Համարը 
N 231-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2011.03.30/18(821) Հոդ.324
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
10.03.2011
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
21.03.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
09.04.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ ՀՍԿԻՉ ՍԱՐՔԵՐՈՒՄ (ԹՎԱՅԻՆ ՏԱԽՈԳՐԱՖՆԵՐՈՒՄ) ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՔԱՐՏԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

10 մարտի 2011 թվականի N 231-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀՍԿԻՉ ՍԱՐՔԵՐՈՒՄ (ԹՎԱՅԻՆ ՏԱԽՈԳՐԱՖՆԵՐՈՒՄ) ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՔԱՐՏԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել`

1) Հայաստանի Հանրապետությունում հսկիչ սարքերում (թվային տախոգրաֆներում) օգտագործվող քարտերի ձևերը` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) Հայաստանի Հանրապետությունում հսկիչ սարքերում (թվային տախոգրաֆներում) օգտագործվող քարտերի տրամադրման կարգը` համաձայն N 2 հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

 Տ. Սարգսյան

 

2011 թ. մարտի 21
Երևան 

 

 

 

Հավելված N 1

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

մարտի 10-ի N 231-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀՍԿԻՉ ՍԱՐՔԵՐՈՒՄ (ԹՎԱՅԻՆ ՏԱԽՈԳՐԱՖՆԵՐՈՒՄ) ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՔԱՐՏԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ

 

1. Հսկիչ սարքի (թվային տախոգրաֆի) քարտերը լինում են 4 տիպի՝

1) վարորդի քարտ (N 1 ձև).

2) վերահսկողության քարտ (N 2 ձև).

3) կազմակերպության քարտ (N 3 ձև).

4) արհեստանոցի քարտ (N 4 ձև):

 

Ձև N 1

 

Վ Ա Ր Ո Ր Դ Ի  Ք Ա Ր Տ

 

ԴԻՄԵՐԵՍ

 

 Ներմուծեք նկարագրությունը_1178

 

ԴԱՐՁԵՐԵՍ

 

 Ներմուծեք նկարագրությունը_20815

(ձևը փոփ. 05.12.19 N 1720-Ն)

 

Ձև N 2

 

Վ Ե Ր Ա Հ Ս Կ Ո Ղ ՈՒ Թ Յ Ա Ն  Ք Ա Ր Տ

 

ԴԻՄԵՐԵՍ

 

 Ներմուծեք նկարագրությունը_1188

 

ԴԱՐՁԵՐԵՍ

 

 Ներմուծեք նկարագրությունը_20818

(ձևը փոփ. 05.12.19 N 1720-Ն)

 

Ձև N 3

 

Կ Ա Զ Մ Ա Կ Ե Ր Պ ՈՒ Թ Յ Ա Ն  Ք Ա Ր Տ

 

ԴԻՄԵՐԵՍ

 

 Ներմուծեք նկարագրությունը_1205

 

ԴԱՐՁԵՐԵՍ

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_20816 

(ձևը փոփ. 05.12.19 N 1720-Ն)

 

Ձև N 4

 

Ա Ր Հ Ե Ս Տ Ա Ն Ո Ց Ի  Ք Ա Ր Տ

ԴԻՄԵՐԵՍ

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_1207 

 

ԴԱՐՁԵՐԵՍ

 

 Ներմուծեք նկարագրությունը_20817

(ձևը փոփ. 05.12.19 N 1720-Ն)

(հավելվածը փոփ. 05.12.19 N 1720-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

Հավելված N 2

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

մարտի 10-ի N 231-Ն որոշման

Կ Ա Ր Գ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀՍԿԻՉ ՍԱՐՔԵՐՈՒՄ (ԹՎԱՅԻՆ ՏԱԽՈԳՐԱՖՆԵՐՈՒՄ) ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՔԱՐՏԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

 

1. Հայաստանի Հանրապետությունում հսկիչ սարքերի (թվային տախոգրաֆների) քարտերը (այսուհետ` քարտեր) տրամադրում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը (այսուհետ` իրավասու մարմին):

(1-ին կետը փոփ. 06.06.19 N 733-Ն)

2. Իրավասու մարմնի կողմից տրամադրվող քարտերը՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մարտի 10-ի N 231-Ն որոշման N 1 հավելվածի, լինում են 4 տիպի`

1) վարորդի քարտ.

2) վերահսկողության քարտ.

3) կազմակերպության քարտ.

4) արհեստանոցի քարտ:

3. Միջպետական բեռնափոխադրումներ իրականացնող վարորդները քարտ ստանալու նպատակով իրավասու մարմին են ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) դիմում՝ համաձայն N 1 ձևի.

2) անձնագրի պատճենը.

3) վարորդական վկայականի պատճենը.

4) մեկ լուսանկար.

5) պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը:

(3-րդ կետը փոփ. 30.06.11 N 911-Ն, 03.05.12 N 568-Ն)

4. Միջպետական բեռնափոխադրումների գործընթացը վերահսկելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը իրավասու մարմին է ներկայացնում դիմում` համաձայն N 2 ձևի:

(4-րդ կետը փոփ. 06.06.19 N 733-Ն)

5. Միջպետական բեռնափոխադրումներ իրականացնող կազմակերպությունները կամ անհատ ձեռնարկատերերը (այսուհետ` կազմակերպություն) քարտ ստանալու նպատակով իրավասու մարմին են ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) դիմում՝ համաձայն N 3 ձևի.

2) իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական ռեգիստրում գրանցման վկայականի պատճենը.

3) իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ հարկ վճարողի հաշվառման համարը.

4) պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը:

(5-րդ կետը փոփ. 30.06.11 N 911-Ն, 03.05.12 N 568-Ն)

6. Միջպետական բեռնափոխադրումներում ներգրավված տրանսպորտային միջոցներում տեղադրված հսկիչ սարքերի (թվային տախոգրաֆների) ստուգաչափում իրականացնող արհեստանոցներն արհեստանոցի քարտ ստանալու համար իրավասու մարմին են ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) դիմում՝ համաձայն N 4 ձևի.

2) իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական ռեգիստրում գրանցման վկայականի պատճենը.

3) իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ հարկ վճարողի հաշվառման համարը.

4) հսկիչ սարքի (թվային տախոգրաֆի) ստուգաչափում իրականացնելու թույլտվության պատճենը.

5) արհեստանոցի տեխնիկի անձնագրի պատճենը.

6) արհեստանոցի տեխնիկի հավաստագրի պատճենը.

7) արհեստանոցի տեխնիկի մեկ լուսանկար.

8) պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը:

(6-րդ կետը փոփ. 30.06.11 N 911-Ն, 03.05.12 N 568-Ն)

7. Իրավասու մարմինը դիմումն ստանալու օրվան հաջորդող 25 օրացուցային օրվա ընթացքում`

1) ստուգում է դիմումի և ներկայացված փաստաթղթերի հավաստիությունը.

2) անհրաժեշտության դեպքում փաստաթղթերի հավաստիության վերաբերյալ հարցում է կատարում համապատասխան մարմիններին.

3) քարտի պատրաստման համար ստացված դիմումներն ուղարկում է քարտ պատրաստող կազմակերպություն.

4) պատրաստի քարտն ստանալուց հետո այն տրամադրում է դիմումատուին:

8. Իրավասու մարմնի կողմից ներկայացված դիմումը կարող է մերժվել, եթե`

1) այն ներկայացվել է սույն կարգի համապատասխանաբար 3-րդ կամ 4-րդ, կամ 5-րդ, կամ 6-րդ կետերով պահանջվող ոչ բոլոր փաստաթղթերը, կամ ներկայացված փաստաթղթերը թերի են, և «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն մատնանշված թերությունները չեն վերացվել.

2) դիմումատուն (բացառությամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմնի) Հայաստանի Հանրապետությունում կամ այլ պետություններում արդեն իսկ ստացել է հսկիչ սարքի (թվային տախոգրաֆի) քարտ:

9. Դիմումի մերժման դեպքում իրավասու մարմինը դիմումն ստանալու օրվան հաջորդող 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում դրա մասին գրավոր տեղեկացնում է դիմումատուին` նշելով մերժման հիմքերը:

(հավելվածը փոփ. 30.06.11 N 911-Ն, 03.05.12 N 568-Ն, 06.06.19 N 733-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 Ձև N 1

 

 

 

    ՎՔ    

 

             Դ Ի Մ ՈՒ Մ 


վարորդի քարտ ստանալու մասին

 

 
Ներմուծեք նկարագրությունը_1211

Բաժինը լրացվում է դիմումն ընդունող
անձի կողմից:
Անունը և ազգանունը

 
 

Դիմումն ընդունելու ամսաթիվը

 

(օրը       ամիսը     տարեթիվը)

-

 -

Դիմումի համարը

 

 

 

տրված շրջանակի չափսերը)

Լուսանկարը պետք է փակցվի դիմումն ընդունող անձի կողմից:

Վարորդի ստորագրությունը, որը պետք է տեղադրվի քարտի վրա  (ստորագրությունը պետք է կատարվի սև թանաքով և չպետք է գերազանցի

 

1. ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

 

Ազգանունը

                                               

 

Անունը

                                               

 

Ծննդյան ամսաթիվը

(օրը       ամիսը     տարեթիվը)

-

 -

 

Ծննդյան վայրը

                                               

Բնակության վայրի հասցեն

Մարզը

                                             

Քաղաքը (գյուղը)

                                             

Փողոցի անվանումը

                                             

 

Շենքի (տան) համարը

       

Բնակարանի համարը

       

Փոստային դասիչը
       

Պետությունը

                                             

 

Հեռախոսահամարը*

                     

Բջջային հեռախոսի համարը*

 

                     

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն*

 

 

Հասցե՝ նամակները և քարտն ուղարկելու համար (լրացվում է միայն բնակության վայրի հասցեից տարբեր լինելու դեպքում)

 

Ընկերություն (լրացնել միայն այն դեպքում, եթե վարորդի քարտը և նամակները պետք է ուղարկվեն ընկերություն)*

                                             
                                             
                                             
                                             

Մարզը

                                             

Քաղաքը (գյուղը)

                                             

Փողոցի անվանումը

                                             

Շենքի (տան) համարը

       

Բնակարանի համարը

       

Փոստային դասիչը

 

     

Պետությունը

                                             

 

Հեռախոսահամարը*

                     

Բջջային հեռախոսի համարը*

 

                     

 

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն*

 

 

2. ՎԱՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ

 

ՏՄ-ի թույլատրելի
կարգը
(կարգերը)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վկայականի համարը

 

 

                           

 

Տալու ամսաթիվը

 (օրը,
 

 

- ամիսը,
 

 

-

տարեթիվը)

 

   

 

 

Գործողության ժամկետը

 (օրը,
 

 

- ամիսը,
 

 

-

տարեթիվը)

     

 

 

 

 

Վավերական է ամբողջ կյանքի ընթացքում**

Ում կողմից է տրված

                               
                               
                               

Տրամադրող պետությունը

                               

 

3. ԴԻՄՈՒՄ ԵՄ

 

1)

 

քարտի առաջին տրամադրման համար
 
2)

 

քարտի նորացման համար (քարտի համարը` ………………… )
պատճառը`

 

 

դրա վավերականության ժամկետի ավարտի մոտ լինելը
 

 

անձնական կամ վարչարարական տեղեկատվության փոփոխություն

 
3)

 

քարտի փոփոխության համար (քարտի
համարը……………………..….…………… ) 
պատճառը`

 

 

քարտի կորուստ
 

 

գողացված քարտ
 

 

քարտի վնասվածք կամ թերի գործողություն
 
 4)

 

քարտի փոփոխության համար բնակավայրի երկրի փոփոխության պատճառով

……………………………………………………………………………………….

 (խնդրում ենք նշել նախորդ երկիրը)

 

 5) քարտի տրամադրման համար վճարի վերադարձման դեպքում խնդրում եմ՝

 

 

                                                   
 

 

այն փոխանցել հետևյալ բանկային հաշվի համարին. 
այն ուղարկել փոստային պատվերի միջոցով` դիմողի
նամակագրական հասցեով
**

 

Եթե տարբերակներից ոչ մեկը նշված չէ, կամ բանկային հաշվի համարը չի տրամադրվել, ապա վճարը պետք է վերադարձվի փոստային պատվերի միջոցով՝ նամակագրական հասցեով:

 

 

 

______ _______________ 20 թ.

(ձևը լրացնել մեծատառերով)
* լրացուցիչ տեղեկատվություն
** նշել «X»` ըստ պահանջի

...............................................................
(դիմողի ստորագրությունը)

 

Ձև N 2

 

 

 

    ՍՔ    

 

             Դ Ի Մ ՈՒ Մ 


վերահսկողության քարտ ստանալու մասին

 

Բաժինը լրացվում է դիմումն ընդունող
անձի կողմից:
Անունը և ազգանունը

 
 

Դիմումն ընդունելու ամսաթիվը

 

(օրը       ամիսը     տարեթիվը)

-

 -

 

Դիմումի համարը

 

1. Թվային տախոգրաֆների նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմինը

 

Անվանումը

                                               
                                               
                                               
                                               

 

Քարտը և նամակներն ուղարկելու համար վերահսկողություն իրականացնող մարմնի հասցեն

 

Ծննդյան վայրը

                                               

Մարզը

                                             

Քաղաքը (գյուղը)

                                             

Փողոցի անվանումը

                                             

 

Շենքի (տան) համարը

       

Բնակարանի համարը

       

Փոստային դասիչը
       

Պետությունը

                                             

 

Հեռախոսահամարը*

                     

Բջջային հեռախոսի համարը*

 

                     

 

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն*

 

 

2. Թվային տախոգրաֆների նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմնի ղեկավարի տվյալները

 

Ազգանունը

                                               

Անունը

                                               

 

 3. ԴԻՄՈՒՄ ԵՄ**

 

1)

 

քարտի առաջին տրամադրման համար  
 
 

 

առավելագույնը՝ 5 տարի ժամկետով

(օրը       ամիսը     տարեթիվը)

 

 

վավերականության ժամկետի ավարտով սահմանափակված ժամկետով

-

 -

 

 
2)

 

քարտի նորացման համար (քարտի համարը` …………..………………… )

 
 

 

առավելագույնը՝ 5 տարի ժամկետով

(օրը       ամիսը     տարեթիվը)

 
 

 

վավերականության ժամկետի ավարտով
սահմանափակված ժամկետով

պատճառը`

-

 -

 

 
 

 

դրա վավերականության ժամկետի ավարտի մոտ լինելը  
 
 

 

անձնական կամ վարչարարական տեղեկատվության փոփոխություն  
3)

 

քարտի փոփոխության համար (քարտի համարը՝ … )
պատճառը`
 
 
 

 

քարտի կորուստ  
 
 

 

գողացված քարտ  
 
 

 

քարտի վնասվածք կամ թերի գործողություն

 

 

4) քարտի տրամադրման համար վճարի վերադարձման դեպքում խնդրում եմ՝

 

 

այն փոխանցել հետևյալ բանկային հաշվի համարին
                                                   

 

 Եթե տարբերակներից ոչ մեկը նշված չէ, կամ բանկային հաշվի համարը չի տրամադրվել, ապա վճարը պետք է վերադարձվի փոստային պատվերի միջոցով՝ նամակագրական հասցեով:

 

 

 

______ _______________ 20  թ.

(ձևը լրացնել մեծատառերով)
* լրացուցիչ տեղեկատվություն
** նշել «X»` ըստ պահանջի

...............................................................
(դիմողի ստորագրությունը)

 

Ձև N 3

 

 

 

    ԿՔ    

 

             Դ Ի Մ ՈՒ Մ 


կազմակերպության քարտ ստանալու մասին

 

Բաժինը լրացվում է դիմումն ընդունող
անձի կողմից:
Անունը և ազգանունը

 
 

Դիմումն ընդունելու ամսաթիվը

 

(օրը       ամիսը     տարեթիվը)

-

 -

 

Դիմումի համարը

 

1. ՏՎՅԱԼՆԵՐ

 

Դիմողի անունը (համապատասխանաբար փոխադրում իրականացնող իրավաբանական անձի անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը)

 

                                               
                                               
                                               
                                               

Պետռեգիստրի գրանցման համարը

                       
 

Հարկատուի հարկային ծածկագիրը

                       

Քարտը և նամակներն ուղարկելու համար կազմակերպության գրանցման հասցեն

 

Մարզը

                                             

Քաղաքը (գյուղը)

                                             

Փողոցի անվանումը

                                             

 

Շենքի (տան) համարը

       

Բնակարանի համարը

       

Փոստային դասիչը
       

Պետությունը

                                             

 

Հեռախոսահամարը*

                     

Ֆաքսի համարը*

 

                     

 

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն*

 

 

2. Դիմումը ներկայացնող իրավասու անձի կամ նրա լիազորված անձի տվյալները՝

 

Ազգանունը

                                               

Անունը

                                               

 

3. ԴԻՄՈՒՄ ԵՄ**

1)

 

քարտի առաջին տրամադրման համար
 
2)

 

քարտի նորացման համար (քարտի համարը` …………..………………… )
պատճառը`

 
 

 

դրա վավերականության ժամկետի ավարտի մոտ լինելը

 
 

 

անձնական կամ վարչարարական տեղեկատվության փոփոխություն
 
 3)

 

քարտի փոփոխության համար (քարտի համարը՝ …………………………… ) 
պատճառը`

 
 

 

քարտի կորուստ
 
 

 

գողացված քարտ
 
 

 

քարտի վնասվածք կամ թերի գործողություն

 

  4) քարտի փոփոխության համար նստավայրի երկրի փոփոխության պատճառով

 

……...……...……...……...……...……...……...……...……………...……...……...……
(խնդրում ենք նշել նախկին երկիրը)

 

5) քարտի տրամադրման համար վճարի վերադարձման դեպքում խնդրում եմ՝

 

 

այն փոխանցել հետևյալ բանկային հաշվի համարին
                                                   

 

 

այն ուղարկել փոստային պատվերի միջոցով՝ դիմողի նամակագրական հասցեով **

 

Եթե տարբերակներից ոչ մեկը նշված չէ, կամ բանկային հաշվի համարը չի տրամադրվել, ապա վճարը պետք է վերադարձվի փոստային պատվերի միջոցով՝ նամակագրական հասցեով:

 

 

 

______ _______________ 20  թ.

(ձևը լրացնել մեծատառերով)
* լրացուցիչ տեղեկատվություն
** նշել «X»` ըստ պահանջի

...............................................................
(դիմողի ստորագրությունը)

 

 

Ձև N 4

 

 

    ԱՔ    

 

             Դ Ի Մ ՈՒ Մ 


արհեստանոցի քարտ ստանալու մասին

 
Ներմուծեք նկարագրությունը_1219

Բաժինը լրացվում է դիմումն ընդունող
անձի կողմից:
Անունը և ազգանունը

 
 

Դիմումն ընդունելու ամսաթիվը

 

(օրը       ամիսը     տարեթիվը)

-

 -

 

Դիմումի համարը

 Լուսանկարը պետք է փակցվի դիմումն ընդունող անձի կողմից:

Տեխնիկի ստորագրությունը, որը պետք է տեղադրվի քարտի վրա (ստորագրությունը պետք է կատարվի սև թանաքով և չգերազանցի տրված շրջանակի չափսերը)

 

1. ՏԵԽՆԻԿԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

 

Ազգանունը

                                               

 

Անունը

                                               

 Արհեստանոցի քարտի ծածկագիրը (PIN կոդ) և հասցեն՝ նամակներն ուղարկելու համար (տեխնիկի համար)

 

Մարզը

                                             

Քաղաքը (գյուղը)

                                             

Փողոցի անվանումը

                                             

 

Շենքի (տան) համարը

       

Բնակարանի համարը

       

Փոստային դասիչը
       

Պետությունը

                                             

 

Հեռախոսահամարը*

                     

Բջջային հեռախոսի համարը*

 

                     

 

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն*

 

 

 2. Թվային տախոգրաֆների ստուգումներ իրականացնելու համար տեխնիկի ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ

 

Հավաստագրի համարը

                         

 

Տրամադրման ամսաթիվը

(օրը       ամիսը     տարեթիվը)

-

 -

 

 

3. Արհեստանոցի տվյալները

 

 Իրավաբանական անձի անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը

 

                                               
                                               
                                               
                                               

Պետռեգիստրի գրանցման համարը
                       
 

Հարկատուի հարկային ծածկագիրը

                       

Արհեստանոցի աշխատանքային հասցեն՝ քարտը և նամակներն ուղարկելու համար

 

 

Մարզը

                                             

Քաղաքը (գյուղը)

                                             

Փողոցի անվանումը

                                             

 

Շենքի (տան) համարը

       

Բնակարանի համարը

       

Փոստային դասիչը
       

Պետությունը

                                             

 

Հեռախոսահամարը*

                     

Բջջային հեռախոսի համարը*

 

                     

 

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն*

 

 

4. ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 

Թույլտվության համարը

                         

 

Տրամադրման ամսաթիվը

(օրը       ամիսը     տարեթիվը)

-

 -

 

 

5. Դիմումը ներկայացնող իրավասու անձի կամ նրա կողմից լիազորված անձի տվյալները

 

Ազգանունը

                                               

 

Անունը

                                               

 

6. ԴԻՄՈՒՄ ԵՄ**

 

1)

 

քարտի առաջին տրամադրման համար
 
2)

 

քարտի նորացման համար (քարտի համարը` …………..………………… )
պատճառը`

 
 

 

դրա վավերականության ժամկետի ավարտի մոտ լինելը

 
 

 

անձնական կամ վարչարարական տեղեկատվության փոփոխություն
 
 3)

 

քարտի փոփոխության համար (քարտի համարը՝ …………………………… ) 
պատճառը`

 
 

 

քարտի կորուստ
 
 

 

գողացված քարտ
 
 

 

քարտի վնասվածք կամ թերի գործողություն

 

 

PIN–ի կորստի կամ հինգ անգամ սխալ PIN մուտքագրելու արդյունքում քարտի անվավերություն

 

  4) քարտի տրամադրման համար վճարի վերադարձման դեպքում խնդրում եմ՝

 

 

այն փոխանցել հետևյալ բանկային հաշվի համարին
                                                   

 

 

այն ուղարկել փոստային պատվերի միջոցով՝ դիմողի նամակագրական հասցեով **

 

Եթե տարբերակներից ոչ մեկը նշված չէ, կամ բանկային հաշվի համարը չի տրամադրվել, ապա վճարը պետք է վերադարձվի փոստային պատվերի միջոցով՝ նամակագրական հասցեով:

 

 

 

______ _______________ 20  թ.

(ձևը լրացնել մեծատառերով)
* լրացուցիչ տեղեկատվություն
** նշել «X»` ըստ պահանջի

...............................................................
(դիմողի ստորագրությունը)

(հավելվածը փոփ. 30.06.11 N 911-Ն, 03.05.12 N 568-Ն, 06.06.19 N 733-Ն)