Համարը 
N 473-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2002.09.02/21(107) Հոդ.147
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե
Ընդունման ամսաթիվը 
01.07.2002
Ստորագրող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
01.07.2002
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
12.09.2002
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ՀՈՂԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
6 օգոստոսի 2002 թ.
Պետական գրանցման թիվ 32202125

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

1 հուլիսի 2002 թ.
ք. Երևան

N 473-Ն

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ի կատարումն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թ. հոկտեմբերի 23-ի «Հայաստանի Հանրապետության հողային հաշվեկշիռը կազմելու կարգը հաստատելու մասին» N 656 որոշման 2-րդ կետի պահանջների

 

Հրամայում եմ.

 

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման մասին հաշվետվության ձևը (ձև 22, կցվում է)

2. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության ոռոգվող հողերի առկայության և բաշխման մասին հաշվետվության ձևը (ձև 22ա, կցվում է)

3. Հրամանով հաստատված ձևերը սահմանված կարգով ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն՝ գրանցման:

 

Կոմիտեի նախագահ՝

Մ. Վարդանյան

 

Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության ԵՎ բաշխման մասին հաշվետվության 22 ԵՎ 22ա ձԵՎերը համաձայնեցված են՝

 

Հայաստանի Հանրապետության

տարածքային կառավարման և

արտադրական ենթակառուցվածքների

գործունեությունը համակարգող նախարար՝

 

Հ. Աբրահամյան

29 հուլիսի 2002 թ.

 

Հայաստանի Հանրապետության

բնապահպանության նախարար՝

 

Վ. Այվազյան

26 հուլիսի 2002 թ.

 

Հայաստանի Հանրապետության

պատմության և մշակույթի հուշարձանների

պահպանության վարչության պետ՝

 

Գ. Գյուրջյան

23 հուլիսի 2002 թ.

Հայաստանի Հանրապետության

գյուղատնտեսության նախարար՝

 

Դ. Զադոյան

29 հուլիսի 2002 թ.

 

Հայաստանի Հանրապետության

քաղաքաշինության նախարար՝

 

Դ. Լոքյան

29 հուլիսի 2002 թ.

 

Հայաստանի Հանրապետության ազգային

վիճակագրական ծառայության նախագահ՝

 

Ս. Մնացականյան

24 հուլիսի 2002 թ.

 

 

   

 Ձև N  22

ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի
2002 թ. հուլիսի 1-ի թիվ 473-Ն հրաման

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման (ըստ նպատակային նշանակության, հողատեսքերի ու գործառնական նշանակության և սեփականության սուբյեկտների)

առ 01.07.20... թ.

 

(հազար հեկտարներով)

NN

Նպատակային նշանակություն

 Հողատեսք, գործառնական նշանակություն

Կոդի NN

Ընդամենը Հայաստանի Հանրապետությունում

Ընդամենը (2+3+4+8+12)

սեփականության սուբյեկտ

ՀՀ քաղաքա-ցիների

ՀՀ իրավա-բանա-կան ան-ձանց

համայնքային

պետական

օտար-երկրյա պետու-թյուն-ների, կազ-մակեր-պություն-ների և ՀՀ-ում կացու-թյան հատուկ կարգա-վիճակ ունեցող անձանց

 ընդամենը (5+6+7)

տրված անհա-տույց օգտա-գործ-ման

տրված վարձա-կալու-թյան

օգտա-գործ-ման և վարձա-կալու-թյան չտրված

 ընդամենը (9+10+11)

տրված անհա-տույց օգտա-գործ-ման

տրված վարձա-կալու-թյան

օգտա-գործման և վարձա-կալության չտրված

 

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.1

1. Գյուղատն-տեսական

վարելահողեր

                         

1.2

բազմամյա տնկարկներ, ընդամենը

                         

1.2.1

այդ թվում` պտղատու այգիներ

                         

1.2.2

 խաղողի այգիներ

                         

1.2.3

 այլ բազմամյա

                         

1.3

խոտհարքներ

                         

1.4

արոտավայրեր

                         

1.5

այլ հողատեսքեր

                         

1

Ընդամենը /1.1+1.2+1.3+1.4+1.5/

                         

2.1

2. Բնակա-վայրերի

բնակելի կառուցապատման

                         

2.1.1

այդ թվում՝

                         

2.1.2

տնամերձ հողեր այգեգործական (ամառանոցային)

                         

2.2

հասարակական կառուցապատման

                         

2.3

խառը կառուցապատման

                         

2.4

ընդհանուր օգտագործման հողեր

                         

2.5

այլ հողեր

                         

2

Ընդամենը /2.1+2.2+2.3+2.4+2.5/

                         

3.1

3. Արդյունա-բերության, ընդերքօգտա-գործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների

արդյունաբերական օբյեկտներ

                         

3.2

գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտներ

                         

3.3

պահեստարաններ

                         

3.4

ընդերքի օգտագործման համար տրամադրված հողամասեր

                         

3

Ընդամենը /3.1+3.2+3.3+3.4/

                         

4.1

4. Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթա-կառուցվածքների
օբյեկտների

էներգետիկայի

                         

4.2

կապի

                         

4.3

տրանսպորտի

                         

4.4

կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների

                         

4

Ընդամենը /4.1+4.2+4.3+4.4/

                         

5.1

5. Հատուկ պահպանվող տարածքների

բնապահպանական հողեր

                         

5.1.1

այդ թվում՝ արգելոցներ

                         

5.1.2

արգելավայրեր

                         

5.1.3

 ազգային պարկեր

                         

5.2

առողջարարական նպատակներով նախատեսված հողեր

                         

5.3

հանգստի համար նախատեսված հողեր

                         

5.4

պատմական և մշակութային հողեր

                         

5

Ընդամենը

                         

6

6. Հատուկ նշանակության

Ընդամենը

                         

7.1

7. Անտառային

անտառներ

                         

7.2

թփուտներ

                         

7.3

վարելահողեր

                         

7.4

խոտհարքներ

                         

7.5

արոտներ

                         

7.6

այլ հողեր

                         

7

Ընդամենը

                         

8.1

8. Ջրային

գետեր

                         

8.2

ջրամբարներ

                         

8.3

լճեր

                         

8.4

ջրանցքներ

                         

8.5

հիդրոտեխնիկական և ջրատնտեսական այլ օբյեկտներ

                         

8

Ընդամենը

                         

9.1

9. Պահուստային

աղուտներ

                         

9.2

ավազուտներ

                         

9.3

ճահիճներ

                         

9.4

                           

9.5

այլ անօգտագործելի հողեր

                         

9

Ընդամենը

                         

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀՈՂԵՐ /1+2+3+4+5+6+7+8+9/

                         

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի
կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահ`
 _________________   ՀՀԿԱԱԳԿՊԿ աշխատակազմի անշարժ
գույքի հաշվառման վարչության պետ`
 ________________
 

 (ստորագրություն)

 

 (ստորագրություն)

 

   

 Ձև N  22

ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի
2002 թ. հուլիսի 1-ի թիվ 473-Ն հրաման

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման (ըստ նպատակային նշանակության, հողատեսքերի ու գործառնական նշանակության և սեփականության սուբյեկտների)

առ 01.07.20... թ.

 

 Մարզ`

 

 
 

 (անվանումը)

(կոդ)

(հեկտարներով)

NN

Նպատակային նշանակություն

 Հողատեսք, գործառնական նշանակություն

Կոդի NN

Ընդամենը մարզի վարչական սահմաններում

Ընդամենը (2+3+4+8+12)

սեփականության սուբյեկտ

ՀՀ քաղա-քացիների

ՀՀ իրա-վա-բանա-կան ան-ձանց

համայնքային

պետական

օտար-երկրյա պետու-թյունների, կազմա-կերպու-թյունների և ՀՀ-ում կացու-թյան հատուկ կարգա-վիճակ ունեցող անձանց

 ընդամենը (5+6+7)

տրված անհա-տույց օգտա-գործ-ման

տրված վարձա-կալու-թյան

օգտա-գործման և վարձա-կալու-թյան չտրված

 ընդամենը (9+10+11)

տրված անհա-տույց օգտա-գործման

տրված վարձա-կալու-թյան

օգտա-գործման և վարձա-կալու-թյան չտրված

 

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.1

1. Գյուղատն-տեսական

վարելահողեր

                         

1.2

բազմամյա տնկարկներ, ընդամենը

                         

1.2.1

այդ թվում՝ պտղատու այգիներ

                         

1.2.2

 խաղողի այգիներ

                         

1.2.3

 այլ բազմամյա տնկարկներ

                         

1.3

խոտհարքներ

                         

1.4

արոտավայրեր

                         

1.5

այլ հողատեսքեր

                         

1

Ընդամենը

                         

2.1

2. Բնակավայրերի

բնակելի կառուցապատման

                         

2.1.1

այդ թվում՝ տնամերձ հողեր

                         

2.1.2

 այգեգործական (ամառանոցային)

                         

2.2

հասարակական կառուցապատման

                         

2.3

խառը կառուցապատման

                         

2.4

ընդհանուր օգտագործման հողեր

                         

2.5

այլ հողեր

                         

2

Ընդամենը

                         

3.1

3. Արդյունա-բերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների

արդյունաբերական օբյեկտներ

                         

3.2

գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտներ

                         

3.3

պահեստարաններ

                         

3.4

ընդերքի օգտագործման համար տրամադրված հողամասեր

                         

3

Ընդամենը

                         

4.1

4. Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուց-վածքների օբյեկտների

էներգետիկայի

                         

4.2

կապի

                         

4.3

տրանսպորտի

                         

4.4

կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների

                         

4

Ընդամենը

                         

5.1

5. Հատուկ պահպանվող տարածքների

բնապահպանական հողեր

                         

5.1.1

այդ թվում՝ արգելոցներ

                         

5.1.2

 արգելավայրեր

                         

5.1.3

 ազգային պարկեր*

                         

5.2

առողջարարական նպատակներով նախատեսված հողեր

                         

5.3

հանգստի համար նախատեսված հողեր

                         

5.4

պատմական և մշակութային հողեր

                         

5

Ընդամենը

                         

6

6. Հատուկ նշանակության

Ընդամենը

                         

7.1

7. Անտառային

անտառներ

                         

7.2

թփուտներ

                         

7.3

վարելահողեր

                         

7.4

խոտհարքներ

                         

7.5

արոտներ

                         

7.6

այլ հողեր

                         

7

Ընդամենը

                         

8.1

8. Ջրային

գետեր

                         

8.2

ջրամբարներ

                         

8.3

լճեր

                         

8.4

ջրանցքներ

                         

8.5

հիդրոտեխնիկական և ջրատնտեսական այլ օբյեկտներ

                         

8

Ընդամենը

                         

9.1

9. Պահուստային

աղուտներ

                         

9.2

ավազուտներ

                         

9.3

ճահիճներ

                         

9.4

                           

9.5

այլ անօգտագործելի հողեր

                         

9

Ընդամենը

                         

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀՈՂԵՐ /1+2+3+4+5+6+7+8+9/

                         
Ծանոթություն.

 

Մարզպետ`

 __________________   մարզպետարանի աշխատակազմի հողաշինարարության և
հողօգտագործման բաժնի պետ`
 _________________
 

(ստորագրություն, կնիք)

 

(ազգանուն, ստորագրություն)

 

(ձևը խմբ. 04.02.11 N 19-Ն)

 

   

 Ձև N  22 ա

ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի
2002 թ. հուլիսի 1-ի թիվ 473-Ն հրաման

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Հայաստանի Հանրապետության ոռոգվող հողերի հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման (ըստ նպատակային նշանակության, հողատեսքերի ու գործառնական նշանակության և սեփականության սուբյեկտների)

առ 01.07.20… թ.

 

    (հազար հեկտարներով)

NN

Նպատակային նշանակություն

Գործառնական նշանակություն, հողատեսք

 կոդ N/N

Ընդամենը Հայաստանի Հանրապետությունում

Ընդամենը ոռոգվող հողեր (2+3+4+5+6)

սեփականության սուբյեկտ

ՀՀ քաղաքացիների

ՀՀ իրավաբանական անձանց

համայնքային

պետական

օտարերկրյա պետությունների, կազմակերպությունների և ՀՀ-ում կացության հատուկ կարգավիճակ ունեցող անձանց

 

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

1.1

1. Գյուղա-տնտեսական

վարելահողեր

             

1.2

բազմամյա տնկարկներ, ընդամենը

             

1.2.1

այդ թվում՝ պտղատու այգիներ

             

1.2.2

 խաղողի այգիներ

             

1.2.3

 այլ բազմամյա տնկարկներ

             

1.3

խոտհարքներ

             

1.4

արոտավայրեր

             

1.5

այլ հողատեսքեր

             

1

Ընդամենը

             

2.1

2. Բնակավայրերի

բնակելի կառուցապատման

             

2.1.1

այդ թվում տնամերձ հողեր

             

2.1.2

այգեգործական (ամառանոցային)

             

2.2

ընդհանուր օգտագործման

             

2.3

այլ հողեր

             

2

Ընդամենը (2.1+2.2+2.3)

             

3

3. Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության

             

4

4. Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների

             

5

5. Հատուկ պահպանվող տարածքների

             

6

6. Հատուկ նշանակության

             

7.1

 7. Անտառային

անտառներ

             

7.2

թփուտներ

             

7.3

վարելահողեր

             

7.4

խոտհարքներ

             

7.5

արոտներ

             

7.6

այլ հողեր

             

7

Ընդամենը

             

8

 8. Ջրային

               

9

 9. Պահուստային

             

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՈՌՈԳՎՈՂ ՀՈՂԵՐ (1+2+3+4+5+6+7+9)

             

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի
կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահ`
 ___________________   ՀՀԿԱԱԳԿՊԿ աշխատակազմի անշարժ
գույքի հաշվառման վարչության պետ`
 _______________
 

 (ստորագրություն)

 

 (ստորագրություն)

 

   

 Ձև N  22 ա

ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի
2002 թ. հուլիսի 1-ի թիվ 473-Ն հրաման

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Հայաստանի Հանրապետության ոռոգվող հողերի հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման (ըստ նպատակային նշանակության, հողատեսքերի ու գործառնական նշանակության և սեփականության սուբյեկտների)

առ 01.07.20… թ.

 

 Մարզ`

 

 
 

 (անվանումը)

(կոդ*)

 

    (հեկտարներով)

NN

Նպատակային նշանակություն

Գործառնական նշանակություն, հողատեսք

 կոդ N/N

Ընդամենը մարզի վարչական սահմաններում

Ընդամենը ոռոգվող հողեր (2+3+4+5+6)

սեփականության սուբյեկտ

ՀՀ քաղաքացիների

ՀՀ իրավաբանական անձանց

համայնքային

պետական

օտարերկրյա պետությունների, կազմակերպություն-ների և ՀՀ-ում կացության հատուկ կարգավիճակ ունեցող անձանց

 

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

1.1

1. Գյուղա-տնտեսական

վարելահողեր

             

1.2

բազմամյա տնկարկներ, ընդամենը

             

1.2.1

այդ թվում՝ պտղատու այգիներ

             

1.2.2

 խաղողի այգիներ

             

1.2.3

 այլ բազմամյա տնկարկներ

             

1.3

խոտհարքներ

             

1.4

արոտավայրեր

             

1.5

այլ հողատեսքեր

             

1

Ընդամենը

             

2.1

2. Բնակավայրերի

բնակելի կառուցապատման

             

2.1.1

այդ թվում տնամերձ հողեր

             

2.1.2

այգեգործական (ամառանոցային)

             

2.2

ընդհանուր օգտագործման

             

2.3

այլ հողեր

             

2

Ընդամենը (2.1+2.2+2.3)

             

3

3. Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության

             

4

4. Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածք- ների օբյեկտների

             

5

5. Հատուկ պահպանվող տարածքների

             

6

6. Հատուկ նշանակության

             

7.1

 7. Անտառային

անտառներ

             

7.2

թփուտներ

             

7.3

վարելահողեր

             

7.4

խոտհարքներ

             

7.5

արոտներ

             

7.6

այլ հողեր

             

7

Ընդամենը

             

8

 8. Ջրային

               

9

 9. Պահուստային

             

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՈՌՈԳՎՈՂ ՀՈՂԵՐ (1+2+3+4+5+6+7+9)

             

 

Մարզպետ`

 ______________________  

մարզպետարանի աշխատակազմի հողաշինարարության և
հողօգտագործման բաժնի պետ`

 ____________________
 

 (ստորագրություն, կնիք)

 

 (ազգանուն, ստորագրություն)

(ձևը խմբ. 04.02.11 N 19-Ն)