Համարը 
N 879-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2005.07.20/46(418) Հոդ.883
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
30.12.2004
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
17.06.2005
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
06.07.2005
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
30.07.2005
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԶՈՒՏ ԵԿԱՄՏԻ ՈՒ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ (ԳՆԵՐԻ) 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՉԱՓԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
6 հուլիսի 2005 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

30 դեկտեմբերի 2004 թվականի N 879-Ն

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԶՈՒՏ ԵԿԱՄՏԻ ՈՒ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ (ԳՆԵՐԻ) 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՉԱՓԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ


Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի 2-րդ մասի երկրորդ պարբերությանը և «Հողի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հողի հարկի հաշվարկման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության համայնքների վարչական սահմաններում ու վարչական սահմաններից դուրս գտնվող գյուղատնտեսական և բնակավայրերի հողերի 2005 թվականի կադաստրային զուտ եկամտի և կադաստրային արժեքների չափեր սահմանել`

ա) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1994 թվականի սեպտեմբերի 28-ի «Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի (քաղաքների, քաղաքատիպ ավանների, գյուղերի) հողերի կադաստրային զուտ եկամտի և հողի կադաստրային արժեքի ժամանակավոր չափերի հաստատման մասին» N 462 որոշմամբ 1997 թվականի համար հաստատված բնակավայրերի հողերի կադաստրային զուտ եկամտի ու կադաստրային արժեքների (գների) չափերով.

բ) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1997 թվականի հուլիսի 3-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական նշանակության և անօգտագործելի հողերի պետական հողային կադաստրի տվյալները հաստատելու մասին» N 237 որոշմամբ, ըստ գյուղական համայնքների և գնահատման շրջանների հաստատված տվյալների՝ տնամերձ և գյուղատնտեսական նշանակության հողերի զուտ եկամտի չափերով.

գ) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետության համայնքների վարչական սահմաններում և վարչական սահմաններից դուրս (մարզերի համար) գտնվող հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար հատկացված և անօգտագործելի հողերի կադաստրային գնահատման կարգը հաստատելու մասին» N 1101-Ն որոշմամբ հաստատված կարգով հաշվարկված հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար հատկացված և անօգտագործելի հողերի կադաստրային արժեքների (գների) չափերով:

2. Սահմանել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքային և գյուղական համայնքների վարչական սահմաններում և վարչական սահմաններից դուրս գտնվող` պետության կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող բնակավայրերի հողերը, ինչպես նաև հողային ֆոնդի այլ նպատակային նշանակության հողերը` բացառությամբ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի, օտարելու (ուղղակի կամ աճուրդով վաճառելու), վարձակալության իրավունքով տրամադրելու կամ այլ դեպքերում, այդ հողերի կադաստրային արժեքների (գների) 2005 թվականի չափերը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի հողերի կադաստրային գնահատման կարգը, տարածագնահատման (գտնվելու վայրի) գոտիականության գործակիցները և սահմանները հաստատելու մասին» N 1746-Ն որոշմամբ հաշվարկված բնակավայրերի հողերի գների չափերով` բացառությամբ սույն որոշման 4-րդ կետում նշված օբյեկտների ուղղակի վաճառքի դեպքերում:

3. Կասեցնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի հողերի կադաստրային գնահատման կարգը, տարածագնահատման (գտնվելու վայրի) գոտիականության գործակիցները և սահմանները հաստատելու մասին» N1746-Ն որոշման 2-րդ կետի «դ» ենթակետի գործողությունը` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից` 6-ամսյա ժամկետով:

4. (կետն ուժը կորցրել է 16.02.06 N 168-Ն)

5. Սահմանել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքային և գյուղական համայնքների վարչական սահմաններում և վարչական սահմաններից դուրս գտնվող` պետության կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության հողերն օտարելու (ուղղակի կամ աճուրդով վաճառելու), վարձակալության իրավունքով տրամադրելու կամ այլ դեպքերում, դրանց կադաստրային արժեքների (գների) 2005 թվականի չափերը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1997 թվականի հուլիսի 3-ի «Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսական նշանակության և անօգտագործելի հողերի պետական հողային կադաստրի տվյալները հաստատելու մասին» N 237 որոշմամբ հաստատված գյուղատնտեսական նշանակության հողերի կադաստրային արժեքների (զուտ եկամուտ x 25) չափերով, իսկ վարձակալության իրավունքով տրամադրելու դեպքում` դրանց նվազագույն վարձավճարի 2005 թվականի չափերը՝ նույն որոշմամբ հաստատված գյուղատնտեսական նշանակության հողերի զուտ եկամտի 15 տոկոսի չափով:

6. Սահմանել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքային և գյուղական համայնքների վարչական սահմաններում և վարչական սահմաններից դուրս գտնվող` պետության կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող, 1997 թվականի հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման մասին հաշվետվությամբ (հողային հաշվեկշռով) հաստատված անօգտագործելի հողերն օտարելու (ուղղակի կամ աճուրդով վաճառելու), վարձակալության իրավունքով տրամադրելու կամ այլ դեպքերում, դրանց կադաստրային արժեքների (գների) 2005 թվականի չափերը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետության համայնքների վարչական սահմաններում և վարչական սահմաններից դուրս (մարզերի համար) գտնվող հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար հատկացված և անօգտագործելի հողերի կադաստրային գնահատման կարգը հաստատելու մասին» N 1101-Ն որոշմամբ հաստատված կարգով հաշվարկված անօգտագործելի հողերի կադաստրային արժեքների (գների) չափերով:

7. Սահմանել, որ սույն որոշման 4-րդ կետում նշված NN 1, 2 և 3 հավելվածներով սահմանված կադաստրային գները և տարածագնահատման գոտիների նկարագիրը, ինչպես նաև սույն որոշման 3-րդ կետում նշված կասեցումը գործում են սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից` 6-ամսյա ժամկետով:

8. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության 
         վարչապետ

Ա. Մարգարյան


2005 թ. հունիսի 17
        Երևան

 

 

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2004 թվականի 
դեկտեմբերի 30-ի N 879-Ն որոշման


ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՎԱԾ ԿԱՄ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ՍԵՓԱԿԱՆԱՇՆՈՐՀՎԱԾ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ
ՀՈՂԵՐԻ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԳՆԵՐԸ

 

Տարածագնահատման գոտիներ 

Կադաստրային գներ (դրամ/քմ)

1

 2585

2

1982

3

1465

4

 862

5

345


 

Երևան քաղաքի տարածագնահատման գոտիների նկարագիրը

I. Առաջին գոտու տարածքը սահմանվում է

 

1. Մաշտոցի պողոտայով՝ սկսած Իսակովի փողոցի հետ հատումից, Պարոնյան փողոցով, Լեոյի փողոցով, Մարշալ Բաղրամյան պողոտայով, Սարյան փողոցով, Իսահակյան փողոցով, Մաշտոցի պողոտայով մինչև վերջ, այնուհետև Կորյունի փողոցով, Աբովյան փողոցով մինչև վերջ՝ ներառյալ Աբովյանի պուրակը, այնուհետև Կորյունի փողոցով,  Նալբանդյան փողոցով, Խանջյան փողոցով, Ագաթանգեղոսի փողոցով /26 կոմիսարների/ փողոցով, Գրիգոր Լուսավորչի /Կարմիր բանակի/ փողոցով, Մաշտոցի պողոտայով, այդ թվում՝

1.1. Հանրապետության հրապարակ,

1.2. Շահումյանի անվան հրապարակ,

1.3. «Օղակաձև զբոսայգու» հատված՝ սկսած Մաշտոցի պողոտայից մինչև Նալբանդյան փողոց,

1.4. Մաշտոցի պողոտան ամբողջությամբ,

1.5. Տերյանի փողոցի հատված՝ սկսած Արամի /Սպանդարյան/ փողոցի հետ հատումից, մինչև Կորյունի /Կիրովի/ փողոցի հետ հատումը,

1.6. Զաքիյան փողոցն ամբողջությամբ,

1.7. Աբովյան փողոցի հատված՝ սկսած Հանրապետության հրապարակից, մինչև Կորյունի /Կիրովի/ փողոցի հատումը,

1.8. Կորյունի /Կիրովի/ փողոցն ամբողջությամբ,

1.9. Մոսկովյան փողոցն ամբողջությամբ,

1.10. Իսահակյան փողոցն ամբողջությամբ,

1.11. Թումանյան փողոցն ամբողջությամբ,

1.12. Վռամշապուհ Արքայի /Ամիրյան/ փողոցն ամբողջությամբ,

1.13. Նալբանդյան փողոցն ամբողջությամբ,

1.14. Խորենացու /Մարքսի/ փողոցի հատված՝ սկսած Մաշտոցի պողոտայի հետ հատումից, մինչև Ագաթանգեղոսի /26 կոմիսարների/ փողոցի հետ հատումը,

1.15. Տիգրան Մեծի /Հոկտեմբերյան/ պողոտայի հատված՝ սկսած Հանրապետության հրապարակից մինչև Ագաթանգեղոսի /26 կոմիսարների/ և Խանջյան փողոցների հետ հատումը,

1.16. Խորհրդարանի /Շահումյան/ փողոցի հատված` սկսած Հանրապետության հրապարակից մինչև Շահումյանի անվան հրապարակ,

1.17. Մարշալ Բաղրամյանի պողոտայի հատված՝ սկսած Մոսկովյան և Սարյան փողոցների հետ հատումից մինչև Իսահակյան փողոցի հետ հատումը՝ մի կողմից, և գրողների Միության շենքը՝ մյուս կողմից,

1.18. Սայաթ-Նովա պողոտայի հատված՝ սկսած Մոսկովյան, Սարյան փողոցների և Մարշալ Բաղրամյան պողոտայի հետ հատումից, մինչև Խանջյան փողոցի հետ հատումը,

1.19. Ագաթանգեղոսի /26 կոմիսարների/ փողոցն ամբողջությամբ,

1.20. Խանջյան փողոցն ամբողջությամբ,

1.21. Լեոյի փողոցն ամբողջությամբ,

1.22. Գրիգոր Լուսավորչի /Կարմիր բանակի/ փողոցն ամբողջությամբ,

1.23. Պարոնյան փողոցի հատված` սկսած Մաշտոցի պողոտայի հետ հատումից մինչև Լեոյի փողոցի հետ հատումը,

1.24. Տերյան փողոցի հատված` սկսած Կորյունի /Կիրովի/ փողոցի հետ հատումից մինչև վերջ,

1.25. Աբովյան փողոցի հատված` սկսած Կորյունի /Կիրովի/ փողոցի հետ հատումից մինչև վերջ` ներառյալ Աբովյանի պուրակը,

1.26. Սարյան փողոցն ամբողջությամբ:

II. Երկրորդ գոտու տարածքը սահմանվում է

 

2. Երկրորդ գոտու ներքին սահմանները համընկնում են առաջին գոտու տարածքը սահմանագծող փողոցների հետ, իսկ արտաքին սահմաններն անցնում են հետևյալ փողոցներով`

 Իսակովի փողոցով, Հրազդան գետով մինչև Կիևյան կամրջի տակ, այնուհետև Կիևյան կամրջով, Կիևյան փողոցով, «Բարեկամության» մետրոյի կայարանամերձ հրապարակով, Սիամանթոյի /Կասյան/ փողոցով, Կոմիտասի պողոտայով, Ազատության պողոտայով, Սարալանջի /Կոմերիտական խճ./ փողոցով, շրջանցելով Աբովյան պուրակը, այնուհետև Հերացու փողոցով, Չարենցի փողոցով, Նար-Դոսի փողոցով, Խորենացու /Մարքսի/ փողոցով, Քրիստափորի /Գորկու/ փողոցով, Արշակունյաց /Օրջոնիկիձեի/ պողոտայով:

Երկրորդ գոտի են համարվում

2.1. «Սասունցի Դավիթ» կայարանամերձ հրապարակի տարածքը,

2.2. «Գարեգին Նժդեհի» հրապարակի տարածքը,

2.3. «Բարեկամություն» մետրոյի կայարանամերձ հրապարակի տարածքը,

2.4. «Բարեկամություն» զբոսայգու տարածքը,

2.5. Արշակունյաց /Օրջոնիկիձեի/ պողոտայի հատված` սկսած Գրիգոր Լուսավորչի /Կարմիր բանակի/ և Ագաթանգեղոսի /26 կոմիսարների/ փողոցների հետ հատումից, մինչև Քրիստափորի /Գորկու/ փողոցի հետ հատումը,

2.6. Քրիստափորի /Գորկու/ փողոցի հատված` սկսած Արշակունյաց /Օրջոնիկիձեի/ պողոտայի հետ հատումից, մինչև Խորենացու /Մարքսի/ փողոցի հետ հատումը,

2.7. Տիգրան Մեծի /Հոկտեմբերյան/ պողոտայի հատված` սկսած Ագաթանգեղոսի /26 կոմիսարների/ և Խանջյան փողոցների հատումից, մինչև Քրիստափորի /Գորկու/ փողոցի հետ հատումը,

2.8. Խորենացու /Մարքսի/ փողոցի հատված` սկսած Ագաթանգեղոսի /26 կոմիսարների/ փողոցի հետ հատումը, մինչև Քրիստափորի /Գորկու/ փողոցի հետ հատումը,

2.9. Նար-Դոսի փողոցն ամբողջությամբ,

2.10. Վարդանանց /Կնունյաց/ փողոցի հատված` սկսած Խանջյան փողոցի հետ հատումից, մինչև Նար-Դոսի փողոցի հետ հատումը,

2.11. «Օղակաձև զբոսայգու» տարածքում` բացառությամբ 1.3 կետում նշված հատվածից,

2.12. Չարենցի փողոցն ամբողջությամբ,

2.13. Ալեք Մանուկյան /Մռավյան/ փողոցն ամբողջությամբ,

2.14. Ազատության պողոտայի հատված` սկսած Սարալանջի /Կոմերիտական խճ./ փողոցի հետ հատումից, մինչև Կոմիտասի պողոտայի և Դավիթ Անհաղթի փողոցների հետ հատումը /ներառյալ սույն խաչմերուկը/,

2.15. Կոմիտասի պողոտան ամբողջությամբ,

2.16. Սիամանթոյի /Կասյան/ փողոցն ամբողջությամբ,

2.17. Մարշալ Բաղրամյան պողոտայի հատված` սկսած Իսահակյան փողոցի հետ հատումից և գրողների Միության շենքը, մյուս կողմից մինչև «Բարեկամություն» մետրոյի կայարանամերձ հրապարակ,

2.18. Կիևյան փողոցն ամբողջությամբ,

2.19. Պռոշյան փողոցն ամբողջությամբ,

2.20. Պարոնյան փողոցի հատված` սկսած Լեոյի փողոցի հետ հատումից, մինչև Պռոշյան փողոցի հետ հատումը,

2.21. Հր. Քոչար փողոցի հատված` սկսած «Բարեկամություն» մետրոյի կայարանամերձ հրապարակից մինչև Վ. Փափազյան փողոցի հետ հատումը,

2.22. «Նորք» թաղամասը,

2.23. Գրիգոր Լուսավորչի և Ծովակալ Իսակովի փողոցների հատման կետից, Գրիգոր Լուսավորչի փողոցով, Արշակունյաց պողոտայով, Արշակունյաց 1-ին փակուղով, Արտաշատի ջրանցքով, Ծովակալ Իսակովի փողոցով պարփակված տարածքը:

(2-րդ կետը լրաց., փոփ. 13.10.05 N 1809-Ն)

III. Երրորդ գոտու տարածքը սահմանվում է

3. Տիգրան Մեծի /Հոկտեմբերյան/ պողոտայով` սկսած Քրիստափորի /Գորկու/ փողոցի հետ հատումից, Ռոստովյան փողոցով, Դավիթ Բեկի /Խորենացու/ փողոցով, Սովետաշենի փողոցով, Խորենացու /Մարքսի/ փողոցով, Քրիստափորի /Գորկու/ փողոցով, Տիգրան Մեծի /Հոկտեմբերյան/ պողոտայով սահմանված տարածքը,

3.1. Արշակունյաց /Օրջոնիկիձեի/ պողոտայի հատված` սկսած Գրիգոր Լուսավորչի /Կարմիր բանակի/ և Ագաթանգեղոսի /26 կոմիսարների/ փողոցների հետ հատումից, Բագրատունյաց /Թամանցիների/ պողոտայով, ծովակալ Իսակովի պողոտայով, Էջմիածնի հին խճուղով, Իսակովի փողոցով, Գրիգոր Լուսավորչի /Կարմիր բանակի/ փողոցով, Արշակունյաց /Օրջոնիկիձեի/ պողոտայով սահմանված տարածքը, բացառությամբ 2.23-րդ կետում նշված տարածքի,

3.2. Ազատության պողոտայով` սկսած Բաբայան փողոցի հետ հատումից, Զ. Քանաքեռցու /Կամոյի/ փողոցով, գերեզմանատան մոտով, երկաթուղիով, Ռուբինյաց /Դեկաբրիստների/ փողոցով, Դավիթ Անհաղթի փողոցով, Կարապետ Ուլնեցու /Ջափարիձեի/ փողոցով, Բաբայան փողոցով, Ազատության պողոտայով սահմանագծված տարածքը,

3.3. Աջափնյակ թաղամասը (մասամբ)` սահմանագծված հետևյալ փողոցներով` Լենինգրադյան փողոցով, Հալաբյան փողոցով, Մարգարյան փողոցով, Բաշինջաղյան փողոցով, Մազմանյան փողոցով, Շիրազի փողոցով, Լենինականի փողոցով, Լենինգրադյան փողոցով, ինչպես նաև թաղամասին հարող Թումանյանի անվան զբոսայգին և ֆիզիկայի ինստիտուտի տարածքը` ներառյալ բնակելի շենքերը,

3.4. Նորքի 1, 2, 3, 4 զանգվածները,

Երրորդ գոտի են համարվում նաև՝

3.5. «Հաղթանակ» զբոսայգու տարածքը,

3.6. Մյասնիկյան պողոտան ամբողջությամբ,

3.7. Գայի պողոտայի հատվածը՝ սկսած Ավան-Զեյթուն-Նորքի զանգված ճյուղավորման կամրջից մինչև Սաֆարյան փողոցի հետ հատումը,

3.8. Աճառյան փողոցի հատված, սկզբից մինչև Բաբաջանյան փողոցի հետ հատումը,

3.9.Տիգրան Մեծի /Հոկտեմբերյան/ պողոտայի հատված՝ սկսած Քրիստափորի /Գորկու/ փողոցի հետ հատումից մինչև վերջ,

3.10. Արցախի /Բաքվի/ փողոցի հատված՝ սկսած Սասունցի Դավիթ կայարանամերձ հրապարակից մինչև Էրեբունու փողոցի հետ հատումը,

3.11. Քրիստոփորի /Գորկու/ փողոցի հատված՝ սկսած Մ. Խորենացու /Մարքսի/ փողոցի հետ հատումից մինչև վերջ,

3.12. Գարեգին Նժդեհի /Կալինինի/ փողոցի հատված՝ սկսած Գարեգին Նժդեհի /Սպանդարյան/ հրապարակից մինչև վերջ,

3.13. Բագրատունյաց պողոտան  ամբողջությամբ /նախկին Թամանցիների փողոցի հատված՝ սկսած Շահումյանի կամրջից մինչև երկաթգիծ/,

3.14. Արշակունյաց /Օրջոնիկիձեի/ պողոտայի հատված՝ սկսած Քրիստափորի /Գորկու/ փողոցի հետ հատումից, մինչև Ն. Շենգավիթի 12-րդ փողոցի հետ հատումը,

3.15. Ծովակալ Իսակովի պողոտայի հատված՝ սկսած «Հաղթանակ» կամրջից մինչև Շահումյան կամուրջը,

3.16. Սեբաստիայի փողոցն ամբողջությամբ,

3.17. Գևորգ Չաուշի փողոցն ամբողջությամբ,

3.18. Էրեբունի փողոցի հատված՝ սկսած Արցախի /Բաքվի/ փողոցի հետ հատումից մինչև Նոր-Արեշի 22-րդ փողոցի հետ հատումը,

3.19. Խորենացու(Մարքսի) փողոցի հատված` սկսած Քրիստափորի (Գորկու) փողոցի հետ հատումից մինչև վերջ,

3.20. Ռոստովյան և Սասունցի Դավթի (Մայակովսկու) փողոցներն ամբողջությամբ,

3.21.Դավիթ Անհաղթի փողոցն ամբողջությամբ,

3.22. Սևակի փողոցի հատված՝ սկսած Դրոյի /Փարիզյան Կոմունայի/ փողոցի հետ հատումից մինչև Ռուբինյանց /Դեկաբրիստների/ փողոցի հետ հատումը,

3.23. Բաբայան փողոցի հատված՝ սկսած Ազատության պողոտայի հետ հատումից մինչև վերջ,

3.24. Ազատության պողոտայի հատված՝ սկսած Դավիթ Անհաղթի փողոցի հետ հատումից մինչև վերջ /մինչև Թբիլիսյան խճ./

3.25. Լենինգրադյան փողոցն ամբողջությամբ,

3.26. Մարգարյան  փողոցն ամբողջությամբ,

3.27. Հալաբյան փողոցի հատված, սկսած Լենինգրադյան փողոցի հետ հատումից, մինչև Մարգարայն փողոցի հետ հատումը,

3.28. Շիրազի և Լենինականի փողոցներն ամբողջությամբ /սկսած Սեբաստիայի փողոցի հետ հատումից, մինչև Գևորգ Չաուշի փողոցի հետ հատումը/,

3.29. Դավիթ Բեկի /Խորենացու/ փողոցն ամբողջությամբ,

3.30. Սովետաշենի փողոցի հատված՝ սկսած Սասունցի Դավթի /Մայակովսկու/ և Խորենացու /Մարքսի/ փողոցի հետ հատումից, մինչև Դավիթ Բեկի /Խորենացու/ փողոցի հետ հատումը,

3.31. Էջմիածնի խճուղին ամբողջությամբ,

3.32. Զ. Քանաքեռցու /Կամոյի/ փողոցը,

3.33. Ռուբինյանց /Դեկաբրիստների/ փողոցն ամբողջությամբ,

3.34. Կարապետ Ուլնեցու /Ջափարիձե/ փողոցն ամբողջությամբ,

3.35. Բաշինջաղյան փողոցը,

3.36. Ռոստոմի (Խմելնիցկու) փողոցի հատված, սկսած Նար-Դոսի փողոցի հետ հատումից մինչև վերջ,

3.37. «Նորագյուղ» թաղամասը,

3.38. «Նոր Կիլիկիա» թաղամասը,

3.39. Թբիլիսյան խճուղին ամբողջությամբ,

3.40. «Նորք-Մարաշ» թաղամասը,

3.41. Բարբյուսի, Քեռու (Շչորսի), Ս. Մալխասյանց (Պրավդայի), Մամիկոնյանց (Ֆուրմանովի), Գրիբոյեդովի, Ադոնցի (Գվարդիականների) փողոցներով, Ազատության, Կոմիտասի պողոտաներով, Կասյան, Կիևյան, Բարբյուսի փողոցներով սահմանագծված տարածքները:

(3-րդ կետը լրաց., փոփ., խմբ. 13.10.05 N 1809-Ն)

IV. Չորրորդ գոտու տարածքը սահմանվում է

4. Չորրորդ գոտու համար սահմանվում են այն տարածքները, որոնք գտնվում են հետևյալ հրապարակների, պողոտաների և փողոցների, վերջիններիս հատվածների վրա՝

4.1. Կոմիտասի անվան զբոսայգու տարածքում,

4.2. Րաֆֆու փողոցի հատված՝ սկսած Սեբաստիայի փողոցի հետ հատումից, մինչև Մխիթար Գոշի փողոցի հատումը,

4.3. Հալաբյան փողոցի հատված՝ սկսած Մարգարյան փողոցի հետ հատումից մինչև վերջ,

4.4. Աշտարակի խճուղին ամբողջությամբ,

4.5. Իսակովի պողոտայի հատված՝ սկսած Շահումյանի կամրջից մինչև վերջ,

4.6. Շիրազի փողոցի ձախակողմյան տարածքի 120 մ լայնությամբ շերտը Ջանիբեկյան փողոցի հետ հատումից մինչև Գևորգ Չաուշի փողոցի հետ հատումը,

4.7. Աճառյան փողոցի հատված՝ սկսած Բաբաջանյան փողոցի հետ հատումից մինչև վերջ,

4.8. Գայի պողոտայի հատված՝ սկսած Սաֆարյան փողոցի հետ հատումից մինչև Դրոյի հրապարակ,

4.9. Էրեբունի փողոցի հատված՝ սկսած Նոր-Արեշ 22-րդ փողոցի հետ հատումից մինչև վերջ,

4.10. Թամանցիների փողոց՝ սկսած երկաթգծից մինչև վերջ,

4.11. Ծերեթելու փողոցի հատված՝ սկսած Արագածի և Թամանցիների փողոցների հատումից, մինչև Շիրակի փողոցի հետ հատումը,

4.12. «Ծիծեռնակաբերդ» այգին՝ ներառյալ Մարզահամերգային համալիրը և նրանց հարակից Հրազդանի կիրճի տարածքը,

4.13. «Սարի թաղ» թաղամասում,

4.14. «Նոր Արաբկիր» թաղամասում,

4.15. Քանաքեռ թաղամասում,

4.16. Ավան-Առինջ թաղամասում,

4.17. Նորքի 5 և 6-րդ զանգվածներում,

4.18. Նոր Արեշ թաղամասում,

4.19. Նոր Մալաթիա թաղամասում,

4.20. 11-րդ և 15-րդ թաղամասում,

4.21. «Արարատյան» զանգվածում:

(4-րդ կետը խմբ., փոփ., լրաց.13.10.05 N 1809-Ն)

V. Հինգերորդ գոտու տարածքը սահմանվում է

5. Հինգերորդ գոտու համար սահմանվում են այն տարածքները, որոնք գտնվում են հետևյալ փողոցների և տարածքների վրա՝

5.1. «Վարդավառ» /կոմերիտական/ զբոսայգու տարածքում,

5.2. «Էրեբունի» օդանավակայանի տարածքում,

5.3. Շիրազի փողոցի ձախակողմյան տարածքի 120 մ լայնությամբ շերտից դեպի Սիլիկյան թաղամաս ընկած տարածքը,

5.4. Աճառյան փողոցի հատվածը, Ծարավ Աղբյուրի փողոցի հետ հատումից մինչև վերջ, Աճառյան և Ծարավ Աղբյուրի փողոցներով պարփակված տարածքը,

5.5. Գյուլիքեխվյան և Թևոսյան փողոցների միջև ընկած տարածքը («Ջրվեժ» արդյունաբերական հանգույցի հատվածներից մեկը),

5.6. Արին-Բերդի և Թեյշեբայինի փողոցների միջև ընկած տարածքը

5.7. Վերին Չարբախ թաղամասում,

5.8. 16-րդ թաղամասում,

5.9.  (կետը հանվել է 13.10.05 N 1809-Ն)

5.10. Հարավ-Արևմտյան թաղամասում,

5.11. (կետը հանվել է 13.10.05 N 1809-Ն)

5.12. (կետը հանվել է 13.10.05 N 1809-Ն)

5.13. (կետը հանվել է 13.10.05 N 1809-Ն)

5.14. (կետը հանվել է 13.10.05 N 1809-Ն)

5.15. (կետը հանվել է 13.10.05 N 1809-Ն)

5.16. Նորքի 7, 8 և 9-րդ զանգվածներում,

5.17. Դավթաշեն զանգվածում,

5.18. Սիլիկյան /Սպանդարյան/ թաղամասում,

5.19. Հաղթանակ թաղամասում,

5.20. Ներքին Չարբախ թաղամասում,

5.21. Կարմիր Բլուր թաղամասում,

5.22. Նորագավիթ թաղամասում,

5.23. Վերին Ջրաշեն թաղամասում,

5.24. Վարդաշեն թաղամասում,

5.25. Ավան թաղամասում,

5.26. Սովետաշեն թաղամասում,

5.27. Ջրվեժ թաղամասում:

(5-րդ կետը խմբ., փոփ. 13.10.05 N 1809-Ն)

(հավելվածը խմբ., փոփ., լրաց.13.10.05 N 1809-Ն)


Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան


Հավելված N 2
ՀՀ  կառավարության  2004 թվականի 
դեկտեմբերի 30-ի N 879-Ն որոշման


ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՎԱԾ ԿԱՄ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ՍԵՓԱԿԱՆԱՇՆՈՐՀՎԱԾ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ՀՈՂԵՐԻ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԳՆԵՐԸ

NN ը/կ

Քաղաքային համայնքներ

Կադաստրային գինը
(դրամ/քմ)

 

 

NN
ը/կ

Քաղաքային համայնքներ

Կադաստրային գինը
(դրամ/քմ)

1.

քաղ. Վաղարշապատ

625

 

25.

քաղ. Իջևան

187

2.

քաղ. Աշտարակ

562

 

26.

քաղ. Գավառ

125

3.

քաղ. Աբովյան

562

 

27.

քաղ. Վարդենիս

125

4.

քաղ. Եղվարդ

562

 

28.

քաղ. Մարտունի

125

5.

քաղ. Մասիս

500

 

29.

քաղ. Ճամբարակ

125

6.

քաղ. Բյուրեղավան

500

 

30.

քաղ. Թալին

125

7.

քաղ. Նոր Հաճն

500

 

31.

քաղ. Տաշիր

125

8.

քաղ. Գյումրի

500

 

32.

քաղ. Սիսիան

125

9.

քաղ. Վանաձոր

437

 

33.

քաղ. Մեղրի

125

10.

քաղ. Դիլիջան

437

 

34.

քաղ. Բերդ

125

11.

քաղ. Ջերմուկ

375

 

35.

քաղ. Նոյեմբերյան

125

12.

քաղ. Արտաշատ

312

 

36.

քաղ. Վայք

125

13.

քաղ. Արմավիր

312

 

37.

քաղ. Եղեգնաձոր

125

14.

քաղ. Հրազդան

312

 

38.

քաղ. Մարալիկ

125

15.

քաղ. Ծաղկաձոր

312

 

39.

քաղ. Թումանյան

76

16.

քաղ. Ապարան

250

 

40.

քաղ. Ախթալա

68

17.

քաղ. Արարատ

250

 

41.

քաղ. Շամլուղ

68

18.

քաղ. Վեդի

250

 

42.

քաղ. Սպիտակ

62

19.

քաղ. Չարենցավան

250

 

43.

քաղ. Արթիկ

62

20.

քաղ. Սևան

187

 

44.

քաղ. Դաստակերտ

48

21.

քաղ. Ալավերդի

187

 

45.

քաղ. Ագարակ

26

22.

քաղ. Ստեփանավան

187

 

46.

քաղ. Մեծամոր

25

23.

քաղ. Գորիս

187

 

47.

քաղ. Քաջարան

12

24.

քաղ. Կապան

187

 

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան

 

 

Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2004 թվականի 
դեկտեմբերի 30-ի N 879-Ն որոշման

 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶՈՒՄ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՎԱԾ ԿԱՄ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ՍԵՓԱԿԱՆԱՇՆՈՐՀՎԱԾ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ՀՈՂԵՐԻ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԳՆԵՐԸ

N

Գյուղական համայնքներ

Կադաստրային գները (դրամ/քմ)

 

N

Գյուղական համայնքներ

Կադաստրային գները (դրամ/քմ)

 

1.

Ափնագյուղ

53

 

40.

Կարբի

25

2.

Արա

53

 

41.

Կոշ

25

3.

Արագած (Ապար. շրջ.)

53

 

42.

Ղազարավան

25

4.

Թթուջուր

53

 

43.

Փարպի

25

5.

Ջրամբար

53

 

44.

Շամիրամ

25

6.

Չքնաղ

53

 

45.

Նոր Ամանոս

25

7.

Հարթավան

53

 

46.

Նոր Եդեսիա

25

8.

Սարալանջ

53

 

47.

Օրգով

33

9.

Լուսագյուղ

53

 

48.

Օհանավան

25

10.

Վարդենուտ

53

 

49.

Օշական

25

11.

Վարդենիս

53

 

50.

Բարոժ

25

12.

Ծաղկաշեն

53

 

51.

Բայսզ

33

13.

Ձորագլուխ

53

 

52.

Դավթաշեն

25

14.

Քուչակ

53

 

53.

Դաշտադեմ

25

15.

Մուլքի

53

 

54.

Դիան

33

16.

Երնջատափ

53

 

55.

Գետափ

25

17.

Եղիպատրուշ

53

 

56.

Գառնահովիտ

33

18.

Շենավան

53

 

57.

Գյալթո

25

19.

Նորաշեն (Ապար. շրջ.)

53

 

58.

Զարինջա

33

20.

Նիգավան

53

 

59.

Զովասար

33

21.

Բազմաղբյուր

25

 

60.

Ագարակ (Թալ. շրջ.)

25

22.

Բյուրական

25

 

61.

Ավթոնա

33

23.

Դպրեվանք

25

 

62.

Ակունք

33

24.

Ագարակ (Աշտ. շրջ.)

25

 

63.

Արեգ

33

25.

Ավան

33

 

64.

Արագած (Թալ. շրջ.)

25

26.

Արագածոտն

25

 

65.

Արտենի

25

27.

Արուճ

25

 

66.

Աշնակ

25

28.

Արտաշավան

33

 

67.

Պարտիզակ

25

29.

Աղձք

25

 

68.

Թլիկ

25

30.

Անտառուտ

33

 

69.

Ոսկեթաս

33

31.

Ոսկեվազ

25

 

70.

Իրինդ

33

32.

Ոսկեհատ

25

 

71.

Հակկո

25

33.

Ուջան

25

 

72.

Հացաշեն

33

34.

Ուշի

25

 

73.

Սորիկ

25

35.

Լեռնարոտ

33

 

74.

Սուսեր

33

36.

Սասունիկ

25

 

75.

Լուսակն

25

37.

Սաղմոսավան

33

 

76.

Վ.Բազմաբերդ

25

38.

Վ. Սասունիկ

33

 

77.

Վ.Սասունաշեն

33

39.

Տեղեր

33

 

78.

Կաթնաղբյուր

33

79.

Կարմրաշեն

33

 

96.

Ավշեն

53

80.

Ծաղկասար

33

 

97.

Ամրե թազա

53

81.

Կաքավաձոր

33

 

98.

Ջամշլու

53

82.

Ղաբաղթափա

25

 

99.

Հնաբերդ

53

83.

Մաստարա

33

 

100.

Լեռնապար

53

84.

Ցամաքասար

33

 

101.

Սանգյառ

53

85.

Եղնիկ

33

 

102.

Սիփան

53

86.

Շղարշիկ

33

 

103.

Ռյա թազա

53

87.

Ն.Բազմաբերդ

25

 

104.

Վարդաբլուր

53

88.

Ն.Սասունաշեն

25

 

105.

Ծաղկահովիտ

25

89.

Նոր Արթիկ

25

 

106.

Ծիլքար

53

90.

Բերքառատ

53

 

107.

Մելիքգյուղ

53

91.

Դերեկ

53

 

108.

Միրաք

53

92.

Գեղադիր

53

 

109.

Շենկանի

53

93.

Գեղարոտ

53

 

110.

Նորաշեն (Ծաղկահ. շրջ.)

53

94.

Գեղաձոր

53

 

111.

Օրթաճյա

53

95.

Ալագյազ

25

 

 

 

 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՈՒՄ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՎԱԾ ԿԱՄ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ՍԵՓԱԿԱՆԱՇՆՈՐՀՎԱԾ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ՀՈՂԵՐԻ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԳՆԵՐԸ

N

Գյուղական համայնքներ

Կադաստրային գները (դրամ/քմ)

 

N

Գյուղական համայնքներ

Կադաստրային գները (դրամ/քմ)

 

1.

Բերդիկ

25

 

48.

Ոսկետափ

77

2.

Բերքանուշ

77

 

49.

Ուրցալանջ

25

3.

Բարձրաշեն

25

 

50.

Ուրցաձոր

22

4.

Բաղրամյան

77

 

51.

Լանջառ

25

5.

Բուրաստան

77

 

52.

Լանջանիստ

25

6.

Բյուրավան

77

 

53.

Լուսառատ

77

7.

Դեղձուտ

25

 

54.

Լուսաշող

25

8.

Դալար

77

 

55.

Սուրենավան

22

9.

Դիտակ

25

 

56.

Սիսավան

25

10.

Դիմիտրով

77

 

57.

Վեդու Գ/Գ բանավան

25

11.

Դվին

25

 

58.

Տափերական

77

12.

Գետազատ

25

 

59.

Վարդաշատ

25

13.

Աբովյան

25

 

60.

Վանաշեն

22

14.

Ազատավան

77

 

61.

Փոքր Վեդի

77

15.

Արևշատ

25

 

62.

Երասխ

22

16

Արաքսավան

77

 

63.

Եղեգնավան

77

17.

Այգեզարդ

25

 

64.

Շաղափ

25

18.

Այգեպատ

77

 

65.

Նոր ուղի

77

19.

Այգեստան

25

 

66.

Նոր կյանք

77

20.

Ոստան

77

 

67.

Նոյակերտ

77

21.

Ջրաշեն

25

 

68.

Դարբնիկ

77

22.

Հովտաշեն

77

 

69.

Դարակերտ

77

23.

Հնաբերդ

25

 

70.

Դաշտավան

77

24.

Լանջազատ

25

 

71.

Գետափնյա

77

25.

Վերին Դվին

25

 

72.

Գեղանիստ

77

26.

Վ. Արտաշատ

25

 

73.

Զորակ

77

27.

Վարդաշեն

25

 

74.

Ազատաշեն

77

28.

Կանաչուտ

77

 

75.

Արևաբույր

77

29.

Մասիս գ.

77

 

76.

Արբաթ

77

30.

Քաղցրաշեն

25

 

77.

Արգավանդ

77

31.

Մխչյան

77

 

78.

Այնթապ

77

32.

Մրգավետ

25

 

79.

Ջրահովիտ

25

33.

Մրգավան

77

 

80.

Հայանիստ

77

34.

Մրգանուշ

25

 

81.

Հովտաշատ

77

35.

Շահումյան

77

 

82.

Խաչփառ

77

36.

Նարեկ

25

 

83.

Սայաթ-Նովա

77

37.

Նորաշեն

25

 

84.

Ռանչպար

77

38.

Նշավան

77

 

85.

Սիփանիկ

77

39.

Դաշտաքար

22

 

86.

Սիս

77

40.

Գոռավան

22

 

87.

Մարմարաշեն

77

41.

Զանգակատուն

25

 

88.

Ղուկասավան

77

42.

Ավշար

77

 

89.

Նոր Խարբերդ

25

43.

Արալեզ

77

 

90.

Նոր Կյուրին

25

44.

Արարատ գ.

77

 

91.

Նորաբաց

77

45.

Արմաշ

22

 

92.

Նորամարգ

77

46.

Այգավան

77

 

93.

Նիզամի

77

47.

Պարույր Սևակ

22

 

 

 

 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶՈՒՄ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՎԱԾ ԿԱՄ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ՍԵՓԱԿԱՆԱՇՆՈՐՀՎԱԾ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ
ՀՈՂԵՐԻ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԳՆԵՐԸ

N

Գյուղական համայնքներ

Կադաստրային գները (դրամ/քմ)

 

N

Գյուղական համայնքներ

Կադաստրային գները (դրամ/քմ)

1.

Բագարան

25

 

48.

Նոր Արտագես

77

2.

Բաղրամյան (Բաղր. շրջ.)

250

 

49.

Նոր Արմավիր

77

3.

Դալարիկ

25

 

50.

Նոր Կեսարիա

25

4.

Արևադաշտ

25

 

51.

Նորապատ

77

5.

Արգինա

25

 

52.

Նորավան

25

6.

Արտամետ

25

 

53.

Բաղրամյան
(Էջմ. շրջ.)

25

7.

Հուշակերտ

25

 

54.

Դաշտ

25

8.

Լեռնագոգ

25

 

55.

Դողս

77

9.

Տալվորիկ

25

 

56.

Գայ

77

10.

Վանանդ

25

 

57.

Գրիբոյեդով

77

11.

Կողբավան

25

 

58.

Ապագա

77

12.

Քարակերտ

25

 

59.

Առատաշեն

77

13.

Երվանդաշատ

25

 

60.

Ակնալիճ

25

14.

Մյասնիկյան

25

 

61.

Ակնաշեն

77

15.

Շենիկ

25

 

62.

Արևաշատ

77

16.

Բերքաշատ

77

 

63.

Արագած

25

17.

Բամբակաշատ

77

 

64.

Արաքս (Էջմ. շրջ.)

77

18.

Գետաշեն

77

 

65.

Արտիմետ

77

19.

Զարթոնք

77

 

66.

Արշալույս

25

20.

Արևիկ

77

 

67.

Աղավնատուն

25

21.

Արգավանդ

77

 

68.

Ամբերդ

25

22.

Արազափ

77

 

69.

Այգեկ

25

23.

Արաքս (Արմ. շրջ.)

25

 

70.

Այգեշատ (Էջմ. շրջ.)

25

24.

Արտաշար

77

 

71.

Ոսկեհատ

77

25.

Արմավիր

77

 

72.

Ջրառատ

77

26.

Այգեշատ (Արմ. շրջ.)

77

 

73.

Ջրառատի թ/ֆ

77

27.

Ամասիա

77

 

74.

Պտղունք

25

28.

Ջանֆիդա

77

 

75.

Հայթաղ

25

29.

Ջրաշեն

77

 

76.

Հայկաշեն

77

30.

Հացիկ

77

 

77.

Հովտամեջ

77

31.

Հայկավան

77

 

78.

Լեռնամերձ

25

32.

Հոկտեմբեր

77

 

79.

Սամաղար

77

33.

Լենուղի

25

 

80.

Խորոնք

77

34.

Խանջյան

25

 

81.

Լուսագյուղ

77

35.

Սովետական

77

 

82.

Տարոնիկ

77

36.

Լուկաշին

25

 

83.

Ծաղկալանջ

25

37.

Վարդանաշեն

77

 

84.

Ծաղկունք

77

38.

Տանձուտ

77

 

85.

Ծիածան

77

39.

Ձերժինսկի

25

 

86.

Մեծամոր

77

40.

Մարգարա

77

 

87.

Մերձավան

25

41.

Մայիսյան

25

 

88.

Փարաքար

25

42.

Մրգաշատ

77

 

89.

Մուսալեռ

77

43.

Երասխահուն

77

 

90.

Մրգաստան

77

44.

Եղեգնուտ

77

 

91.

Շահումյան

25

45.

Փշատավան

77

 

92.

Շահումյանի թ/ֆ

25

46.

Շենավան

77

 

93.

Ֆերիկ

25

47.

Նալբանդյան

77

 

94.

Նորակերտ

25

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՈՒՄ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՎԱԾ ԿԱՄ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ՍԵՓԱԿԱՆԱՇՆՈՐՀՎԱԾ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ՀՈՂԵՐԻ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԳՆԵՐԸ

N

Գյուղական համայնքներ

Կադաստրային գները (դրամ/քմ)

 

N

Գյուղական համայնքներ

Կադաստրային գները (դրամ/քմ)

 

1.

Դսեղ

76

 

54.

Ուռուտ

86

2.

Աթան

76

 

55.

Ուրասար

86

3.

Արևածագ

76

 

56.

Հոբարձի

72

4.

Արդվի

76

 

57.

Հովնանաձոր

86

5.

Ահնիձոր

76

 

58.

Լեջան

86

6.

Այգեհատ

76

 

59.

Լոռի բերդ

86

7.

Աքորի

68

 

60.

Սվերդլով

86

8.

Թեղուտ

68

 

61.

Կաթնաղբյուր

86

9.

Ջիլիզա

76

 

62.

Վարդաբլուր

72

10.

Չկալով

76

 

63.

Կողես

86

11.

Հագվի

68

 

64.

Կուրթան

72

12.

Հաղպատ

68

 

65.

Յաղդան

86

13.

Լորուտ

76

 

66.

Բլագոդարնոյե

86

14.

Կաճաճկուտ

76

 

67.

Դաշտադեմ

86

15.

Ծաթեր

76

 

68.

Ապավեն

86

16.

Կարմիր Աղեկ

76

 

69.

Արծնի

86

17.

Ծաղկաշատ

76

 

70.

Պետրովկա

86

18.

Մեծ Այրում

68

 

71.

Պաղաղբյուր

86

19.

Քարինջ

76

 

72.

Պրիվոլնոյե

86

20.

Քարկոփ

68

 

73.

Լեռնահովիտ

86

21.

Մարց

76

 

74.

Սարատովկա

86

22.

Ճոճկան

68

 

75.

Սարչապետ

86

23.

Մղարթ

76

 

76.

Կաթնառատ

86

24.

Շամուտ

76

 

77.

Մեդովկա

86

25.

Շնող

68

 

78.

Մեծավան

86

26.

Նեղոց

68

 

79.

Մեղվահովիտ

86

27.

Օձուն

68

 

80.

Ձորամուտ

86

28.

Գեղասար

44

 

81.

Միխայելովկա

86

29.

Գոգարան

44

 

82.

Ձյունաշող

86

30.

Արևաշող

44

 

83.

Նովոսելցեվո

86

31.

Ջրաշեն

44

 

84.

Նորաշեն

86

32.

Հարթագյուղ

44

 

85.

Բազում

72

33.

Լեռնավան

44

 

86.

Դեբետ

72

34.

Լեռնանցք

44

 

87.

Դարպաս

72

35.

Սարալանջ

44

 

88.

Գազանաբուծ

72

36.

Սարահարթ

44

 

89.

Գուգարք

62

37.

Սարամեջ

44

 

90.

Ազնվաձոր

72

38.

Լուսաղբյուր

44

 

91.

Արջուտ

72

39.

Խնկոյան

44

 

92.

Անտառամուտ

72

40.

Կաթնաջուր

44

 

93.

Հալավար

72

41.

Ծաղկաբեր

44

 

94.

Լեռնապատ

72

42.

Մեծ Պառնի

44

 

95.

Լերմոնտովո

72

43.

Քարաձոր

72

 

96.

Վահագնաձոր

72

44.

Ղուրսալ

72

 

97.

Վահագնի

72

45.

Շենավան

44

 

98.

Մարգահովիտ

72

46.

Շիրակամուտ

44

 

99.

Քարաբերդ

72

47.

Նոր Խաչակապ

72

 

100.

Փամբակ

72

48.

Բովաձոր

86

 

101.

Ձորագետ

12

49.

Գարգառ

72

 

102.

Ձորագյուղ

72

50.

Գյուլագարակ

72

 

103.

Եղեգնուտ

72

51.

Ագարակ

86

 

104.

Շահումյան

72

52.

Ամրակից

86

 

105.

Ֆիոլետովո

72

53.

Պուշկինո

72

 

 

 

 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶՈՒՄ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՎԱԾ ԿԱՄ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ՍԵՓԱԿԱՆԱՇՆՈՐՀՎԱԾ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ
ՀՈՂԵՐԻ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԳՆԵՐԸ

N

Գյուղական համայնքներ

Կադաստրային գները (դրամ/քմ)

 

N

Գյուղական համայնքներ

Կադաստրային գները (դրամ/քմ)

 

1.

Բալահովիտ

25

 

31.

Ալափարս

25

2.

Գեղադիր

25

 

32.

Արզական

33

3.

Գեղարդ

33

 

33.

Կարենիս

25

4.

Գեղաշեն

25

 

34.

Ֆանտան

55

5.

Գառնի

25

 

35.

Բջնի

25

6.

Գողթ

25

 

36.

Արտավազ

55

7.

Զառ

33

 

37.

Աղավնաձոր

53

8.

Զովաշեն

33

 

38.

Ջրառատ

55

9.

Զովք

25

 

39.

Հանքավան

53

10.

Առինջ

25

 

40.

Լեռնանիստ

55

11.

Ակունք

25

 

41.

Սոլակ

55

12.

Արզնի

500

 

42.

Մեղրաձոր

53

13.

Արամուս

25

 

43.

Մարմարիկ

53

14.

Ջրաբեր

33

 

44.

Քաղսի

55

15.

Ջրվեժ

25

 

45.

Բուժական

33

16.

Պտղնի

25

 

46.

Գետամեջ

25

17.

Ողջաբերդ

25

 

47.

Զովունի

25

18.

Հատիս

33

 

48.

Զորավան

33

19.

Հացավան

25

 

49.

Արգել

25

20.

Սևաբերդ

33

 

50.

Արագյուղ

33

21.

Ռադիոկ-ն կից գյուղ

25

 

51.

Թեղենիք

25

22.

Վերին Պտղնի

25

 

52.

Պռոշյան

25

23.

Կապուտան

25

 

53.

Սարալանջ

33

24.

Կաթնաղբյուր

25

 

54.

Քասախ

25

25.

Կամարիս

25

 

55.

Քարաշամբ

25

26.

Կոտայք

25

 

56.

Քանաքեռավան

25

27.

Մայակովսկի

25

 

57.

Մրգաշեն

25

28.

Ձորաղբյուր

25

 

58.

Նոր Գեղի

25

29.

Նոր գյուղ

25

 

59.

Նոր Արտամետ

25

30.

Նուռնուս

25

 

60.

Նոր Երզնկա

25

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՈՒՄ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՎԱԾ ԿԱՄ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ՍԵՓԱԿԱՆԱՇՆՈՐՀՎԱԾ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ
ՀՈՂԵՐԻ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԳՆԵՐԸ

N

Գյուղական համայնքներ

Կադաստրային
գները (դրամ/քմ)

 

N

Գյուղական համայնքներ

Կադաստրա-յին գները (դրամ/քմ)

1.

Բենիամին

44

 

59.

Գոգհովիտ

48

2.

Բայանդուր

44

 

60.

Զույգաղբյուր

48

3.

Գետք

44

 

61.

Արփենի

48

4.

Ազատան

44

 

62.

Աշոցք

25

5.

Առափի

44

 

63.

Թավշուտ

48

6.

Ախուրիկ

44

 

64.

Թորոսգյուղ

48

7.

Ախուրյան

125

 

65.

Հարթաշեն

48

8.

Արևիկ

44

 

66.

Լեռնագյուղ

48

9.

Այգեբաց

44

 

67.

Սալուտ

48

10.

Ջաջուռ

44

 

68.

Սարագյուղ

48

11.

Ջաջուռ կայարան

44

 

69.

Սարապատ

48

12.

Ոսկեհասկ

44

 

70.

Սիզավետ

48

13.

Ջրառատ

53

 

71.

Վարդաղբյուր

48

14.

Հացիկ

44

 

72.

Կարմրավան

48

15.

Հայկավան

44

 

73.

Կաքավասար

48

16.

Հովունի

44

 

74.

Կրասար

48

17.

Հովիտ

44

 

75.

Մեծ Սեպասար

48

18.

Լեռնուտ

44

 

76.

Ղազանչի

48

19.

Կապս

44

 

77.

Ձորաշեն

48

20.

Կառնուտ

44

 

78.

Ցողամարգ

48

21.

Վահրամաբերդ

44

 

79.

Մուսայելյան (Աշոցք. շրջ.)

48

22.

Կարմրաքար

48

 

80.

Փոքր Սեպասար

48

23.

Կամո

44

 

81.

Փոքր Սարիար

48

24.

Կրաշեն

48

 

82.

Բերդաշեն

48

25.

Քեթի

48

 

83.

Բանդիվան

48

26.

Մեծ Սարիար

48

 

84.

Գառնառիճ

48

27.

Ղարիբջանյան

44

 

85.

Գտաշեն

44

28.

Մարմաշեն

44

 

86.

Գյուլլիբուլաղ

44

29.

Մայիսյան

44

 

87.

Զարիշատ

48

30.

Մուսայելյան (Ախուր. շրջ.)

44

 

88.

Զորակերտ

48

31.

Փոքրաշեն

48

 

89.

Ալվար

48

32.

Երազգավորս

44

 

90.

Արեգնադեմ

44

33.

Շիրակ

44

 

91.

Արդենիս

48

34.

Գետափ

44

 

92.

Աղվորիկ

48

35.

Գեղանիստ

44

 

93.

Ամասիա

25

36.

Արևշատ

53

 

94.

Ջրաձոր

48

37.

Անուշավան

44

 

95.

Ողջի

44

38.

Պեմզաշեն

53

 

96.

Հովտուն

48

39.

Հառիճ

53

 

97.

Հողմիկ

44

40.

Հայկասար

44

 

98.

Ծաղկուտ

48

41.

Հայրենյաց

44

 

99.

Մեղրաշատ

44

42.

Հոռոմ

44

 

100.

Շաղիկ

48

43.

Հովտաշեն

44

 

101.

Բագրավան

44

44.

Լեռնակերտ

53

 

102.

Գուսանագյուղ

44

45.

Սարալանջ

53

 

103.

Աղին

44

46.

Սարատակ

44

 

104.

Անի կայարան

44

47.

Սպանդարյան

53

 

105.

Անիպեմզա

44

48.

Լուսակերտ

44

 

106.

Իսահակյան

44

49.

Վարդաքար

44

 

107.

Ջրափի

44

50.

Տուֆաշեն

44

 

108.

Հայկաձոր

44

51.

Մեծ Մանթաշ

53

 

109.

Սառնաղբյուր

33

52.

Մեղրաշեն

44

 

110.

Սարակապ

44

53.

Փանիկ

44

 

111.

Լանջիկ

33

54.

Փոքր Մանթաշ

53

 

112.

Լուսաղբյուր

44

55.

Նահապետավան

53

 

113.

Քարաբերդ

44

56.

Նոր կյանք

44

 

114.

Ձորակապ

33

57.

Բավրա

48

 

115.

Ձիթհանքով

33

58.

Բաշգյուղ

48

 

116.

Շիրակավան

44

 ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՈՒՄ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՎԱԾ ԿԱՄ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ՍԵՓԱԿԱՆԱՇՆՈՐՀՎԱԾ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ
ՀՈՂԵՐԻ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԳՆԵՐԸ 

N

Գյուղական համայնքներ

Կադաստրա-
յին գները (դրամ/քմ)

 

N

Գյուղական համայնքներ

Կադաստրա-
յին գները (դրամ/քմ)

1.

Բարձրավան

26

 

54.

Շաղատ

48

2.

Բռուն

48

 

55.

Շաքի

48

3.

Արավուս

48

 

56.

Նորավան

48

4.

Որոտան

26

 

57.

Դավիթ Բեկ

26

5.

Հալիձոր

48

 

58.

Դովրուս

26

6.

Հարթաշեն

26

 

59.

Գեղանուշ

26

7.

Հարժիս

48

 

60.

Գեղի

48

8.

Խոզնավար

48

 

61.

Ագարակ

26

9.

Խոտ

26

 

62.

Առաջաձոր

26

10.

Սվարանց

48

 

63.

Արծվանիկ

26

11.

Խնածախ

48

 

64.

Աղվանի

48

12.

Խնձորեսկ

26

 

65.

Անտառաշատ

26

13.

Վերիշեն

48

 

66.

Չափնի

26

14.

Տեղ

26

 

67.

Ուժանիս

26

15.

Տաթև

26

 

68.

Սևաքար

26

16.

Վաղատուր

48

 

69.

Լեռնաձոր

48

17.

Տանձատափ

48

 

70.

Խդրանց

26

18.

Կոռնիձոր

26

 

71.

Խալաջ

26

19.

Քարահունջ

26

 

72.

Սրաշեն

26

20.

Քարաշեն

48

 

73.

Սյունիք

26

21.

Քաշունի

48

 

74.

Վ. Գիրաթաղ

48

22.

Շուռնուխ

48

 

75.

Վ. Գյոդակլու

26

23.

Շինուհայր

48

 

76.

Վ. Խոտանան

26

24.

Ն. Խնձորեսկ

26

 

77.

Ծավ

26

25.

Բալաք

48

 

78.

Կաղնուտ

26

26.

Բռնակոթ

48

 

79.

Վանեք

26

27.

Բնունիս

48

 

80.

Տանձավեր

48

28.

Դարբաս

26

 

81.

Քաջարան գ.

48

29.

Գետաթաղ

48

 

82.

Ճակատեն

26

30.

Գորայք

48

 

83.

Փայահան

26

31.

Ախլաթյան

48

 

84.

Ձորաստան

26

32.

Արևիս

48

 

85.

Փիրլու

26

33.

Աղիտու

48

 

86.

Եղեգ

26

34.

Աշոտավան

26

 

87.

Եղվարդ

26

35.

Անգեղակոթ

48

 

88.

Քյուրուտ

48

36.

Թասիկ

48

 

89.

Շիկահող

26

37.

Թանահատ

48

 

90.

Շրվենանց

26

38.

Իշխանասար

48

 

91.

Ներքին Հանդ

26

39.

Որոտան

48

 

92.

Ն. Խոտանան

26

40.

Ույծ

48

 

93.

Նորաշենիկ

26

41.

Հացավան

48

 

94.

Օխտար

26

42.

Սալվարդ

48

 

95.

Գուդեմնիս

26

43.

Սառնակունք

48

 

96.

Ալդարա

26

44.

Սպանդարյան

48

 

97.

Լեհվազ

26

45.

Լոր

26

 

98.

Լիճք

48

46.

Սոֆլու

48

 

99.

Կարճևան

26

47.

Լծեն

26

 

100.

Վարդանիձոր

26

48.

Վաղատին

48

 

101.

Վահրավար

26

49.

Տոլորս

48

 

102.

Տաշտուն

48

50.

Տորունիք

48

 

103.

Կուրիս

26

51.

Ծղուկ

48

 

104.

Շվանիձոր

26

52.

Մուցք

48

 

105.

Նյուվադի

26

53.

Շենաթաղ

26

 

 

 

 

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՈՒՄ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՎԱԾ ԿԱՄ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ՍԵՓԱԿԱՆԱՇՆՈՐՀՎԱԾ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ
ՀՈՂԵՐԻ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԳՆԵՐԸ¶¶

N

Գյուղական համայնքներ

Կադաստրային գները (դրամ/քմ)

 

N

Գյուղական համայնքներ

Կադաստրային գները (դրամ/քմ)

1.

Բարձրունի

25

 

22.

Արենի

22

2.

Գոմք

25

 

23.

Արփի

22

3.

Գնդեվազ

22

 

24.

Արտաբույնք

25

4.

Զեդեա

22

 

25.

Աղավնաձոր

22

5.

Զառիթափ

22

 

26.

Աղնջաձոր

25

6.

Ազատեկ

22

 

27.

Թառաթումբ

25

7.

Արին

25

 

28.

Չիվա

22

8.

Արտավան

25

 

29.

Հերմոն

25

9.

Հերհեր

25

 

30.

Հորբատեղ

25

10.

Սերս

25

 

31.

Հորս

25

11.

Սարավան

25

 

32.

Խաչիկ

25

12.

Խնձորուտ

25

 

33.

Սալլի

25

13.

Կարմրաշեն

25

 

34.

Ռինդ

22

14.

Մարտիրոս

25

 

35.

Վերնաշեն

22

15.

Փոռ

22

 

36.

Վարդահովիտ

25

16.

Նոր Ազնաբերդ

25

 

37.

Մալիշկա

22

17.

Գետափ

22

 

38.

Քարագլուխ

25

18.

Գողթանիկ

25

 

39.

Ելփին

22

19.

Գլաձոր

22

 

40.

Եղեգիս

25

20.

Գնիշիկ

22

 

41.

Շատին

22

21.

Ագարակաձոր

22

 

 

 

 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՈՒՄ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՎԱԾ ԿԱՄ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ՍԵՓԱԿԱՆԱՇՆՈՐՀՎԱԾ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ
ՀՈՂԵՐԻ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԳՆԵՐԸ

N

Գյուղական համայնքներ

Կադաստրային գները (դրամ/քմ)

 

N

Գյուղական համայնքներ

Կադաստրային գները (դրամ/քմ)

 

1.

Բերդկունք

55

 

45.

Կութ

55

2.

Գեղարքունիք

55

 

46.

Կուտական

55

3.

Գանձակ

55

 

47.

Տրետուք

55

4.

Հայրավանք

55

 

48.

Մեծ Մասրիկ

55

5.

Լճափ

55

 

49.

Մաքենիս

55

6.

Սարուխան

55

 

50.

Փամբակ

55

7.

Լանջաղբյուր

55

 

51.

Փոքր Մասրիկ

55

8.

Կարմիրգյուղ

55

 

52.

Շատջրեք

55

9.

Ծաղկաշեն

55

 

53.

Շատվան

55

10.

Ծովազարդ

55

 

54.

Ն. Շորժա

55

11.

Նորատուս

55

 

55.

Նորաբակ

55

12.

Դդմաշեն

55

 

56.

Նորակերտ

55

13.

Գեղամավան

55

 

57.

Գեղհովիտ

55

14.

Զովաբեր

55

 

58.

Զոլաքար

55

15.

Չկալովկա

55

 

59.

Աստղաձոր

55

16.

Սեմյոնովկա

55

 

60.

Արծվանիստ

55

17.

Լճաշեն

55

 

61.

Թազագյուղ

55

18.

Վարսեր

55

 

62.

Լիճք

55

19.

Ծաղկունք

55

 

63.

Վ. Գետաշեն

55

20.

Ծովագյուղ

55

 

64.

Ծակքար

55

21.

Նորաշեն

55

 

65.

Վարդենիկ

55

22.

Դարանակ

55

 

66.

Վարդաձոր

55

23.

Գեղամաբակ

55

 

67.

Վաղաշեն

55

24.

Գեղամասար

55

 

68.

Ծովինար

55

25.

Գեղաքար

55

 

69.

Մադինա

55

26.

Ազատ

55

 

70.

Ձորագյուղ

55

27.

Ախպրաձոր

55

 

71.

Երանոս

55

28.

Ավազան

55

 

72.

Ն. Գետաշեն

55

29.

Ակունք

55

 

73.

Դպրաբակ

76

30.

Արեգունի

55

 

74.

Դրախտիկ

55

31.

Արփունք

55

 

75.

Գետիկ

55

32.

Այրք

55

 

76.

Արտանիշ

55

33.

Ջաղացաձոր

55

 

77

Արծվաշեն

76

34.

Լճավան

55

 

78.

Աղբերք

55

35.

Խաչաղբյուր

55

 

79.

Այգուտ

76

36.

Սոթք

55

 

80.

Անտառամեջ

76

37.

Լուսակունք

55

 

81.

Թթուջուր

55

38.

Վերին Շորժա

55

 

82.

Ջիլ

55

39.

Ծափաթաղ

55

 

83.

Կալավան

76

40.

Կախակն

55

 

84.

Վահան

55

41.

Կարճաղբյուր

55

 

85.

Մարտունի

55

42.

Վանևան

55

 

86.

Ձորավանք

76

43.

Ծովակ

55

 

87.

Շորժա

55

44.

Տորֆավան

55

 

 

 

 

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶՈՒՄ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՎԱԾ ԿԱՄ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ՍԵՓԱԿԱՆԱՇՆՈՐՀՎԱԾ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ՀՈՂԵՐԻ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԳՆԵՐԸ

N

Գյուղական համայնքներ

Կադաստ-
րային
գները
(դրամ/քմ)

 

N

Գյուղական համայնքներ

Կադաստ-
րային
գները
(դրամ/քմ)

 

1.

Արծվաբերդ

76

 

30.

Սարիգյուղ

68

2.

Այգեպար

68

 

31.

Խաշթառակ

68

3.

Այգեձոր

68

 

32.

Լուսահովիտ

68

4.

Պառավաքար

68

 

33.

Լուսաձոր

68

5.

Թովուզ

68

 

34.

Վազաշեն

68

6.

Չորաթան

68

 

35.

Ծաղկավան

68

7.

Չինարի

68

 

36.

Կիրանց

76

8.

Չինչին

76

 

37.

Ենոքավան

76

9.

Իծաքար

76

 

38.

Բերդավան

68

10.

Վերին Կարմիր Աղբյուր

68

 

39.

Բագրատաշեն

68

11.

Վարագավան

68

 

40.

Բարեկամավան

68

12.

Ծաղկավան

68

 

41.

Բաղանիս

76

13.

Մոսեսգեղ

68

 

42.

Դեբեդավան

68

14.

Ներքին Կարմիր Աղբյուր

68

 

43.

Դեղձավան

68

15.

Նավուր

76

 

44.

Դովեղ

68

16.

Նորաշեն

76

 

45.

Զորական

68

17.

Բերքաբեր

68

 

46.

Արճիս

68

18.

Դիտավան

68

 

47.

Այրում

68

19.

Գետահովիտ

68

 

48.

Ջուջևան

76

20.

Գանձաքար

68

 

49.

Ոսկեպար

68

21.

Աճարկուտ

76

 

50.

Ոսկեվան

76

22.

Ազատամուտ

68

 

51.

Պտղավան

68

23.

Աչաջուր

68

 

52.

Հաղթանակ

68

24.

Ակնաղբյուր

68

 

53.

Լճկաձոր

68

25.

Աղավնավանք

76

 

54.

Կոթի

68

26.

Այգեհովիտ

68

 

55.

Կողբ

68

27.

Հովք

76

 

56.

Գոշ

76

28.

Սևքար

68

 

57.

Թեղուտ

76

29.

Խաչարձան

76

 

58.

Հաղարծին

76

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
 Մ. Թոփուզյան


Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության 2004 թվականի 
դեկտեմբերի 30-ի N 879-Ն որոշման


ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ

N/N
ը/կ

Ֆիզ. անձի ազգանունը, անունը,  կազմակերպության անվանումը

Անշարժ գույքի գտնվելու վայրը (հասցեն)

Հողի մակերեսը (հա)

1

2

3

4

1.

«Կոտայք» գարեջրի գործարան ՍՊԸ

Կոտայքի մարզ,
գ. Մայակովսկի

6.0500

2.

 Սարգսյան Ռոբերտ

Արարատի մարզ, գ. Հայանիստ

11.4000

3.

«Արտաշատ վինկոն» ՓԲԸ

Արարատի մարզ, գ. Մխչյան

6.6000

4.

«Մետաղառ» ՓԲԸ

ք. Երևան, փ. Այվազովսկու թիվ 4

10.7437

5.

Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ

ք. Երևան, փ. Իսակովի թիվ 9

4.5601

6.

Աղալարյան Կարեն

ք. Վաղարշապատ, Չոբանքարա,

11.5000

7.

«Էջմիածնի սարքաշինական գործարան» ԲԲԸ

ք. Վաղարշապատ,
փ. Ֆրունզեի թիվ 62

4.0100

8.

Ասատրյան Արմեն

ք. Վաղարշապատ,
փ. Ֆրունզեի

2.4800

9.

Մանուկյան Օհաննես-Մանուկ

ք. Վաղարշապատ, Էջմիածին-Մարգարա խճուղի

0.2000

10.

Հովհաննիսյան Հակոբ
Հովհաննիսյան Հմայակ

ք. Վաղարշապատ, Էջմիածին-Մարգարա խճուղի

3.0000

11.

«Ձորահէկ» ՓԲԸ

Արմավիրի մարզ, Փարաքար համայնք

2.0600

12.

«Ջրկոնստրուկցիա» ՍՊԸ

Արմավիրի մարզ, Փարաքար համայնք

0.2250

13.

Հայրապետյան Համլետ

Արմավիրի մարզ, Փարաքար համայնք

0.1260

14.

Գալոյան Վահագն

Արմավիրի մարզ,
գ. Մերձավան

0.3220

15.

Գրիգորյան Լևոն

Արմավիրի մարզ,
գ. Մերձավան

0.0961

16.

Հարությունյան Թագուհի

Արմավիրի մարզ,
գ. Մերձավան

0.5430

17.

Մկրտչյան Հարություն

Արմավիրի մարզ,
գ. Ջրառատ

1.1000

18.

Ալեքսանյան Արայիկ

Արմավիրի մարզ,
գ. Նորապատ

4.1500

19.

Հարությունյան Կարեն

ք. Վաղարշապատ, փ.Մաշտոցի թիվ 46

0.2072

20.

Սարիբեկյան Հրաչ

ք. Վաղարշապատ, Իսի-լե-Մուլինո             թիվ 7բ

0.0287

21.

Սիմոնյան Նելլի

Արմավիրի մարզ,
գ. Փարաքար

0.2882

22.

Ղազարյան Լիա

Արմավիրի մարզ,
գ. Փարաքար

0.1500

23.

«Մահուդ» ՓԲԸ

ք. Երևան, փ. Տյուլենինի թիվ 3

2.1650

24.

«Գյումրու մանվածքային ֆաբրիկա» ՓԲԸ

ք.Գյումրի, փ.Պռոշյան թիվ 77

4.4000

25.

«Նուբարաշենի տրիկոտաժի ֆաբրիկա» ԲԲԸ

ք. Երևան, Նուբարաշենի 15

1.5772

26.

«Արշալույս» ԲԲԸ

ք. Գյումրի, Թբիլիսյան խճուղի թիվ 46

3.7792

27.

 «Լյուքս» ԲԲԸ

ք. Երևան, Գաստելլոյի 2-րդ փ. թիվ 9

0.3850

28.

«Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ

ք. Երևան, Զ. Սարկավագի թիվ 157

0.5540

29.

«Երևանի կաշվե գալանտերեայի ֆաբրիկա» ԲԲԸ

ք. Երևան, Թևոսյանի թիվ 1

2.1265

30.

 «Գլորիա-Դմիտրով կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ

ք. Վանաձոր, Զ. Անդրանիկի թիվ 56 ա

0.6875

31.

«Արագած Բ/Գ արտադրական միավորում» ԲԲԸ

ք. Երևան, Շովրոյան թիվ 5

1.1000

32.

«Արմեն-Կարպետ» ԲԲԸ

ք. Երևան, Քիմիագործների թիվ 9

1.6000

33.

«Ջրաշող» ՓԲԸ

ք. Իջևան, Վասիլյան թիվ 4/1

4.2220

34.

«Հոլանի» ԲԲԸ

ք. Չարենցավան, Հոկտեմբերյան 9

2.3130

35.

«Դեկորատիվ» ԲԲԸ

ք. Երևան, Սարգսյան թիվ 4

1.1958

36.

«Հ. Էդ. Հայաս Գրուպ» ԲԲԸ

ք. Երևան, Լենինականի 25/1

4.0700

37.

Հակոբյան Հակոբ

ք. Երևան, Վանտյան 61 ա

2.3823

38.

«Գարուն» ԲԲԸ

ք. Երևան, Բրյուսովի թիվ 26

0.5500

39.

«Սոնա» ԲԲԸ

ք. Կապան, Մ. Ստեփանյան 3

0.8100

40.

Ղարիբյան Գագիկ «Երևանի տրիկոտաժի ֆաբրիկա» ԲԲԸ

ք. Երևան, Գաջեգործների 1 փ. 1

4.8400

41.

«Վանուհի» ՓԲԸ

ք. Սպիտակ, Երևանյան խճ.

4.0800

42.

«Էլեն» ԲԲԸ

ք. Դիլիջան, Մ. Գորկու թիվ 35

1.5000

43.

«Լուսին» գործարան» ԲԲԸ

ք. Երևան, Շիրակի թիվ 90

2.0234

44.

«Խարբերդի ոչ գործվածքային կտորեղենի ֆաբրիկա» ՓԲԸ

Արարատի մարզ,
գ. Նոր-Խարբերդ

3.4200

45.

«Մետաղամանեղեն գործարան» ԲԲԸ

Կոտայքի մարզ, գ. Զովունի

6.1640

46.

«Գոֆրոպակ» ՍՊԸ

ք. Երևան, փ. Ֆուչիկի թիվ 27

0.3031

47.

«Էլեկտրաապարատ» ԲԲԸ

ք. Երևան, պող. Արշակունյաց թիվ 39

1.6290

48.

«Արաքս» ԲԲԸ

ք. Երևան, Դավիթաշեն 4-րդ թաղամաս

15.5000

49.

«Քարմշակմեքենա» ԲԲԸ

ք. Գյումրի, Երևանյան խճ. 145ա

11.2840

50.

«Օրբիտա» ՓԲԸ

ք. Երևան, Աջափնյակ համայնք,  Երևան-84

13.6500

51.

«Արագած» ՓԲԸ

Արագածոտնի մարզ, գ. Արագած

5.3400

52.

«Ալմաստ» ԲԲԸ

ք. Երևան, թ. Ռուբինյանց թիվ 28

2.9800

53.

«Կատարողական սարքավորումների գործարան» ԲԲԸ

ք. Սևան, փ. Նաիրյան թիվ 160

3.3374

54.

«Արմենմոտոր» ՓԲԸ

ք. Երևան, փ. Խորենացու թիվ 28

3.9333

55.

«Ստեկլոմաշ» ԲԲԸ

ք. Արթիկ, Գործարանային 2

15.0000

56.

«Կոմպրեսորների գործարան» ԲԲԸ

ք. Երևան, Արշակունյաց 57/4

3.3422

57.

«Հայկաբել» ԲԲԸ

ք. Երևան,
փ. Բագրատունյաց թիվ 55

17.3850

58.

«Փոշեմետալուրգիա» ՓԲԸ

ք. Երևան, Արշակունյաց 67

0.0528

59.

«Կապանի մեքենաշինական գործարան» ԲԲԸ

ք. Կապան,
փ. Գործարանային թիվ 20

6.4000

60.

«Ռելե» ՓԲԸ

ք. Եղեգնաձոր, Շահումյան փ.

0.2270

61.

«Գորիսի Գամմա» ԲԲԸ

ք. Գորիս, Ավանգարդի 2

1.4860

62.

«Էլեկտրասարք» ԲԲԸ

ք. Երևան, Շիրակի 74

4.7500

63.

«ԵՐԱՄ» ԲԲԸ

ք. Երևան, փ. Արշակունյաց թիվ 1 նրբանցք թիվ 27

1.9060

64.

«Ինտերստանոկ» ԳԱՁ ԲԲԸ

ք. Երևան,  Իսակովի պող. թիվ 10

3.0680

65.

«Աստրա» ՀՁ ՓԲԸ

ք. Երևան, փ. Րաֆֆու թիվ 111

0.8600

66.

«Հայէլեկտրամեքենա» ԲԲԸ

ք. Երևան, փ. Մանանդյան թիվ 41

31.4124

67.

«Էլեկտրամեքենա ինժեներինգ» ՓԲԸ

ք. Երևան, փ. Մանանդյան թիվ 41/2

26.2486

68.

«Վան» ԲԲԸ

ք. Երևան, փ. Բաղյան թիվ 25

0.4671

69.

«Երևանի էլեկտրաշարժիչների գործարան»  ԲԲԸ

ք. Երևան, փ. Սևանի թիվ 86

0.5112

70.

«Ջրկոնստրուկցիա» ՍՊԸ

ք. Երևան, փ. Արտաշիսյան թիվ 94/9

3.0013

71.

«Ավտոբեռնիչ» ԲԲԸ

ք. Երևան, փ. Դավիթ Անհաղթի թիվ 10

1.2224

72.

«Պրոգրես» ՓԲԸ

ք. Երևան, փ. Գյուրջյան թիվ 17

0.8280

73.

«Չարենցավանի գործիքաշինական գործարան» ԲԲԸ

ք. Չարենցավան, Գործարանային 1

12.5000

74.

«Արմավիրի հաստոցաշինական գործարան» ԲԲԸ

Արմավիրի մարզ,
գ. Նորապատ

7.0000

75.

«Անալիտիկ սարք-1» ԲԲԸ

ք. Գյումրի, Խրիմյան Հայրիկի 27

0.8971

76.

«Գրանդ Սան» ՍՊԸ

ք. Երևան, Թբիլիսյան  խճ. 7ա

3.5300

77.

«Գայանե» ԲԲԸ

Արմավիրի մարզ,
գ. Փարաքար

1.1000

78.

«Ջեներալ Տրանսուորլդ Մենյուֆեքչրինգ Քամփնի» ՓԲԸ

ք. Երևան, փ. Բագրատունյաց թիվ 81

22.1567

79.

«Անի-Տեստ» ՓԲԸ

ք. Երևան, փ. Ֆուչիկի թիվ 27

0.1596

80.

«Անի-Էլեկտրոնիկա» ԲԲԸ

ք. Երևան, փ. Ֆուչիկի թիվ 27

2.6124

81.

«Արաքս» ԲԲԸ

ք. Երևան, Գարեգին Նժդեհի թիվ 37

0.4225

82.

«Մաքուր երկաթի գործարան» ԲԲԸ

ք. Երևան, Արցախի թիվ 75

7.7000

83.

«Ձուլակենտրոն» ԲԲԸ

ք. Չարենցավան, Մելտոնյան փող.

24.1300

84.

«Ար-Ալ» ՓԲԸ

ք. Երևան, փ. Գրիբոյեդովի թիվ 25

0.9137

85.

«Գրանիտ» ՓԲԸ

ք. Երևան, Արցախի թիվ 72

2.9620

86.

«Մետրոշինվերանորոգում» ԲԲԸ

ք. Երևան, փ. Արարատյան թիվ 87/1

0.7487

87.

«Մետրոշինվերանորոգում» ԲԲԸ

ք. Երևան, փ. Արարատյան թիվ 87/2

2.2733

88.

«Մետրոշինվերանորոգում» ԲԲԸ

ք. Երևան, փ. Արարատյան թիվ 87/4

0.5854

89.

«Օկտան ԴՊ» ՍՊԸ

ք. Երևան, փ. Գրիբոյեդովի թիվ 48

5.7000

90.

«Ավտոռեմ» ավտովերանորոգման կենտրոն ՓԲԸ

ք. Երևան,
փ. Բագրատունյաց 42

2.5596

91.

«Երևանի միկրոավտոբուսային» ՈւԱՏ ԲԲԸ

ք. Երևան, Բագրատունյաց 42

2.2733

92.

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

ք. Երևան, Մանանդյան 41

1.2800

93.

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

ք. Երևան, Արարատյան 117/1

0.8758

94.

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

ք. Երևան,  Հ. Հովսեփյան 31

0.0756

95.

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

ք. Երևան, փ. Արարատյանի վերջնամաս

0.2000

96.

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

ք. Երևան, Հ. Հովսեփյան 31

1.5386

97.

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

ք. Երևան, Հ. Հովսեփյան և Արարատյան փողոցների  հատմանը հարակից հատված

0.1678

98.

«Գրիար» ՓԲԸ

ք. Երևան, փ. Արարատյան թիվ 84

1.8450

99.

«Գրիար» ՓԲԸ

ք. Երևան, Նուբարաշենի տարածք

0.7592

100.

«Գրիար» ՓԲԸ

ք. Երևան, Նուբարաշենի տարածք

3.4249

101.

«Միկմետալ» ՓԲԸ

ք. Երևան, փ. Մասիսի թիվ 99

2.5366

102.

Պողոսյան Միհրան, Մխիթարյան Կարինե

ք. Երևան, Ռուբինյանց 29ա

0.3470

103.

Սարգսյան Վլադիմիր

Կոտայքի մարզ,
ք. Բյուրեղավան

15.0284

104.

Սարգսյան Վլադիմիր

ք. Երևան, Արտաշատի խճուղի 15/1

13.3500

105.

«Միկմետալ» ՓԲԸ

ք. Երևան, պող. Ազատության թիվ 27

19.1130

106.

Պոլիվինիլացետատ գործարան

ք. Երևան, փ. Արշակունյաց թիվ 127, Արտաշատի խճուղու աջակողմյան տարածք

33.3300

107.

Համահայկական երիտասարդական հիմնադրամ ՀԿ

ք. Երևան, փ. Դ. Անհաղթի թիվ 10

0.5000

108.

«Պրոմեթևս» հեռուստաընկերություն ՍՊԸ (Հ2)

ք. Երևան, Հ/Ա Գ-3 թաղամաս

1.7000

109.

«Էներգանորոգում» ԲԲԸ

ք. Երևան, փ. Ադոնցի թիվ 10

4.3900

110.

«Հայրենիք-Սփուռք կամուրջ» ՀԿ

ք. Երևան, Իսակովի պողոտային հարող, 30-ամյակի հուշարձանի հարևանությամբ տարածք

0.6000

111.

«Ասֆալտագործ» ԲԲԸ

ք. Երևան, Շիրակի 47

5.1846

112.

«Անահիտ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Աճառյան փողոցին հարող տարածք

0.6895

113.

«Կապավոր» ՍՊԸ

Գեղարքունիքի մարզ, գ. Վաղաշեն

2.9000

114.

«Կապավոր» ՍՊԸ

Տավուշի մարզ, գ. Գոշ

2.0000

115.

Շինտեխնիկայի բազա

ք. Երևան փ., Արցախի 4-րդ նրբանցք, թիվ 4/4

2.9000

116.

Ջերմոց

ք. Երևան, փ., Շրջանային թիվ 2/2

0.3000

117.

Հակոբյան Պավել

ք. Աբովյան, Կարմիր բանակի փող.

0.8500

118.

«Արամազդ» ՍՊԸ

ք. Արտաշատ, Արարատյան խճուղի
թիվ 17

0.6000

119.

Բաբայան Սամվել

ք. Երևան, փ. Շիրակի թիվ 1/68

1.1550

120.

«Հայրենիք-Սփուռք կամուրջ» ՀԿ

ք. Երևան, Ազատության պողոտայի և Բաբայան փողոցի հատման հատված

0.7640

121.

Հովհաննիսյան Արա

ք. Երևան, փ. Բագրատունյաց թիվ 67

0.6953

122.

Հովհաննիսյան Արա

ք. Երևան, փ. Բագրատունյաց թիվ 67

0.1278

123.

Սալազարյան Աշոտ, Սարգսյան Նոննա

ք. Երևան, փ. Արտաշիսյան թիվ 100

4.0690

124.

 Քիմմաքրում «Արաբկիր» ԲԲԸ

ք. Երևան, փ. Մալխասյանց թիվ 12

1.1160

125.

«Վանաձոր» ԲԲԸ

ք. Վանաձոր, փ. Մոսկովյան թիվ 2

0.3500

126.

Սամսոնյան Ալեքսան

ք. Երևան, փ. Ֆուչիկի թիվ 27

0.6482

127.

Պետրոսյան Արթուր

Արմավիրի մարզ,
գ. Լեռնագոգ

10.1000

128.

Հովհաննիսյան Վարդան

Արմավիրի մարզ,
գ. Լեռնագոգ

1.6000

129.

Հովհաննիսյան Վարդան

Արմավիրի մարզ,
գ. Լեռնագոգ

1.3000

130.

Մկրտչյան Շողերինա

ք. Երևան, Տիչինայի 3 նրբ. 2/2

3.1412

131.

«Դոստ ինթերնեյշընըլ» ՍՊԸ

ք. Երևան, փ. Արտաշիսյան թիվ  89

4.8057

132.

«Երկաթբետոն» ԲԲԸ

ք. Երևան, փ. Արտաշիսյան թիվ  93

11.8000

133.

«Էջմիածնի կերերի գործարան» ԲԲԸ

Արմավիրի մարզ,
ք. Վաղարշապատ

3.0000

134.

ՄԷՏԱ ՍՊԸ

ք. Երևան, փ. Մոլդովական

1.5000

135.

Ղևոնդյան Հրաչյա

ք. Երևան, Արցախի 5 նրբ. 3 շենք

4.0000

136.

«Երևանի գարեջուր» ՓԲԸ

ք. Երևան, Իսակովի 8

5.2500

137.

«Հայաստանի Բորոդինո պահածոների գործարան» ՍՊԸ

Արարատի մարզ, գ. Արալեզ

8.7300

138.

Վեդու գ. գործարան ԲԲԸ

Արարատի մարզ, Վեդու գ/գ բանավան

3.4700

139.

«Գետափի գինու գործարան» ԲԲԸ

Վայոց ձորի մարզ, 
գ. Գետափ

2.7000

140.

«Ավանի աղի կոմբինատ» ՓԲԸ

ք. Երևան, փ. Աճառյան 2-րդ նրբանցք,  թիվ 4

7.0000

141.

«Ջերմուկ Գրուպ» ՓԲԸ

ք. Ջերմուկ, փ. Բարեկամության թիվ 1

0.8000

142.

«ՄԱՊ» ԲԲԸ

Արմավիրի մարզ, գ. Լենուղի

9.8000

143.

«Աշտարակ կաթ» ՓԲԸ

Արագածոտնի մարզ,
գ. Ագարակ, գ. Աղձք

3.0100

144.

«Երևանի քաղաքային կաթի գործարան» ՓԲԸ

ք. Երևան, փ. Դրոյի թիվ 13

1.6780

145.

«Հովիտ պանրագործարան» ՍՊԸ

Գեղարքունիքի մարզ,
ք. Ճամբարակ

1.8634

146.

«Երևանի գինեթթվի գործարան»  ԲԲԸ

ք. Երևան, Շիրակի փողոց, 3-րդ փակուղի

1.2000

147.

«Բաս Արմ»  ՍՊԸ

Արմավիրի մարզ,
գ. Քարակերտ

1.5000

148.

«Բաս Արմ»  ՍՊԸ

Արմավիրի մարզ,
գ. Քարակերտ

0.9500

149.

Տեր-Սիմոնյան Սիմոն

ք. Երևան, փ. Արցախի թիվ 46

1.3340

150.

Հարությունյան Ավագ

ք. Երևան, փ. Արցախի թիվ 46

0.9725

151.

Հարությունյան Ավագ,                         Տեր-Սիմոնյան  Սիմոն,
Պետրոսյան  Վարսենիկ

ք. Երևան, փ. Արցախի թիվ 46

0.3909

152.

«Շանթ Պլյուս» ՍՊԸ

ք. Երևան, փ.  Լենինականի թիվ 12

0.2084

153.

Ղարիբյան Մանվել

ք. Երևան, փ.  Շիրազի թիվ 2

0.2900

154.

Ղարիբյան Վարշամ

ք. Երևան, փ. Վշտունի թիվ 73

3.3125

155.

Ղարիբյան Վարշամ

ք. Երևան, փ. Շևցովայի թիվ 2

0.0408

156.

Ղարիբյան Մանվել

ք. Երևան, փ. Տիչինայի թիվ 136

1.8918

157.

«Շանթ Պլյուս» ՍՊԸ

Արագածոտնի մարզ,
ք. Թալին,
փ. Միրոյան

2.4100

158.

Խուդավերդյան Արթուր

ք. Իջևան, Վասիլյան թիվ 4

3.5334

159.

«Արգավանդի տրիկոտաժի ֆաբրիկա» ՓԲԸ

Արարատի մարզ,
գ. Արգավանդ

0.4000

160.

«Արգավանդի մաքսային պահեստ» ՓԲԸ  

Արարատի մարզ,
գ. Արգավանդ

3.5300

161.

«Ծովազարդի տեքստիլ ֆաբրիկա» ՓԲԸ

Գեղարքունիքի մարզ, Ծովազարդ համայնք

4.3638

162.

«Դդմաշենի բամբակագործվածքային ֆաբրիկա» ԲԲԸ

Գեղարքունիքի մարզ,
գ. Դդմաշեն

0.5450

163.

«Մարտունու տրիկոտաժի ֆաբրիկա» ՓԲԸ

Գեղարքունիքի մարզ,
ք. Մարտունի,
փ. Կամոյի

0.3360

164.

«Հոկտեմբերյանի գինու գործարան» ՓԲԸ

Արմավիրի մարզ,
գ. Ձերժինսկի

1.4000

165.

«Գյումրի-1» ՍՊԸ

Կոտայքի մարզ,
գ. Վերին Պտղնի

0.5310

166.

«Երտեքս» ԲԲԸ

ք. Երևան, Գ.Նժդեհի 56

6.7100

167.

«Արգիշտի» ՍՊԸ

ք. Երևան, Դրոյի 13

0.7207

168.

«Հին Նորք» ԲԲԸ

ք. Երևան, Հ.Հովսեփյան 20

1.4540

169.

«Ուրարտու» Ա.Ա.Կ. ԲԲԸ

ք. Երևան, Մալխասյանց փող. 25

1.1585

170.

Նավասարդյան Միշա

ք. Երևան, Ն.Տիգրանյան  3

0.2300

171.

«Արտաշես և քույրեր»  ՍՊԸ

ք. Կապան, Երկաթուղայինների 4 (Շահումյան 20)

0.1310

172.

«50/50» ՍՊԸ

ք. Երևան, Արին Բերդի 3 նրբ. թիվ 5 և 5/1

0.3818

173.

Մկրտչյան Գեղամ

ք. Երևան, Արին Բերդի 3-րդ նրբ. 5

0.4145

174.

«Էլեկտրաճշգրիտսարք» ԲԲԸ

ք. Երևան, Բաղրամյան պող. 3-րդ նրբ.

1.5117

175.

«Լաքերի և ներկերի գործարան» ԲԲԸ

ք. Երևան, Արցախի 57

2.8000

176.

«Արա» ՍՊԸ

ք. Երևան, Արցախի 40

0.2000

177.

«Կարզել» ՍՊԸ

ք. Երևան, Շարուրի 36/1

2.2700

178.

«Էլեկտրոն» ԲԲԸ

ք. Երևան, Շարուրի 37

10.8823

179.

«Գլաս Ուորլդ Քամփնի» ՓԲԸ

ք. Բյուրեղավան

19.2206

180.

Աբրահամյան Արշակ,
Սիմոնյան Աստղիկ

ք. Երևան, Արշակունյաց 119

1.6856

181.

«Էներգաշինարդ» ԲԲԸ

ք. Երևան, Արցախի 50

4.6500

182.

«Էլեկտրամեքենասիթի» ՓԲԸ

ք. Երևան, Մանանդյան 41/1

5.4760

183.

«Գարուն» ԲԲԸ

Արարատի մարզ, գ.Հայանիստ

3.9000

184.

«Ռաֆշին» ՍՊԸ

ք. Երևան, Արին Բերդի թիվ 22

1.2279

185.

Բարսեղյան Տարոն, Գալստյան Սոնա

Արարատի մարզ, գ.Սայաթ-Նովա

3.3200

186.

Ափոյան Հայկ

ք. Երևան, Ջրվեժ-Մայակ թաղամաս

2.7986

187.

«Երևանի պահածոների գործարան» ՓԲԸ

ք. Երևան, Արշակունյաց թիվ 15

6.2490

188.

«Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ

ք. Երևան, պող. Ծ. Իսակովի թիվ 2

5.2820

189.

«Գրանդ Քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ

ք. Երևան, Շենգավիթ համայնք, Մասիսի 31 շենք

0.6155

190.

«Երևան- կահույք» ԲԲԸ

ք. Երևան, Շենգավիթ համայնք,
Ս. Զորավարի 11 շենք

5.3600

191.

«Սևանի հացամթերքների արտադրական միավորում» ՍՊԸ

ք. Սևան,
փ. Երիտասարդական 1շ.

11.3360

192.

Հարությունյան Հարություն

Արմավիրի մարզ,
գ. Մուսալեռ

5.0000

193.

«Մասիսի Գոֆրոտարա» ՀՁ ԲԲԸ

Արարատի մարզ, ք. Մասիս

3.9000

194.

«Երևանի «Պոլիպլաստ» գործարան» ՀՁ ԲԲԸ

ք. Երևան, Շենգավիթ համայնք,
փ. Օդեսայի 2 շենք

8.4890

195.

«Սիլ կոնցեռն» ՍՊԸ

ք. Երևան, Կենտրոն համայնք,
փ. Տ. Մեծի 1-ին նրբանցք 62 շենք,

0.8081

196.

«Գոլդեն Վուդ ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ, Մասիս կայարան

4.0000

197.

«Բջնի հանքային ջրերի գործարան» ՓԲԸ

Կոտայքի մարզ,
ք. Չարենցավան,
փ. Գործարանային 8 շենք

7.5000

198.

«Առաջ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Կենտրոն համայնք, տարածք Գորվետկա 6 շենք

0.0387

199.

Սուքիասյան Ալբերտ

ք. Երևան, Կենտրոն համայնք, տարածք Գորվետկա 4 շենք

0.8000

200.

«Գորվետկա հացի գործարան» ՍՊԸ

ք. Երևան, Կենտրոն համայնք, Գորվետկա (Գետառի) 4 շենք

0.1700

201.

«Զովք» գործարան» ՀՁ ԲԲԸ

ք. Երևան, Շենգավիթ համայնք,
փ. Ծերեթելի 110 շենք

2.0969

202.

Բալասանյան Սամվել, Գևորգյան Ռենատա

ք. Գյումրի, Ջիվանու թիվ 66

0.2411

203.

«Գյումրիի գարեջրի Ածիկի «Շիրակ» ՓԲԸ

ք. Գյումրի, Երևանյան խճուղի թիվ 171

2.1276

204.

«Գյումրու հրուշակեղենի ֆաբրիկա» ԲԲԸ

ք. Գյումրի, փ. Տերյան թիվ 108

3.3000

205.

«Արմամաստ» ՍՊԸ

ք. Գյումրի, Երևանյան խճուղի թիվ 171/1

1.8124

206.

Գևորգյան Պետրոս

Կոտայքի մարզ, գ.Զովունի

0.1700

207.

Գևորգյան Պետրոս

Կոտայքի մարզ, գ.Զովունի

0.0380

208.

Գևորգյան Պետրոս

Կոտայքի մարզ, գ.Զովունի

0.1800

209.

«Կամ» ՓԲԸ

Կոտայքի մարզ, գ.Զովունի

0.6050

210.

Ուլիխանյան Գառնիկ

Կոտայքի մարզ, գ.Զովունի

0.0820

211.

Ուլիխանյան Գառնիկ

Կոտայքի մարզ, գ.Զովունի

0.0480

212.

«Ավելիաց» ՍՊԸ

ք. Երևան, Արաբկիր համայնք, Քանաքեռ Շրջանցիկ թունել

1.5790

213.

Նավասարդյան Ջանիբեկ

Կոտայքի մարզ, գ.Զովունի

0.3120

214.

«Ճանապարհների շինարարական նորոգման» ՓԲԸ

ք. Երևան,Մալաթիա-Սեբաստիա համայնք, Տիչինայի փող. 3 նրբանցք  տուն 4

1.0000

215.

Հարությունյան Ռոբերտ

Արագածոտնի մարզ, գ.Ոսկեվազ

1.7000

216.

Մանուկյան Նորա, 
Մկրտչյան Արմինե

ք. Երևան, Շենգավիթ համայնք 
փ. Շարուրի (Շահվերդյան) 32 Ա

0.5890

217.

Վարդանյան Անդրանիկ

ք. Երևան, Աճառյան փ. թիվ 42

0.5906

218.

Խալաթյան Վարուժան

ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա համայնք,  գ.Հաղթանակ

1.2154

219.

Բաբայան Պետրոս

ք. Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն համայնք,Կամոյի փողոց թիվ 4

1.0572

220.

Իսախանյան Գարեգին

ք. Երևան, Շենգավիթ համայնք 
փ. Աերացիա 1

5.3116

221.

Աբրահամյան Գագիկ, Արմենակյան Մհեր 

ք. Երևան, Արաբկիր համայնք,
փ. Արղության թիվ 1

0.6780

222.

«Հերմես-Արտ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքի  փ. Շրջանային N 2/2

0.8440

223.

«Հայառշինվերանորոգում-1» ՓԲԸ

ք. Երևան, Էրեբունի համայնք,
Գլինկայի փող.,7 տարածքի

0.1893

224.

«Սարանիստ» ՍՊԸ

ք. Աբովյան, փ. Կարմիր բանակի

2.0000

225.

«Արմ-Գլաս» ՍՊԸ

ք. Աբովյան,Կարմիր բանակայինների 23,

2.0000

226.

«Երևանի համակցված կերերի  գործարան» ՓԲԸ

ք. Երևան, փ. Արցախի թիվ 138

3.3769

227.

«Գաջ» ՓԲԸ

ք. Երևան, Ջրվեժի  խճուղի թիվ 1

5.9970

228.

«Մանիգրանտ»  ՍՊԸ

Արմավիրի մարզ,
ք. Վաղարշապատ,  Երևանյան խճուղի

0.2720

229.

«Ղարիբ» ՍՊԸ

Արմավիրի մարզ,
ք. Վաղարշապատ, Աշտարակի  խճուղի

0.6793

230.

«Գարուն հյուրանոց» ՍՊԸ

Կոտայքի մարզ,
ք. Ծաղկաձոր

0.7100

231.

Վարդանյան  Վանյա

Արմավիրի մարզ,
գ. Փարաքար

2.8000

232.

Եղիյան Արթուր

Արմավիրի մարզ, գ. Այգեկ

0.1518

233.

Հարությունյան Հայկ

Արմավիրի մարզ,
գ. Փարաքար

0.9200

234.

Հարությունյան Հայկ

Արմավիրի մարզ,
գ. Փարաքար

1.0000

235.

Հայրապետյան Վարդան

Արմավիրի մարզ, գ.Փարաքար

0.8300

236.

«Երպլաստստրոյ» ՓԲԸ

Արմավիրի մարզ,
գ. Փարաքար

0.1950

237.

Շահգելդյան Վրեժ

Կոտայքի մարզ,
գ. Ձորաղբյուր

5.2200

238.

Շահգելդյան Վրեժ

Կոտայքի մարզ,
գ. Ձորաղբյուր

2.3550

239.

«Արաքս» ԲԲԸ

ք. Երևան, «Նոր Նորք» Նորքի 5-րդ մ/շ փ. Միկոյան թիվ 13

1.8084

240.

«Վարդանյանների ընտանիք» ՍՊԸ

Կոտայքի մարզ, գ. Ջրվեժ

0.6750

241.

«Արփիմեդ» ՀՁ ՓԲԸ

Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան 2-րդ մ/շ թիվ 19

1.2500

242.

Հովսեփյան Ռուդիկ

Կոտայքի մարզ, գ. Արզական

0.0800

243.

Հակոբյան  Մելանյա

Կոտայքի մարզ,
գ. Կարենիսի վարչական տարածք

0.1280

244.

Հակոբյան  Ալբերտ

Կոտայքի մարզ,
գ. Կարենիսի վարչական տարածք

0.4608

245.

Հակոբյան  Ալբերտ

Կոտայքի մարզ գ. Կարենիս

0.2620

246.

Հայրապետյան Լենդրիկ

ք. Երևան, Ֆուչիկի 27

0.4123

247.

Մաթևոսյան Հովհաննես

ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա համայնք,
գ. Հաղթանակ

1.9474

248.

Աղաբաբյան Նելլի

Կոտայքի մարզ,
գ. Մայակովսկի

1.6200

249.

«Գասպարյան և որդիներ» ՓԲԸ

ք. Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն համայնք, Դրոյի փողոց, թիվ 22

1.1472

250.

«Սպորտ-Տուր» ՍՊԸ

Կոտայքի մարզ,
ք. Ծաղկաձոր

2.6600

251.

«Արմինե» արտադրական կոոպերատիվ

ք. Չարենցավան, փ. Պարոնյան թիվ 2

0.3656

252.

Բաբայան Արմեն

Կոտայքի մարզ, գ. Զովունի

0.1500

253.

Չիչյան Մուրադ

ք. Երևան, Մյասնիկյան պող. թիվ 12

0.6089

254.

Գրիգորյան Կորյուն

Կոտայքի մարզ,
գ. Բալահովիտ

0.4500

255.

Խաչատրյան Ռաֆիկ

Կոտայքի մարզ,
գ. Բալահովիտ, Արզնի խճուղի 2

0.2012

256.

Խաչատրյան Ռաֆիկ

Կոտայքի մարզ,
գ. Բալահովիտ, Արզնի խճուղի 2

0.4900

257.

Մելքոնյան Թերմինե

Կոտայքի մարզ,
գ. Բալահովիտ, Արզնի խճուղի 2

0.1583

258.

«Երևանի տեխնոլոգիական սարքավորումների գործարան» ԲԲԸ

ք. Երևան, փ. Դ. Անհաղթի թիվ 8

4.0430

259.

«Զվարթնոց» պոլիգրաֆիական ձեռնարկություն ԲԲԸ

ք. Երևան, փ. Ծ. Իսակովի թիվ 48

6.2165

260.

Մեխջյան Ռաֆֆի, Մխչյան Սուսաննա

ք. Երևան, Սևանի 86/2

0.2463

261.

«Քաղաքային ունիվերսալ բազա» ՍՊԸ

ք. Երևան, Արին Բերդի 14

6.4225

262.

Հարությունյան Դերենիկ, Մանուկյան Աբրահամ

Կոտայքի մարզ, գ. Արզական

17.1890

263.

«Ֆեռո» ՍՊԸ

ք. Երևան, Տիչինայի 201

2.9125

264.

Մանուկյան Գայանե

Արմավիրի մարզ,
գ. Փարաքար

1.6636

265.

«Ակցենտ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Արարատյան փող. 90

0.3718

266.

Քոչարյան Կարեն

Կոտայքի մարզ,
գ. Բալահովիտ

2.1750

267.

Բաբայան Արմեն

Կոտայքի մարզ, գ. Զովունի

0.1396

268.

«Արարատ Ֆարել» ՍՊԸ

Արմավիրի մարզ,
գ. Ջրառատ

4.2870

269.

«Դարոյինք» ՍՊԸ

ք. Երևան, փ. Սևանի 86/1

1.1477

270.

Իսրայելյան Կարապետ

Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, Երիտասարդական փողոցի վրա

0.1000

271.

Իսրայելյան Կարապետ

Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, Երիտասարդական փողոցի վրա

0.0600

272.

«Հաշվիչ» ԲԲԸ

Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան,
փ. Է. Պետրոսյան թիվ 4

1.9391

273.

Վարդանյան Վարդան, Դովլաթյան Գայանե

Արմավիրի մարզ,
գ. Նորապատ

2.5500

274.

«Հանարդնախագիծ» ՓԲԸ

ք. Երևան, Տ.Մեծի պող. թիվ 4

0.3482

275.

Ղազարյան Կարապետ

Կոտայքի մարզ, գ. Պտղնի

0.9000

276.

Քերոբյան Անդրանիկ

ք. Երևան, Ն. Շենգավիթ ,11 փող., թիվ 1

0.8076

277.

«Լուսատեխնիկ» ԲԲԸ

ք. Երևան, Կոմիտասի 59

1.9163

278.

«Ինտերմիլկ» ՀՁ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Ն. Շենգավիթ, 11 փող., թիվ 1

0.1317

279

«Երևանի ռելեի գործարան» ԲԲԸ

ք. Երևան, Ազատության պող., 24

0.4144

280.

«Զառացյան և ընկերներ» ՍՊԸ

Կոտայքի մարզ,
գ. Բալահովիտ

15.6200

281.

«Հանրապետական արհեստանոց» ԲԲԸ («Բաբե» ԲԲԸ)

ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ., 35ա

2.1450

282.

«Վեկս» ՍՊԸ

ք. Երևան, Մասիսի 5

1.3320

283.

«Կոճոռ տելեկոմ» ՓԲԸ

ք. Երևան, Ազատության պող., 24

0.8500

284.

«Նյուլիթա» ՍՊԸ

ք. Երևան, Արին-Բերդի 17 5

1.0030

285.

«Հայճենապակի» ԲԲԸ

ք. Արտաշատ, Արարատյան խճ.,17

7.5000

286.

«Սոկոլ Գրուպ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Շիրակի  92

0.4000

287.

«Արտաշատի պահածոների գործարան» ԲԲԸ

ք. Արտաշատ, Օգոստոսի 23-ի փող.

15.0000

288.

«Արագած-5» արտադրական կոոպերատիվ

ք. Երևան, Իսակովի 22

0.4100

289.

«Ճանապարհ» ՍՊԸ

Կոտայքի մարզ,
գ. Բալահովիտ

9.0000

290.

«Արցախճան ինստիտուտ» ՓԲԸ

ք. Երևան, փող. Աճառյան 1-ին նրբ., թիվ 24

2.9000

291.

«Վազգեն» ԱԿ

ք. Երևան, Նուբարաշեն

0.7000

292.

Հայրապետյան Ռոբերտ

ք. Երևան, Դավթաշեն, «Արաքս» գործարանի հարևանությամբ

0.6550

293.

Փինաջյան Մարտունի

ք. Երևան, փող. Գրիբոյեդովի 48

0.3307

294.

«Էլեն» ԱԿ

Կոտայքի մարզ, գ. Նոր Գեղի

2.0650

»:

(հավելվածը խմբ. 13.10.05 N 1809-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան