ՈՒ Ղ Ղ ՈՒ Մ

«ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 2011 թվականի մայիսի 23-ի ՀՕ-143-Ն ՀՀ օրենքի հոդված 16-ում տեղ է գտել վրիպակ: Ըստ այդմ՝ օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 1-ին մասի դիսպոզիցիան շարադրվել է հետևյալ խմբագրւթյամբ.

 

«1. Գողությունը՝ ուրիշի գույքի զգալի չափերով հափշտակությունը`»:

 

Պետք է կարդալ

 

«1. Գողությունը՝ ուրիշի գույքի զգալի չափերով գաղտնի հափշտակությունը`».

 

(«ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր» N 28 (831)1, 24 մայիսի 2011 թ., էջ 10):

 

ՀՀ Ազգային ժողովի արձանագրային բաժին