Համարը 
թիվ 58-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2018.12.26/32(635).1 Հոդ.286.12
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
19.10.2018
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
19.10.2018
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
05.01.2019
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 6-ԳՄ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 17-Ի ԹԻՎ 45-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

19 հոկտեմբերի 2018 թ.

թիվ 58-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 6-ԳՄ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 17-Ի ԹԻՎ 45-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Գրադարանների գործունեության մասին» Ձև 6-գմ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2. Հաստատել «Գրադարանների գործունեության մասին» Ձև 6-գմ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելված 2-ի:

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2014 թվականի նոյեմբերի 17-ի ««Գրադարանների գործունեության մասին» Ձև 6-գմ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 19-ի թիվ 193-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 45-Ն որոշումը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախագահ՝

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված 1
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
2018 թվականի հոկտեմբերի 19-ի
թիվ 58-Ն որոշման

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18675

 

 

 1. Շենքային պայմանները

 

Գրադարանի շենքի ընդհանուր
մակերեսը, քառ. մ

Ընթերցասրահ

մակերեսը, քառ. մ

տեղերի քանակը, միավոր

1

2

3

     

2. Գրադարանային հավաքածուի (ֆոնդի) շարժը 

 

հազ. օրինակ

Տողի
հա-
մարը

 

Ընդամենը

այդ թվում՝ ըստ բովանդակության

հասարա-կաքաղա-
քական

բնական գիտություն-
ներ, բժշկություն

տեխնիկական, գյուղատնտե-սական և տնտեսա-գիտական

մշակույթ, ֆիզկուլ-
տուրա և սպորտ

բանասիրական, գիտա-կան և գեղարվեստա-կան գրականություն

1

2

3

4

5

6

7

8

201

Գրադարանային հավաքածուն տարեսկզբին

           

202

Ստացվել է հաշվետու տարում, ընդամենը

           

202.1

բյուջետային միջոցների հաշվին

           

202.2

նվիրաբերած

           

203

Դուրս է գրվել հաշվետու տարում

           

204

Գրադարանային հավաքածուն տարեվերջին

           

205

Տացքը

           

205.1

 որից՝ 1-9-րդ դասարանների աշակերտներին

           

3. Ընթերցողների թվաքանակն ըստ տարիքի և կրթական մակարդակի

 

 մարդ

Տողի հա-մարը

 

Ընթերցողների թվաքանակը

այդ թվում`

ըստ տարիքի

ըստ կրթական մակարդակի

15 և ցածր

16-18

19-25

26-40

41-55

56-63

64 և
բարձր

միջնա-կարգ

միջին մասնա-գիտական

թերի
բարձրա-գույն

բարձրա-գույն

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

301

Ընդամենը

                       

302

այդ թվում` կանայք

                       

4. Հաճախումների քանակը և զանգվածային միջոցառումները                      

                                                                                                                                                                                                                                                                միավոր

Տողի համարը

 

Հաճախումների քանակը

Կազմակերպվել են զանգվածային միջոցառումներ

1

2

3

4

401

Ընդամենը

   

402

 որից՝ 1-9-րդ դասարանների աշակերտների

   

 

5. Գրադարանային աշխատողներ

մարդ

Տողի հա-մարը

 

Գրադարանային աշխատողների թվաքանակը

այդ թվում` ըստ կրթական մակարդակի

ընդա-
մենը

նրանցից` ունեն մինչև 5 տարվա գրադարանային աշխատանքային ստաժ

բարձրա-գույն

նրանցից` գրադա-րանային

միջին
մասնա-գիտական

նրանցից` գրադա-րանային

միջնակարգ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

501

Ընդամենը

             

502

 այդ թվում` կանայք

             

 

6. Ֆինանսական միջոցների մուտքն ու օգտագործումը

 հազ. դրամ

Ֆինանսական միջոցների առկայությունը

Ֆինանսական ծախսեր

Ֆինան-սական միջոցների
մնացորդը տարե-վերջին

ընդա-մենը

այդ թվում`

ընդա-մենը

այդ թվում`

մնացորդը
տարե-սկզբին

ֆինանսական մուտքերը

նյու-թական ծախսեր

ոչ նյու-թական ծառայու-թյունների վճա-րումներ

գոր-ծուղման ծախսեր

աշխա-տանքի վարձա-տրության և դրան հավա-սարեցված այլ վճարումներ

գրադա-րանային ֆոնդի համա-լրման

հիմնավերա-նորոգման,
սարքա-վորումների և գույքի ձեռքբերման

այլ ծախսեր

ընդա-մենը

այդ թվում`

բյուջեից (պետական և
համայն-քային)

նվիրատվու-թյուններ

վարձա-կալու-թյունից

այլ եկա-մուտներ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

                               

Ղեկավար

___________________________

_________________________

(Ազգանուն, անուն)

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ լիազորված անձ)

___________________________ __________________________

(Ազգանուն, անուն)

(Ստորագրություն)

 

« _ _»______ ____20___թ.

Հավելված 2
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
2018 թվականի հոկտեմբերի 19-ի
թիվ 58-Ն որոշման

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 6-ԳՄ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգը կարգավորում է «Գրադարանների գործունեության մասին» Ձև 6-գմ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են գրադարանները, որոնք այդ մասին նախապես տեղեկացվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվության ցուցանիշները լրացվում են հաշվետու տարվա համար՝ մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա հունվարի 25-ը:

4. Հաշվետվության դիմային էջի «Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի» ծածկագիրը ռեսպոնդենտները՝ համաձայն «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի» 5-նիշ խմբավորման:

5. Հաշվետվության ներկայացման հետ կապված այլ հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

II. ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՇԵՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

6. Հաշվետվության սյունակ 1-ում լրացվում է գրադարանի շենքի ընդհանուր մակերեսը (քառ. մ):

7. Սյունակ 2-ում լրացվում է ընթերցասրահի ընդհանուր մակերեսը (քառ. մ), իսկ սյունակ 3-ում` տեղերի քանակը (միավոր):

 

III. ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒԻ (ՖՈՆԴԻ) ՇԱՐԺԸ

 

8. Հաշվետվության 201 տողում լրացվում է գրադարանային հավաքածուի ընդհանուր քանակը տարեսկզբի դրությամբ (սյունակ 3):

9. 202 տողում լրացվում է հաշվետու տարում ստացված գրքերի քանակը (սյունակ 3), որից 202.1 տողում առանձնացվում է բյուջետային միջոցների հաշվին ստացվածը, 202.2 տողում՝ նվիրաբերածը:

10. 203 տողում լրացվում է հաշվետու տարում դուրս գրված գրքերի քանակը (սյունակ 3):

11. 204 տողում լրացվում է գրքային ֆոնդի ընդհանուր քանակը տարեվերջին (սյունակ 3):

12. 205 տողում լրացվում է տացքը (սպասարկած գրականություն) (սյունակ 3), որից 205.1 տողում առանձնացվում է 1-9 դասարանների աշակերտներին սպասարկած գրականությունը:

13. Նշված տողերին համապատասխան, սյունակներ 4-8-ում լրացվում է գրքային ֆոնդն ըստ բովանդակության:

 

IV. ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ ՏԱՐԻՔԻ ԵՎ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ

 

14. Հաշվետվության 301 տողում լրացվում է ընթերցողների թվաքանակը (սյունակ 3), որից սյունակներ 4-10-ում առանձնացվում է ըստ տարիքի, իսկ սյունակներ 11-14-ում՝ ըստ կրթական մակարդակի:

15. 302 տողում նույն ցուցանիշները լրացվում են կանանց համար:

 

V. ՀԱՃԱԽՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ԵՎ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

 

16. Հաշվետվության 401 տողում լրացվում է հաճախումների ընդհանուր քանակը (սյունակ 3), որից 402 տողում առանձնացվում է 1-9 դասարանների աշակերտներինը:

17. Սյունակ 4-ում լրացվում է կազմակերպված զանգվածային միջոցառումների ընդհանուր քանակը, որից 402 տողում առանձնացվում է 1-9 դասարանների աշակերտների համար միջոցառումները:

 

VI. ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐ

 

18. Հաշվետվության 501 տողում լրացվում է գրադարանային աշխատողների ընդհանուր թվաքանակը (սյունակ 3), նրանցից սյունակ 4-ում առանձնացվում է մինչև 5 տարվա գրադարանային աշխատանքային ստաժ ունեցողների թվաքանակը, իսկ սյունակներ 5-9-ում՝ գրադարանային աշխատողների թվաքանակն ըստ կրթական մակարդակի:

19. 502 տողում նույն ցուցանիշները լրացվում են կանանց համար:

 

VII. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔՆ ՈՒ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

 

20. Ցուցանիշները լրացնելիս ֆինանսական տարին ընդունել հաշվետու տարվա հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը:

21. Սյունակ 1-ում լրացվում է ընդհանուր ֆինանսական միջոցները:

22. Սյունակ 2-ում բերվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեսկզբին:

23. Ընթացիկ տարվա ֆինանսական մուտքերի մասին տվյալները բերվում են սյունակներ 3-7-ում:

24. Սյունակ 8-ում լրացվում է ընդհանուր ֆինանսական ծախսերը, որից առանձնացվում են.

1) «նյութական ծախսեր» սյունակ 9-ում լրացվում է ընթացիկ նորոգման աշխատանքների և ծախսված նյութերի արժեքը, տեխնիկայի անվտանգության և աշխատանքի պահպանության ծախսերը, արտահագուստի, փոքրարժեք և արագամաշ գույքի մաշվածությունը, վառելիքի, էլեկտրաէներգիայի և այլ նմանատիպ ծախսերը,

2) «ոչ նյութական ծառայությունների վճարումներ» սյունակ 10-ում լրացվում է աշխատողների մասնագիտական ուսուցմանն ուղղված վճարումները, շենքերի, մեքենաների և սարքավորումների վարձակալական վճարումները, գիտահետազոտական և փորձարարական աշխատանքների, ֆինանսական, իրավաբանական, պահակային և հակահրդեհային ծառայությունների վճարումները, ներկայացուցչական, գովազդային, լիցենզավորման և սերտիֆիկացման ծախսերը և այլն,

3) սյունակ 11-ում լրացվում է գործուղման ծախսերը,

4) «աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ» սյունակ 12-ում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում բոլոր աշխատողների (ներառյալ` այլ կազմակերպություններից համատեղությամբ, ինչպես նաև քաղաքացիաիրավական պայմանագրի հիման վրա աշխատողները) կողմից փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց հաշվարկված աշխատավարձը, ներառյալ` փոխհատուցումները և աշխատավարձի նկատմամբ հաշվարկվող հավելումները և պարգևավճարները, աշխատանքի վարձատրությանն ուղղվող միջոցներից զբաղվածության, կենսաթոշակային, պարտադիր սոցիալական ապահովագրության համար կատարված վճարները,

5) սյունակ 13-ում լրացվում է գրադարանային ֆոնդի համալրման համար կատարված ծախսերը,

6) սյունակ 14-ում լրացվում է գրադարանների կողմից իրականացված շենքերի և շինությունների, ինչպես նաև մեքենաների և սարքավորումների ձեռք բերման և կապիտալ վերանորոգման ծախսերը,

7) սույն հրահանգի 24-րդ կետում նշված տողերում չառանձնացված այլ ծախսերը լրացվում է սյունակ 15-ում:

25. Սյունակ 16-ում լրացվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեվերջին: