Մեր մասին

«Պաշտոնական տեղեկագիր» փակ բաժնետիրական ընկերությունն ստեղծվել է ՀՀ կառավարության 1997 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 617 որոշմամբ: ՀՀ կառավարության 2000 թվականի ապրիլի 20-ի թիվ 195 որոշմամբ ընկերության բաժնետոմսերի տնօրինման լիազորությունները վերապահվել են ՀՀ արդարադատության նախարարությունը: Իր ստեղծման օրվանից ընկերությունը կյանքի է կոչել «ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր», «ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր» և այլ պաշտոնական պարբերականների հրատարակումները, իսկ 2005 թվականից իրականացնում է Հայաստանի Իրավական Տեղեկատվական Համակարգի (ԱՐԼԻՍ) կառավարումն ու սպասարկումը, որը ներկայումս հանդիսանում է նորմատիվ իրավական ակտերի հրապարակման միասնական կայք (այսուհետ` միասնական կայք), որը և 2020 թվականի հուլիսի 1-ից ունի միակ պաշտոնական սկզբնաղբյուրի կարգավիճակ:

Մինչև 2020 թվականը իրավական ակտերի ինկորպորացիաներն իրականացվել են Ընկերության նախաձեռնությամբ, և միայն 2020 թվականի հուլիսի 1-ից՝ «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 25-րդ հոդվածի ուժի մեջ մտնելուց հետո Արդարադատության նախարարի 2018 թվականի մայիսի 7-ի N 180-Ն հրամանում կատարված փոփոխությամբ «Պաշտոնական տեղեկագիր» փակ բաժնետիրական ընկերության վրա դրվել է նորմատիվ իրավական ակտերի պաշտոնական ինկորպորացիաներ կատարելու պարտավորություն:

Հարկ է նշել, որ միասնական կայքից օգտվելը անվճար է, թարմացումները կատարվում են ամեն օր և կայքը հասանելի է 24/7 ռեժիմով:

Ընկերության հիմնական գործառույթն է՝ նորմատիվ իրավական ակտերի էլեկտրոնային ձևով պաշտոնական հրապարակումը ԱՐԼԻՍ (https://www.arlis.am/) միասնական կայքում, դրանց պաշտոնական ինկորպորացիայի իրականացումը, ինչպես նաև իրավական ակտերի էլեկտրոնային շտեմարանի պահպանումը, կառավարումն ու սպասարկումը:

Միասնական կայքում զետեղվում են նաև ԵՏՄ, ՄԻԵԴ ընդունած իրավական ակտերը, Սահմանադրական դատարանի, ՀՀ վճռաբեկ դատարանի, Բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումները և բազմապիսի այլ իրավական ակտեր, որոնք համալրում են միասնական կայքը:

Հիմնական գործառույթից զատ ընկերությունն իրականացնում է նաև «ՀՀ օրենքների և ենթաօրենսդրական ակտերի տեղեկագիր» պարբերականի, օրենսգրքերի, այլ իրավական ակտերի հրատարակում, վերահրատարակում և բաժանորդագրություն, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ գործունեություն:

2003 թվականից «Պաշտոնական տեղեկագիր» փակ բաժնետիրական ընկերությունը ձեռնամուխ է եղել նաև սահմանված կարգով հրապարակման ուղարկված օտարալեզու օրենքների և այլ իրավական ակտերի պաշտոնական թարգմանությունների հրապարակմանը:

Ընկերության հիմնական առաքելությունն է՝ իրավական ակտերի պաշտոնական, իսկ որոշ դեպքերում նաև ոչ պաշտոնական հրապարակումը, դրանց ինկորպորացիայի իրականացումը, իրավական տեղեկատվության համակարգված տարածումն ու ՀՀ օրենսդրական դաշտի վերաբերյալ հանրային իրազեկվածության բարձրացումը՝ նպատակ ունենալով նպաստել պետական և ոչ պետական մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց բնականոն գործունեությանը, քաղաքացիական հասարակության իրավական գրագիտության բարձրացմանը, վերջիններիս՝ օրենսդրական դաշտում տեղի ունեցող զարգացումներին ժամանակին և շուրջօրյա իրազեկմանը:

Ընկերության առաջնահերթություններից է Հայաստանի Իրավական Տեղեկատվական Համակարգի (ԱՐԼԻՍ) շարունակական կատարելագործումն ու հանրայնացումը:

Իրավական ակտերի էլեկտրոնային բազան թողարկվում է նաև DVD տարբերակով:

Կայքից օգտվելու աջակցություն ստանալու համար օգտվողը կարող է զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարներով`

060 464601,
060 464602:

Բաժանորդագրության պայմաններին ծանոթանալու, ինչպես նաև բաժանորդագրվելու համար զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով՝

010544441:

Հետադարձ կապը թույլ է տալիս օգտվողին առաջարկությունների, իրավական ակտերի անճշտությունների, վրիպակների մասին հայտնել` սեղմելով «Հայտնել սխալի մասին» կոճակը, կամ զանգահարել վերոնշյալ հեռախոսահամարներով:


О нас

С 1997 года, по решению Правительства Республики Армения начиная с публикаций официальных ведомостей, Закрытое акционерное общество «Официальные ведомости» осуществляет регулирование законодательного поля Республики Армения. С 2005 г. обществу передано управление и обслуживание Системы правовой информации Армении (ARLIS), а с июля 2020 г. в соответствии со статьей 25 Закона о «Нормативных правовых актах», приказа министра юстиции N 180-Ն от 2018 года и согласно уставу ЗАО, управление единым сайтом ARLIS (www.arlis.am).

Правовое регулирование.

  1. Нормативные правовые акты (2018 ЗР 180-Ն)

  2. Решение правительства РА от 2015 г. («Решение правительства РА о порядке и сроках создания и предоставления электронной базы данных, официально инкорпорированных нормативных правовых актов») N 1084-Н

  3. Приказ министра юстиции РА N 180-Н от 2018 года («Утверждение порядка представления к публикации нормативных правовых актов, их публикация на едином сайте, порядок внесения исправлений и проведения официальной инкорпорации правовых актов»)

  4. Устав общество «Официальные ведомости».

В соответствии с частью 6 статьи 25 Закона о нормативных правовых актах и приказом министра юстиции РА от 7 мая 2018 года N 180-Н, определен порядок представления нормативных правовых актов для публикации, их публикации на Едином сайте и внесения изменений, а так же проведения официальной инкорпорации.

Часть 1 главы 2 приказа гласит, что «1. Официальное опубликование нормативных правовых актов в электронном виде осуществляется путем публикации на едином сайте ARLIS (https://www.arlis.am)».

Система правовой информации Армении (СПИА) доступна по следующим адресам: www.arlis.am, www.laws.am, www.legislation.am

В настоящее время, согласно Закону РА «О нормативных правовых актах» как для официальных публикаций, так и для создания официальных инкорпораций, предоставляется только два дня и, соответственно, вся ответственность работы лежит на сотрудниках компании.

Следует отметить, что в прошлом инкорпорации правовых актах проводились по инициативе Компании, а как официальные, начали рассматриваться с 2015 года, во исполнение решения N 1084-Н Правительства РА от 2015 года. С 1 июля 2020 г., после вступления в силу статьи 25 Закона РА «О нормативных правовых актах», и поправки к приказу министра юстиции N 180-Н от 2018 г. сайт ARLIS и инкорпорации сделанные ЗАО «Официальные ведомости», признаны официальными.

Поскольку веб-сайт https://www.arlis.am был признан единым, в отличие от предыдущих лет, все связанные друг с другом подзаконные акты на сайте, подвергаются официализации. Следует добавить, что компания часто выступает с инициативами, например, в связи с эпидемией COVID-2019, в 2020 году возникла необходимость открыть новое окно на едином сайте. По предложению компании была внесена поправка в Закон РА «О нормативных правовых актах» и создан отдел подзаконных актов вице-премьера.

На едином сайте публикуются также локальные акты, большинство которых вступают в силу после их официального опубликования.

С февраля 2017 года Компания представляет своим пользователям обновленный сайт ARLIS со следующими возможностями:

Первая закладка - основная страница («Поиск (обычный / расширенный)» используя расширенный поиск можно искать правовой акт по словосочетанию.

Вторая закладка «Опубликовано», представляет весь хронологический архив официальных бюллетеней, а теперь и ежедневные публикации правовых актов

Третья закладка: «О нас»

Четвертая закладка: «Постановления ЕСПЧ»

Пятая закладка: «Решения кассационного суда»

Шестая закладка: «Акты ЕАЭС»

Седьмая закладка: «Акты местного самоуправления»

Восьмая закладка: «Поиск правовых актов на иностранном языке»

Девятая закладка: «Самоучитель ARLIS»

Электронная база данных правовых актов также доступна на DVD носителе.

С 2003-го года ЗАО "Официальные ведомости" стало издавать законы РА и на русском языке.

С ноября 2010-го года наш сайт регулярно пополняется законами РА, тексты которых были официально переведены НС РА. Русская версия сайта не предполагает создания инкорпорированных версий законов – на сайте будут представлены законы в первичном виде и законы, вносящие в них дополнения и изменения.

В настоящее время , в соответствии со статьей 22 Закона о нормативных правовых актах N 180-Н от 2018г., официальный перевод законодательства с армянского на иностранный язык осуществляется министерством юстиции. Официальное опубликование осуществляется в том виде, в котором они были направлены на опубликование.

Предоставление законов на русском языке также обусловлено статьей 2 Соглашения между Правительством Республики Армения и Правительством Российской Федерации об обмене правовой информацией, подписанное в 1994 году,- «Каждая Сторона обязуется предоставить другой Стороне необходимую информацию о правовых актах». Тематический перечень соглашения включает акты из области обмена, в том числе законодательства в области государственного порядка, гражданского права, брака, семьи, гражданского судопроизводства и других сфер.

Обратная связь позволяет пользователю сообщать о предложениях, юридических неточностях и ошибках, нажав кнопку «Сообщить об ошибке». Для получения технической поддержки пользователь может позвонить по следующим номерам телефонов:

060 464601,
060 464602,
060 464605: