ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ս Գ Ի Ր Ք

 

(1998 թվականի հունիսի 17-ի ՀՕ-247)

 

 

1. ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 164-րդ հոդվածով (ՀՕ-269-Ն, ընդունվել է 28.11.2007 թ., ուժի մեջ է մտել 01.01.08թ.) ուժը կորցրած են ճանաչվում ՀՀ քաղաքացիական դատավարության ՀՕ-247 օրենսգրքի 24-26-րդ և 32-րդ գլուխները:

 

(Հատված համապատասխան օրենսգրքից``

 
Հոդված 164. Եզրափակիչ դրույթ

 

Սույն օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի (17 հունիսի 1998 թվականի) 24-26-րդ և 32-րդ գլուխները:)

 

2. «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-277-Ն օրենքի 65-րդ հոդվածով (ընդունվել է 28.11.2007 թ., ուժի մեջ է մտել 01.01.08թ.) Օրենսգրքի 32-րդ գլխի 183-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «քաղաքացիական գործեր քննող դատարան» բառերը փոխարինվել են «ընդհանուր իրավասության դատարան» բառերով:

 

(Հատված համապատասխան օրենքից`

 

Հոդված 65. Օրենսգրքի 183-րդ հոդվածի 2-րդ կետում «քաղաքացիական գործեր քննող դատարան» բառերը փոխարինել «ընդհանուր իրավասության դատարան» բառերով:)

 

 

 

 

ՀՕ-277-Ն օրենքի կիրառումը անհնարին է քանի որ Օրենսգրքի 32-րդ գլուխն ուժը արդեն իսկ կորցրել է

 

(Հատված համապատասխան օրենսգրքից`

 

« Գ Լ ՈՒ Խ  32

 

 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՃՇՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՊԱՐԶԵԼՈՒ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԱՐՈՒՅԹԸ

(գլուխն ուժը կորցրել է 28.11.07 ՀՕ-269-Ն)

 

 

Հոդված 183. Դիմում տալու հիմքերը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 28.11.07 ՀՕ-269-Ն)

 

Հոդված 184. Դիմումին առաջադրվող պահանջները

(հոդվածն ուժը կորցրել է 28.11.07 ՀՕ-269-Ն)

 

Հոդված 185. Դատարանի վճիռը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 28.11.07 ՀՕ-269-Ն) »