Համարը 
թիվ 23-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2009.11.02/29(347) Հոդ.350
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
02.10.2009
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
02.10.2009
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2010
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
01.01.2011

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՐԱԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 42-ԿԱՊ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի ԹԻՎ 19-Ն ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՄԱՍՆԱԿԻ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

19 հոկտեմբերի 2009 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60309353

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

2 հոկտեմբերի 2009 թ.
ք. Երևան

թիվ 23-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՐԱԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 42-ԿԱՊ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի ԹԻՎ 19-Ն ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՄԱՍՆԱԿԻ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Հեռախոսային կապի միջոցների և աշխատանքի որակի մասին» Ձև թիվ 42-ԿԱՊ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը` համաձայն թիվ 1 հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2005 թվականի հոկտեմբերի 28-ի «Հեռախոսային կապի միջոցների և աշխատանքի որակի մասին» Ձև թիվ 42-ԿԱՊ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 19-Ն որոշման 1-ին կետը և այդ կետով հաստատված հավելվածը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2010 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված 1

 

Հաստատված է

ՀՀ վիճակագրության

պետական խորհրդի

2009 թվականի հոկտեմբերի 2-ի

թիվ 23-Ն որոշմամբ

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՐԱԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 42-ԿԱՊ (ՏԱՐԵԿԱՆ)

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգը սահմանում է «ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՐԱԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 42-ԿԱՊ (ՏԱՐԵԿԱՆ) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են կապի ծառայություններ մատուցող իրավաբանական անձինք ու անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք այդ մասին իրազեկվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թվականի հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվության ցուցանիշները լրացվում են հաշվետու տարվա համար:

4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

5. Հաշվետվությունը կազմված է 5 բաժնից. Կայանները, ենթակայանները և դրանց ունակությունը (բաժին 1), Ապարատների և բաժանորդների քանակը (բաժին 2), Գծային տնտեսությունը տարվա վերջի դրությամբ (բաժին 3), Բնակարաններում հեռախոս տեղադրելու գործընթացը (բաժին 4), Կապի աշխատանքի որակը (բաժին 5):

6. Բոլոր ցուցանիշները քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի բաշխվում են համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի:

7. 1-ին բաժինը լրացնելու համար հիմք են հանդիսանում կայանների սարքավորումների անձնագրերի տվյալները:

8. 110 տողում՝ «Հեռախոսային կայանների քանակը» լրացվում է քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում տեղադրված ավտոմատ հեռախոսային կայանների քանակը, որոնք նախատեսված են ընդհանուր օգտագործման համար:

9. «110 տողից հեռախոսային կայանների և ենթակայանների ընդհանուր ունակությունը-մոնտաժված» (տող 110.2) և «110 տողից հեռախոսային կայանների և ենթակայանների ընդհանուր ունակությունը-զբաղված» (տող 110.3) ցուցանիշներում ներառվում են տեղակայված բոլոր բաժանորդային և հատուկ կոմպլեկտները, սարքավորումները, որոնք օգտագործվում են տաքսաֆոնների միացման համար, գերատեսչական կայանների ելքային և մուտքային միացնող գծերն ու գերատեսչական, տեղեկատվական-ինֆորմացիոն, պատվերային ծառայություններին մշտական օգտագործման տրամադրված գծերը:

Մոնտաժված և զբաղված ունակությունների մեջ հաշվի են առնվում նաև բոլոր ստուգիչ համարները, ինքնապատասխանիչների համարները, այն համարները, որոնք օգտագործվում են ծառայողական նպատակներով սրահներում, գծային-մալուխային ծառայություններում և այլն, աբոնենտային կոմպլեկտներում ներառված վերանորոգման ծառայության գծերը:

Զբաղված ունակության մեջ ներառվում են ամրագրված հեռախոսային բաժանորդային համարները, որոնց համար գանձվում են բաժանորդային վճարներ:

10. 120 տողում լրացվում է այլ իրավաբանական անձանց տրամադրված հեռախոսահամարների քանակը, որոնք ունեն ելք դեպի ընդհանուր օգտագործման հեռախոսային ցանց:

11. 130 տողում լրացվում է բջջային կապի կայանների քանակը, իսկ 130.1 և 130.2 տողերում՝ համապատասխանաբար վերը նշված կայանների մոնտաժված և զբաղված ունակությունը:

12. 2-րդ բաժնի 210 տողում՝ «Հիմնական հեռախոսային ապարատների քանակը (առանց քարտֆոնների)» արտացոլվում է հեռախոսային բաժանորդների քանակը:

13. 220 տողում լրացվում է քարտֆոնների քանակը` առանձնացնելով դրանք ունիվերսալների (տող 220.1) և տեղականների: Ունիվերսալ են համարվում այն քարտֆոնները, որոնց միջոցով իրականացվում են ինչպես միջքաղաքային, այնպես էլ տեղական հեռախոսային խոսակցությունները: 230 տողում արտացոլվում է բջջային հեռախոսակապի բաժանորդների քանակը, իսկ 230.1 տողում` ակտիվ բաժանորդների քանակը: Ակտիվ համարվում է այն բաժանորդը, որը հաշվետու տարվան նախորդող ամսվա ընթացքում ընդունել կամ ուղարկել է գոնե մեկ զանգ:

14. 260 տողում արտացոլվում է հիմնական հեռախոսակապից օգտվող բաժանորդների քանակը, որոնց մատուցվում են ինտերնետ հասանելիության ծառայություններ տվյալ օպերատորի կողմից:

15. 270 տողում արտացոլվում է բջջային հեռախոսակապից օգտվող բաժանորդների քանակը, որոնց մատուցվում են ինտերնետ հասանելիության ծառայություններ տվյալ օպերատորի կողմից:

16. Հաշվետվության 510 տողը բնութագրում է հեռախոսային գծերի խափանումների վերաբերյալ հայտերի քանակը: 520 տողում արտացոլվում են հայտնաբերված խափանումները, որոնց հետևանքով խախտվել է հեռախոսակապը (հեռախոսը չի աշխատել), իսկ 520.1 տողում` այն խափանումները, որոնք վերացվել են 1 օրվա ընթացքում:

 

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_618

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ներկայացվում է համաձայն` «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000 թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի» և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ

Ներկայացվում է

Ներկայացնում են

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`

Ազգային վիճակագրական ծառայություն

 Կապի ծառայություններ մատուցող
իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը

մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա փետրվարի
20-ը


Ով է ներկայացնում___________________________
                                            (անվանումը)
Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը _________
_________________________________________ 
 

Գտնվելու վայրը
______________________ 
_____________________  I_I_I_I_I_I_I

(փոստային դասիչ)

Մարզը _________________ Համայնքը_____________ 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը I_I_I_I_I_I_I_I_I

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը I_I_I_I_I_I_I_I_I

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

ՁԵՎ ԹԻՎ
42-ԿԱՊ
 (տարեկան)

«Հաստատված է»
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության
պետական խորհրդի
2009թ. հոկտեմբերի 2-ի
թիվ 23-Ն որոշմամբ

 

 Չլրացնել ß

ՏԳՏԴ I_I_I_I_I_I

Մարզը I_I_I

Համայնքը I_I_I_I

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:

 

ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՐԱԿԻ ՄԱՍԻՆ
20____ թ.   համար

 

1. Կայանները, ենթակայանները ԵՎ դրանց ունակությունը
 

 

Տողի
համարը

Չափի
միավորը

Ընդա-մենը

այդ թվում`

քաղա-քային

գյուղա-կան

Ա

Բ

Գ

1

2

3

Հեռախոսային կայանների քանակը

110

հատ

     

110 տողից`  էլեկտրոնային

110.1

-''-

     

110 տողից` հեռախոսային կայանների և ենթակայանների ընդհանուր ունակությունը

մոնտաժված

110.2

համար

     

զբաղված

110.3

-"-

     

110.2 տողից`  էլեկտրոնային հեռախոսային կայանների ունակությունը

110.2.1

-"-

     

110.3 տողից` էլեկտրոնային հեռախոսային կայանների ունակությունը

110.3.1

-"-

     

110.2 տողից` ավտոմատ միջքաղաքային հեռախոսային ցանց ելք ունեցող

միջազգային

110.2.2

-"-

     

միջքաղաքային

110.2.3

-"-

     

110.2.2 և 110.2.3 տողերից սարքավորված համարի ավտոմատ որոշման սարքավորումներով

110.4

-"-

     

Այլ իրավաբանական անձանց տրամադրված հեռախոսահամարների քանակը, որոնք ունեն ելք դեպի ընդհանուր օգտագործման հեռախոսային ցանց

120

հատ

     

Բջջային կապի կայանների քանակը

130

հատ

     

Բջջային կապի կայանների ունակությունը

մոնտաժված

130.1

համար

     

զբաղված

130.2

-"-

     

 

2. Ապարատների ԵՎ բաժանորդների քանակը
 

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի
համարը

Չափի
միավորը

Ընդա-մենը

այդ թվում`

քաղա-քային

գյուղա-կան

Ա

Բ

Գ

1

2

3

Հիմնական հեռախոսային ապարատների քանակը (առանց քարտֆոնների)

210

հատ

     

դրանից`  բնակարանային

210.1

-"-

     

Քարտֆոնների քանակը

220

-''-

     

դրանից` ունիվերսալ

220.1

-"-

     

220 տողից` հափշտակված և ջարդված քարտֆոնների քանակը

220.2

-''-

     

Բջջային հեռախոսակապի բաժանորդների քանակը

230

-''-

     

որից` ակտիվ

230.1

-"-

     

Ռադիոալիքային (փեյջինգային) կապի բաժանորդների քանակը

240

-''-

     

Շառավղային գործողության կապի բաժանորդների քանակը

250

-''-

     

Ինտերնետ հասանելիության ծառայության բաժանորդների քանակը հիմնական հեռախոսակապով

260

-''-

     

Ինտերնետ հասանելիության ծառայության բաժանորդների քանակը բջջային հեռախոսակապով

270

-''-

     

 

3. Գծային տնտեսությունը տարվա վերջի դրությամբ

 

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի
համարը

Չափի
միավորը

Ընդա-մենը

այդ թվում`

քաղա-քային

գյուղա-կան

Ա

Բ

Գ

1

2

3

Օդային գծերի երկարությունը

310

կմ

     

Խողովակաշարի երկարությունը

320

կանալ-կմ

     

Կապի բարձր հաճախականության կապուղիների քանակը

330

կանալ-վերջ

     

դրանից` թվային կապուղիների (կանալներ) քանակը

330.1

-''-

     

Մալուխների ընդհանուր երկարությունը

340

կմ

     

դրանից` օպտիկամանրաթելային

340.1

-''-

     

 

4. Բնակարաններում հեռախոս տեղադրելու գործընթացը
 

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի
համարը

Չափի
միավորը

Ընդա-մենը

այդ թվում`

քաղա-քային

գյուղա-կան

Ա

Բ

Գ

1

2

3

Բնակարաններում հեռախոս տեղադրելու համար տրված չբավարարված դի­մում­­ների քանակը

410

հատ

     

Տեղադրված հեռախոսային գծերի քանակը տարվա վերջի դրությամբ

420

-''-

     

 

5. Կապի աշխատանքի որակը 

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի
համարը

Չափի
միավորը

Ընդա-մենը

այդ թվում`

քաղա-քային

գյուղա-կան

Ա

Բ

Գ

1

2

3

Ընդունվել են հայտեր հեռախոսային գծերի խափա­նում­ների վերաբերյալ

510

հատ

     

Հայտնաբերվել են հեռախոսագծերի խափանումներ

520

-''-

     

դրանից՝ վերացվել են մեկ օրվա ընթացքում

520.1

-''-

     

Ղեկավար

_____________________

_____________________

զգանուն, անուն)

(Ստորագրություն)

Լրացնող

_____________________

_____________________

(գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)

զգանուն, անուն)

(Ստորագրություն, պաշտոն)

_____________________

__  ___________200__թ.

(Հեռախոսահամար(ներ)

(լրացման ամսաթիվը)

Էլեկտրոնային փոստ

 ______________________@____________________