Համարը 
N 1318-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2008.11.26/69(659) Հոդ.1247
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
30.10.2008
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
19.11.2008
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.05.2009
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
03.03.2018

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԿԱՆԱՉ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԻՆ ԵՎ ԿԱԶՄՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

30 հոկտեմբերի 2008 թվականի N 1318-Ն

 

ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԿԱՆԱՉ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԻՆ ԵՎ ԿԱԶՄՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն «Ստանդարտացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի և ի կատարումն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հունիսի 5-ի N 765-Ն որոշման N 1 հավելվածի 3-րդ կետի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել բնակավայրերի կանաչ գոտիների չափերին և կազմությանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից վեց ամիս հետո:

 

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետ

Տ. Սարգսյան

 

2008 թ. նոյեմբերի 19

Երևան

 

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2008 թվականի

հոկտեմբերի 30-ի N 1318-Ն որոշման

 

Տ Ե Խ Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն  Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ

 

ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԿԱՆԱՉ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԻՆ ԵՎ ԿԱԶՄՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ

 

I. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

 

1. Բնակավայրերի կանաչ գոտիների չափերին և կազմությանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգով (այսուհետ` տեխնիկական կանոնակարգ) սահմանվում են քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի կանաչ գոտիների չափերը` ըստ բնակավայրերի խմբերի, կանաչ գոտիների տեսակը և կանաչապատման տարրերի կազմությունը (տեսականին)` ըստ գոտիականության, ինչպես նաև կանաչ գոտիների անտառների պահպանությանն ու արդյունավետ օգտագործմանը ներկայացվող պահանջները:

2. Սույն տեխնիկական կանոնակարգը կիրառվում է քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի բարեկարգման, վերակառուցման և նոր կառուցվող բնակավայրերի նախագծման և դրանց իրականացման բնագավառներում:

 

II. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

3. Սույն կանոնակարգում կիրառված են հետևյալ հասկացությունները`

1) բնակավայրեր` մշտական բնակչություն ունեցող, կառուցապատված, տարածքային ամբողջականություն կազմող և այլ բնակավայրերից տարածքային, տնտեսական կամ պատմական առումով տարանջատված տարածքային միավորներ են.

2) կանաչ գոտիներ` բնակավայրերի կանաչապատվածության մեջ միասնական ամբողջական համակարգ` բնակավայրերին հարող անտառներով, ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքներով, անտառապաշտպան շերտերով զբաղեցված տարածքներով, որոնք ունեն պաշտպանական և սանիտարահիգիենիկ նշանակություն և հանդիսանում են բնակչության հանգստավայրեր (ռեկրեացիոն գոտիներ), ունենում են անտառապուրակային գոտի և անտառատնտեսական մաս.

3) կանաչ տնկարկներ` բնական աճող կամ արհեստականորեն տնկված ծառերի, թփերի ու խոտաբույսերի ամբողջություն: Կանաչ տնկարկների համակարգը կազմվում է բնակավայրերի տարածքում և բնակավայրամերձ տարածքներում գտնվող տարբեր գործառնական նշանակություն ունեցող տնկարկների ամբողջությունից: Ըստ գործառնական նշանակության կանաչ տնկարկները լինում են`

ա. ընդհանուր օգտագործման` բնակչության հանգստավայրեր հանդիսացող անտառներ, անտառապուրակներ, զբոսայգիներ, զբոսապուրակներ, այգիներ կամ պարտեզներ, ճեմելիքներ,

բ. սահմանափակ օգտագործման` բնակեցված տարածքների, դպրոցների, մանկական հիմնարկների, հասարակական շենքերի` կրթական, մշակութային, գիտական և այլ հաստատությունների, սպորտային կառույցների, առողջապահական հիմնարկների, արդյունաբերական կազմակերպությունների և այլն տնկարկներ,

գ. հատուկ նշանակության` մայրուղիների, փողոցների, ջրապաշտպան, քամուց պաշտպանող, հակաէրոզիոն տնկարկներ, սանիտարապաշտպանական և պաշտպանական գոտիների, բուսաբանական, կենդանաբանական այգիների, ցուցահանդեսների տնկարկներ և այլն.

4) կանաչապատման տիպ` կանաչ տնկարկների բաղադրիչ մաս` զանգված, խումբ, մենածառ, ծառուղի, կենդանի ցանկապատ, եզրաշերտ, ուղղաձիգ կանաչապատման տնկարկ, քարապարտեզ, երկարածաղկուն և մշտածաղկուն պարտեզներ և այլն.

5) կանաչապատման տարրեր` կանաչապատման համար օգտագործվող ծառեր, թփեր, լիանաներ (տնկված առանձին-առանձին, խմբերով, զանգվածներով, շարքերով), ծաղկանոցներ, սիզամարգեր, զանազան խոտաբույսերի խմբավորումներ, քարաբլրակներ, ինչպես նաև տեղափոխելի սկահակներում, բուսարկղերում և ծաղկամաններում տնկված ջերմոցային բույսեր և կանաչապատման այլ միջոցներ.

6) կանաչապատման նորմ` բնակչության մեկ շնչին բաժին ընկնող կանաչապատ տարածքի նվազագույն քանակը, մ2 /մարդ.

7) անտառապուրակ` բնակավայրերի տարածքի առողջացման, բնական միջավայրում մարդկանց հանգստի, մշակութային և գեղագիտական պահանջները բավարարող բնական կամ մասամբ արհեստական ու բարեկարգված անտառազանգված, որը կազմակերպված է որոշակի լանդշաֆտածավալահատակագծային համակարգով` տնկարկների աստիճանական վերակառուցմամբ, ճանապարհների, ճեմածառուղիների, հետիոտն արահետների, բացատների, ջրամբարների և այլնի ստեղծմամբ.

8) զբոսայգի կամ պարկ` ծառուղիներով, ջրային մակերեսներով, խաղահրապարակներով, քանդակներով, ճարտարապետական փոքր ձևերով, զվարճանքի կառույցներով բնական կամ արհեստական կանաչապատ տարածք` զբոսանքի, հանգստի, ժամանցի և այլնի համար: Զբոսայգիներն ըստ նշանակության լինում են մշակույթի և հանգստի, մանկական, մարզական, զբոսանքային, հուշահամալիրային: Զբոսայգիներն ըստ տեղադրության և բնակչության օգտագործման ստորաբաժանվում են համաքաղաքային, համայնքային, բնակավայրի մերձակայքի զբոսայգիների, ըստ ռելիեֆի բնույթի` գետափնյա, բարձրադիր զբոսայգիների.

9) այգի կամ պարտեզ` վայրի և մշակովի մրգատու ու հատապտղային ծառերով, թփերով, ծաղիկներով և այլ բույսերով ծածկված տարածք, որն ստեղծվում է բույսերի տարբեր համակցումներից: Կարող է ստեղծվել նաև որպես գեղագիտական արժեք ներկայացնող ինքնուրույն արհեստական լանդշաֆտ և կարող է ունենալ ռեկրեացիոն նշանակություն.

10) զբոսապուրակ կամ պուրակ` ոչ մեծ չափերի հասարակական զբոսայգի կամ այգի, որը տեղադրված է հրապարակներում կամ փողոցների խաչմերուկներում, ինչպես նաև ոչ մեծ չափերի չկառուցապատված տարածքներում, երբեմն փողոցի խորքում գտնվող շենքերի շրջակայքում և ծառայում է որպես մարդկանց հանգստավայր ու պաշտպանում փողոցային աղմուկից ու աղտոտումներից.

11) ճեմելիք կամ բուլվար` լայն ծառուղի ընդարձակ փողոցի մեջտեղում կամ լայն փողոց, որի երկու կողմերում ծառուղիներ են: Ստեղծվում է մայրուղիների, առափնյա և բնակելի փողոցների երկարությամբ` լայն գոտու ձևով, ծառերի ու թփերի ծառուղու տեսքով.

12) ծառուղի` իրարից հավասար հեռավորությամբ տնկված ծառերով ու թփերով եզրավորված հետիոտնի կամ տրանսպորտային ճանապարհ.

13) անտառապուրակային գոտի` բնակչության զանգվածային հանգստի կազմակերպման նպատակով օգտագործվող բնակավայրի կանաչ գոտի, որն ընդգրկում է քաղաքամերձ անտառների, անտառապուրակների, ամառանոցային ավանների, գյուղատնտեսական հողերի և այլ կանաչ տնկարկների ամբողջությունը, որը կարող է ունենալ նաև անտառային տնտեսության վարման ռեժիմ` ուղղված անտառային լանդշաֆտների կայուն կառավարմանը, պահպանությանը, ստեղծմանն ու ձևավորմանը.

14) անտառատնտեսական մաս` շրջակա միջավայրը պաշտպանող և բարելավող հատկություններ ունեցող բնակավայրի կանաչ գոտու մաս, որն ունի անտառատնտեսական արտադրության զարգացման ու անտառապուրակային մասի ընդլայնման համար պահուստի ստեղծմանն ուղղված տնտեսության վարման ռեժիմ.

15) լանդշաֆտառեկրեացիոն տարածք` ընդգրկում է բնակավայրերի անտառները, անտառապուրակները, անտառապաշտպան գոտիները, ջրամբարները, գյուղատնտեսական հողերը և այն հանդակները, որոնք անտառապուրակների, զբոսայգիների, զբոսապուրակների, այգիների կամ պարտեզների և ճեմելիքների հետ միասին ձևավորում են բնակության վայրերի բաց տարածքների համակարգ.

16) բարեկարգում` բնակչության համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու նպատակով բնակավայրերում իրագործվող միջոցառումներ` տարածքի ինժեներական նախապատրաստում, պարտեզապուրակային շինարարություն, հաղորդակցման ուղիների սարքավորում ու ձևավորում և այլն։

 

III. ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՌԵԿՐԵԱՑԻՈՆ ՏԱՐԱԾՔԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

4. Կախված բնակչության թվից` քաղաքային և գյուղական բնակավայրերը բաժանվում են խմբերի` համաձայն N 1 աղյուսակի:

 

Աղյուսակ N 1

Բնակավայրերի խմբերը

Բնակչության թիվը (հազ. մարդ)

քաղաքներ

գյուղական բնակավայրերը

Խոշորագույն

1000-ից ավելի

-

Խոշոր

500-1000

5-ից ավելի

250-500

3-5

Մեծ

100-250

1-3

Միջին

50-100

0.2-1

Փոքր
(այս խմբում են ընդգրկված նաև քաղաքատիպ ավանները)

20-50

0.05-0.2

10-20

մինչև 0.05

մինչև 10

-

 

5. Ըստ նպատակային նշանակության` բնակավայրերի կանաչ գոտիները բաժանվում են 2 մասի` անտառապուրակային և անտառատնտեսական: Կանաչ գոտու անտառապուրակային գոտու չափերը պետք է համապատասխանեն N 2 աղյուսակում նշված նորմերին:

 

Աղյուսակ N 2

Բնակավայրի բնակչության թվաքանակը

Անտառապուրակային մասի չափերը
(հա/հազ. մարդ)

1 մլն-ից ավելի

40

500 հազ. մինչև 1 մլն

25

250 հազ. մինչև 500 հազ.

20

100 հազ. մինչև 250 հազ.

15

մինչև 100 հազ.

10

 

6. Անտառապատ գոտիներում գտնվող բնակավայրերի կանաչ գոտիների ընդհանուր մակերեսը (հա/ հազար մարդու հաշվարկով), կախված անտառային գոտու տեսակից, անտառապատման չափից և բնակչության թվից, ընդունվում է N 3 աղյուսակում նշված նորմերի համաձայն:

 

Աղյուսակ N 3

Անտառային գոտու տեսակը

Անտառապատ-վածությունը

(տոկոս)

Կանաչ գոտիների ընդհանուր մակերեսը` ըստ բնակավայրի բնակչության թվի (հա/հազ. մարդ)

1000-ից ավելի

500-1000

250-500

100-250

50-100

12- 50

մինչև 12

Խառը անտառների
գոտի

25-ից բարձր

240

200

165

125

105

70

55

20-ից բարձր մինչև 25-ը ներառյալ

190

160

130

100

85

55

45

15-ից բարձր մինչև 20-ը ներառյալ

160

135

110

85

70

50

40

10-ից բարձր մինչև 15-ը ներառյալ

110

90

75

55

50

30

25

5-ից բարձր մինչև 10-ը ներառյալ

80

60

45

35

30

20

15

մինչև 5-ը ներառյալ

36

30

25

20

17

11

10

Սաղարթավոր անտառների գոտի

25-ից բարձր

260

220

180

135

120

80

65

20-ից բարձր մինչև 25-ը ներառյալ

220

175

140

110

95

65

50

15-ից բարձր մինչև 20-ը ներառյալ

175

145

120

90

80

35

45

10-ից բարձր մինչև 15-ը ներառյալ

125

100

80

60

55

35

30

5-ից բարձր մինչև 10-ը ներառյալ

85

65

50

40

35

25

20

մինչև 5-ը ներառյալ

40

35

30

20

19

13

10

Անտառատափաս-տանային և
տափաստանային գոտի

15-ից բարձր

195

160

130

100

85

60

45

10-ից բարձր մինչև 15-ը ներառյալ

135

110

90

70

60

40

30

5-ից բարձր մինչև 10-ը ներառյալ

90

70

55

45

35

25

20

3-ից բարձր մինչև 5-ը ներառյալ

55

40

30

25

20

14

11

մինչև 3-ը ներառյալ

30

25

20

16

14

9

7

 

7. Բնակավայրերում պետք է նախատեսել կանաչապատ և այլ բաց տարածքների անընդհատ զարգացող համակարգ:

8. Տարբեր նշանակության կանաչապատ տարածքների տեսակարար կշիռը բնակավայրի ընդհանուր տարածքի նկատմամբ`

1) կառուցապատված բնակավայրերի համար պետք է լինի 40%-ից ոչ պակաս.

2) բնակելի շրջանների համար պետք է լինի 25%-ից ոչ պակաս:

9. Բնակավայրերում, որտեղ կան այնպիսի արտադրական կազմակերպություններ, որոնց համար պահանջվում է 1 կմ-ից ավելի շառավղով սանիտարապաշտպանական գոտու կազմակերպում, կանաչապատ տարածքների մակերեսն անհրաժեշտ է մեծացնել 15%-ից ոչ պակաս չափով:

10. Ընդհանուր օգտագործման կանաչապատված տարածքների մակերեսը (չափը) ընդհանուր բնակավայրի և բնակելի տարածքների համար ընդունվում է N 4 աղյուսակում և սույն կետի 1-6-րդ ենթակետերով ներկայացված նորմերի համաձայն`

Աղյուսակ N 4

Ընդհանուր օգտագործման կանաչապատված տարածքներ

Կանաչապատ տարածքների մակերեսը (մ2/մարդ)

մեծ, խոշոր և խոշորագույն քաղաքներ

միջին քաղաքներ

փոքր քաղաքներ

գյուղական բնակավայրեր

Ընդհանուր բնակավայրի համար

16-21

12-14

8-12

12

Բնակելի շրջանի համար

6

6

-

-

1) խոշորագույն, խոշոր և մեծ քաղաքներում քաղաքային անտառների զանգվածները պետք է ձևավորել որպես քաղաքային անտառապուրակներ` դրանց նկատմամբ կիրառելով ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքի նորմը` ոչ ավելի, քան 5 մ2/մարդ.

2) մինչև 20 հազար բնակչության թվով փոքր քաղաքների կանաչապատ տարածքների նորմն ընդունվում է 10 մ2/մարդ, իսկ 20 հազարից մինչև 50 հազար բնակչության թվով փոքր քաղաքների կանաչապատ տարածքների համար` 8 մ2/մարդ.

3) առողջարանային քաղաքներում ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքների նորմն անհրաժեշտ է մեծացնել, բայց ոչ ավելի, քան 50%-ով.

4) կիսաանապատային, անապատային գոտիների, ինչպես նաև տափաստանային ու անտառատափաստանային գոտիների բնակավայրերի ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքների նորմը թույլատրվում է ավելացնել 10-20%-ով.

5) անտառներով շրջապատված, խոշոր գետերի և ջրամբարների ափին գտնվող միջին, փոքր և գյուղական բնակավայրերի ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքների նորմը թույլատրվում է պակասեցնել, բայց ոչ ավելի, քան 20%-ով.

6) ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքների կազմում 0.5 կմ և ավելի լայնություն ունեցող խոշոր զբոսայգիների և անտառապուրակների մակերեսը պետք է կազմի 10%-ից ոչ պակաս:

11. Ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքներից անտառապուրակներ, անտառներ, զբոսայգիներ և զբոսապուրակներ միաժամանակյա այցելուների թիվը (մարդ/հա) ներկայացված է N 5 աղյուսակում, իսկ N 6 աղյուսակում առանձին ներկայացված է զբոսայգիների տարածքների կողմնորոշիչ հաշվեկշիռը (տարածքի բաշխումը)` կախված հաճախելիության մակարդակից:

 

Աղյուսակ N 5

Կանաչապատ տարածքի անվանումը

Միաժամանակյա այցելուների թիվը
(մարդ/հա)

Քաղաքային զբոսայգի

100

Հանգստի գոտու զբոսայգի

70

Առողջարանների զբոսայգի

50

Անտառապուրակ (մարգագետնային զբոսայգի, հիդրոլոգիական պարկ)

10

Անտառներ

1-3

 

N 5 աղյուսակում ներկայացված նորմերը կիրառվում են նաև կիսաանապատային և անապատային գոտիների բնակավայրերի համար, բայց 20%-ով պակաս չափով:

 

Աղյուսակ N 6

Զբոսայգու տարածքի անվանումը

Տարածքի բաշխումը (տոկոս)

Բարձր հաճախելիության դեպքում
(100 մարդ/հա-ից բարձր)

Միջին և ցածր հաճախելիության դեպքում
(60-100 մարդ/հա-ից ցածր)

Կանաչ տնկարկներ և ջրամբարներ

65-75

75-80

Ծառուղիներ և ճանապարհներ

10-15

8-12

Հարթակներ

8-12

4-8

Կառույցներ

5-7

2-4

 

12. 10-50 մարդ/հա միաժամանակյա այցելուների դեպքում անհրաժեշտ է նախատեսել ճանապարհաարահետային ցանց` այցելուների շարժը կազմակերպելու համար, իսկ անտառի եզրի բացատներում` պաշտպանիչ ծառերի տնկում: 50 մարդ/հա-ից ավելի միաժամանակյա այցելուների դեպքում անհրաժեշտ է նախատեսել միջոցառումներ` անտառային լանդշաֆտը զբոսայգու լանդշաֆտի վերաձևավորելու համար:

13. Բնակավայրերի զբոսայգիները կառուցապատելիս անհրաժեշտ է նախատեսել մասնագիտացված` մանկական, մարզական, ցուցահանդեսային, կենդանաբանական, բուսաբանական և այլ այգիներ, տնկարաններ, ընդ որում`

1) մանկական այգիների նորմերը թույլատրվում է ընդունել 5 մ2/մարդ չափով.

2) մարզական այգիների նորմերը` 12 մ2/մարդ չափով:

14. Զբոսապուրակներ, զբոսայգիներ և այգիներ կամ պարտեզներ հիմնելիս անհրաժեշտ է առավելագույնս պահպանել գոյություն ունեցող տնկարկներով և ջրամբարներով տեղամասերը, իսկ այդ տարածքների մակերեսն ընդունել`

1) քաղաքային զբոսայգիների համար` 15 հա-ից ոչ պակաս.

2) բնակեցված գոտու այգիների համար` 3 հա-ից ոչ պակաս.

3) զբոսապուրակների համար` 0.5 հա-ից ոչ պակաս.

4) զբոսայգիների և այգիների կամ պարտեզների ընդհանուր հաշվեկշռում կանաչապատված տարածքի մակերեսը պետք է լինի 70% -ից ոչ պակաս:

15. Ճեմելիքներն ու հետիոտն ծառուղիները պետք է նախագծվեն` հաշվի առնելով հետիոտների զանգվածային շարժման ուղղությունը: Ճեմելիքների երկարությունը և լայնությունը որոշվում է կախված փողոցի ճարտարապետական լուծումից: Ճեմելիքներում ու հետիոտն ծառուղիներում կարող են նախատեսվել կարճատև հանգստի հրապարակներ: Մեկ երկայնական հետիոտն ծառուղի ունեցող ճեմելիքի լայնությունը պետք է լինի 18 մ-ից ոչ պակաս` ըստ փողոցի առանցքի, և 10 մ-ից ոչ պակաս` փողոցի մեկ կողմից երթևեկելի մասի ու կառուցապատման միջև:

16. Սեյսմիկ գոտիներում անհրաժեշտ է ապահովել ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքների ազատ մուտք` չթույլատրելով պարիսպների կամ ցանկապատերի տեղադրում բնակելի գոտու կողմից:

 

IV. ԿԱՆԱՉ ԳՈՏՈՒ ՉԱՓԵՐԸ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԳՈՏՈՒՄ

 

17. Այն դեպքերում, երբ բնակավայրերի արդյունաբերական գոտում տեղադրված կազմակերպություններում իրականացված են բոլոր հնարավոր տեխնիկական և տեխնոլոգիական միջոցառումները` վնասակար արտանետումները մաքրելու ու վնասազերծելու և ֆիզիկական ներգործությունների ազդեցությունը նվազեցնելու համար, սակայն չեն ապահովվում սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների և ֆիզիկական ներգործությունների թույլատրելի մակարդակները, նախատեսվում են սանիտարապաշտպանական գոտիներ, որոնց չափերը սահմանվում են սանիտարական նորմերի համաձայն:

18. Սանիտարապաշտպանական գոտիների կանաչապատման համար ընտրվում են այնպիսի ծառաթփային տեսակներ, որոնք ունեն փոշին որսալու և արտանետումների նկատմամբ գազակայուն հատկություններ:

19. Սանիտարապաշտպանական գոտիներում բնակության վայրի կողմից անհրաժեշտ է նախատեսել ծառաթփային տնկարկների շերտ` 50 մ-ից ոչ պակաս լայնությամբ, իսկ ընդհանուր առմամբ` սանիտարապաշտպանական գոտիների կանաչապատման նվազագույն մակերեսը, կախված այդ գոտու լայնության չափերից, ընդունել`

1) մինչև 300 մ դեպքում` 60 %.

2) 300-1000 մ դեպքում` 50 %.

3) 1000-3000 մ դեպքում` 40 %:

20. Մինչև 100 մ լայնությամբ սանիտարապաշտպանական գոտիների համար ծառաթփային տնկարկների շերտը պետք է լինի 20 մ-ից ոչ պակաս լայնությամբ:

 

V. ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԿԱՆԱՉ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ՏՆԿԱՐԿՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

 

20. Բնակավայրերի կանաչ գոտիների տարածքային կազմակերպումը պետք է նախատեսի`

1) կանաչ գոտու տարանջատումն անտառապուրակային և անտառատնտեսական մասերի.

2) բնակչության հանգստի վայրերի կազմակերպումը` չխախտելով բնական համալիրի էկոլոգիական հավասարակշռությունը.

3) անտառատնտեսական արտադրության զարգացումը.

4) ոռոգման համակարգի կառուցումը` ելնելով կանաչ գոտու առանձնահատկություններից:

21. Կանաչ գոտու տնկարկների (բնական աճող կամ արհեստական տնկված ծառերի, թփերի ու խոտաբույսերի ամբողջության) պահպանությունն ու խնամքն ամբողջ տարվա ընթացքում կանաչապատման օբյեկտներում անցկացվող միջոցառումների համալիր է, որն ընդգրկում է ժամանակին կատարվող քաղհանները, պարարտացումը, հողացրումը, ոռոգումը, մաքրումը, էտումը, բույսերի ձմեռման նախապատրաստումը և այլն:

22. Բնակավայրերի կանաչ գոտիների անտառների պահպանությունը և արդյունավետ օգտագործումն ընդգրկում է անտառային տնտեսության վարումը, կենսատեխնիկական ու հակահրդեհային միջոցառումների իրականացումը, տարածքի բարեկարգումը և անտառի կողմնակի օգտագործման սահմանափակումը:

23. Բնակավայրերի կանաչ գոտիների անտառների պահպանությունը և արդյունավետ օգտագործումը ներառում է`

1) անտառապուրակային գոտում` դիմացկուն և դեկորատիվ, բնակչության զանգվածային հանգստի համար օգտագործվող ծառաթփատեսակների պահպանումն ու ձևավորումը.

2) անտառատնտեսական մասում` բարձր արտադրողականություն ունեցող, բնակավայրերի օդային ավազանի առողջացմանը նպաստող, փայտանյութի և անտառի կողմնարդյունքի պահանջները բավարարող ծառատեսակների ձևավորումը.

3) անտառապուրակային գոտու ընդլայնման համար պահուստի ստեղծումը (ըստ բնակավայրի բնակչության թվի)`

ա. ծառաթփատեսակների տնկարան` 5 մ2/մարդ չափով,

բ. ծաղկային տեսակների տնկարան` 0.7մ2/մարդ չափով:

24. Անտառաբուծական աշխատանքները պետք է ընդգրկեն հատումների համակարգը և անտառավերականգնման աշխատանքները: Հատումների համակարգում պետք է նախատեսել`

1) անտառապուրակային գոտում` լանդշաֆտի ձևավորմանն ուղղված հատումներ և սանիտարական հատումներ.

2) անտառատնտեսական մասում` անտառի խնամքի հատումներ, սանիտարական հատումներ, անտառավերականգնման հատումներ, ցածրարժեք տնկարկների անտառավերակառուցման հատումներ, իսկ անտառապուրակային գոտու ընդլայնման համար նախատեսված մասերում` լանդշաֆտի ձևավորմանն ուղղված հատումներ:

25. Անտառավերականգնման աշխատանքները պետք է իրականացվեն ծառերի աճեցման պայմանները հաշվի առնող ծառատեսակների ընտրման և այնպիսի միջոցառումների անցկացման եղանակով, որոնք կնպաստեն անտառի բնականոն վերականգնմանը:

26. Կանաչ գոտիների անտառապուրակային գոտում անտառային մշակաբույսերը ընտրվում են հաշվի առնելով արժեքավոր լանդշաֆտների ձևավորումը և ճանապարհների, անտառեզրերի և բացատների դեկորատիվ ձևավորումը:

27. Բնակավայրերում, որտեղ չկան բնական անտառներ և այլ կանաչ տարածքներ, կանաչ գոտիների անտառներն ստեղծվում են արհեստական եղանակով` գյուղատնտեսության համար ոչ պիտանի հողատարածքների վրա:

 

VI. ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԿԱՆԱՉ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

28. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բնակավայրերի կանաչ գոտիների կանաչապատող տեսականու ընտրությունը կատարվում է ըստ սույն տեխնիկական կանոնակարգի VII գլխում ներկայացված` Հայաստանի Հանրապետությունում աճող ծառերի ու թփերի ցանկի (այսուհետ` ցանկ) և տարածքների ուղղահայաց գոտիականության:

29. Փողոցային տնկարկների, ինչպես նաև ճեմելիքների համար կանաչապատող տեսականին ըստ ուղղահայաց գոտիականության, հետևյալն է`

1) ստորին գոտու հյուսիսային անտառապատ շրջաններում (ծովի մակերևույթից 400-900 մ բարձրություն), Զանգեզուր-Մեղրիում (ծովի մակերևույթից 400-1200 մ բարձրություն) և կիսաանապատային շրջաններում (ծովի մակերևույթից 800-1250 մ բարձրություն)` թխկի սրատերև, լայնատերև, թխկի դաշտային, նշենի սովորական, դրախտածառ, սզնի արևելյան, սերկևիլենի սովորական, սոսի արևելյան, կեռասենի, հացենի սովորական, հացենի սրապտուղ, ընկուզենի սովորական, տանձենի սովորական, տանձենի ուռատերև, տանձենի կովկասյան, բարդի նրբագեղ, բարդի ձյունասպիտակ, կաղնի վրացական, կաղնի արաքսյան, ուռենի բարձրաբուն, ուռենի սպիտակ, ուռենի սպիտակ, լացող, արոսենի սովորական, արոսենի պարսկական, արոսենի հունական, լորենի կովկասյան, գիհի կազակական, ցախակեռաս կովկասյան, սրնգենի կովկասյան, նռնենի, թխենի սովորական.

2) միջին գոտու հյուսիսային անտառապատ շրջաններում (ծովի մակերևույթից 900-1600 մ բարձրություն), Զանգեզուր-Մեղրիում (ծովի մակերևույթից 1200-1800 մ բարձրություն), չորային սակավանտառ և չոր տափաստանային (ծովի մակերևույթից 1200-1850 մ բարձրություն) շրջաններում` թխկի սրատերև, լայնատերև, թխկի դաշտային, նշենի սովորական, դրախտածառ, սզնի արևելյան, սզնի հինգվարսանդանի, իլենի լայնատերև, հացենի սրապտուղ, հացենի սովորական, ընկուզենի սովորական, խնձորենի արևելյան, տանձենի կովկասյան, տանձենի սիրիական, տանձենի ուռատերև, թխենի սովորական, սոճի կովկասյան, կեռասենի, բալենի սովորական, արոսենի սովորական, սոսի արևելյան, բարդի նրբագեղ, բարդի ձյունասպիտակ, կաղամախի, կաղնի վրացական, դրախտածառ, ուռենի բարձրաբուն, ուռենի սպիտակ, ուռենի սպիտակ, լացող, ուռենի հնգառէջ, արոսենի պարսկական, արոսենի հունական, արոսենի երկակի, լորենի կովկասյան, թեղի էլիպսատերև, գերիմաստի ցախակեռաս կովկասյան, ցախակեռաս վրացական, ամելանխիեր կլորատերև, կոկռոշենի, գիհի կազակական, կիպրոս սովորական, հաղարջենի արևելյան, կեռասենի մահալերյան, դազիֆորա թփային (կուրիլյան թեյ), զկեռենի սովորական, սրնգենի կովկասյան.

3) վերին (բարձրադիր) գոտու մեզոֆիլ անտառային (ծովի մակերևույթից 1600-2000 մ բարձրություն), հարաբերական մեզոֆիլային (ծովի մակերևույթից 1800-2200 մ բարձրություն), լեռնատափաստանային և լեռնամարգագետնային (ծովի մակերևույթից 1800-2200 մ բարձրություն) շրջաններում` թխկի բարձրլեռնային, թխկի սրատերև, թխկի հիրկանյան, կեչի Լիտվինովի, կեչի ելունդավոր, բոխի կովկասյան, բալենի սովորական, սզնի արևելյան, իլենի լայնատերև, հացենի արևելյան, թխենի սովորական, սոճի կովկասյան, կաղամախի, տանձենի կովկասյան, տանձենի սիրիական, տանձենի ուռատերև, խնձորենի արևելյան, կաղնի արևելյան, արոսենի սովորական, արոսենի երկակի, արոսենի հայկական, արոսենի Կուզնեցովի, լորենի կովկասյան, լորենի մանրատերև, թեղի էլիպսատերև, գերիմաստի, սրնգենի կովկասյան, ամելանխիեր կլորատերև, գիհի բազմապտուղ, գիհի երկարատերև, գիհի կազակական, այծուռենի, ուռենի սպիտակ, ուռենի բոսորագույն, կոկռոշենի եվրոպական, հաղարջենի արևելյան, հաղարջենի Բիբերշտեյնի, ցախակեռաս կովկասյան, չմենի ողկուզածաղկավոր:

30. Զբոսայգիների, զբոսապուրակների և բնակավայրերի կանաչ գոտիների համար կանաչապատող տեսականին, ըստ ուղղահայաց գոտիականության, հետևյալն է`

1) ստորին գոտում կանաչապատման համար կիրառվում են ցանկով ներկայացված բոլոր ծառերն ու թփերը, բացի մրտավարդից, հապալասից, ինչպես նաև աստրագալուս (գազազգիներ), հալոստախուս և նիտրարիա (բորակազգիներ) տեսակներից` ցածր դեկորատիվություն ունենալու պատճառով.

2) միջին գոտում կանաչապատման համար կիրառվում են ցանկով ներկայացված բոլոր ծառերն ու թփերը, բացի ստորին գոտու համար ոչ հարմար տեսականուց, ինչպես նաև նռնենուց, թզենուց, կովկասյան խուրմայից, փշատերև ջոնջոլենուց, սովորական ունաբիից, անտառային խաղողից, հունական շրջահյուսից, բարձր պարիլյակից, սովորական բաղեղից, որոնք ջերմասեր լինելու պատճառով այս գոտում ցրտահարվում են.

3) վերին (բարձրադիր) գոտում կանաչապատման համար կիրառվում են ցանկով ներկայացված բոլոր ծառերն ու թփերը, բացի միջին գոտու համար ոչ հարմար տեսականուց, ինչպես նաև գեղեցիկ թխկուց, ասորական, վրացական թխկիներից, նռնենուց, փոշնենուց, ալեհեր, մանրապտուղ բալենիներից, երկարակոթուն, վրացական, արաքսյան, ոսկեգույն կաղնիներից, սրաթփուկ գիհուց, ցաքուց, թփային հասմիկից, աղվեսագիանման արմավաթփից, արևելյան սոսուց, եփրատյան բարդուց, Տիգրանի կտկենուց, փշատերև ջոնջոլենուց.

4) Սևանա լճի ավազանում և Շիրակի բարձրավանդակում կանաչապատման համար կիրառվում են` թխկի սրատերև, թխկի դաշտային, ամելանխիեր կլորատերև, ծորենի սովորական, ծորենի արևելյան, ծորենի խտածաղիկ, փոշնի կովկասյան, բալենի սովորական, մամրիչ արևելյան, պայթակենի կիլիկիական, պայթակենի արևելյան, ճապկի հարավային, հոնի, տխլենի սովորական, դրախտածառ, դազիֆորա թփային, լեռնաչամիչ (էֆեդրա), փշատենի նեղատերև, իլենի լայնատերև, իլենի ելունդավոր, բեկտենի լաստենատերև, խնձորենի արևելյան, սոճի կովկասյան, սալորենի, տանձենի արևելյան, տանձենի ուռատերև, տանձենի սիրիական, կաղնի արևելյան, կարմրան ութառէջ, կարմրան բազմաճյուղ, լորենի մանրատերև, թեղի լեռնային, թեղի էլիպսատերև, բռնչի սովորական, մոռենի:

 

VII. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՃՈՂ ԾԱՌԵՐԻ ԵՎ ԹՓԵՐԻ ՀԱՅԵՐԵՆ, ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ, ՌՈՒՍԵՐԵՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

 

Հայերեն

Լատիներեն

Ռուսերեն

Աբելիա ծաղկառատ

Abelia floribunda Decne

Абелия обильно цветущая

Ալբիցիա լենքորանյան

Aibizzia julibrissin Durazz.

Альбиция ленкоранская

Աղահասկիկ մերձկասպյան

Halostachys caspica (Pall.) C.A. Mey.

Соляноколосник прикаспийский

Աղտոր դաբաղային

Rhus coriaria L.

Сумах дубильный

Աղտոր բուրավետ

Rhus aromatica Alt.

Сумах душистый

Աղտոր թավամազ, քացախածառ

Rhus typhina L.

Сумах пушистый (уксусное дерево)

Ամելանխիեր կլորատերև

Amelanchier rotundifolia (Lam.) Dum.-Cours.

Ирга круглолистная

Ամելանխիեր ողորկ

Amelanchier laevis Wiog.

Ирга гладкая

Ամելանխիեր հասկավոր

Amelanchier spicata (Lam.) C.Koch

Ирга колосистая

Ամորֆա (անձևի) թփային

Amorpha fruticosa L.

Аморфа кустарниковая

Ամորֆա (անձևի) հուրանավոր

Amorpha paniculata Torr. et Gray.

Аморфа метельчатая

Այլանթ բարձրաբուն

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

Айлант высочайший

Այծուռենի

Salix caprea L.

Ива козья

Ասպիրակ սպիտակ

Spiraea alba Du Roi

Таволга белая

Ասպիրակ Վանհուտտի

Spiraea vanhouttei (Briot) Zbl.

Таволга Вангутта

Ասպիրակ աղեղնաեզր

Spiraea crenata L.

Таволга городчатая

Ասպիրակ լերդախոտատերև

Spiraea Chamaedryfolia L.

Таволга дубровколистная

Ասպիրակ արևքուրիկատերև

Spiraea hypericifolia L.

Таволга зверобоелистная

Ասպիրակ բրգանման

Spiraea pyramidata Greene

Таволга пирамидовидная

Ասպիրակ ճապոնական

Spiraea japonica L.

Таволга японская

Արալիա մանջուրական

Aralia manshurica Rurr. et Maxim.

Аралия маньчжурская

Արմավաշուշան հալվեատերև

Yucca aloifolia L.

Юкка алоэлистная

Արմավաշուշան թելատու

Yucca filamentosa L.

Юкка нитчатая

Արմավաշուշան փառահեղ

Yucca gloriosa L.

Юкка славная

Արմավաթուփ աղվոսաագիանման

Myricaria alopecսcoides Schrenk

Мирикария лисохвостная

Արոսենի Հայաստանի

Sorbus hajastana Gabr.

Рябина айастанская

Արոսենի հայկական

Sorbus armeniaca Hedl.

Рябина армянская

Արոսենի ամոքիչ (ծտատանձի)

Sorbus torminatis (L.) Cranz.

Рябина глоговина (берека лечебная)

Արոսենի հունական

Sorbus graeca (Spach) Hedl.

Рябина греческая

Արոսենի երկակի

Sorbus dualis Zinserl.

Рябина двойственная

Արոսենի կովկասյան

Sorbus caucasica Zinserl.

Рябина кавказская

Արոսենի Կուզնեցովի

Sorbus kuznetzovii Zinserl.

Рябина Кузнецова

Արոսենի Մուգեոտի

Sorbus mougeottii Soy. et Gord

Рябина Мугеотта

Արոսենի սովորական

Sorbus aucuparia L.

Рябина обыкновенная

Արոսենի պարսկական

Sorbus persica Hedl.

Рябина персидская

Արոսենի միջանկյալ

Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.

Рябина промежуточная

Արոսենի թուրքեստանյան

Sorbus turcestanica (Franch) Hedl.

Рябина туркестанская

Արոսենի տյանշանյան

Sorbus tianschanica Rupr.

Рябина тяныпаньская

Արջատխլենի

Corylus colurna L.

Лещина древовидная (орешник медвежий)

Աուկուբա ճապոնական

Aucuba japonica Thսnb.

Аукуба японская

Բալենի սովորական

Cerasus vulgaris Mill.

Вишня обыкновенная

Բալենի ալեհեր

Cerasus incana (Pall.) Spach.

Вишня седая

Բաղեղ կոլխիդյան

Hedera Colchica C.Koch

Плющ колхидский

Բաղեղ սովորական

Hedera helix L.

Плющ обыкновенный

Բարդի հինածաղկատերև

Populus balsamifera L.

Тополь бальзамический

Բարդի սպիտակ

Populus alba L.

Тополь белый

Բարդի Բոլլեի

Populus bolleana Laսche

Тополь Болле

Բարդի մազմզուկապտղավոր

Populus trichocarpa Torr. et Gray

Тополь волосистоплодный

Բարդի նրբագեղ

Populus gracilis A. Grossh.

Тополь грациозный (изящный)

Բարդի կանադական

Populus deltoides Marsh.

Тополь дельтовидный

Բարդի եփրատյան

Populus eսphratica Oliver

Тополь евфратский

Բարդի չինական

Populus simonii Carr.

Тополь китайский (Симона)

Բարդի խոշորատերև

Populus candicans Ait.

Тополь крупнолистный

Բարդի դափնետերև

Populus laurifolia LDB.

Тополь лавролистный

Բարդի բրգաձև

Populus pyramidalis Rozier

Тополь пирамидальный

Բարդի ձյունասպիտակ

Populus nivea Willd.

Тополь снежнобелый (серебристый)

Բարդի սև

Populus nigra L.

Тополь черный

Բեկտենի լաստենատերև

Frangulaan alnus Mill.

Крушина ольхолистная

Բոխի արևելյան, ղաժի

Carpinus orientalis Mill.

Граб восточный, грабник

Բոխի կովկասյան

Carpinus caucasica A. Grossh.

Граб кавказский

Բորակաթուփ Շոբերի

Nitraria schoberi L.

Селитрянка Шобера

Բշտիկապտուղ ամուրյան

Physocarpus amurensis Maxim.

Пузыреплод ник амурский

Բշտիկապտուղ գլխիկավոր

Physocarpus capitala (Pursh) Ktze.

Пузыреплодник головчатый

Բշտիկապտուղ բռնչիատերև

Physocarpus opulifolia (L.) Maxim.

Пузыреплодник калинолистный

Բշտիկապտուղ միավարսանդ

Physocarpus monogyna (Torr.) A. Nelson

Пузыреплодник однопестичный

Բշտիկապտուղ միջանկյալ

Physocarpus intermedia (Rydb.) C.K. Schneid.

Пузыреплодник промежуточный (средний)

Բռնչի բուրավետ

Viburnum odoratissimum Ker.-Gaml.

Калина душистая

Բռնչի կնճռատերև

Viburnum rhytidophyllum Hems l.

Калина морщинистолистная

Բռնչի սովորական

Viburnum opulus L.

Калина обыкновенная

Բռնչի սովորական ամուլ

Viburnum opulus v.sterile DC.

Калина обыкновенная стерильная

Բռնչի կախված

Viburnum suspensum Lindl.

Калина свешивающаяся

Բրուսսոնեթիա թղթյա

Broussonetia papyrifera (L.) L. Herit.

Бруссонетия бумажная

Բուդդլեյա Դավիդի

Buddleia davidi Franch.

Буддлея Давида

Բուդդլեյա հերթատերև

Buddleia alternifolia Maxim.

Будлея очереднолистная

Բուդդլեյա նեղահասկավոր

Buddleia stenostachya Rehd. et Wils

Буддлея узкоколосная

Բունդուկ երկտուն

Gymnocladus dioicus (L.) C. Koch

Бундук двудомный

Գազ նենգ

Astragalus insidiosus Boriss.

Астрагал коварный

Գազ այծմորուք

Astragalus barba-caprina Theod.

Астрагал козья борода

Գազ դուրեկան

Astragalus jucundus Theod.

Астрагал приятный

Գազ սարսափեցնող

Astragalus ferox Boriss.

Астрагал устрашающий

Գլեդիչիա սովորական

Gleditschia triacanthos L.

Гледичия обыкновенная (трехколючковая)

Գետնանոճի Լավսոնի

Chamaecyparis lawsoniana (Andr.) Parl.

Кипарисовик Лавсона

Գետնանոճի թույանման

Chamaecyparis thyoides B.S.P.

Кипарисовик туевидный

Գերիմաստի

Viburnum lantana L.

Калина гордовина

Գիհի վիրգինյան

Juniperus virginiana L.

Можжевельник виргинский

Գիհի երկարատերև

Juniperus oblonga M.B.

Можжевельник длиннолистный

Գիհի զերավշանյան

Juniperus seravschanica Kom.

Можжевельник зеравшанский

Գիհի կազակական

Juniperus sabina L.

Можжевельник казацкий

Գիհի չինական

Juniperus chinensis L.

Можжевельник китайский

Գիհի բազմապտուղ

Juniperus polycarpos C. Koch

Можжевельник многоплодный

Գիհի ցածրաաճ

Juniperus depressa Stev.

Можжевельник низкорослый

Գիհի սովորական

Juniperus communis L.

Можжевельник обыкнвенный

Գիհի սրաթեփուկ (գարշահոտ)

Juniperus foetidissima Willd.

Можжевельник острочешуйчатый (вонючий)

Գիհի թուրքմենական

Juniperus rurcestanica C. Fedtsch.

Можжевельник туркестанский

Դազիֆորա թփային

Dasiphora fruticosa (L.) Rydb.

Дазифора (курильский чай) кустарниковая

Դափնի ազնիվ

Laurus nobilis L.

Лавр благородный

Դափնեկեռաս բուժիչ

Laurocerasus officinalis Roem.

Лавровишня лекарственная

Դափնեկեռաս լուզիտանական

Laurocerasus lusitanica (L.) Roem.

Лавровишня лузитанекая

Դափնյակ (գայլահատ) անդրկովկասյան

Daphne transcaucasica Pobed.

Волчник закавказский

Դափնյակ կույտավորված

Daphne glomeruta Lam.

Волчник скученный

Դեղձենի սովորական

Persica vulgaris Mill.

Персик обыкновенный

Դեյցիա շքեղ

Deutzia gracilis Sieb. et Zucc

Дейция изящная

Դեյցիա խորդուբորդ

Deutzia scabra Thunb.

Дейция шершавая

Դժնիկ դահուրյան

Rhamnus dahurica Pall.

Жестер даурский

Դժնիկ մանրապտուղ

Rhamnus microcarpa Boiss.

Жестер мелкоплодный

Դժնիկ Պալլասի

Rhamnus pallasii Fisch. et Mey.

Жестер Палласа

Դժնիկ սովորական

Rhamnus cathartica L.

Жестер слабительный
(обыкновенный)

Դրախտածառ, նարնջափայտ

Cotinus coggygria Scop.

Скумпия, желтинник

Եզնակոխ թփային

Bupleurum fruticosum L.

Володушка кустарниковая

Եղրևանի ամուրյան (լիգուստրիանա ամուրյան)

Syringa amurensis Rupr. (=Ligustrina amurensis Rupr.)

Сирень амурская (трескун амурский)

Եղրևանի թավշյա

Syringa velutina Kom.

Сирень бархатистая

Եղրևանի հունգարական

Syringa josikaea Jacg.

Сирень венгерская

Եղրևանի Վոլֆի

Syringa wolfi C. K. Schneid.

Сирень Вольфа

Եղրևանի չինական

Syringa chinensis Willd.

Сирень китайская

Եղրևանի սովորական

Syringa vulgaris L.

Сирень обыкновенная

Եղևին (բալասանի) ալժիրյան

Abies numidica de Lannoy.

Пихта алжирская

Եղևին իսպանական կովկասյան

Abies pinsapo Boiss.

Пихта испанская

Եղևին կովկասյան

Abies nordmanniana (Stev.) Spach.

Пихта кавказская

Եղևին (բալասանի) սիբիրական

Abies sibirica Ldb.

Пихта сибирская

Եղևնի սիբիրական

Picea obovata Ldb.

Ель сибирская

Եղևնի էնգելմանի

Picea engelmani Engelm.

Ель Энгельмана

Եղևնի կեռիկավոր արծաթագույն

Picea pungens v. glauca Belssn.

Ель колючая серебристая

Եղևնի կեռիկավոր

Picea pungens Engim.

Ель колючая

Եղևնի սովորական

Picea abies Karst.

Ель обыкновенная

Զկեռենի սովորական

Mespilus germanica L.

Мушмула германская

Էկզոխորդա Ալբերտի

Exochorda arbertii Rgt.

Экзохорда Альберта

Էրիոբոտրիա (զկեռենի) ճապոնական

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.

Эриоботрия (мушмула) японская

Էվկոմիա թեղիատերև

Eucommia ulmoides Oliv.

Эвкоммия ильмолистная

Ընկուզենի սովորական

Juglans regia L.

Орех грецкий

Ընկուզենի մանջուրական

Juglans manshurica Ma[im.

Орех маньчжурский

Ընկուզենի սև

Juglans nigra L.

Орех черный

Թավշածառ ամուրյան

Phellodendron amurense Rupr.

Бархат амурский

Թավշածառ սախալինյան

Phellodendron sachalinense (Fr. Schmidt) Sarg.

Бархат сахалинский

Թեղի տերևաշատ

Ulmus foliacea Gilib.

Вяз листоватый

Թեղի փետրաճյուղավոր

Ulmus pinnato-ramosa Dieck.

Вяз перистоветвистый

Թեղի գետնամերձ

Ulmus pumila L.

Вяз приземистый

Թեղի խցանային

Ulmus suberosa Moench.

Вяз пробковый

Թեղի խորդուբորդ

Ulmus scabra Mill.

Вяз (ильм) шершавый

Թեղի էլիպսատերև

Ulmus elliptica C. Koch

Вяз эллиптический

Թեղի հարթ

Ulmus laevis Pall.

Вяз гладкий

Թեղի գնդաձև

Ulmus densa Letw.

Вяз густой

Թզենի

Ficus carica L.

Инжир

Թթենի սպիտակ

Morus alba L.

Шелковица белая

Թթենի սպիտակ, լացող

Morus alba f. pendula Dipp.

Шелковица белая плакучая

Թխենի վիրգինյան

Padus virgonoana (L.) Mill.

Черемуха виргинская

Թխենի Մաակի

Padus maackii (Rupr.) Kom.

Черемуха Маака

Թխենի մահալեբյան (բալենի)

Padus mahaleb (L.) Borkh.

Черемуха (вишня) магалебская

Թխենի սովորական

Padus racemona (Lam.) Gilib.

Черемуха обыкновенная

Թխենի պենսիլվանյան

Padus pensylvanica (L.f.) Comb. niva

Черемуха пенсильванская

Թխենի ուշահաս

Padus serotina (Eh rh.) Agardh.

Черемуха поздняя

Թխկի հովհարաձև

Acer palmatum Thunb.

Клен веерный

Թխկի հիրկանյան

Acer hyrcanum Fisch. et Mey.

Клен гирканский

Թխկի վրացական

Acer ibericum MB.

Клен грузинский

Թխկի գեղեցիկ

Acer pictum Thunb.

Клен красивый

Թխկի կարմիր

Acer rubrum L.

Клен красный

Թխկի հասկավոր

Acer spicatum Lam.

Клен колосистый

Թխկի կեղծսոսիատերև, սպիտակ

Acer pseudoplantanus L.

Клен ложноплатановый (белый клен, явор)

Թխկի մանրատերև

Acer mono Maxim.

Клен мелколистный
(моно)

Թխկի սրատերև, լայնատերև

Acer platanoides L.

Клен остролистный

Թխկի սրատերև, գնդաձև

Acer platanoides globosum (Nich.) Schwerin.

Клен остролистный шаровидный

Թխկի դաշտային

Acer campestre L.

Клен полевой

Թխկի շաքարային

Acer saccharum L.

Клен сахарный

Թխկի Սեմենովի

Acer semenovo Rgl. et Herd.

Клен Семенова

Թխկի արծաթագույն

Acer saccharinum L.

Клен серебристый

Թխկի թաթարական

Acer tataricum L.

Клен татарский

Թխկի բարձր լեռնային (Տրաուտվետտերի)

Acer trautvetteri Medv.

Клен Траутфеттера (высокогорный)

Թխկի հացենիատերև

Acer negundo L.

Клен ясенелистный

Թույա արևմտյան

Thuja occidentalis L.

Туя западная

Թույոպսիս խոնարհվող

Thyjopsis dolobrata Sieb.et Zucc.

Туевик проникающий

Իդեզիա բազմապտուղ

Idesia polycarpa Maxim.

Идезия многоплодная

Իլենի ելունդավոր

Euonymus verrucosa Scop.

Бересклет бородавчатый

Իլենի Բունգի

Euonymus bungeana Maxim.

Бересклет Бунга

Իլենի եվրոպական

Euonymus europaea L.

Бересклет европейский

Իլենի լայնատերև

Euonymus latifolia Mill.

Бересклет широколистный

Իլենի ճապոնական

Euonymus japonica L.f.

Бересклет японский

Ինդիգոֆերա Ժերարդի

Indigofera gerardiana (Well.) Baker

Индигофера Жерарда

Լաբուռնում անագիրո-տերև, ոսկե անձրև

Laburnum anagyroides Medic.

Бобовник анагиролис-тный (Золотой дождь)

Լաստենի սպիտակ

Alnus incana (L.) Moench

Ольха серая

Լեռնաչամիչ (էֆեդրա) սովորական

Ephedra distachya L.

Хвойник (эфедра) обыкновенный

Լեռնաչամիչ (էֆեդրա) բարձր

Ephedra procera F. et Mey.

Хвойник рослый (высокий)

Լիքվիդամբար խեժատու

Liquidambar styraciflua L.

Ликвидамбар смолоносный

Լիքվիդամբար ֆորմոզյան

Liquidambar formosana Hance

Ликвидамбар Формозский

Լորենի կովկասյան

Titia caucasica Rupr.

Липа кавказская

Լորենի խոշորատերև

Titia platifillos Scop.

Липа крупнолистная

Լորենի մանրատերև

Titia cordata Mill.

Липа мелколистная

Խաղող ամուրյան

Vitis amurensis Rupr.

Виноград амурский

Խաղող կուլտուրական

Vitis vinifera L.

Виноград культурный

Խաղող անտառային

Vitis sylvestris Gmel.

Виноград лесной

Խամերոպս ցածր

Chamaerops humitis L.

Хамеропс низкий

Խեժափիճի եվրոպական

Larix decidua Mill.

Лиственница европейская

Խեժափիճի սիբիրական

Larix sibirica Ldb.

Лиственница сибирская

Խեժափիճի ճապոնական

Larix leptolepis Gord.

Лиственница японская

Խենոմելես (սերկևիլենի) ճապոնական

Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl.

Хеномелес японский (айва японская)

Խնձորենի հատապտղային

Malus baccata (L.) Borkh.

Яблоня ягодная

Խնձորենի արևելյան

Malus orientalis Uglitzkich

Яблоня восточная

Խնձորենի կուլտուրական

Malus domestuca Borkh.

Яблоня культурная

Խնձորենի մանջուրական

Malus manshurica (Maxim.) Kom.

Яблоня маньчжурская

Խնձորենի ծաղկառատ

Malus floribunda Sieb.

Яблоня обильноцветущая

Խուրմա արևելյան

Diospyros kaki L. f.

Хурма восточная

Խուրմա կովկասյան

Diospyros lotus L.

Хурма кавказская

Խենոմելես Մաուլեի

Chaenomeles maսlei

Хеномелес Маулеи

Ծառակործան կլորատերև

Celastrus orbiculata Thunb.

Древогубец круглолистный

Ծիրանենի մանջուրական

Armeniaca manshurica (Maxim.) Skvoriz.

Абрикос маньчжурский

Ծիրանենի սովորական

Armeniaca vulgaris Lam.

Абрикос обыкновенный

Ծիրանենի սիբիրական

Armeniaca sibirica (L.) Lam.

Абрикос сибирский

Ծորենի կանադական

Berberis canadensis Mill.

Барбарис канадский

Ծորենի մանրատերև

Berberis parvifolia Spragսe

Барбарис мелколистный

Ծորենի սովորական

Berberis vulgaris L.

Барбарис обыкновенный

Ծորենի Տունբերգի

Berberis Thunbergii DC.

Барбарис Тунберга

Ծորենի (կծոխուր) Վիչի

Berberis veitshii C.K. Schneid.

Барбарис Вича

Ծորենի արևելյան

Berberis orientalis C.K. Schneid.

Барбарис восточный

Ծորենի խտածաղիկ

Berberis densiflora Boiss. et Bushe

Барбарис густоцветковый

Կաղամախի, բարդի դողդողուն կամ անտառային

Populus tremula L.

Осина

Կաղնի արաքսյան

Quercus araxina (Trautv.) A.Grossh.

Дуб араксинский

Կաղնի վրացական

Quercus iberica Stev. in Bteb.

Дуб грузинский

Կաղնի երկարակոթուն

Quercus longipes Stev.

Дуб длинноножковый

Կաղնի ոսկեգույն

Quercus hypochrysa Stev.

Дуб золотистый

Կաղնի քարե

Quercus ilex L.

Дуб каменный

Կաղնի շագանակատերև

Quercus castaneifolia C.A. Mey.

Дуб каштанолистный

Կաղնի կարմիր

Quercus rubra L.

Дуб красный

Կաղնի արևելյան

Quercus macranthera Fisch. et Mey

Дуб крупнопыльниковый (восточный)

Կաղնի ամառային

Quercus robur L.

Дуб летний (черешчатый)

Կաղնի ամառային, բրգաձև

Quercus robur f. fastigiata (Lam.) Hartw. et Ruempl.

Дуб летний пирамидальный

Կաղնի միրզինատերև

Quercus myrsinaefolia Blume.

Дуб мирзинолистный

Կաղնի սղոցանման

Quercus serrata Thunb.

Дуб пильчатый

Կաղնի խցանային

Quercus suber L.

Дуб пробковый

Կաղնի կապտավուն

Quercus glauca Thunb.

Дуб сизый (синий)

Կաղնի ժայռային

Quercus petraea

Дуб скальный

Կամելիա լեռնային

Camellia sasanqua Thunb.

Камелия горная

Կամպսիս արմատակալող

Campsis padicans (L.) Seem.

Кампсис (текома) укореняющийся

Կատալպա սովորական

Catalpa bignonioides Walt.

Каталь па обыкновенная

Կատալպա օվալատերև

Catalpa ovata G.Don.

Катальпа овальнолистная

Կարագանա ծառանման

Caragana arborescens Bam.

Карагана древовидная

Կարագանա խոշորածաղիկ

Caragana grandiflora (MB) DC.

Карагана крупноцветковая

Կարագանա թփային

Caragana fruticosa (Pall.) Bess.

Карагана кустарниковая

Կարիա պեկան, պեկան

Carya pecan (Marsh.) Endl. et Graebn.

Кария пекан, пекан

Կարմրան (մոշա) արարատի

Tamarix araratica (Bunge) Gorschk.

Гребенщик араратский

Կարմրան բազմաճյուղ

Tamarix ramosissima Ldb.

Гребенщик ветвистый

Կարմրան ութառէջ

Tamarix octandra Bge.

Гребенщик восшитычинковый

Կարմրան Հոհենակերի

Tamarix hohenackeri Bge.

Гребенщик Гогенаккера

Կարմրան Մեյերի

Tamarix meyeri Boiss.

Гребенщик Мейера

Կարմրան նրբապսակաթերթ

Tamarix leptopetala Bunge

Гребенщик тонколепестный

Կարմրան քառառէջ

Tamarix tetrandra Pall.

Гребенщик четырехтычниковый

Կելրեյտերիա հուրանավոր

Koelreuteria paniculata Laxm.

Кельрейтерия метельчатая

Կենի հատապտղային

Taxսs baccata L.

Тисс ягодный

Կենսածառ արևելյան

Biota orientalis Endl.

Биота восточная

Կենսածառ արևելյան, բրգաձև

Biota orientalis f. meldensis Mast.

Биота восточная пирамидальная

Կենսածառ արևելյան, գնդաձև

Biota orientalis f. decussata Mast.

Биота восточная шаровидная

Կեչի ելունդավոր

Betսla verrucosa Ehrh.

Береза бородавчатая

Կեչի թղթյա

Betula papyrifera Marsh.

Береза бумажная

Կեչի քարե

Betula ermanii Cham.

Береза каменная

Կեչի չինական

Betula chinensis Maxim.

Береза китайская

Կեչի Լիտվինովի

Betula litwinovii A. Dolսch

Береза Литвинова

Կեչի թուրքեստանյան

Betula turkestanica Litw.

Береза туркестанская

Կեչի տյանշանյան

Betula tianschanica Rupr.

Береза тяньшанская

Կեչի ճապոնական

Betula japonica Steb.

Береза японская

Կեռասենի մահալերյան

Cerasus mahaleb (L.) Mill.

Вишня (черемуха) магалебская

Կեռասենի

Cerasus avium Moench.

Черешня (вишня птичья)

Կիպրոս փայլուն

Ligustrum lucidum Ait.

Бирючина блестящая

Կիպրոս օվալատերև

Ligustrum ovalifolium Hassk.

Бирючина овальнолистная

Կիպրոս սովորական

Ligustrum vulgare L.

Бирючина обыкновенная

Կիպրոս ճապոնական

Ligustrum japonicum Thunb.

Бирючина японская

Կծոխուր ամուրյան

Berberis amurensis L.

Барбарис амурский

Կրիպտոմերիա ճապոնական

Criptomeria Japonica Don.

Криптомерия японская

Կոկռոշենի եվրոպական

Grossularia rectinata (L.) Mill.

Крыжовник европейский

Կոկռոշենի Ցինոսբատի

Grossularia cynosbati (L.) Mill.

Крыжовник Циносбата

Կտտկենի կարմիր

Sambucus racemosa L.

Бузина красная

Կտտկենի Տիգրանի

Sambucus tigrani N. Troitzky

Бузина Тиграна

Կտտկենի սև

Sambucus nigra L.

Бузина черная

Կուսախաղող հնգատերև

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch

Девичий виноград пятилисточковый

Հազազ բերբերյան

Lycium barbarսm L.

Дереза берберова

Հազազ չինական

Lycium chinensis Mill.

Дереза китайская

Հազազ թուրքմենական

Lycium turcomanicum Tսrcz.

Дереза туркменская

Հաղարջենի ալպիական

Ribes alpinum L.

Смородина альпийская

Հաղարջենի Բիբերշտեյնի

Ribes biebersteinii Berl.

Смородина Биберштейна

Հաղարջենի արևելյան

Ribes orientalis Desf.

Смородина восточная

Հաղարջենի հուդզոնյան

Ribes hudsonianum Richards.

Смородина гудзонская

Հաղարջենի ոսկյա

Ribes aureum Putsh.

Смородина золотая

Հաղարջենի կարմիր

Ribes rubrum L.

Смородина красная

Հաղարջենի սև

Ribes nigrum L.

Смородина черная

Հաճարենի արևելյան

Fagus orientalis Lipsk.

Бук восточный

Հասմիկ թփային

Jasminum fruticans L.

Жасмин кустарниковый

Հացենի ամերիկական

Fraxinus americana L.

Ясень американский

Հացենի սպիտակ

Fraxinus ornus L.

Ясень белый (цветущий)

Հացենի նշտարաձև (կանաչ)

Fraxinuslanceolata Borkh.

Ясень ланцетный (зеленый)

Հացենի սովորական

Fraxinus excelsior L.

Ясень обыкновенный

Հացենի սովորական միատերև

Fraxinus excelsior v. diversifolia (Alt.) Lingelsh.

Ясень обыкновенный однолистный

Հացենի սովորական լացող

Fraxinus excelsior v. pendula Alt.

Ясень обыкновенный плакучий

Հացենի սրապտուղ

Fraxinus oxycarpa Willd.

Ясень остроплодный

Հացենի պենսիլվանյան

Fraxinus pensylvanica March.

Ясень пенсильванский

Հացենի խիստ մազմզուկավոր

Fraxinus holotricha Koehne

Ясень сплошь волосистый (пушистый)

Հացենի սոգդիական

Fraxinus sogdiana Bge

Ясень согдианский

Հիբիսկուս սիրիական (սիրիական վարդ)

Hibiscus syriacus L.

Гибискус сирийский (сирийская роза)

Հիդրանզեա կեռիկավոր

Hydrangea aspera Buch.- Cham.

Гортензия колючая

Հիդրանզեա խոշորատերև

Hydrangea macrophylla (Thunb.) DC.

Гортензия крупнолистная

Հոնի

Cornus mas L.

Дерен мужской, кизил

Ձելկվա բոխիատերև

Zelkowa carpinifolia (Pall.) Dipp.

Дзельква граболистная

Ձիակասկ սովորական

Aesculus hippocastanum L.

Конский каштан обыкновенный

Ձիթենի եվրոպական

Olea europaea L.

Маслина европейская

Ձյունապտղիկ սպիտակ

Symphoracarpos albus (L.) Blake

Снежно плодник белый

Ձյունապտղիկ կլորավուն

Symphoracarpos orbicuditus Moench

Снежноплод ник округлый

Ճահճանոճի սովորական

Taxodium distichum (L.) Rich.

Болотный кипарис обыкновенный

Ճապկի սպիտակ

Cornus alba L.

Дерен белый

Ճապկի հարավային

Cornus australis C.A. Mey.

Дерен южный

Ճապկի արնակարմրավուն

Cornus sanguinea L.

Дерен кроваво-красный (отпрысковый)

Մագնոլիա խոշորածաղիկ

Magnolia grandiflora L.

Магнолия крупноцветковая

Մագնոլիա Սուլանժի

Magnolia soutangia Soul.-Bod.

Магнолия Суланжа

Մագնոլիա եռաբլթակ

Magnolia tripetata L.

Магнолия трехлепестная

Մագնոլիա կոբուս

Magnolia kobus DC.

Магнолия кобус

Մակլուրա նարնջագույն

Maclura aurantiaca Nutt.

Маклюра оранжевая

Մաակիտ ամուրյան

Maackia amurensis Rupr. et Maxim.

Маакия амурская

Մահոնիա սողացող

Mahonia repens (Lindl.) G. Don

Магония ползучая

Մահոնիա սովորական, սղոցենատերև

Mahonia aquifolium Nutt.

Магония падуболистная

 Մահոնիա ճապոնական

Mahonia japonika (Thumb.) DC.

Магония японская

Մամրիչ (մտրակակոթ) խաղողատերև կամ սովորական

Clematis vitalba L.

Ломонос виноградолистный, обыкновенный

Մամրիչ արևելյան

Clematis orientalis L.

Ломонос восточный

Մասրենի սովորական

Rosa canina L.

Шиповник обыкновенный

Մելիա ացեդարախ (հիմալայան)

Melia azedarach L.

Мелиа ацедарах (гималайская)

Մետասեքվոյա գլիպտոստրոբանման

Metaseqսota gtiptostroboldes Hu et Ceng

Метасеквойя глиптостробоидная

Մայրի ատլանտյան

Cedrus atlantica Manetti

Кедр атлантический

Մայրի հիմալայան

Cedrus deodara Loud.

Кедр гималайский

Մայրի լիբանական

Cedrus libani Loud

Кедр ливанский

Մոշենի սովորական

Rubus caesius L.

Ежевика сизая

Մոշենի անատոլիական

Rubus anatolicus Focke

Ежевика анатолийская

Մոշենի հիմալայան

Picea morinda Link.

Ель гималайская

Մորմ պարսկական

Solanum parsicum Willd.

Паслен персидский

Մորմ քաղցրադառնավուն

Solanum dսlcamara L.

Паслен сладко-горький

Մրտավարդ (լեռնավարդ) կովկասյան

Rhododendron caucasicum Pall.

Рододендрон кавказский

Մրտավարդ հնդկական

Rhododendron indicum (L.) Sweet

Рододендрон индийский

Մրտենի սովորական

Myrtus communts L.

Мирт обыкновенный

Նշենի փշատառ

Amygdalus spinosissima Bge

Миндаль колючейший (наиколючий)

Նշենի սովորական

Amygdalus communis L.

Миндаль обыкновенный

Նշենի ցածրահասակ (տափաստանային)

Amygdalus nana L.

Миндаль степной

Նշենի Ֆենցլի

Amygdalus fenzliana (Fritsch) Lipsky

Миндаль Фенцля

Նոճի արիզոնյան

Cupressus arizonica Greene

Кипарис аризонский

Նոճի մշտադալար

Cupressus sempervirens L.

Кипарис вечнозеленый

Նոճի խոշորապտուղ

Cupressus macrocarpa Hartw.

Кипарис крупноплодный

Նոճի լուզիտանյան

Cupressus lusitanica Mill.

Кипарис лузитанский

Նռնենի

Punica granatum L.

Гранат

Շագանակենի սովորական

Castanea sativa Mill.

Каштан посевной (съедобный)

Ոլոռնածառ (աղաթուփ) արծաթագույն

Halimodendron halodendron (Pall.) Voss.

Чингиль серебристый

Շրջահյուս հունական

Periploca graeca L.

Обвойник греческий

Չիչխան դժնիկանման

Hippophae rhamnoides L.

Облепиха крушиновая

Չմենի փայլուն

Cotoneaster lucida Schlecht

Кизильник блестящий

Չմենի հորիզոնական

Cotoneaster horizontalis Dene

Кизильник горизонтальный

Չմենի ողկուզածաղկավոր (հաճելի)

Cotoneaster racemiflora (Desf.) C.Koch

Кизильник кистецветный (приятный)

Չմենի սովորական (ամբողջաեզր)

Cotoneaster integerrima Medic.

Кизильник обыкновенный (цел ьнокрайный)

Չմենի ժայռային

Cotoneaster saxatillis A.Pojark.

Кизильник скальный

Չմենի սևապտուղ

Cotoneaster melanocarpa Lood.

Кизильник черноплодный

Պայթակենի հայկական

Colսtea armena Boiss. et Huet.

Пузырник армянский

Պայթակենի արևելյան

Colutea orientalis Mill.

Пузырник восточный

Պայթակենի ծառանման

Colutea arborespens L.

Пузырник древовидный

Պայթակենի Կոմարովի

Colutea komarovii Takht.

Пузырник Комарова

Պայթակենի կիլիկիական

Colutea cilicica Boiss. et Bal.

Пузырник киликийский

Պարիլյակ բարձր

Smilax excelsa L.

Сассапариль высокий

Պարրոթիա պարսկական, երկաթածառ

Parrotia persica C.A. Mey.

Парротия персидская (железное дерево)

Պասանիա ուտվող

Pasania edulis Mak.

Пасания съедобная

Պավլովնիա թաղիքավոր

Paulownia tomentosa (Thunb.)

Павловния войлочная

Պիստակենի իսկական

Pistacia vera L.

Фисташка настоящая

Պիստակենի բթատերև, խնկենի

Pistacia mutica Fisch.et Mey

Фисташка туполистная

Պոդոկարպուս խոշորատերև

Podocarpus macrophyllus Don.

Ногоплодник крупнолистный

Պոնցիրուս եռատերև

Poncirus trifoliata (L.) Raf.

Понцирус трехлисточковый

Ջոնջոլենի փետրատերև

Staphylea pinnata L.

Клекачка перистая

Ռոբինիա կեղծակացիա (ակացիա սպիտակ)

Robinia pseudoacacia L.

Робиния лжеакация (акация белая)

Ռոբինիա կեղծակացիա, նոսրապսակ

Robinia pseudoacacia f. bessoniana (Nichols.) Voss.

Робиния лжеакация ажурная

Ռոբինիա կեղծակացիա գնդաձև

Robinia pseudoacacia f. umbraculifera (DC.) Rehd.

Робиния лжеакация шаровидная

Ռոբինիա փարթամ

Robinia luxurians (Diecr) C.R. Schneld.

Робиния пышная

Սապինդուս Դրումոնդի

Sapindus drummondii Hook. et Arn.

Сапиндус Друмонда

Սալորենի կուլտուրական

Prunus domestica L.

Слива домашняя

Սալորենի փշավոր (մամխենի)

Prunus spinosa L.

Слива колючая, терн

Սալորենի չռված, շլորենի

Prunus divaricata Leb.

Слива растопыренная, алыча

Սապինդուս Դրումոնդի

Sapindus drummondii Hook. et Arn.

Сапиндус Друмонда

Սերկևիլենի սովորական

Cydonia oblonga Mill.

Айва продолговатая

Սեքվոյա մշտադալար

Sequola sempervirens Endl.

Секвойя вечнозеленная

Սեքվոյադենդրոն հսկայական

Sequoiadendron giganteum Lindl.

Секвоядендрон гигантский

Սզնի Արնոլդի

Crataegus arnoldiana Sarg.

Боярышник Арнольда

Սզնի արևելյան

Crataegus orientalis Pall.

Боярышник восточный

Սզնի Դուգլասի

Crataegus douglasii Lindl.

Боярышник Дугласа

Սզնի խոշորափուշ

Crataegus macrocantha Lodd.

Боярышник крупноколючковый

Սզնի փշավոր, կարմիր լիաթերթ

Crataegus oxyacantha f. spiendens C.K. Schneid.

Боярышник колючий, ярко-красный махровый

Սզնի Մաքսիմովիչի

Crataegus maximoviczii C.K. Schneid

Боярышник Максимовича

Սզնի հինգվարսանդանի

Crataegus pentagyna Waldst. et. Kit.

Боярышник пятипестичный

Սզնի ծուռսռնակավոր

Crataegus kyrtostyla Fingerh.

Боярышник согнутостолбиковый

Սզնի Շովիցի

Crataegus szovitsii A. Pojark

Боярышник Шовица

Սզնի սև

Crataegus nigra Waldst. et Kit.

Боярышник черный

Սղոցենի սովորական

Llex aquifolium L. s. l.

Падуб остролистный

Սոճի Բանկսի

Pinus banksiana Lamb.

Сосна Банкса

Սոճի Բունգի

Pinus bungeana Zucc.

Сосна Бунга

Սոճի վեյմուտի

Pinus strobus L.

Сосна веймутовая

Սոճի հիմալայան

Pinus excelsa Wall.

Сосна гималайская

Սոճի լեռնային

Pinus montana Mill.

Сосна горная

Սոճի դեղին

Pinus ponderosa Doսgl.

Сосна желтая

Սոճի իտալական

Pinus pinea L.

Сосна итальянская

Սոճի ղրիմյան

Pinus pallasiana Lamb.

Сосна крымская

Սոճի սովորական

Pinus silvestris L.

Сосна обыкновенная

Սոճի ծովափնյա

Pinus pinaster Sob.

Сосна приморская

Սոճի պիցունդյան

Pinus pithyusa Stev.

Сосна пицундская

Սոճի Սոսնովսկու (կովկաս՟յան կամ ելունդավոր)

Pinus sosnowskyi Nakai (=P. hamata (Stev.) D. Sosn.)

Сосна Сосновского (кавказская или крючковатая)

Սոճի սև

Pinus nigra Arn.

Сосна черная

Սոճի էլդարյան

Pinus eldarica Medw.

Сосна эльдарекая

Սոսի արևելյան

Platanսs orientalis L.

Платан восточный

Սոսի թխկիատերև

Platanսs acerifelia Willd.

Платан кленолистный

Սորբարիա արոսատերև

Sorbaria sorbifolia (L.) A.Br.

Рябинник рябинолистный

Սոֆոռա ճապոնական

Sophora japonica L.

Софора японская

Սոֆոռա ճապոնական, լացող

Sophora japonica f. pendula Zbl.

Софора японская плакучая

Ստիրաքս օբասիա

Styrax obassia Sieb. es Zucc.

Стиракс обассия

Սրնգենի պսակավոր

Philadelphus coronarius L.

Чубушник венечный

Սրնգենի կովկասյան

Philadelphus caucasicus Koehne

Чубушник кавказский

Սրնգենի խոշորածաղիկ

Philadelphus grandiflorսs Willd.

Чубушник крупноцветковый

Վարդ ոլոռանման

Rosa pisiformis (Christ) D. Sosn.

Роза гороховидная

Վարդ դահուրյան

Rosa davurica Pall.

Роза даурская

Վարդ կորյագինի

Rosa karjahinii D. Sosn.

Роза Карягина

Վարդ փափուկ

Rosamollis Smith.

Роза мягкая

Վարդ մանրածաղիկ

Rosa micrantha Smith.

Роза мелко цветковая

Վարդ առատափուշ

Rosa spinosissima L.

Роза наиколючая

Վարդ Նիզամի

Rosa nisami D.Sosn.

Роза Низами

Վարդ Պրիլիպկոյի

Rosa prilipcoana D. Sosn.

Роза Прилипко

Վարդ Ռոոպի

Rosa roopae Lonacz.

Роза Роопа

Վարդ Սոսնովսկու

Rosa sosnovskyana Tamam.

Роза Сосновского

Վարդ վահանակիր

Rosa corymbifera Borkh.

Роза щитконосая

Վեյգելա ծաղկառատ

Weigela floribunda (Sieb. et Zucc.) C.Koch

Вейгела обильноцветущая

Վինկա ցածրահասակ

Vinca ininor L.

Барвинок малый

Վիստերիա թփային

Wisteria frutescens (L.) Poir.

Вистерия кустарниковая

Վիստերիա չինական

Wisteria sinensis (Sims.) Sweet.

Вистерия китайская

Տանձենի ուռատերև

Pyrus salicifolia Pall.

Груша иволистная

Տանձենի կովկասյան

Pyrus caucasica Fed.

Груша кавказская

Տանձենի սովորական

Pyrus communis L.

Груша обыкновенная

Տանձենի սիրիական

Pyrus syriaca Boiss.

Груша сирийская

Տանձենի տաոխի

Pyrus taochia Woron.

Груша таохская

Տանձենի ուսուրական

Pyrus ussuriensis Maxim.

Груша уссурийская

Տաքսոդիում կենիատերև

Taxodium distichum (L.) Roem.

Лжетсуга тиссолистная

Տերնստրեմիա գլխածաղիկ

Ternstroemia gymnanthera (Wight. et Arn.) Sprague

Тернстремия головоцветковая

Տխլենի սովորական

Corylus avellana L.

Лещина обыкновенная

Տոսախ բալեարյան

Buxus balearica Lam.

Самшит балеарский

Տոսախ մշտադալար

Buxus sempervirens L.

Самшит вечнозеленный

Տոսախ կոլխիդյան

Buxus colchica Pojark.

Самшит колхидский

Տոսախ մանրատերև

Buxus microphalla Sieb. et Zucc.

Самшит мелколистный

Տրախիկարպուս բարձր

Trachicarus excelsa H. Wendl.

Трахикарпус высокий

Տունգի ծառ

Aleuritis fordii Hemst.

Тунг Форда

Ցախակեռաս ալպիական

Lonicera alpigena L.

Жимолость альпийская

Ցախակեռաս բուրավետ

Lonicera fragrantissima Lindl. et Paxt.

Жимолость душистая

Ցախակեռաս վրացական

Lonicera iberica M.B.

Жимолость иберийская

Ցախակեռաս կովկասյան

Lonicera caucasica Pall.

Жимолость кавказская

Ցախակեռաս կանադական

Lonicera canadensis Marsh.

Жимолость канадская

Ցախակեռաս այծի

Lonicera caprifolium L.

Жимолость каприфоль (козья)

Ցախակեռաս Մաակի

Lonicera maackii Maxim.

Жимолость Маака

Ցախակեռաս սովորական

Lonicera tatarica L.

Жимолость татарская

Ցախակեռաս թաթարական

Lonicera xylosteum L.

Жимолость обыкновенная

Ցախակեռաս տոսկանյան

Lonicera etrusca L.

Жимолость тосканская

Ցախակեռաս ճապոնական

Lonicera japonica Thunb.

Жимолость японская

Ցաքի

Paliurus spina-christi Mill.

Держи-дерево

Ցերցիս եվրոպական

Cercis siliquastrum L.

Церцис европейский

Ցերցիս կանադական

Cercis canadensis L.

Церцис канадский

Ցեֆալոտաքսուս ֆորչունի

Cephalotaxus fortunei Hook.

Цефалотаксус Форчуна

Ունաբի սովորական

Zizyphus jujuba Mill.

Унаби юйюба

Ուռենի սպիտակ

Salix alba L.

Ива белая

Ուռենի սպիտակ, լացող

Salix alba v. pendula hort.

Ива белая плакучая

Ուռենի բարձրաբուն

Salix excelsa Gmelin Roise

Ива высокая

Ուռենի եգիպտական

Salix aegyptiaca L.

Ива египетская

Ուռենի զամբյուղի

Salix viminalis L.

Ива прутевидная (корзиночная)

Ուռենի նշենատերև

Salix amygdaioides Auderss.

Ива миндалелистная

Ուռենի սրատերև

Salix acutifolia Wild.

Ива остролистная

Ուռենի բոսորագույն

Salix purpurea L.

Ива пурпурная

Ուռենի հնգառէջ

Salix pentandroides A.Skvoriz.

Ива пятитычинковая

Փշամանդիկ տանձենատերև

Atraphaxis pyrifolia Bge.

Курчавка грушелистная

Փշատենի փշավոր

Elaeagnus pungens Thunb.

Лох колючий

Փշատենի արծաթագույն

Elaeagnus argenta Pսrsh.

Лох серебристый

Փշատենի նեղատերև

Elaeagnus angustifolia L.

Лох узколистный

Փռշնի մերկ

Celtis glabrata Stev.

Каркас голый

Փռշնի արևմտյան

Celtis ocidentalis

Каркас западный

Փռշնի կովկասյան

Celtis caucasica Willd.

Каркас кавказский

Փռշնի հարավային

Celtis australis L.

Каркас южный (австрийский)

Քնարածառ վարդակա՟կաչանման

Liriodendron tulipifera L.

Тюльпановое дерево

Օրոճ գերմանական

Genista germanica L.

Дрок германский

Օրոճ իսպանական

Spartium junceum L.

Метельник прутьевидный

Օսմանթուս հոտավետ

Osmanthus fragrans (Thunb.) Lour.

Османтус пахучий

Օսմանթուս տարատերև

Osmanthus heterophylus (G.Don) P.S. Green

Османтус разнолистный

Ֆիլոստախիս բամբուկանման

Phyllostachys bambusoides Sleb. et Zucc.

Листополостник бамбуковый

Ֆիլլերեյա նեղատերև

Phillyrea angustifolia L.

Филлирея узколистная

Ֆորսիցիա սվարատերև

Forsythia ovata Nakai

Форсиция овальнолистная

Ֆորսիցիա միջանկյալ

Forsythia intermedia Zab.

Форсиция средняя (промежуточная)

 

VIII. ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

31. Բնակավայրերի կանաչ գոտիների չափերին և կազմությանը ներկայացվող պահանջների պահպանման նկատմամբ պետական վերահսկողությունն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան