Համարը 
թիվ 26-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2017.12.01/32(601) Հոդ.383
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
13.11.2017
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
13.11.2017
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.12.2017
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 7-Ի ԹԻՎ 46-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

21 նոյեմբերի 2017 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60317449

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

13 նոյեմբերի 2017 թ.

թիվ 26-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 7-Ի ԹԻՎ 46-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ե) կետով, «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածի 1-ին մասով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թվականի նոյեմբերի 7-ի «Տեղեկություններ հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայության և շարժի մասին» Ձև 11-ՀՄ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 46-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված հավելված 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
2017թվականի նոյեմբերի 13-ի
թիվ 26-Ն որոշման
«Հ
ավելված 1

 Հայաստանի Հանրապետության

 վիճակագրության պետական խորհրդի

 2003 թվականի նոյեմբերի 7-ի

թիվ 46-Ն որոշման

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_19430

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ներկայացվում է համաձայն` «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016թ. հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշման

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ

Ներկայացվում է

Ներկայացնում են

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`

Ազգային վիճակագրական ծառայության մարզային գործակալություն (տարածքային բաժին)

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության վիճակագրական մշտադիտարկման դաշտում ընդգրկված անձինք

մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա ապրիլի 15-ը

Ով է ներկայացնում ______________________________________________

(անվանումը)

 

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը_______________________

 

Գտնվելու վայրը _______________________________________ I_I_I_I_I_I_I

     (փոստային դասիչ)

 

Մարզը ____________________     Համայնքը ______________

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը                         I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) կոդը                             I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը                                           I_I_I_I_I_I_I_I_I

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

ՁԵՎ ԹԻՎ

11-ՀՄ

(տարեկան)

 

«Հաստատված է»

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի
13 նոյեմբերի 2017թ.
թիվ 26-Ն որոշմամբ

Չլրացնել

ՏԳՏԴ

I_I_I_I_I_I

Մարզը

I_I_I

Համայնքը

I_I_I_I

 

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ, ԱՆԱՎԱՐՏ ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԱՐԺԻ ՄԱՍԻՆ

_____թ.

 

I. Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առկայությունը, շարժը և կազմը

Ցուցանիշների անվանումը

Տողի
համարը

Առկա-յու-թյունը
տարե-սկզբին
(համա-
խառն հաշվե-կշռային ար-ժեքով)

Ավելացումներ հաշվետու տարում

Նվազեցումներ հաշվետու տարում

Առկա-յությունը տարե-վերջին
(ս.1+ս.2-ս.6) (համա-խառն հաշվե-կշռային արժեքով)

Ընդամենը

որից `

Ընդամենը

որից `

գոր-ծարկվել
են նոր
հիմնական միջոցներ (ոչ նյու-թական ակտիվ-ներ)

վերագնա-
հատումից արժեքի աճ

Տարվա ընթացքում կապիտա-լացվող ծախսում-ներ

լուծարման հետևանքով և հիմնական միջոցների (ոչ նյութական ակտիվների)
դուրս գրումից

որից՝

վերագնա-հատումից արժեքի
նվազում

կորուստներ՝ տարերային և տեխնածին աղետների, պատերազ-մական գործողու-թյունների (և այլն) հետևանքով

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ընդամենը հիմնական միջոցներ (տող 02+03+04+05+06+07+
08+09+10+11)

01

                   

որից`

շենքեր

02

                   

այդ թվում` բնակելի

02.1

                   

կառուցվածքներ և այլ շինություններ

03

                   

տրանսպորտային միջոցներ

04

                   

մեքենաներ և սարքավորումներ

05

                   

որից՝ տեղեկատվական, համակարգչային և հեռահաղորդակցական սարքավորումներ

05.1

                   

գործիքներ, արտադրական և տնտեսական գույք

06

                   

հողամասեր

07

                   

բանող անասուն

08

                   

մթերատու անասուն

09

                   

բազմամյա տնկարկներ

10

                   

այլ` վերը չթվարկված հիմնական միջոցների տեսակներ

11

                   
 

Ընդամենը՝ ոչ նյութական ակտիվներ (տող 13+14+ +15+16+17+18+19+20+21)

12

                   

որից՝

օգտակար հանածոների պաշարների հետախուզում և գնահատում

13

                   

համակարգչային ծրագրեր և տվյալների հիմնապաշար

14

                   

ժամանցային, գրական և գեղարվեստական ստեղծագործությունների բնօրինակներ

15

                   

հողի և բնական ռեսուրսների օգտագործման իրավունք

16

                   

ծառայությունների մատուցման և շահագործման իրավունքներ

17

                   

մարկետինգային ակտիվներ

18

                   

գուդվիլ (գործարար վարկանիշը)

19

                   

բանաձևեր, մոդելներ, նախագծեր, բաղադրատոմսեր և փորձանմուշներ

20

                   

այլ ոչ նյութական ակտիվներ

21

                   

Շարունակություն

(հազ. դրամ)

Ցուցանիշների անվանումը

Տողի
հա-մարը

Կու-տակված մաշվա-ծությունը (ամորտի-զացիան) տարե-սկզբին

Տարվա ըն-թացքում հաշվե-գրված մաշվա-ծությունը (ամորտի-զացիան)

Օտարված հիմ-նական միջոցների (ոչ նյութա-կան ակտիվ-ների) կու-տակված մաշվա-ծությունը (ամորտի-զացիան)

Լու-ծարված և դուրս գրված հիմ-նական միջոցների (ոչ նյու-թական ակտիվ-ների) կու-տակված մաշվածու-թյունը (ամորտի-զացիան)

Վերագնա-հա-տումից կուտակ-ված մաշվա-ծության (ամորտի-զացիայի) աճ(+), նվազում
(-)

Կուտակ-ված մաշվա-ծությունը (ամորտի-զացիան) տարե-վերջին (ս.11+ս.12-ս.13-ս.14+ս.15)

Կուտակ-ված արժե-զրկումը տարե-սկզբին

Տարվա ընթաց-քում ճա-նաչված արժե-զրկումը

Տարվա ընթաց-քում արժե-զրկման հակա-դարձում

Օտար-ված հիմնա-կան միջոց-ների (ոչ նյու-թական ակտիվ-ների) կու-տակված արժե-զրկումը

Լուծար-ված և դուրս գրված հիմ-նական միջոց-ների (ոչ նյու-թական ակտիվ-ների) կու-տակված արժե-զրկումը

Կու-տակված արժե-զրկումը տարե-վերջին (ս.17+ս.18+ +ս.19-ս.20- - ս.21)

Զուտ հաշվե-կշռային արժեքը տարե-վերջին ((հանած կու-տակված մաշվա-ծությունը (ամորտի-զացիան) և արժե-զրկումը)) (ս.10-ս.16-ս22)

Ա

Բ

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Ընդամենը հիմնական միջոցներ (տող 02+03+04+05+06+07+
08+09+10+11)

01

                         

որից`

շենքեր

02

                         

այդ թվում` բնակելի

02.1

                         

կառուցվածքներ և այլ շինություններ

03

                         

տրանսպորտային միջոցներ

04

                         

մեքենաներ և սարքավորումներ

05

                         

որից՝ տեղեկատվական, համակարգչային և հեռահաղորդակցական սարքավորումներ

05.1

                         

գործիքներ, արտադրական և տնտեսական գույք

06

                         

հողամասեր

07

                         

բանող անասուն

08

                         

մթերատու անասուն

09

                         

բազմամյա տնկարկներ

10

                         

այլ` վերը չթվարկված հիմնական միջոցների տեսակներ

11

                         
 

Ընդամենը՝ ոչ նյութական ակտիվներ (տող 13+14+ +15+16+17+18+19+20+21)

12

                         

որից՝

օգտակար հանածոների պաշարների հետախուզում և գնահատում

13

                         

համակարգչային ծրագրեր և տվյալների հիմնապաշար

14

                         

ժամանցային, գրական և գեղարվեստական ստեղծագործությունների բնօրինակներ

15

                         

հողի և բնական ռեսուրսների օգտագործման իրավունք

16

                         

ծառայությունների մատուցման և շահագործման իրավունքներ

17

                         

մարկետինգային ակտիվներ

18

                         

գուդվիլ (գործարար վարկանիշը)

19

                         

բանաձևեր, մոդելներ, նախագծեր, բաղադրատոմսեր և փորձանմուշներ

20

                         

այլ ոչ նյութական ակտիվներ

21

                         

II. Հիմնական միջոցների առկայությունն ըստ գործունեության տեսակների և առանձին խմբավորումների (սկզբնական համախառն արժեքով)             (հազ.դրամ)

III. Անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական և ոչ նյութական ակտիվներ (սկզբնական համախառն արժեքով)

(հազ.դրամ)

Ցուցանիշների անվանումը

Տողի
հա-մարը

Հիմնական միջոցների առկայությունը

 

Ցուցանիշների
անվանումը

Տողի
հա-մարը

Առկայությունը

հաշվետու
տարվա սկզբին

հաշվետու
տարվա վերջին

հաշվետու
տարվա սկզբին

հաշվետու
տարվա վերջին

Ա

Բ

1

2

Ա

Բ

1

2

01 տողից՝
ըստ գործունեության հիմնական տեսակի

22

   

Ընդամենը` անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվներ

30

   

ըստ գործունեության այլ տեսակների (տող 23.1+23.2….+23.19)

23

   

որից՝
տեղակայման ենթակա սարքավորումներ

30.1

   

այդ թվում՝ Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն

23.1

   

կառուցման ընթացքում գտնվող հիմնական միջոցներ

30.2

   

հետագա կապիտալացվող ծախսումներ

30.3

   

Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում

23.2

   

Ընդամենը` անավարտ ոչ ընթացիկ ոչ նյութական ակտիվներ

31

   

Մշակող արդյունաբերություն

23.3

   

որից՝
մշակման ընթացքում գտնվող ոչ նյութական ակտիվներ

31.1

   

Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում

23.4

   

Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում

23.5

   

ոչ նյութական ակտիվների վրա կապիտալացվող հետագա ծախսումներ

31.2

   

Շինարարություն

23.6

   

 

 

 

 

IV. Հիմնական միջոցների միջին տարեկան արժեքը

 

(հազ.դրամ)

Մեծածախ և մանրածախ առևտուր. ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում

23.7

   

Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն

23.8

   

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի
համարը

Նախորդ
տարում

Հաշվետու
տարում

Հաշվետու տարում (առանց վերա-գնահատման)

Կացության և հանրային սննդի կազմակերպում

13.9

   

Տեղեկատվություն և կապ

23.10

   

Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն

23.11

   

Ա

Բ

1

2

3

Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն

23.12

   

Հիմնական միջոցների միջին տարեկան արժեքը

32

     

Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն

23.13

   

որից՝
ըստ գործունեության հիմնական տեսակի

32.1

     

Վարչարարական և օժանդակ գործունեություն

23.14

   

Պետական կառավարում և պաշտպանություն. պարտադիր սոցիալական ապահովագրություն

23.15

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Այլ տեղեկություններ

 

(հազ.դրամ)

Կրթություն

23.16

   

Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում

23.17

   

Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ

23.18

   

Սպասարկման այլ ծառայություններ

23.19

   

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի
համարը

Նախորդ
տարում

Հաշվետու
տարում

 

01 տողից
շենքեր և շինություններ, որոնք հանդիսանում են պատմության և մշակույթի հուշարձաններ

24

   

Ա

Բ

1

2

Հետազոտությունների վրա կատարված ծախսումներ

33

   

Շրջակա միջավայրի պահպանության հիմնական միջոցներ

25

   

Մշակումների վրա կատարված ծախսումներ (որպես ակտիվ չճանաչված)

34

   

ֆինանսական (երկարաժամկետ) վարձակալությամբ ստացված հիմնական միջոցներ

26

   

Հողերի բարելավման վրա կատարված ծախսումներ

35

   

գործառնական (կարճաժամկետ) վարձակալության տրված հիմնական միջոցներ

27

   

Հողի սեփականության իրավունքի ձեռք բերման ծախսումներ

36

   

Արժեքներ (արժեքավոր իրեր)

28

   

գրադարանային միջոցներ

29

   

37

Կազմակերպության աշխատողների ցուցակային թվաքանակը տարվա վերջում___________ մարդ

Ղեկավար

____________________________

(Ազգանուն, անուն)

____________________________

(Ստորագրություն)

Լրացնող գլխավոր հաշվապահ կամ այլ լիազորված անձ)

____________________________

(Ազգանուն, անուն)

____________________________

(պաշտոն)

 

________________________________

Հեռախոսահամար(ներ)

___ ____________ _____թ.

(լրացման ամսաթիվը)

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ, ԱՆԱՎԱՐՏ ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԱՐԺԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 11-ՀՄ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգով կարգավորվում են «Տեղեկություններ հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայության և շարժի մասին» Ձև թիվ 11-ՀՄ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից վիճակագրական մշտադիտարկման դաշտում ընդգրկված իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք նախապես տեղեկացվում են վիճակագրական մարմինների կողմից և ունեն հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է դրանում նշված ժամկետում:

4. Հարցաթերթում տվյալները լրացվում են հազար դրամներով` առանց տասնորդական նիշի:

5. Հաշվետվությունը լրացվում է կազմակերպության սկզբնական հաշվառման և հաշվապահական հաշվառման տվյալների հիման վրա:

6. Հաշվետվությունը լրացվում է հաշվապահական հաշվառումը և ֆինանսական հաշվետվությունները կարգավորող օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված սկզբունքների և կանոնների հիման վրա, եթե վիճակագրությունը կարգավորող օրենքներով և իրավական ակտերով դրանց կիրառման այլ առանձնահատկություններ չեն նախատեսվում:

7. Հաշվետվությունում տվյալները լրացվում են կազմակերպության համար ամբողջապես՝ ներառելով վերջինիս Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ համարվող մասնաճյուղերի վերաբերյալ տվյալները՝ անկախ նրանց գտնվելու վայրից:

 

II. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

8. Հաշվետվությունը լրացնող կազմակերպությունները որպես գործունեության հիմնական տեսակ ընդունում են գործունեության այն տեսակը, որը հաշվետու ժամանակաշրջանում ընդհանուր գործունեության մեջ փաստացի ունեցել է առավել մեծ տեսակարար կշիռ: Առավել մեծ տեսակարար կշռի որոշման համար առաջարկվում է կողմնորոշվել ընդհանուր հասույթի, ավելացված արժեքի կամ աշխատողների ընդհանուր թվաքանակի մեջ ունեցած բաժնով և այլ համանման բնութագրող ցուցանիշներով:

9. Հաշվետվությունում հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առկայությունը և շարժը արտացոլվում են վերագնահատումները և կապիտալացվող ծախսումները հաշվի առած արժեքով (այսուհետ` սկզբնական արժեք):

10. Կախված հիմնական միջոցի ձեռք բերման աղբյուրից` սկզբնական արժեք են համարվում.

- հիմնադիրների կողմից որպես ավանդ կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ներդրված հիմնական միջոցների արժեքը կողմերի պայմանավորվածությամբ,

- տվյալ կազմակերպությունում պատրաստված, ինչպես նաև վճարի դիմաց այլ կազմակերպություններից և անձանցից ձեռք բերված հիմնական միջոցների արժեքը` փաստացի ծախսերի գումարով, ներառյալ տեղափոխման և տեղակայման ծախսերը,

- անհատույց, ինչպես նաև որպես նվիրատվություն ստացված հիմնական միջոցների, օբյեկտների արժեքը` փորձագիտական ճանապարհով կամ ընդունման-հանձնման փաստաթղթերի տվյալներով որոշված գումարով:

11. Հիմնական միջոցների ընդհանուր կազմում ներառվում են կազմակերպության բոլոր հիմնական միջոցները, որոնք իրեն են պատկանում սեփականության իրավունքով, ստացվել են ֆինանսական վարձակալության պայմանագրով և արտացոլված են հիմնական միջոցների հաշվապահական հաշիվներում, այդ թվում, «ֆինանսական (երկարաժամկետ) վարձակալությամբ ստացված հիմնական միջոցներ» հաշվում: Միևնույն հիմնական միջոցները չեն կարող միաժամանակ ընդգրկվել վարձակալի և վարձատուի հիմնական միջոցների կազմում: Այդ իսկ պատճառով վարձակալված հիմնական միջոցները արտացոլվում են այն կազմակերպության հաշվետվությունում, որի հաշվեկշռում դրանք հաշվառվում են որպես հիմնական միջոցներ:

12. Հաշվետվությունում ոչ նյութական ակտիվների կազմում ներառվում են օգտակար հանածոների պաշարների հետախուզումը և գնահատումը, համակարգչային ծրագրերը և տվյալների հիմնապաշարը, ժամանցային, գրական և գեղարվեստական ստեղծագործությունների բնօրինակները, հողի և բնական ռեսուրսների օգտագործման իրավունքը, ծառայությունների մատուցման և շահագործման իրավունքները, մարկետինգային ակտիվները (ֆիրմային անուններ, ապրանքանիշեր, լոգոտիպեր և այլն), գուդվիլը (գործարար վարկանիշը), բանաձևերը, մոդելները, նախագծերը, բաղադրատոմսերը և փորձանմուշները և այլ ոչ նյութական ակտիվները:

 

ԲԱԺԻՆ I. Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առկայությունը, շարժը և կազմը

 

13. Առաջին բաժնի 1-ին սյունակի 01-11 տողերում լրացվում են տվյալներ տարեսկզբի դրությամբ հիմնական միջոցների առկայության վերաբերյալ՝ արտահայտված սկզբնական համախառն հաշվեկշռային արժեքով՝ հաշվի առնված փոփոխությունները անցկացված վերագնահատումների արդյունքում:

13.1. 2-րդ սյունակում արտացոլվում է հաշվետու տարում, բոլոր աղբյուրներով, հիմնական միջոցների ընդհանուր մուտքը՝ ներառյալ նախկինում չհաշվառված, այլ կազմակերպություններից և անձանցից ձեռք բերված, շրջանառու միջոցներից հիմնականին անցած, նվիրատվությամբ, ինչպես նաև այլ կազմակերպություններից անհատույց ստացված, կազմակերպության կանոնադրական կապիտալին հիմնադիրների կողմից իրենց ավանդների դիմաց ներդրված, այլ գործառնությունների արդյունքով մուտքագրված հիմնական միջոցները, ինչպես նաև կապիտալացվող ծախսումների հետևանքով հիմնական միջոցների արժեքի ավելացումը: Նշված սյունակից առանձնանում և 3-րդ սյունակում հաշվառվում են հաշվետու տարում նոր գործարկված (ներառյալ մոդեռնացում և վերակառուցում) հիմնական միջոցների վերաբերյալ տվյալները: Եթե հաշվետու տարում կազմակերպությունը անցկացրել է հիմնական միջոցների վերագնահատում, ապա 4-րդ սյունակում ցույց է տրվում հիմնական միջոցների զուտ վերագնահատման արժեքը վերջինիս ավելացման դեպքում: 5-րդ սյունակում լրացվում են տարվա ընթացքում կապիտալացվող ծախսումների վերաբերյալ տվյալները:

13.2. 6-րդ սյունակում արտացոլվում է հաշվետու տարում վաճառքի (իրացման) հետևանքով, լրիվ մաշվածության պատճառով լուծարման, այլ կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալին ավանդի տեսքով փոխանցման, վթարների, տարերային աղետների և այլ արտակարգ իրավիճակների հետևանքով լուծարված, հիմնականից շրջանառու միջոցներին անցման, փոխանակման և (կամ) նվիրատվության պայմանագրերով հիմնական միջոցների փոխանցման, ինչպես նաև հաշվետու տարվա ընթացքում, հաշվապահական հաշվառմամբ հաշվառվող, վերագնահատումների արդյունքում հիմնական միջոցների արժեքի նվազեցման հետևանքով, ելքագրված հիմնական միջոցների լրիվ արժեքը (առանց հանելու մաշվածությունը): 7-րդ սյունակում առանձնացվում են տարվա ընթացքում լուծարման հետևանքով և հիմնական միջոցների դուրս գրումից հիմնական միջոցների նվազեցումների վերաբերյալ տվյալները, 8-րդ սյունակում՝ կորուստները տարերային և տեխնածին աղետների, պատերազմական գործողությունների (և այլնի) հետևանքով, իսկ 9-րդ սյունակում՝ հիմնական միջոցների զուտ վերագնահատման արժեքը՝ վերջինիս նվազման դեպքում:

13.3. 10-րդ սյունակում լրացվում են տվյալներ տարեվերջի դրությամբ հիմնական միջոցների առկայության վերաբերյալ՝ արտահայտված հիմնական միջոցների սկզբնական արժեքով, ընդ որում, հիմնական միջոցների առկայությունը տարեվերջին հավասար է դրանց առկայությանը տարեսկզբին գումարած տարվա ընթացքում հիմնական միջոցների ավելացումները և հանած նվազեցումները (սյունակ10=սյունակ1+սյունակ2-սյունակ6):

13.4. 11-րդ սյունակում արտացոլվում է հիմնական միջոցների կուտակված մաշվածությունը տարեսկզբին դրանց շահագործման ամբողջ ընթացքում, 12-րդ սյունակում՝ տարվա ընթացքում հիմնական միջոցների հաշվեգրված մաշվածությունը, 13-րդ սյունակում՝ օտարված հիմնական միջոցների կուտակված մաշվածությունը, 14-րդ սյունակում՝ լուծարված և դուրս գրված հիմնական միջոցների կուտակված մաշվածությունը, 15-րդ սյունակում՝ վերագնահատումից կուտակված մաշվածության աճը(+)/նվազումը(-), 16-րդ սյունակում՝ կուտակված մաշվածությունը տարեվերջին, ընդ որում, սյունակ16=սյունակ11+սյունակ12-սյունակ13-սյունակ14+սյունակ15:

13.5. 17-րդ սյունակում արտացոլվում է կուտակված արժեզրկումը տարեսկզբին, 18-րդ սյունակում՝ տարվա ընթացքում ճանաչված արժեզրկումը, 19-րդ սյունակում՝ տարվա ընթացքում արժեզրկման հակադարձումը, 20-րդ սյունակում՝ օտարված հիմնական միջոցների կուտակված արժեզրկումը, 21-րդ սյունակում՝ լուծարված և դուրս գրված հիմնական միջոցների կուտակված արժեզրկումը, 22-րդ սյունակում՝ կուտակված արժեզրկումը տարեվերջին, ընդ որում, սյունակ22=սյունակ17+սյունակ18+սյունակ19-սյունակ20-սյունակ21:

13.6. 23-րդ սյունակում արտացոլվում է հիմնական միջոցների առկայությունը տարեվերջին մնացորդային (զուտ) հաշվեկշռային արժեքով: Հիմնական միջոցների մնացորդային հաշվեկշռային արժեքը որոշվում է դրանց սկզբնական արժեքից հանելով համապատասխան հիմնական միջոցների շահագործման ամբողջ ընթացքում հաշվեգրված կուտակված մաշվածությունը և արժեզրկումը, ընդ որում, սյունակ 23=սյունակ10-սյունակ16-սյունակ22: Հիմնական միջոցների այն տեսակների համար, որոնց համար, համաձայն գործող նորմատիվ ակտերի, մաշվածություն չի հաշվեգրվում, մնացորդային հաշվեկշռային արժեքը ընդունվում է հավասար դրանց լրիվ հաշվեկշռային արժեքին: Լրիվ մաշված հիմնական միջոցների մնացորդային արժեքը պետք է հավասար լինի զրոյի:

14. Առաջին բաժնի 1-ին սյունակի 12-21-րդ տողերում լրացվում են տվյալներ տարեսկզբի դրությամբ ոչ նյութական ակտիվների առկայության վերաբերյալ՝ արտահայտված սկզբնական համախառն հաշվեկշռային արժեքով՝ հաշվի առնված փոփոխությունները անցկացված վերագնահատումների արդյունքում:

14.1. 2-5-րդ սյունակներում արտացոլվում են հաշվետու տարում ոչ նյութական ակտիվների ավելացումները, իսկ 6-9-րդ սյունակներում՝ տարվա ընթացքում դրանց նվազեցումների վերաբերյալ տվյալները:

14.2. 10-րդ սյունակում լրացվում են տվյալներ տարեվերջի դրությամբ ոչ նյութական ակտիվների առկայության վերաբերյալ՝ արտահայտված ոչ նյութական ակտիվների սկզբնական արժեքով, ընդ որում, ոչ նյութական ակտիվների առկայությունը տարեվերջին հավասար է դրանց առկայությանը տարեսկզբին գումարած տարվա ընթացքում ոչ նյութական ակտիվների ավելացումները և հանած նվազեցումները (սյունակ10=սյունակ1+սյունակ2-սյունակ6):

14.3. 11-րդ սյունակում արտացոլվում է ոչ նյութական ակտիվների կուտակված ամորտիզացիան տարեսկզբին, 12-րդ սյունակում՝ տարվա ընթացքում ոչ նյութական ակտիվների հաշվեգրված ամորտիզացիան, 13-րդ սյունակում՝ օտարված ոչ նյութական ակտիվների կուտակված ամորտիզացիան, 14-րդ սյունակում՝ լուծարված և դուրս գրված ոչ նյութական ակտիվների կուտակված ամորտիզացիան, 15-րդ սյունակում՝ վերագնահատումից կուտակված ամորտիզացիան աճը(+)/նվազումը(-), 16-րդ սյունակում՝ կուտակված ամորտիզացիան տարեվերջին, ընդ որում, սյունակ16=սյունակ11+սյունակ12-սյունակ13-սյունակ14+սյունակ15:

14.4. 17-րդ սյունակում արտացոլվում է ոչ նյութական ակտիվների կուտակված արժեզրկումը տարեսկզբին, 18-րդ սյունակում՝ տարվա ընթացքում ճանաչված արժեզրկումը, 19-րդ սյունակում՝ տարվա ընթացքում արժեզրկման հակադարձումը, 20-րդ սյունակում՝ օտարված ոչ նյութական ակտիվների կուտակված արժեզրկումը, 21-րդ սյունակում՝ լուծարված և դուրս գրված ոչ նյութական ակտիվների կուտակված արժեզրկումը, 22-րդ սյունակում՝ կուտակված արժեզրկումը տարեվերջին, ընդ որում, սյունակ22= սյունակ17+սյունակ18+ սյունակ19-սյունակ20-սյունակ21:

14.5. 23-րդ սյունակում արտացոլվում է ոչ նյութական ակտիվների առկայությունը տարեվերջին մնացորդային (զուտ) հաշվեկշռային արժեքով: Ոչ նյութական ակտիվների մնացորդային հաշվեկշռային արժեքը որոշվում է դրանց սկզբնական արժեքից հանելով համապատասխան ոչ նյութական ակտիվների հաշվեգրված կուտակված ամորտիզացիան և արժեզրկումը, ընդ որում, սյունակ 23=սյունակ10-սյունակ16-սյունակ22:

 

ԲԱԺԻՆ II. Հիմնական միջոցների առկայությունն ըստ գործունեության տեսակների և առանձին խմբավորումների

 

15. II բաժնի 22-23 տողերում տրվում են տեղեկություններ ըստ գործունեության հիմնական տեսակի և ոչ հիմնական տեսակների՝ (ըստ ՏԳՏՀԴ խմբ.2), հաշվետու տարվա սկզբի և վերջի դրությամբ I բաժնում հաշվառված հիմնական միջոցների առկայության վերաբերյալ՝ սկզբնական համախառն արժեքով: Տվյալ բաժնի և I բաժնի լրացման ժամանակ անհրաժեշտ է պահպանել այդ բաժինների համապատասխան տվյալների միջև հետևյալ հաշվեկշռային հարաբերակցությունները. 1-ին և 2-րդ սյունակների տող22-ի և տող23-ի տվյալների գումարը պետք է հավասար լինի I բաժնի 01 տողի համապատասխանաբար 1-ին և 10-րդ սյունակների տվյալներին:

16. II բաժնի 24-29-րդ տողերում I բաժնի 01 տողից առանձնացվում են շենքեր և շինությունները, որոնք հանդիսանում են պատմության և մշակույթի հուշարձաններ, շրջակա միջավայրի պահպանության հիմնական միջոցները, ֆինանսական (երկարաժամկետ) վարձակալությամբ ստացված հիմնական միջոցները, գործառնական (կարճաժամկետ) վարձակալության տրված հիմնական միջոցները, արժեքները (արժեքավոր իրեր՝ թանկարժեք մետաղներ, քարեր և դրանցից պատրաստված իրեր, հնաոճ արժեքավոր իրեր, գեղարվեստական բարձրարժեք իրեր և այլ արժեքավոր իրեր), գրադարանային միջոցները:

 

ԲԱԺԻՆ III. Անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական և ոչ նյութական ակտիվներ (սկզբնական համախառն արժեքով)

 

17. Այս բաժնում բերվում են տվյալներ ոչ ընթացիկ նյութական և ոչ նյութական ակտիվների վերաբերյալ, որոնք տարեսկզբի և տարեվերջի դրությամբ չեն համարվում հիմնական միջոցներ կամ ոչ նյութական ակտիվներ:

17.1 30 տողում արտացոլվում են ընդամենը անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվները, որից 30.1 տողում առանձնացվում են այն սարքավորումները, որոնք հաշվառվում են որպես տեղակայման ենթակա սարքավորումներ, 30.2 տողում՝ կառուցման ընթացքում գտնվող հիմնական միջոցները, 30.3 տողում՝ հետագա կապիտալացվող ծախսումները, որոնք դեռ չեն կապիտալացվել (չեն ավարտվել):

17.2 31 տողում արտացոլվում են ընդամենը անավարտ ոչ ընթացիկ ոչ նյութական ակտիվները, որից 31.1 տողում առանձնացվում են մշակման ընթացքում գտնվող ոչ նյութական ակտիվները, իսկ 31.2 տողում՝ ոչ նյութական ակտիվների վրա հետագա կապիտալացվող ծախսումները:

 

ԲԱԺԻՆ IV. Հիմնական միջոցների միջին տարեկան արժեքը

 

18. Հիմնական միջոցների միջին տարեկան արժեքը, ըստ գործունեության հիմնական տեսակի և ոչ հիմնական տեսակների որոշվում է հաշվետու տարվա սկզբի և վերջի դրությամբ հիմնական միջոցների արժեքի կեսի և տարվա մնացած ամիսների 1-ի դրությամբ հիմնական միջոցների արժեքի հանրագումարը բաժանելով 12-ի:

18.1. Եթե կազմակերպությունը գործարկվել է ոչ տարվա սկզբից, ապա հիմնական միջոցների միջին տարեկան արժեքը որոշվում է հետևյալ կերպ. եթե կազմակերպությունը գործարկվել է որևէ ամսվա սկզբից, բացառությամբ հունվարի (փետրվարի 1-ին, մարտի 1-ին և այլն), ապա հիմնական միջոցների միջին տարեկան արժեքը որոշվում է գործարկման ամսվա 1-ի դրությամբ հիմնական միջոցների արժեքի կեսի (փետրվարի 1-ի, մարտի 1-ի և այլն), հաշվետու տարվա վերջի դրությամբ հիմնական միջոցների արժեքի կեսի և հաշվետու տարվա մնացած բոլոր ամիսների 1-ի դրությամբ հիմնական միջոցների արժեքների հանրագումարը բաժանելով 12-ի:

18.2. Եթե կազմակերպությունը գործարկվել է ամսվա առաջին կեսին, ապա հիմնական միջոցների միջին տարեկան արժեքը հաշվարկելիս գործարկման ամիսն ընդունվում է որպես լրիվ ամիս: Եթե կազմակերպությունը գործարկվել է ամսվա երկրորդ կեսին՝ ապա հիմնական միջոցների միջին տարեկան արժեքը հաշվարկվում է սկսած գործարկման ամսին հաջորդող ամսի 1-ից:

19. 32 և 32.1 տողերի տվյալները հաշվարկվում են ելնելով, համապատասխանաբար, 22 և 23 տողերում ցույց տրված տվյալների: Եթե հաշվետու տարում կազմակերպությունում չի անցկացվել հիմնական միջոցների վերագնահատում, ապա 2-րդ և 3-րդ սյունակների տվյալները պետք է հավասար լինեն: Որպես կանոն հիմնական միջոցների միջին տարեկան արժեքը գտնվում է հիմնական միջոցների տարեսկզբի և տարեվերջի արժեքների միջև ընկած ժամանակահատվածում:

 

ԲԱԺԻՆ V. Այլ տեղեկություններ

 

20. Այլ տեղեկություններ բաժնում լրացվում են տվյալներ կազմակերպությունների կողմից նախորդ տարում և հաշվետու տարում կատարված առանձին ծախսումների վերաբերյալ: 33-րդ տողում լրացվում են տվյալներ հետազոտությունների վրա կատարված ծախսումների վերաբերյալ, 34-րդ տողում՝ մշակումների (որպես ակտիվ չճանաչված) վրա կատարված ծախսումների, 35-րդ տողում՝ հողերի բարելավման վրա կատարված ծախսումների և 36-րդ տողում՝ հողի սեփականության իրավունքի ձեռք բերման ծախսումների վերաբերյալ:

21. Տող 37-ում տրվում է տեղեկություն տարվա վերջում կազմակերպության աշխատողների ցուցակային թվաքանակի վերաբերյալ:»։