Համարը 
N 32-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2006.01.16/3(212) Հոդ.23
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
25.11.2005
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
25.11.2005
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.01.2006
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
13.10.2016

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՀՀ ԱՐԽԻՎԱՅԻՆ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 3-ԿԱ (ԵՌԱՄՅԱ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 12-Ի ԹԻՎ 163-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
30 դեկտեմբերի 2005 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60305502

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

25 նոյեմբերի 2005 թ.
ք. Երևան

N 32-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

«ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԽԻՎԱՅԻՆ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 3-ԿԱ (ԵՌԱՄՅԱ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 12-Ի ԹԻՎ 163-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հոդված 10-ի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հաստատել «Կազմակերպություններում Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի փաստաթղթերի պահպանության կազմակերպման մասին» Ձև թիվ 3-կա (եռամյա) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելվածի:

Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 12-ի ««Ամփոփ հաշվետվություն Հայաստանի ազգային արխիվային ֆոնդի փաստաթղթերի գերատեսչական պահպանության կազմակերպման մասին» ձև թիվ 3-գա պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 163-Ն որոշումը:

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված

 


Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
25 նոյեմբերի 2005 թ.
թիվ 32-Ն որոշմամբ

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

«ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԽԻՎԱՅԻՆ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 3-ԿԱ (ԵՌԱՄՅԱ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Հրահանգը սահմանում է «Կազմակերպություններում Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի փաստաթղթերի պահպանության կազմակերպման մասին» ձև թիվ 3- կա (եռամյա) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության լրացման կարգը։

2. Հաշվետվությունը ներկայացնում է ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության «Հայաստանի ազգային արխիվ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը, որն այդ մասին իրազեկվում է Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թվականի հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա հունվարի 25-ը:

4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:
 

2. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Բաժին 1. Ընդհանուր տեղեկություններ ազգային արխիվին փաստաթղթեր հանձնող կազմակերպությունների մասին

 

5. Սյունակ 1-ում արտացոլվում է ազգային արխիվին փաստաթղթեր հանձնող պետական (պետական կառավարման մարմիններ, դատական-դատախազական մարմիններ, գիտության, մշակույթի, կրթության հիմնարկներ և այլն) (տող 101) և ոչ պետական (կուսակցություններ, հասարակական, կրոնական կազմակերպություններ, սեփականաշնորհված կազմակերպություններ և այլն) (տող 102) կազմակերպությունների քանակներն ըստ փաստաթղթերի տեսակների` գործավարական (կազմակերպության գործունեության վերաբերյալ ստեղծված փաստաթղթեր` կազմ-հրահանգչական, վիճակագրական, հաշվապահական և այլն) (սյունակ 2), գիտատեխնիկական (գիտահետազոտական, փորձարարակոնստրուկտորական, տեխնոլոգիական և այլն) (սյունակ 3), կինո (սյունակ 4), ֆոտո (սյունակ 5) և ֆոնո (սյունակ 6):

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_17995

 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ներկայացվում է համաձայն՝ «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի», Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի, Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002թ. մայիսի 10-ի «Վարչական (տեղեկատվական) ռեգիստրների վարման և դրանցից տեղեկատվության ստացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 109 որոշմամբ հաստատված կարգի
Ներկայացվում է Ներկայացնում է

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`

Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն

Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության «Հայաստանի ազգային արխիվ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը

մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա հունվարի 25-ը

Ով է ներկայացնում ____________________________________

(անվանումը)


Գտնվելու վայրը ______________________________________

_____________________________________   
I   I   I   I   I   I   I
(փոստային դասիչ)


Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը  I  I  I  I  I  I  I  I  I

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը            I  I  I  I  I  I  I  I  I

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

ՁԵՎ ԹԻՎ
3-ԿԱ

(եռամյա)

«Հաստատված է»
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական
խորհրդի
25 նոյեմբերի 2005 թ.
թիվ 32-Ն որոշմամբ 

Չլրացնել             Ներմուծեք նկարագրությունը_17998

ՏԳՏԴ  I   I   I   I   I   I

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով:

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԽԻՎԱՅԻՆ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒԻ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
200… թ. համար

Բաժին 1.  Ընդհանուր տեղեկություններ ազգային արխիվին փաստաթղթեր հանձնող կազմակերպությունների մասին

Տողի
համարը

 

Ընդամենը, միավոր

այդ թվում՝ ըստ փաստաթղթերի տեսակների

գործավա-
րական

գիտատեխ-
նիկական

կինո

ֆոտո

ֆոնո

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

101

Ազգային արխիվին փաստաթղթեր հանձնող կազմակերպություններ

պետական

           

102

ոչ պետական

           

Բաժին  2.  Արխիվային գործունեության հիմնական ցուցանիշներ

Տողի համա-րը

Արխիվները համալրող փաստաթղթերի տեսակները

Հաշվառված արխիվների  քանակը,
ընդամենը, միավոր

այդ թվում՝ ունեն

Մշտական պահպանության գործեր, գործ, պ.մ.

արխիվա-պահոցների քանակը,
միավոր

հաստիքային աշխատող,
մարդ

ընդա-մենը

ծայ-րային տարե-թվեր

որից` ազգային արխիվի մեթոդա-փորձագիտական հանձնաժողովի կողմից հաստատված և համաձայնեցված  

կազմակեր-պության արխիվում պահպա-նության սահմանված ժամկետներից ավել պահվող 
գործերի քանակը

ընդա-մենը

նրանցից` կանայք

ընդամենը

ծայրային տարեթվեր

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

201

Գործավա-րական 

պետական

                 

202

ոչ պետական

                 

203

Գիտատեխ-նիկական  

պետական

                 

204

ոչ պետական

                 

205

Կինո

պետական

                 

206

ոչ պետական

                 

207

Ֆոտո

պետական

                 

208

ոչ պետական

                 

209

Ֆոնո

պետական

                 

210

ոչ պետական

                 

211

Էլեկտրոնա-յին

պետական

                 

212

ոչ պետական

                 

213

Անձնակազ-մին վերա-բերող

պետական

X

X

X

X

       

X

214

ոչ պետական

X

X

X

X

       

X

Բաժին  3. Տեղեկություններ Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի ավանդատվական պահպանությունն իրականացնող կազմակերպությունների մասին

Կազմակերպությունների
քանակը, միավոր

Արխիվապահոցներ (շինություններ, սենյակներ
փաստաթղթերի պահպանության համար), միավոր

Հաստիքային աշխատողներ,
մարդ

ընդամենը

նրանցից` կանայք

1

2

3

4

       

Բաժին  4. Տեղեկություններ Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի ավանդատվական պահպանության ենթակա փաստաթղթերի մասին

Տողի
համարը

Արխիվները համալրող
փաստաթղթերի տեսակները

Գործերի (փաստաթղթերի) քանակը

ընդամենը,
գործ

ծայրային
տարեթվերը

  որից` ցուցակագրված գործեր

ընդամենը

ծայրային տարեթվեր

Ա

Բ

1

2

3

4

401

Գործավարական 

       

402

Գիտատեխնիկական

       

Ղեկավար

_______________
(Ազգանուն, անուն)

_______________
(Ստորագրություն)

Լրացնող
(գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)

_______________
(Ազգանուն, անուն)
_______________
(Հեռախոսահամար(ներ)

_______________
(Ստորագրություն, պաշտոն)
__ _______ 200_թ.
(լրացման ամսաթիվը)

Էլեկտրոնային փոստ _________________@______________