Համարը 
N 137-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2016.02.24/15(1195) Հոդ.135
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
11.02.2016
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
22.02.2016
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
05.03.2016
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

11 փետրվարի 2016 թվականի N 137-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի դեկտեմբերի 31-ի «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով ըստ մաքսային ռեժիմների առանձին ապրանքների տեղափոխումն արգելելու մասին» N 902 որոշման N 4 հավելվածի 1-ին և 5-րդ կետերն ուժը կորցրած ճանաչել:

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 18-ի «Բուսաբանական հավաքածուներ և առանձին նմուշներ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից արտահանելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծելու կարգի մասին» N 1173-Ն որոշման N 1 հավելվածի 1-ին կետի երրորդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Սույն կարգով սահմանված դրույթները չեն տարածվում «Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիայով կարգավորման ենթակա վայրի կենդանիների, դրանց մասերի և ածանցյալների ներմուծման և արտահանման, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 90-Ն որոշման N 7 հավելվածով և որոշման 2-րդ կետի 6-րդ ենթակետով սահմանված ապրանքատեսակների արտահանման վրա:»:

3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 18-ի «Վայրի կենդանիներ և կենդանաբանական հավաքածուներ ու առանձին նմուշներ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից արտահանելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծելու կարգի մասին» N 1174-Ն որոշման N 1 հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝

1) 1-ին կետի երկրորդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Սույն կարգով սահմանված դրույթները չեն տարածվում «Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիայով կարգավորման ենթակա վայրի կենդանիների, դրանց մասերի և ածանցյալների ներմուծման և արտահանման, գյուղատնտեսական և արդյունագործական նպատակներով օգտագործման տրամադրված վայրի կենդանիների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 90-Ն որոշման N 7 հավելվածով և որոշման 2-րդ կետի 6-րդ ենթակետով սահմանված ապրանքատեսակների արտահանման դեպքում:».

2) 4-րդ կետի «ա» ենթակետից հանել «անասնաբուժական կարանտին իրականացնող համապատասխան լիազորված մարմնի կողմից տրված թույլտվության վկայականը կամ սերտիֆիկատը (պատճեն)» բառերը:

4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի մարտի 15-ի «Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի ցանկը հաստատելու և ներմուծման ընդհանուր չափաքանակները (քվոտաները) սահմանելու մասին» N 327-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝

1) որոշման վերնագրից հանել «ցանկը հաստատելու և» բառերը.

2) որոշման N 2 հավելվածի 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«1. Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի` Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծման թույլատրելի ընդհանուր չափաքանակները (քվոտաները) սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 90-Ն որոշման NN 1 և 5 հավելվածներին համապատասխան խմբերի և տարիների:

Խումբը

Տարին

Ներմուծման առավելագույն
չափաքանակը (տոննա/տարի)

Անվանացանկ A-ի խումբ I, II
Անվանացանկ B-ի խումբ I, II, III
Անվանացանկ C-ի խումբ II, III
Անվանացանկ E-ի խումբ I

2011 թ-ից սկսած

0

Անվանացանկ C-ի խումբ I

2011-2012 թթ.
2013-2014 թթ.
2015-2019 թթ.
2020-2024 թթ.
2025-2029 թթ.
2030-2039 թթ.
2040թ-ից սկսած

անսահմանափակ

126,69

114,02

82,35

41,17

3,17

0

»:

5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հունիսի 21-ի «Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի առաքման՝ ներմուծման կամ արտահանման կամ տարանցիկ փոխադրման թույլտվության ձևն ու տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N 771-Ն որոշման N 1 հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 1.1-ին կետով.

«1.1. Սույն կարգով սահմանված դրույթները չեն տարածվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1524-Ն որոշմամբ սահմանված` արտաքին առևտրային նպատակով ապրանքների արտահանման և (կամ) ներմուծման լիցենզիաների տրամադրման գործընթացների վրա:»:

6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 27-ի «Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի հաշվառման կարգը հաստատելու մասին» N 1565-Ն որոշման հավելվածի 5-րդ կետում կատարել հետևյալ լրացումը և փոփոխությունը՝

1) 2-րդ ենթակետը «թույլտվություն» բառից առաջ լրացնել «լիցենզիա կամ» բառերով.

2) 4-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«4) օզոնային շերտը քայքայող նյութերի առաքման` ներմուծման կամ արտահանման, կամ տարանցիկ փոխադրման լիցենզիան կամ թույլտվությունը, լիցենզիայի կամ թույլտվության համարը, լիցենզիա կամ թույլտվություն ստացող իրավաբանական կամ անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող ֆիզիկական անձի տվյալները, թույլատրված օզոնային շերտը քայքայող նյութի (նյութերի) անվանումն ու քանակությունը, ներմուծման դեպքում` արտահանվող երկրի և ներմուծման մաքսային ձևակերպումներն իրականացրած մաքսային մարմնի անվանումն ու ներմուծման ամսաթիվը, արտահանման դեպքում` ներմուծող երկրի և արտահանման մաքսային ձևակերպումներն իրականացրած մաքսային մարմնի անվանումն ու ամսաթիվը, տարանցիկ փոխադրման դեպքում` մուտքի և ելքի մաքսային մարմինների անվանումներն ու ամսաթվերը.»:

7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 5-ի «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածքով փոխադրման համար արգելված և սահմանափակումների ենթակա որոշ ապրանքների ցանկերը, ապրանքների արտահանման և ներմուծման լիցենզիայի և հայտի ձևերը հաստատելու, որոշ ապրանքների արտահանման և ներմուծման լիցենզիաների տրամադրման առանձնահատկությունները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի մարտի 15-ի N 327-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 90-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները`

1) 2-րդ կետում`

ա. 1-ին և 2-րդ ենթակետերը «թափոնների» բառից առաջ լրացնել «վտանգավոր» բառով,

բ. 4-րդ ենթակետում «որոշման 2-րդ կետի 4-6-րդ ենթակետերով» բառերը փոխարինել «որոշման 2-րդ կետի 7-9-րդ ենթակետերով» բառերով,

գ. 8-րդ ենթակետի առաջին պարբերությունը «արտահանման» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաև սույն որոշման 1-ին կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված ապրանքների արտահանման» բառերով,

դ. 8-րդ ենթակետի «ա» պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«ա. պետական իրավասու մարմնի համաձայնությունը (գրավոր տեսքով), որի տարածք ներմուծվում են վտանգավոր թափոնները և (կամ) որի տարածքով տեղափոխվում են վտանգավոր թափոնները՝ Բազելի կոնվենցիային համապատասխան (վտանգավոր թափոնների արտահանման դեպքում),»,

ե. 8-րդ ենթակետի «գ» պարբերությունը «փոխադրման» բառից առաջ լրացնել «վտանգավոր թափոնների» բառերով, իսկ «արտահանողի» բառից հետո՝ «(ներմուծողի)» բառով,

զ. 8-րդ ենթակետի «դ» պարբերությունը «թափոնների» բառից առաջ լրացնել «վտանգավոր» բառով,

է. 8-րդ ենթակետի «զ» պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«զ. վտանգավոր թափոնների օգտագործման համար տեխնիկական (տեխնոլոգիական) հնարավորությունների առկայության մասին տեղեկատվություն (քաղվածք վտանգավոր թափոնները որպես հումք օգտագործելու հնարավորությունը հաստատող տեխնոլոգիական կանոնակարգից կամ այլ փաստաթուղթ, որը հաստատում է դրանց օգտագործման հնարավորությունն առանց այլ վտանգավոր թափոնների կամ դրանց մնացորդների առաջացման), վտանգավոր թափոնների ներմուծման դեպքում»,

ը. 8-րդ ենթակետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ «է» պարբերությամբ.

«է. վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և տեղադրման լիցենզիայի պատճենը:»,

թ. կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 8.1-ին, 8.2-րդ և 8.3-րդ ենթակետերով.

«8.1) սույն որոշման 1-ին կետի 7-րդ ենթակետով և 2-րդ կետի 6-րդ ենթակետով սահմանված բուսական և կենդանական տեսակների արտահանման լիցենզիաների ձևակերպման համար հայտատուն, բացի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1524-Ն որոշման N 4 հավելվածի 12-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերից և տեղեկություններից, լրացուցիչ լիազոր մարմին է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը`

ա. վայրի բույսի կամ կենդանու ձեռքբերումը հաստատող փաստաթուղթ (հավաք, մթերում, գնում, որս և այլն),

բ. արտաքին առևտրային գործարք իրականացնելու դեպքում՝ արտահանողի և ներմուծողի միջև պայմանագրի, համաձայնագրի պատճենը, դրանց բացակայության դեպքում՝ կողմերի միջև համագործակցության մտադրության վերաբերյալ որևէ այլ փաստաթղթի պատճենը, իսկ մնացած բոլոր դեպքերում՝ ներմուծող երկրի համաձայնությունը կամ թույլտվությունը (պատճենը), եթե այդ երկրի օրենսդրությամբ սահմանված է համապատասխան կարգ.

8.2) եթե սույն որոշման 1-ին կետի 7-րդ ենթակետով և 2-րդ կետի 6-րդ ենթակետով սահմանված բուսական և կենդանական տեսակները միևնույն ժամանակ ընդգրկված են նաև «Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիայի հավելվածներում, ապա դրանց արտահանման առանձնահատկությունները կարգավորվում են «Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիայով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 22-ի N 1281-Ն որոշմամբ հաստատված կարգով.

8.3) գիտական կազմակերպությունների, կենդանաբանական և բուսաբանական այգիների կողմից գիտահետազոտական, փոխանակման, գենոֆոնդի համալրման, նվիրատվության նպատակով, ինչպես նաև ֆիզիկական անձանց կողմից անձնական օգտագործման նպատակով՝ սույն որոշման 1-ին կետի 7-րդ ենթակետով սահմանված ապրանքատեսակների արտահանման առանձնահատկությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 18-ի N 1173-Ն և N 1174-Ն որոշումներով սահմանված կարգով:».

2) որոշման N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 1 հավելվածի.

3) որոշման N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 2 հավելվածի.

4) որոշման N 5 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 3 հավելվածի.

5) որոշման N 6 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն 4 հավելվածի:

8. Ուժը կորցրած ճանաչել՝

1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1995 թվականի դեկտեմբերի 8-ի «Հայաստանի Հանրապետություն վտանգավոր և այլ թափոնների ներմուծումը, արտահանումը և հանրապետության տարածքով տարանցիկ փոխադրումը կարգավորելու մասին» N 97 որոշումը.

2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մայիսի 20-ի «Հայաստանի Հանրապետության վտանգավոր թափոնների ցանկը հաստատելու մասին» N 874-Ն որոշումը.

3) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի հուլիսի 8-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1995 թվականի դեկտեմբերի 8-ի N 97 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության արգելված վտանգավոր թափոնների ցանկը հաստատելու մասին» N 1093-Ն որոշումը:

9. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վա
րչապետ

Հ. Աբրահամյան


2016 թ. փետրվարի 22

Երևան

 

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2016 թվականի
փետրվարի 11-ի N 137-Ն որոշման

 

«Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
փետրվարի 5-ի N 90-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ


ՕԶՈՆԱՅԻՆ ՇԵՐՏԸ ՔԱՅՔԱՅՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՔ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ, ՈՐՈՆՑ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄԸ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄԸ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻՑ ԱՐԳԵԼՎԱԾ Է

 

Անվանացանկ A

Արտադրանքի անվանում

Ծածկագիրն ըստ ԵՏՄ
ԱՏԳ ԱԱ-ի

Քիմիական բանաձև

Նյութ

Քիմիական անվանում

Խումբ I

CFCl3

(ՔՖԱ -11)

ֆտորտրիքլորմեթան

2903 77 100 0

CF2Cl2

(ՔՖԱ -12)

դիֆտորդիքլորմեթան

2903 77 200 0

C2F3Cl3

(ՔՖԱ -113)

1,1,2- տրիֆտորտրիքլորէթան

2903 77 300 0

C2F4Cl2

(ՔՖԱ -114)

1,1,2,2- տետրաֆտորդիքլորէթան

2903 77 400 0

C2F5Cl

(ՔՖԱ -115)

պենտաֆտորքլորէթան

2903 77 500 0

Խումբ II

CF2BrCl

(Հալոն 1211)

դիֆտորքլորբրոմմեթան

2903 76 100 0

CF3 Br

(Հալոն 1301)

տրիֆտորբրոմմեթան

2903 76 200 0

C2F4Br2

(Հալոն 2402)

1,1,2,2- տետրաֆտորդիբրոմէթան

2903 76 900 0

Անվանացանկ B

Արտադրանքի անվանում

Ծածկագիրն ըստ ԵՏՄ
ԱՏԳ ԱԱ-ի

Քիմիական բանաձև Նյութ Քիմիական անվանում
Խումբ I

CF3Cl

(ՔՖԱ -13)

տրիֆտորքլորմեթան

2903 77 900 0

C2FCl5

(ՔՖԱ -111)

ֆտորպենտաքլորէթան

2903 77 900 0

C2F2Cl4

(ՔՖԱ -112)

դիֆտորտետրաքլորէթաններ

2903 77 900 0

C3FCl7

(ՔՖԱ -211)

ֆտորհեպտաքլորպրոպաններ

2903 77 900 0

C3F2Cl6

(ՔՖԱ -212)

դիֆտորհեքսաքլորպրոպաններ

2903 77 900 0

C3F3Cl5

(ՔՖԱ -213)

տրիֆտորպենտաքլորպրոպաններ

2903 77 900 0

C3F4Cl4

(ՔՖԱ -214)

տետրաֆտորտետրաքլորպրոպաններ

2903 77 900 0

C3F5Cl3

(ՔՖԱ -215)

պենտաֆտորտրիքլորպրոպաններ

2903 77 900 0

C3F6Cl2

(ՔՖԱ -216)

հեքսաֆտորդիքլորպրոպաններ

2903 77 900 0

C3F7Cl

(ՔՖԱ -217)

հեպտաֆտորքլորպրոպաններ

2903 77 900 0

Խումբ II

CCl4

  տետրաքլորածխածին (ՔՔԱ) կամ
տետրաքլորմեթան

2903 14 000 0

Խումբ III

C2H3Cl3

  մեթիլքլորոֆորմ (ՄՔՖ), այսինքն 1,1,1,-
տրիքլորէթան

2903 19 100 0

Անվանացանկ C

Արտադրանքի անվանում

Ծածկագիրն ըստ ԵՏՄ
ԱՏԳ ԱԱ-ի

Քիմիական բանաձև

Նյութ

Քիմիական անվանում

Խումբ II

CHFBr2

(ՀԲՖԱ -21B2)

ֆտորդիբրոմմեթան

2903 79 210 0-ից

CHF2Br

(ՀԲՖԱ -22B1)

դիֆտորբրոմմեթան

2903 79 210 0-ից

CH2FBr

(ՀԲՖԱ -31B1)

ֆտորբրոմմեթան

2903 79 210 0-ից

C2HFBr4

(ՀԲՖԱ -21B4)

ֆտորտետրաբրոմէթան

2903 79 210 0-ից

C2HF2Br3

(ՀԲՖԱ -23B3)

դիֆտորտրիբրոմէթան

2903 79 210 0-ից

C2HF3Br2

(ՀԲՖԱ -23B2)

տրիֆտորդիբրոմէթան

2903 79 210 0-ից

C2HF4Br

(ՀԲՖԱ -24B1)

տետրաֆտորբրոմէթան

2903 79 210 0-ից

C2H2FBr3

(ՀԲՖԱ -31B3)

ֆտորտրիբրոմէթան

2903 79 210 0-ից

C2H2F2Br2

(ՀԲՖԱ -32B2)

դիֆտորդիբրոմէթան

2903 79 210 0-ից

C2H2F3Br

(ՀԲՖԱ -33B1)

տրիֆտորբրոմէթան

2903 79 210 0-ից

C2H3FBr2

(ՀԲՖԱ -41B2)

ֆտորդիբրոմէթան

2903 79 210 0-ից

C2H3F2Br

(ՀԲՖԱ -42B1)

դիֆտորբրոմէթան

2903 79 210 0-ից

C2H4FBr

(ՀԲՖԱ -51B1)

ֆտորբրոմէթան

2903 79 210 0-ից

C3HFBr6

(ՀԲՖԱ -21B6)

ֆտորհեքսաբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

C3HF2Br5

(ՀԲՖԱ -22B5)

դիֆտորպենտաբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

C3HF3Br4

(ՀԲՖԱ -23B4)

տրիֆտորտետրաբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

C3HF4Br3

(ՀԲՖԱ -24B3)

տետրաֆտորտրիբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

C3HF5Br2

(ՀԲՖԱ -25B2)

պենտաֆտորդիբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

C3HF6Br

(ՀԲՖԱ -26B1)

հեքսաֆտորբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

C3H2FBr5

(ՀԲՖԱ -31B5)

ֆտորպենտաբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

C3H2F2Br4

(ՀԲՖԱ -32B4)

դիֆտորտետրաբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

C3H2F3Br3

(ՀԲՖԱ -33B3)

տրիֆտորտրիբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

C3H2F4Br2

(ՀԲՖԱ -34B2)

տետրաֆտորդիբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

C3H2F5Br

(ՀԲՖԱ -35B1)

պենտաֆտորբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

C3H3FBr4

(ՀԲՖԱ -41B4)

ֆտորտետրաբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

C3H3F2Br3

(ՀԲՖԱ -42B3)

դիֆտորտրիբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

C3H3F3Br2

(ՀԲՖԱ -43B2)

տրիֆտորդիբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

C3H3F4Br

(ՀԲՖԱ -44B1)

տետրաֆտորբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

C3H4FBr3

(ՀԲՖԱ -51B3)

ֆտորտրիբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

C3H4F2Br2

(ՀԲՖԱ -52B2)

դիֆտորդիբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

C3H4F3Br

(ՀԲՖԱ -53B1)

տրիֆտորբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

C3H5FBr2

(ՀԲՖԱ -61B2)

ֆտորդիբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

C3H5F2Br

(ՀԲՖԱ -62B1)

դիֆտորբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

C3H6FBr

(ՀԲՖԱ -71B1)

ֆտորբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

Խումբ III

CH2BrCl

 

բրոմքլորմեթան

2903 79 900 0-ից

Անվանացանկ E

Արտադրանքի անվանում

Ծածկագիրն ըստ
ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի

Քիմիական բանաձև

Անվանում

 

Խումբ I

CH3Br

մեթիլբրոմիդ

2903 39 110 0

Անվանացանկ D

 

Արտադրանքի անվանումը

Ծածկագիրն ըստ ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի

1.

Սառնագենտ խառնուրդներ

3824 71 000 0-ից
3824 72 000 0-ից
3824 74 000 0-ից - 3824 79 000 0-ը

2.

Օդորակիչներ և ջերմային պոմպեր

8415 10
8415 81 00
8415 82 000
8418 61 00
8418 69 000-ից

3.

Սառնարաններ

8418 10 200
8418 10 800
8418 50-ից
8418 69 000-ից

4.

Սառույց արտադրող սարքավորումներ, կաթի սառեցման համակարգեր

8418-ից
8419-ից

5.

Սառցեխցիկներ

8418 10 200
8418 10 800
8418 30 200
8418 30 800
8418 40 200
8418 40 800
8418 50-ից
8418 69 000-ից

6.

Օդի չորացուցիչներ

8418 69 000-ից
8479 89 970 1-ից
8479 89 970 8-ից

7.

Փրփրացված ջերմամեկուսիչ սալիկներ, վահանակներ, խողովակների ծածկույթներ, որոնց արտադրության ժամանակ որպես փրփրացնող գոլորշիչներ են օգտագործվել օզոնային շերտը քայքայող տարրեր պարունակող նյութեր

3921 11 000 0-ից - 3921 19 000 0-ը

8.

Պոլիեթերային (պոլիոլային) կոմպոնենտներ, միացություններ փրփրացված պոլիուրեթանի արտադրության համար (կոմպոնենտ A)

3907 20 200 1-ից
3907 20 200 9-ից

9.

Շարժական կրակմարիչներ

8424 10 000 0-ից

1. Սույն ցանկի օգտագործման նպատակով անհրաժեշտ է առաջնորդվել ինչպես ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագրերով, այնպես էլ արտադրանքի (նյութի) (առևտրային և քիմիական հատկանիշներով) անվանումով:

2. Անվանացանկ A, B, C (Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 90-Ն որոշման NN 1 և 5 հավելվածներում ընդգրկված անվանացանկերում), E-ում ներառված օզոնային շերտը քայքայող նյութերի ներմուծումը և (կամ) արտահանումը հնարավոր է բացառապես հետևյալ դեպքում՝ եթե իրականացվում է դրանց տարանցիկ փոխադրումը ԵՏՄ-ի մաքսային տարածքով 1987 թվականի սեպտեմբերի 16-ի «Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին» Մոնրեալի արձանագրության կողմ հանդիսացող մի երկրից մյուս երկիր:

3. Անվանացանկ B-ի III խմբի C2H3Cl3 բանաձևը չի վերաբերում 1,1,2-տրիքլորէթանին:

4. Անվանացանկ D-ում ներառված արտադրանքի ներմուծումը և (կամ) արտահանումն արգելված են՝ բացառությամբ հետևյալ դեպքերի՝

1) եթե իրականացվում է դրանց տարանցիկ փոխադրումը ԵՏՄ-ի մաքսային տարածքով 1987 թվականի սեպտեմբերի 16-ի «Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին» Մոնրեալի արձանագրության կողմ հանդիսացող մի երկրից մյուս երկիր.

2) անվանացանկ A-ի Խումբ II-ի նյութեր պարունակող շարժական կրակմարիչների.

3) արտահանման վերահսկողության համակարգով կարգավորման ենթակա արտադրանքի:»:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2016 թվականի
փետրվարի 11-ի N 137-Ն որոշման

 

«Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
փետրվարի 5-ի N 90-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ, ՈՐՈՆՑ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄԸ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔ ԿԱՄ ՈՐՈՆՑ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄԸ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ ԱՅԼ ԵՐԿՐՆԵՐԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է

Ապրանքի անվանումը

Ծածկագիրը՝
ըստ ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ

Թափոնի տեսակի ծածկագիրը` ըստ «Վտանգավոր թափոնների երկրից երկիր տեղափոխման նկատմամբ հսկողություն սահմանելու մասին» Բազելի կոնվենցիայի դասակարգման

A և B
թափոնների
միացյալ
ցանկը

Y
կարգավորող
թափոնների
հիմնական
ցանկը

1. Թափոններ, որոնց կազմում որպես բաղադրիչ մաս կամ որպես աղտոտիչ մտնում են հետևյալ նյութերից ցանկացածը

2805 40-ից
7204-ից
7404 00-ից

A1030

 

մկնդեղ, մկնդեղի միացություններ

7503 00-ից

 

Y24

սնդիկ, սնդիկի միացություններ
(բացառությամբ սնդիկային լամպերի, լյումինեսցենտային փողերի)

7602 00-ից
7802 00 000 0-ից

 

Y29

 

7902 00 000 0-ից
8002 00 000 0-ից
8101 97 000 0-ից
8102 97 000 0-ից
8103 30 000 0-ից
8104 20 000 0-ից
8105 30 000 0-ից
8106 00 100 0-ից
8107 30 000 0-ից
8108 30 000 0-ից
8109 30 000 0-ից
8110 20 000 0-ից
8111 00 190 0-ից
8112 13 000 0-ից
8112 22 000 0-ից

   
 

8112 52 000 0-ից
8112 92 100 0-ից
8112 92 210 1-ից
8112 92 210 9-ից
8113 00 400 0-ից

   

2. Մագնեզիումի փոշի

8104 20 000 0-ից
8104 30 000 0-ից
8104 90 000 0-ից

   

3. Ապակու և մետալուրգիական արտադրության փոշի, որը պարունակում է բերիլիում և դրա միացությունները

2620 91 000 0-ից

 

Y20

4. Կապար և դրա միացությունները պարունակող փոշի

2620 29 000 0-ից

 

Y31

5. Վանադիումի միացություններ պարունակող փոշի

2620 99 950 9-ից

   

6. Գալվանական նստվածքներ

2620-ից
2837-ից

A1050

Y17, Y7,
Y21, Y22,
Y23, Y26,
Y33

7. Խարամ, մոխիր և մնացորդներ (բացի սև մետաղների արտադրության թափոններից), որոնք պարունակում են մետաղներ, արսեն կամ դրանց միացությունները, այդ թվում՝

2620-ից

   

1) մետաղական մնացորդներ և մնացորդներ, որոնք բաղկացած են թվարկված նյութերից ցանկացածի համահալվածքներից՝

 

A1010

Y20, Y24,
Y29, Y31

արսեն, բերիլիում, կապար, սնդիկ

     

մանգանի շլամներ՝ մանգանի երկօքսիդի էլեկտրոլիտիկ արտադրությունից

     

պղնձի արտադրության արսենային սորախցուկ

 

A1030

Y24

անագի արտադրության արսենակալիումային սորախցուկ

 

A1030

Y24

կապարի արտադրության արսենակալցիումային սորախցուկ

 

A1030

Y24

սելենասնդիկային շլամ՝ ծծմբական թթվի արտադրությունից

   

Y25, Y29

կապարի, նիկելի, կադմիումի հիդրօքսիդների շլամ

   

Y31, Y26

քլորային ալյումինի թափոններ՝ ացետոֆենոնի խառնուկով

   

Y15

շլամ (մոխրաջուր), փոշի և նստվածքներ՝ ցինկի մշակումից հետո

 

A1070

 

մոխիր՝ մեկուսացված պղնձալարի այրումից

 

A1090

 

մետաղների խածատման բանեցված լուծույթներ, հիդրավլիկ հեղուկներ, արգելակման հեղուկներ և հակասառիչներ

3825 50 000 0-ից

A1060

Y17

ցինկային մնացորդներ, որոնք պարունակում են կապար և կադմիում

7902 00 000 0-ից

A1080

Y26
Y31

պղնձի մաքրման և անջատման էլեկտրոլիտիկ պրոցեսներից առաջացած էլեկտրոլիտի բանեցված լուծույթներ

3825 69 000 0-ից

A1110

Y34
Y35

պղինձ պարունակող խածատման բանեցված լուծույթներ

3825 50 000 0-ից

A1130

Y22

չմասնատված տեսքով բանեցված կապարաթթվային էլեկտրակուտակիչներ

8548 10-ից

A1160

Y31

կատոդաճառագայթային խողովակների ապակու թափոններ և ակտիվ ծածկ ունեցող ապակու թափոնների այլ տեսակներ

7001 00 100 0-ից

A2010

 

մանրաթելի և փոշու տեսքով ասբեստի թափոններ

2524-ից
6812-ից

A2050

Y36

ասբեստ պարունակող բանեցված իրեր ասբոցեմենտից, թաղանթանյութի կամ համանման նյութի թելքերով ցեմենտից

6811 40 000-ից

   

ապակե թելքերի թափոններ, որոնք իրենց ֆիզիկաքիմիական բնութագրով համապատասխանում են ասբեստին

7019-ից

   

օգտագործված սնդիկային լամպեր և լյումինեսցենտային փողեր

8539-ից
8540-ից

 

Y29

ավելի քան 50%-ով բանեցված սորբենտներ` արսինի կամ ֆոսֆինի խառնուրդով

3802-ից
2818-ից
3824-ից
2842-ից

 

Y24

թափոնների այրման սարքավորումներից առաջացած խարամ և մոխիր (ներառյալ թռչող մոխիր և փոշի)

2621-ից

 

Y18

պիրոլիզի սարքավորումների խարամ և մոխիր

2621-ից

 

Y11

2) նավթային կոքսի և բիթումի արտադրության կամ վերամշակման թափոններ (բացառությամբ պիրոլիզային խեժի), այդ թվում՝

2713 90-ից
3825-ից

A3010,
A3030,
A3190

Y11,
Y39

թթվային խեժ, թթվային խայծղան

   

Y11

յուղերի մաքրումից առաջացած թթվային գուդրոն, որը պարունակում է ծծմբական թթու, խեժացած սուլֆացված միացություններ

   

Y11

սուլֆոնատային հավելանյութերի արտադրությունից առաջացած թթվային գուդրոն, որը պարունակում է ծծմբական թթու, ծանր օրգանական սուլֆոնատներ

   

Y11

արոմատիկ ածխաջրածինների մաքրումից առաջացած թթվային գուդրոն, որը պարունակում է ծծմբական թթու, արոմատիկ միացություններ, սուլֆաթթուներ

   

Y11

պարաֆինների մաքրումից առաջացած թթվային գուդրոն, որը պարունակում է ծծմբական թթու, օրգանական միացություններ

   

Y11

կոքսաքիմիական արտադրության բենզոլի բազմաթորման արտադրամասի սուլֆատային բաժանմունքի թթվային խեժ

   

Y11

թթվային խեժերի վերամշակումից առաջացած մնացորդներ

   

Y11

կոքսային և գազային գործարանների շլամներ

   

Y39

3) բանեցված նավթամթերք, այդ թվում՝

     

էթիլացված բենզինի շլամներ և էթիլացված հակաճայթյունային խառնուրդի շլամներ

2620 21 000 0-ից
2710-ից
3811 11-ից

A3030

Y31

Կապարային հակաճայթյունային հավելանյութեր պարունակող թափոններ

2710-ից
3811 11-ից

A3030

 

8. Մորթու կամ կաշվի հումքի թափոններ, որոնք պարունակում են մարդու և կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչներ

0511 99 100 0-ից
4101 - 4103-ից
4301-ից
4115 20 000 0-ից

A3110

Y21
Y4

9. Թափոններ, որոնք պարունակում են օրգանական ֆոսֆորային միացություններ

3101 00 000 0-ից
3825 61 000 0-ից

A3130

Y37

10. Ֆտորօրգանական միացությունների թափոններ

2903-ից
3825 61 000 0-ից

 

Y45

11. Քլորօրգանական թթվի արտադրության թափոններ

2915-ից
2916-ից
2917-ից
2918-ից

 

Y45

12. Չհալոգենացված օրգանական լուծիչների և դրանց խառնուրդների թափոններ

3825 61 000 0-ից
3825-ից

A3140

Y42

13. Հալոգենացված օրգանական լուծիչների և դրանց խառնուրդների թափոններ

3825 41 000 0-ից

A3150

Y41

14. Պոլիքլորացված դիֆենիլներ (ՊՔԴ), պոլիքլորացված տերֆենիլներ (ՊՔՏ), պոլիքլորացված նաֆթալիններ (ՊՔՆ) կամ պոլիբրոմացված դիֆենիլներ (ՊԲԴ)՝ ներառյալ ցանկացած այլ պոլիբրոմացված 50 մգ/կգ և ավելի կոնցենտրացիա ունեցող համանման միացություններ պարունակող կամ դրանցով աղտոտված իրերի և նյութերի թափոններ

3825-ից

A3180

Y10

15. Թափոններ` խեժանման նստվածքի տեսքով (բացի ասֆալտային կապակցանյութերից), որը գոյանում է օրգանական նյութերի մաքրազտման, թորման կամ ցանկացած պիրոլիտիկ մշակման արդյունքում

3825-ից

A3190

Y11

16. Խեժանման նստվածքներ (թերթաքարերի վերամշակման թափոններ)՝ ֆենոլ պարունակող

2706 00 000 0-ից

   

17. Ռետինե թափոններ հետևյալ
նյութերից, եթե դրանք
խառնված չեն այլ
թափոններին, այդ թվում՝

 

B3040

 

1) մաշված օդախցիկներ

4013-ից

B3140

 

2) պինդ ռետինի թափոններ (օրինակ` էբոնիտ)

4017 00 000 9-ից

B3040

 

18. Օդաճնշական անվադողեր և դողածածկեր՝ օգտագործված (բացառությամբ քաղաքացիական օդանավերի օգտագործված օդաճնշական անվադողերի և դողածածկերի, արտահանման դեպքում)

4012 20 000 1
4012 20 000 9

B3040
B3140

 

19. Թափոններ, որոնք պարունակում են կամ աղտոտված են ստորև նշված նյութերով

 

A4110

 

1) պոլիքլորացված
դիբենզոֆուրանի ցանկացած անալոգ

3825-ից

 

Y43

2) պոլիքլորացված
դիբենզոդիօքսինի ցանկացած անալոգ

3825-ից

 

Y44

20. Պոլիքլորացված կամ պոլիբրոմացված դիֆենիլներ պարունակող նյութերով աղտոտված փաթեթավորման տարաների և կոնտեյներների թափոններ

 

A4130

 

1) պլաստմասսաներից

3915-ից
3923-ից

   

2) փայտից

4401 39-ից
4415-ից

   

3) թղթից և ստվարաթղթից

4707-ից
4819-ից

   

4) ապակուց` բացառությամբ ապակյա ջարդոնի

7010-ից

   

5) սև մետաղներից

7204-ից

   

21. Քիմիական տեքստիլ նյութերից հատակի ծածկույթների թափոններ

5701 90-ից
5702 32-ից
5702 42-ից
5702 50 310 0-ից
5702 50 390 0-ից
5702 92 100 0-ից
5702 92 900 0-ից
5703 20-ից
5703 30-ից
5705 00 300 0-ից

   

22. Դեղագործական արտադրանքի արտադրության, պատրաստման և օգտագործման թափոններ՝ ներառյալ պիտանիության ժամկետը լրացած դեղամիջոցները (արտադրողի կողմից սահմանված ժամկետի ընթացքում չօգտագործված նյութ), այդ թվում` կենդանիների բուժման համար նախատեսված

2106 90 980 3-ից
2901 - 2942 00 000 0-ից
3006 92 000 0-ից
3824 90 610 0-ից

A4010

Y2
Y3

23. Կլինիկական և դրա հետ կապված թափոններ (բժշկական, անասնաբուժական կամ այլ համանման գործունեության թափոններ. թափոններ, որոնք գոյանում են հիվանդանոցներում կամ այլ հաստատություններում պացիենտների հետազոտության, բուժման կամ գիտահետազոտական աշխատանքների ժամանակ)

3825 30 000 0-ից

A4020

Y1
Y3

24. Բիոցիդների և ֆիտոդեղագործական պատրաստուկների արտադրության և կիրառման թափոններ՝ ներառյալ ստանդարտին չհամապատասխանող պեստիցիդներ և հերբիցիդներ` պիտանիության ժամկետը լրացած (արտադրողի կողմից սահմանված ժամկետի ընթացքում չօգտագործված նյութ) կամ նախնական օգտագործման համար ոչ պիտանի

3808-ից
3825 61 000 0-ից

A4030

Y4

25. Բույսերի մշակման և վնասատուներից պաշտպանության միջոցների արտադրության թափոններ

3825 61 000 0-ից

 

Y45

26. Փայտանյութի քիմիական կոնսերվանտների արտադրության և կիրառման թափոններ (ընդգրկված չէ կոնսերվանտներով մշակված փայտանյութը) (բացառությամբ սնդիկի միացությունների)

 

A4040

Y5

1) կրեոզոտային յուղ

2707 91 000 0

   

2) բիթումային մածուկներ

2713 20 000 0

   

3) ֆտորական նատրիում

2826 19 100 0-ից

   

4) սիլիկոֆտորական նատրիում

2826 90 800 0-ից

   

5) պղնձարջասպ

2833 25 000 0

   

6) նատրիումի դինիտրոֆենոլյատ

2908 99-ից

   

7) անտրացենային յուղ

2707 99

   

8) փայտակոճերի տոգորման թերթաքարային յուղ

2714 90 000 0-ից

   

27. Թափոններ, որոնք բաղկացած են ստանդարտին չհամապատասխանող, պիտանիության ժամկետը լրացած քիմիական նյութերից (արտադրողի կողմից սահմանված ժամկետի ընթացքում չօգտագործված նյութ) (ռեագենտներ) կամ պարունակում են այդպիսի նյութեր

28 խմբից
29 խմբից
3825-ից

A4140

 

28. Քիմիական նյութերի թափոններ, որոնք հետազոտությունների կամ ուսումնական գործունեության արդյունք են և որոնց բնույթը դեռևս պարզաբանված չէ, և (կամ) որոնք նոր են ու մարդու առողջության և (կամ) շրջակա միջավայրի վրա դրանց ազդեցությունը հայտնի չէ

28 խմբից
29 խմբից
3825-ից

A4150

Y14

1. Սույն ցանկի կիրառման նպատակով անհրաժեշտ է ղեկավարվել ինչպես ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագրով, այնպես էլ ապրանքի անվանումով (ֆիզիկական և քիմիական բնութագրերով):

2. Սույն ցանկն օգտագործվում է նաև Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային սահմանի մուտքի մաքսակետից մինչև ելքի մաքսակետ վտանգավոր թափոնների տարանցիկ փոխադրումների դեպքում:

3. Սույն ցանկում նշված վտանգավոր թափոնների Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից արտահանման դեպքում կիրառվում են ընթացակարգերը, որոնք նախատեսված են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 90-Ն որոշման N 6 հավելվածի ցանկում նշված վտանգավոր թափոնների արտահանման և ներմուծման համար:»:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2016 թվականի
փետրվարի 11-ի N 137-Ն որոշման

 

«Հավելված N 5
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
փետրվարի 5-ի N 90-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ՕԶՈՆԱՅԻՆ ՇԵՐՏԸ ՔԱՅՔԱՅՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ՈՐՈՆՑ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄԸ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ Է ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

 

Անվանացանկ C

Արտադրանքի անվանում

Ծածկագիրն ըստ ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի

Քիմիական բանաձև

Նյութ

Քիմիական անվանում

Խումբ I

CHFCl2

(ՀՔՖԱ-21)

ֆտորդիքլորմեթան

2903 79 110 0-ից

CHF2Cl

(ՀՔՖԱ-22)

դիֆտորքլորմեթան

2903 71 000 0-ից

CH2FCl

(ՀՔՖԱ-31)

ֆտորքլորմեթան

2903 79 110 0-ից

C2HFCl4

(ՀՔՖԱ-121)

ֆտորտետրաքլորէթան

2903 79 110 0-ից

C2HF2Cl3

(ՀՔՖԱ-122)

դիֆտորտրիքլորէթան

2903 79 110 0-ից

C2HF3Cl2

(ՀՔՖԱ-123a)

տրիֆտորդիքլորէթան

2903 79 110 0-ից

CHCl2CF3

(ՀՔՖԱ-123)

տրիֆտորդիքլորէթան

2903 79 110 0-ից

C2HF4Cl

(ՀՔՖԱ-124a)

տետրաֆտորքլորէթան

2903 79 110 0-ից

CHFClCF3

(ՀՔՖԱ-124)

տետրաֆտորքլորէթան

2903 79 110 0-ից

C2H2FCl3

(ՀՔՖԱ-131)

ֆտորտրիքլորէթան

2903 79 110 0-ից

C2H2F2Cl2

(ՀՔՖԱ-132)

դիֆտորդիքլորէթան

2903 79 110 0-ից

C2H2F3Cl

(ՀՔՖԱ-133)

տրիֆտորքլորէթան

2903 79 110 0-ից

C2H3FCl2

(ՀՔՖԱ-141)

1-ֆտոր-2,2-դիքլորէթան

2903 73 000 0-ից

CH3CFCl2

(ՀՔՖԱ-141b)

1,1,1- ֆտորդիքլորէթան

2903 73 000 0-ից

C2H3F2Cl

(ՀՔՖԱ-142)

1-քլոր, 2,2- դիքլորէթան

2903 74 000 0-ից

CH3CF2Cl

(ՀՔՖԱ-142b)

1,1,1- դիֆտորքլորէթան

2903 74 000 0-ից

C2H4FCl

(ՀՔՖԱ-151)

ֆտորքլորէթան

2903 79 110 0-ից

C3HFCl6

(ՀՔՖԱ-221)

ֆտորհեքսաքլորպրոպան

2903 79 110 0-ից

C3HF2Cl5

(ՀՔՖԱ-222)

դիֆտորպենտաքլորպրոպան

2903 79 110 0-ից

C3HF3Cl4

(ՀՔՖԱ-223)

տրիֆտորտետրաքլորպրոպան

2903 79 110 0-ից

C3HF4Cl3

(ՀՔՖԱ-224)

տետրաֆտորտրիքլորպրոպան

2903 79 110 0-ից

C3HF5Cl2

(ՀՔՖԱ-225)

պենտաֆտորդիքլորպրոպան

2903 75 000 0-ից

CF3CF2CHCl2

(ՀՔՖԱ-225ca)

1-տրիֆտոր, 2-դիֆտոր,
3-դիքլորպրոպան

2903 75 000 0-ից

CF2ClCF2CHClF

(ՀՔՖԱ-225tb)

1,1-դիֆտորքլոր, 2-դիֆտոր,
3-դիքլորպրոպան

2903 75 000 0-ից

C3HF6Cl

(ՀՔՖԱ-226)

հեքսաֆտորքլորպրոպան

2903 79 110 0-ից

C3H2FCl5

(ՀՔՖԱ-231)

ֆտորպենտաքլորպրոպան

2903 79 110 0-ից

C3H2F2Cl4

(ՀՔՖԱ-232)

դիֆտորտետրաքլորպրոպան

2903 79 110 0-ից

C3H2F3Cl3

(ՀՔՖԱ-233)

տրիֆտորտրիքլորպրոպան

2903 79 110 0-ից

C3H2F4Cl2

(ՀՔՖԱ-234)

տետրաֆտորդիքլորպրոպան

2903 79 110 0-ից

C3H2F5Cl

(ՀՔՖԱ-235)

պենտաֆտորքլորպրոպան

2903 79 110 0-ից

C3H3FCl4

(ՀՔՖԱ-241)

ֆտորտետրաքլորպրոպան

2903 79 110 0-ից

C3H3F2Cl3

(ՀՔՖԱ-242)

դիֆտորտրիքլորպրոպան

2903 79 110 0-ից

C3H3F3Cl2

(ՀՔՖԱ-243)

տրիֆտորդիքլորպրոպան

2903 79 110 0-ից

C3H3F4Cl

(ՀՔՖԱ-244)

տետրաֆտորքլորպրոպան

2903 79 110 0-ից

C3H4FCl3

(ՀՔՖԱ-251)

ֆտորտրիքլորպրոպան

2903 79 110 0-ից

C3H4F2Cl2

(ՀՔՖԱ-252)

դիֆտորդիքլորպրոպան

2903 79 110 0-ից

C3H4F3Cl

(ՀՔՖԱ-253)

տրիֆտորքլորպրոպան

2903 79 110 0-ից

C3H5FCl2

(ՀՔՖԱ-261)

ֆտորդիքլորպրոպան

2903 79 110 0-ից

C3H5F2Cl

(ՀՔՖԱ-262)

դիֆտորքլորպրոպան

2903 79 110 0-ից

C3H6FCl

(ՀՔՖԱ-271)

ֆտորքլորպրոպան

290379 110 0-ից
2904

1. Սույն ցանկի օգտագործման նպատակով անհրաժեշտ է առաջնորդվել ինչպես ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագրերով, այնպես էլ արտադրանքի (նյութի) (առևտրային և քիմիական հատկանիշներով) անվանումով:

2. Սույն ցանկը չի տարածվում տարանցիկ փոխադրումների վրա:»:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության 2016 թվականի
փետրվարի 11-ի N 137-Ն որոշման

 

«Հավելված N 6
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
փետրվարի 5-ի N 90-Ն որոշման

Ց Ա Ն Կ

 

ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ, ՈՐՈՆՑ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄԸ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ Է ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

Ապրանքի անվանումը

Ծածկագիրը՝ըստ ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ

Թափոնի տեսակի ծածկագիրը` ըստ «Վտանգավոր թափոնների երկրից երկիր տեղափոխման նկատմամբ հսկողություն սահմանելու մասին» Բազելի կոնվենցիայի դասակարգման

A և B
թափոնների
միացյալ
ցանկը

A և B
թափոնների
միացյալ
ցանկը

1. Խարամ՝ հատիկավորված (խարամավազ), որն ստացվում է սև մետաղների արտադրության ընթացքում

2618 00 000 0

B1200

 

2. Խարամ, դրոս (բացի հատիկավորված խարամից), հրաթեփ և սև մետաղների արտադրության այլ թափոններ

2619 00

B1210,

B1230

 

3. Պղնձի օքսիդ պարունակող հրաթեփ

2620 30 000 0-ից

B1240

Y22

4. Խարամ, մոխիր և մնացորդներ (բացի սև մետաղների արտադրության թափոններից), որոնք պարունակում են մետաղներ, արսեն կամ դրանց միացությունները, այդ թվում`

2620

   

գարտցինկ

2620 11 000 0

   

կապարի ստացք, կապարի այրուք, կապարի խարամ՝ կապարի 30% և ավելի պարունակությամբ

2620 21 000 0 -ից

2620 29 000 0-ից

 

Y31

ալյումինի խարամ

2620 40 000 0-ից

B1100

 

մագնեզիում պարունակող աղային խարամներ

2620 99 950 9-ից

   

մագնեզիում պարունակող թեթև մետաղի ստացքեր

2620 99 950 9-ից

   

բանեցված կատալիզատորներ, որոնք պիտանի են միայն մետաղի կորզման կամ քիմիական ռեագենտների արտադրության համար

2620-ից

A1140, A2030

 

5. Թափոններ, որոնք որպես բաղադրիչ կամ աղտոտիչ պարունակում են ստորև նշված նյութերից ցանկացածը՝

2620-ից
3825-ից

   

մետաղների կարբոնիլներ

   

Y19

վեցավալենտ քրոմի միացություններ

2620 91 000 0-ից
3825-ից

 

Y21

6. Պղնձաձուլական գործարանների գազային մաքրող սարքավորումների փոշի և մնացորդներ

2620 30 000 0-ից

A1110

 

7. Թափոններ շլամի տեսքով՝ բացառությամբ անոդային շլամի` պղնձի էլեկտրոլիտիկ անջատման և մաքրման պրոցեսներից

2620 30 000 0-ից

A1120

Y22

8. Պղնձի քլորիդ կամ պղնձի ցիանիդ պարունակող թափոններ

2620 30 000 0-ից
3825-ից

A1140

Y22, Y33

9. Թուջի և պողպատի արտադրության ընթացքում գոյացող խարամ, որը հետագայում օգտագործվում է որպես հումք` տիտանային սպունգի և վանադիումի ստացման համար

2619 00 900 0-ից

B1210

 

10. Թանկարժեք մետաղ (մետաղներ) կամ թանկարժեք մետաղի (մետաղների) միացություններ պարունակող մոխիր` տպատախտակների այրումից գոյացած

7112 30 000 0-ից

A1150

Y18

11. Թանկարժեք մետաղ (մետաղներ) կամ թանկարժեք մետաղի (մետաղների) միացություններ պարունակող մոխիր` ֆոտոժապավենի այրումից գոյացած

7112 30 000 0-ից

B1170

Y18

12. Ֆոտոժապավենի թափոններ, որոնք պարունակում են արծաթի հալոիդներ և (կամ) մետաղական արծաթ

7112 99 000 0-ից

B1180

 

13. Ֆոտոթղթի թափոններ, որոնք պարունակում են արծաթի հալոիդներ և (կամ) մետաղական արծաթ

7112 99 000 0-ից

B1190

 

14. Քիմիական արդյունաբերական պրոցեսների ընթացքում գոյացող գիպսի թափոններ

2520 10 000 0-ից
3825-ից

A2040

 

15. Նիտրոցելյուլոզի թափոններ

3912 20-ից

A3060

 

16. Ֆենոլների և ֆենոլային միացությունների թափոններ՝ ներառյալ քլորֆենոլը` հեղուկների կամ շլամների տեսքով

2907-ից
2908-ից

A3070

Y39

17. Հալոգենացված կամ չհալոգենացված ոչ ջրային թորման մնացորդներ, որոնք գոյանում են օրգանական լուծիչների վերականգնման (ռեգեներացիայի) ժամանակ

3825 41 000 0-ից
3825 49 000 0-ից

A3160

Y6

18. Ալիֆատիկ հալոգենացված ածխաջրածինների (քլորմեթան, դիքլորէթան, ալիլքլորիդ, էպիքլորհիդրին) արտադրության ժամանակ գոյացող թափոններ` 80-90%-ով բաղկացած պոլիքլորացված ածխաջրածինների խառնուրդից

3825 61 000 0-ից

A3170

Y6, Y45

19. Թափոններ, որոնք պարունակում են ստորև նշված միացությունները կամ աղտոտված են դրանցով՝

 

A4050

 

անօրգանական ցիանիդներ` բացառությամբ պինդ թանկարժեք մետաղ (մետաղներ) կամ թանկարժեք մետաղի (մետաղների) միացություններ պարունակող թափոնների, որոնցում առկա են օրգանական ցիանիդների հետքեր

2837-ից
3825-ից

 

Y33

օրգանական ցիանիդներ

2926-ից
2929-ից
3825-ից

 

Y38

20. Թթվային և հիմնային լուծույթների թափոններ, որոնց հիմնական բաղադրիչը կազմում են հետևյալ նյութերը`

 

A4090

Y34, Y35

աղաթթու pH<=2

2806 10 000 0-ից

   

ծծմբական թթու, օլեում

2807 00-ից

   

ազոտական թթու pH<=2

2808 00 000 0-ից

   

ֆտորջրածնական թթու

2811 11 000 0-ից

   

բրոմջրածնական թթու

2811 19 100 0-ից

   

ամոնիակ` ջրային լուծույթում

2814 20 000 0-ից

   

նատրիումի հիդրօքսիդ
 pH > = 11,5

2815 12 000 0-ից

   

կալիումի հիդրօքսիդ
 pH > = 11,5

2815 20 000 0-ից

   

21. Պղնձի արտադրության խարամ` բացառությամբ քիմիապես կայուն, երկաթի բարձր (20%-ից ավելի) պարունակությամբ և արդյունաբերական ստանդարտներին համապատասխան մշակված խարամի

2620 30 000 0-ից
2620 99 950 9-ից

   

22. Ցինկի արտադրության խարամ` բացառությամբ քիմիապես կայուն, երկաթի բարձր (20%-ից ավելի) պարունակությամբ և արդյունաբերական ստանդարտներին համապատասխան մշակված խարամի

2620 11 000 0-ից
2620 19 000 0-ից
2620 99 950 9-ից

B1220

 

23. Այլ խարամ և մոխիր՝ ներառյալ ծովային ջրիմուռներից մոխիրը (կելպ), այդ թվում՝

2620-ից
2621-ից
3825-ից

   

կաթսաների խարամներ

     

պինդ, աղեր պարունակող մնացորդներ՝ ավանդական վառելիքով (առանց ռեակտիվ գիպսի) այրման ագրեգատների ծխակլանիչ սարքավորումներից

     

թռչող մոխիր և փոշի՝ այրման սարքավորումներից՝ բացառությամբ թափոնների այրման սարքավորումների և պիրոլիզային սարքավորումների թռչող մոխրի և փոշու

     

չեզոքացված կարմիր կավ՝ արզնահողի արտադրությունից

     

ածխով աշխատող էներգասարքավորումների մոխիր (այդ թվում` թռչող)

 

A2060

 

24. Օգտագործված ակտիվացված ածուխ` բացառությամբ խմելու ջրի մշակման, սննդի արդյունաբերության և վիտամինների արտադրության ժամանակ գոյացածների

3802-ից

A4160

 

25. Ֆտորի անօրգանական միացություններ պարունակող թափոններ, հեղուկի կամ շլամի տեսքով` բացառությամբ կալցիումի ֆտորիդի շլամի

28-ից
3824-ից
3825-ից

A2020

Y32

26. Ռետինի թափոններ, կտորտանքներ և ջարդոն (բացի կոշտ ռետինից)

4004 00 000 0-ից

B3040

B3080

 

27. Գինու նստվածք, գինեքար

2307 00

B3060

 

28. Կաշվի արտադրության թափոններ` վեցավալենտ քրոմի միացություններ և բիոցիդներ պարունակող փոշու, մոխրի, շլամի տեսքով

3504 00-ից

A3090

Y21
Y4

29. Բնական կամ համակցված կաշվի կտորտանք և այլ թափոններ՝ կաշվե ապրանքների արտադրության համար ոչ պիտանի՝ վեցավալենտ քրոմի միացությունների և բիոցիդների պարունակությամբ

4115 10 000 0-ից
4115 20 000 0-ից

A3100

Y21
Y4

30. Մորթու կամ մուշտակեղենի հումքի թափոններ՝ վեցավալենտ քրոմի միացությունների կամ բիոցիդների պարունակությամբ

0511 99 100 0-ից
4101 – 4103-ից
4301-ից

A3110

Y21
Y4

31. Թափոններ` աղվամազի տեսքով` մանվածքային արտադրությունից

5003 00 000 0-ից
5103 20 000 0-ից
5202 10 000 0-ից
5505-ից
5601 30 000 0-ից

A3120

 

32. Պիգմենտների, ներկանյութերի, ներկերի և լաքերի թափոններ, որոնք պարունակում են ծանր մետաղներ և (կամ) օրգանական լուծիչներ

3206-ից, 3208-ից
3212-ից, 3825-ից

A4070

Y12

33. Մետաղների և համաձուլվածքների թափոններ, որոնք պարունակում են ստորև նշված նյութերից ցանկացածը (բացառությամբ պատրաստի արտադրանքի տեսքով ջարդոնի և համաձուլվածքների` թիթեղ, խողովակներ և այլն)

2805 40-ից
7204-ից
7404 00-ից
7503 00-ից
7602 00-ից

A1010

 

անտիմոն

7802 00 000 0-ից

 

Y27

կադմիում

7902 00 000 0-ից

 

Y26

սելեն

8002 00 000 0-ից

 

Y25

թելուր

8101 97 000 0-ից

 

Y28

թալիում

8102 97 000 0-ից
8103 30 000 0-ից
8104 20 000 0-ից
8105 30 000 0-ից
8106 00 100 0-ից
8107 30 000 0-ից
8108 30 000 0-ից
8109 30 000 0-ից
8110 20 000 0-ից
8111 00 190 0-ից
8112 13 000 0-ից
8112 22 000 0-ից
8112 52 000 0-ից
8112 92 210 9-ից
8113 00 400 0-ից

 

Y30

34. Թափոններ, որոնք որպես բաղադրիչ կամ աղտոտիչ, պարունակում են ստորև նշված նյութերից ցանկացածը` բացառությամբ կոշտ մետաղական թափոնների

2620 29 000 0-ից
2620 60 000 0-ից
2620 91 000 0-ից
2620 99 950 9-ից

A1020

 

անտիմոն, անտիմոնի միացություններ

   

Y27

բերիլիում, բերիլիումի միացություններ

   

Y20

կադմիում, կադմիումի միացություններ

   

Y26

կապար, կապարի միացություններ

   

Y31

սելեն, սելենի միացություններ

   

Y25

տելուր, տելուրի միացություններ

   

Y28

թալիում, թալիումի միացություններ

   

Y30

35. Ցինկի վերամշակումից հետո ալկալիացման մնացորդներ` փոշու, շլամի տեսքով (յարոզիտ, գեմատիտ և այլն)

2620 19 000 0-ից
2530 90 000 9-ից

A1070

 

36. Մասնատված տեսքով բանեցված կապարաթթվային էլեկտրակուտակիչներ

7802 00 000 0-ից
8548 10 910 0-ից

A1160

Y31

37. Չտեսակավորված օգտագործված մարտկոցներ

8548 10 100 0-ից
8548 10 210 0-ից
8548 10 290 0-ից

A1170

 

38. Էլեկտրասարքավորումների ջարդոն կամ էլեկտրատեխնիկական հանգույցներ, որոնք պարունակում են գալվանական էլեմենտներ, մարտկոցներ, սնդիկային փոխարկիչներ, կատոդաճառագայթային խողովակների ապակի և ակտիվ ծածկ ունեցող այլ ապակի կամ կադմիումով, սնդիկով, կապարով, պոլիքլորացված բիֆենիլներով աղտոտված՝ 50 մգ/կգ և բարձր կոնցենտրացիայով

85-ից

A1180

Y29
Y26
Y31

39. Բանեցված նավթամթերք,
այդ թվում՝

2710-ից

A3020, A3040, A4060, A3180

Y8,
Y9,
Y10

նավթամթերք՝ ջրային էմուլսիաների կամ ջրի հետ խառնուրդների տեսքով

 

A4060

Y9

նավթամթերք՝ բաք-պահեստարանների ապարախյուսի (շլամ) տեսքով

     

նավթամթերք, ինչը որպես առաջնային արտադրանք պիտանի չէ հետագա օգտագործման համար

 

A3020, A3040

Y8

բանեցված նավթամթերք՝
պոլիքլորբիֆենիլներ (ՊՔԲ),
պոլիքլորտերֆենիլներ (ՊՔՏ) կամ պոլիբրոմբիֆենիլներ (ՊԲԲ) պարունակող

2710 91 000 0

A3180

Y10

Պոլիքլորացված դիֆենիլներ (ՊՔԴ),
պոլիքլորացված տերֆենիլներ (ՊՔՏ), պոլիքլորացված նաֆթալիններ (ՊՔՆ) կամ պոլիբրոմացված դիֆենիլներ (ՊԲԴ)՝ ներառյալ ցանկացած այլ պոլիբրոմացված 50 մգ/կգ և ավելի կոնցենտրացիա ունեցող համանման միացություններ պարունակող կամ դրանցով աղտոտված իրերի և նյութերի թափոններ

2710 91 000 0-ից

A3180

Y10

1. Սույն ցանկի կիրառման նպատակով անհրաժեշտ է ղեկավարվել ինչպես ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագրով, այնպես էլ ապրանքի անվանումով (ֆիզիկական և քիմիական բնութագրերով):»:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան