Համարը 
N 493-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2006.06.15/16(225) Հոդ.205
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
12.05.2006
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
12.05.2006
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.06.2006
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ «ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ ՈՒԼՏՐԱՄԱՆՈՒՇԱԿԱԳՈՒՅՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՆՈՐՄԵՐԸ» ՀՆ N 2.2.4-007-06 ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
31 մայիսի 2006 թ.
Պետական գրանցման թիվ 10006175

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

12 մայիսի 2006 թ.
ք. Երևան

 N 493-Ն

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

«ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ ՈՒԼՏՐԱՄԱՆՈՒՇԱԿԱԳՈՒՅՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՆՈՐՄԵՐԸ» ՀՆ N 2.2.4-007-06 ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ի կատարումն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 15-ի «Մեքենաների և մեխանիզմների անվտանգությանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 2390-Ն որոշման 2-րդ կետի բ) ենթակետի և համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային ծառայությունը և դրա ենթակայության մարմինները վերակազմակերպելու և Հայաստանի Հանրապետության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության կանոնադրությունն ու կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1316-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության կանոնադրության 7-րդ կետի «ե» ենթակետի՝ ելնելով բնակչության առողջության պահպանման շահերից՝ աշխատատեղերում  ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման հիգիենիկ նորմերը սահմանելու նպատակով,

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝

 

Հաստատել` «Աշխատատեղերում ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման հիգիենիկ նորմերը» ՀՆ N 2.2.4-007-06 (կցվում է):

Նախարար՝  

Ն. Դավիդյան

Հավելված

 


Հաստատված է
ՀՀ առողջապահության նախարարի
2006 թվականի մայիսի 12-ի
N 493-Ն հրամանով

ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՆՈՐՄԵՐ

ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ ՈՒԼՏՐԱՄԱՆՈՒՇԱԿԱԳՈՒՅՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ

 ՀՆ N 2.2.4-007-06

1. Ընդհանուր դրույթներ և կիրառման ոլորտ

1.1 Սույն հիգիենիկ նորմերով (այսուհետ` Նորմեր) սահմանվում են աշխատատեղերում ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ինտենսիվության ազդեցության հիգիենիկ նորմերը ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման աղբյուր հանդիսացող բոլոր տեսակի սարքերի, սարքավորումների, մեքենաների, մեխանիզմների նախագծման և շահագործման ժամանակ: 

1.2 Սույն Նորմերը սահմանվում են՝ հաշվի առնելով աշխատողների վրա ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ազդեցության տևողությունը և անհատական պաշտպանիչ միջոցների պարտադիր օգտագործումը:

1.3 Սույն Նորմերը չեն տարածվում լազերային, աշխատանքային գոտու օդը վարակազերծող (անձնակազմի բացակայության պայմանում), ինչպես նաև ախտորոշման և բուժման նպատակով օգտագործվող սարքերից և սարքավորումներից առաջացող ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման վրա:

1.4 Սույն Նորմերի կատարման հսկողությունը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության մարմինների կողմից:

 

2. Տերմիններ և սահմանումներ

 

2.1 Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթում (ՈւՃ) - օպտիկական միջակայքի 200 - 400նմ (նանոմետր) ալիքի երկարությամբ և 1013 -1016 Հց (Հերց) հաճախականությամբ էլեկտրամագնիսական ճառագայթում:

2.2 Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման (ճառագայթահարման) ինտենսիվություն - ճառագայթահարվող միավոր մակերեսին ընկնող էներգիայի հոսքի մակերեսային խտություն, որն աշխատատեղում չափվում է էներգետիկ միավորներով Վտ (Վատտ)/մ2, Վտ/սմ2 (1Վտ/մ2=104Վտ/սմ2):

2.3 Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման (ճառագայթահարման) թույլատրելի ինտենսիվություն -ճառագայթահարման մեծություն, որն աշխատանքային հերթափոխի և/կամ աշխատանքային գործունեության ընթացքում աշխատողների մոտ չի առաջացնում առողջական վիճակի սուր կամ ֆունկցիոնալ խանգարումներ, ինչպես նաև ախտահարումներ` հեռավոր ժամկետներում:


3. Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման դասակարգումն ըստ կենսաբանական ակտիվության

 

3.1 Երկարալիք ուլտրամանուշակագույն ճառագայթում` ՈՒՃ-I տիրույթի - 400-315նմ ալիքի երկարությամբ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթում:

3.2 Միջինալիք ուլտրամանուշակագույն ճառագայթում` ՈՒՃ-II տիրույթի - 315 280նմ ալիքի երկարությամբ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթում:

3.3 Կարճալիք ուլտրամանուշակագույն ճառագայթում` ՈՒՃ-III տիրույթի - 280-200նմ ալիքի երկարությամբ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթում:


4. Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման (ճառագայթահարման) թույլատրելի ինտենսիվությունը

 

4.1 Աշխատողների ուլտրամանուշակագույն ճառագայթահարման թույլատրելի ինտենսիվությունը` մաշկի ոչ ավելի 0,2մ2  մակերեսի չպաշտպանված հատվածների առկայության, մինչև 5 րոպե տևողությամբ  ճառագայթահարման, ճառագայթահարումների միջև 30 րոպեից ոչ պակաս դադարների, հերթափոխում մինչև 60 րոպե ազդեցության ընդհանուր տևողության պայմաններում սահմանվում է`

4.1.1 ՈՒՃ-I տիրույթի համար` 50,0 Վտ/մ2

4.1.2 ՈՒՃ-II տիրույթի համար` 0,05Վտ/մ2

4.1.3 ՈՒՃ-III տիրույթի համար` 0,001Վտ/մ2:

4.2 Աշխատողների ուլտրամանուշակագույն ճառագայթահարման թույլատրելի ինտենսիվությունը` մաշկի ոչ ավելի 0,2մ2 մակերեսի չպաշտպանված տեղամասերի առկայության, աշխատանքային հերթափոխի 50%-ի չափով ճառագայթման ազդեցության ընդհանուր տևողության, 5 րոպեից ավելի ժամանակով միանվագ ճառագայթահարման դեպքում սահմանվում է`

4.2.1 ՈՒՃ-I տիրույթի համար` 10Վտ/մ2

4.2.2 ՈՒՃ-II տիրույթի համար` 0,01Վտ/մ2

4.2.3 ՈՒՃ-III տիրույթում 5 րոպեից ավելի ճառագայթումը չի թույլատրվում:

4.3 ՈՒՃ-II և ՈՒՃ-III (200-315 նմ) տիրույթներում` միաժամանակյա ճառագայթահարման պայմաններում, ճառագայթահարման թույլատրելի ինտենսիվությունը չպետք է գերազանցի 1Վտ/մ2:

 

5. Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման (ճառագայթահարման) ինտենսիվության հսկողությանը ներկայացվող պահանջներ

 

5.1 Աշխատողների ուլտրամանուշակագույն ճառագայթահարման ինտենսիվությունը չափվում է  աշխատատեղերում ոչ պակաս, քան տարին մեկ անգամ, ինչպես նաև նոր սարքավորումների և տեխնոլոգիաների շահագործման և վթարային իրավիճակների առաջացման դեպքում:

5.2 Չափումները կատարվում են աշխատատեղերում` հատակից 0,5-1,0 և 1,5մ բարձրության վրա` չափիչ սարքի ընդունիչը տեղադրելով ճառագայթման աղբյուրին ուղղահայաց դիրքով: Մի քանի աղբյուրների առկայության պայմաններում չափումները կատարվում են յուրաքանչյուր աղբյուրի նկատմամբ կամ հորիզոնական հարթության շրջագծով` 450 մեկ անգամ:

5.3 Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթահարման ինտենսիվության թույլատրելի մեծությունների գերազանցման դեպքում իրականացվում են աղբյուրի ճառագայթման ինտենսիվության նվազեցմանն ուղղված տեխնիկական միջոցառումներ և/կամ աշխատողների պաշտպանություն` կոլեկտիվ և անհատական պաշտպանիչ միջոցներ: