Համարը 
թիվ 05-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2016.07.22/15(558).1 Հոդ.215.4
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
20.06.2016
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
20.06.2016
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.08.2016
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Ծանուցում
14.07.17 թիվ 07-Ն որոշման փոփոխությունններն ուժի մեջ կմտնեն 01.01.2018 թվականին:

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 3-Ի ԹԻՎ 11-Ն ԵՎ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 12-Ի ԹԻՎ 12-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

11 հուլիսի 2016 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60316246

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

20 հունիսի 2016 թ.

թիվ 05-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 3-Ի ԹԻՎ 11-Ն ԵՎ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 12-Ի ԹԻՎ 12-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով, 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, ինչպես նաև «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 72-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի ա) ենթակետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել վիճակագրական տեղեկությունների հավաքագրման կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թ-ի հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» N 11-Ն որոշումը:

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2010 թ-ի մայիսի 12-ի «Վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների կողմից էլեկտրոնային փոստով վիճակագրական փաստաթղթերի Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն ներկայացման կարգը և համաձայնագրի օրինակելի ձևը հաստատելու մասին» թիվ 12-Ն որոշումը:

4. Սահմանել, որ մինչև սույն որոշման ուժի մեջ մտնելը կնքված վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների կողմից էլեկտրոնային փոստով վիճակագրական փաստաթղթերի Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն ներկայացման համաձայնագրերը շարունակում են իրենց գործողությունը:

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված
ՀՀ վիճակագրության պետական
խորհրդի
2016 թվականի
հունիսի 20-ի
թիվ 05-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված պետական վիճակագրական դիտարկումների իրականացման նպատակով վիճակագրական տեղեկությունների հավաքագրման գործընթացի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Սույն կարգում օգտագործվող հասկացություններն ունեն նույն իմաստը, ինչ իմաստով որ դրանք սահմանված են «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում:

3. Վիճակագրական տեղեկությունների հավաքագրումը ներառում է վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողներին վիճակագրական դիտարկումներում ընդգրկումը և իրազեկումը, վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողներին վիճակագրական դիտարկման փաստաթղթերով (այսուհետ` վիճակագրական փաստաթուղթ) ապահովումը, վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացումը, պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնին ներկայացված վիճակագրական դիտարկման փաստաթղթերի ընդունումը և դրանց հետ կապված այլ գործողություններ:

4. Սույն կարգը չի տարածվում մարդահամարի, գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման և այլ համատարած հաշվառումների ժամանակ վիճակագրական տեղեկատվության հավաքագրման, ինչպես նաև վարչական վիճակագրություն իրականացնող մարմինների` վարչական ռեգիստրներից ստացվող ամփոփ տեղեկատվության ներկայացման վրա:

 

II. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐՈՂՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱՆՔԸ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 

5. Սույն կարգի իմաստով վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողներ (այսուհետ` ռեսպոնդենտներ) են հանդիսանում`

1) իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը.

2) իրավաբանական անձանց դուստր ընկերությունները, մասնաճյուղերը, ներկայացուցչությունները, առանձնացված ստորաբաժանումները.

3) Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող օտարերկրյա իրավաբանական անձինք, ինչպես նաև դրանց Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ստորաբաժանումները.

4) պետական մարմինները և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, պետական հիմնարկները.

5) Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող ֆիզիկական անձինք` անկախ իրենց քաղաքացիությունից և իրավական կարգավիճակից կամ նման անձանց խմբեր, ինչպիսիք են` տնային (քաղաքային և գյուղական) տնտեսությունները.

6) այլ սուբյեկտ, որը կարող է տիրապետել վիճակագրական հետազոտության նպատակներին համապատասխանող տեղեկատվության:

6. Պետական վիճակագրական դիտարկումների մեթոդաբանությունը (ներառյալ` ցուցանիշների սահմանումները, դասակարգումները, վիճակագրական դիտարկումներում ընդգրկման ձևերը` համատարած կամ ընտրանքային) սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի (այսուհետ` Խորհուրդ) կողմից:

7. Պետական վիճակագրական տեղեկությունները (տվյալները) հավաքագրվում (տրամադրվում) են Խորհրդի կողմից հաստատված ձևի վիճակագրական փաստաթղթերի միջոցով:

8. Վիճակագրական տեղեկությունները հավաքագրվում են հետևյալ տեսակի վիճակագրական փաստաթղթերի միջոցով`

1) պետական վիճակագրական հաշվետվություններ.

2) հետազոտությունների հարցաթերթեր.

3) պետական վիճակագրական դիտարկումներին վերաբերող տեղեկանքներ և Խորհրդի կողմից հաստատված այլ փաստաթղթեր:

 

III. ՌԵՍՊՈՆԴԵՆՏՆԵՐԻ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԵԼՈՒ ԿԱՄ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻՑ ՀԱՆՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

9. Պետական վիճակագրական դիտարկումներում ընդգրկվելու կամ դիտարկումներից հանվելու մասին ռեսպոնդենտները պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի` Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության (այսուհետ` ՀՀ ԱՎԾ) կողմից նախապես գրավոր իրազեկվում են` սույն կարգով սահմանված իրազեկման գրությամբ (Ձև 1): Իրազեկման գրության մեջ պարտադիր նշվում են`

1) ռեսպոնդենտի անվանումը (անունը, ազգանունը).

2) նշում այն մասին, որ ռեսպոնդենտն ընդգրկվել է պետական վիճակագրական դիտարկումներում.

3) ռեսպոնդենտների իրավունքներն ու պարտականությունները.

4) նշում օրենքով սահմանված պատասխանատվության մասին.

5) հղում համապատասխան իրավական ակտերին և ՀՀ ԱՎԾ-ի պաշտոնական կայքէջին.

6) ՀՀ ԱՎԾ-ի համապատասխան ստորաբաժանման գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն.

7) այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ:

10. Գրավոր իրազեկումն ուժի մեջ է այնքան ժամանակ, քանի դեռ ռեսպոնդենտը գրավոր չի իրազեկվում պետական վիճակագրական դիտարկումներից դուրս հանվելու մասին կամ դեռ չի լրացել ընդգրկման մասին պաշտոնական գրության մեջ նշված ժամկետը:

11. Պետական վիճակագրական դիտարկումներում ընդգրկվելու մասին իրազեկված ռեսպոնդենտը վիճակագրական փաստաթղթերը ներկայացնում է իրազեկումը ստանալուց հետո առաջին հաշվետու ժամանակաշրջանից սկսած, եթե իրազեկման գրության մեջ այլ բան նախատեսված չէ: Վիճակագրական դիտարկումներում ընդգրկվելու պահից ռեսպոնդենտը պարտավոր է պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պահանջով ներկայացնել նաև տվյալ տարվան, ինչպես նաև ընդգրկմանը նախորդող տարվան վերաբերող վիճակագրական փաստաթղթերը (անհրաժեշտության դեպքում` ամսական բաշխվածությամբ):

12. Միանվագ հետազոտությունների դեպքում ռեսպոնդենտներն իրազեկվում են մինչև հետազոտությունը սկսելը:

13. Եթե պետական վիճակագրական դիտարկումներում ընդգրկված ռեսպոնդենտը սահմանված կարգով իրազեկվելուց հետո փոխում է իր գործունեության տեսակը կամ սկսում է զբաղվել նաև այլ գործունեությամբ, ապա այդ գործունեության տեսակի համապատասխան վիճակագրական փաստաթղթերը ներկայացվում են հաջորդող հաշվետու ժամանակաշրջանից` առանց լրացուցիչ իրազեկման:

14. Սույն կարգով սահմանված գրավոր իրազեկումից հետո այլ տեսակի վիճակագրական հետազոտությունում ընդգրկվելու, ինչպես նաև վիճակագրական փաստաթղթերի ներկայացման պարբերականության փոփոխության դեպքում ռեսպոնդենտն այդ մասին լրացուցիչ իրազեկվում է սույն կարգի դրույթներին համապատասխան:

15. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով միացման կամ վերակազմավորման ձևով վերակազմակերպվելիս ռեսպոնդենտը շարունակում է ներկայացնել համապատասխան վիճակագրական փաստաթղթերն առանց սույն կարգով սահմանված գրավոր իրազեկման:

16. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բաժանման, առանձնացման և միաձուլման ձևով վերակազմակերպվելիս նոր ստեղծված իրավաբանական անձը (անձինք) վիճակագրական դիտարկումներում ընդգրկելու մասին իրազեկվում են սույն կարգով սահմանված ձևով:

 

IV. ՌԵՍՊՈՆԴԵՆՏՆԵՐԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՁԵՎԵՐՈՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

 

17. ՀՀ ԱՎԾ-ն ապահովում է ռեսպոնդենտների համար վիճակագրական փաստաթղթերն իրենց կողմից նախընտրելի եղանակով (թղթային կամ էլեկտրոնային) ներկայացնելու հնարավորություն, մասնավորապես`

1) անվճար տրամադրում է Խորհրդի կողմից հաստատված վիճակագրական փաստաթղթերի ձևերը.

2) էլեկտրոնային եղանակով վիճակագրական փաստաթղթերը ներկայացնելու համար ապահովում է այդ փաստաթղթերի ձևերի և դրանց լրացման հրահանգների հասանելիությունը պաշտոնական կայքէջի միջոցով.

3) պաշտոնական կայքէջի միջոցով ապահովում է ռեսպոնդենտներին վիճակագրական տեղեկատվության հավաքագրման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրումը:

18. Վիճակագրական փաստաթղթերի ձևերը ռեսպոնդենտները ստանում են ինքնուրույնաբար` իրենց գործունեության իրականացման վայրի ՀՀ ԱՎԾ համապատասխան ստորաբաժանումներից կամ ներբեռնում են ՀՀ ԱՎԾ պաշտոնական կայքէջից:

19. Վիճակագրական փաստաթղթերի ձևերը ռեսպոնդենտներին տրվում են անվճար` երկու օրինակից:

20. Վիճակագրական փաստաթղթերը էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելը չի կարող հիմք հանդիսանալ ռեսպոնդենտին վիճակագրական փաստաթղթերի թղթային ձևերը չտրամադրելու համար:

 

V. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՈՒՄ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱՑՈԼՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

21. Վիճակագրական փաստաթղթերը ռեսպոնդենտները լրացնում և ներկայացնում են ինքնուրույնաբար, եթե այլ բան նախատեսված չէ տվյալ փաստաթղթով:

22. Վիճակագրական փաստաթղթերը, եթե դրանցում այլ բան նախատեսված չէ, պետք է ստորագրվեն ռեսպոնդենտի ղեկավարի կամ նրա ներկայացուցչի կողմից:

23. Հաշվետու ժամանակաշրջանում գործունեություն իրականացրած չլինելու դեպքում, ներկայացվող վիճակագրական փաստաթղթերի` հաշվետու ժամանակաշրջան(ներ)ին վերաբերող համապատասխան մասերում դրվում են գծիկներ կամ փակման (Z) նշան:

24. Ռեսպոնդենտը գործունեության կամ գործունեության որևէ տեսակի դադարեցման դեպքում ներկայացնում է սույն կարգով սահմանված ձևի հայտարարություն (Ձև 2): Այս դեպքում գործունեության կամ գործունեության տեսակի դադարեցման օր է համարվում հայտարարության մեջ նշված օրը:

25. Սույն կարգի 24-րդ կետով սահմանված հայտարարությունը չի ազատում ռեսպոնդենտին մինչ գործունեության դադարեցման օրն ընկած հաշվետու ժամանակաշրջանի վերաբերյալ վիճակագրական փաստաթղթերի ներկայացման պարտականությունից: Այս դեպքում վիճակագրական փաստաթղթերը ներկայացվում են հայտարարության հետ կամ այդ փաստաթղթերի համար սահմանված ժամկետներում:

26. Գործունեությունը կամ գործունեության տեսակը վերսկսելու դեպքում ռեսպոնդենտը շարունակում է ներկայացնել համապատասխան վիճակագրական փաստաթղթերը:

27. Այն ռեսպոնդենտները, որոնք միաժամանակ գործունեություն են իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում, յուրաքանչյուր եռամսյակ ներկայացնում են տվյալ գործունեության գծով վիճակագրական տեղեկատվությունը (ցուցանիշները)` նաև մարզային բաշխվածությամբ:

 

VI. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ

 

28. Վիճակագրական փաստաթղթերը ռեսպոնդենտները ներկայացնում են իրենց գործունեության իրականացման վայրի ՀՀ ԱՎԾ ստորաբաժանմանը կամ ուղարկում են այդ ստորաբաժանման էլեկտրոնային փոստի հասցեով: Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում գործունեություն իրականացնելու դեպքում, վիճակագրական փաստաթղթերը ներկայացվում են ռեսպոնդենտի նախընտրելի վայրի ՀՀ ԱՎԾ ստորաբաժանմանը:

29. Գործունեության իրականացման վայրի փոփոխության դեպքում ռեսպոնդենտները տեղեկացնում են գործունեության իրականացման վայրի փոփոխության մասին` սույն կարգով սահմանված ձևով (Ձև 3):

30. Վիճակագրական փաստաթղթերը ներկայացվում են դրանցում նշված ժամկետներում և պարբերականությամբ:

31. Վիճակագրական փաստաթղթերը լրացվում են համաձայն տվյալ փաստաթղթի լրացման հրահանգի կամ ցուցումների:

32. Վիճակագրական փաստաթղթերը, ինչպես նաև սույն կարգով սահմանված մյուս փաստաթղթերը ներկայացվում են առձեռն, փոստով կամ էլեկտրոնային փոստով` ռեսպոնդենտի ընտրությամբ:

33. Վիճակագրական փաստաթղթի ներկայացման օր է համարվում

1) փոստային կապի միջոցով վիճակագրական փաստաթղթի ներկայացման դեպքում այն փոստային կապի կազմակերպությանը հանձնելու օրը.

2) առձեռն ներկայացման դեպքում` ներկայացման օրը.

3) էլեկտրոնային փոստով ուղարկելու դեպքում` ռեսպոնդենտի կողմից դրա ուղարկման օրը:

34. ՀՀ ԱՎԾ համապատասխան ստորաբաժանումն իրականացնում է ներկայացված վիճակագրական փաստաթղթերի հաշվառում: Վիճակագրական փաստաթուղթը թղթային տարբերակով ներկայացնելու դեպքում, այն ենթակա է գրանցման ստորաբաժանումում առկա գրանցամատյանում` նշելով ներկայացման ամիսը, ամսաթիվը և տարեթիվը:

35. Առձեռն ներկայացման դեպքում գրանցումն իրականացվում է ներկայացման պահին: Առձեռն ներկայացնողը ստորագրում է գրանցամատյանի համապատասխան մասում:

36. Վիճակագրական փաստաթղթերը էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու համար ռեսպոնդենտն այդ մասին իրազեկում է ՀՀ ԱՎԾ համապատասխան ստորաբաժանմանը: Այդ նպատակով ռեսպոնդենտը լրացնում է սույն կարգով սահմանված տեղեկատվության ձևը (Ձև 4) և ուղարկում է իր գործունեության վայրի համապատասխան ստորաբաժանման էլեկտրոնային փոստի հասցեով:

37. Վիճակագրական փաստաթղթերը էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու դեպքում ռեսպոնդենտը ներբեռնում է իր գործունեության տեսակին համապատասխան վիճակագրական փաստաթղթերի ձևերը` ՀՀ ԱՎԾ www.armstat.am պաշտոնական կայքէջի «Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևեր» բաժնից: Յուրաքանչյուր լրացված վիճակագրական փաստաթուղթ ստորագրվում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ և էլեկտրոնային փոստով ուղարկվում ՀՀ ԱՎԾ համապատասխան ստորաբաժանման էլեկտրոնային փոստի հասցեով: Յուրաքանչյուր վիճակագրական փաստաթուղթ ուղարկվում է առանձին էլեկտրոնային նամակով:

38. Վիճակագրական փաստաթուղթը էլեկտրոնային փոստով ուղարկելիս ռեսպոնդենտը էլեկտրոնային նամակի «սաբջեքթ» (subject) կամ «տեմա» (тема) տողում նշում է իր անվանումը (անունը, ազգանունը), հարկ վճարողի հաշվառման համարը, հաշվետվական ձևի կրճատ անվանումը, պարբերականությունը և հաշվետու ժամանակաշրջանը:

39. ՀՀ ԱՎԾ-ն ապահովում է ռեսպոնդենտի հետադարձ էլեկտրոնային ծանուցումը` վիճակագրական փաստաթղթի ստացված լինելու մասին:

40. Վիճակագրական փաստաթղթերը ներկայացվում են ըստ ռեսպոնդենտի գործունեության տեսակի: Ռեսպոնդենտն ընտրում է իր գործունեության տեսակին համապատասխան վիճակագրական հաշվետվությունների ցանկը` օգտվելով www.armstat.am պաշտոնական կայքէջի «Տեղեկատվություն ռեսպոնդենտների համար» բաժնի վիճակագրական հաշվետվությունների փնտրման համակարգից:

 

VII. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՈՒՄ ՍԽԱԼՆԵՐ ԵՎ ԱՂԱՎԱՂՈՒՄՆԵՐ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՈՒՂՂՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

 

41. Վիճակագրական փաստաթղթում սխալների առկայության դեպքում դրանք ենթակա են ուղղման:

42. Եթե վիճակագրական փաստաթղթի տվյալների ուղղումը պահանջում է հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերում գրանցումների փոփոխություն կամ որոշակի տևական ժամանակահատված, ապա ճշգրտված վիճակագրական փաստաթուղթը ներկայացվում է հաջորդ ժամանակաշրջանի վերաբերյալ ներկայացվող վիճակագրական փաստաթղթի հետ միասին` բացառությամբ եռամսյակային և տարեկան պարբերականությամբ ներկայացվող վիճակագրական փաստաթղթերի:

43. Եռամսյակային և տարեկան պարբերականությամբ վիճակագրական փաստաթղթերը ներկայացվում են սխալը հայտնաբերելուց հետո համապատասխանաբար տասնհինգ և երեսուն օրվա ընթացքում:

44. Ճշգրտված վիճակագրական փաստաթղթի դիմային էջի վրա նշվում է «ճշգրտված է» գրառումը:

 

Ձև 1

____________________________________

____________________________________

(ռեսպոնդենտի անվանումը, (անունը, ազգանունը),

գտնվելու (բնակության) վայրը)

 

Հարգելի գործընկեր

Սույն գրության նպատակն է իրազեկել, որ համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 2-րդ հոդվածի, Դուք հանդիսանում եք վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրող և ընդգրկվել եք պետական վիճակագրական դիտարկումներում:

Պետական վիճակագրական աշխատանքների արդյունավետ իրականացման նպատակով, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության (ՀՀ ԱՎԾ) համար կարևոր է Ձեր վստահությունն ու աջակցությունը:

Համաձայն Օրենքի 20-րդ հոդվածի, վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների պարտականություններն են.

1. սահմանված կարգով և ժամկետներում ներկայացնել անհրաժեշտ վիճակագրական տվյալներ և տեղեկություններ.

2. կատարել պետական վիճակագրության և հաշվառման վերաբերյալ վիճակագրություն իրականացնող մարմնի ցուցումները:

Համաձայն Օրենքի 14-րդ հոդվածի, Ձեր կողմից ներկայացված վիճակագրական գաղտնիք համարվող տվյալները հրապարակման կամ այլ ձևով տարածման ենթակա չեն:

Հավաքագրված վիճակագրական տվյալների անանունությունը պահպանելը պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պարտականությունն է:

Վիճակագրական տեղեկությունները ներկայացվում են ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից սահմանված ձևի վիճակագրական փաստաթղթերի միջոցով:

Վիճակագրական փաստաթղթերը կարող եք ներկայացնել Ձեր կողմից նախընտրելի եղանակով` թղթային (առձեռն և փոստով) կամ էլեկտրոնային:

Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերը կարող եք անվճար ստանալ ՀՀ ԱՎԾ համապատասխան ստորաբաժանումից կամ ներբեռնել www.armstat.am պաշտոնական կայքէջի «Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևեր» բաժնից:

Վիճակագրական հաշվետվությունները պետք է ներկայացվեն ըստ Ձեր կողմից իրականացվող գործունեության տեսակի (տեսակների)` համաձայն տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի (NACE rev2) 2-րդ խմբավորման:

Ստորև թվարկված վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերից ընտրեք Ձեր գործունեության տեսակին համապատասխան վիճակագրական հաշվետվությունների ցանկը` օգտվելով www.armstat.am պաշտոնական կայքէջի «Տեղեկատվություն ռեսպոնդենտների համար» բաժնի վիճակագրական հաշվետվությունների փնտրման համակարգից.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(թվարկել հաշվետվությունները)

Եթե Դուք միաժամանակ գործունեություն եք իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում, ապա յուրաքանչյուր եռամսյակ պետք է ներկայացնեք նաև տվյալ գործունեության գծով վիճակագրական տեղեկատվությունը (ցուցանիշները)` մարզային բաշխվածությամբ:

Վիճակագրական հաշվետվություններն էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու համար լրացրեք և ստորև նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեով ուղարկեք համապատասխան ձևը (Ձև 4), որը կարող եք գտնել www.armstat.am պաշտոնական կայքէջի «Տեղեկատվություն ռեսպոնդենտների համար» բաժնում: Նշված ձևն ուղարկելուց հետո կարող եք անցնել վիճակագրական հաշվետվությունների էլեկտրոնային եղանակով ներկայացմանը:

Վիճակագրական հաշվետվություններն էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվում են www.armstat.am պաշտոնական կայքէջում տեղադրված ձևաչափով:

Գործունեության տեսակի փոփոխության կամ գործունեության նոր տեսակ սկսելու դեպքում այդ տեսակին համապատասխան վիճակագրական հաշվետվությունները ևս պետք է ներկայացվեն` առանց լրացուցիչ իրազեկման:

Վիճակագրական փաստաթղթերի ներկայացման գործընթացին, ինչպես նաև Ձեզ հետաքրքրող մյուս հարցերին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ ՀՀ ԱՎԾ պաշտոնական ինտերնետային www.armstat.am կայքէջի «Տեղեկատվություն ռեսպոնդենտների համար» բաժնից:

Սույն իրազեկումից հետո այլ տեսակի վիճակագրական հետազոտությունում ընդգրկվելու, ինչպես նաև վիճակագրական հաշվետվությունների ներկայացման պարբերականության փոփոխության դեպքում լրացուցիչ կիրազեկվի:

 

Ստորաբաժանման էլեկտրոնային փոստի հասցեն է -----------------------------------------------------:

 

Ստորաբաժանման հեռախոսահամարն է --------------------------------------:

 

Առանցքային իրավական ակտեր են.

 

«Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենք.

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թ-ի հունիսի 20-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների հավաքագրման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 05-Ն որոշում:

 

Սույն իրազեկումն ուժի մեջ է մնում այնքան ժամանակ, քանի դեռ Դուք գրավոր չեք իրազեկվում տվյալների տրամադրման դադարեցման մասին:

 

Պետական վիճակագրության մասին ՀՀ օրենսդրության խախտումն առաջացնում է պատասխանատվություն «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» ՀՀ օրենսգրքի 169.2 հոդվածով սահմանված կարգով:

 

Շնորհակալություն համագործակցության համար։

 

ՀՀ ԱՎԾ _______________________________գործակալության պետ

 

Ձև 2

 

ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի _____________________________

(ստորաբաժանման անվանումը)

պետ __________________________-ին

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Գործունեության կամ գործունեության տեսակի դադարեցում նախատեսելու վերաբերյալ

 

Սույն հայտարարությամբ տեղեկացնում եմ, որ

______________________________________

(ռեսպոնդենտի անվանումը (անունը, ազգանունը))

սկսած «___» ___________ 20___թ-ից դադարեցնում է գործունեությունը

1) ամբողջությամբ.

2) գործունեության հետևյալ տեսակների գծով`

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(1-ին դեպքում ընդգծվում է, 2-րդ դեպքում նշվում է գործունեության տեսակի անվանումը և ծածկագիրը)

 

Պարտավորվում եմ գործունեությունը (գործունեության տեսակը) վերսկսելու դեպքում տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանից սկսած ներկայացնել համապատասխան վիճակագրական փաստաթղթերը:

Տվյալներ ռեսպոնդենտի վերաբերյալ

Գտնվելու (բնակության) վայրը

__________________________________________

I__I__I__I__I__I

(փոստային դասիչ)

Էլեկտրոնային փոստ _____________________________________

Հեռախոս(ներ) ___________________________________________

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը

I__I__I__I__I__I__I__I__I

(լրացվում է ՀՀ ԱՎԾ-ի կողմից)

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը I__I__I__I__I__I__I__I__I

Ղեկավար`_________________________________ Ստորագրություն

 

Ձև 3

 

ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի _____________________________

(ստորաբաժանման անվանումը)

պետ __________________________-ին

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Սույնով տեղեկացնում եմ, որ _________________________________________________________

(ռեսպոնդենտի անվանումը (անունը, ազգանունը))

գործունեության իրականացման վայրի փոփոխությամբ պայմանավորված, սկսած

«___» _________ 20---թ-ից վիճակագրական փաստաթղթերը նախատեսում է ներկայացնել ՀՀ ԱՎԾ

_______________________________________________________________ ստորաբաժանում:

(առանձնացված ստորաբաժանման անվանումը)

 

Տվյալներ ռեսպոնդենտի վերաբերյալ

Գտնվելու (բնակության) վայրը _______________________________________________________

Գործունեության իրականացման

վայրը

___________________________________________________________

I__I__I__I__I__I__I

(փոստային դասիչ)

Էլեկտրոնային փոստ _____________________________________

Հեռախոս(ներ) ___________________________________________

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը

I__I__I__I__I__I__I__I__I

(լրացվում է ՀՀ ԱՎԾ-ի կողմից)

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը I__I__I__I__I__I__I__I__I

Ղեկավար`_________________________________

Ստորագրություն

 

Ձև 4

 

ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի _____________________________

(ստորաբաժանման անվանումը)

պետ __________________________-ին

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

Վիճակագրական փաստաթղթերն Էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու մասին

 

Սույնով տեղեկացնում եմ, որ ______________________________________________________ - ը

(ռեսպոնդենտի անվանումը (անունը, ազգանունը))

նախատեսում է վիճակագրական փաստաթղթերը ներկայացնել էլեկտրոնային եղանակով:

 

Տվյալներ ռեսպոնդենտի վերաբերյալ

Գտնվելու (բնակության) վայրը _______________________________________________________

Գործունեության իրականացման վայրը ________________________________________________

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը I__I__I__I__I__I__I__I__I

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն _________________________________________

Գործունեության տեսակը (տեսակները)

________________________________________________

նշվում է գործունեության ստույգ տեսակը համաձայն «Տնտեսական

գործունեության տեսակների դասակարգչի» 5-անիշ դասակարգման

(տես` հttp://armstat.am/file/dօc/99479613.pdf հղումը):

Հեռախոս -------------------------------------------

Դիմող`

---------------------------------------

(անուն ազգանուն)

Ստորագրություն

 

«-----»---------201----թ.