Համարը 
N 180
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2001.03.22/10(142) Հոդ.225
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
12.03.2001
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
12.03.2001
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
12.03.2001
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
12.03.2001
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ԳՆՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ N 68 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ
12 մարտի 2001 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

12 մարտի 2001 թվականի N 180
քաղ. Երևան

 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ԳՆՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ N 68 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի «զ» կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել «Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածով, 9-րդ հոդվածի «զ» և 12-րդ հոդվածի «ե» կետերով սահմանված հատկացումների, ինչպես նաև պետական կառավարման մարմինների տնօրինության տակ գտնվող այլ ֆինանսական միջոցների հաշվին կենտրոնացված գնման ենթակա ապրանքների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի հունվարի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 68 որոշման հավելվածում չընդգրկված աշխատանքների և ծառայությունների անվանացանկերը (կցվում են)` ըստ այդ գնումներն իրականացնելու նպատակով կնքվելիք պայմանագրերի առարկաների:

2. Հայաստանի Հանրապետության նախարարություններին, գերատեսչություններին, մարզպետներին և Երևանի քաղաքապետին` մինչև 2001 թվականի մարտի 15-ը, կենտրոնացված գնումների կազմակերպման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գնումների գործակալություն ներկայացված ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գնման հայտերի փաթեթում կատարել անհրաժեշտ ճշգրտումներ` նվազեցնելով պահպանման ծախսերով նախատեսված ապրանքների և ծառայությունների գնման ծավալները` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի հունվարի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 68 որոշման 4.15-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության համաձայնությամբ մեկ աղբյուրից ձեռք բերված ապրանքների և ծառայությունների չափով:

3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի հունվարի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 68 որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունը`

որոշման 4.18-րդ կետից հանել «ա», «բ» և «գ» ենթակետերը և կետը «կարիքների համար» բառերից հետո լրացնել «կենտրոնացված գնման ենթակա ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների անվանացանկերը» բառերով:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2001 թվականի մարտի 12-ից:

 

ՀայաՍՏԱՆԻ հԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏ

Ա. Մարգարյան

 

 

Հաստատված է
ՀՀ կառավարության 2001 թվականի
մարտի 12-ի N 180 որոշմամբ

 

Ա Ն Վ Ա Ն Ա Ց Ա Ն Կ

 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ԳՆՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

 

(մլն դրամ)

N Ը/կ Կառավարման մարմնի անվանումը և գնման առարկան Նախահաշվային արժեքը (գինը) Ֆինան-
սավորման աղբյուրը*
1 2 3 4 5
/ ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտե 845.00  
  1 Արփա-Սևան թունելի շահագործում, տեխնիկական վիճակի բարելավում և նորոգում, այդ թվում` 285.00 ՊԲ-2001
ա/ Արփա-Սևան N 1 թունելի վթարային 156 գծամետր հատվածի վերականգնում 145.00  
 

 

բ/ Արփա-Սևան թունելի շահագործում և ընթացիկ նորոգում 120.00  
գ/ Արփա-Սևան թունելի վթարային հատվածների վերականգնման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և փորձաքննություն 20.00  
  Ջրամբարների տեխնիկական վիճակի բարելավման, վերականգնման և վերանորոգման աշխատանքների իրականացում (հիմնանորոգում), այդ թվում՝ 160.00 ՊԲ-2001
ա/ 2001թ. ընթացքում կատարվելիք ջրամբարների վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և փորձաքննություն 2.70  
բ/ Ջրամբարների վերանորոգում, այդ թվում՝ 102.70  
ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 39.20  
Մանթաշի ջրամբար 5.60  
սնուցող ջրանցքի մաքրում և նորոգում 5.60  
Թավշուտի ջրամբար 2.40  
սնուցող ջրանցքի մաքրում և նորոգում 2.40  
Ախուրյանի ջրամբար 6.30  
ոռոգման ցանցի վերականգնում 6.30  
Վարդաքարի ջրամբար 6.00  
հակաֆիլտրացիոն միջոցառումներ 6.00  
Սառնաղբյուրի ջրամբար 6.20  
հակաֆիլտրացիոն միջոցառումներ 6.20  
Ջաջուռի ջրամբար 8.50  
թասի մաքրում տիղմից 8.50  
Մարալիկի ջրամբար 4.20  
իրիգացիոն ջրթողի նորոգում 4.20  
ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ 20.10  
Հախումի ջրամբար 5.60  
ստորասրահի նորոգում (ինյեկցիա) 5.60  
Ջողազի ջրամբար 14.50  
ստորասրահի նորոգում (ինյեկցիա) 14.50  
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ 9.30  
Գեղարքունիք - 1 ջրամբար 2.20  
սնուցող ջրանցքի մաքրում և նորոգում 2.20  
Գեղարքունիք - 2 ջրամբար 2.30  
սնուցող ջրանցքի մաքրում և նորոգում 2.30  
Լանջաղբյուր - 1 ջրամբար 2.70  
սնուցող ջրանցքի մաքրում և նորոգում 2.70  
Լանջաղբյուր– 2 ջրամբար 2.10  
սնուցող ջրանցքի մաքրում և նորոգում 2.10  
ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ 8.70  
Ազատի ջրամբար 5.20  
պատվարի ներքին շեփի նորոգում 5.20  
Զանգակատան ջրամբար 3.50  
հակաֆիլտրացիոն միջոցառումներ 3.50  
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ 11.60  
Հալավարի ջրամբար 7.80  
հակաֆիլտրացիոն միջոցառումներ 7.80  
Ծիլքարի ջրամբար 3.80  
պատվարի վերին շեփի նորոգում 3.80  
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ 4.00  
Քարագլխի ջրամբար 1.50  
հակաֆիլտրացիոն միջոցառումներ 1.50  
Հորսի ջրամբար 2.50  
իրիգացիոն ջրթողի նորոգում 2.50  
ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ 5.30  
Դավիթ-Բեկի ջրամբար 5.30  
ստորասրահի նորոգում 5.30  
ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ 4.50  
Մեծավանի ջրամբար 4.50  
աղետային ջրհեռի և ներքին շեփի նորոգում 4.50  
գ/ Ջրամբարներում առավելագույն ջուր կուտակելու նպատակով գարնան նախապատրաստական աշխատանքներ 54.60  
  3 Ոռոգելի հողերի մելիորատիվ վիճակի բարելավման, դրենաժային ցանցերի մաքրման և նորոգման աշխատանքների իրականացում (կոլեկտորադրենաժային ցանցերի մաքրում և նորոգում), այդ թվում՝ 400.00  
ա/ 342 կմ բաց կոլեկտորադրենաժային ցանցերի մաքրում և վերանորոգում, նույն թվում՝ 294.90 ՊԲ-2001
- Արարատի մարզի Հրազդանի աջափնյա կոլեկտորի I տեղամաս իր չորացուցիչներով 12.900  
- Արարատի մարզի Հրազդան-Արաքսի կոլեկտորի ջրհավաք 5 իր չորացուցիչներով 10.600  
- Արարատի մարզի Հրազդան-Արաքսի կոլեկտորի ջրհավաքներ 3 և 4 իրենց չորացուցիչներով 11.100  
- Արարատի մարզի Հրազդան-Արաքսի կոլեկտորի ջրհավաքներ 6ա, 6բ, 6ս իրենց չորացուցիչներով 12.600  
- Արարատի մարզի Հրազդան-Արաքսի կոլեկտոր (Մասիսի տեղամաս 10.795  
- Արարատի և Արմավիրի մարզերի կոլեկտոր 4 իր ջրհավաքներով և չորացուցիչներով 11.757  
- Արարատի մարզի կոլեկտոր 6 իր ջրհավաքներով և չորացուցիչներով 10.253  
- Արարատի մարզի Հրազդան-Արաքսի կոլեկտորի ջրհավաքներ 14, 15 իրենց չորացուցիչներով 11.931  
- Արարատի մարզի Հրազդան-Արաքսի կոլեկտորի ջրհավաքներ 16, 17, 18, 19 իրենց չորացուցիչներով 11.094  
- Արարատի մարզի Հրազդան-Արաքսի կոլեկտորի ջրհավաքներ 20, 21, 22 իրենց չորացուցիչներով 11.816
- Արարատի մարզի Արազդայանի գլխավոր կոլեկտոր 11.803  
- Արարատի մարզի Արազդայանի գլխավոր կոլեկտորի ջրհավաքներ 12, 13, 14, 15, 16 իրենց չորացուցիչներով 11.501  
- Արարատի մարզի Արազդայանի գլխավոր կոլեկտորի ջրհավաքներ 8, 9, 10, 11 իրենց չորացուցիչներով 12.724  
- Արարատի մարզի Արազդայանի գլխավոր կոլեկտորի ջրհավաքներ 7, 6, 6ա իրենց զորացուցիչներով 10.693  
- Արարատի մարզի Արազդայանի գլխավոր կոլեկտորի ջրհավաքներ 1, 2 իրենց չորացուցիչներով 11.206  
- Արարատի և Արմավիրի մարզերի կոլեկտոր 3 իր չորացուցիչներով 15.300  
    - Արմավիրի մարզի կոլեկտոր 3-ի ջրհավաք 9-ը իր չորացուցիչներով 13.700  
- Արմավիրի մարզի կոլեկտոր Քուռու-Արաքսի ջրհավաք 1 իր չորացուցիչներով 12.100  
- Արմավիրի մարզի կոլեկտոր Կոբու-Արտաշար իր չորացուցիչներով 15.100  
- Արմավիրի մարզի կոլեկտոր 5 իր չորացուցիչներով 10.436  
- Արմավիրի մարզի Մարգարայի և Արգավանդի կոլեկտորներ իրենց չորացուցիչներով 11.995  
- Արմավիրի մարզի ջրհավաք 7 Էջմիածին-Ապագա ճանապարհին զուգահեռ իր չորացուցիչներով 11.196  
–Շիրակի մարզի չորացման ցանց 11.600  
- Լոռու մարզի չորացման ցանց 10.100  
- Գեղարքունիքի մարզի չորացման ցանց 10.600  
բ/ Շատրվանող հորատանցքերի վերանորոգում 12.56  
գ/ 2002 թ. ընթացքում կատարվելիք դրենաժային ցանցերի վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 3.00  
    դ/ Դրենաժային ցանցերի շահագործում, վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում, տեխնիկական վերահսկում և այլ աշխատանքներ 89.54  
// ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 150.00  
    Արթիկի ջրամբարի շինարարություն 150.00 ՊԲ-2001
/// ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն 22.00  
    Նյուվադի, Լիճք, Տաշտուն համայնքներում արբանյակային ընդունիչ կայանների տեղադրում 22.00 ՊԲ-2001
IV ՀՀ արդարադատության նախարարություն 38.18  
    Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության վարչական շենքի հիմնանորոգում (սանհանգույցներ, վերելակ, ներքին հարդարում) և տարածքի ասֆալտապատում 38.18 Այլ աղբյուրներ
V ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով 50.00  
    Վարչական օբյեկտների հիմնանորոգում, այդ թվում՝ 50.00 ՊԲ-2001
ա/ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի Գ. Քոչարի 21ա հասցեում գտնվող վարչական շենքի հիմնանորոգում 50.00  
VI ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն 9.7021  
    Տարածքային մարմինների մասնաշենքերի հիմնանորոգում, այդ թվում՝ 9.7021 ՊԲ-2001
ա/ ՀՀ ԱՎԾ Գեղարքունիքի մարզային վարչության մասնաշենքի հիմնանորոգում, ք. Գավառ 1.2200  
բ/ ՀՀ ԱՎԾ Կոտայքի մարզային վարչության մասնաշենքի հիմնանորոգում, ք. Հրազդան 8.4821  
VII ՀՀ Երևանի քաղաքապետարան 27.20  
    Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծի մշակում 27.20 ՊԲ-2001
VIII ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան 50.00  
  1 Բնակարանային շինար. ք. Վարդենիսում 28.00 ՊԲ-2001
  2 Բնակարան. շինար. ք. Ճամբարակում 22.00 ՊԲ-2001
IX ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան 24.70  
  1 Մեղրի, Ագարակ քաղաքների, Նյուվադի գյուղի քաղաքաշինական ծրագրերի փաստաթղթերի կազմում 6.00 ՊԲ-2001
  2 Մեղրի, Ագարակ համայնքների համատիրություններին պետական աջակցություն, այդ թվում՝ 18.70 ՊԲ-2001
ա/ Մեղրի համայնքի բնակելի տների տանիքների վերանորոգում 9.50  
բ/ Ագարակ համայնքի բնակելի տների տանիքների վերանորոգում 9.20  
X ՀՀ Տավուշի մարզպետարան 16.00  
  1 Բնակարանների գնում (3 բնակարան) 9.00 ՊԲ-2001
  2 Այրում գյուղի դպրոցի ամրացում 7.00 ՊԲ-2001
XI ՀՀ Լոռու մարզպետարան 11.00  
    Նախագծային աշխատանքներ, այդ թվում՝ 11.00 ՍՄ-2001
ա/ Ազնվաձորի դպրոց (նոր) 1.20  
բ/ Վանաձորի N 18 գիշերօթիկ դպրոց (ամրացում) 1.80  
գ/ Բնակելի տներ Սպիտակում N 10-14 (նոր) 2.80  
դ/ Ստեփանավանի Ձախափնյա թ/մ N 39,40 բնակելի շենքեր (անավարտ) 2.60  
ե/ Վանաձորի Տարոն-2 թ/մ ՔՇՀ-3 N 79,80,81 բնակելի շենքեր (անավարտ) 2.60  
XII ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 150.00  
  1 «Լինսի» հիմնադրամի «Աղետի Գոտի» ծրագրով իրականացվող ամրացվող բ/շ արտաքին ինժեներական ցանցեր և բարեկարգում 80.00 ՍՄ-2001
2 Վթարային շենքերի քանդում և վնասազերծում 30.00 ՍՄ-2001
3 Նախագծային աշխատանքներ 40.00 ՍՄ-2001
XIII Այլ աշխատանքներ**    
    ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1,393.78  

 

Ծանուցում`

 

1)* ՊԲ-2001` Հայաստանի Հանրապետության 2001 թ. պետական բյուջեի միջոցների հաշվին («Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7 հոդված):

ՍՄ-2001` 2001 թ. պետական ձեռնարկությունների և անավարտ շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհումից առաջացած միջոցների հաշվին («Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9 հոդվածի «զ» կետ)

 

2)** Այլ աշխատանքները ներառում են «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն կենտրոնացված գնման ենթակա` սույն անվանացանկում չընդգրկված աշխատանքները:

 

 

Հաստատված է
ՀՀ կառավարության 2001 թվականի
մարտի 12-ի N 180 որոշմամբ

 

Ա Ն Վ Ա Ն Ա Ց Ա Ն Կ

 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ԳՆՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

N ը\կ Ծ Ա Ռ Ա Յ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր Ի  Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ն Ե Ր Ը
1 2 3
/ Տրանսպորտային ծառայություններ, այդ թվում՝
  1 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
2 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
II Կապի ծառայություններ, այդ թվում՝
  1 ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
2 ԿԱՊԻ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, այդ թվում`
  «Ինտերնետ» ցանցի սպասարկում
էլեկտրոնային փոստի (E-MAIL-ի) ծառայություններ
Հեռագրային կապի ծառայություններ
III Գույքի վարձակալություն, այդ թվում`
     ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
IV Այլ ծառայություններ* այդ թվում՝
    Տոհմաբուծության և սերմավորման կազմակերպում
Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում
Մշակութային միջոցառումների կազմակերպում
Սպորտային միջոցառումների կազմակերպում
Երիտասարդական ծրագրերի իրականացում
Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրություն
Դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների իրականացում
Բանկային սպասարկում
Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն
Խորհրդատվական ծառայություններ
Արժեթղթերի բլանկների տպագրություն
Անձնագրերի բլանկների տպագրություն
Ամսագրերի տպագրություն
Գրքերի տպագրություն

 

*Ծանուցում`

 

Այլ ծառայությունները ներառում են նաև «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն կենտրոնացված գնման ենթակա` սույն անվանացանկում չընդգրկված ծառայությունները:

 

 

Հաստատված է
ՀՀ կառավարության 2001 թվականի
մարտի 12-ի N 180 որոշմամբ

 

Ա Ն Վ Ա Ն Ա Ց Ա Ն Կ

 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ԳՆՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ

 

 N Ը/կ Ա Պ Ր Ա Ն Ք Ն Ե Ր Ի  Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ն Ե Ր Ը
1 2 3
/ Թուղթ
  1 Թուղթ գրելու, բարձր որակի, A4
2 Թուղթ տեխնիկական
3 Ստվարաթուղթ՝ բարձրորակ
4 Թուղթ՝ АЦПУ
5 Թուղթ՝ կավճապատ
6 Թուղթ ֆաքսի
7 Թուղթ՝ նշումների համար
8 Մոմաթուղթ /կալկա/
9 Զոլգարանի թուղթ
10 Թուղթ՝ վատման
11 Անձեռոցիկ
// Հաշվառման գրքեր և մատյաններ
  12 Մատյաններ
13 Վկայականի ձևեր
14 Ռեգիստրատոր
/// Տետրեր
  15 Նոթատետր
IV Թղթապանակներ, կազմարարական նյութեր
  16 Թղթապանակ
17 Բումվինիլ
18 Լիդերին
V Աշխատանքի կազմակերպման պարագաներ
  19 Գրենական պիտույքներ
20 Գրիչ
21 Դակիչ
22 Գրենական պիտույքների հավաքածու
23 Սոսինձ
24 Ֆլոմաստեր
25 Օրացույց
26 Շտրիխ
27 Մարկեր
28 Արագակար
29 Հաշվիչ մեքենա
30 Ամրակալ
VI Ուսումնական, մասնագիտական գրականություն
  31 Թերթեր և մասնագիտական գրականություն
32 Ուսումնամեթոդական գրականություն
  33 Հարկային տեղեկատու
34 Ուսուցողական ծրագրեր (CD)
35 Գրականության բաժանորդագրություն
36 Գրքեր
VII Լուսանկարչական պարագաներ
  37 Ֆոտոապարատ
38 Developer Konika
39 Pt kit Konika
VIII Շինանյութեր, ներկեր, ապակի, ծղնիներ
  40 Խողովակ
41 Էմուլսիա
42 Պատուհանի ապակի
43 Փական դռան
44 Ֆաներա
45 Թիթեղ
46 Օլիֆ
47 Մանրահատակի լաք
48 Յուղաներկ
IX Ավտոտրանսպորտ և ավտոպահեստամասեր
  49 Ավտոմեքենա մարդատար
50 Ավտոմեքենա բեռնատար
51 Բարձր անցողականության ավտոմեքենա
52 Հատուկ նշանակության ավտոմեքենա
53 Միկրոավտոբուս
54 Ավտոմեքենա-սառնարան ռեֆրիժերատոր / 1,5 տ բեռնատարողությամբ/
55 Արգելակման կալոդկա
56 Անվադող
57 Շարավոյ
58 Մարտկոց
59 Անտիֆրիզ
X Աուդիո-վիդեոտեխնիկա և ռադիոտեխնիկական պահեստամասեր
  60 Ալեհավաքային ընդհանուր համակարգ
61 Էլեկտրական լամպ
62 Հեռուստացույց
63 Connect եռամիացուցիչներ
64 Տեսաերիզ
65 Տեսախցիկ
66 Տեսամագնիտոֆոն
67 Տեսաքարտ PCI 4 Mb
68 Ցանցային մալուխ /UTF Cabl, Lavel 5, 4 pair/
69 Մագնիտոֆոն
70 Հեռուստախցիկ
71 Կինոխցիկ
XI Համակարգչային օժանդակ սարքավորումներ
  72 Լազերային սկավառակակիր CD-ROM-52x
73 Բազմացման մեքենա
74 Այլ համակարգչային սարքեր (Մոնիտոր (View Sonic) 21")
  75 Պատճենահանման ապարատի ներկեր
76 Պատճենահանման ապարատի պահեստամաս, ներկեր
77 Համակարգչի ներկապնակ
78 Համակարգիչ
  79 Անխափան սնուցման սարք /UPS-650-1200 Watt/
80 Fax modem
81 Ցանցի քարտ 10/100 Mbps,PCI
82 HP LazerJet 1100
83 HUB (12 port) 10/100Mbps
84 HUB (16 port) 10/100Mbps
85 Տպիչի քարթրիջ` սև-սպիտակ
86 Կոշտ սկավառակ (4.3gb–6.3 gb)
87 Ծրագրերի ձեռքբերում (Fine Reader 5)
88 Ծրագրերի ձեռքբերում (MS SQL Server 2000)
89 Ծրագրերի ձեռքբերում (Photoshop 6.0)
90 State
91 Swich 10/100 Multiport Rock-Mountable Repeater
92 Ներկանյութեր
93 Տոներներ
94 Օպերատիվ հիշող սարք՝ DMM 64 Mb
95 Օպերատիվ հիշող սարք՝ SMM EDO 32 Mb
96 Visual Studio
97 Մագնիսական կրիչ
98 Քարթրիջ
99 Մինի տպարան
XII Սանհիգիենիկ, լվացքի և մաքրող միջոցներ
  100 Լվացքի միջոց
101 Կաուստիկ սոդա
102 Օճառ
103 Տնտեսական օճառ
104 Մաքրող մածուկ
105 Մաստիկա /հատակի քսուք/
XIII Վառելիք և քսայուղեր
  106 Մազութ
107 Նավթ
108 Ածուխ
109 Բենզին
110 Դիզվառելանյութ
111 Քսայուղեր
112 Փայտ վառելու
113 Շարժիչի յուղ
XIV Քաղաքացիական հագուստ, կոշկեղեն, գուլպեղեն
  114 Համազգեստ
115 Կոշիկ ամառային
  116 Կոշիկ ձմեռային
117 Կոշիկ ձմեռային /կանացի/
118 Սպորտային կոստյում
XV Հատուկ նշանակության համազգեստ
  119 Փրկարարական համազգեստ կոմպլեկտ
120 Հատուկ արտահագուստ
XVI 16 Փափուկ գույք, կտորեղեն, սպիտակեղեն
   121 Գորգ
122 Սրբիչներ
123 Վարագույր
124 Տակաշոր ՝ նորածնի
125 Ծածկոց բրդյա
126 Սպիտակեղենի կոմպլեկտ
127 Ուղեգորգ
128 Ներքնակ
129 Դրոշակներ
130 Հուշանվերների տուփ
131 Բարձ
XVII Հացամթերք և հրուշակեղեն
  132 Հաց ցորենի
133 Մակարոնեղեն
XVIII Բանջարեղեն
  134 Կանաչեղեն
135 Կաղամբ
136 Գազար
137 Կարտոֆիլ
XIX Մսամթերք
  138 Սիս
139 Պահածոներ
XX Զովացուցիչ ջրեր, ոգելից խմիչքներ
  140 Ջերմուկ
141 Կոնյակ
142 Կոկա-կոլա
XXI Գրասենյակային և այլ կահույք
  143 Բազկաթոռ
144 Գրասեղան
145 Գրապահարան
146 Աթոռ
147 Աթոռ գրասենյակային
148 Պահարան
149 Հագուստի պահարան
150 Համակարգչի սեղան
151 Սեղան
  152 Սեղան փոքր
153 Սեղան ղեկավարի
154 Հեռուստացույցի սեղան .
155 Սեյֆ-չհրկիզվող պահարան
156 Խոլ
157 Կախիչ կանգնովի
158 Կահույք
159 Կահույք գրասենյակային
160 Կցասեղան
161 Ֆալկաբինետ (թղթապանակների պահարան)
162 Մետաղյա պահարան
163 Մահճակալ մեծերի
XXII Կենցաղային էլեկտրական սարքեր և կապի սարքավորումներ
  164 էլեկտրական թեյնիկ
165 էլեկտրական հովհար
166 էլեկտրոնային կշեռք` (600կգ)
167 էլեկտրոնային կշեռք (60տ)
168 Ռադիո /համակարգ/
169 Սառնարան
170 Կոնդիցիոներ
171 Փոշեծծիչ
172 Ֆաքսի ապարատ
173 Հեռախոսի ապարատ
174 Բջջային հեռախոսի ապարատ
XXIII Հատուկ կայաններ և սարքեր, չափիչ սարքավորումներ
  175 Հիդրոլոգիական փուչիկներ N 150
176 Հիդրոլոգիական պտտան
177 Հողմանկյունաչափ Մ-63
178 Օդերևութաբանական ջերմաչափ
179 Ռադիոզոնդ RS-80 կուտակիչով
180 Մամուլի հեռուստաստուդիայի համար սարքավորումներ
XXIV Սպորտային գույք, շարժական ակտիվության զարգացման պարագաներ և խաղալիքներ
  181 Ըմբշամարտի գորգ
182 Ռինգ տախտակամածով
183 Ծանրաձող
184 Խաղալիք-ավտոմեքենաներ
185 Խաղալիք-կենդանիներ
186 Տիկնիկներ
XXV Դեղամիջոցներ և պատվաստանյութեր
  187 Գ/Կ լեպտոսպիրոզի դեմ
188 Գյուղատնտեսական կենդանիների հակասիբիրախտային պատվաստանյութեր
  189 Դաբաղի «Ասիա» տիպի
190 Պատվաստանյութեր փոխադրելու թերմոսներ /1-3 լ տարողությամբ/
191 Պատվաստանյութեր փոխադրելու ջերմաճամպրուկներ
192 Ոչխարների բրադզոտի. էնտերոտոկսեմիայի դեմ
193 Ոչխարների ծաղկի դեմ
194 Թունանյութեր պտղատու այգու վնասատուների պայքարի համար
195 Թունանյութեր կոլորադյան բզեզի դեմ
196 Թռչունների կեղծ ժանտախտի «H» շտամի դեմ
197 Հակադաբաղային դեղամիջոց
198 Լեյկոզի ախտորոշիչ
199 ԽԵԱ և ոչխարների խշխշան պալարի դեմ պատվաստուկ
200 ԽԵԱ, գոմեշների և ոչխարների պաստերելյոզի դեմ
201 Խոզերի ժանտախտի դեմ դեղամիջոց
202 Խոզերի կարմիր քամու դեմ դեղամիջոց
203 Ռոզ-Բենգալ հակածին գ/կ բրուցելոզի շիճուկաբանական հետազոտման համար
204 Սիբիրախտի շիճուկ-ախտորոշիչ
205 Կաթնասուն տուբերկուլին ԽԵԱՕ տուբերկուլյոզի ախտորոշիչ հակածին
206 Տավարի ժանտախտի դեմ դեղամիջոց
207 Մորեխների դեմ պայքարի թունանյութեր
208 Մկների դեմ պայքարի թունանյութեր
 XXVI  Այլ ապրանքներ*

 

*Ծանուցում`

 

Այլ ապրանքները ներառում են «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն կենտրոնացված գնման ենթակա` սույն անվանացանկում չընդգրկված ապրանքները: