Համարը 
N 49-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2015.12.15/29(541) Հոդ.341
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
17.09.2015
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
17.09.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2016
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
19.08.2020

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

1 դեկտեմբերի 2015 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10015469

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

17 սեպտեմբերի 2015 թ.

N 49-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի թիվ 318-Ն որոշման 2-րդ հավելվածի 10-րդ կետը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հունվարի 15-ի թիվ 111-Ն որոշման 2-րդ հավելվածի 47-րդ կետի 3-րդ ենթակետը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի թիվ 1300-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կանոնադրության 12-րդ կետի «դ» ենթակետը,

 

Հրամայում եմ`

 

1. Սահմանել`

1) բժշկական օգնության և սպասարկման պետական պատվերի տեղադրման կարգը` համաձայն հավելված թիվ 1-ի:

2) (ենթակետն ուժը կորցրել է 31.10.17 N 48-Ն)

(1-ին կետը փոփ. 31.10.17 N 48-Ն)

2. Սույն հրամանը ուժի մեջ է մտնում 2016 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Ա. Մուրադյան

 

 

Հավելված թիվ 1
ՀՀ առողջապահության նախարարի
2015 թ. սեպտեմբերի 17-ի
N 49-Ն հրամանի

 

Կ Ա Ր Գ

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են բժշկական օգնության և սպասարկման համապատասխան լիցենզիա ունեցող իրավաբանական անձանց կամ անհատ ձեռնարկատերերի մոտ (այսուհետ` բժշկական կազմակերպություններ) պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման պետական պատվերի (այսուհետ` պետական պատվեր) տեղադրման հետ կապված հարաբերությունները: Սույն կարգի պահանջները չեն տարածվում մրցութային կարգով գնվող առողջապահական ծառայությունների նկատմամբ:

2. Պետական պատվերի տեղադրումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բժշկական կազմակերպության և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի միջև պետության կողմից երաշխավորված բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքմանն ուղղված գործընթաց է:

3. Պետական պատվեր տեղադրելու մասին հայտերը քննարկվում են Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի կողմից ստեղծված պետական պատվեր տեղադրող հանձնաժողովի (այսուհետ` Հանձնաժողով) կողմից:

4. Պետական պատվեր տեղադրելու կամ տեղադրելը մերժելու մասին հրամանն ընդունում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարը` ելնելով Հանձնաժողովի կողմից ընդունված որոշումից, բացառությամբ սույն կարգով նախատեսված դեպքերի:

5. Պետական պատվերի տեղադրումն իրականացվում է պարզ կամ բարդ ընթացակարգերով՝ սույն կարգին համապատասխան ներկայացվող հայտերի և կից փաստաթղթերի հիման վրա, ինչպես նաև սույն կարգով նախատեսված առանձին դեպքերում՝ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի համապատասխան հրամանների հիման վրա:

 

2. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

6. Բժշկական կազմակերպություններում պետական պատվերի տեղադրման նախապայմաններն են.

1) բժշկական օգնության և սպասարկման համապատասխան տեսակներն իրականացնելու համար Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից տրված լիցենզիայի առկայությունը,

2) հայտը ներկայացնելու պահին հայտատու բժշկական կազմակերպության (այսուհետ՝ Հայտատու) համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի թիվ 1936-Ն որոշմամբ, իսկ ստոմատոլոգիական կենտրոնների, պոլիկլինիկաների և կաբինետների համար` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշմամբ նախատեսված բժշկական օգնության ու սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներին ու պայմաններին,

3) հայտը ներկայացնելու պահին տեխնիկական պայմանների առկայությունը` համաձայն սույն կարգի հավելված թիվ 1.1-ի,

4) պետական պատվերի տեղադրման հայտը ներկայացնելու նախորդ տարվա ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքներով հաշվեկշռային շահույթի առկայությունը,

5) հիվանդանոցային, բացառությամբ մանկաբարձական, տուբերկուլոզային, հոգեբուժական և նարկոլոգիական բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների գծով հայտատու կազմակերպության ընդհանուր հասույթում վճարովի ծառայությունների առնվազն 30% մասնաբաժին,

6) պետական պատվերի հայտը ներկայացնելու պահին «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում էլեկտրոնային առողջապահության միասնական տեղեկատվական համակարգին (www.armed.am) միանալու և դրանով ծառայությունների մատուցման բաժանորդային» գործող պայմանագրի (այսուհետ` Պայմանագիր) առկայություն՝ «Էլեկտրոնային առողջապահության ազգային օպերատոր» ՓԲԸ-ի և հայտատու բժշկական կազմակերպության միջև:

(6-րդ կետը լրաց. 18.11.16 N 39-Ն, խմբ. 31.10.17 N 48-Ն)

7. Պետական պատվեր չի կարող տեղադրվել այն բժշկական կազմակերպություններում, որոնք դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ, ունեն ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային վճարների գծով, կամ որոնց նկատմամբ գործում են «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածով նախատեսված այլ սահմանափակումներ: Պետական պատվեր չի կարող տեղադրվել նաև այն բժշկական կազմակերպություններում, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական նախարարության աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանումների կողմից իրականացված ստուգումների արդյունքում հայտնաբերվել են բժշկական օգնության և սպասարկման համապատասխան տեսակներն իրականացնելու համար Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջների ու պայմանների խախտումներ, եթե հայտը ներկայացնելու պահին այդ խախտումները դեռևս վերացված չեն:

8. Պետական պատվերի հայտ ներկայացնող բժշկական կազմակերպությունը պարտավորվում է հայտի բավարարման դեպքում ինչպես պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով, այնպես էլ վճարովի, պայմանագրային և այլ հիմունքներով իրականացվող բժշկական օգնության և սպասարկման աշխատանքները կազմակերպել Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներին, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի նորմատիվ և անհատական հրամաններին (ներառյալ դրանցով հաստատված կարգերին, չափորոշիչներին, մեթոդական ցուցումներին, ուղեցույցներին) համապատասխան՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի կողմից հաստատված պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների մատուցման մասին օրինակելի պայմանագրի դրույթների:

9. Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական փորձաքննության, ինչպես նաև զինկոմիսարիատներին կից հանձնաժողովներում ընդգրկված բժիշկների և բուժքույրերի կողմից մատուցվող ծառայությունների գծով Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրամանում ընդգրկված բժշկական կազմակերպություններում պետական պատվերի տեղադրումը հանդիսանում է պարտադիր նախապայման բժշկական օգնության և սպասարկման այլ տեսակների և ծառայությունների գծով տվյալ կազմակերպություններում պետական պատվեր տեղադրելու համար:

10. Ելնելով բնակչության համար բժշկական օգնության և սպասարկման առանձին տեսակների և ծառայությունների մատչելիության ապահովման կարիքներից՝ պետական պատվերի տեղադրման հանձնաժողովը կարող է առաջարկել հայտատուին լրամշակել իր կողմից ներկայացված հայտը՝ դրանում ընդգրկելով հայտատուի լիցենզիայով թույլատրված բժշկական օգնության և սպասարկման առանձին լրացուցիչ տեսակներ կամ ծառայություններ՝ որպես պետական պատվերի տեղադրման նախապայման:

11. (կետն ուժը կորցրել է 31.10.17 N 48-Ն)

12. Սույն հավելվածի 6-րդ կետի 4)-րդ և 5)-րդ ենթակետերով սահմանված նախապայմաններից բացառություններ կարող են կատարվել միայն Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրամանի հիման վրա՝ պետական պատվերի շրջանակներում նախկինում չիրականացված կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքների համաչափ զարգացման ապահովման նպատակով բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակների մատչելիության ապահովման համար, ընդ որում միևնույն Հայտատուի նկատմամբ ոչ ավել քան երկու տարի անընդմեջ:

(12-րդ կետը խմբ. 31.10.17 N 48-Ն)

 

3. ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԵՎ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՐԳԸ, ՀԱՅՏԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

13. Պետական պատվերի տեղադրման պարզ ընթացակարգը կիրառվում է հետևյալ դեպքերում.

1) ընթացիկ (հայտը ներկայացնելու) տարվա դրությամբ պետական պատվերի շրջանակներում ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայություններ մատուցող բժշկական կազմակերպությունների համար (ամբուլատորիաներ, առողջության կենտրոններ, առողջության առաջնային պահպանման կենտրոններ, ընտանեկան բժշկության անհատական կամ խմբային պրակտիկաներ և պոլիկլինիկաներ)` անկախ ենթակայությունից և սեփականության ձևից (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության ենթակայության, ինչպես նաև բժշկական կենտրոնների կազմում գործող ամբուլատոր-պոլիկլինիկական կազմակերպությունների),

2) ընթացիկ (հայտը ներկայացնելու) տարվա դրությամբ պետական պատվերի շրջանակներում Երևան և Գյումրի քաղաքներում շտապ բժշկական օգնության ծառայություններ իրականացնող առանձնացված բժշկական կազմակերպությունների համար:

14. Պարզ ընթացակարգի դեպքում բժշկական կազմակերպությունները Հանձնաժողովին առանձին հայտեր չեն ներկայացնում: Հայտերը ներկայացվում են համապատասխանաբար Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանների և Երևանի քաղաքապետարանի կողմից, տվյալ մարզի կամ Երևան քաղաքի տարածքում գործող` սույն կարգի կետ 13-ում նշված բոլոր բժշկական կազմակերպությունների համար, սույն կարգի հավելված 1-ին համապատասխան հայտի հիման վրա:

14.1. Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության տարածքում գործող բժշկական կազմակերպությունները Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն են ներկայացնում դիմում՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի մարտի 27-ի թիվ 375-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված` սոցիալական փաթեթի շահառուների՝ պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության ու սպասարկման ծառայությունների փաթեթում ընդգրկված ծառայություններ իրականացնող կազմակերպությունների ցանկում ընդգրկվելու նպատակով:

(14.1-ին կետը լրաց. 31.10.17 N 48-Ն)

15. Պետական պատվերի տեղադրման բարդ ընթացակարգը, անկախ հայտատու բժշկական կազմակերպության ենթակայությունից և սեփականության ձևից, կիրառվում է հետևյալ դեպքերում.

1) հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպությունների համար (ներառյալ իրենց կազմում ամբուլատոր-պոլիկլինիկական կազմակերպություններ ունեցող բժշկական կենտրոնները` արտահիվանդանոցային և հիվանդանոցային ծառայությունների մասով),

2) մասնագիտացված ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպությունների համար,

3) հատուկ և դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտություններ իրականացնող բժշկական կազմակերպությունների համար,

4) առաջին անգամ, այդ թվում` բժշկական օգնության և սպասարկման առանձին տեսակների գծով, պետական պատվերի հավակնող բժշկական կազմակերպությունների համար:

(15-րդ կետը խմբ. 31.10.17 N 48-Ն)

16. Բարդ ընթացակարգով պետական պատվերի տեղադրման համար Հայտատուի կողմից ներկայացվում է սույն կարգի հավելված 2-ին համապատասխան հայտ:

(16-րդ կետը խմբ. 31.10.17 N 48-Ն)

17. Բարդ ընթացակարգով պետական պատվերի հավակնող կազմակերպությունները բացի համապատասխան հայտից, ներկայացնում են նաև՝

1) սույն կարգի 6-րդ կետի 1-ին ենթակետին համապատասխան պահանջվող լիցենզիաների պատճենները,

2) սույն կարգի 6-րդ կետի 6-րդ ենթակետին համապատասխան պահանջվող Պայմանագրի պատճենը,

3) սույն կարգի 7-րդ կետին համապատասխան պահանջվող պետական բյուջեի հանդեպ հարկային (այդ թվում՝ հարկային մարմնի կողմից գանձվող պարտադիր այլ վճարների) պարտավորությունների բացակայության վերաբերյալ տեղեկանք,

4) կազմակերպության գործունեության երեք տարվա գործարար ծրագիր` հաստատված կազմակերպության կառավարման բարձրագույն մարմնի կողմից՝ համաձայն սույն կարգով հաստատված Հավելված 2.1-ի:

(17-րդ կետը խմբ. 31.10.17 N 48-Ն)

17.1. Հայտը ներկայացնելու (այսուհետ` Ընթացիկ) տարում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջետային ծրագրերի շրջանակներում 200 մլն ՀՀ դրամը գերազանցող ծավալով ծառայություններ մատուցած կազմակերպությունները մինչև ընթացիկ տարվան հաջորդող տարվա օգոստոսի 31-ը ներկայացնում են նաև անկախ աուդիտորի կողմից հաստատված ընթացիկ տարվա ֆինանսական հաշվետվություններ և աուդիտորական եզրակացություն, որը սահմանված կարգով Հանձնաժողովին չներկայացնելու դեպքում կասեցնում է պետության կողմից անվճար և արտոնյալ պայմաններով ծառայությունների մատուցման պայմանագրի շրջանակներում պատվիրատուի կողմից մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարման պարտականությունը՝ մինչև սույն կետի պահանջների կատարումը: Հայտատուների անկախ աուդիտ իրականացնող անձի ընտրության չափանիշները սահմանվում են պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների մատուցման պայմանագրով:

(17.1-ին կետը լրաց. 31.10.17 N 48-Ն)

18. (կետն ուժը կորցրել է 31.10.17 N 48-Ն)

19. (կետն ուժը կորցրել է 31.10.17 N 48-Ն)

20. Հանձնաժողովի կողմից բժշկական օգնության և սպասարկման յուրաքանչյուր տեսակի գծով հայտի բավարարումը հիմք է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատված` բժշկական օգնության և սպասարկման տվյալ տեսակին համապատասխանող բժշկական ծառայությունները տվյալ կազմակերպության հետ կնքվող պայմանագրում ներառելու համար: Ելնելով առանձին բժշկական կազմակերպությունների կողմից իրականացվող բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման և փոխհատուցման առանձնահատկություններից և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի կողմից հաստատված հրամանների պահանջներից, տվյալ բժշկական կազմակերպության հետ կնքվող պայմանագրում ներառվող ծառայությունների ցանկում Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից կատարվում են անհրաժեշտ փոփոխություններ և լրացումներ:

21. Բժշկական կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն պետական պատվերի տեղադրման հայտերի ներկայացման ժամանակացույցը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրամանով:

22. Սահմանված ժամկետներում ներկայացված և բավարարված հայտերի հիման վրա կնքվող պայմանագրերը տարածվում են հաջորդող տարվա հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա, եթե Հանձնաժողովի կողմից չի սահմանվում այլ ժամկետ: Սահմանված ժամկետներից ուշ ներկայացված հայտերը քննարկվում են Հանձնաժողովի կողմից սույն հրամանով սահմանված ժամկետներում ներկայացված հայտերի քննարկումն ավարտելուց և համապատասխան որոշումներն ընդունելուց հետո մեկամսյա ժամկետում, ընդ որում` ժամկետից ուշ ներկայացված հայտերը բավարարելու վերաբերյալ որոշումների կայացման դեպքում այդ կազմակերպությունների հետ կնքվող պայմանագրերի ուժի մեջ մտնելու ժամկետները սահմանվում են յուրաքանչյուր դեպքի համար առանձին` Հանձնաժողովի կողմից: Ընթացիկ տարվա համար պետական պատվերի տեղադրման հայտերը (ինչպես պարզ, այնպես էլ բարդ ընթացակարգով, այդ թվում` ի լրումն նախկինում ներկայացված հայտի) քննարկվում են Հանձնաժողովի կողմից քառասունհինգօրյա ժամկետում, ընդ որում` նշված հայտերը բավարարելու վերաբերյալ որոշումների կայացման դեպքում այդ կազմակերպությունների հետ կնքվող պայմանագրերի ուժի մեջ մտնելու ժամկետները նույնպես սահմանվում են յուրաքանչյուր դեպքի համար առանձին` Հանձնաժողովի կողմից:

(22-րդ կետը փոփ. 31.10.17 N 48-Ն)

23. Ստորագրված և կնքված հայտերը և դրանց կից փաստաթղթերը Հայտատուի կողմից սկանավորվում և ներկայացվում են pdf (ՊԵԴԵԷՖ) ձևաչափով, սույն կարգով սահմանված ձևերին համապատասխան, իսկ բարդ ընթացակարգով ներկայացվող հայտերը միաժամանակ ներկայացվում են նաև էլեկտրոնային տարբերակով՝ MS Word (ԷՄԷՍ ՈՒՕՐԴ) կամ MS Excel (ԷՄԷՍ ԷՔՍԵԼ) ձևաչափով: Հայտին կից գրության մեջ հայտատու կազմակերպության կողմից պետք է նշվի պետական պատվերի հայտի նախապատրաստման և ներկայացման համար պատասխանատու անձի անուն-ազգանունը և կոնտակտային տվյալները:

24. Ներկայացված հայտերը և դրանց կից փաստաթղթերը հայտատուի կողմից էլեկտրոնային փոստով ուղարկվում են Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն` info@moh.am հասցեով, որից հետո դրանք Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2013 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 82-Ն հրամանով սահմանված կարգով մուտքագրվում են Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի քարտուղարություն և տրամադրվում են պետական պատվեր տեղադրող հանձնաժողովի անդամներին, ինչպես նաև տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի տեղակալներին:

25. (կետն ուժը կորցրել է 31.10.17 N 48-Ն)

26. Հանձնաժողովի կողմից հայտերի քննարկման, որոշումների կայացման և Հանձնաժողովի աշխատանքների կազմակերպման հետ կապված հարցերը կանոնակարգվում են սույն կարգի հավելված 6-ով հաստատված աշխատակարգով:

27. Հանձնաժողովը որոշում է ընդունում սույն կարգի համաձայն յուրաքանչյուր բժշկական կազմակերպության կողմից ներկայացված (ինչպես պարզ, այնպես էլ բարդ ընթացակարգով) հայտերում նշված բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակներից յուրաքանչյուրի գծով` սույն կարգի հավելված 1-ով, հավելված 2-ով հաստատված հայտերում համապատասխան նշումներ կատարելու միջոցով:

(27-րդ կետը փոփ. 31.10.17 N 48-Ն)

28. Հանձնաժողովի որոշումները ներկայացվում են Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարին, ում հրամանը պետական պատվերը տեղադրելու կամ դրա տեղադրումը մերժելու մասին հիմք է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի կողմից Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ բժշկական կազմակերպության հետ պայմանագիր կնքելու համար` Հայաստանի Հանրապետության տվյալ տարվա պետական բյուջեով նախատեսված համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության պայմանով:

 

4. ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄԸ

 

29. Այն դեպքում, երբ բժշկական կազմակերպությունը պետական պատվերի տեղադրումից հետո դադարել է բավարարել պետական պատվերի տեղադրման համար սահմանված անհրաժեշտ պայմաններին և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունում առկա են դրա մասին կատարված ստուգումների` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված տեղեկություններ, Հանձնաժողովն իրավասու է տվյալ տարվա ընթացքում քննարկել պետական պատվերի կատարման ընթացքը և վերանայել տվյալ բժշկական կազմակերպությունում տեղադրված պետական պատվերի ծավալը կամ բժշկական օգնության ու սպասարկման տեսակները և ծառայությունները՝ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարին առաջարկություն ներկայացնելով օրենքով սահմանված կարգով պետության կողմից երաշխավորված բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների մատուցման պայմանագրում համապատասխան փոփոխություններ կատարելու կամ սահմանված կարգով պետական պատվերի կնքված պայմանագրի գործողությունը վաղաժամկետ դադարեցնելու մասին:

 

Հավելված 1

ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թ. սեպտեմբերի 17-ի N 49-Ն հրամանով
հաստատված բժշկական օգնության և սպասարկման պետական պատվերի տեղադրման կարգի

 

ՀԱՅՏ (1-ին ձև)

________ թվականի

Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանների և Երևանի քաղաքապետարանի կողմից ներկայացվող՝ տվյալ մարզի կամ Երևան քաղաքի տարածքում գործող

(այդ թվում` համայնքային ենթակայության և ոչ պետական) ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական կազմակերպություններում պարզ ընթացակարգով պետական պատվերի տեղադրման
(վերնագիրը խմբ. 31.10.17 N 48-Ն)

_________________________________

մարզ

Կազմակերպության անվանումը՝

 

(անվանում)

(անվանում)

 

(անվանում)

(անվանում)

 

(անվանում)

(անվանում)

 

(անվանում)

(անվանում)

Բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակները
(համաձայն ՀՀ կառավարության 2008 թվականի մարտի 27-ի
N 276-Ն որոշման հավելվածով հաստատված ցանկի)

ընդհանուր (Այո)

մանկական (Այո)

ընդհանուր (Այո)

մանկական (Այո)

ընդհանուր (Այո)

մանկական (Այո)

ընդհանուր (Այո)

մանկական (Այո)

1. Առաջնային բժշկական օգնություն

               

1) նախաբժշկական օգնություն`

               

ա. մանկաբարձական

               

բ. բուժքույրական

               

2) բժշկական ընդհանուր պրակտիկա

               

3) մանկաբուժական ընդհանուր պրակտիկա

               

4) մանկաբարձա-գինեկոլոգիական ընդհանուր պրակտիկա

               

5) ընտանեկան բժշկություն

               

6) ընտանեկան ստոմատոլոգիական

               

2. Մասնագիտացված բժշկական օգնություն`

               

1) ներքին բժշկական (ընդհանուր թերապևտիկ)

               

2) մանկաբուժական

               

3) մանկաբարձական

               

4) գինեկոլոգիական

               

5) ընդհանուր վիրաբուժական

               

6) անեսթեզիոլոգիական

               

7) վերակենդանացման

               

8) նյարդաբանական

               

9) հոգեբուժական

               

10) շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության

               

11) մաշկաբանական

               

12) վեներաբանական

               

13) ախտաբանաանատոմիական

               

14) դատաբժշկական փորձաքննություն

               

15) դատահոգեբուժական փորձաքննություն

               

16) լաբորատոր-ախտորոշիչ`

               

ա. կլինիկական

               

բ. կենսաքիմիական

(բիոքիմիական)

               

գ. բջջաբանական

               

դ. շճաբանական

(սերոլոգիական)

               

ե. հյուսվածքաբանական

               

զ. գենետիկական

               

է. մանրէաբանական

               

ը. վիրուսաբանական

               

թ. թունաբանական

               

ժ. մակաբուծաբանական

               

ժա. իմունաբանական

               

ժգ. սնկաբանական

               

17) ճառագայթային ախտորոշիչ`

               

ա. ռենտգենաբանական

               

բ. ֆլյուորոգրաֆիկ

               

գ. համակարգչային

տոմոգրաֆիկ

               

դ. միջուկամագնիսային

ռեզոնանսային

               

ե. մամոգրաֆիկ

               

զ. ռադիոնուկլիդային

               

է. ուլտրաձայնային

               

ը. պոզիտրոն-էմիսիոն

տոմոգրաֆիկ

               

թ. դենսիտոմետրիա

               

18) ֆիզիոթերապևտիկ`

               

ա. բարոթերապևտիկ

               

բ. էլեկտրաբուժում

               

գ. լուսաբուժում

               

19) վերականգնողական`

               

ա. բալնեոլոգիական,

               

բ. ցեխաբուժություն,

               

գ. շարժաթերապևտիկ,

               

դ. ռեֆլեքսաթերապևտիկ,

               

ե. մանուալ թերապևտիկ,

               

զ. բուժական մերսում

               

20) ֆունկցիոնալ ախտորոշիչ

               

21) ներզննական (էնդոսկոպիական)

               

22) համաճարակաբանական

               

23) ստոմատոլոգիական ընդհանուր պրակտիկա

               

24) անձավաբուժական

               

25) հալոթերապևտիկ

               

26) սոմնոլոգիա

               

27) ինտերվենցիոն առիթմոլոգիական:

               

3. Նեղ մասնագիտացված բժշկական օգնություն և սպասարկում`

               

1) ուռուցքաբանական`

               

ա. քիմիոթերապիա,

               

բ. ճառագայթային

թերապիա`

արտաքին, ներքին,

               

գ. վիրաբուժական

               

2) ալերգոլոգիական

               

3) անընկալունաբանական (իմունոկանխարգելիչ)

               

4) թոքաբանական

               

5) սրտաբանական

               

6) ինտերվենցիոն սրտաբանական

               

7) աղեստամոքսաբանական

               

8) երիկամաբանական

               

9) ռևմատոլոգիական

               

10) արյունաբանական

               

11) ներզատաբանական

               

12) տուբերկուլոզային

               

13) վարակիչ հիվանդությունների

               

14) նեոնատոլոգիական

               

15) պերինատոլոգիական

               

16) ներզատագինեկոլոգիական

               

17) նյարդավիրաբուժական

               

18) քիթ-կոկորդ-ականջաբանական

               

19) ակնաբանական

               

20) կրծքային վիրաբուժական

               

21) սրտային վիրաբուժական

               

22) անոթային վիրաբուժական

               

23) որովայնային վիրաբուժական

               

24) ուրոլոգիական

               

25) պրոկտոլոգիական

               

26) վնասվածքաբանական

               

27) օրթոպեդիական

               

28) պլաստիկ վերակառուցողական և էսթետիկ վիրաբուժական

               

29) մանկական վիրաբուժական

               

30) միկրովիրաբուժական

               

31) դիմածնոտային վիրաբուժական

               

32) ներզննական վիրաբուժական

               

33) նորածնային վիրաբուժական

               

34) անոթանեյրովիրաբուժական

               

35) ներզատավիրաբուժական

               

36) այրվածքաբանական

               

37) փոխներարկումային (տրանսֆուզիոլոգիական, պերֆուզոլոգիական)

               

38) թունաբանական

               

39) հոգեթերապևտիկ*

               

40) թմրաբանական

               

41) սեռաախտաբանական (սեքսապաթոլոգիական)

               

42) կոսմետոլոգիական

               

43) բժշկական գենետիկական

               

44) հերիատրիական

               

45) սպորտային բժշկական

               

46) ավիացիոն բժշկական

               

47) թերապևտիկ ստոմատոլոգիական

               

48) վիրաբուժական ստոմատոլոգիական

               

49) օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիական

               

50) օրթոդոնտիկ ստոմատոլոգիական

               

51) ատամնատեխնիկական`

               

ա. անշարժ կառույցների

հետ կապված

աշխատանքների

իրականացում,

               

բ. շարժական

կառույցների հետ

կապված

աշխատանքների

իրականացում,

               

գ. ձուլելու հետ կապված

աշխատանքների

իրականացում

(ձուլարան)

               

52) դիետաբանական (դիետոլոգիական)

               

53) վերարտադրողաբանական (ռեպրոդուկտոլոգիական)

               

54) հեմոդիալիզային

               

55) կլինիկական դեղորայքային

               

56) կլինիկական դեղաբանական

               

57) հոմեոպաթիկ

               

58) բժշկական-օպտիկական

               

59) պալիատիվ

               

Սույնով հաստատում եմ, որ
 

□ հայտում նշված բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակները համապատասխանում են բժշկական կազմակերպությունների լիցենզիաներին,

□ հայտը ներկայացնելու պահին հայտում նշված բժշկական կազմակերպությունները բավարարում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի թիվ 1936-Ն որոշմամբ, իսկ ստոմատոլոգիական կենտրոնների, պոլիկլինիկաների և կաբինետների համար` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշմամբ նախատեսված բժշկական օգնության ու սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներին ու պայմաններին,

□ հայտում նշված բժշկական կազմակերպությունների տեխնիկական պայմանները բավարարում են Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 17-ի թիվ 49-Ն հրամանով հաստատված բժշկական օգնության և սպասարկման պետական պատվերի տեղադրման կարգի հավելված թիվ 1.1-ով սահմանված պահանջներին,


□ հայտում նշված բժշկական կազմակերպությունները «Էլեկտրոնային առողջապահության ազգային օպերատոր» ՓԲԸ-ի հետ ունեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում էլեկտրոնային առողջապահության միասնական տեղեկատվական համակարգին (www.armed.am) միանալու և դրանով ծառայություններ մատուցելու գործող բաժանորդային պայմանագրեր,


□ հայտում նշված բժշկական կազմակերպությունները դատական կարգով սնանկ չեն ճանաչվել,


□ հայտում նշված բժշկական կազմակերպությունները չունեն ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային վճարների գծով.


□ հայտում նշված բժշկական կազմակերպությունների նկատմամբ չեն գործում «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածով նախատեսված այլ սահմանափակումներ:


Միաժամանակ հաստատում եմ, որ ծանոթացել եմ պետական պատվերի տեղադրման պարտադիր պահանջներին և պայմաններին, որի համար ստորագրում եմ:

 

______________________________________

Աշխատակազմի ղեկավար /Անուն Ազգանուն/

______________________________________

Հայտի ներկայացման ամսաթիվ

(հավելվածը խմբ. 31.10.17 N 48-Ն)

 

Հավելված 1.1

ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թ. սեպտեմբերի 17-ի N 49-Ն հրամանով

հաստատված բժշկական օգնության և սպասարկման պետական պատվերի տեղադրման կարգի

 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
(վերնագիրը խմբ. 31.10.17 N 48-Ն)

 

Օգտատիրոջ համակարգչին ներկայացվող նվազագույն տեխնիկական պայմաններ

Պրոցեսոր

առնվազն 2.4 ԳՀՑ

Օպերացիոն հիշողություն (RAM)

առնվազն 4 ԳԲ

Դիտարկիչ

Chrome, Mozilla Firefox (Քրոմ, Մոզիլլա Ֆայրֆոքս)

Օպերացիոն համակարգ

Windows 7 կամ ավելի բարձր տարբերակ

CryptoCard ծրագիր

https://www.ekeng.am/hy/howtouse/

Ինտերնետ հասանելիության արագության նվազագույն տեխնիկական պայմաններ

10 միաժամանակ աշխատող օգտատիրոջ կապի արագություն

Առնվազն 1 մբ/վ սիմետրիկ ինտերնետ սնուցում առաջին 5 օգտատիրոջ համար, իսկ 5-ից ավելի օգտատերերի դեպքում՝ յուրաքանչյուր 10 օգտատիրոջ հաշվով լրացուցիչ 2մբ/վ սիմետրիկ ինտերնետ սնուցում

Նույնականացման քարտի համար նախատեսված սարքավորում

Քարտ կարդացող սարք

Smart Card Reader դասի սարք (Սմարտ Քարտ Ռիդեր)

 

(հավելվածը լրաց. 18.11.16 N 39-Ն, խմբ. 31.10.17 N 48-Ն)

Հավելված 2
ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թ. սեպտեմբերի 17-ի N 49-Ն հրամանով
հաստատված բժշկական օգնության և սպասարկման պետական պատվերի տեղադրման կարգի

ՀԱՅՏ (2-րդ ձև)
________ թվականի
համար պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություններ իրականացնելու (բարդ ընթացակարգ)

 

___________________________________

Բժշկական կազմակերպության կոդը և անվանումը

___________________________________

մարզ

 

Բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակները
(համաձայն ՀՀ կառավարության 2008 թվականի մարտի 27-ի N 276-Ն որոշման հավելվածով հաստատված ցանկի)

 

Առաջարկվում է տեղադրել պետական պատվեր

ընդհանուր (Այո)

ընդ որում առաջին անգամ (Այո)

մանկական (Այո)

ընդ որում առաջին անգամ (Այո)

1. Առաջնային բժշկական օգնություն

       

1) նախաբժշկական օգնություն`

       

ա. մանկաբարձական

       

բ. բուժքույրական

       

2) բժշկական ընդհանուր պրակտիկա

       

3) մանկաբուժական ընդհանուր պրակտիկա

       

4) մանկաբարձագինեկոլոգիական ընդհանուր պրակտիկա

       

5) ընտանեկան բժշկություն

       

6) ընտանեկան ստոմատոլոգիական

       

2. Մասնագիտացված բժշկական օգնություն`

       

1) ներքին բժշկական (ընդհանուր թերապևտիկ)

       

2) մանկաբուժական

       

3) մանկաբարձական

       

4) գինեկոլոգիական

       

5) ընդհանուր վիրաբուժական

       

6) անեսթեզիոլոգիական

       

7) վերակենդանացման

       

8) նյարդաբանական

       

9) հոգեբուժական

       

10) շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության

       

11) մաշկաբանական

       

12) վեներաբանական

       

13) ախտաբանաանատոմիական

       

14) դատաբժշկական փորձաքննություն

       

15) դատահոգեբուժական փորձաքննություն

       

16) լաբորատոր-ախտորոշիչ`

       

ա. կլինիկական

       

բ. կենսաքիմիական (բիոքիմիական)

       

գ. բջջաբանական

       

դ. շճաբանական (սերոլոգիական)

       

ե. հյուսվածքաբանական

       

զ. գենետիկական

       

է. մանրէաբանական

       

ը. վիրուսաբանական

       

թ. թունաբանական

       

ժ. մակաբուծաբանական

       

ժա. իմունաբանական

       

ժգ. սնկաբանական

       

17) ճառագայթային ախտորոշիչ`

       

ա. ռենտգենաբանական

       

բ. ֆլյուորոգրաֆիկ

       

գ. համակարգչային տոմոգրաֆիկ

       

դ. միջուկամագնիսային-ռեզոնանսային

       

ե. մամոգրաֆիկ

       

զ. ռադիոնուկլիդային

       

է. ուլտրաձայնային

       

ը. պոզիտրոն-էմիսիոն տոմոգրաֆիկ

       

թ. դենսիտոմետրիա

       

18) ֆիզիոթերապևտիկ`

       

ա. բարոթերապևտիկ

       

բ. էլեկտրաբուժում

       

գ. լուսաբուժում

       

19) վերականգնողական`

       

ա. բալնեոլոգիական,

       

բ. ցեխաբուժություն,

       

գ. շարժաթերապևտիկ,

       

դ. ռեֆլեքսաթերապևտիկ,

       

ե. մանուալ թերապևտիկ,

       

զ. բուժական մերսում

       

20) ֆունկցիոնալ ախտորոշիչ

       

21) ներզննական (էնդոսկոպիական)

       

22) համաճարակաբանական

       

23) ստոմատոլոգիական ընդհանուր պրակտիկա

       

24) անձավաբուժական

       

25) հալոթերապևտիկ

       

26) սոմնոլոգիա

       

27) ինտերվենցիոն առիթմոլոգիական:

       

3. Նեղ մասնագիտացված բժշկական օգնություն և սպասարկում`

       

1) ուռուցքաբանական`

       

ա. քիմիոթերապիա,

       

բ. ճառագայթային թերապիա` արտաքին,

ներքին,

       

գ. վիրաբուժական

       

2) ալերգոլոգիական

       

3) անընկալունաբանական (իմունոկանխարգելիչ)

       

4) թոքաբանական

       

5) սրտաբանական

       

6) ինտերվենցիոն սրտաբանական

       

7) աղեստամոքսաբանական

       

8) երիկամաբանական

       

9) ռևմատոլոգիական

       

10) արյունաբանական

       

11) ներզատաբանական

       

12) տուբերկուլոզային

       

13) վարակիչ հիվանդությունների

       

14) նեոնատոլոգիական

       

15) պերինատոլոգիական

       

16) ներզատագինեկոլոգիական

       

17) նյարդավիրաբուժական

       

18) քիթ-կոկորդ-ականջաբանական

       

19) ակնաբանական

       

20) կրծքային վիրաբուժական

       

21) սրտային վիրաբուժական

       

22) անոթային վիրաբուժական

       

23) որովայնային վիրաբուժական

       

24) ուրոլոգիական

       

25) պրոկտոլոգիական

       

26) վնասվածքաբանական

       

27) օրթոպեդիական

       

28) պլաստիկ վերակառուցողական և էսթետիկ վիրաբուժական

       

29) մանկական վիրաբուժական

       

30) միկրովիրաբուժական

       

31) դիմածնոտային վիրաբուժական

       

32) ներզննական վիրաբուժական

       

33) նորածնային վիրաբուժական

       

34) անոթանեյրովիրաբուժական

       

35) ներզատավիրաբուժական

       

36) այրվածքաբանական

       

37) փոխներարկումային (տրանսֆուզիոլոգիական, պերֆուզոլոգիական)

       

38) թունաբանական

       

39) հոգեթերապևտիկ*

       

40) թմրաբանական

       

41) սեռաախտաբանական (սեքսապաթոլոգիական)

       

42) կոսմետոլոգիական

       

43) բժշկական գենետիկական

       

44) հերիատրիական

       

45) սպորտային բժշկական

       

46) ավիացիոն բժշկական

       

47) թերապևտիկ ստոմատոլոգիական

       

48) վիրաբուժական ստոմատոլոգիական

       

49) օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիական

       

50) օրթոդոնտիկ ստոմատոլոգիական

       

51) ատամնատեխնիկական`

       

ա. անշարժ կառույցների հետ կապված

աշխատանքների իրականացում,

       

բ. շարժական կառույցների հետ կապված

աշխատանքների իրականացում,

       

գ. ձուլելու հետ կապված աշխատանքների

իրականացում (ձուլարան)

       

52) դիետաբանական (դիետոլոգիական)

       

53) վերարտադրողաբանական (ռեպրոդուկտոլոգիական)

       

54) հեմոդիալիզային

       

55) կլինիկական դեղորայքային

       

56) կլինիկական դեղաբանական

       

57) հոմեոպաթիկ

       

58) բժշկական-օպտիկական

       

59) պալիատիվ

       

 

Մարզային կամ Երևան քաղաքի ենթակայության բժշկական կազմակերպության կողմից հայտ ներկայացնելու դեպքում` մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության կամ Երևանի քաղաքապետարանի առողջապահության վարչության պետի, իսկ պետական բաժնեմաս չունեցող բժշկական կազմակերպությունների կողմից հայտ ներկայացնելու դեպքում` կազմակերպության կառավարման բարձրագույն մարմնի համաձայնությունը

 

ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԵՄ՝

 

______________________________________________________

Անուն Ազգանուն, պաշտոն

_________________________________

Ամսաթիվ

 

Սույնով հաստատում եմ, որ
 

□ հայտում նշված բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակները համապատասխանում են կազմակերպության լիցենզիաներին,
 

□ հայտը ներկայացնելու պահին կազմակերպությունը բավարարում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի թիվ 1936-Ն որոշմամբ, իսկ ստոմատոլոգիական կենտրոնների, պոլիկլինիկաների և կաբինետների համար` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշմամբ նախատեսված բժշկական օգնության ու սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներին ու պայմաններին,
 

□ կազմակերպության տեխնիկական պայմանները բավարարում են Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 17-ի թիվ 49-Ն հրամանով հաստատված բժշկական օգնության և սպասարկման պետական պատվերի տեղադրման կարգի հավելված թիվ 1.1-ով սահմանված պահանջներին,
 

□ հայտը ներկայացնելու պահին կազմակերպությունը՝ «Էլեկտրոնային առողջապահության ազգային օպերատոր» ՓԲԸ-ի հետ ունի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում էլեկտրոնային առողջապահության միասնական տեղեկատվական համակարգին (www.armed.am) միանալու և դրանով ծառայություններ մատուցելու գործող բաժանորդային պայմանագիր,
 

□ կազմակերպությունը դատական կարգով սնանկ չի ճանաչվել,
 

□ կազմակերպությունը չունի ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային վճարների գծով.
 

□ կազմակերպության նկատմամբ չեն գործում «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածով նախատեսված այլ սահմանափակումներ.

 

Միաժամանակ հաստատում եմ, որ ծանոթացել եմ պետական պատվերի տեղադրման պարտադիր պահանջներին և պայմաններին, որի համար ստորագրում եմ:

 

________________________________________

Հայտատու բժշկական կազմակերպության
գլխավոր տնօրեն /Անուն Ազգանուն/

____________________________________

Հայտի ներկայացման ամսաթիվ

 

(հավելվածը խմբ. 31.10.17 N 48-Ն)

 

Հավելված 2.1
ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թ. սեպտեմբերի 17-ի N 49-Ն հրամանով
հաստատված բժշկական օգնության և սպասարկման պետական պատվերի տեղադրման կարգի

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՔ ՏԱՐՎԱ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳԻՐ

ՆԱԽԱԲԱՆ

 

(1,5-2 էջ)

 

1. Ներկայացվում են ընկերության մասին ընդհանուր տեղեկություններ, այդ թվում` ընկերության հիմնադրման ամսաթիվը, կազմակերպական-իրավական ձևը և աշխարհագրական տեղաբաշխումը, ծրագիրը մշակող անձի կամ մշակման աշխատանքները կոորդինացնող անձի վերաբերյալ տվյալները (զբաղեցրած պաշտոնը և հեռախոսի համարը), ընկերության հայեցողությամբ` այլ տեղեկատվություն:

2. Ներկայացվում է ընկերության կառուցվածքը սխեմատիկորեն (1 էջ):

 

ԲԱԺԻՆ I. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

ԳԼՈՒԽ 1. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

(0.5 էջ)

 

3. Ներկայացվում է ընկերության առաքելությունը` հեռանկարային նպատակը, որի համար գոյություն ունի ընկերությունը: Առաքելությունը պետք է արտացոլի ընկերության` երկարաժամկետ կտրվածքով դերը, տեղը և առանձնահատկությունները շուկայում:

 

ԳԼՈՒԽ 2. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

 

(0,5-1 էջ)

 

4. Նշվում են ընկերության կողմից ընդունված միջնաժամկետ նպատակները և դրանց ընտրության հիմնավորումներն՝ ըստ առաջնահերթության: Նպատակները կարող են լինել և՛ քանակական, և՛ որակական, և՛ ընդհանրական, սակայն իրատեսական և դրանց կատարման արդյունքների տեսանկյունից` գնահատելի (չափելի): Նպատակները պետք է արտացոլեն ընկերության միջնաժամկետ կտրվածքով դերը և տեղը, ինչպես նաև նրա առանձնահատկությունները շուկայում:

 

ԳԼՈՒԽ 3. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(0,5-1,5 էջ)

 

5. Բնութագրվում է ընկերության կողմից գործառնությունների և ծառայությունների ոլորտը` պլանավորվող ժամանակաշրջանի համար: Մասնավորապես`

1) ընկերության գործունեության մեջ զգալի ծավալ կազմող ծառայությունները,

2) ծառայությունների շուկայի նպատակային հատվածներն ըստ շահառուների և տարածաշրջանների։

 

ԲԱԺԻՆ II. ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

(բացառությամբ` նոր ստեղծվող կամ նոր կառավարչին հանձնվող կազմակերպությունների)

 

ԳԼՈՒԽ 4. ՆԱԽՈՐԴ ՊԼԱՆԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

 

(0,5-1 էջ)

 

6. Ներկայացվում են`

1) նախորդ պլանային ժամանակաշրջանի նպատակներն ըստ առաջնահերթության,

2) նախորդ պլանային ժամանակաշրջանի խնդիրներն ըստ առաջնահերթության:

 

ԳԼՈՒԽ 5. ՆԱԽՈՐԴ ՊԼԱՆԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

(3-7 էջ)

 

7. Ներկայացվում է նախորդ պլանային ժամանակաշրջանի (նախորդ մեկ տարվա) խնդիրների կատարման ընթացքը, բացահայտվում են խնդիրների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հիմնական պատճառները (1-3 էջ):

8. Վերլուծվում է (2-4 էջ) ընկերության գործունեությունը և դրա վրա նախորդ մեկ տարվա ընթացքում ընկերության ներքին միջավայրում տեղի ունեցած երևույթների ազդեցությունը, նախորդ մեկ տարվա կանխատեսումների և փաստացի ցուցանիշների (տվյալ տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ (շեղումների (եթե շեղումը կազմում է կանխատեսված ցուցանիշի 10% և ավելին) պատճառները, նախատեսված և փաստացի չկատարված միջոցառումների պատճառները հետևյալ կտրվածքով`

1) ընկերության կապիտալիզացումը,

2) հասույթի հավաքագրումը, գնային քաղաքականությունը,

3) ընկերության շահութաբերությունը, եկամուտները և ծախսերը,

4) ընկերության կառավարման համակարգը,

5) կադրային քաղաքականությունը. աշխատակիցների թիվը և որակավորումը, աշխատակիցների նկատմամբ որակավորման պահանջները, դրանց փոփոխությունը, աշխատանքի խրախուսման մեխանիզմները,

6) նորամուծություններ (նոր ծառայությունների և ուղղությունների գծով),

7) շուկայավարման քաղաքականությունը:

 

ԳԼՈՒԽ 6. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺԵՂ ԵՎ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ

 

(1 էջ)

 

9. Նախորդ գլուխներում կատարված վերլուծությունից վեր են հանվում և ամփոփ ներկայացվում են ընկերության ուժեղ և թույլ կողմերը, որոնք դրական կամ բացասական են ազդել նախորդ ժամանակաշրջանի խնդիրների կատարման ընթացքի վրա:

 

ԲԱԺԻՆ III. ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ

 

ԳԼՈՒԽ 7. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ

 

(1,5-3 էջ)

 

10. Նկարագրել ընկերության արտաքին միջավայրում ընկերության կողմից կանխատեսվող հիմնական այն երևույթները, փոփոխությունները և դրանց հետ կապված ռիսկերը, որոնց հետ ընկերությունը կարող է բախվել պլանավորվող ժամանակաշրջանում: Մասնավորապես`

1) Ներքին տնտեսությունում. նկարագրել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունում տեղի ունեցող քաղաքական և տնտեսական իրադարձությունները, որոնք կարող են ազդել ընկերության գործունեության վրա: Նկարագրելիս կարող են օգտագործվել Հայաստանի Հանրապետության մակրոտնտեսական և այլ ցուցանիշներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագիր և այլ ռազմավարական փաստաթղթեր:

2) Շուկաներում. նկարագրվում են Հայաստանի Հանրապետության հատվածում տեղի ունեցող երևույթների վերաբերյալ սպասումները և դրանց հնարավոր ազդեցությունը ընկերության գործունեության վրա, այդ թվում նպատակային հատվածներում ընկերության մրցակցային դիրքի վրա ազդեցությունը և առողջապահության համակարգում ներդրված կամ ներդրվող նոր ինստիտուտների ազդեցությունը։

3) Օրենսդրական (Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, պետական մարմինների կողմից ընդունված իրավական ակտերի) դաշտում:

11. Վերլուծությունը կատարել միայն վերոհիշյալ ոլորտներում ընկերության կողմից կանխատեսվող փոփոխությունները, երևույթները ընկերության գործունեության վրա ազդեցության տեսանկյունից` դիտարկելով դրանք որպես ընկերության գործունեության զարգացման հնարավորություններ կամ խոչընդոտներ, ռիսկեր, սպառնալիքներ: Խուսափել խիստ վերացական արտահայտություններից: Խուսափել երևույթներ նկարագրելուց` առանց ներկայացնելու ընկերության վրա դրա հնարավոր ազդեցությունը: Եթե նշված ոլորտներից որևէ մեկում զարգացումներն ընկերության գնահատականներով չեն ազդելու նրա գործունեության վրա, ապա հակիրճ նշել դրա պատճառները:

 

ԲԱԺԻՆ IV. ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

 

ԳԼՈՒԽ 8. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

 

(1 էջ)

 

12. Ներկայացվում են պլանավորվող ժամանակահատվածում իրականացվելիք խնդիրները: Խնդիրները պետք է լինեն խիստ կոնկրետ և դրանց կատարման արդյունքների տեսանկյունից` գնահատելի (չափելի): Բոլոր խնդիրները պետք է ուղղված լինեն նպատակներին, բխեն նախորդ ժամանակաշրջանի խնդիրների կատարողականից, ընկերության թույլ և ուժեղ կողմերից, արտաքին հնարավորություններից և վտանգներից:

 

ԳԼՈՒԽ 9. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

 

(2-4 էջ)

 

13. Ներկայացվում են պլանավորվող ժամանակահատվածում իրականացվելիք խնդիրների լուծման նախատեսվող ուղիները, ընկերության գործունեության կանխատեսվող արդյունքները: Ընտրված ուղիները պետք է համահունչ լինեն ընկերության կողմից արդեն վերլուծված և ներկայացված ներքին ուժեղ և թույլ կողմերին, արտաքին հնարավորություններին և սպառնալիքներին` ներկայացնելով թույլ կողմերից խուսափելու և ուժեղ կողմերի կիրառման հնարավորությունները խնդիրների լուծման մեջ:

14. Պլանավորվող ժամանակաշրջանում խնդիրների լուծման ուղիները ներկայացվում են ընկերության կողմից գործունեության հետևյալ կողմերով` տալով դրանց ընտրության հիմնավորում`

1) հասույթի հավաքագրման (գնային) քաղաքականությունը,

2) կապիտալ ներդրումները և դրանց հիմնավորումը,

3) ընկերության գործունեության կանխատեսվող ֆինանսական արդյունքները. եկամուտների և ծախսերի կանխատեսվող կառուցվածքը, շահույթ, շահութաբերության ցուցանիշների կանխատեսվող մակարդակները և դրանց հիմնավորումը, շահաբաժինների վճարման քաղաքականությունը,

4) ընկերության կառավարման համակարգի կատարելագործման ուղիները,

5) կադրային քաղաքականության կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումներ, կադրերի ուսուցում և վերապատրաստում (նշել այն մասնագիտացումները, որոնց գծով հաջորդ տարում մեծանալու է որակյալ կադրերի պահանջարկը), աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման և վարձատրության համակարգերի կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումներ,

6) ընկերության գործառնությունները և ծառայությունները, նախատեսված նոր տեսակներն ու ենթատեսակները և միջոցառումները` ուղղված դրանց ապահովմանը:

 

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻՆ ԿԻՑ ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

 

1. Ընկերության հաշվեկշռի կանխատեսումը՝ համաձայն հավելված N 1-ի,

2. Ընկերության եկամուտների և ծախսերի կանխատեսումը՝ համաձայն հավելված N 2-ի,

3. Դրամական միջոցների հոսքերի կանխատեսում՝ համաձայն հավելված N 3-ի,

4. Աշխատողների թվաքանակի և միջին ամսական աշխատավարձի ցուցանիշներ և կադրային հագեցվածություն՝ համաձայն հավելված N 4-ի,

5. Բժշկական գործունեությունը բնութագրող ցուցանիշներ՝ համաձայն հավելված N 5-ի,

6. Արդյունքային և այլ որակական ցուցանիշների կանխատեսում՝ համաձայն հավելված N 6-ի,

7. Պլանավորվող ժամանակահատվածում ընկերության նոր նախաձեռնություններին ուղղված ծրագրերի ամփոփ նկարագրություն։

 

հավելված 1
կազմակերպության գործունեության երեք տարվա գործարար ծրագրի

 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ

 

(հազ. դրամ)

Հաշվեկշռային ցուցանիշներ

 

Ընթացիկ տարվան նախորդող տարվա ավարտի դրությամբ (փաստացի)

 

Ընթացիկ տարվա ավարտի դրությամբ (կանխա-տեսում)

 

Ընթացիկ տարվան հաջորդող տարվա հունիսի
30-ի դրությամբ

 

Ընթացիկ տարվան հաջորդող տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

 

Ընթացիկ տարվան հաջորդող 2-րդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

 

Ընթացիկ տարվան հաջորդող 3-րդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

__________________________________________________________________________________

ԱԿՏԻՎՆԵՐ

                       

Շենքեր և կառուցվածքներ

Մեքենաներ և սարքավորումներ

Տրանսպորտային միջոցներ

Արտադրական և տնտեսական գույք, գործիքներ

Այլ հիմնական միջոցներ

Հողամասեր

Օգտագործման համար ոչ մատչելի հիմնական միջոցներ

Լիցենզիաներ և վստահագրեր

Համակարգչային ծրագրեր

Այլ ոչ նյութական ակտիվներ

Դեղեր

Բժշկական պարագաներ

Այլ բժշկական նշանակության ապրանքներ

Վառելիք և տրանսպորտային այլ նյութեր

Այլ նյութեր

Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր

Տրված կանխավճարներ

Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

Շահութահարկի գծով կանխավճար

Կանխիկ դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ

Բանկային և այլ հաշիվներ

Այլ ակտիվներ

                       
 

Ընդամենը ակտիվներ

 

________

0
________

________

0
________

________

0
________

________

0
________

________

0
________

________

0
________

                         

ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼ

                       

Կանոնադրական կապիտալ

                       

Պահուստային կապիտալ

                       

Սեփական կապիտալի այլ պահուստներ

                       

Վերագնահատումից և վերաչափումից տարբերություն

           

Չբաշխված շահույթ, այդ թվում՝

 

________

0
________

 

________

0

________

 

________

0
________

 

________

0
________

 

________

0
________

 

________

0
________

ընթացիկ

ժամանակաշրջանի

չբաշխված շահույթ/վնաս

           

նախորդ

ժամանակաշրջանների

չբաշխված շահույթ/վնաս

                       
 

Ընդամենը սեփական կապիտալ

 

________

0
________

________

0
________

________

0
________

________

0
________

________

0
________

________

0
________

                         

ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

                       

Երկարաժամկետ ֆինանսական պարտավորություններ

                       

Հետաձգված հարկային պարտավորություն

                       

Ակտիվներին վերաբերող շնորհներ

                       

Այլ ոչ ընթացիկ պարտավորություններ

                       

Կարճաժամկետ ֆինանսական պարտավորություններ

                       

Առևտրային կրեդիտորական պարտքեր

                       

Ստացված կանխավճարներ

                       

Կրեդիտորական պարտքեր բյուջեի գծով

                       

Կրեդիտորական պարտքեր աշխատակիցներին

                       

Ընթացիկ պահուստներ

                       

Այլ ընթացիկ պարտավորություններ

                       
 

Ընդամենը պարտավորություններ

 

________

0
________

________

0
________

________

0
________

________

0
________

________

0
________

________

0
________

                         
 

Ընդամենը սեփական կապիտալ և պարտավորություններ

 

________

0
________

________

0
________

________

0
________

________

0
________

________

0
________

________

0
________

 

հավելված 2

կազմակերպության գործունեության երեք տարվա գործարար ծրագրի

 
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ
 

(հազ. դրամ)

Եկամտային և ծախսային ցուցանիշներ

 

Ընթացիկ տարվան նախորդող տարի (փաստացի)

Ընթացիկ տարի (կանխա-տեսում)

   

Ընթացիկ տարվան հաջորդող տարվա առաջին կիսամյակ (կանխա-տեսում)

 

 Ընթացիկ տարվան հաջորդող տարի(կանխա-տեսում)

 

Ընթացիկ տարվան հաջորդող 2-րդ տարի (կանխա-տեսում)

 

Ընթացիկ տարվան հաջորդող 3-րդ տարի (կանխա-տեսում)

____________________________________________________________________________________ 

Հասույթ պետության կողմից անվճար և արտոնյալ պայմաններով երաշխավորված ծառայությունների գծով

 

0
________

0
________

0
________

0
________

0
________

0
________

07020101-Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ

 

07020201-Մտավոր, հոգեկան, լսողական, ֆիզիկական, շարժողական և այլ զարգացման խանգարումներով երեխաների գնահատման և վերականգնողական բուժման ծառայություններ

 

07020202-Հեմոդիալիզի անցկացման ծառայություններ

 

07020203-Մանկաբարձա-գինեկոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ

 

07020206-Նեղ մասնագիտացված բժշկական օգնության ծառայություններ

 

07020207-Շարունակական հսկողություն պահանջող և առանձին հիվանդությունների բուժման ծառայություններ

 

07020301-Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ

 

07020302-Երեխաների ստոմատոլոգիական առաջնային կանխարգելման ծառայություններ

 

07020401-Շտապ բժշկական օգնության ծառայություններ

 

07020402-Լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտություններ

 

07020403-Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց փորձաքննության և բժշկական օգնության ծառայություններ

 

07030101-Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայություններ

 

07030102-Սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածներին բժշկական օգնության ծառայություններ

 

07030103-Զինծառայողներին, ինչպես նաև փրկարար ծառայողներին և նրանց ընտանիքի անդամներին բժշկական օգնության ծառայություններ

 

07030104-Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություններ

 

07030202-Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ

 

07030203-Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ

 

07030204-Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բժշկական օգնության ծառայություններ

 

07030205-Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և փորձաքննություն

 

07030206-Ուռուցքաբանական և արյունաբանական հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ

 

07030207-Վերականգնողական բժշկական օգնության ծառայություններ

 

07030209-Սրտի անհետաձգելի վիրահատության ծառայություններ

 

07030301-Մանկաբարձական բժշկական օգնության ծառայություններ

 

07030302-Գինեկոլոգիական հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ

 

07030303-Երեխաներին բժշկական օգնության ծառայություններ

 

07060102-Դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտություններ

 

Այլ պետական պատվերով ծառ - [անվանում]

 

Այլ պետական պատվերով ծառ - [անվանում]

 

Այլ պետական պատվերով ծառ - [անվանում]

 

Այլ պետական պատվերով ծառ - [անվանում]

 

Այլ պետական պատվերով ծառ - [անվանում]

 

Այլ պետական պատվերով ծառ - [անվանում]

 

Այլ պետական պատվերով ծառ - [անվանում]

 

Այլ պետական պատվերով ծառ - [անվանում]

 

Հասույթ վճարովի ծառայությունների գծով

 

0
________

0
________

0
________

0
________

0
________

0
________

Հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում

 

Արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում

 

Լաբորատոր-գործիքային հետազոտություններ

 

Ուսման վճարներ

 

Դիահերձարանի վճարովի ծառայություններ

 

Հանրային սննդի կազմակերպում

 

Վճարովի հիվանդասենյակներից հասույթ

 

Այլ վճարովի ծառ - [անվանում]

 

Այլ վճարովի ծառ - [անվանում]

 

Այլ վճարովի ծառ - [անվանում]

 

Այլ վճարովի ծառ - [անվանում]

 

Այլ վճարովի ծառ - [անվանում]

 

Այլ վճարովի ծառ - [անվանում]

 

Այլ վճարովի ծառ - [անվանում]

 

Այլ վճարովի ծառ․ - [անվանում]

 

Այլ եկամուտ գործառնական գործունեությունից

 

0
________

0
________

0
________

0
________

0
________

0
________

Դրամաշնորհներ

 

Անհատույց տրված դեղորայքի գծով եկամուտ

 

Անհատույց տրված սարքավորումների գծով եկամուտ

 

Անհատույց տրված այլ ակտիվների գծով եկամուտ

 

ՀՀ ԿԳՆ Գիտական կոմիտեի ֆինանսավորում

 

Վարձակալությամբ տրամադրված տարածքների գծով եկամուտ

 

Այլ եկամուտ - [անվանում]

 

Այլ եկամուտ - [անվանում]

 

Այլ եկամուտ - [անվանում]

 

Այլ եկամուտ - [անվանում]

 

Այլ եկամուտ - [անվանում]

 

Այլ եկամուտ - [անվանում]

 

Այլ եկամուտ - [անվանում]

 

Այլ եկամուտ - [անվանում]

 

Գործառնական գործունեությունից եկամուտ

 

________
0
________

________
0
________

________
0
________

________
0
________

________
0
________

________
0
________

 

Անձնակազմի գծով ծախսեր

 

0
________

0
________

0
________

0
________

0
________

0
________

Բուժանձնակազմի գծով

 

Միջին բուժանձնակազմի գծով

 

Կրտսեր բուժանձնակազմի գծով

 

Տնտեսական անձնակազմի գծով

 

Վարչական անձնակազմի գծով

 

Դեղեր և բժշկական պարագաներ

 

0
________

0
________

0
________

0
________

0
________

0
________

Անհատույց տրված դեղերի գծով

 

Անհատույց տրված բժշկական պարագաների գծով

 

Դեղերի գծով

 

Բժշկական պարագաների գծով

 

Այլ բժշկական նշանակության նյութերի գծով

 

Մաշվածություն և ամորտիզացիա

 

0
________

 

0
________

 

0
________

 

0
________

0
________

 

0
________

Անհատույց տրված դեղերի գծով

 

Անհատույց տրված բժշկական պարագաների գծով

 

Այլ գործառնական և վարչական ծախսեր

 

0
________

 

0
________

 

0
________

 

0
________

0
________

 

0
________

Գործուղման և ներկայացուցչական ծախսեր

 

Կադրերի վերապատրաստում

 

Սննդի ծախսեր (այդ թվում սննդի գծով նյութածախս կամ պատվիրակում)

 

Լվացքատան ծախսեր (այդ թվում սեփական կամ պատվիրակված)

 

Փափուկ գույք

 

Սարքավորումներ և տնտեսական գույք

 

Շենք շինությունների ընթացիկ և նորոգում (ոչ կապիտալացվող)

 

Էլեկտրաէներգիա

 

Գազի (ջեռուցում) ծախսեր

 

Ջրմուղ-կոյուղու ծախսեր

 

Կապի և հեռահաղորդակցության ծախսեր

 

Վարչական և գրասենյակային ծախսեր

 

Բենզին

 

Տրանսպորտային միջոցների սպասարկման ծախսեր

 

Պահակային ծառայության գծով ծախսեր

 

Ապահովագրության գծով ծախսեր

 

Անդամավճարներ, մասնագիտական ասոցիացիաների անդամակցություն

 

Այլ ծախսեր - [անվանում]

 

Այլ ծախսեր - [անվանում]

 

Այլ ծախսեր - [անվանում]

 

Այլ ծախսեր - [անվանում]

 

Այլ ծախսեր - [անվանում]

 

Այլ ծախսեր - [անվանում]

 

Այլ ծախսեր - [անվանում]

 

Գործառնական գործունեությունից շահույթ/(վնաս)

 

________
0
________

________
0
________

________
0
________

________
0
________

________
0
________

________
0
________

գործառնական գործունեությունից շահույթ/(վնաս)

 

Ֆինանսական (տոկոսային) եկամուտներ

 

0
________

0
________

0
________

0
________

0
________

0
________

Ավանդների գծով

 

Տրամադրված փոխառությունների գծով

 

Այլ տոկոսային եկամուտներ

 

Ֆինանսական (տոկոսային) ծախսեր

 

0
________

0
________

0
________

0
________

0
________

0
________

Վարկերի գծով

 

Լիզինգային պայմանագրերի գծով

 

Ներգրավված փոխառությունների գծով

 

Այլ տոկոսային ծախսեր

 

Ոչ գործառնական գործունեությունից այլ զուտ եկամուտ/(ծախս)

 

0
________

0
________

0
________

0
________

0
________

0
________

Այլ եկամուտ - [անվանում]

 

Այլ եկամուտ - [անվանում]

 

Այլ եկամուտ - [անվանում]

 

Այլ եկամուտ - [անվանում]

 

Այլ ծախս - [անվանում]

 

Այլ ծախս - [անվանում]

 

Այլ ծախս - [անվանում]

 

Այլ ծախս - [անվանում]

 

Շահույթը մինչև հարկերը

 

________
0
________

________
0
________

________
0
________

________
0
________

________
0
________

________
0
________

Շահութահարկի գծով ծախս/(փոխհատուցում)

 

Տարվա շահույթ/(վնաս)

 

________
0
________

________
0
________

________
0
________

________
0
________

________
0
________

________
0
________

 

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներ

 

Հոդվածներ, որոնք հետագայում չեն վերադասակարգվում
շահույթում կամ վնասում

 

Չվերահաշվարկվող հոդվածներին վերաբերող շահութահարկ

 

Հոդվածներ, որոնք հետագայում վերադասակարգվելու են
շահույթում կամ վնասում

 

Վերահաշվարկվող հոդվածներին վերաբերող շահութահարկ

 

Տարվա այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներ հարկումից հետո

 

0
________

0
________

0
________

0
________

0
________

0
________

Ընդամենը տարվա համապարփակ ֆինանսական արդյունք

 

0
________

0
________

0
________

0
________

0
________

0
________

 

հավելված 3

կազմակերպության գործունեության երեք տարվա գործարար ծրագրի

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ

 

(հազ. դրամ)

Դրամական միջոցների հոսքերի ցուցանիշներ

 

Ընթացիկ տարվան նախորդող տարի (փաստացի)

 

Ընթացիկ տարի (կանխա-տեսում)

 

Ընթացիկ տարվան հաջորդող տարվա առաջին կիսամյակ (կանխա-տեսում)

 

Ընթացիկ տարվան հաջորդող տարի (կանխա-տեսում)

 

Ընթացիկ տարվան հաջորդող 2-րդ տարի (կանխա-տեսում)

 

Ընթացիկ տարվան հաջորդող 3-րդ տարի (կանխա-տեսում)

  _________________________________________________________________________________
 

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր

                       
 

Դրամական միջոցների հոսքեր պետության կողմից անվճար և արտոնյալ պայմաններով երաշխավորված ծառայությունների գծով

                       
 

Դրամական միջոցների հոսքեր վճարովի ծառայությունների գծով

                       
 

Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից

                       
 

Վճարումներ մատակարարներին

                       
 

Վճարված հարկեր, բացառությամբ շահութահարկի

                       
 

Այլ մուտքեր/(ելքեր)

           
 

Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը

 

_______
0

 

_______
0

 

_______
0

 

_______
0

 

_______
0

 

_______
0

 


Վճարված շահութահարկ
 

           
 

Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր

 

_______
0

 

_______
0

 

_______
0

 

_______
0

 

_______
0

 

_______
0

               
 

Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր

                       
 

Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների (առք)/վաճառք

                       
 

Ավանդների (ներդրում)/մարում

                       
 

Փոխառությունների մարում/(տրամադրում)

                       
 

Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր

 

_______
0

 

_______
0

 

_______
0

 

_______
0

 

_______
0

 

_______
0

                           
 

Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր

                       
 

Շահաբաժինների վճարում

                       
 

Վարկերի ստացում/(մարում)

                       
 

Փոխառությունների ստացում/(մարում)

                       
 

Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր

 

_______
0

 

_______
0

 

_______
0

 

_______
0

 

_______
0

 

_______
0

                     

Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)

_______
0

 

_______
0

 

_______
0

 

_______
0

 

_______
0

 

_______
0

 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ

           

Փոխարժեքային տարբերությունների ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա

 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ

 

_______
0

 

_______
0

 

_______
0

 

_______
0

 

_______
0

 

_______
0

 

հավելված 4

կազմակերպության գործունեության երեք տարվա գործարար ծրագրի

 

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ ԵՎ ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

(լրացվում է հայտը ներկայացնելու և դրան նախորդող տարվա համար)

 

Մասնագետներ

Փաստացի

Ընթացիկ տարվա 6 ամիս

Նախորդ տարի

ֆիզիկական անձանց թվաքանակ

միջին ամսական աշխատավարձ (հազ. դրամ)

ֆիզիկական անձանց թվաքանակ

միջին ամսական աշխատավարձ (հազ. դրամ)

Հիվանդանոցային ծառայություններ, որից`

0

0

0

0

Բժիշկ

       

Բուժքույր

       

Կրտսեր բուժաշխատողներ

       

Այլ անձնակազմ

       

Արտահիվանդանոցային ծառայություններ, որից`

0

0

0

0

Բժիշկ

       

Բուժքույր

       

Կրտսեր բուժաշխատողներ

       

Այլ անձնակազմ

       

Վարչատնտեսական անձնակազմ

       

 

Մասնագիտությունների անվանումը

 

Բժիշկ-մասնագետների հաստիքների քանակը ըստ մասնագիտու-թյունների

Հաստիքները զբաղեցնող բժիշկ-մասնագետների (ֆիզիկական անձանց) թվաքանակը

Վերջին հինգ տարվա կտրվածքով վերապատ-րաստում անցած բժիշկ-մասնագետների թիվը

Վերջին հինգ տարվա կտրվածքով վերապատրաստում չանցած բժիշկ-մասնագետների տոկոսային հարաբերությունը

1. Բժիշկներ

0

0

0

0

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

2. Միջին բուժանձնակազմ

0

0

0

0

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

հավելված 5

կազմակերպության գործունեության երեք տարվա գործարար ծրագրի

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

 

(լրացվում է ընթացիկ և դրան նախորդող տարվա համար, բացառությամբ առաջին անգամ պետական պատվերի հայտ ներկայացնող կամ բժշկական օգնության և սպասարկման նոր տեսակի գծով հայտ ներկայացնող բժշկական կազմակերպությունների, որոնց դեպքում լրացվում է նախորդ երկու տարիների տվյալները)

 

Բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակները
(համաձայն ՀՀ կառավարության 2008 թվականի մարտի 27-ի
N 276-Ն որոշման հավելվածով հաստատված ցանկի)

 

Փաստացի դեպքերի թվաքանակ

Ընթացիկ տարվա վեց ամիս

այդ թվում`

Ընթացիկ տարվան նախորդող տարի

այդ թվում`

պետական պատվեր և այլ պետական ծրագրեր

վճարովի և այլ դեպքեր

պետական պատվեր և այլ պետական ծրագրեր

վճարովի և այլ դեպքեր

1. Առաջնային բժշկական օգնություն

0

0

0

0

0

0

1) նախաբժշկական օգնություն`

0

0

0

0

0

0

ա. մանկաբարձական

           

բ. բուժքույրական

           

2) բժշկական ընդհանուր պրակտիկա

           

3) մանկաբուժական ընդհանուր պրակտիկա

           

4) մանկաբարձագինեկոլոգիական ընդհանուր պրակտիկա

           

5) ընտանեկան բժշկություն

           

6) ընտանեկան ստոմատոլոգիական

           

2. Մասնագիտացված բժշկական օգնություն`

0

0

0

0

0

0

1) ներքին բժշկական (ընդհանուր թերապևտիկ)

           

2) մանկաբուժական

           

3) մանկաբարձական

           

4) գինեկոլոգիական

           

5) ընդհանուր վիրաբուժական

           

6) անեսթեզիոլոգիական

           

7) վերակենդանացման

           

8) նյարդաբանական

           

9) հոգեբուժական

           

10) շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության

           

11) մաշկաբանական

           

12) վեներաբանական

           

13) ախտաբանաանատոմիական

           

14) դատաբժշկական փորձաքննություն

           

15) դատահոգեբուժական փորձաքննություն

           

16) լաբորատոր-ախտորոշիչ`

0

0

0

0

0

0

ա. կլինիկական

           

բ. կենսաքիմիական

(բիոքիմիական)

           

գ. բջջաբանական

           

դ. շճաբանական

(սերոլոգիական)

           

ե. հյուսվածքաբանական

           

զ. գենետիկական

           

է. մանրէաբանական

           

ը. վիրուսաբանական

           

թ. թունաբանական

           

ժ. մակաբուծաբանական

           

ժա. իմունաբանական

           

ժգ. սնկաբանական

           

17) ճառագայթային ախտորոշիչ`

0

0

0

0

0

0

ա. ռենտգենաբանական

           

բ. ֆլյուորոգրաֆիկ

           

գ. համակարգչային

տոմոգրաֆիկ

           

դ. միջուկամագնիսային

ռեզոնանսային

           

ե. մամոգրաֆիկ

           

զ. ռադիոնուկլիդային

           

է. ուլտրաձայնային

           

ը. պոզիտրոն-էմիսիոն

տոմոգրաֆիկ

           

թ. դենսիտոմետրիա

           

18) ֆիզիոթերապևտիկ`

0

0

0

0

0

0

ա. բարոթերապևտիկ

           

բ. էլեկտրաբուժում

           

գ. լուսաբուժում

           

19) վերականգնողական`

0

0

0

0

0

0

ա. բալնեոլոգիական,

           

բ. ցեխաբուժություն,

           

գ. շարժաթերապևտիկ,

           

դ. ռեֆլեքսաթերապևտիկ,

           

ե. մանուալ թերապևտիկ,

           

զ. բուժական մերսում

           

20) ֆունկցիոնալ ախտորոշիչ

           

21) ներզննական (էնդոսկոպիական)

           

22) համաճարակաբանական

           

23) ստոմատոլոգիական ընդհանուր պրակտիկա

           

24) անձավաբուժական

           

25) հալոթերապևտիկ

           

26) սոմնոլոգիա

           

27) ինտերվենցիոն առիթմոլոգիական:

           

3. Նեղ մասնագիտացված բժշկական օգնություն և սպասարկում`

0

0

0

0

0

0

1) ուռուցքաբանական`

0

0

0

0

0

0

ա. քիմիոթերապիա,

           

բ. ճառագայթային

թերապիա` արտաքին,

ներքին,

           

գ. վիրաբուժական

           

2) ալերգոլոգիական

           

3) անընկալունաբանական (իմունոկանխարգելիչ)

           

4) թոքաբանական

           

5) սրտաբանական

           

6) ինտերվենցիոն սրտաբանական

           

7) աղեստամոքսաբանական

           

8) երիկամաբանական

           

9) ռևմատոլոգիական

           

10) արյունաբանական

           

11) ներզատաբանական

           

12) տուբերկուլոզային

           

13) վարակիչ հիվանդությունների

           

14) նեոնատոլոգիական

           

15) պերինատոլոգիական

           

16) ներզատագինեկոլոգիական

           

17) նյարդավիրաբուժական

           

18) քիթ-կոկորդ-ականջաբանական

           

19) ակնաբանական

           

20) կրծքային վիրաբուժական

           

21) սրտային վիրաբուժական

           

22) անոթային վիրաբուժական

           

23) որովայնային վիրաբուժական

           

24) ուրոլոգիական

           

25) պրոկտոլոգիական

           

26) վնասվածքաբանական

           

27) օրթոպեդիական

           

28) պլաստիկ վերակառուցողական և էսթետիկ վիրաբուժական

           

29) մանկական վիրաբուժական

           

30) միկրովիրաբուժական

           

31) դիմածնոտային վիրաբուժական

           

32) ներզննական վիրաբուժական

           

33) նորածնային վիրաբուժական

           

34) անոթանեյրովիրաբուժական

           

35) ներզատավիրաբուժական

           

36) այրվածքաբանական

           

37) փոխներարկումային (տրանսֆուզիոլոգիական, պերֆուզոլոգիական)

           

38) թունաբանական

           

39) հոգեթերապևտիկ*

           

40) թմրաբանական

           

41) սեռաախտաբանական (սեքսապաթոլոգիական)

           

42) կոսմետոլոգիական

           

43) բժշկական գենետիկական

           

44) հերիատրիական

           

45) սպորտային բժշկական

           

46) ավիացիոն բժշկական

           

47) թերապևտիկ ստոմատոլոգիական

           

48) վիրաբուժական ստոմատոլոգիական

           

49) օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիական

           

50) օրթոդոնտիկ ստոմատոլոգիական

           

51) ատամնատեխնիկական`

0

0

0

0

0

0

ա. անշարժ կառույցների հետ

կապված աշխատանքների

իրականացում,

           

բ. շարժական կառույցների

հետ կապված

աշխատանքների

իրականացում,

           

գ. ձուլելու հետ կապված

աշխատանքների

իրականացում (ձուլարան)

           

52) դիետաբանական (դիետոլոգիական)

           

53) վերարտադրողաբանական (ռեպրոդուկտոլոգիական)

           

54) հեմոդիալիզային

           

55) կլինիկական դեղորայքային

           

56) կլինիկական դեղաբանական

           

57) հոմեոպաթիկ

           

58) բժշկական-օպտիկական

           

59) պալիատիվ

           

 

հավելված 6

կազմակերպության գործունեության երեք տարվա գործարար ծրագրի

 

ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ԵՎ ԱՅԼ ՈՐԱԿԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ

Արդյունքային և այլ որակական ցուցանիշներ

 

Ընթացիկ տարվան նախորդող տարի (փաստացի)

 

1-ին պլանավորվող տարվան նախորդող
տարի
(կանխա-
տեսում)

 

1-ին պլանա-վորվող տարվա 1-ին կիսամյակ

 

1-ին պլանա-վորվող տարի

 

2-րդ պլանա-վորվող տարի

 

3-րդ պլանա-վորվող տարի

_________________________________________________________________________________

Արդյունավետության ցուցանիշներ ընդամենը հասույթի նկատմամբ

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

Պետ․պատվերով ծառայությունների մասնաբաժինը գործառնական գործունեությունից եկամուտում

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

Վճարովի ծառայությունների մասնաբաժինը գործառնական գործունեությունից եկամուտում

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

Այլ եկամուտների մասնաբաժինը գործառնական գործունեությունից եկամուտում

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

Աշխատավարձի գործակից

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

Դեղերի և բժշկական պարագաների ծախսի գործակից

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

Սննդի ծախսերի գործակից

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

Լվացքատան ծախսերի գործակից

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

Գույքի, սարքավորումների և նորոգման գործակից

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

Կոմունալ ծախսերի գործակից

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

Վարչական և գրասենյակային ծախսերի գործակից

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

Տրանսպորտային միջոցների գործակից

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

Այլ ծախսերի գործակից

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

Շահութաբերություն գործառնական գործունեությունից

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

Շահութաբերություն մինչև ամորտիզացիա, հարկեր, տոկոսային եկամուտներ և տոկոսային ծախսեր

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

Շահութաբերություն մինչև հարկեր

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

Զուտ շահութաբերություն

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

   

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

Արդյունավետության ցուցանիշներ ընդամենը ակտիվների նկատմամբ

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

Շահութաբերություն մինչև ամոտիզացիա, հարկեր, տոկոսային եկամուտներ և տոկոսային ծախսեր

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

Շահութաբերություն մինչև հարկեր

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

Զուտ շահութաբերություն

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

   

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

Արդյունավետության ցուցանիշներ կապիտալի նկատմամբ

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

Շահութաբերություն մինչև ամոտիզացիա, հարկեր, տոկոսային եկամուտներ և տոկոսային ծախսեր

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

Շահութաբերություն մինչև հարկեր

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

Զուտ շահութաբերություն

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

Արդյունավետության այլ ցուցանիշներ

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

Ոչ ընթացիկ ակտիվների շրջանառելիություն

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

Համախառն ակտիվների շրջանառելիություն

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

Դեբիտորական պարտքերի հարաբերությունը ընդամենը եկամուտներին

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

Կրեդիտորական պարտքերի հարաբերությունը ընդամենը ծախսերին

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

Սեփական կապիտալի կշիռը համախառն ակտիվներում

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

Կապիտալիզացիայի ֆինանսական անկախություն

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

 

_________

(հավելվածը լրաց. 31.10.17 N 48-Ն)

Հավելված 3
ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 17-ի N 49-Ն հրամանով
հաստատված բժշկական օգնության և սպասարկման պետական պատվերի տեղադրման կարգի

ՀԱՅՏ (3-րդ ձև)
_____ թվականի համար պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություններ իրականացնելու (նոր ծառայությունների համար, բարդ ընթացակարգ)
(հավելվածն ուժը կորցրել է 31.10.17 N 48-Ն)

Հավելված 4
ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 17-ի N 49-Ն հրամանով
հաստատված բժշկական օգնության և սպասարկման պետական պատվերի տեղադրման կարգի

ՏԵՂԵԿԱՆՔ (ՁԵՎ N 1)

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (ԼՐԱՑՎՈՒՄ Է ՄԻԱՅՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՏՈՒԿ ԵՎ ԴԺՎԱՐԱՄԱՏՉԵԼԻ ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՈՎ)
(ձևն ուժը կորցրել է 31.10.17 N 48-Ն)

Հավելված 4
ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թ. սեպտեմբերի 17-ի N 49-Ն հրամանով
հաստատված
բժշկական օգնության և սպասարկման պետական պատվերի տեղադրման կարգի

ՏԵՂԵԿԱՆՔ (ՁԵՎ N 2)

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
(ձևն ուժը կորցրել է 31.10.17 N 48-Ն)

Հավելված 4
ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թ. սեպտեմբերի 17-ի N 49-Ն հրամանով
հաստատված բժշկական օգնության և սպասարկման պետական պատվերի տեղադրման կարգի

ՏԵՂԵԿԱՆՔ (ՁԵՎ N 3)

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
(ձևն ուժը կորցրել է 31.10.17 N 48-Ն)

Հավելված 4
ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թ. սեպտեմբերի 17-ի N 49-Ն հրամանով
հաստատված բժշկական օգնության և սպասարկման պետական պատվերի տեղադրման կարգի

ՏԵՂԵԿԱՆՔ (ՁԵՎ N 4)

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(ձևն ուժը կորցրել է 31.10.17 N 48-Ն)

Հավելված 5
ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թ. սեպտեմբերի 17-ի N 49-Ն հրամանով
հաստատված բժշկական օգնության և սպասարկման պետական պատվերի տեղադրման կարգի

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Գրանցված բնակչության տարիքասեռային կազմը ըստ ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական կազմակերպությունների
(հավելվածն ուժը կորցրել է 31.10.17 N 48-Ն)

Հավելված 6
ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թ. սեպտեմբերի 17-ի N 49-Ն հրամանով
հաստատված բժշկական օգնության և սպասարկման պետական պատվերի տեղադրման կարգի

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Կ Ա Ր Գ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն աշխատակարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական պատվերի տեղադրման Հանձնաժողովի (այսուհետ` Հանձնաժողով) գործունեության կազմակերպման հետ կապված հարաբերությունները:

2. Հանձնաժողովն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, օրենքներով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի N 318-Ն որոշմամբ, սույն աշխատակարգով և այլ իրավական ակտերով:

3. Հանձնաժողովի աշխատանքները կազմակերպվում են նիստերի միջոցով: Հանձնաժողովի նախագահը և քարտուղարը, անդամները նշանակվում են Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրամանով:

4. Հանձնաժողովի նիստերն իրավազոր են, եթե դրանց մասնակցում է Հանձնաժողովի անդամների ընդհանուր թվի առնվազն երկու երրորդը: Հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվում են բաց քվեարկությամբ` նիստին ներկա Հանձնաժողովի անդամների թվի ձայների պարզ մեծամասնությամբ: Քվեարկության արդյունքում Հանձնաժողովի անդամների ձայների հավասարության դեպքում Հանձնաժողովի նախագահի ձայնը վճռորոշ է:

5. Հանձնաժողովի նիստերը վարում է Հանձնաժողովի նախագահը, իսկ նրա բացակայության դեպքում՝ Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ Հանձնաժողովի անդամներից մեկը:

6. Հանձնաժողովի քարտուղարը՝

1) Հանձնաժողովի անդամներին տեղեկացնում է նիստի անցկացման օրվա, ժամի և տեղի մասին.

2) նախապատրաստում է Հանձնաժողովի նիստում քննարկվելիք նյութերը.

3) կազմում է Հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները և ապահովում Հանձնաժողովի անդամների ստորագրությունները.

4) քննարկման արդյունքների հիման վրա կազմում է Հանձնաժողովի որոշման նախագիծը և Հանձնաժողովի նիստում քվեարկությանը մասնակցած անդամների ստորագրություններով այն ներկայացնում Հանձնաժողովի նախագահին՝ ստորագրության:

 

II. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

 

7. Պետական պատվերի տեղադրման հայտերը Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի քարտուղարություն մուտքագրվելուց հետո տրամադրվում են Հանձնաժողովի բոլոր անդամներին:

8. Հանձնաժողովի անդամները մինչև Հանձնաժողովի կողմից նիստերի գումարումը ուսումնասիրում են ներկայացված հայտերը և իրենց իրավասությանն առնչվող հարցերի շրջանակներում ճշտում հայտում նշված տեղեկատվության հավաստիությունը, ինչպես նաև ձեռնարկում աշխատանքներ Հանձնաժողովի նիստում հայտին առնչվող այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ ներկայացնելու համար:

9. Հայտերի ուսումնասիրման ընթացքում Հանձնաժողովը, մինչև նիստի գումարման օրը դիմում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանումներին հայտերում ներկայացված տվյալների վերաբերյալ համապատասխան եզրակացություն ստանալու համար և արդյունքում.

1) վերլուծում և համադրում է հայտում նշված բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակների համապատասխանությունը հայտատուի լիցենզիայով նախատեսված բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրամաններով հաստատված` պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման չափորոշիչների պահանջների կատարումն ապահովելու համար անհրաժեշտ բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակների հետ (պատասխանատու՝ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի լիցենզավորման գործակալություն),

2) ստուգում է հայտում նշված նախորդ տարում պետական պատվերի շրջանակներում իրականացված բժշկական օգնության ու սպասարկման տեսակների համապատասխանությունը պետական պատվերի նախորդ տարվա պայմանագրին (պատասխանատու՝ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի պետական առողջապահական գործակալություն),

3) ուսումնասիրում է հայտատուի ֆինանսատնտեսական գործունեության հիմնական ցուցանիշները, այդ թվում` վճարովի ծառայությունների ծավալների վերջին երեք տարիների դինամիկան, կազմակերպության շահութաբերության, ինչպես նաև միջին աշխատավարձերի մակարդակը ըստ անձնակազմի հիմնական կատեգորիաների, դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի առկայությունը (պատասխանատու՝ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական բաժին),

4) վերլուծում է հայտում նշված բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակները լիարժեք և որակով իրականացնելու համար անհրաժեշտ մասնագիտական կադրային ներուժով հայտատուի ապահովվածությունը (պատասխանատու՝ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման վարչություն),

5) անհրաժեշտության դեպքում քննարկում է հայտատուի կողմից պետական պատվերի շրջանակներում մատուցվող բժշկական օգնության և սպասարկման վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունում ստացված դիմում-բողոքների, թեժ գծով ստացված ահազանգերի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից իրականացված ստուգումների և մշտադիտարկումների արդյունքների հիման վրա առկա տեղեկատվությունը (պատասխանատուներ՝ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի առողջապահական պետական տեսչություն, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի բժշկական օգնության քաղաքականության վարչություն, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն):

10. Անհրաժեշտության դեպքում Հանձնաժողովի աշխատանքներին, Հանձնաժողովի նախագահի նախաձեռնությամբ, ներգրավվում են Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների` Հանձնաժողովի անդամ չհանդիսացող աշխատակիցները:

11. Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ Հանձնաժողովի նիստերին կարող են հրավիրվել նաև Հայտատու բժշկական կազմակերպությունների, Երևանի քաղաքապետարանի և Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանների աշխատակազմերի ներկայացուցիչներ, եթե հայտերում առկա են անճշտություններ, պարզաբանման անհրաժեշտություն ունեցող տեղեկատվություն կամ առկա է սույն հավելվածի 14-րդ կետով նախատեսված հայտի մերժման հիմքերից մեկը:

(11-րդ կետը խմբ. 31.10.17 N 48-Ն)

12. Անհրաժեշտության դեպքում, Հանձնաժողովի նախագահի հետ համաձայնեցմամբ, Հանձնաժողովի անդամները կարող են հայտատուի մոտ իրականացնել հայտում նշված բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակների և ծառայությունների իրականացման հնարավորությունների և պայմանների ուսումնասիրություն, որի արդյունքները ներկայացվում են Հանձնաժողովի քննարկմանը:

13. Հանձնաժողովը, պետական պատվերի տեղադրման հայտերը քննարկելուց հետո, կայացնում է հետևյալ որոշումներից մեկը.

1) բավարարել ներկայացված հայտը ամբողջությամբ և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարին ներկայացնել առաջարկություն հայտատու կազմակերպությունում պետական պատվեր տեղադրելու մասին` համաձայն սույն աշխատակարգի Ձև 1-ով հաստատված ձևաչափի,

2) բավարարել ներկայացված հայտը մասնակիորեն և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարին ներկայացնել առաջարկություն հայտատու կազմակերպությունում հայտի բավարարված մասով պետական պատվեր տեղադրելու մասին: Այս դեպքում որոշումը պետք է դրույթներ պարունակի նաև բժշկական օգնության և սպասարկման մերժվող տեսակների և մերժման իրավական հիմքերի մասով` համաձայն սույն աշխատակարգի Ձև 2-ով հաստատված ձևաչափի,

3) մերժել ներկայացված հայտը ամբողջությամբ և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարին ներկայացնել առաջարկություն հայտատու կազմակերպությունում պետական պատվեր տեղադրելը մերժելու մասին` համաձայն սույն աշխատակարգի Ձև 3-ով հաստատված ձևաչափի:

13.1. Ներկայացված հայտերի հիման վրա Հանձնաժողովի կողմից որոշումները կայացվում են 45 օրվա ընթացքում, ընդ որում` նշված ժամկետում Հանձնաժողովի կողմից որոշում չկայացվելու դեպքում հայտը համարվում է ամբողջովին բավարարված` հայտատուի լիցենզիայում առկա բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակների շրջանակներում:

(13.1-ին կետը խմբ. 31.10.17 N 48-Ն)

14. Հայտը Հանձնաժողովի կողմից կարող է մերժվել, եթե.

1) հայտը կամ հայտին կից ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և սույն կարգի պահանջներին, այդ թվում` ներկայացվել է կեղծ կամ ակնհայտ խեղաթյուրված տեղեկատվություն,

2) (ենթակետն ուժը կորցրել է 31.10.17 N 48-Ն)

3) Հանձնաժողովի կարծիքով բացակայում է հայտատուի մոտ բժշկական օգնության և սպասարկման տվյալ տեսակի գծով պետական պատվեր տեղադրելու հիմնավորվածությունը՝ հաշվի առնելով տվյալ տարածաշրջանում պետական պատվերով իրականացվող նմանատիպ այլ ծառայությունների առկայությունը և դրանց ծանրաբեռնվածության մակարդակը, ինչպես նաև նշված ծառայության գծով բնակչության շրջանում առկա պահանջարկը,

4) հայտատուի մոտ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ստորաբաժանումների (ներառյալ առանձնացված ստորաբաժանումները) կողմից նախորդ երեք տարիների ընթացքում արձանագրվել են Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրամաններով հաստատված պետության կողմից երաշխավորված բժշկական օգնության և սպասարկման չափորոշիչների պահանջների խախտման, ինչպես նաև պետական պատվերի շրջանակներում բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնելիս քաղաքացիների նկատմամբ պարբերաբար ոչ պատշաճ վերաբերմունք ցուցաբերելու՝ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված դեպքեր, որոնց վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից պատշաճ ձևով նախազգուշացվելուց հետո հայտատուն չի վերացրել նշված խախտումները կամ չի ձեռնարկել այլ անհրաժեշտ միջոցներ: Սույն ենթակետում նշված հարցերի վերաբերյալ Հանձնաժողովի անդամներից յուրաքանչյուրը Հանձնաժողովի նիստերի ընթացքում ներկայացնում է իր իրավասությունների շրջանակներին առնչվող տեղեկատվություն:

(14-րդ կետը խմբ. 31.10.17 N 48-Ն)

15. Հանձնաժողովի որոշումը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրամանի նախագիծը Հանձնաժողովի նախագահի կողմից տեղեկացումով ուղարկվում է կարծիքի Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի տեղակալներին: Հրամանի նախագծի վերաբերյալ առարկությունների և դիտողությունների առկայության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի տեղակալները դրանք եռօրյա ժամկետում ներկայացնում են Հանձնաժողովի նախագահին: Նշված ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի տեղակալների կողմից առարկություններ կամ դիտողություններ չստանալու դեպքում հրամանի նախագիծը համարվում է համաձայնեցված Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի տեղակալների հետ:

16. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի տեղակալների հետ համաձայնեցումից հետո Հանձնաժողովի որոշումը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրամանի նախագիծը Հանձնաժողովի նախագահի կողմից ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարին՝ ներառյալ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի տեղակալների կողմից առարկությունների կամ դիտողությունների (դրանց առկայության դեպքում) մասին տեղեկատվությունը:

17. Հանձնաժողովի որոշումների հետ կապված անհամաձայնության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարը դրանք վերադարձնում է Հանձնաժողովին՝ եռօրյա ժամկետում կրկնակի քննարկում կազմակերպելու նպատակով:

18. Ելնելով պետական պատվեր տեղադրող Հանձնաժողովի կողմից կրկնակի քննարկման արդյունքում ընդունված որոշումից, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարն ընդունում է հրաման պետական պատվեր տեղադրելու կամ դրա տեղադրումը մերժելու մասին:

 

Ձև 1

 

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

________ ԹՎԱԿԱՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՅՏԸ ԲԱՎԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀՀ առողջապահության նախարարի _______ թվականի _______________ ___ -ի N ---------
հրամանով ստեղծված պետական պատվերի տեղադրման հանձնաժողովը, քննարկելով
____________________________________________________________________________________

(բժշկական կազմակերպության անվանումը)


_____________________________________________________________________________________

կողմից ներկայացված հայտը`

 

 

ՈՐՈՇԵՑ

 

Հայտը բավարարել ամբողջությամբ` համաձայն սույն որոշմանը կցվող և նրա անբաժանելի մասը կազմող հայտի ձևի:

 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

 անուն, ազգանուն, ստորագրություն

 

 ---------------------------------------------------------

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ

 անուն, ազգանուն, ստորագրություն

 

 ---------------------------------------------------------

 

 ---------------------------------------------------------

 

 ---------------------------------------------------------

«___» ___________201__թ.

 

 

Ձև 2

 

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

_______ ԹՎԱԿԱՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՅՏԸ ՄԱՍՆԱԿԻ` ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՈՎ ԲԱՎԱՐԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՄԻ ՄԱՍՈՎ ՄԵՐԺԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀՀ առողջապահության նախարարի _______ թվականի _______________ ___ -ի N ---------
հրամանով ստեղծված պետական պատվերի տեղադրման հանձնաժողովը, քննարկելով
____________________________________________________________________________________

(բժշկական կազմակերպության անվանումը)

____________________________________________________________________________________

կողմից ներկայացված հայտը`

 

ՈՐՈՇԵՑ

 

Հայտը բավարարել մասնակի` համաձայն սույն որոշմանը կցվող և նրա անբաժանելի մասը կազմող հայտի ձևի:

Հայտը մերժել հետևյալ բժշկական օգնության հետևյալ տեսակների մասով` հիմք ընդունելով

____________________________________________________________________________________

(նշել իրավական հիմքերը)

 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

անուն, ազգանուն, ստորագրություն

---------------------------------------------------------

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ

անուն, ազգանուն, ստորագրություն

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

«___» ___________201__թ.

 

 

Ձև 3

 

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

_______ ԹՎԱԿԱՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՅՏԸ ՄԵՐԺԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀՀ առողջապահության նախարարի _______ թվականի _______________ ___ -ի N ---------
հրամանով ստեղծված պետական պատվերի տեղադրման հանձնաժողովը, քննարկելով
____________________________________________________________________________________

(բժշկական կազմակերպության անվանումը)

____________________________________________________________________________________

կողմից ներկայացված հայտը`

 

ՈՐՈՇԵՑ

 

Հայտը մերժել` հիմք ընդունելով ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(նշել իրավական հիմքերը)

 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

անուն, ազգանուն, ստորագրություն

---------------------------------------------------------

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ

անուն, ազգանուն, ստորագրություն

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

 

«___» ___________201__թ.

 

 

(հավելվածը լրաց. 18.11.16 N 39-Ն)

(հավելվածը խմբ., փոփ., լրաց. 31.10.17 N 48-Ն)

 

 

Հավելված թիվ 2
ՀՀ առողջապահության նախարարի
2015 թ. սեպտեմբերի 17-ի
N 49-Ն հրամանի

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ
(հավելվածն ուժը կորցրել է 31.10.17 N 48-Ն)