավելի վճարված նպաստի հետպահվող գումարները

10. [1.13] սյունակում ինքնաշխատ լրացվում է հաշվետու ամսում (վարձու) աշխատողի եկամտային հարկի գումարը հետևյալ հաշվարկներից ելնելով`

Հարկվող եկամուտ

Եկամտային հարկ

([1.6]+[1.7]+[1.8]+[1.9])+([1.10]+[1.11])<=120000

[1.13]=(([1.6]+[1.7]+[1.8]+[1.9])+([1.10]+[1.11]))x24.4%

120000<([1.6]+[1.7]+[1.8]+[1.9])+([1.10]+[1.11])<=2000000

[1.13]=29280+(([1.6]+[1.7]+[1.8]+[1.9])+([1.10]+[111])-120000)x26%

([1.6]+[1.7]+[1.8]+[1.9])+([1.10]+[1.11])>2000000

[1.13]=518080+(([1.6]+[1.7]+[1.8]+[1.9])+([1.10]+[1.11])-2000000)x36%

11. [1.14] և [1.15] սյունակներում ինքնաշխատ լրացվում են հաշվետու ամսվա համար վարձու աշխատողի աշխատավարձից (բազային եկամտից) և քաղաքացիաիրավական պայմանագրերով ծառայությունների մատուցման (աշխատանքի կատարման) դիմաց աշխատողին փաստացի վճարված եկամուտներից (պայմանագրային եկամտից) վճարման ենթակա պարտադիր կուտակային վճարների գումարը հետևյալ հաշվարկներից ելնելով`

Կարգավիճակ

Եկամտի տեսակ

Հաշվարկ

կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակից չէ ([1.5]=0)

բազային և (կամ) հարկվող եկամուտ ([1.6]>=0, [1.7]>=0)

[1.14]=0 և [1.15]=0

պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի պարտադիր մասնակից ([1.5]=1 կամ [1.5]=4)

միայն բազային եկամուտ ([1.6]>0 և [1.7]=0)

[1.14]=[1.6]x5%, եթե [1.6]<=500000, կամ` [1.14]=([1.6]-500000)x10%+25000, եթե [1.6]>500000, իսկ [1.15]=0

միայն հարկվող եկամուտ ([1.6]=0 և [1.7]>0)

[1.15]=[1.7]x5% (առանց պետության մասնակցության), իսկ [1.14]=0

բազային և հարկվող եկամուտ ([1.6]>0 և [1.7]>0)

[1.14]=[1.6]x5%, եթե [1.6]<=500000, կամ` [1.14]=([1.6]-500000)x10%+25000, եթե [1.6]>500000, իսկ [1.15]=[1.7])x5%

պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի կամավոր մասնակից ([1.5]=2 կամ [1.5]=5)

բազային և (կամ) հարկվող եկամուտ ([1.6]>0 և [1.7]=0, կամ` [1.6]=0 և [1.7]>0, կամ` [1.6]>0 և [1.7]>0)

[1.14]=[1.6]x5% և [1.15]=[1.7])x5% (առանց պետության մասնակցության)

կամավոր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակից ([1.5]=3 կամ [1.5]=5)

բազային և (կամ) հարկվող եկամուտ ([1.6]>=0, [1.7]>=0)

[1.14]=0 և [1.15]=0

12. Բաժին 1.1-ում ըստ տողերի անձնավորված լրացվում են դատարանի վճռի հիման վրա կամ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ հիմքերով վճարված աշխատավարձը, պայմանագրային եկամուտը, ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստը: [1.16] տողում լրացվում են զինծառայողների և նրանց հավասարեցված անձանց վերաբերյալ ամփոփ (ոչ անձնավորված) տվյալները

 

Բաժին II. Հարկվող այլ եկամուտներից եկամտային հարկի հաշվարկ

 

Եկամտի և քաղաքացիության կոդ

Եկամտի ընդհանուր
գումար

Դրույքաչափ
(%)

Եկամուտները ստացողների թվաքանակ

Եկամտային հարկի
գումար

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

         
         
         

Ընդամենը

 

13. 2-րդ բաժնում տրվում է հաշվետու ամսում տվյալ հարկային գործակալի կողմից բոլոր ֆիզիկական անձանց վճարված հարկվող այլ եկամուտներից եկամտային հարկի հաշվարկը, յուրաքանչյուր եկամտի տեսակի և քաղաքացիության համար լրացվում է մեկ տող

14. [2.1] սյունակում նշվում է հաշվետու ամսվա համար [2.2] սյունակում նշված եկամտի և եկամուտ ստացողների քաղաքացիության կոդը (ՀՀ քաղաքացի կամ օտարերկրացի` օտարերկրյա քաղաքացի, քաղաքացիություն չունեցող անձ), [2.2] սյունակում լրացվում է հաշվետու ամսվա համար հաշվեգրված այլ եկամտատեսակների գումարները (որոնք հարկվում են առանձին դրույքաչափերով), [2.3] սյունակում նշվում է ընտրված եկամտին և քաղաքացիության կոդին համապատասխանող եկամտային հարկի դրույքաչափը, [24] սյունակում նշվում է [2.2] սյունակում նշված եկամուտներ ստացողների թվաքանակը (հաշվարկում չի մասնակցում) և [2.5] սյունակում լրացվում է եկամտային հարկի գումարը ([2.5]=[2.2]x[2.3])

Եկամտի
տեսակ

Եկամտի կոդ

Դրույքաչափ

Եկամտի կոդ

Դրույքաչափ

ՀՀ քաղաքացի

Օտարերկրացի

1. Ռոյալթի

001

10%

101

10%

2. Տոկոս

002

10%

102

10%

3. Շահում

003

սանդղակ

103

սանդղակ

4. Մրցանակ

004

սանդղակ

104

սանդղակ

5. Նվիրատվություն, օգնություն

005

սանդղակ

105

սանդղակ

6. Ապահովագրական հատուցում

006

սանդղակ

106

5%

7. Գույքն օտարելու դիմաց եկամուտ

007

10%

107

x

8. Գույքի արժեքի հավելաճ

008

x

108

10%

9. Վարձավճար

009

10%

109

10%

10. Փոխադրման (ֆրախտի) դիմաց եկամուտ

010

սանդղակ

110

5%

11. Ֆիզ. անձի համար ապահովագրավճար

011

սանդղակ

111

սանդղակ

12. Կամավոր կենսաթոշակներ

012

10%

112

10%

13. Չհիմնավորված վճարումներ

013

11%

113

11%

14. Նվազեցման կատարման տարվան հաջորդող 12-ամսյա ժամանակահատվածում չվճարված պասիվ եկամուտներ

014

20%

114

20%

15. Այլ եկամուտներ

015

սանդղակ

115

սանդղակ

 

Բաժին III. Ամփոփ տվյալներ

Եկամտային
հարկի
գումար (հաշվարկված)

Եկամտային հարկից նվազեցվող նպաստների գումար (վճարված)

Ավելի վճարված նպաստների գումարների հետպահում

Եկամտային
հարկ
(վճարման ենթակա)

Պարտադիր կուտակային վճարներ (վճարման ենթակա)

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

 

(     )

     

15. 3-րդ բաժնում տրվում են հաշվետու ամսվա համար բոլոր (վարձու) աշխատողների եկամտային հարկի և պարտադիր կուտակային վճարների հաշվարկի ամփոփ տվյալները

16. [3.1] սյունակում ինքնաշխատ ([3.1]=[1.13]+[2.5]) լրացվում է հաշվետու ամսում հաշվարկված եկամտային հարկի ընդհանուր գումարը, [3.2] սյունակում ինքնաշխատ լրացվում է հաշվետու ամսում ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով վճարված և եկամտային հարկից նվազեցվող ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների ընդհանուր գումարը (եթե [3.1]>[1.11], ապա [3.2]=[1.11], հակառակ դեպքում [3.2]=[3.1]), [3.3] սյունակում ինքնաշխատ ([3.3]=[1.12]) լրացվում է հաշվետու ամսում ավելի վճարված հղիության և ծննդաբերության արձակուրդն ընդհատվելու դեպքում վճարված նպաստների վերահաշվարկման արդյունքում ավելի վճարված նպաստների հետպահվող ընդհանուր գումարը, [3.4] սյունակում ինքնաշխատ ([3.4]=[3.1]+[3.2]+[3.3]>=0) լրացվում է հաշվետու ամսվա համար վճարման ենթակա եկամտային հարկի ընդհանուր գումարը և [3.5] սյունակում ինքնաշխատ ([3.5]=[1.14]+[1.15]) լրացվում է հաշվետու ամսվա համար վճարման ենթակա պարտադիր կուտակային վճարների ընդհանուր գումարը

 

Հարկային գործակալի (գործատուի) պատասխանատու անձի (անձանց) ստորագրություն(ներ)

 

 

Հավելված 2

Հաստատված է ՀՀ

կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի

2013 թվականի հունվարի 21-ի N 22-Ն հրամանով

«Հավելված 2

Հաստատված է Հայաստանի Հանրապետության

կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի

2012 թվականի հունիսի 7-ի N 175-Ն հրամանով

ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ՀԱՇՎԱՐԿ

Եկամտային հարկի ամսական

_____ (տարի) _____ (ամիս)

       Փաստաթղթի մուտքագրման համար       

(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից)

Աշխատողի նույնականացման տվյալներ

Ազգանուն

                      

Անուն

 

Հանրային ծառայությունների համարանիշ (ՀԾՀ)

 

Հաշվարկի ներկայացման ամսաթիվ`

Չափի միավոր` Դրամ

1. «Փաստաթղթի համարը» մասում նշվում է հարկային մարմնում աշխատողի անձնական գործում տվյալ փաստաթղթի հերթական համարը, իսկ հետագա տողերում ինքնաշխատ լրացվում են ֆիզիկական անձի նույնականացման տվյալները. «Ազգանունը» և «Անունը» տողերում` աշխատողի ազգանունը և անունը, «Հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀԾՀ)» տողում` աշխատողի հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը (սոցիալական ապահովության քարտի համարը կամ սոցիալական ապահովության քարտ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը)

 

Բաժին I. Աշխատողի (այդ թվում` վարձու աշխատողի) եկամտային հարկի և պարտադիր կուտակային վճարների հաշվարկ` ըստ գործատուների

 

Գործատուի նույնակա-նացման տվյալներ

Հաշվետու ժամանակաշրջանում
ստացման ենթակա (ստացված)
եկամտի գումար

Եկամտային հարկ

Պարտադիր կուտակային վճարներ

Հարկ վճարողի
անվանում

ՀՎՀՀ

Զբաղմունքների դասակարգիչ

Կուտակային համակարգի մասնակ-ցության կարգավիճակ

Աշխա-տավարձ

Քաղաքացիա-իրավական պայմանագրով աշխատանքի վարձատրություն
Այլ հարկվող եկամուտ

Ստացված ժամանակավոր անաշխատու-նակության նպաստներ

Այլ հարկվող եկամուտ

Հարկվող եկամտի նվազեցման գումար

Հարկի գումար

Աշխատա-վարձից

Քաղաքա-ցիաիրավական պայմանագրով աշխատանքի վարձա-տրությունից

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

               

(    )

     
               

(    )

     
               

(    )

     
               

(    )

     
               

(    )

     

Ընդամենը

       

(    )

     

2. 1-ին բաժնում տրվում է հաշվետու ամսվա համար (վարձու) աշխատողի եկամտային հարկի և պարտադիր կուտակային վճարների հաշվարկը` ըստ բոլոր գործատուների (կազմակերպություն, անհատ ձեռնարկատեր, նոտար), յուրաքանչյուր գործատուի համար լրացվում է մեկ տող

3. [1.1] և [1.2] սյունակներում լրացվում են գործատուների նույնականացման տվյալները. [1.1] սյունակում` ինքնաշխատ լրացվում է կազմակերպության անվանումը և կազմակերպաիրավական ձևը (անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ նոտարի անունը, ազգանունը), իսկ [1.2] տողում` հարկ վճարողի հաշվառման համարը

4. [1.3] սյունակում ինքնաշխատ լրացվում է տվյալ գործատուի (վարձու) աշխատողի զբաղմունքի (պաշտոնի, մասնագիտության) կոդը, [1.4] սյունակում ինքնաշխատ լրացվում է կենսաթոշակային համակարգում (վարձու) աշխատողի մասնակցության կոդը (0` կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակից չէ, 1՝ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի պարտադիր մասնակից է, 2՝ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի կամավոր մասնակից է, 3՝ կամավոր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակից է, 4 [1+3]՝ միաժամանակ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի պարտադիր մասնակից է և կամավոր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակից է, 5 [2+3]՝ միաժամանակ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի կամավոր մասնակից է և կամավոր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակից է)

5. [1.5] սյունակում նշվում է հաշվետու ամսվա համար տվյալ գործատուի վարձու աշխատողին հաշվեգրված աշխատավարձը և դրան հավասարեցված վճարումները (բազային եկամուտը), [1.6] սյունակում նշվում է հաշվետու ամսվա համար քաղաքացիաիրավական պայմանագրերով ծառայությունների մատուցման (աշխատանքի կատարման) դիմաց աշխատողին փաստացի վճարված եկամուտները (պայմանագրային եկամուտը), [1.7] սյունակում նշվում է վարձու աշխատողի ստացած ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների գումարները (ամբողջությամբ վճարվում են գործատուի միջոցների հաշվին, որոնք բյուջեից փոխհատուցման ենթակա չեն)

6. Վարձու աշխատողի համար [1.7] սյունակի լրացված լինելու դեպքում լրացվում (բացվում) է հետևյալ աղյուսակը`

Նպաստների և հետպահված նպաստներից վճարված եկամտային հարկի դասակարգման կոդ

Ժամանակավոր անաշխատունակության (հետպահման)

Նպաստի գումար կամ նպաստի հետպահվող գումարից վճարված եկամտային հարկի գումար

սկիզբ (օրը)

ավարտ (օրը)

       
       
       

Ընդամենը

 

7. «Նպաստների և հետ պահվող նպաստներից վճարված եկամտային հարկի դասակարգման կոդ» սյունակում նշվում է ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների տեսակը կամ հետ պահված նպաստներից պահված եկամտային հարկի վճարման դեպքը (կոդը). 1 - հիվանդության նպաստ, 2 - պրոթեզավորման նպաստ, 3 - առողջարանային բուժման նպաստ, 4 - հղիության և ծննդաբերության նպաստ, 5 - ընտանիքի հիվանդ անդամի խնամքի նպաստ, 6 - ավելի վճարված նպաստի գումարից վճարված եկամտային հարկ

8. «Ժամանակավոր անաշխատունակության (հետպահման) / սկիզբը (օրը)» և «Ժամանակավոր անաշխատունակության (հետպահման) / ավարտը (օրը)» սյունակներում նշվում են ժամանակավոր անաշխատունակության կամ հետպահման ժամանակահատվածը, ընդ որում` եթե գործատուն, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստը վճարել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշման 5-րդ հավելվածի 9-րդ կետով սահմանված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկի հիման վրա (բացակայում է ժամանակավոր անաշխատունակության ժամանակահատվածի վերջը), ապա որպես ժամանակավոր անաշխատունակության ժամանակահատվածի վերջ լրացվում է յուրաքանչյուր անգամ ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկի գործատուին ներկայացնելու օրը` առանց փոփոխելու ժամանակավոր անաշխատունակության սկիզբը

9. «Նպաստի գումար կամ նպաստի հետպահվող գումարից վճարված եկամտային հարկի գումար» սյունակում նշվում է հաշվետու ամսում ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների վճարված գումարները կամ հաշվետու ամսում հղիության և ծննդաբերության արձակուրդն ընդհատվելու դեպքում վճարված նպաստի վերահաշվարկման արդյունքում ավելի վճարված եկամտային հարկի վերականգնման գումարները

10. [1.8] սյունակում նշվում է (վարձու) աշխատողին վճարված` [1.5], [1.6] և [1.7] սյունակներում չընդգրկված և «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված դրույքաչափերով հարկվող այլ եկամուտները (այդ թվում՝ աշխատողին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված չափը գերազանցող առողջության ապահովագրության համար կատարված ապահովագրավճարները, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված չափերից ավելի վճարված փոխհատուցման վճարները, աշխատողին վճարված օգնության գումարները), [1.9] սյունակում նշվում է հարկվող եկամտի օրենքով սահմանված չափերը չգերազանցող նվազեցումների (այդ թվում՝ կամավոր կուտակային վճարների) գումարները

11. [1.10] սյունակում ինքնաշխատ լրացվում է հաշվետու ամսում տվյալ գործատուի (վարձու) աշխատողի եկամտային հարկի գումարը հետևյալ հաշվարկներից ելնելով`

Հարկվող եկամուտ

Եկամտային հարկ

[1.5]+[1.6]+[1.7]+[1.8]+ [1.9]<=120000

[1.10]=([1.5]+[1.6]+[1.7]+[1.8]+ [1.9])x24.4%

120000<[1.5]+[1.6]+[1.7]+[1.8]+ [1.9]<=2000000

[1.10]=29280+(([1.5]+[1.6]+[1.7]+[1.8]+ [1.9])-120000)x26%

[1.5]+[1.6]+[1.7]+[1.8]+ [1.9]>2000000

[1.10]=518080+(([1.5]+[1.6]+[1.7]+[1.8]+ [1.9])-2000000)x36%

12. [1.11] և [1.12] սյունակներում ինքնաշխատ լրացվում են հաշվետու ամսվա համար վարձու աշխատողի աշխատավարձից (բազային եկամտից) և քաղաքացիաիրավական պայմանագրերով ծառայությունների մատուցման (աշխատանքի կատարման) դիմաց աշխատողին փաստացի վճարված եկամուտներից (պայմանագրային եկամտից) վճարման ենթակա պարտադիր կուտակային վճարների գումարը հետևյալ հաշվարկներից ելնելով`

Կարգավիճակ

Եկամտի տեսակ

Հաշվարկ

կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակից չէ ([1.4]=0)

բազային և (կամ) հարկվող եկամուտ ([1.5]>=0, [1.6]>=0)

[1.11]=0 և [1.12]=0

պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի պարտադիր մասնակից ([1.4]=1 կամ [1.4]=4)

միայն բազային եկամուտ ([1.5]>0 և [1.6]=0)

[1.11]=[1.5]x5%, եթե [1.5]<=500000, կամ`
([1.5]-500000)x10%+25000, եթե [1.5]>500000, իսկ [1.12]=0

միայն հարկվող եկամուտ ([1.5]=0 և [1.6]>0)

[1.12]=[1.6]x5% (առանց պետության մասնակցության), իսկ [1.11]=0

բազային և հարկվող եկամուտ ([1.5]>0 և [1.6]>0)

[1.11]=[1.5]x5%, եթե [1.5]<=500000, կամ`
([1.5]-500000)x10%+25000, եթե [1.5]>500000, իսկ [1.12]=[1.6]x5%

պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի կամավոր մասնակից ([1.4]=2 կամ [1.4]=5)

բազային և (կամ) հարկվող եկամուտ ([1.5]>0 և [1.6]=0, կամ` ([1.5]=0 և [1.6]>0 կամ` ([1.5]>0 և [1.6]>0)

[1.11]=[1.5]x5% և [1.12]=[1.6]x5% (առանց պետության մասնակցության)

կամավոր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակից ([1.4]=3 կամ [1.4]=5)

բազային և (կամ) հարկվող եկամուտ ([1.5]>=0, [1.6]>=0)

[1.11]=0 և [1.12]=0

 

Բաժին II. Հարկվող այլ եկամուտներից եկամտային հարկի հաշվարկ

 

Եկամտի և քաղաքացիության կոդ

Եկամտի ընդհանուր
գումար

Դրույքաչափ

(%)

Եկամուտները վճարողների թվաքանակ

Եկամտային հարկի
գումար

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

         
         
         
         
         

Ընդամենը

 

13. 2-րդ բաժնում տրվում է հաշվետու ամսում բոլոր տնտեսավարող սուբյեկտներից տվյալ ֆիզիկական անձի ստացած հարկվող այլ եկամուտներից եկամտային հարկի հաշվարկը, յուրաքանչյուր եկամտի տեսակի և քաղաքացիության համար լրացվում է մեկ տող

14. [2.1] սյունակում նշվում է հաշվետու ամսվա համար [2.2] սյունակում նշված եկամտի և եկամուտը ստացողի քաղաքացիության կոդը (ՀՀ քաղաքացի կամ օտարերկրացի` օտարերկրյա քաղաքացի, քաղաքացիություն չունեցող անձ), [2.2] սյունակում լրացվում է հաշվետու ամսվա համար հաշվեգրված այլ եկամտատեսակների գումարները (որոնք հարկվում են առանձին դրույքաչափերով), [2.3] սյունակում նշվում է ընտրված եկամտին և քաղաքացիության կոդին համապատասխանող եկամտային հարկի դրույքաչափը, [2.4] սյունակում նշվում է [2.2] սյունակում նշված եկամուտներ վճարողների թվաքանակը (հաշվարկում չի մասնակցում) և [2.5] սյունակում լրացվում է եկամտային հարկի գումարը ([2.5]=[2.2]x[2.3])

Եկամտի
տեսակ

Եկամտի կոդ

Դրույքաչափ

Եկամտի կոդ

Դրույքաչափ

ՀՀ քաղաքացի

Օտարերկրացի

1. Ռոյալթի

001

10%

101

10%

2. Տոկոս

002

10%

102

10%

3. Շահում

003

սանդղակ

103

սանդղակ

4. Մրցանակ

004

սանդղակ

104

սանդղակ

5. Նվիրատվություն, օգնություն

005

սանդղակ

105

սանդղակ

6. Ապահովագրական հատուցում

006

սանդղակ

106

5%

7. Գույքն օտարելու դիմաց եկամուտ

007

10%

107

x

8. Գույքի արժեքի հավելաճ

008

x

108

10%

9. Վարձավճար

009

10%

109

10%

10. Փոխադրման (ֆրախտի) դիմաց եկամուտ

010

սանդղակ

110

5%

11. Ֆիզ. անձի համար ապահովագրավճար

011

սանդղակ

111

սանդղակ

12. Կամավոր կենսաթոշակներ

012

10%

112

10%

13. Այլ եկամուտներ

013

սանդղակ

113

սանդղակ

 

Բաժին III. Ամփոփ տվյալներ

 

Եկամտային
հարկի
գումար
(հաշվարկված)

Հետ պահված նպաստների գումարներից վճարված եկամտային հարկի վերականգնում

Եկամտային
հարկ (վճարման ենթակա)

Պարտադիր կուտակային վճարներ` ընդամենը

3.1

3.2

3.3

3.4

 

(    )

   

15. 3-րդ բաժնում տրվում են հաշվետու ամսում բոլոր գործատուներից տվյալ ֆիզիկական անձի ստացած (ստացման ենթակա) հարկվող եկամուտներից եկամտային հարկի և պարտադիր կուտակային վճարների հաշվարկի ամփոփ տվյալները

16. [3.1] սյունակում ինքնաշխատ ([3.1]=[1.10]+[2.5]) լրացվում է հաշվետու ամսվա համար հաշվարկված եկամտային հարկի ընդհանուր գումարը, [3.2] սյունակում լրացվում է հետ պահված նպաստներից վճարված եկամտային հարկի վերականգնման գումարը, [3.3] սյունակում ինքնաշխատ ([3.3]=[3.1]+[3.2] լրացվում է հաշվետու ամսվա համար վճարման ենթակա եկամտային հարկի ընդհանուր գումարը [3.4] սյունակում ինքնաշխատ ([3.4]=[1.11]+[1.12]) լրացվում է հաշվետու ամսվա համար վճարման ենթակա պարտադիր կուտակային վճարների հանրագումարը

 

Հարկ վճարողի ստորագրություն

 

 

Հավելված 3

Հաստատված է Հայաստանի Հանրապետության

կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի

2013 թվականի հունվարի 21-ի N 22-Ն հրամանով

«Հավելված 7

Հաստատված է Հայաստանի Հանրապետության

կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի

2012 թվականի հունիսի 7-ի N 175-Ն հրամանով

ՀԱՇՎԱՐԿ

Տարեկան եկամուտների մասին

_______ (տարի)

Փաստաթղթի մուտքագրման համար

------------------------------------------------------

(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից)

Ֆիզիկական անձի նույնականացման տվյալներ

Ազգանուն

    Անուն  

Հանրային ծառայությունների համարանիշ (ՀԾՀ)

                   

Կուտակային համակարգի մասնակցության կարգավիճակ

Հարկ վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ)

               

Հաշվարկի ներկայացման ամսաթիվ`

Չափի միավոր` Դրամ

1. «Փաստաթղթի համարը» մասում նշվում է հարկային մարմնում ֆիզիկական անձի (անհատ ձեռնարկատեր, նոտար, ինքնազբաղված անձ) անձնական գործում տվյալ փաստաթղթի հերթական համարը, իսկ հետագա տողերում նշվում են ֆիզիկական անձի նույնականացման տվյալները

2. «Հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀԾՀ)» տողում նշվում է ֆիզիկական անձի հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը (սոցիալական ապահովության քարտի համարը կամ սոցիալական ապահովության քարտ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը), որի հիման վրա «Ազգանունը» և «Անունը» տողերում ինքնաշխատ լրացվում է աշխատողի ազգանունը և անունը

3. «Կուտակային համակարգի մասնակիցը» տողում նշվում է կենսաթոշակային համակարգում ֆիզիկական անձի մասնակցության կոդը (0` կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակից չէ, 1՝ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի պարտադիր մասնակից է, 2՝ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի կամավոր մասնակից է, 3՝ կամավոր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակից է, 4 [1+3]՝ միաժամանակ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի պարտադիր մասնակից է և կամավոր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակից է, 5 [2+3]՝ միաժամանակ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի կամավոր մասնակից է և կամավոր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակից է)

4. «Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)» տողում նշվում է հարկ վճարողի հաշվառման համարը (առկայության դեպքում)

 

Բաժին I. Ծառայությունների մատուցման (աշխատանքների կատարման) քաղաքացիաիրավական պայմանագրերից, աշխատանքային պայմանագրերից եկամուտներ և ծախսեր

 

1. Քաղաքացիաիրավական պայմանագրերով վարձատրություն

[1.1]  

2. Քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի գծով ծախսեր՝

[1.2]

(   )

1) նյութական ծախսեր

[1.21 ]

(   )

2) վարձավճարներ

[1.22 ]

(   )

3) չփոխհատուցվող (չհաշվանցվող) հարկեր, տուրքեր և պարտադիր այլ վճարներ

[1.23 ]

(   )

4) բանկային ծառայությունների համար վճարներ

[1.24 ]

(   )

5) դատական ծախսեր

[1.25 ]

(   )

6) գործուղման ծախսեր

[1.26 ]

(   )

7) պատճառած վնասի հատուցում

[1.27 ]

(   )

8) տույժեր, տուգանքներ և գույքային այլ սանկցիաներ

[1.28 ]

(   )

9) աուդիտորական, իրավաբանական, խորհրդատվական, տեղեկատվական ծախսեր

[1.29 ]

(   )

10) այլ ծախսեր

[1.210 ]

(   )

3. Քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի գծով արդյունք

[1.3]  

4. Աշխատավարձ

[1.4]  

5. Այլ հարկվող եկամուտ

[1.5]  

6. Քաղաքացիաիրավական և աշխատանքային պայմանագրերի գծով արդյունք

[1.6]  

5. 1-ին բաժնում նշվում են ծառայությունների մատուցման (աշխատանքների կատարման) քաղաքացիաիրավական պայմանագրերից ստացած եկամուտները և ծախսերը, աշխատանքային պայմանագրերից ստացման ենթակա աշխատավարձը և այդ պայմանագրերի շրջանակներում ստացած այլ եկամուտները (արդյունքը), ընդ որում՝ ռեզիդենտը հաշվի է առնում ՀՀ տարածքում և դրա սահմաններից դուրս ստացման ենթակա (ստացված) եկամուտները, ոչ ռեզիդենտը հաշվի է առնում հայաստանյան աղբյուրներից ստացման ենթակա (ստացված) եկամուտները, իսկ նվազեցվող եկամուտները հաշվի չեն առնվում

6. [1.1] և [1.2] տողերում նշվում են ծառայությունների մատուցման (աշխատանքների կատարման) քաղաքացիաիրավական պայմանագրերից ստացած եկամուտները (վարձատրությունը) և դրանց գծով կատարված ծախսերը (տող[1.2]=տող[1.21 ]+ տող[1.22 ]+…+տող[1.210 ], ընդ որում՝ [1.28 ] տողում չեն նշվում ՀՀ պետական կամ համայնքների բյուջեներ, ինչպես նաև եկամտային հարկի և պարտադիր կուտակային վճարների գծով գանձվող տույժերը, տուգանքները և գույքային այլ սանկցիաները), իսկ [1.3] տողում լրացվում է ծառայությունների մատուցման (աշխատանքների կատարման) քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի գծով արդյունքը (տող[1.3]=տող[1.1]+տող[1.2]), ընդ որում` եթե արդյունքը բացասական է, ապա գումարը նշվում է փակագծերի մեջ և սույն հաշվարկի հետագա հաշվարկներում հաշվի չի առնվում

7. [1.4] տողում նշվում են աշխատանքային պայմանագրերից ստացման ենթակա աշխատավարձը (բազային եկամուտ)

8. [1.5] տողում նշվում են գործատուներից ստացված այլ եկամուտները (այդ թվում՝ ստացած նյութական օգնության գումարները), որոնք հարկվում են տարեկան սանդղակով

9. [1.6] տողում լրացվում է ծառայությունների մատուցման (աշխատանքների կատարման) քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի, աշխատավարձի գծով դրական արդյունքը (տող[1.6]=(տող[1.3]+տող[1.4])+տող[1.5])

 

Բաժին II. Քաղաքացիաիրավական այլ պայմանագրերից եկամուտներ և եկամտային հարկ

 

Եկամուտների տեսակ

Եկամուտ [2.1]

Դրույքաչափ [2.2]

Հարկ [2.3]

1. Ռոյալթի

[2.4]  

10%

 

2. Տոկոս

[2.5]  

10%

 

3. Վարձավճար

[2.6]  

10%

 

4. Գույքի օտարման դիմաց եկամուտ

[2.7]  

10%

 

Ընդամենը [2.8]

   

10. 2-րդ բաժնում նշվում են հարկային գործակալ չհանդիսացողներից քաղաքացիաիրավական այլ պայմանագրերից ստացած եկամուտները (ռոյալթի, տոկոս, վարձավճար, գույքի օտարման դիմաց եկամուտ), որոնք հարկվում են առանձին դրույքաչափերով, ընդ որում՝ ռեզիդենտը հաշվի է առնում ՀՀ տարածքում և դրա սահմաններից դուրս ստացված եկամուտները, ոչ ռեզիդենտը հաշվի է առնում հայաստանյան աղբյուրներից ստացված եկամուտները

11. [2.1] սյունակում նշվում են հարկային գործակալ չհանդիսացողներից անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց ստացած` ռոյալթիները (տող [2.4]), տոկոսները (տող [2.5]) և վարձակալության դիմաց հատուցումը (վարձավճարները՝ տող [2.6]), ինչպես նաև անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող կառուցապատողի կողմից անշարժ գույքի` օրենքով սահմանված չափը գերազանցող տարածքների օտարումից եկամուտը (տող [2.7]), այնուհետև՝ [2.2] սյունակում նշված են եկամուտների այդ տեսակների համար եկամտային հարկի դրույքաչափերը և [2.3] սյունակում լրացվում է [2.4], [2.5], [2.6] և [2.7] տողերում նշված եկամտից հաշվարկված եկամտային հարկի գումարները (սյունակ[2.3]=սյունակ[2.1]xսյունակ[2.2])

12. [2.8] տողում (սյունակ[2.3]) լրացվում է [2.4], [2.5], [2.6] և [2.7] տողերում նշված եկամուտներից հաշվարկված եկամտային հարկի ընդհանուր գումարը (տող[2.8]=տող[2.4]+տող[2.5]+տող[2.6]+տող[2.7])

 

Բաժին III. Ձեռնարկատիրական գործունեությունից եկամուտներ և ծախսեր

 

1. Ձեռնարկատիրական (նոտարական) գործունեությունից եկամուտներ

[3.1]  

2. Ձեռնարկատիրական (նոտարական) գործունեության գծով ծախսեր`

[3.2]

(   )

1) նյութական ծախսեր

[3.21 ]

(   )

2) ամորտիզացիոն մասհանումներ

[3.22 ]

(   )

3) վարձավճարներ

[3.23 ]

(   )

4) ապահովագրական վճարներ (այդ թվում՝ բժշկական ապահովագրության գծով)

[3.24 ]

(   )

5) չփոխհատուցվող (չհաշվանցվող) հարկեր, տուրքեր և պարտադիր այլ վճարներ

[3.25 ]

(   )

6) վարկերի և այլ փոխառությունների տոկոսներ

[3.26 ]

(   )

7) բանկային ծառայությունների համար վճարներ

[3.27 ]

(   )

8) գովազդային ծախսեր

[3.28 ]

(   )

9) ներկայացուցչական ծախսեր

[3.29 ]

(   )

10) դատական ծախսեր

[3.210 ]

(   )

11) գործուղման ծախսեր

[3.211 ]

(   )

12) պատճառած վնասի հատուցում

[3.212 ]

(   )

13) տույժեր, տուգանքներ և գույքային այլ սանկցիաներ

[3.213 ]

(   )

14) աուդիտորական, իրավաբանական, խորհրդատվական, տեղեկատվական ծախսեր

[3.214 ]

(   )

15) նախորդ 3 տարում պակաս ցույց տրված ծախսեր

[3.215 ]

(   )

16) այլ ծախսեր

[3.216 ]

(   )

3. Նախորդ տարվանից փոխանցված ձեռնարկատիրական գործունեությունից հարկային վնաս

[3.3]

(   )

4. Ձեռնարկատիրական (նոտարական) գործունեության գծով արդյունք

[3.4]  

5. Շրջանառության հարկով հարկվող գործունեությունից եկամուտ

[3.5]  

6. Շրջանառության հարկով հարկվող գործունեության գծով ծախսեր

[3.6]

(   )

7. Շրջանառության հարկով հարկվող գործունեության գծով արդյունք

[3.7]  

8. Շրջանառության հարկով հարկվող նոտարական գործունեությունից եկամուտ

[3.8]  

9. Շրջանառության հարկով հարկվող նոտարական գործունեության գծով ծախսեր

[3.9]

(   )

10. Շրջանառության հարկով հարկվող նոտարական գործունեության գծով արդյունք

[3.10]  

11. Հաստատագրված վճարներով հարկվող գործունեությունից եկամուտ

[3.11]  

12. Հաստատագրված վճարներով հարկվող գործունեության գծով ծախսեր

[3.12]

(   )

13. Հաստատագրված վճարներով հարկվող գործունեության գծով արդյունք

[3.13]  

14. Արտոնագրային վճարներով հարկվող գործունեությունից եկամուտ

[3.14]  

15. Արտոնագրային վճարներով հարկվող գործունեության գծով ծախսեր

[3.15]

(   )

16. Արտոնագրային վճարներով հարկվող գործունեության գծով արդյունք

[3.16]  

17. Շրջանառության հարկով, հաստատագրված (արտոնագրային) վճարներով հարկվող գործունեությունից արդյունք

[3.17]  

18. Շրջանառության հարկով, հաստատագրված (արտոնագրային) վճարներով հարկվող գործունեությունից հարկ

[3.18]  

13. 3-րդ բաժնում նշվում են ձեռնարկատիրական (նոտարական) գործունեությունից («Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրենքով և/կամ «Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքով, և/կամ «Արտոնագրային վճարների մասին» ՀՀ օրենքի հավելված N 7-ով սահմանված գործունեությունից) ստացման ենթակա եկամուտները, ընդ որում՝ ռեզիդենտը հաշվի է առնում ՀՀ տարածքում և դրա սահմաններից դուրս ստացման ենթակա եկամուտները, ոչ ռեզիդենտը հաշվի է առնում հայաստանյան աղբյուրներից ստացման ենթակա եկամուտները

14. [3.1] և [3.2] տողերում նշվում են ընդհանուր կարգով հարկվող (եկամտային հարկ և/կամ ավելացված արժեքի հարկ) ձեռնարկատիրական (նոտարական) գործունեությունից ստացման ենթակա եկամուտները և կատարված ծախսերը (տող[3.2]=տող[3.21]+տող[3.22]+…+տող[3.216], ընդ որում՝ [3.213] տողում չեն նշվում ՀՀ պետական կամ համայնքների բյուջեներ, ինչպես նաև եկամտային հարկի և պարտադիր կուտակային վճարների գծով գանձվող տույժերը, տուգանքները և գույքային այլ սանկցիաները), [3.3] տողում նշվում է ընդհանուր կարգով հարկվող միայն ձեռնարկատիրական գործունեությունից նախորդ տարվանից փոխանցված հարկային վնասը (նոտարների համար այս տողը =0), իսկ [3.4] տողում լրացվում է ձեռնարկատիրական (նոտարական) գործունեության գծով արդյունքը (տող[3.4]= (տող[3.1]+տող[3.2])+տող[3.3]), ընդ որում` եթե արդյունքը բացասական է, ապա [3.4] տողում գումարը նշվում է փակագծերի մեջ և միայն ձեռնարկատիրական գործունեության մասով ստացված հարկային վնասը տեղափոխվում է հաջորդ տարի

15. [3.5], [3.6] և [3.7] տողերում նշվում են «Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված ստացման ենթակա եկամուտները (բացառությամբ նոտարական գործունեությունից), դրանց գծով կատարված ծախսերը, այլ նվազեցումները և շրջանառության հարկով հարկվող գործունեության գծով արդյունքը, [3.8], [3.9] և [3.10] տողերում նշվում են «Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված նոտարական գործունեությունից ստացման ենթակա եկամուտները, դրանց գծով կատարված ծախսերը, այլ նվազեցումները և շրջանառության հարկով հարկվող նոտարական գործունեության գծով արդյունքը, [3.11], [3.12] և [3.13] տողերում նշվում են «Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաստատագրված վճարներով հարկվող գործունեությունից ստացման ենթակա եկամուտները, դրանց գծով կատարված ծախսերը և հաստատագրված վճարներով հարկվող գործունեության գծով արդյունքը, [3.14], [3.15] և [3.16] տողերում նշվում են «Արտոնագրային վճարների մասին» ՀՀ օրենքի հավելված N 7-ով սահմանված արտոնագրային վճարներով հարկվող գործունեությունից ստացման ենթակա եկամուտները, դրանց գծով կատարված ծախսերը («Արտոնագրային վճարների մասին» ՀՀ օրենքի հավելվածներ N 1-ում ընդգրկված գործունեության տեսակների գծով եկամուտները և ծախսերը եկամտային հարկի հաշվարկում հաշվի չեն առնվում) և արտոնագրային վճարներով հարկվող գործունեության գծով արդյունքը, ընդ որում` եթե արդյունքները բացասական են, ապա [3.7], [3.10], [3.13] և [3.16] տողերում գումարները նշվում են փակագծերի մեջ և սույն հաշվարկի հետագա հաշվարկներում հաշվի չեն առնվում, իսկ [3.17] տողում լրացվում է շրջանառության հարկով և հաստատագրված (արտոնագրային) վճարներով հարկվող գործունեության գծով դրական արդյունքը (տող[3.17] = տող[3.7] +տող[3.10]+ տող[3.13]+տող[3.16])

16. [3.18] տողում նշվում են շրջանառության հարկով և հաստատագրված (արտոնագրային) վճարներով հարկվող գործունեությունից հաշվարկված եկամտային հարկի ընդհանուր գումարը (յուրաքանչյուր ամսվա հաշվով 5 հազ. դրամ)

 

Բաժին IV. Տարեկան եկամտային հարկի հաշվարկ

 

1. Ընդհանուր կարգով հարկվող գործունեության գծով դրական արդյունք

[4.1]  

2. Կամավոր կուտակային վճարներ

[4.2]

( )

3. Հարկվող եկամուտ

[4.3]  

4. Հարկվող եկամտից եկամտային հարկ

[4.4]  

5. Տարվա համար հաշվարկված եկամտային հարկ

[4.5]  

6. Հարկային գործակալների կողմից պահված հարկի գումար

[4.6]

( )

7. Այլ պետություններում պահված հարկի գումար

[4.7]  

8. Այլ պետություններում պահված հարկի գումարի հաշվանցվող մաս

[4.8]

( )

9. Հարկային արտոնությունների գումար

[4.9]

( )

10. Ընդամենը նվազեցման ենթակա տարեկան եկամտային հարկի գումար

[4.10]

( )

11. Ենթակա է վճարման կամ վերադարձման (հաշվանցման)

[4.11]  

12. Հաջորդ տարվա կանխավճարների եռամսյակային գումար

[4.12]  

17. 4-րդ բաժնում տրվում է եկամտային հարկի հաշվարկը

18. [4.1] տողում լրացվում է քաղաքացիաիրավական և աշխատանքային պայմանագրերի գծով արդյունքի (տող[1.5]), ինչպես նաև ընդհանուր կարգով հարկվող ձեռնարկատիրական (նոտարական) գործունեության գծով դրական արդյունքի (տող[3.4]>0) հանրագումարը (տող[4.1]=տող[1.5]+տող[3.4])

19. [4.2] տողում լրացվում են ընդհանուր կարգով հարկվող գործունեության հարկվող եկամտից նվազեցվող կամավոր կուտակային վճարների նվազեցվող գումարը (ոչ ավելի, քան` տող[4.1]-տող[4.1]:1.05) և [4.3] տողում լրացվում է հարկվող եկամտի գումարը ([4.3]=[4.1]+[4.2])

20. [4.4] տողում լրացվում է եկամտային հարկի ընդհանուր գումարը հետևյալ հաշվարկներից ելնելով`

 

Հարկվող եկամուտը

Եկամտային հարկը

[4.3]<=1440000

[4.4]= [4.3]x24.4%

[4.3]>1440000

[4.4]=351360+([4.3]-1440000)x26%

21. [4.5] տողում լրացվում է տարվա համար հաշվարկված եկամտային հարկի հանրագումարը (տող[4.5]=տող[2.8]+տող[3.18]+տող[4.4])

22. [4.6] տողում նշվում է (հարկային գործակալների կողմից տրված տեղեկանքների հիման վրա) եկամտի վճարման աղբյուրի մոտ պահված (գանձված) եկամտային հարկի գումարը, [4.7] և [4.8] տողերում նշվում են այլ պետություններում՝ դրանց օրենսդրությանը համապատասխան պահված (գանձված) հարկը (օտարերկրյա պետության հարկային մարմնի կողմից վավերացված տեղեկանքի հիման վրա) և հարկի այն գումարը, որի չափով ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան ենթակա է նվազեցման տարեկան եկամտային հարկը, [4.9] տողում նշվում է օրենքով սահմանված հարկային արտոնությունների ընդհանուր գումարը, իսկ [4.10] տողում լրացվում է տարեկան եկամտային հարկից նվազեցման ենթակա գումարը (տող[4.10]=տող[4.6]+տող[4.8]+տող[4.9])

23. [4.11] տողում լրացվում է ՀՀ պետական բյուջե վճարման կամ ՀՀ պետական բյուջեից վերադարձման (հաշվանցման) ենթակա եկամտային հարկի գումարը (տող[4.11]=տող[4.5]+տող[4.10], ընդ որում` եթե արդյունքը բացասական է, ապա [4.11] տողում գումարը նշվում է փակագծերի մեջ

24. [4.12] տողում միայն անհատ ձեռնարկատերերի կողմից նշվում է հաջորդ տարվա եկամտային հարկի կանխավճարների եռամսյակային գումարը ([եկամտային հարկ]x18.75%), ընդ որում կանխավճարների հաշվարկման նպատակով եկամտային հարկը հաշվարկվում է [3.4] տողում նշված ձեռնարկատիրական գործունեության գծով դրական արդյունքից տարեկան սանդղակով հաշվարկված եկամտային հարկի և [3.18] տողում նշված եկամտային հարկի հանրագումարով

 

Բաժին V. Պարտադիր կուտակային վճարների հաշվարկ

 

1. Քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի գծով արդյունք

[5.1]  

2. Կամավոր կուտակային վճարներ

[5.2]

(  )

3. Քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի գծով պարտադիր կուտակային վճարի դրույքաչափը

[5.3]

5%

4. Քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի գծով պարտադիր կուտակային վճար

[5.4]  

5. Պարտադիր կուտակային վճարների հաշվարկման բազային եկամուտ

[5.5]  

6. Կամավոր կուտակային վճարներ

[5.6]

( )

7. Բազային եկամտից պարտադիր կուտակային վճար

[5.7]  

8. Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային վճար, ընդամենը`

[5.8]  

25. 5-րդ բաժնում տրվում է պարտադիր կուտակային վճարների հաշվարկը

26. [5.1] տողում լրացվում է ծառայությունների մատուցման (աշխատանքների կատարման) քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի գծով ստացված դրական արդյունքը (տող[1.3]), [5.2] տողում նշվում է այդ եկամուտներից նվազեցվող կամավոր կուտակային վճարների նվազեցվող գումարը (ոչ ավելի, քան` տող[5.1]-տող[5.1]:1.05), [5.3] տողում լրացվում է ծառայությունների մատուցման (աշխատանքների կատարման) քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի գծով պարտադիր կուտակային վճարի դրույքաչափը (5%) և [5.4] տողում լրացվում է դրանց գծով հաշվարկված պարտադիր կուտակային վճարի գումարը (տող[5.4]=(տող[5.1]+տող[5.2])xտող[5.3])

27. [5.5] տողում լրացվում է աշխատավարձի (տող[1.4]), ինչպես նաև ընդհանուր կարգով հարկվող ձեռնարկատիրական (նոտարական) գործունեության գծով դրական արդյունքի (տող[3.4]), շրջանառության հարկով, հաստատագրված (արտոնագրային) վճարներով հարկվող գործունեության դրական արդյունքի (տող[3.17]) հանրագումարը (բազային եկամուտ` տող[5.5]=տող[1.4]+տող[3.4]+տող[3.17]), այնուհետև` [5.6] տողում նշվում են դրանց գծով հաշվարկված բազային եկամտից նվազեցվող կամավոր կուտակային վճարների նվազեցվող գումարը (ոչ ավելի, քան` տող[5.5]-տող[5.5]:1.05) և [5.7] տողում լրացվում է բազային եկամտից հաշվարկված պարտադիր կուտակային վճարի գումարը հետևյալ հաշվարկներից ելնելով`

 

Մասնակցի կարգավիճակը

Պարտադիր կուտակային վճարների գումարը

պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի պարտադիր մասնակից («Կուտակային համակարգի մասնակից»=1 կամ 4)

[5.7]=([5.5]+[5.6])x5%, եթե ([5.5]+[5.6])<=6000000

[5.7]=([5.5]+[5.6])x10%-300000, եթե ([5.5]+[5.6])>6000000

պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի կամավոր մասնակից («Կուտակային համակարգի մասնակից»=2 կամ 5)

[5.7]=([5.5]+[5.6])x5%

28. [5.8] տողում լրացվում է պարտադիր կուտակային վճարների ընդհանուր գումարը (տող[5.8])=տող[5.4]+տող[5.7]) 

 

Բաժին VI. Եկամուտները՝ ըստ գործունեության տեսակների

 

Գործունեության տեսակը (կոդը)

Տեսակարար
կշիռը (%)

բաժին

հատված

խումբ

դաս

           
           
           
           
           
           

 

VII բաժնում նշվում են հաշվետու տարում հարկ վճարող ֆիզիկական անձի (անհատ ձեռնարկատեր, նոտար, ինքնազբաղված անձ) ըստ գործունեության տեսակների ստացված եկամուտների տեսակարար կշիռները (տոկոսով) համախառն եկամտի մեջ (ըստ տեսակարար կշիռների նվազման), ընդ որում՝ «Գործունեության տեսակը (կոդը)» սյունակում գործունեության տեսակները (կոդերը) նշվում են ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 2009 թվականի հունիսի 3-ի «Հայաստանի Հանրապետության դասակարգիչ հաստատելու մասին» N 372-Ն հրամանով հաստատված Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչին համապատասխան (օրինակ՝ C2591 կոդը /բաժին C, հատված 25, խումբ 25.9, դաս 25.91/ համապատասխանում է «Մետաղական տակառների և համանման այլ տարողությունների արտադրություն» գործունեության տեսակին), իսկ «Տեսակարար կշիռը (%)» սյունակում համամասնությունները նշվում են տոկոսով համախառն եկամտի նկատմամբ: Այս սյունակում նշված տեղեկատվությունները օգտագործվում են վիճակագրության նպատակով և չեն կարող հիմք հանդիսանալ եկամտային հարկի հաշվարկման (վերահաշվարկման) համար:

 

Հարկ վճարողի ստորագրություն

 

 

Հավելված 4

Հաստատված է Հայաստանի Հանրապետության

կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի

2013 թվականի հունվարի 21-ի N 22-Ն հրամանով

«Հավելված 8

Հաստատված է Հայաստանի Հանրապետության

կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի

2012 թվականի հունիսի 7-ի N 175-Ն հրամանով

ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ՀԱՇՎԱՐԿ

Տարեկան եկամուտների մասին

_______ (տարի)

Փաստաթղթի մուտքագրման համար

------------------------------------------------------

(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից)

Ֆիզիկական անձի նույնականացման տվյալներ

Ազգանուն

    Անուն  

Հանրային ծառայությունների համարանիշ (ՀԾՀ)

 

Կուտակային համակարգի մասնակցության կարգավիճակ

Հարկ վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ)

               

Հաշվարկի ներկայացման ամսաթիվ`

Չափի միավոր` Դրամ

1. «Փաստաթղթի համարը» մասում նշվում է հարկային մարմնում ֆիզիկական անձի (անհատ ձեռնարկատեր, նոտար, ինքնազբաղված անձ) անձնական գործում տվյալ փաստաթղթի հերթական համարը, իսկ հետագա տողերում նշվում են ֆիզիկական անձի նույնականացման տվյալները`

2. «Հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀԾՀ)» տողում նշվում է ֆիզիկական անձի հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը (սոցիալական ապահովության քարտի համարը կամ սոցիալական ապահովության քարտ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը), որի հիման վրա «Ազգանունը» և «Անունը» տողերում ինքնաշխատ լրացվում է աշխատողի ազգանունը և անունը

3. «Կուտակային համակարգի մասնակիցը» տողում նշվում է կենսաթոշակային համակարգում ֆիզիկական անձի մասնակցության կոդը (0` կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակից չէ, 1՝ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի պարտադիր մասնակից է, 2՝ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի կամավոր մասնակից է, 3՝ կամավոր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակից է, 4 [1+3]՝ միաժամանակ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի պարտադիր մասնակից է և կամավոր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակից է, 5 [2+3]՝ միաժամանակ պարտադիր կուտակայյին կենսաթոշակային համակարգի կամավոր մասնակից է և կամավոր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակից է)

4. «Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)» տողում նշվում է հարկ վճարողի հաշվառման համարը (առկայության դեպքում)

 

Բաժին I. Ծառայությունների մատուցման (աշխատանքների կատարման) քաղաքացիաիրավական պայմանագրերից, աշխատանքային պայմանագրերից եկամուտներ և ծախսեր

 

1. Քաղաքացիաիրավական պայմանագրերով վարձատրություն

[1.1]  

2. Քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի գծով ծախսեր

[1.2]

( )

3. Քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի գծով արդյունք

[1.3]  

4. Աշխատավարձ

[1.4]  

5. Այլ հարկվող եկամուտ

[1.5]  

6. Քաղաքացիաիրավական և աշխատանքային պայմանագրերի գծով արդյունք

[1.6]  

5. 1-ին բաժնում նշվում են ծառայությունների մատուցման (աշխատանքների կատարման) քաղաքացիաիրավական պայմանագրերից ստացած եկամուտները և ծախսերը, աշխատանքային պայմանագրերից ստացման ենթակա աշխատավարձը և այդ պայմանագրերի շրջանակներում ստացած այլ եկամուտները (արդյունքը), ընդ որում՝ ռեզիդենտը հաշվի է առնում ՀՀ տարածքում և դրա սահմաններից դուրս ստացման ենթակա (ստացած) եկամուտները, ոչ ռեզիդենտը հաշվի է առնում հայաստանյան աղբյուրներից ստացման ենթակա (ստացած) եկամուտները, իսկ նվազեցվող եկամուտները հաշվի չեն առնվում

6. [1.1] և [1.2] տողերում նշվում են ծառայությունների մատուցման (աշխատանքների կատարման) քաղաքացիաիրավական պայմանագրերից ստացած եկամուտները (վարձատրությունը) և դրանց գծով կատարված ծախսերը, իսկ [1.3] տողում լրացվում է ծառայությունների մատուցման (աշխատանքների կատարման) քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի գծով արդյունքը (տող[1.3]=տող[1.1]+տող[1.2]), ընդ որում` եթե արդյունքը բացասական է, ապա գումարը նշվում է փակագծերի մեջ և սույն հաշվարկի հետագա հաշվարկներում հաշվի չի առնվում

7. [1.4] տողում նշվում են աշխատանքային պայմանագրերից ստացման ենթակա աշխատավարձը (բազային եկամուտ)

8. [1.5] տողում նշվում են գործատուներից ստացված այլ եկամուտները (այդ թվում՝ նյութական օգնության գումարները), որոնք հարկվում են տարեկան սանդղակով

9. [1.6] տողում ինքնաշխատ լրացվում է ծառայությունների մատուցման (աշխատանքների կատարման) քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի, աշխատավարձի գծով դրական արդյունքը (տող[1.6] = (տող[1.3] + տող[1.4]) + տող[1.5])

 

Բաժին II. Քաղաքացիաիրավական այլ պայմանագրերից եկամուտներ և եկամտային հարկ

 

Եկամուտների տեսակ

Եկամուտ [2.1]

Դրույքաչափ [2.2]

Հարկ [2.3]

1. Ռոյալթի

[2.4]  

10%

 

2. Տոկոս

[2.5]  

10%

 

3. Վարձավճար

[2.6]  

10%

 

4. Գույքի օտարման դիմաց եկամուտ

[2.7]  

10%

 

Ընդամենը [2.8]

 

10. 2-րդ բաժնում նշվում են հարկային գործակալ չհանդիսացողներից քաղաքացիաիրավական այլ պայմանագրերից ստացած եկամուտները (ռոյալթի, տոկոս, վարձավճար, գույքի օտարման դիմաց եկամուտ), որոնք հարկվում են առանձին դրույքաչափերով, ընդ որում՝ ռեզիդենտը հաշվի է առնում ՀՀ տարածքում և դրա սահմաններից դուրս ստացված եկամուտները, ոչ ռեզիդենտը հաշվի է առնում հայաստանյան աղբյուրներից ստացված եկամուտները

11. [2.1] սյունակում նշվում են հարկային գործակալ չհանդիսացողներից անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց ստացած` ռոյալթիները (տող[2.4]), տոկոսները (տող[2.5]) և վարձակալության դիմաց հատուցումը (վարձավճարները՝ տող[2.6]), ինչպես նաև անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող կառուցապատողի կողմից անշարժ գույքի` օրենքով սահմանված չափը գերազանցող տարածքների օտարումից եկամուտը (տող [2.7]), այնուհետև՝ [2.2] սյունակում նշված են եկամուտների այդ տեսակների համար եկամտային հարկի դրույքաչափերը և [2.3] սյունակում լրացվում է [2.4], [2.5], [2.6] և [2.7] տողերում նշված եկամտից հաշվարկված եկամտային հարկի գումարները (սյունակ[2.3]=սյունակ[2.1]xսյունակ[2.2])

12. [2.8] տողում (սյունակ[2.3]) լրացվում է [2.4], [2.5], [2.6] և [2.7] տողերում նշված եկամուտներից հաշվարկված եկամտային հարկի ընդհանուր գումարը (տող[2.8]=տող[2.4]+տող[2.5]+տող[2.6]+տող[2.7])

 

Բաժին III. Ձեռնարկատիրական գործունեությունից եկամուտներ և ծախսեր

 

1. Շրջանառության հարկով հարկվող գործունեությունից եկամուտներ

[3.1]  

2. Շրջանառության հարկով հարկվող գործունեության գծով ծախսեր

[3.2]

( )

3. Շրջանառության հարկով հարկվող գործունեության գծով արդյունք

[3.3]  

4. Նոտարական գործունեությունից եկամուտներ

[3.4]  

5. Նոտարական գործունեության գծով ծախսեր

[3.5]

( )

6. Նոտարական գործունեության գծով արդյունք

[3.6]  

7. Հաստատագրված վճարներով հարկվող գործունեությունից եկամուտ

[3.7]  

8. Հաստատագրված վճարներով հարկվող գործունեության գծով ծախսեր

[3.8]

( )

9. Հաստատագրված վճարներով հարկվող գործունեության գծով արդյունք

[3.9]  

10. Արտոնագրային վճարներով հարկվող գործունեությունից եկամուտ

[3.10]  

11. Արտոնագրային վճարներով հարկվող գործունեության գծով ծախսեր

[3.11]

( )

12. Արտոնագրային վճարներով հարկվող գործունեությունից արդյունք

[3.12]  

13. Շրջանառության հարկով (այդ թվում` նոտարական գործունեությունից), հաստատագրված (արտոնագրային) վճարներով հարկվող գործունեությունից արդյունք

[3.13]  

14. Շրջանառության հարկով (այդ թվում` նոտարական գործունեությունից), հաստատագրված (արտոնագրային) վճարներով հարկվող գործունեությունից հարկ

[3.14]  

13. 3-րդ բաժնում նշվում են ձեռնարկատիրական (նոտարական) գործունեությունից («Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրենքով և/կամ «Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքով, և/կամ «Արտոնագրային վճարների մասին» ՀՀ օրենքի հավելված N 7-ով սահմանված գործունեությունից) ստացման ենթակա եկամուտները, ընդ որում՝ ռեզիդենտը հաշվի է առնում ՀՀ տարածքում և դրա սահմաններից դուրս ստացման ենթակա եկամուտները, ոչ ռեզիդենտը հաշվի է առնում հայաստանյան աղբյուրներից ստացման ենթակա եկամուտները

14. [3.1] և [3.2] տողերում նշվում են շրջանառության հարկով հարկվող ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացման ենթակա եկամուտները և կատարված ծախսերը, [3.3] տողում լրացվում է շրջանառության հարկով հարկվող գործունեության գծով արդյունքը (տող[3.3]=տող[3.1]+տող[3.2]), ընդ որում` եթե արդյունքը բացասական է, ապա [3.3] տողում գումարը նշվում է փակագծերի մեջ և սույն հաշվարկի հետագա հաշվարկներում հաշվի չի առնվում

15. [3.4] և [3.5] տողերում նշվում են շրջանառության հարկով հարկվող նոտարական գործունեությունից ստացման ենթակա եկամուտները և կատարված ծախսերը, [3.6] տողում լրացվում է նոտարական գործունեության գծով արդյունքը (տող[3.6]=(տող[3.4]+տող[3.5])), ընդ որում` եթե արդյունքը բացասական է, ապա [3.6] տողում գումարը նշվում է փակագծերի մեջ և սույն հաշվարկի հետագա հաշվարկներում հաշվի չի առնվում

16. [3.7] և [3.8] տողերում նշվում են «Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաստատագրված վճարներով հարկվող գործունեությունից ստացման ենթակա եկամուտները և դրանց գծով կատարված ծախսերը և այլ նվազեցումները, [3.9] տողում լրացվում է հաստատագրված վճարներով հարկվող գործունեության գծով արդյունքը (տող[3.9]=տող[3.7]+տող[3.8]), ընդ որում` եթե արդյունքը բացասական է, ապա [3.9] տողում գումարը նշվում է փակագծերի մեջ և սույն հաշվարկի հետագա հաշվարկներում հաշվի չի առնվում

17. [3.10] և [3.11] տողերում նշվում են «Արտոնագրային վճարների մասին» ՀՀ օրենքի հավելված N 7-ով սահմանված արտոնագրային վճարներով հարկվող գործունեությունից ստացման ենթակա եկամուտները և դրանց գծով կատարված ծախսերը («Արտոնագրային վճարների մասին» ՀՀ օրենքի հավելված N 1-ում ընդգրկված գործունեության տեսակների գծով եկամուտները և ծախսերը եկամտային հարկի հաշվարկում հաշվի չեն առնվում), իսկ [3.12] տողում լրացվում է արտոնագրային վճարներով հարկվող գործունեության գծով արդյունքը (տող[3.12]=տող[3.10]+տող[3.11]), ընդ որում` եթե արդյունքը բացասական է, ապա [3.12] տողում գումարը նշվում է փակագծերի մեջ և սույն հաշվարկի հետագա հաշվարկներում հաշվի չի առնվում

18. [3.13] տողում նշված է շրջանառության հարկով (այդ թվում` նոտարական գործունեությունից), հաստատագրված (արտոնագրային) վճարներով հարկվող գործունեությունից արդյունքը (տող[3.13]=տող[3.3]+տող[3.6]+տող[3.9] + տող[3.12])

19. [3.14] տողում նշված է շրջանառության հարկով (այդ թվում` նոտարական գործունեությունից), հաստատագրված (արտոնագրային) վճարներով հարկվող գործունեությունից հաշվարկված եկամտային հարկի գումարը (յուրաքանչյուր ամսվա հաշվով 5 հազ. դրամ)

 

Բաժին IV. Տարեկան եկամտային հարկի հաշվարկ

 

1. Ընդհանուր կարգով հարկվող գործունեության գծով դրական արդյունք

[4.1]  

2. Կամավոր կուտակային վճարներ

[4.2]

( )

3. Հարկվող եկամուտ

[4.3]  

4. Հարկվող եկամտից եկամտային հարկ

[4.4]  

5. Տարվա համար հաշվարկված եկամտային հարկ

[4.5]  

6. Հարկային գործակալների կողմից պահված հարկի գումար

[4.6]

( )

7. Այլ պետություններում պահված հարկի գումար

[4.7]  

8. Այլ պետություններում պահված հարկի գումարի հաշվանցվող մաս

[4.8]

( )

9. Հարկային արտոնությունների գումար

[4.9]

( )

10. Ընդամենը նվազեցման ենթակա տարեկան եկամտային հարկի գումար

[4.10]

( )

11. Ենթակա է վճարման կամ վերադարձման (հաշվանցման)

[4.11]  

20. 4-րդ բաժնում տրվում է եկամտային հարկի հաշվարկը

21. [4.1] տողում ինքնաշխատ լրացվում է քաղաքացիաիրավական և աշխատանքային պայմանագրերի գծով արդյունքը (տող[1.6])

22. [4.2] տողում նշվում են քաղաքացիաիրավական և աշխատանքային պայմանագրերի գծով նվազեցվող կամավոր կուտակային վճարումների նվազեցվող գումարը (ոչ ավելի, քան` տող[4.1]-տող[4.1]:1.05) և [4.4] տողում լրացվում է [4.3] տողում հաշվարկված հարկվող եկամտից ([4.3]=տող[4.1]+ տող[4.2]) եկամտային հարկի ընդհանուր գումարը հետևյալ հաշվարկներից ելնելով`

 

Հարկվող եկամուտը

Եկամտային հարկը

[4.3]<=1440000

[4.3])x24.4%

[4.3]>1440000

[4.4]=351360+([4.3]-1440000)x26%

23. [4.5] տողում լրացվում է տարվա համար հաշվարկված եկամտային հարկի հանրագումարը (տող[4.5]=տող[2.8] + տող[3.14] +տող[4.4])

24. [4.6] տողում նշվում է (հարկային գործակալների կողմից տրված տեղեկանքների հիման վրա) եկամտի վճարման աղբյուրի մոտ պահված (գանձված) եկամտային հարկի գումարը, [4.7] և [4.8] տողերում նշվում են այլ պետություններում՝ դրանց օրենսդրությանը համապատասխան պահված (գանձված) հարկը (օտարերկրյա պետության հարկային մարմնի կողմից վավերացված տեղեկանքի հիման վրա) և հարկի այն գումարը, որի չափով ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան ենթակա է նվազեցման տարեկան եկամտային հարկը, [4.9] տողում նշվում է օրենքով սահմանված հարկային արտոնությունների ընդհանուր գումարը, իսկ [4.10] տողում լրացվում է տարեկան եկամտային հարկից նվազեցման ենթակա գումարը (տող[4.10]=տող[4.6]+տող[4.8]+տող[4.9])

25. [4.11] տողում լրացվում է ՀՀ պետական բյուջե վճարման կամ ՀՀ պետական բյուջեից վերադարձման (հաշվանցման) ենթակա եկամտային հարկի գումարը (տող[4.11]=տող[4.5]+տող[4.10], ընդ որում` եթե արդյունքը բացասական է, ապա [4.11] տողում գումարը նշվում է փակագծերի մեջ

 

Բաժին V. Պարտադիր կուտակային վճարների հաշվարկ

 

1. Քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի գծով արդյունք

[5.1]  

2. Կամավոր կուտակային վճարներ

[5.2]

( )

3. Քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի գծով պարտադիր կուտակային վճարի դրույքաչափը

[5.3]

5%

4. Քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի գծով պարտադիր կուտակային վճար

[5.4]  

5. Պարտադիր կուտակային վճարների հաշվարկման բազային եկամուտ

[5.5]  

6. Կամավոր կուտակային վճարներ

[5.6]

( )

7. Բազային եկամտից պարտադիր կուտակային վճար

[5.7]  

8. Պարտադիր կուտակային վճար, ընդամենը`

[5.8]  

26. 5-րդ բաժնում տրվում է պարտադիր կուտակային վճարների հաշվարկը

27. [5.1] տողում նշված է ծառայությունների մատուցման (աշխատանքների կատարման) քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի գծով ստացված դրական արդյունքը (տող[1.3]), [5.2] տողում նշվում են հաշվարկված եկամուտներից կամավոր կուտակային վճարների նվազեցվող գումարը (ոչ ավելի, քան` տող[5.1]-տող[5.1]:1.05), [5.3] տողում նշված է ծառայությունների մատուցման (աշխատանքների կատարման) քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի գծով պարտադիր կուտակային վճարի դրույքաչափը (5%) և [5.4] տողում լրացվում է դրանց գծով հաշվարկված պարտադիր կուտակային վճարի գումարը (տող[5.4]=(տող[5.1]+տող[5.2])xտող[5.3])

28. [5.5] տողում լրացվում է աշխատանքային պայմանագրերի գծով արդյունքի (տող[1.4]), շրջանառության հարկով հարկվող գործունեության դրական արդյունքի (տող[3.3]), նոտարական գործունեության դրական արդյունքի (տող[3.6]), հաստատագրված վճարներով հարկվող գործունեության դրական արդյունքի (տող[3.9]) և արտոնագրային վճարներով հարկվող գործունեության դրական արդյունքի (տող[3.12]) հանրագումարը (բազային եկամուտ` տող[5.5]=տող[1.4]+տող[3.13]), այնուհետև` [5.6] տողում նշվում են դրանց գծով հաշվարկված բազային եկամտից կամավոր կուտակային վճարների նվազեցվող գումարը (ոչ ավելի, քան` տող[5.5]-տող[5.5]:1.05) և [5.7] տողում լրացվում է բազային եկամտից հաշվարկված պարտադիր կուտակային վճարի գումարը հետևյալ հաշվարկներից ելնելով`

 

Մասնակցի կարգավիճակը

Պարտադիր կուտակային վճարների գումարը

պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի պարտադիր մասնակից («Կուտակային համակարգի մասնակից»=1 կամ 4)

[5.7]=([5.5]+[5.6])x5%, եթե ([5.5]+[5.6])<=6000000

[5.7]=([5.5]+[5.6])x10%-300000, եթե ([5.5]+[5.6])>6000000

պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի կամավոր մասնակից («Կուտակային համակարգի մասնակից»=2 կամ 5)

[5.7]=([5.5]+[5.6])x5%

29. [5.8] տողում լրացվում է պարտադիր կուտակային վճարների ընդհանուր գումարը (տող[5.8]=տող[5.4]+տող[5.7])

 

Բաժին VII. Եկամուտները՝ ըստ գործունեության տեսակների

 

Գործունեության տեսակը (կոդը)

Տեսակարար
կշիռը (%)

բաժին

հատված

խումբ

դաս

           
           
           
           
           
           

VII բաժնում նշվում են հաշվետու տարում հարկ վճարող ֆիզիկական անձի (անհատ ձեռնարկատեր, նոտար, ինքնազբաղված անձ) ըստ գործունեության տեսակների ստացված եկամուտների տեսակարար կշիռները (տոկոսով) համախառն եկամտի մեջ (ըստ տեսակարար կշիռների նվազման), ընդ որում՝ «Գործունեության տեսակը (կոդը)» սյունակում գործունեության տեսակները (կոդերը) նշվում են ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 2009 թվականի հունիսի 3-ի «Հայաստանի Հանրապետության դասակարգիչ հաստատելու մասին» N 372-Ն հրամանով հաստատված Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչին համապատասխան (օրինակ՝ C2591 կոդը /բաժին C, հատված 25, խումբ 25.9, դաս 25.91/ համապատասխանում է «Մետաղական տակառների և համանման այլ տարողությունների արտադրություն» գործունեության տեսակին), իսկ «Տեսակարար կշիռը (%)» սյունակում համամասնությունները նշվում են տոկոսով համախառն եկամտի նկատմամբ: Այս սյունակում նշված տեղեկատվությունները օգտագործվում են վիճակագրության նպատակով և չեն կարող հիմք հանդիսանալ եկամտային հարկի հաշվարկման (վերահաշվարկման) համար:

 

Հարկ վճարողի ստորագրությունը

 

 

Հավելված 5

Հաստատված է ՀՀ

կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի

2013 թվականի հունվարի 21-ի N 22-Ն հրամանով

«Հավելված 9

Հաստատված է Հայաստանի Հանրապետության

կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի

2012 թվականի հունիսի 7-ի N 175-Ն հրամանով

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՈՉ ՌԵԶԻԴԵՆՏԻ ՎՃԱՐԱԾ ՀԱՐԿԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

CERTIFICATE ՕN TAXES PAID BY NՕN-RESIDENT IN THE REPUBLIC ՕF ARMENIA

 

1. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ _____________________________________________ հարկային տեսչությունը`

 

The Tax Inspectorate of the State Revenue Committee of Armenia

 

հաստատում է ________________________________________________________________

 

certifies tհat

______________________________________________________________________ կողմից.

(ֆիզիկական անձի անունը և ազգանունը, որի եկամտից վճարվել է հարկը

/ name and surname օf natural person, whose income was taxed)

 

1.1. Հայաստանի Հանրապետությունում եկամտային հարկի վճարման փաստը

 

Has paid the income tax in the Republic of Armenia for the period of

_____________________________________________________ ժամանակահատվածի համար,

գումարով` _______________________________________________________________ , որից

(գումարը թվերով և տառերով / in figures and letters)

 

in the amount

including 

 

___________________

դրամ վճարվել է համաձայն «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի

AMD paid in accordance with Law of the Republic of Armenia Օn Income Tax

___________________

դրամ վճարվել է համաձայն կրկնակի հարկման մասին Համաձայնագրի`

AMD paid in accordance with Double Taxation Treaty

 

կնքված Հայաստանի Հանրապետության և _______________________________ միջև,

                                         (պետության անվանումը/name օf the country)

 

between the Republic of Armenia and

հաշվարկված`__________________________

(եկամտի տեսակը/kind of income)

նկատմամբ _____________ դրույքաչափով:

(տոկոս/percent)

 

calculated from at rate of

 

1.2. Օգտվելով ________________________________________________________

(արտոնությունների տեսակը / type of incentives)

 

By using the tax incentives

 

արտոնություններից _________________________________ ժամանակահատվածում

for the period of

 

չի վճարել եկամտային հարկ գումարով _______________________ դրամ:

the following tax amout was not paid:

 

_______________________________________________________

2. Առկայության դեպքում` ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձի իդենտիֆիկացման

կոդը (համարը) ռեզիդենտության երկրում` ____________________________ :

If available, the identification code օf non-resident natural person in the

country of his tax residency.

 

_______________________________________________________

3. Ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձի բնակվելու վայրը ռեզիդենտության երկրում` ______________

_______________________________________________________________ :

 

Location of non-resident natural persons domicile within the country of his tax residency

__________________________________________________________

4. Հարկը պահած Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտի (հարկային գործակալի) կամ ոչ

ռեզիդենտի մշտական ներկայացուցչության լրիվ անվանումը` _________________

_______________________________________________________________ :

Full name of Armenian tax resident which withheld the tax (tax agent), or of permanent

establishment of the non-resident.

 

__________________________________________________________

5. Հարկը պահած Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտի (հարկային գործակալի)

կամ ոչ ռեզիդենտի մշտական ներկայացուցչության ՀՎՀՀ-ն և գրանցման վայրը

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________:

 

Taxpayers ID aոd place of registration of Armenian resident which withheld the tax (tax agent),

or of permanent establishment of the non-resident.

__________________________________________________________

Կ. Տ. (Seal)

 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային (տարածքային) տեսչության պետ՝

Head of Tax Inspectorate of the State Revenue Committee / / ___________________

____ _______________ 20___ թ.