Համարը 
N 864
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 1998.12.31/33(66)
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
30.12.1998
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
30.12.1998
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
30.12.1998
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.1999
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
23.06.2018

Ծանուցում
25.05.17 N 563-Ն որոշման փոփոխություններն ուժի մեջ կմտնեն 01.07.2017 թվականին:


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում  եմ»

Հայաստանի Հանրապետության

Նախագահ Ռ. Քոչարյան

30 դեկտեմբերի 1998 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

30 դեկտեմբերի 1998 թվականի N 864

քաղ. Երևան

 

ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7 հոդվածին համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերը (կցվում են):

2. Սահմանել, որ`

ա) (ենթակետն ուժը կորցրել է 29.12.11 N 1928-Ն)

բ) (ենթակետն ուժը կորցրել է 18.06.01 N 543)

գ) (ենթակետն ուժը կորցրել է 18.06.01 N 543)

դ) գունագեղ քարերի մարված պաշարների համար բնօգտագործման վճարը հաշվարկվում է «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 8-րդ կետով սահմանված կարգով՝ բացառությամբ օնիքսանման մարմարի, վանակատի (օբսիդիան) ու լիստվենիտի, որոնց մարված պաշարների համար բնօգտագործման վճարը հաշվարկվում է «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 7-րդ կետով սահմանված կարգով.

ե) (ենթակետն ուժը կորցրել է 15.01.15 N 13-Ն)

զ) ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի արդյունահանված պաշարների համար վճարը հաշվարկվում է` ելնելով հաշվետու ժամանակաշրջանում հորատանցքից (աղբյուրից) արդյունահանված ջրի ծավալից և սույն որոշմամբ հաստատված դրույքաչափերից: «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11.2-րդ հոդվածով սահմանված կարգով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած ժամկետներից սկսած, ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի արդյունահանված պաշարների համար վճարը հաշվարկվում է՝ ելնելով հաշվետու ժամանակաշրջանում ջրօգտագործողների կողմից Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով տեղադրված հաշվիչ (չափիչ) սարքերով հաշվառված ջրի ծավալներից և սույն որոշմամբ հաստատված դրույքաչափերից:

Աղի արդյունահանված պաշարների համար վճարը հաշվարկվում է` ելնելով հաշվետու ժամանակաշրջանում արդյունահանված աղի ծավալից և սույն որոշմամբ հաստատված դրույքաչափերից.

է) հանքային ջրի արդյունահանված պաշարների համար վճարը հաշվարկվում է` հիմք ընդունելով`

1) միայն մեկ նպատակով հանքային ջրի հորատանցքը (աղբյուրը) շահագործելիս` ջրօգտագործողների կողմից Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով տեղադրված ջրահաշվիչ (ջրաչափիչ) սարքով (առաջնային ջրահաշվիչով) հաշվետու ժամանակաշրջանում հաշվառված ջրի ծավալը և սույն որոշմամբ հաստատված բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերի II բաժնի 10-րդ կետի «բ» ենթակետով շահագործման տվյալ նպատակի համար հաստատված դրույքաչափը,

2) միաժամանակ մեկից ավելի նպատակներով հանքային ջրի հորատանցքը (աղբյուրը) շահագործելիս՝ ջրօգտագործողների կողմից` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով տեղադրված յուրաքանչյուր ջրահաշվիչ (ջրաչափիչ) սարքով (առանձնացված ջրահաշվիչով) հաշվետու ժամանակաշրջանում հաշվառված ջրի ծավալը և սույն որոշմամբ հաստատված բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերի II բաժնի 10-րդ կետի «բ» ենթակետով նախատեսված համապատասխան դրույքաչափը` որպես շահագործման առանձին նպատակների համար հաշվարկված բնօգտագործման վճարների հանրագումար.

ը) ածխաթթու գազ ստանալու նպատակով (այդ թվում` սույն կետի «է» ենթակետում նշված դեպքերում) գազանջատիչից դուրս եկող գազի խողովակի վրա ածխաթթու գազ ստանալու սարք (սարքեր) տեղադրված (միացված) լինելու դեպքում ջրօգտագործողի կողմից արտադրված ածխաթթու գազի համար վճարը հաշվարկվում է` հիմք ընդունելով հաշվետու ժամանակաշրջանում գազանջատիչից դուրս

եկող գազի խողովակի վրա` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով տեղադրված գազաչափով հաշվառված ածխաթթու գազի ծավալը և սույն որոշմամբ հաստատված բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերի II բաժնի 10-րդ կետի «գ» ենթակետով սահմանված համապատասխան դրույքաչափը:

թ) վճար վճարողների կողմից ստորերկրյա քաղցրահամ և հանքային ջրերի ու ածխաթթու գազի համար բնօգտագործման վճարի օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով հաշվառում չվարելու կամ սահմանված կարգի խախտումներով հաշվառումը վարելու ժամանակահատվածի համար բնօգտագործման վճարները (այդ թվում` օրենքով սահմանված կարգով հարկային մարմնի կողմից անուղղակի եղանակով) հաշվարկվում են` հիմք ընդունելով`

1) ստորերկրյա քաղցրահամ ջրի հորատանցքը (աղբյուրը) շահագործելիս` Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի համաձայն տրամադրված ջրօգտագործման թույլտվություններով սահմանված ջրօգտագործման (ստորերկրյա (ստորգետնյա) քաղցրահամ ջրերի արդյունահանման) ծավալները և սույն որոշմամբ հաստատված դրույքաչափերը,

2) միայն մեկ նպատակով հանքային ջրի հորատանցքը (աղբյուրը) շահագործելիս` արդյունահանված (այդ թվում` համապատասխան լիազոր մարմնի կողմից հաշվարկված և արձանագրված) ջրի ծավալը և սույն որոշմամբ հաստատված բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերի II բաժնի 10-րդ կետի «բ» ենթակետով շահագործման տվյալ նպատակի համար նախատեսված դրույքաչափը,

3) մեկից ավելի նպատակներով հանքային ջրի հորատանցքը (աղբյուրը) շահագործելիս` առաջնային ջրահաշվիչով հաշվառված, իսկ դրա բացակայության դեպքում` հանքային ջրի հորատանցքից (աղբյուրից) արդյունահանված (այդ թվում` համապատասխան լիազոր մարմնի կողմից հաշվարկված և արձանագրված) ջրի ծավալը և հանքային ջրի տվյալ հորատանցքի (աղբյուրի) փաստացի շահագործման նպատակների համար` սույն որոշմամբ հաստատված բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերի II բաժնի 10-րդ կետի «բ» ենթակետով սահմանված ամենաբարձր դրույքաչափը,

4) ածխաթթու գազ ստանալու նպատակով գազանջատիչից դուրս եկող գազի խողովակի վրա ածխաթթու գազ ստանալու սարք (սարքեր) տեղադրված (միացված) լինելու դեպքում տվյալ հորատանցքից (աղբյուրից) փաստացի արդյունահանված հանքային ջրի (այդ թվում` համապատասխան լիազոր մարմնի կողմից հաշվարկված և արձանագրված) ծավալը և սույն որոշմամբ հաստատված բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերի II բաժնի 10-րդ կետի «բ» ենթակետով ածխաթթու գազ ստանալու նպատակով հանքային ջրի արդյունահանման համար սահմանված դրույքաչափը:

(2-րդ կետը խմբ., փոփ., լրաց. 18.06.01 N 543, լրաց. 03.07.03 N 826-Ն, փոփ., լրաց. 03.02.05 N 149-Ն, լրաց. 31.03.05 N 445-Ն, 25.01.07 N 225-Ն, խմբ., լրաց. 22.01.09 N 123-Ն, փոփ., խմբ. 29.12.11 N 1928-Ն, փոփ. 15.01.15 N 13-Ն)

3. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությանը` երկամսյա ժամկետում բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել առաջարկություն բնօգտագործման վճարի գանձման օբյեկտի տարր հանդիսացող փաստացի ծավալների նկատմամբ չափաքանակներ և սահմանափակումներ սահմանելու վերաբերյալ:

4. Լիազորել Հայաստանի Հանրապետության թանկարժեք մետաղների և քարերի պետական գանձարանին հրապարակելու սև, ազնիվ, գունավոր, հազվագյուտ մետաղների և գունագեղ քարերի միջազգային շուկայական միջին գինը եռամսյակի վերջին ամսվա դրությամբ, մինչև եռամսյակին հաջորդող առաջին ամսվա 10-րդ օրը:

(4-րդ կետը լրաց. 25.01.07 N 225-Ն)

5. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1997 թվականի հունիսի 25-ի «Բնական ռեսուրսների օգտագործման, շրջակա միջավայր վնասակար նյութերի արտանետման համար վճարաչափեր սահմանելու և վճարումների կարգը հաստատելու մասին» N 221 որոշման NN 1 և 2 հավելվածները, որոշմամբ հաստատված կարգի 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 10-րդ, 14-րդ և 16-րդ կետերը:

6. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից:


Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Դարբինյան

 

 

Հաստատված է
ՀՀ կառավարության 1998 թվականի
դեկտեմբերի 30-ի N 864 որոշմամբ

 

Դ Ր ՈՒ Յ Ք Ա Չ Ա Փ Ե Ր

ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐԻ

 

I. Ջրօգտագործման համար վճարի դրույքաչափերը

 

1. Մակերևութային (բացառությամբ Սևանա լճից) ջրերի յուրաքանչյուր խորանարդ մետրի արդյունահանման համար`

 

ձկնաբուծության նպատակով

1 դրամ

արդյունաբերական նպատակներով

0,5 դրամ,

խմելու և կենցաղային նպատակներով
բացառությամբ խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների,

0,5 դրամ,

որոնց համար՝

0,025 դրամ

ոռոգման նպատակով

0,0 դրամ:

 

(1-ին կետը խմբ. 29.08.01 N 789, 31.07.03 N 958-Ն, փոփ. 13.12.07 N 1533-Ն)

 

2. Սևանա լճից ջրերի յուրաքանչյուր խորանարդ մետրի օգտագործման համար

 

ոռոգման նպատակով

0,2 դրամ

այլ նպատակներով

1,5 դրամ:

 

3. Խմելու համար պիտանի ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի յուրաքանչյուր խորանարդ մետրի օգտագործման համար՝ 1.0 դրամ, բացառությամբ խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների, որոնց համար՝ 0.05 դրամ:

(3-րդ կետը փոփ. 18.06.01 N 543, խմբ. 29.08.01 N 789, փոփ. 13.12.07 N 1533-Ն)

 

4. Խմելու համար ոչ պիտանի ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի յուրաքանչյուր խորանարդ մետրի արդյունահանման համար`

 

ոռոգման նպատակով

0,0 դրամ

այլ նպատակներով

1,0 դրամ:

 

(4-րդ կետը փոփ. 18.06.01 N 543)


5. Ռեկրեացիոն (հանգստի նպատակով լողավազաններում օգտագործելու) նպատակով ստորերկրյա թերմալ ջրերի յուրաքանչյուր խորանարդ մետրի արդյունահանման համար` 50 դրամ:

(5-րդ կետը լրաց. 03.02.05 N 149-Ն)

 

II. Պինդ օգտակար հանածոների մարված պաշարների, ստորերկրյա քաղցրահամ ու հանքային ջրերի և աղի արդյունահանված պաշարների համար վճարի դրույքաչափերը

(վերնագիրը փոփ. 31.03.05 N 445-Ն)

 

1. (կետն ուժը կորցրել է 29.12.11 N 1928-Ն)

2. (կետն ուժը կորցրել է 29.12.11 N 1928-Ն)

3. Վառելիքաէներգետիկ հումքիմարված պաշարների յուրաքանչյուր տոննայի համար`

 

ածուխ

5 տոկոս

տորֆ

3 տոկոս

այրվող թերթաքարեր

3 տոկոս

 

(3-րդ կետը փոփ. 18.06.01 N 543)

 

4. Երեսապատման քարերի մարված պաշարների յուրաքանչյուր խորանարդ մետրի համար`

 

տուֆ

5 տոկոս

ֆելզիտային տուֆ (այդ թվում`
դեկորատիվ)

6 տոկոս

գրանիտ (գրանոդիորիտ, գրանոսիենիտ)

7 տոկոս

մարմար, մարմարացված կրաքարեր

5 տոկոս

դեկորատիվ մարմար

6 տոկոս

կոնգլոմերատներ և կոնգլոբրեկչիաներ

7 տոկոս

տրավերտին

6 տոկոս

բազալտ

4,5 տոկոս

հիալոբազալտ

6 տոկոս

 

(4-րդ կետը փոփ. 18.06.01 N 543)

 

5. Շինարարական քարերի մարված պաշարների յուրաքանչյուր խորանարդ մետրի համար`

 

տուֆ

4 տոկոս

տուֆաավազաքարեր

3,5 տոկոս

բազալտ

3,5 տոկոս

անդեզիտ, անդեզիտաբազալտ և այլն

3,5 տոկոս

պրոֆիրիտ

3 տոկոս

կրաքար

3,5 տոկոս

 

(5-րդ կետը փոփ. 18.06.01 N 543)

 

6. Լցանյութերի և բալաստային հումքի մարված պաշարների յուրաքանչյուր խորանարդ մետրի համար`

 

հրաբխային խարամ

3 տոկոս

պեմզա

4 տոկոս

ավազախճաքարային խառնուրդ
(ավազ, խիճ և այլն)

3 տոկոս

բալաստային հումք (պորֆիրիտ,
բազալտ, անդեզիտաբազալտ,
լիպարիտ և այլն)

3 տոկոս

 

(6-րդ կետը փոփ. 18.06.01 N 543)

 

7. Շինանյութերի արտադրության հումքի մարված պաշարների յուրաքանչյուր խորանարդ մետրի համար`

 

ցեմենտի հումք (կավեր, կրաքարեր, մագնեզիումասիլիկատային ապարներ, տրակտոլիտ-պերիդոտիտային ապարներ)

6 տոկոս

կրաքար (կիր ստանալու համար)

3 տոկոս

կավեր

4 տոկոս

բնական հանքային ներկեր

4 տոկոս

գիպսատար կավեր

4 տոկոս

 

(7-րդ կետը փոփ. 18.06.01 N 543, լրաց. 29.12.11 N 1928-Ն, 17.09.15 N 1068-Ն)

 

8. Գունագեղ քարերի մարված պաշարների յուրաքանչյուր կիլոգրամի համար`

 

ագաթ

6 տոկոս

փիրուզ

6 տոկոս

վանակատ (ծիածանվող օբսիդիան)

6 տոկոս

հասպիս

6 տոկոս

օնիքսանման մարմար

5 տոկոս

լիստվենիտ

5 տոկոս

վանակատ (օբսիդիան)

7 տոկոս

 

(8-րդ կետը փոփ. 18.06.01 N 543, լրաց. 03.02.05 N 149-Ն)

 

9. Մետաղագործական, քիմիական, թեթև և արդյունաբերության այլ ճյուղերի հումքի մարված պաշարների յուրաքանչյուր միավորի համար`

 

ցեոլիտ (խոր.մ)

5 տոկոս

պեռլիտ (խոր.մ)

6 տոկոս

դիատոմիտ (խոր.մ)

6 տոկոս

բենտոնիտ (տոննա)

6 տոկոս

դունիտ և պերիդոտիտ,
մագնեզիումասիլիկատային ապարներ,
տրակտոլիտ-պերիդոտիտային ապարներ
(տոննա)

4 տոկոս

հրակայուն կավեր (տոննա)

4 տոկոս

անդեզիտ, անդեզիտաբազալտ
(թթվակայուն հումք) (տոննա)

4 տոկոս

(տողը հանվել է 18.06.01 N 543)

 

ծծումբ

3 տոկոս

կվարցիտ (ապակու հումք, ֆլյուս) (տոննա)

3 տոկոս

դոլոմիտ (տոննա)

3,5 տոկոս

բարիտ (տոննա)

5 տոկոս

(տողը հանվել է 18.06.01 N 543)

 

 

(9-րդ կետը փոփ. 18.06.01 N 543, լրաց. 29.12.11 N 1928-Ն, 17.09.15 N 1068-Ն)

 

10. Աղի և հանքային ջրերի արդյունահանված պաշարների համար`

ա) աղի յուրաքանչյուր տոննայի արդյունահանման համար`


քարաղի տեսքով`

 660 դրամ

աղաջրի տեսքով`

 70 դրամ

 

 

բ) հանքային ջրերի յուրաքանչյուր խորանարդ մետրի արդյունահանման համար`


արդյունաբերական նպատակով`

5650 դրամ

 

 բուժական նպատակով՝

 - բալնեոբուժման (լոգանքներ, ցնցուղ, հիդրոմեր- 

 սում, հոգնա, խմելու միջոցով և այլն) համար`

 300 դրամ

- ըմպելասրահներում օգտագործման համար`

 0 դրամ
   

ածխաթթու գազ ստանալու նպատակով՝

230 դրամ

ռեկրեացիոն (հանգստի նպատակով

լողավազաններում օգտագործելու) նպատակով՝

75 դրամ

 

 

գ) արտադրված ածխաթթու գազի յուրաքանչյուր խորանարդ մետրի համար`

 

«Ջերմուկ» հանքավայր`

 60 դրամ

«Արզնի» հանքավայր`

 70 դրամ

«Հանքավան» հանքավայր`

 60 դրամ

«Բջնի» հանքավայր`

 55 դրամ

«Լիճք» հանքավայր`

 45 դրամ

«Սոլակ» հանքավայր`

 45 դրամ

«Քարաշամբ» հանքավայր`

 60 դրամ

«Արզական» հանքավայր`

 115 դրամ

«Սայաթ-Նովա» հանքավայր`

 115 դրամ

այլ հանքավայրեր`

 45 դրամ

 

 

(10-րդ կետը խմբ. 18.06.01 N 543, լրաց. 03.02.05 N 149-Ն, խմբ. 19.01.06 N 46-Ն, 15.01.15 N 13-Ն)

 

11. (կետն ուժը կորցրել է 29.12.11 N 1928-Ն)

 

III. Կենսապաշարների օգտագործման համար վճարի դրույքաչափերը

 

1. Փայտանյութի (անտառանյութի) օգտագործման համար ծառի տեսակի յուրաքանչյուր խորանարդ մետրի օգտագործման համար`

 

Անտա-
ռային
ծառա-
տեսակները

Հեռավորու-թյունը
(կմ)

Դրույքաչափը (դրամ)

շինափայտ առանց կեղևի`
ըստ ծառաբնի կտրվածքի
(սմ)

տեխնոլո-
գիական
փայտ
(1 մետր
երկարությամբ` կեղևով)

վառելափայտ
(1 մետր
երկարությամբ` կեղևով)

25-ից ավելի

13-25-ը ներառյալ

3-13-ը ներառյալ

1

2

3

4

5

6

7

Կաղնի, հացենի, թխկի, թեղի

մինչև 10-ը ներառյալ

5700

5250

4380

2600

700

10-25-ը ներառյալ

4390

4040

3370

2040

630

25-40-ը ներառյալ

3990

3670

3070

1670

560

40-ից ավելի

3420

3150

2630

1300

420

Սոճենի, լորենի

մինչև 10-ը ներառյալ

3300

3000

2540

1200

700

10-25-ը ներառյալ

2540

2310

1950

1060

630

25-40-ը ներառյալ

2310

2100

1780

930

560

40-ից ավելի

1980

1800

1520

800

420

Հաճարենի

մինչև 10-ը ներառյալ

3000

2700

2310

1500

700

10-25-ը ներառյալ

2310

2080

1780

1155

630

25-40-ը ներառյալ

2100

1890

1620

1050

560

40-ից ավելի

1800

1620

1390

900

420

Բոխի և այլ ծառատեսակներ

մինչև 10-ը ներառյալ

1250

1100

960

500

420

10-25-ը ներառյալ

960

850

740

360

350

25-40-ը ներառյալ

870

770

680

280

280

40-ից ավելի

750

660

580

250

210

 

Սույն կետում կիրառվող` ստորև նշված հասկացություններն օգտագործվում են հետևյալ իմաստով`

ցցաչոր ծառ` բնական ծերացման, անտառաճման պայմանների խիստ վատթարացման, տարերային աղետների (հրդեհ), հիվանդությունների, վնասատուներով խիստ վարակվածության և այլ պատճառներով չորացած կանգուն ծառ.

փայտանյութի օգտագործում` կանգուն ծառի և (կամ) ծառի առանձին ճյուղերի հատում, կոճղերի հանում և անտառից դուրսբերում, թափուկի հավաքում և անտառից դուրսբերում.

հեռավորություն` անտառի սկզբից (որտեղից անտառային ճանապարհով դուրս է բերվելու փայտանյութը) մինչև ծառահատման վայրն ընկած տարածություն:

(1-ին կետը խմբ. 19.01.06 N 46-Ն)

 

2. Արդյունագործական նպատակով բույսերի յուրաքանչյուր միավորի օգտագործման համար`

ա) լայն կիրառում ունեցող դեղաբույսերի (անթառամ` ծալքավոր, կատվախոտ` դեղատու, զիվան` հսկայական, լերդախոտ` ալեհեր, սրոհունդ (արևքուրիկ)` խոցված, լոշտակ` սպիտակ, լոշտակ` երկտուն, առյուծագի` սովորական, խնկածաղիկ` սովորական, տատրակ` սովորական (խոճկորիկ), օշինդր` դառը, կտտկենի` սև, արոսենի` սովորական, հազարատերևուկ` սովորական, եղերդակ` սովորական, եզան լեզու` մեծ, ուրց` Կոչիի, լորենի` սրտաձև, կծոխուր` սովորական, ալոճ (սզնի) յուրաքանչյուր կիլոգրամի համար`

 

վերգետնյա մասեր` 100 դրամ
արմատներ` 300 դրամ.


    բ) այլ դեղաբույսերի յուրաքանչյուր կիլոգրամի համար`

վերգետնյա մասեր` 50 դրամ
արմատներ` 200 դրամ.


    գ) լայն կիրառում ունեցող սննդային բույսերի (շուշանբանջար` սոխուկավոր, սիբեխ` սովորական, սինդրիկ` հարթ, սինդրիկի բազմածաղիկ, շրեշ` փարթամ, ծնեբեկ` դեղատու, ձիասամիթ` մանրապտուղ (բոխի), ավելուկ` գանգուր) յուրաքանչյուր կիլոգրամի համար`

 

վերգետնյա մասեր` 15 դրամ
արմատներ` 50 դրամ.


 

դ) այլ սննդային բույսերի յուրաքանչյուր կիլոգրամի համար`

վերգետնյա մասեր` 10 դրամ
արմատներ` 30 դրամ.


    ե) տեխնիկական բույսերի յուրաքանչյուր կիլոգրամի համար`

վերգետնյա մասեր` 50 դրամ
արմատներ` 150 դրամ.

 

զ) գեղազարդային բույսերի յուրաքանչյուր միավորի (հատ) համար`

վերգետնյա մասեր` 10 դրամ.

է) բուսական խեժերի յուրաքանչյուր կիլոգրամի համար՝

500 դրամ:


    (2-րդ կետը խմբ. 31.07.03 N 958-Ն, 19.01.06 N 46-Ն)

 

3. Արդյունագործական նպատակով օգտագործվող պտուղների, հատապտուղների և ընկուզավորների յուրաքանչյուր կիլոգրամի համար`

 

պտուղներ, հատապտուղներ` 30 դրամ
տխիլ (տկողին), ընկույզ`

60 դրամ:

 

(3-րդ կետը խմբ. 19.01.06 N 46-Ն)
     

4. Կենդանիների տեսակների` գյուղատնտեսական, արդյունագործական և սոցիալական նպատակներով օգտագործման համար`

ա) կաթնասունների յուրաքանչյուր միավորի (հատ) համար՝
վայրի խոզ` 50000 դրամ
գորշուկ (փորսուղ)` 2500 դրամ
աղվես` 500 դրամ
քարակզաքիս` 2000 դրամ
ճահճակուղբ` 500 դրամ
մշկամուկ` 500 դրամ
նապաստակ` 800 դրամ
սկյուռ` 300 դրամ
քնամոլ` 200 դրամ
խլուրդ` 20 դրամ
այծյամ` 85000 դրամ
եղեգնակատու` 50000 դրամ
լուսան` 50000 դրամ
ջրառնետ` 10 դրամ.

 

բ) թռչունների յուրաքանչյուր միավորի (հատ) օգտագործման համար`
սև ցին` 10000 դրամ
ճահճային մկնաճուռակ` 10000 դրամ
լորաճուռակ` 5000 դրամ
մեծ ճուռակ` 10000 դրամ
տափաստանային ճուռակ` 10000 դրամ
թավշոտ ճուռակ` 10000 դրամ
սովորական հողմավար բազե` 5000 դրամ
արտուտաբազե` 30000 դրամ
այլ (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված տեսակների) բազեանմաններ` 5000 դրամ
սագանմաններ (սուլող մրտիմն, կռնչան բադ,
ճքճքան մրտիմն, կարմրագլուխ սուզաբադ,
փումփուլավոր սուզաբադ)`
500 դրամ
կաքավ` 500 դրամ
լոր` 100 դրամ
սև փարփար` 300 դրամ
կռվակտցար, կարմրաոտ կտցար, մորակտցար` 100 դրամ
աղավնանմաններ (սովորական տատրակ,
թխակապույտ աղավնի, անտառային աղավնի)`
100 դրամ
կկվանմաններ` 200 դրամ
սովորական այծկիթ` 500 դրամ
սովորական կիվիվ` 500 դրամ
մանգաղաթևեր` 300 դրամ
ալկիոններ` 300 դրամ
հոպոպ` 100 դրամ
փայտփոր` 300 դրամ
ճնճղուկանմաններ (տնային ճնճղուկ,
սովորական սարյակ, սև կեռնեխ, սինակեռնեխ,
դաշտային արտույտ, տափաստանային արտույտ)`
100 դրամ
եղեգնահավ` 500 դրամ
ոսկեգույն մեղվակեր` 1500 դրամ.

գ) սողունների յուրաքանչյուր միավորի (հատ) օգտագործման համար`
գյուրզա` 3000 դրամ
այլ (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված տեսակների) տեսակի օձեր` 1000 դրամ
կասպիական կրիա` 200 դրամ.

դ) երկկենցաղների յուրաքանչյուր միավորի օգտագործման համար`
գորտեր (լճագորտ, փոքրասիական գորտ) (կգ)` 70 դրամ
սովորական ծառագորտ (հատ)` 200 դրամ
կանաչ դոդոշ (հատ)` 10 դրամ.

ե) փափկամարմինների յուրաքանչյուր միավորի օգտագործման համար`
անատամ (հատ)`
20 դրամ
խաղողի խխունջ (կգ)` 200 դրամ
այլ տեսակի փափկամարմիններ (կգ)` 100 դրամ.

զ) հոդվածոտանիների յուրաքանչյուր միավորի օգտագործման համար`
գետի խեցգետին (կգ)`

50 դրամ

հաստապոչ կարիճ (հատ)` 20 դրամ
այլ տեսակի հոդվածոտանիներ (հատ)` 10 դրամ.

է) ձկների յուրաքանչյուր կիլոգրամի օգտագործման համար`
սիգ`
50 դրամ
լոքո` 400 դրամ
սպիտակ ամուր, սև ամուր, հաստաճակատ` 500 դրամ
կարմրախայտ` 1000 դրամ
կարաս` 20 դրամ
ծածան` 100 դրամ
ցանկում չնշված այլ ձկնատեսակներ` 30 դրամ:

 

Օձի թույնի օգտագործման դեպքում բնօգտագործման վճարի դրույքաչափը թույնի յուրաքանչյուր գրամի համար հաշվարկվում է օձի համապատասխան տեսակի համար սույն կետի «գ» ենթակետում ներկայացված դրույքաչափի նկատմամբ կիրառելով 3.0 գործակիցը:

Ձկնկիթի օգտագործման դեպքում բնօգտագործման վճարի դրույքաչափը ձկնկիթի յուրաքանչյուր կիլոգրամի համար հաշվարկվում է սույն կետի «է» ենթակետում ներկայացված համապատասխան դրույքաչափերի նկատմամբ կիրառելով 10.0 գործակիցը:

(4-րդ կետը խմբ. 31.07.03 N 958-Ն, 19.01.06 N 46-Ն, փոփ. 30.12.10 N 1729-Ն)

4.1. Հայաստանի Հանրապետության կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված վայրի կենդանիների տեսակների` արհեստական և բնական պայմաններում վերարտադրության (բացառությամբ գիտահետազոտական նպատակներով վերաբնակեցման) նպատակներով օգտագործման (հայթայթման) համար`

ա) կաթնասունների յուրաքանչյուր միավորի (հատ) համար`

հարավային պայտաքիթ, Մեհելիի պայտաքիթ չղջիկ, Բլազիի պայտաքիթ, սովորական երկարաթև չղջիկ, արաքսյան գիշերաչղջիկ, հայկական գիշերաչղջիկ, Բեխշտեյնի գիշերաչղջիկ, ասիական լայնականջ չղջիկ, գորշ ականջեղ, ծալքաշուրթ լայնականջ չղջիկ

2500 դրամ

լայնականջ ոզնի

2500 դրամ

Շելկովնիկովի կուտորա

2500 դրամ

պստիկ սպիտակաատամ

2500 դրամ

հնդկական վայրենակերպ կամ մացառախոզ

7000 դրամ

Դալի ավազամուկ, հայկական մկնիկ, Շիդլովսկու դաշտամուկ, փոքր ճագարամուկ, փոքրասիական գետնասկյուռ

2500 դրամ

գորշ արջ

350000 դրամ

խայտաքիս

10000 դրամ

ջրասամույր

50000 դրամ

անտառակատու (ենթատեսակ` եվրոպական անտառակատու)

50000 դրամ

ընձառյուծ (ենթատեսակ` կովկասյան ընձառյուծ)

800000 դրամ

մանուլ

20000 դրամ

բեզոարյան այծ

500000 դրամ

հայկական մուֆլոն

600000 դրամ

բորենի

100000 դրամ

կովկասյան ազնվացեղ եղջերու, մարալ

300000 դրամ

բ) թռչունների յուրաքանչյուր միավորի (հատ) համար`

 

ցախաքլորաորս

50000 դրամ

գիշանգղ

50000 դրամ

կարմիր ցին, սպիտակապոչ արծիվ, տափաստանային արծիվ, բլրային արծիվ, քարարծիվ, գաճաճ արծիվ, ջրարծիվ

25000 դրամ

բալոբան, սապսան

75000 դրամ

սպիտակագլուխ անգղ, սև անգղ

25000 դրամ

գառնանգղ (մորուքավոր անգղ)

50000 դրամ

օձակեր արծիվ, տափաստանային հողմավար բազե

7500 դրամ

տափաստանային մկնաճուռակ, մարգագետնային մկնաճուռակ, եվրոպական ճնճղաճուռակ

7000 դրամ

կարմրաոտ բազե, աղավնաբազե, միջերկրածովային բազե

5000 դրամ

փոքր ենթարծիվ, մեծ ենթարծիվ

2500 դրամ

անդրկովկասյան փասիան

5000 դրամ

թուրաջ

5000 դրամ

կտցար-կաչաղակ, ծովային քարադր, հաստակտուց քարադր, ճախրուկ, սպիտակապոչ եղտյուրիկ, մեծ իլիկակտցար, մեծ արորիկ, կրկնակտցար, ոտնացուպիկ, բզակտուց, մարգագետնային ծիծառակտցար, տափաստանային ծիծառակտցար, հայկական որոր

2500 դրամ

որորակտուց ջրածիծառ, փոքր ջրածիծառ, սպիտակաայտ ջրածիծառ

2000 դրամ

բվեճ

5000 դրամ

թավշաոտ բու

2500 դրամ

սևափոր դռլոն

2000 դրամ

մոխրաայտ սուզակ

2500 դրամ

վարդագույն հավալուսն, գանգրափետուր հավալուսն

20000 դրամ

մեծ ձկնկուլ, փոքր ձկնկուլ

7500 դրամ

սև արագիլ

7000 դրամ

տարգալակտուց

10000 դրամ

քաջահավ

7500 դրամ

սովորական ֆլամինգո

20000 դրամ

սպիտակագլուխ բադ կամ սավկա, մոխրագույն սագ, կարմրախածի սագ, ծվվան սագ, սպիտակաճակատ սագ, կարմիր բադ, խայտաբադ, սպիտակաաչք սուզաբադ, լայնակտուց բադ

5000 դրամ

թշշան կարապ, ճչան կարապ, փոքր կարապ

20000 դրամ

մարմարյա մրտիմն

7000 դրամ

տուրպան

5000 դրամ

կովկասյան մարեհավ

5000 դրամ

անապատային կաքավ

5000 դրամ

վայրի հնդկահավ (ուլար)

12500 դրամ

մարգահավ, սուլթանական հավ

5000 դրամ

փոքր արոս, մեծ արոս

15000 դրամ

շիկապոչ քարաթռչնակ, սոխականման ճռիկահավ, հնդկական եղեգնաթռչնակ, կիսասպիտակավիզ ճանճորս, միջերկրածովային երաշտահավ

1500 դրամ

մեծ ժայռային սիտեղ

2000 դրամ

կարմրաթև մագլցող

2000 դրամ

ժայռային դրախտապան

2000 դրամ

խաչկտուց

1500 դրամ

իսպանական ճնճղուկ

1000 դրամ

մոխրագույն կռունկ, գեղանի կռունկ

15000 դրամ

կանաչ մեղվակեր

2500 դրամ

ներկարար

1500 դրամ

սև փայտփոր

2500 դրամ

դեղնագլուխ խաղտտնիկ

1500 դրամ

կարմրակատար շամփրուկ

1500 դրամ

ալպիական ճայ

2500 դրամ

սպիտակափող սոխակ

1500 դրամ

անապատային խածկտիկ

1500 դրամ

գ) սողունների յուրաքանչյուր միավորի (հատ) համար`

 

անդրկովկասյան սահնօձ, կովկասյան կատվաօձ, պարսկական պսևդոցիկլոֆիս, Սատունինի սևագլուխ ռինխոկալամուս, Դարևսկու իժ, հայկական լեռնատափաստանային իժ, հայկական իժ կամ Ռադդեի իժ

3000 դրամ

անդրկովկասյան տակիրային կլորագլուխ, Չեռնովի մերկաչք, առաջավորասիական մաբույա, երկարաոտ սցինկ, անդրկովկասյան բազմագույն մողեսիկ, անդրկովկասյան մողեսիկ, փոքրասիական մողես, մարգագետնային մողես, Դալի մողես, Ռոստոմբեկովի մողես, սպիտակափոր մողես

1500 դրամ

միջերկրածովային կրիա

2000 դրամ

դ) երկկենցաղների յուրաքանչյուր միավորի (հատ) օգտագործման համար`

 

փոքրասիական տրիտոն

1000 դրամ

սիրիական սխտորագորտ

1000 դրամ

ե) ձկների յուրաքանչյուր կիլոգրամի օգտագործման համար`

 

հաշամ

2000 դրամ

իշխան

8000 դրամ

Սևանի բեղլու

2500 դրամ

Սևանի կողակ

2000 դրամ

հայկական կարմրակն

1500 դրամ

Քուռի քառթակ

1500 դրամ

առաջավորասիական ծական

1500 դրամ

(4.1-ին կետը լրաց. 30.12.10 N 1729-Ն)

5. Գյուղատնտեսական` խոտհնձի նպատակով անտառային ֆոնդի տարածքների յուրաքանչյուր հեկտարի միանվագ (միանգամյա) օգտագործման համար՝ 2000 դրամ:

(5-րդ կետը խմբ. 31.07.03 N 958-Ն, 19.01.06 N 46-Ն)

6. Գյուղատնտեսական` արածեցման նպատակով անտառային ֆոնդի տարածքների օգտագործման համար` անասունների յուրաքանչյուր գլխի համար` յուրաքանչյուր օրվա կտրվածքով (խոշոր և մանր եղջերավոր անասուններ, խոզեր, ձիեր)`

բարելավված արոտավայրերում` 3 դրամ
բնական արոտավայրերում` 2 դրամ

(6-րդ կետը խմբ. 31.07.03 N 958-Ն, 19.01.06 N 46-Ն)

(բաժինը խմբ. 19.01.06 N 46-Ն)

 

IV. Պինդ օգտակար հանածոների մարված պաշարների համար վճարի հաստատագրված դրույքաչափերը

 

Սույն բաժնով սահմանված հաստատագրված դրույքաչափերը կիրառվում են պինդ օգտակար հանածոների համար օրենքով սահմանված մարված պաշարների ամբողջ ծավալների նկատմամբ:

1. Վառելիքաէներգետիկ հումքի մարված պաշարների յուրաքանչյուր տոննայի համար`

 

Օգտակար հանածոյի անվանումը

Դրույքաչափը
(դրամ)

Ածուխ

1200

Տորֆ

600

Այրվող թերթաքար

450

 

2. Երեսապատման քարերի, շինարարական քարերի, լցանյութի և բալաստային հումքի մարված պաշարների յուրաքանչյուր խորանարդ մետրի համար`

 

Օգտակար հանածոյի անվանումը

Մարված
պաշարից
երեսապատման
քարի,
շինաքարի ելքը
(տոկոս)

Դրույքաչափը
(դրամ)

երեսա-պատման
քարը

շինա-քարը

լցա-
նյութը և
բալաս-տային հումքը

Անդեզիտաբազալտ, անդեզիտ, բազալտ, հիալոբազալտ, դոլերիտային բազալտ, լիպարիտ և նմանատիպ այլ տարատեսակներ

մինչև 30

1125

450

135

30-40

1350

630

40-50

1575

720

50-ից ավելի

1800

900

Գաբբրոներ, գրանիտներ,
տուֆաավազաքարեր, մոնցոնիտներ,
գրանոդիորիտներ, գրանոսիենիտներ
և նմանատիպ այլ տարատեսակներ

մինչև 30

3150

-

180

30-40

4500

-

40-50

5850

-

50-ից ավելի

6750

-

Կոնգլոմերատներ, կոնգլոբրեկչիաներ և նմանատիպ այլ տարատեսակներ

մինչև 20

3600

-

-

20-30

4500

-

30-40

5400

-

40-ից ավելի

6300

-

Մարմարներ, մարմարացված կրաքարեր, դիաբազային պորֆիրիտներ, դիաբազներ, պորֆիրիտներ և նմանատիպ այլ տարատեսակներ

մինչև 20

2700

-

1350

20-30

3600

-

30-40

4500

-

40-ից ավելի

5400

-

Տուֆեր, կրաքար և նմանատիպ այլ տարատեսակներ

մինչև 30

900

315

90

30-40

1125

450

40-50

1350

585

50-ից ավելի

1575

675

Ֆելզիտային տուֆեր, տրավերտիններ, տուֆաբրեկչիաներ, չհղկվող տուֆաավազաքարեր և նմանատիպ այլ տարատեսակներ

մինչև 30

2025

675

90

30-40

2250

900

40-50

2475

1125

50-ից ավելի

2700

1350

Հրաբխային խարամ և նմանատիպ այլ տարատեսակներ

 

-

-

135

Պեմզաներ, պեռլիտներ և նմանատիպ այլ տարատեսակներ

 

-

-

157

Ավազակոպճային, ավազակոպճագլաքարային խառնուրդներ և նմանատիպ այլ տարատեսակներ

 

-

-

157

 

Սույն կետով սահմանված դրույքաչափերը կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փորձաքննություն անցած և հաստատված հանքարդյունահանման աշխատանքների կատարման նախագծով նախատեսված օգտակար ելքի չափերի՝ համապատասխան մարված պաշարների ամբողջ ծավալների նկատմամբ: Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչներին համապատասխան հանքագործական գործունեությունից տարբերվող գործունեության արդյունքում ստացված արտադրանքին համապատասխանող մարված պաշարների ծավալների համար կիրառվում է սույն կետով նախատեսված համապատասխան ամենաբարձր հաստատագրված դրույքաչափը: Հանքարդյունահանման աշխատանքների կատարման նախագծով լցանյութերի և բալաստային հումքի ելք նախատեսված չլինելու դեպքում դրան համապատասխանող մարված պաշարների ծավալների նկատմամբ կիրառվում է շինաքարի կամ երեսապատման քարի օգտակար ելքի չափին համապատասխան հաստատված հաստատագրված դրույքաչափը:

3. Շինանյութերի արտադրության հումքի մարված պաշարների յուրաքանչյուր խորանարդ մետրի համար`

 

Օգտակար հանածոյի անվանումը

Դրույքաչափը
(դրամ)

Ցեմենտի հումք՝
- կավեր, կրաքարեր, տրավերտիններ
- մագնեզիումասիլիկատային ապարներ, տրակտոլիտ-պերիդոտիտային ապարներ 


360
150

Կրաքար՝ կիր ստանալու համար

112

Կավեր

90

Գիպսատար կավեր

900

Բնական հանքային ներկեր

4500

(3-րդ կետը լրաց. 17.09.15 N 1068-Ն)

 

4. Գունագեղ քարերի հումքի մարված պաշարների յուրաքանչյուր կիլոգրամի համար`

 

 

Օգտակար հանածոյի անվանումը

Դրույքաչափը
(դրամ)

Վանակատ (օբսիդիան)

22

Լիստվենիտ

2250

 

Օգտակար հանածոյի անվանումը

Դրույքաչափը
(դրամ)

մենաքարը, երեսապատման քարը

լցանյութը, խճաքարը` որպես արհեստագործական քարերի հումք

Օնիքսանման մարմար

135

22

 

5. Մետաղագործական, քիմիական, թեթև և արդյունաբերության այլ ճյուղերի հումքի մարված պաշարների յուրաքանչյուր միավորի համար`

 

Օգտակար հանածոյի անվանումը

Չափի
միավորը

Դրույքաչափը
(դրամ)

Անդեզիտ, անդեզիտաբազալտ (թթվակայուն), ռիոլիտ դացիտային տուֆ

տ

90

Բարիտ

տ

180

Բենտոնիտ

տ

2500

Դիատոմիտ

խոր. մ

1150

Դոլոմիտ

տ

180

Դունիտ և պերիդոտիտ

տ

450

Մագնեզիումասիլիկատային ապարներ, տրակտոլիտ-պերիդոտիտային ապարներ

տ

150

Կվարցիտ (ապակու հումք, ֆլյուս)

տ

1600

Հրակայուն կավեր

տ

230

Պեռլիտ

խոր. մ

2050

Ցեոլիտ

խոր. մ

1800

Հղկանյութեր

կգ

23

(5-րդ կետը լրաց. 17.09.15 N 1068-Ն)

(բաժինը լրաց. 31.03.05 N 445-Ն, խմբ. 19.01.06 N 46-Ն, լրաց. 22.01.09 N 123-Ն, խմբ. 29.12.11 N 1928-Ն, 15.01.15 N 13-Ն, լրաց. 17.09.15 N 1068-Ն)