ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ

Օ Ր Ե Ն Ս Գ Ի Ր Ք
(1998 թվականի հունիսի 17-ի ՀՕ-247)

 

1. «ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՕ-277-Ն (28.11.2007 թ.) օրենքը խմբագրել է օրենսգրքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ կետը.

 

ü արդյունքում 1-ին կետի և 2-րդ կետի 1-ին նախադասությունները կրկնվում են:

 

Հատված համապատասխան օրենքից`

 «Հոդված 4.

Դատավորների անկախությունը և նրանց ենթարկվելը միայն օրենքին

1. Արդարադատություն իրականացնելիս` դատավորներն անկախ են և ենթարկվում են միայն օրենքին:

2. Արդարադատություն իրականացնելիu դատավորներն անկախ են և ենթարկվում են միայն oրենքին:

Դատավորների անկախության երաշխիքները սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքով:»