ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

(3 հուլիսի 2002 թվականի, ՀՕ-410-Ն)

 

«Կուսակցությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՕ-139-Ն ՀՀ օրենքի (ընդունված 2012 թվականի մարտի 19-ին) 4-րդ հոդվածը փոփոխություն է նախատեսում Օրենքի 28-րդ հոդվածի 4-րդ մասում.

 

(Հատված համապատասխան օրենքից` 

«Հոդված 4. Օրենքի 28-րդ հոդվածի 4-րդ մասում «զանգվածային լրատվության միջոցներում» բառերը փոխարինել «http://www.azdarar.am հասցեում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում» բառերով:»)

 

üՓոփոխությունը հնարավոր չէ կիրառել, քանի որ հոդվածը խմբագրվել է 09.02.2012 ՀՕ-10-Ն օրենքի 5-րդ հոդվածով, և խմբագրված տեսքում համապատասխան բառերը բացակայում են: