Համարը 
N 252-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2006.04.17/11(220) Հոդ.125
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
13.03.2006
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
13.03.2006
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
27.04.2006
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ «ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱՍՏԱՏԻԿ ԴԱՇՏԻ ԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՆՈՐՄԵՐԸ» ՀՆ N 2.2.4-005-06 ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
3 ապրիլի 2006 թ.
Պետական գրանցման թիվ 10006093


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

13 մարտի 2006 թ.  
ք. Երևան

 N 252-Ն

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

«ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱՍՏԱՏԻԿ ԴԱՇՏԻ ԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՆՈՐՄԵՐԸ» ՀՆ N 2.2.4-005-06 ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ի կատարումն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 15-ի «Մեքենաների և մեխանիզմների անվտանգությանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 2390-Ն որոշման 2-րդ կետի գ) ենթակետի և համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի, «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային ծառայությունը և դրա ենթակայության մարմինները վերակազմակերպելու և Հայաստանի Հանրապետության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության կանոնադրությունն ու կառուցվածքը հաստատելու մասին» 15.08.2002 թ. N 1316-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության կանոնադրության 7-րդ կետի «ե» ենթակետի, ելնելով բնակչության առողջության պահպանման շահերից՝ աշխատատեղերում  էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածության հիգիենիկ նորմերը սահմանելու նպատակով,


 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝

 

Հաստատել «Աշխատատեղերում էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածության հիգիենիկ նորմերը» ՀՆ N 2.2.4-005-06 (կցվում է):
   

Նախարար՝

Ն. Դավիդյան

         

Հաստատված է
ՀՀ առողջապահության նախարարի
2006 թ. մարտի 13-ի 
N 252 -Ն հրամանով

 

Հիգիենիկ նորմեր
Աշխատատեղերում էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածության

ՀՆ N 2.2.4-005-06


1. Ընդհանուր դրույթներ և կիրառման ոլորտ

 

1.1. Սույն հիգիենիկ նորմերը (այսուհետ՝ Նորմեր) սահմանում են էլեկտրաստատիկ դաշտի ազդեցության հիգիենիկ պահանջները աշխատատեղերում էլեկտրաստատիկ դաշտի (այսուհետ` ԷՍԴ) աղբյուր հանդիսացող բոլոր տեսակի տեխնիկական միջոցների նախագծման, վերակառուցման, շինարարության և շահագործման ժամանակ: 

1.2 Սույն Նորմերը սահմանում են աշխատատեղերում էլեկտրաստատիկ դաշտի սահմանային թույլատրելի մակարդակները (այսուհետ՝ ՍԹՄ) և էլեկտրաստատիկ դաշտի ազդեցությունից աշխատողների պաշտպանության միջոցները:

1.3 Սույն Նորմերը տարածվում են էլեկտրաստատիկ դաշտի աղբյուր հանդիսացող տեխնիկական միջոցների վրա և պարտադիր են իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց համար:

1.4 Սույն Նորմերի կատարման հսկողությունը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության մարմինների կողմից:


 

2. Էլեկտրաստատիկ դաշտի սահմանային թույլատրելի մակարդակներ

 

2.1 Էլեկտրաստատիկ դաշտի սահմանային թույլատրելի մակարդակներ - ԷՍԴ մակարդակներ, որոնք ամենօրյա (բացի հանգստյան օրերից) աշխատանքի դեպքում, բայց ոչ ավելի 40 ժամից մեկ շաբաթում, ամբողջ աշխատանքային ստաժի ընթացքում չպետք է առաջացնեն ժամանակակից հետազոտության մեթոդներով հայտնաբերվող հիվանդություններ կամ առողջության վիճակի շեղումներ աշխատանքի ընթացքում կամ ներկա և հաջորդ սերունդների կյանքի հետագա տարիներին։

2.2 Էլեկտրաստատիկ  դաշտի  գնահատումը և նորմավորումը կատարվում է ըստ էլեկտրական դաշտի լարվածության` հերթափոխի ընթացքում աշխատողի վրա նրա ազդեցության ժամանակից կախված:

2.3 Էլեկտրաստատիկ դաշտի մակարդակը գնահատվում է էլեկտրական դաշտի լարվածության (E)  միավորներով` կիլոՎոլտ/ մետր (կՎ/մ-ով):

2.4 Հերթափոխի ընթացքում` էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածության ≤ 1 ժամ ազդեցության դեպքում, սահմանային թույլատրելի մակարդակը (Eսթմ ) սահմանվում է 60կՎ/մ:

2.5 Հերթափոխի ընթացքում 1 ժամից ավելի ԷՍԴ ազդեցության դեպքում Eսթմ  որոշվում է (1) բանաձևով.   

 

 Eսթմ = 60/ √t 

 (1), որտեղ

 

t - ազդեցության ժամանակն է (ժամ):

 

2.6 20-60 կՎ/մ լարվածությունների տիրույթում անձնակազմի գտնվելու ժամանակը ԷՍԴ առանց պաշտպանիչ միջոցների (tթույլ ) որոշվում է (2) բանաձևով.

 

tթույլ. = (60/Eփաստ)2

 (2), որտեղ

 

Eփաստ  -ԷՍԴ (կՎ/մ) լարվածության չափված արժեքն է:

 

2.7 60 կՎ/մ-ը գերազանցող ԷՍԴ լարվածությունների դեպքում աշխատանքն առանց պաշտպանության միջոցների արգելվում է: 

2.8 20կՎ/մ-ից ցածր ԷՍԴ լարվածությունների դեպքում ԷՍԴ գտնվելու ժամանակը չի սահմանափակվում:


 

3. Աշխատատեղերում էլեկտրաստատիկ դաշտի հսկողությանը ներկայացվող պահանջներ

 

3.1 Սույն Նորմերի պահանջների հսկողությունը իրականացվում է աշխատատեղերում`

- էլեկտրաստատիկ սեպարացման,

- էլեկտրագազամաքրման,

- լաքաներկերի և պոլիմերային նյութերի էլեկտրաստատիկ նստեցման,

- դիէլեկտրիկ նյութերի արտադրության, մշակման և փոխադրման,

- բարձր լարվածության հաստատուն հոսանքի էներգահամակարգերի շահագործման:

3.2 Տարածության մեջ ԷՍԴ լարվածության հսկողությունը աշխատատեղերում իրականացվում է տարածության մեջ լարվածության ամբողջական վեկտորի բաղադրիչների չափմամբ կամ վեկռորի ամբողջական վեկտորի չափմամբ:

3.3 ԷՍԴ լարվածության հսկողությունը իրականացվում է անձնակազմի հիմնական աշխատատեղերում կամ հիմնական աշխատատեղերի բացակայության պայմաններում` ԷՍԴ աղբյուրից տարբեր հեռավորությունների վրա գտնվող աշխատանքային գոտու մի քանի կետերում` աշխատողի բացակայության ժամանակ:

3.4 ԷՍԴ լարվածության չափումը  իրականացվում է.

3.4.1 Կանգնած աշխատանքային դիրքում` հենման մակերեսից 50, 100 և 170 սմ բարձրության վրա:

3.4.2 Նստած աշխատանքային դիրքում` 50, 80 և 140 սմ բարձրության վրա:

3.5 Աշխատատեղում ԷՍԴ լարվածության հիգիենիկ գնահատման ժամանակ որոշիչը համարվում է գրանցված արժեքներից առավելագույնը:


 

4. Էլեկտրաստատիկ դաշտի ազդեցությունից պաշտպանության հիմնական միջոցներ

 

4.1 ԷՍԴ ազդեցությունից պաշտպանության միջոցները պետք է ապահովեն անբարենպաստ ազդեցության նվազեցումը:

4.2 Աշխատատեղերում էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունից պաշտպանության հիմնական միջոցներն են.

4.2.1 էլեկտրաստատիկ դաշտի աղբյուրի էկրանապատում,

4.2.2  աշխատատեղի էկրանապատում,

4.2.3 ստատիկ էլեկտրականության չեզոքացուցիչների օգտագործում,

4.2.4 հակաստատիկ պատրաստուկների օգտագործում,

4.2.5 էլեկտրականացվող իրերի խոնավացում,

4.2.6 հեշտությամբ էլեկտրականացվող նյութերի և իրերի փոխարինում դժվար էլեկտրականացվող նյութերով և իրերով,

4.2.7 շփվող մակերեսների ընտրություն՝ ելնելով նվազագույն էլեկտրականացման պայմանից,

4.2.8 հակաստատիկ անհատական պաշտպանիչ միջոցների կիրառում: