Համարը 
թիվ 36-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2009.12.21/33(351) Հոդ.448
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
20.11.2009
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
20.11.2009
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
31.12.2009
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԱՅԼ ԲՆԱԿԱՏԵՂԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ ԿԱԶՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

15 դեկտեմբերի 2009 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60309450

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

20 նոյեմբերի 2009 թ.

թիվ 36-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԱՅԼ ԲՆԱԿԱՏԵՂԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ ԿԱԶՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Մարդահամարի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածով Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հաստատել «Հայաստանի Հանրապետության 2010 թվականի փորձնական մարդահամարի ընթացքում գյուղական համայնքներում բնակավայրերի և դրանց տարածքում գտնվող այլ բնակատեղերի ցուցակները կազմելու կարգի մասին հրահանգը»՝ համաձայն հավելվածի։

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի

2009 թվականի նոյեմբերի 20-ի

թիվ 36-Ն որոշման

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԱՅԼ ԲՆԱԿԱՏԵՂԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ ԿԱԶՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Գյուղական համայնքներում բնակավայրերի և դրանց տարածքում գտնվող այլ բնակատեղերի ցուցակների (այսուհետ՝ գյուղական համայնքների ցուցակների) կազմումը հանդիսանում է փորձնական մարդահամարի նախապատրաստման հիմնական աշխատանքներից մեկը: Դրանք անհրաժեշտ են.

1) գյուղական համայնքների տարածքները հաշվային, հրահանգչական և մարդահամարի տեղամասերի սահմանազատելու,

2) փորձնական մարդահամարի ընթացքում բնակչության ընդգրկման ամբողջականության ապահովման և կրկնակի հաշվառման բացառման,

3) գյուղական համայնքների և բնակավայրերի ցանկը ճշգրտելու համար:

2. Գյուղական համայնքների ցուցակները կազմվում են երկու օրինակից՝ Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության (այսուհետ` ՀՀ ԱՎԾ) կողմից փորձնական մարդահամարի նախապատրաստման, անցկացման, տվյալների մուտքագրման` նյութերի մեքենայական մշակման և ելքային աղյուսակների ստացման աշխատանքների ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, գյուղապետերի աշխատակազմի քարտուղարների կողմից, գյուղական համայնքի հաշվառման տվյալների՝ Ձև թիվ 1 «Համայնքի գրքի», Ձև թիվ 2 «Գյուղական համայնքի տարածքում ժամանակավոր բնակվող անձանց ցուցակի» և Ձև թիվ 3 «Համայնքի այբբենական գրքի» հիման վրա:

3. Գյուղական համայնքների ցուցակներում՝ Ձև թիվ 2 գյուղական, գրառվում են գյուղական համայնքի տարածքում գտնվող բոլոր բնակավայրերը (ներառյալ առանց բնակչության կամ ժամանակավոր կացատեղ հանդիսացող բնակատեղերը):

4. Ժամանակավոր կացատեղ հանդիսացող, ինչպես նաև բնակչության ոչ մշտական կազմ ու ծառայողական նշանակություն ունեցող հիմնարկները (օրինակ՝ անտառապահի տնակներ, օդերևութաբանական կայաններ, կիսակայարաններ և այլն) գրանցվում են այն բնակավայրերի կազմում, որոնց հետ դրանք կապված են վարչականորեն կամ տարածքային առումով: Հիմնական բնակավայրի բնակելի տներից հեռու գտնվող տները կամ տների խումբը, որոնք տարածքային առումով հանդիսանում են տվյալ բնակավայրի մի մասը (օրինակ՝ հիվանդանոց, մեղվանոց, ամառանոցային տներ, աշխատողների տներ և այլն), ցույց են տրվում հիմնական բնակավայրի կազմում:

5. Գյուղական համայնքների ցուցակներում մտցվում են նաև այն կացարանները կամ տները, որոնք ցուցակները կազմելու պահին բնակեցված չեն եղել, սակայն մարդահամարի ժամանակ կարող են բնակեցված լինել (արհեստագործական խրճիթներ, անտառում բանվորական բարաքներ և այլն):

6. Գյուղական համայնքների ցուցակների մեջ չեն մտցվում տնտեսական նշանակություն ունեցող այն շինությունները, որոնցում նույնիսկ ժամանակավորապես մարդ չի կարող բնակվել (ամբար, հարդանոց, մարագ և այլն):

7. Սույն հրահանգում օգտագործված տերմինները կիրառվում են միայն վիճակագրական նպատակով:

 

II. ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

8. Գյուղապետի աշխատակազմի քարտուղարը, ղեկավարվելով համայնքի տարածքում գյուղական համայնքների բնակավայրերի և դրանց տարածքում գտնվող այլ բնակատեղերի ցուցակները կազմելու կարգի մասին հրահանգով, լրացնում է գյուղական համայնքների ցուցակն ըստ Ձև թիվ 2 գյուղականի:

9. Ձև թիվ 2 գյուղականի հասցեամասում լրացվում են մարզի, տարածքի և համայնքի անվանումները:

10. Ցուցակում առանձին տողով գրառվում են տվյալ համայնքի կազմում վարչականորեն ներառված բոլոր գյուղական բնակավայրերը: Հիմնական բնակավայրի (գյուղի) վարչական սահմաններում գտնվող այլ բնակատեղերը գրառվում են հիմնական բնակավայրից հետո: Ընդ որում, հիմնական բնակավայրի բնակելի տների և տնտեսությունների քանակի, ինչպես նաև բնակչության թվաքանակի վերաբերյալ ցուցանիշներում պետք է ներառվեն նաև այդպիսի բնակատեղերի վերաբերյալ համապատասխան տվյալները:

1) 1-ին սյունակում գրվում է գյուղական համայնքի սահմաններում վարչականորեն ներառված յուրաքանչյուր բնակավայրի (գյուղի) հերթական համարը:

2) 2-րդ սյունակում գրվում է հիմնական գյուղական բնակավայրի սահմաններում գտնվող և նրա մասը կազմող յուրաքանչյուր այլ բնակատեղի (տան, տների խմբի) հերթական համարը:

3) 3-րդ սյունակում գրվում է հիմնական բնակավայրի (գյուղի) լրիվ անվանումը՝ համայնքի գրքում (Ձև թիվ 1) կատարված գրառումների համաձայն, ինչպես նաև այլ բնակատեղերի անվանումները, կամ դրանց որևէ բնութագրիչ հատկանիշ (օրինակ՝ անտառապահի տնակ, Ա. Վարդանյանի տունը):

Բնակավայրի (գյուղի) անվանումը պետք է գրել լրիվ, առանց կրճատման, օրինակ՝ չի կարելի գրել «Վ.Սասունիկ», այլ պետք է գրել «Վերին Սասունիկ»: Երկաթուղային կայարանները, կիսակայարանները և այլ բնակատեղերը գրառելիս անպայման պետք է նշել դրանց անվանումը, իսկ եթե այն անվանում չունի, ապա հարկ է նշել, թե քանի կիլոմետր հեռավորության վրա է այն գտնվում (օրինակ՝ «Բաժանք 102 կմ»): Մեկ համայնքում մի քանի միատիպ բնակատեղերի առկայության դեպքում, որոնք չունեն անվանումներ կամ անվանումները միատեսակ են (օրինակ՝ «անտառային պահակատներ»), ապա դրանք իրարից տարբերելու համար հարկավոր է նշել նաև տվյալ կետում բնակվողի անունը, ազգանունը:

4) 4-րդ սյունակում գրվում է գյուղական բնակավայրի հեռավորությունը (կիլոմետրերով) մինչև համայնքի կենտրոն, իսկ այլ բնակատեղերի համար նշվում է այդ բնակատեղերի հեռավորությունը մինչև հիմնական բնակավայրը, որի վարչական սահմանում են դրանք գտնվում:

5) 5-րդ սյունակում գրվում է յուրաքանչյուր հիմնական բնակավայրի (գյուղի), ինչպես նաև դրա տարածքում գտնվող այլ բնակատեղերի (տների), բնակելի շինությունների քանակն՝ ըստ համայնքի գրքի (Ձև թիվ 1) տվյալների:

Բնակելի շինությունների քանակում պետք է ներառել նաև այն տները, որոնցում ցուցակները կազմելու պահին բնակչություն չի ապրել, ինչպես նաև կիսակառույց տները:

6) 6-րդ սյունակում գրվում է տնային տնտեսությունների քանակը՝ ըստ համայնքի գրքերի, ընդ որում, հաշվառումից հանված և մտցված տնային տնտեսություններն այդ քանակի մեջ չեն ներառվում:

7) 7-րդ սյունակում գրվում է առկա (համայնքում հաշվառված բնակչությունից), ներառյալ ժամանակավոր բացակայող բնակչության թվաքանակն ըստ համայնքի գրքի (Ձև թիվ 1) տվյալների:

11. Ուսման մեկնած անձինք (անկախ բացակայելու ժամկետից) մշտական բնակչության թվաքանակի մեջ չեն ընդգրկվում:

12. Հիմնական բնակավայրերի վերաբերյալ 5-7-րդ սյունակների տվյալները պետք է ներառեն հիմնական բնակավայրերին ենթակա և ցուցակներում անմիջապես հիմնական բնակավայրից հետո գրառված այլ բնակատեղերի վերաբերյալ ցուցանիշները:

13. 8-րդ սյունակում գրվում է հիմնական բնակավայրի (գյուղի) տարածքում առկա հիվանդանոցների, հյուրանոցների, տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպությունների, մանկական խնամատարական կազմակերպությունների, դպրոցներին կից գիշերօթիկների և գիշերօթիկ դպրոցների, տուրիստական բազաների, հանգստյան տների և նման այլ հիմնարկների հերթական համարները:

14. 9-րդ սյունակում գրվում է այդ հիմնարկի, կազմակերպության լրիվ անվանումը (առանց կրճատումների):

15. 10-րդ սյունակում գրվում է այդ հիմնարկում, կազմակերպությունում մշտական բնակվողների թվաքանակը, ներառյալ այնտեղ մշտապես բնակվող սպասարկող անձնակազմը:

16. 11-րդ սյունակում գրվում է այդ հիմնարկներում, կազմակերպություններում առկա տեղերի (մահճակալների) քանակը:

17. 9-11-րդ սյունակները լրացվում են այդ հիմնարկների, կազմակերպությունների վարչակազմի տվյալների հիման վրա:

18. Ցուցակի վերջում լրացվում է նաև գյուղական համայնքի տարածքում ժամանակավոր բնակվող բնակչության թվաքանակը (Ձև 2):

19. Ավարտելով գյուղական համայնքների ցուցակների լրացումը՝ ՀՀ ԱՎԾ մարզային գործակալության տարածքային բաժնի պատասխանատուն և գյուղապետի աշխատակազմի քարտուղարը համատեղ ստուգում են ցուցակներում բոլոր բնակավայրերի առկայությունը: Հիմնական գյուղական բնակավայրերի (գյուղերի) քանակի (1-ին սյունակում գրանցված վերջին բնակավայրի համարը պետք է համընկնի տվյալ համայնքի տարածքում բնակավայրերի ընդհանուր քանակին), բնակելի տների, տնային տնտեսությունների, առկա՝ ներառյալ բացակայող բնակչության թվաքանակի, ժամանակավոր կացատեղերում առկա տեղերի քանակի վերաբերյալ տվյալները համեմատվում են սկզբնական հաշվառման տվյալների հետ:

20. Հանրագումարները հաշվելուց հետո գյուղապետի աշխատակազմի քարտուղարը ստորագրում է ցուցակը և սահմանված ժամկետում հանձնում այն ՀՀ ԱՎԾ մարզային գործակալության տարածքային բաժնի պատասխանատուին: Վերջինս ստուգում է կազմված ցուցակների ճշգրտությունն ու ամբողջականությունը, դրանց համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության «Վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով մարզի տվյալ համայնքի համար սահմանված բնակավայրերի ցանկի հետ, որից հետո ցուցակի մեկ օրինակը հանձնում է ՀՀ ԱՎԾ մարզային գործակալության ղեկավարին:

 

 

 Հաստատված է
 ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի
2009 թվականի նոյեմբերի 20-ի
թիվ 36-Ն որոշմամբ

 

Ձև թիվ 2 գյուղական

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

 

Գյուղական համայնքներում բնակավայրերի ԵՎ դրանց տարածքում գտնվող այլ բնակատեղերի

 

Մարզ _______________________ Տարածք ____________________ ___Համայնք_________

 

Հիմնական բնակավայրի հերթական համարը

Այլ բնակա-տեղերի (տան, տների խմբի) հերթական համարը

Հիմնական բնակա-վայրի (բնակա-տեղերի և հեռու գտնվող տների) լրիվ անվա-նունը

Բնակա-վայրի հեռա-վորությունը համայնքի կենտրոնից (կմ)

Բնակավայրում հաշվառվել են

Հիմնական բնակավայրում
գտնվող հիվանդանոցների, տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպությունների, մանկական խնամատարական կազմակերպությունների, դպրոցներին կից գիշերօթիկների և գիշերօթիկ դպրոցների, տուրիստական բազաների,
հանգստյան տների և նման այլ հիմնարկների, կազմակերպությունների

բնակելի

շինու-թյուններ

տնային տնտեսու-թյուններ

առկա բնակչու-թյուն, ներառյալ ժամա-նակավոր բացա-կայողներ

հերթական

համարը

լրիվ անվա-նումը

մշտական բնակչության թվաքանակը

առկա տեղերի քանակը

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

Տեղեկանք ՝ համայնքի տարածքում ժամանակավոր բնակվող բնակչության թվաքանակը __________

Գյուղապետի աշխատակազմի քարտուղար ____________________________

                                                                                   (ստորագրություն)