Համարը 
N 08-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2009.01.15/2(320) Հոդ.15
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
02.12.2008
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
02.12.2008
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.01.2009
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 7-Ի ԹԻՎ 44-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

23 դեկտեմբերի 2008 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60308393

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

2 դեկտեմբերի 2008 թ.
ք. Երևան

N 08-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 7-Ի ԹԻՎ 44-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թվականի նոյեմբերի 7-ի «Ձև թիվ 35-Պատահար (ամսական) «Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների մասին» պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 44-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1. որոշմամբ հաստատված հաշվետվության ձևի «հաշվետվության ներկայացման ժամկետը» սյունակում «1-ին և 2-րդ բաժինները` մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 10-ը, 3-րդ բաժինը` 15-ը» բառերը փոխարինել «մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 15-ը» բառերով:

2. Որոշմամբ հաստատված հաշվետվության ձևի «Ճանապարհատրանսպորտային պատահարները (ՃՏՊ) և տուժածները հաշվետու ժամանակաշրջանում» բաժինը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

 

1. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարները (ՃՏՊ) և տուժածները հաշվետու ժամանակաշրջանում

 

(ամսական)

Ցուցանիշների անվանումը

Տողի
համարը

Պատա-
հարների
քանակը,
միավոր

Տուժել են, մարդ

զոհվել են

որից`
իգական
սեռ

վիրավորվել
են

որից`
իգական
սեռ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

ՃՏՊ-ընդամենը

110

 

   

 

 

որոնցից` տուժել են մինչև 16 տարեկան երեխաներ

111

 

   

 

 

ՃՏՊ ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման հետևանքով
տրանսպորտային միջոցների վարորդներ
- ընդամենը

120

 

   

 

 

այդ թվում` ոչ սթափ վիճակում

121

 

   

 

 

120 տողից` ըստ պատկանելության`
իրավական անձանց (հիմնարկությունների և ձեռնարկությունների)

122

 

   

 

 

այդ թվում` վարորդներ ոչ սթափ վիճակում

122.1

         
ֆիզիկական անձանց (քաղաքացիների)

123

         

այդ թվում` վարորդներ ոչ սթափ վիճակում

123.1

         
հետիոտնի կողմից

130

         

այդ թվում`  ոչ սթափ վիճակում

131

         
Չբացահայտված ՃՏՊ

140

 

   

 

 

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված 1

 

Հաստատված է

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի

7 նոյեմբերի 2003 թ. թիվ 44-Ն որոշմամբ

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՊԱՏԱՀԱՐՆեՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 35-ՊԱՏԱՀԱՐ (ԱՄՍԱԿԱՆ)

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1. Հրահանգը սահմանում է «ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 35-ՊԱՏԱՀԱՐ (ԱՄՍԱԿԱՆ) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության (այսուհետ՝ հաշվետվություն) լրացման կարգը:

1.2.Հաշվետվությունը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանությունը, որն այդ մասին նախապես տեղեկացվում Է:

1.3. Հաշվետվությունը կազմվում է տարվա սկզբից աճողական կարգով և ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրության ծառայության կողմից սահմանված ժամկետում:              

1.4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Հաշվետվությունը կազմված է 3 բաժնից. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարները և տուժածները հաշվետու ժամանակաշրջանում (բաժին 1), Տարբեր տեսակի տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման պատճառով տեղի ունեցած ճանապարհատրանսպորտային պատահարները և դրանց հետևանքով տուժածները հաշվետու ժամանակաշրջանում (բաժին 2), Ճանապարհատրանսպորտային պատահարները և տուժածները՝ ըստ կատարված պատահարի վայրի և պատճառների, հաշվետու ժամանակաշրջանում (բաժին 3):

2.1. Հաշվետվության 1 բաժինը ներկայացվում է ամիսը մեկ անգամ, 2-րդ բաժինը՝ եռամսյակը մեկ անգամ, իսկ 3-րդ բաժինը՝ տարին մեկ անգամ՝ աճողական կարգով: Ցուցանիշները լրացվում են ճանապարհատրանսպորտային պատահարների քարտերի հիման վրա:

2.2. 110 տողի ցուցանիշները պետք է հավասար լինեն 120, 130 և 140 տողերի ցուցանիշների հանրագումարին:

2.3. 120 տողի ցուցանիշները պետք է մեծ կամ հավասար լինեն 122 և 123 տողերի ցուցանիշների հանրագումարին:

2.4. 121 տողի ցուցանիշները պետք է մեծ կամ հավասար լինեն 122.1 և 123.1 տողերի ցուցանիշների հանրագումարին:

2.5. 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270 և 280 տողերում լրացվում են ճանապարհատրանսպորտային պատահարներն ըստ ավտոտրանսպորտային միջոցների տեսակների, հաշվի առնելով առևտրային կազմակերպությունների տրանսպորտային միջոցների վարորդների և անհատ քաղաքացիների կողմից ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման պատՃառով տեղի ունեցած ճանապարհատրանսպորտային պատահարները:

2.6. Տող 211, 221, 231, 241, 251-ի ցուցանիշներն իրենցից ներկայացնում են միայն անհատ քաղաքացիների ավտոտրանսպորտային միջոցների կողմից տեղի ունեցած ճանապարհատրանսպորտային պատահարները:

2.7. Տող 310, 320, 330 ցուցանիշների հանրագումարը հավասար է առաջին բաժնի 110 տողի համապատասխան սյունակների ցուցանիշներին:

2.8. Տող 350 ցուցանիշներն ըստ սյունակների հավասար են 351 և 360 տողերի ցուցանիշների հանրագումարին:

2.9. Տող 370, 380, 390 ցուցանիշների հանրագումարը հավասար է առաջին բաժնի 110 տողի համապատասխան սյունակների ցուցանիշներին:

2. 10. 400, 410, 420 տողերի ցուցանիշների հանրագումարը հավասար է առաջին բաժնի 110 տողի համապատասխան սյունակների ցուցանիշներին:

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_5040

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 

Ներկայացվում է համաձայն` «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000 թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի», Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի, Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թ. մայիսի 10-ի «Վարչական (տեղեկատվական) ռեգիստրների վարման և դրանցից տեղեկատվության ստացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 109 որոշմամբ հաստատված կարգի

Ներկայացվում է

Ներկայացնում է

Հաշվետվության
ներկայացման ժամկետը`

Ազգային վիճակագրական
ծառայություն

Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը

մինչև
հաշվետու ժամանակաշրջանին
հաջորդող ամսվա 15-ը


Ով է ներկայացնում`  _________________________________

անվանումը

 

Գտնվելու վայրը  ___________________________________

 

____________________________________  I_I_I_I_I_I_I

(փոստային դասիչ)


Պետռեգիստրում գրանցման համարը   I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը                     I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

ՁԵՎ ԹԻՎ 35-

ՊԱՏԱՀԱՐ

(ամսական)

 

«Հաստատված է»

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի 7 նոյեմբերի 2003 թ.

թիվ 44-Ն որոշմամբ

 

 
Չլրացնել


ՏԳՏԴ   I_I_I_I_I_I

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:


ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Հունվար - _____ 200__թ.

 

1. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարները (ՃՏՊ) ԵՎ տուժածները հաշվետու ժամանակաշրջանում


(ամսական)

Ցուցանիշների անվանումը

Տողի
համարը

Պատա-
հարների
քանակը,
միավոր

Տուժել են, մարդ

զոհվել են  որից`
իգական
սեռ

վիրավորվել
են

որից`
իգական
սեռ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

ՃՏՊ-ընդամենը

110

 

   

 

 

որոնցից` տուժել են մինչև 16 տարեկան երեխաներ

111

 

   

 

 

ՃՏՊ ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման
հետևանքով տրանսպորտային միջոցների վարորդներ
- ընդամենը

120

 

   

 

 

այդ թվում` ոչ սթափ վիճակում

121

 

   

 

 

120 տողից` ըստ պատկանելության`
իրավական անձանց (հիմնարկությունների և ձեռնարկությունների)

122

 

   

 

 

այդ թվում` վարորդներ ոչ սթափ վիճակում

122.1

         
ֆիզիկական անձանց (քաղաքացիների)

123

         

այդ թվում` վարորդներ ոչ սթափ վիճակում

123.1

         
հետիոտնի կողմից

130

         

այդ թվում` ոչ սթափ վիճակում

131

         
Չբացահայտված ՃՏՊ

140

 

   

 

 

 

 

2. Տարբեր տեսակի տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից ճանապարհային երթԵՎեկության կանոնների (ՃԵԿ) խախտման պատճառով տեղի ունեցած ՃՏՊ-ը ԵՎ դրանց հետԵՎանքով տուժածները հաշվետու ժամանակաշրջանում

 

(եռամսյակային)

Ցուցանիշների անվանումը

Տողի
հա-
մարը

Պատա-
հարների
քանակը,
միավոր

Տուժել են, մարդ

զոհվել են

վիրավորվել
են

ընդա-
մենը

այդ թվում` ոչ
սթափ
վիճակում
գտնված
վարորդների
պատճառով

ընդա-
մենը

այդ թվում`
ոչ սթափ
վիճակում
գտնված
վարորդների
պատճառով

ընդա-
մենը

այդ թվում`
ոչ սթափ
վիճակում
գտնված
վարորդների
պատճառով

Վարորդների կողմից ՃԵԿ-ի
խախտման պատճառով առաջացած
ՃՏՊ-ը և տուժածները

 

 

 

 

 

 

 

բեռնատար ավտոմեքենաների

210

 

 

 

 

 

 

այդ թվում` անհատ անձանց

211

 

 

 

 

 

 

ավտոբուսների

220

 

 

 

 

 

 

այդ թվում` անհատ անձանց

221

 

 

 

 

 

 

թեթև մարդատար մեքենաների

230

 

 

 

 

 

 

այդ թվում` անհատ անձանց

231

 

 

 

 

 

 

մոտոցիկլետների

240

 

 

 

 

 

 

այդ թվում` անհատ անձանց

241

 

 

 

 

 

 

տրակտորներ և այլ ինքնագնաց
մեխանիզմների

250

 

 

 

 

 

 

այդ թվում` անհատ անձանց

251

 

 

 

 

 

 

տրամվայների

 

 

 

 

 

 

 

տրոլեյբուսների

270

 

 

 

 

 

 

Չբացահայտված ՃՏՊ

280

 

 

 

 

 

 


 

3. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարները (ՃՏՊ) եվ տուժածները` ըստ կատարված պատահարի վայրի եվ պատճառների, հաշվետու ժամանակաշրջանում


(տարեկան)

Ցուցանիշների անվանումը

Տողի
հա-
մարը

Պատա-
հարների
քանակը,
միավոր

Տուժել են, մարդ

զոհվել են

վիրավորվել
են

ՃՏՊ-ը տուժածները` ըստ կատարված պատահարի վայրի քաղաքներում և բնակավայրերում

310

 

 

 

ավտոճանապարհներին (բացառությամբ քաղաքային և բնակավայրային տեղամասերի)

320

 

 

 

այլ տեղերում

330

 

 

 

ՃՏՊ-ը ` տեխնիկական անսարք տրանսպորտային միջոցների շահագործման պատճառով

340

 

 

 

փողոցների և ճանապարհների անբավարար վիճակը նպաստել է - ընդամենը

350

 

 

 

այդ թվում` քաղաքների և այլ բնակավայրերի փողոցների (առանց ավտոճանապարհային տեղամասերի)

351

 

 

 

ավտոճանապարհների - ընդամենը (ներառյալ քաղաքային և այլ բնակավայրային տեղամասերի)

360

     
որից` ընդհանուր օգտագործման ճանապարհներին,
ընդամենը
361      
ՃՏՊ-ը ըստ տեսակների` խոչընդոտի վրաերթ 370      
հետիոտնի վրաերթ

380

     
այլ պատահարներ 390      
Տուժել են ՃՏՊ-ից տրանսպորտային միջոցների վարորդներ 400

X

   
հետիոտն 410

X

   

այդ թվում` մինչև 16 տարեկան երեխաներ

411

X

   
ուղևորներ 420

X

   

այդ թվում` մինչև 16 տարեկան երեխաներ

421

X

   
հեծանվորդներ 430

X

   

այդ թվում` մինչև 16 տարեկան երեխաներ

431

X

   
այլ մասնակիցներ 440

X

   

այդ թվում` մինչև 16 տարեկան երեխաներ

441

X

 

 


Ղեկավար

________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________
(Ստորագրություն)

     
Լրացնող
(գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)

________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________
(Ստորագրություն, պաշտոն)

 

________________
(Հեռախոսահամար(ներ))

__ ______200__թ.
(լրացման ամսաթիվը)


Էլեկտրոնային փոստ __________@____________