Համարը 
N 23-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2005.02.23/4.1  Հոդ.65.3
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
29.12.2004
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
29.12.2004
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
05.03.2005
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
11.12.2016

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՋԵՐՄԱԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 6-ՏՑ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
27 հունվարի 2005 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60305063

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

29 դեկտեմբերի 2004 թ.
ք. Երևան

N 23-Ն


Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

«ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՋԵՐՄԱԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 6-ՏՑ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հաստատել «Հաշվետվություն ջերմաէլեկտրակայանի գործունեության մասին» Ձև թիվ 6-ՏՑ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը:

  

Նախագահ

Ս. Մնացականյան


 

Ներմուծեք նկարագրությունը_5040

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 

Ներկայացվում է համաձայն` «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000 թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի» և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ

Ներկայացվում է

Ներկայացնում են

Հաշվետվության
ներկայացման ժամկետը`

1. Ազգային վիճակագրական ծառայություն
2. Ազգային վիճակագրական ծառայության մարզային գործակալություն (տարածքային բաժին)

Ջերմաէլեկտրաէներգիայի արտադրությամբ զբաղվող կազմակերպությունները,
 ՀԱԷԿ-ը և կաթսայատները

մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող ապրիլի 1-ը

Ով է ներկայացնում  _________________________________

(անվանումը)

 

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը  ________________ ______________________________________________

 

Գտնվելու վայրը  _________________________  I_I_I_I_I_I_I

(փոստային դասիչ)

Մարզը ____________________ Համայնքը ______________

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը   I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը                     I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

ՁԵՎ ԹԻՎ

6-ՏՑ

(տարեկան)

 

«Հաստատված է»

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի 29 դեկտեմբերի 2004 թ.

թիվ 23-Ն որոշմամբ

 

 
Չլրացնել ò


ՏԳՏԴ    I_I_I_I_I_I

Մարզը           I_I_I

Համայնքը    I_I_I_I

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՋԵՐՄԱԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

200  Թ.

1. Ընդհանուր տեղեկություններ

 

Ցուցանիշները

Տողի համարը

Էլեկտրակայանի
տեղակայված
հզորությունը
տարեվերջին

Տեղակայված
հզորության
փոփոխության
մեծությունը և
պատճառը

Էլեկտրակայանի
օգտագործվող
հզորությունը
տարեվերջին

Հաշվետու տարվա համար միջին հզորությունը

էլեկ-
տրական
կՎտ

ջերմային,
տուր-
բոագրե-
գատային
Հկալ/ժամ

էլեկ-
տրական
կՎտ

ջերմային,
տուր-
բոագրե-
գատային
Հկալ/ժամ

էլեկտրական,
կՎտ

ջերմային,
տուր-
բոագրե-
գատային
Հկալ/ժամ

գոլորշու
կաթսա-
ագրեգատ,
տ/ժ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ցուցա-
նիշները

Տողի
հա-
մարը

Էլեկտրական միջին
աշխատանքային
հզորությունը
հաշվետու
տարում, կՎտ

Տեղակայված միջին
տարեկան էլեկտրական
հզորության
օգտագործման
ժամերի թիվը, ժամ
բ. 2 սյ. 1 տող
22 x 1000
 բ. 1 սյ. 6 տող 11

Տեղակայված
միջին տարեկան ջերմային
հզորության օգտագործման
ժամերի թիվը,
ժամ

Առավելագույն
ծանրաբեռն-
վածությունը

Էլեկտրակայանների տեղակայված և օգտագործվող
հզորության միջև ճեղքվածքի տեխնիկական
պատճառները

էլեկ-
տրական,
կՎտ

ջերմային,
Հկալ/ժամ

Ա

Բ

9

10

11

12

13

14

 

11

 

 

 

 

 

 

 

2. Տվյալներ շահագործման վերաբերյալ
 

Ցուցա-
նիշները

Տողի
համարը

Էլեկտրաէներգիայի
արտադրությունը,
հազ. կՎտ ժամ

Բաց է թողնված
էլեկտրաէներգիա,
հազ. կՎտ ժամ
սյ. 1-(սյ.7+սյ.8)

Ջերմաէներգիայի բացթողումը
արտաքին սպառողներին, Հկալ

Էլեկտրաէներգիայի ծախսումը
սեփական արտադրական կարիքների
համար, հազ. կՎտ ժամ

ընդամենը
(սյ. 4 + սյ. 6)

էլեկտրա-
կայանների

ՀՀ էներ-
գետիկայի
նախարա-
րության
համա-
կարգի
տա-
րած-
քային
կաթ-
սայա-
տների

էլեկտրա-
կայանների

ՀՀ էներ-
գետիկայի
նախարա-
րության
համակարգի
տարածքային
կաթսայա-
տների

ընդա-
մենը

այդ թվում՝
գոլոր-
շիով աշխա-
տած

էլեկտրա-
էներգիայի
արտա-
դրության
համար

ջերմաէներգի-
այի բաց թող-
նման համար

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

նորմատիվ

21

X

X

X

X

X

X

 

 

 

փաստացի

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ցուցա-
նիշները

Տողի հա-
մարը

Պայմանական վառելիքի տեսակարար ծախսը

Էլեկտրաէներգիայի տեսակարար ծախսումը սեփական արտադրական կարիքների համար

 

բաց թողնված ջերմաէներգիայի համար,կգ/Հկալ

բաց թողնված
էլեկտրաէներգիայի
համար,
Հ/կՎտ ժամ


բ.3 սյ.2 տ.32
x1000
բ.2 սյ.2 տ.22ընդհանուրբ.3 սյ.2 տ.33
x1000
բ.2 սյ.3 տ.22էլեկտրակայանների
բ.3 սյ.2 տ.34
x1000
բ.2 սյ.4 տ.22

ՀՀ Էներգետիկայի
նախարարության
համակարգի
տարածքային կաթսայատներիբ.3 սյ.2 տ.32x1000
բ.2 սյ.6 տ.22

Էլեկտրա-
էներգիայի
արտադրության
վրա

 

սյ.7 տող 22x1000
սյ.1 տող 22

ջերմաէներգիայի բաց թողնման համար, կՎտ
ժամ/Հկալ

Էլեկտրակայան-
ների

(սյ.8 : սյ.4)x1000

ՀՀ Էներգետիկայի
նախարարության համակարգի
տարածքային
կաթսայատների
(սյ.9 : սյ.6)x1000

Ա

Բ

10

11

12

13

14

15

16

նորմա-
տիվ

21

 

 

 

 

 

 

 

փաս-
տացի

22

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Էլեկտրաէներգիայի ԵՎ ջերմաէներգիայի բաց թողնման համար պայմանական վառելիքի ծախսը, տ
 

Ծախսված է վառելիք

Տողի հա- մարը

Փաստացի բաց թողնման նորմատիվներով

Փաստացի ընդամենը

այդ թվում`

Տնտեսում (-), գերածախս (+)
(սյուն 1- սյուն 2)

նավթա-
վառելիք

գազ

սինթեզ գազ

ածուխ

վառելիքի այլ տեսակներ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

Ընդամենը (տող 32 + տող 33)

31

 

 

 

 

 

 

 

 

Բաց թողնված էլեկտրաէներգիայի համար

32

 

 

 

 

 

 

 

 

Բաց թողնված ջերմաէներգիայի համար

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ընդամենը (տող 34+տող 35)

33

 

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում՝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

էլեկտրակայանների

34

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀ Էներգետիկայի նախարարության համակարգի
տարածքային կաթսայատների

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Վառելիքի հաշվեկշիռ

 

Վառելիքի
տեսակները

Տողի
համարը

Չափի
միավորը

Վառելիքի
մնացորդը
տարեսկզբին

Վառելիքի
մուտքը
տարվա
ընթացքում

Վառելիքի ծախսը  տարվա ընթացքում

Վառելիքի
մնացորդը
տարեվերջին

Այրված վառելիքի որակը

Ընդամենը

այդ թվում` էլեկտրական
և ջերմային
էներգիայի
թողարկման
համար

այրման
ջերմու-
թյունը,
QHp կկալ/կգ
(կկալ, նմ3)

խոնավու-
թյունը (Wp),%

մոխրայնու-
թյունը
(Ap),


%

բնական

պայմա-
նական

Ա

Բ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Նավթավառելիք

41

տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գազ

42

հազ. մ3

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ածուխ-ընդամենը

43

տ
տ պայմ.
խոնավ.
տ

մ3խտութ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տորֆ-ընդամենը

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Թերթաքարեր-
ընդամենը

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Փայտ

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Վառելիքի այլ տեսակներ

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ընդամենը1)

48

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Վառելիքի ծախսը «ընդամենը» տողի 5 սյունակը պետք է հավասար լինի 3 -րդ բաժնի 31 տողի 2 -րդ սյունակում ցույց տրված վառելիքի ծախսին:

 

Ղեկավար

________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________
(Ստորագրություն)

     
Լրացնող
(գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)

________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________
(Պաշտոն)

 

________________
(Հեռախոսահամար(ներ))

__ ______200__թ.
(լրացման ամսաթիվը)


Էլեկտրոնային փոստ __________@____________