ՈՒՂՂՈՒՄ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մայիսի 26-ի «Նոտարի կողմից մատուցվող վճարովի ծառայությունների սակագները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 25-ի N 919-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 733-Ն որոշման 2-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում «7-րդ կետով» բառերը փոխարինել «17-րդ կետով» բառերով, նույն կետի 2-րդ ենթակետում «27-րդ կետով» բառերը՝ «37-րդ կետով» բառերով, իսկ որոշմամբ հաստատված՝ նոտարի կողմից մատուցվող վճարովի ծառայությունների սակագների 9-րդ կետի 2-րդ ենթակետում «հիփոթեքի» բառը փոխարինել «գրավի» բառով («ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր» N 33 (836), 3 հունիսի 2011 թ., էջ 12, 15):

 

 ՀՀ կառավարության աշխատակազմի

 արձանագրային բաժին

Untitled Document