Մեր մասին

1997 թվականից Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ «ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր» և «ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր» պարբերականների հրատարակումն իրականացնում է «Պաշտոնական տեղեկագիր» փակ բաժնետիրական ընկերությունը` համաձայն իր կանոնադրության:

Ի կատարումն «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի «ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիրը» հրատարակվում է յուրաքանչյուր չորեքշաբթի‚ «ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիրը»` յուրաքանչյուր ամսվա 1-ին և 15-ին, եռամսյակը մեկ`«Համայնքների նորմատիվ իրավական ակտերի ժողովածուն»: Հրատարակվում է նաև «Երևանի իրավական ակտերի տեղեկագիրը», իսկ իրավական ակտում բազմաթիվ փոփոխությունների կամ լրացումների դեպքում` կատարվում է պաշտոնական վերահրատարակություն:

Ըստ անհրաժեշտության հրատարակվում են նաև տեղեկագրերի արտահերթ համարներ:


Համաշխարհային բանկի և ՀՀ արդարադատության նախարարության նախաձեռնությամբ 2005 թվականից գործում է Հայաստանի Իրավական Տեղեկատվական Համակարգը (ՀԻՏՀ) (Armenian Legal Information System (ARLIS) www.arlis.am, www.laws.am, www.legislation.am), որի բազայի համալրման և սպասարկման աշխատանքները դարձյալ իրականացնում է «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲ ընկերությունը:


Տեղեկագրերը վաղուց դարձել են օրենսդիր, գործադիր մարմինների, դատական համակարգի և հանրության սեփականությունը: «Պաշտոնական տեղեկագիր» վերտառությամբ հրատարակված բոլոր օրենսգրքերը բարձր վստահություն են ձեռք բերել սպառողների միջավայրում:


2015 թվականի հոկտեմբերից Ընկերությունը իրականացնում է նաև ՀՀ կառավարության 25.09.2015 թվականի «Պաշտոնական ինկորպորացիայի ենթարկված նորմատիվ իրավական ակտերի էլեկտրոնային ժողովածու կազմելու և տրամադրելու կարգն ու ժամկետները սահմանելու մասին» N 1084-Ն որոշումը:


2017 թվականի փետրվար ամսից Ընկերությունը ARLIS կայքը օգտվողներին ներկայացնում է նոր տեսքով և հնարավորություններով. մասնավորապես`

 • պարզ որոնման դաշտում իրավական ակտը փնտրելու ավելի լայն հնարավորություններ են տրված.

 • ընդլայնված որոնման դաշտում հնարավորություն է տրված իրավական ակտերը որոնելու նաև ըստ բառակապակցության.

 • «Լույս է տեսել» էջում ներկայացված են պաշտոնական տեղեկագրերի ամբողջ ժամանակագրական սկզբունքով դասավորված արխիվը, ինչպես նաև հերթական տեղեկագրերի բովանդակությունները.

 • «ԵՏՄ պայմանագրեր» պատուհանը ՀՀ և ԵՏՄ երկրների միջև ստորագրված հիմնական պայմանագրերն է ներկայացնում.

 • «ԵՏՄ այլ ակտեր»` պատուհանը ՀՀ և ԵՏՄ երկրների միջև ստորագրված այլ պայմանագրերն է ներկայացնում.

 • «ՏԻՄ ակտեր» պատուհանով ներկայացվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընդունած իրավական ակտերը.

 • «Օտարալեզու իրավական ակտերի որոնում» էջը հնարավորություն է տալիս փնտրել իրավական ակտերի պաշտոնական թարգմանությունները:

Այսպիսով ARLIS կայքով Ընկերությունը օգտատերին է ներկայացնում հանրապետության համապարփակ իրավական դաշտը:

Կայքի տեղեկությունները մատուցվում են անվճար` պատճենահանելու և տպելու հնարավորությամբ:

Կայքի օրենսդրական բազան ամեն շաբաթ` յուրաքանչյուր տեղեկագրի հրապարակումից հետո, թարմացվում է` օգտվողին հնարավորություն ընձեռելով հետևելու իրավական ակտերում կատարվող փոփոխություններին և ստանալու իրավական ակտերի վերջնական տարբերակը:

Կայքից օգտվելու ձեռնարկի էլեկտրոնային տարբերակը հասանելի է կայքի ինչպես օգտվել (Help) կոճակը սեղմելիս:

Իրավական ակտերի էլեկտրոնային բազան թողարկվում է նաև DVD տարբերակով:


2003 թվականից «Պաշտոնական տեղեկագիր» փակ բաժնետիրական ընկերությունը ձեռնամուխ է եղել նաև օրենքների ռուսերեն թարգմանությունների հրապարակմանը:

«Արլիս» կայքում դրված են ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրենքների ռուսերեն բոլոր այն թարգմանությունները, որոնք պաշտոնապես ուղարկվել են հրատարակության:

Օրենքների ռուսերենով ներկայացնելը պայմանավորված է նաև 1994թ. կնքված «ՀՀ կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև իրավական տեղեկատվության փոխանակման մասին» Համաձայնագրով, որի 2-րդ հոդվածով` «Կողմերից յուրաքանչյուրը պարտավորվում է մյուս կողմին տրամադրել իրավական ակտերի մասին պահանջվող տեղեկատվությունը»: Համաձայնագրի Թեմատիկ ցանկում ընդգրկված են փոխանակման ենթակա ոլորտի ակտերը` պետական կարգի, քաղաքացիական իրավունքի, ամուսնության և ընտանիքի, քաղաքացիական դատավարության և այլ ոլորտների օրենսդրության ներառումով:

Ներկայացված բոլոր ակտերի պաշտոնական սկզբնաղբյուրը պաշտոնական տեղեկագրերն են։

Հարգելի գործընկեր

«Պաշտոնական տեղեկագիր» փակ բաժնետիրական ընկերությունն սկսել է պաշտոնական տեղեկագրերի 2017 թվականի բաժանորդագրությունը։

Պաշտոնական տեղեկագրերը իրավական դաշտում միակ պաշտոնական սկզբնաղբյուրն են, և իրավաքաղաքացիական, տնտեսական հարաբերության յուրաքանչյուր փաստաթուղթ այսպես թե այնպես առնչվում են պաշտոնական տեղեկագրերին:

Տեղեկագրերի տարեկան բաժնեգինն է 186.000 (հարյուր ութսունվեց հազար) դրամ (շուրջ 102 տեղեկագիր):


«ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիրը» հրատարակվում է յուրաքանչյուր չորեքշաբթի:

Այն ներառում է.

 • Միջազգային պայմանագրերը

 • Հայաստանի Հանրապետության օրենքները

 • Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի որոշումները

 • Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերը

 • Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի և Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի որոշումները

 • Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի կարգադրությունները

 • Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումները

 • Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշումները

 • Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի դատական ակտերը

 • Արդարադատության խորհրդի որոշումները:

«ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիրը» հրատարակվում է յուրաքանչյուր ամսվա 1-ին և 15-ին:

Այն ներառում է.

 • Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումները

 • Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումները

 • Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի հանձնաժողովի որոշումները

 • Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի որոշումները

 • Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի որոշումները

 • Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի որոշումները

 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի որոշումները

 • Հայաստանի Հանրապետության նախարարների հրամանները

 • Երևանի քաղաքապետի որոշումները կամ կարգադրությունները

 • Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների որոշումները կամ կարգադրությունները:

Տեղեկագրերը ունեն նաև էլեկտրոնային հրատարակություն:

Տարեկան բաժնեգինն է 24.000 (քսանչորս հազար) դրամ: Հատավաճառության դեպքում մեկ սկավառակն արժի 2.000 (երկու հազար) դրամ:

Ձեռք բերելով պարբերաբար հրատարակվող տեղեկագրերը` Դուք մեծապես կտիրապետեք հանրապետության օրենսդրական դաշտին:

Ակտիվ համագործակցության դեպքում Ձեզ անվճար կտրվեն Ընկերության կողմից հրատարակվող զանազան օրենսդրական փաթեթներ:


Բաժանորդագրության համար դիմել`


544441


Երևան 0010, Տիգրան Մեծի 4

5-րդ սենյակ


Ուշադրություն`


«Պաշտոնական տեղեկագիր» փակ բաժնետիրական ընկերության կրպակը գտնվում է «2750-ամյակի պուրակ» (ՀՀ Կենտրոնական բանկի դիմաց):


Տեխնիկական աջակցություն ստանալու համար օգտվողը կարող է զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարներով`

060 464601,
060 464602,
060 464605:


Հետադարձ կապը թույլ է տալիս օգտվողին առաջարկությունների, իրավական ակտերի անճշտությունների, վրիպակների մասին հայտնել` սեղմելով «Հայտնել սխալի մասին» կոճակը, կամ զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարներով`

060 464601,
060 464602,
060 464605:


О нас

Закрытое акционерное общество "Официальные ведомости" с 1997-го года обеспечиваeт общество законодательной информацией посредством издания периодических ведомостей, а с 2005 года осуществляет официальную электронную публикацию правовых актов РА посредством электронной Системы Правовой Информации Армении (СПИА/ARLIS - Armenian Legal Information System).

Система разработана при финансовой поддержке Всемирного банка в рамках программы "Судебно-правовых реформ" и нацелена на достижение максимальной прозрачности и доступности правового поля, что, безусловно, является важным шагом на пути становления Республики Армения, как правового государства.

Официальная электронная публикация правовых актов в самой доступной среде INTERNET и наличие в ней разнообразных поисковых инструментов обеспечивает широкий круг пользователей своевременной, еженедельно обновляющейся информацией.

Свободное размещение базы данных правовых актов с мощной поисковой системой в Интернете и ее распространение на дисках в формате DVD является безусловным стимулом для повышения правовой грамотности не только индивидуальных пользователей, но и юридических лиц: предприятий и организаций.

СПИА/ARLIS - единственная в своем роде система, доступная в Интернете. Информация предоставляется без каких-либо ограничений; благодаря совершенной базе и современным интернет-технологиям правовые акты представлены наиболее полно: с графическими изображениями, разноформатными приложенными документами и об'емными электронными таблицами.

База правовых актов еженедельно обновляется, что дает возможность пользователям не только прослеживать изменения в актах и получать его окончательный вариант, но и знакомиться с хронологией изменений и дополнений, а в искомом промежутке времени получать соответствующий вид правового акта.

Установлена обратная связь с пользователем, что позволяет корректировать замеченные им погрешности и с учетом их ценных предложений, оптимизировать программу. Кроме того, организуются специальные выездные курсы, издается самоучитель по овладеванию программой. В целях популяризации, программа активно представляется на тематических выставках.

Согласно "Межправительственному соглашению об обмене правовой информацией между правительством РА и правительством РФ" и учитывая повышение деловой активности с Россией, а также возрастающий интерес русскоязычной аудитории к правовому полю РА, одной из важнейших задач "Официальных ведомостей" является создание на основе СПИА базы нормативно-правовых актов РА на русском языке.

С 2003-го года ЗАО "Официальные ведомости" стало издавать законы РА и на русском языке.

С ноября 2010-го года наш сайт регулярно пополняется законами РА, тексты которых были официально переведены НС РА. Русская версия сайта не предполагает создания инкорпорированных версий законов – на сайте будут представлены законы в первичном виде и законы, вносящие в них дополнения и изменения.

С октября 2015 года компания также реализует решение правительства РА от 25.09.2015 N 1084-Н «О порядке и сроках создания и предоставления электронной базы данных, официально инкорпорированных нормативных правовых актов».

www.arlis.am, www.laws.am, www.legislation.am,

E-mail:info@arlis.am

 

В начало страницы