Համարը 
N 119-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2010.03.01/5(357) Հոդ.50
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե
Ընդունման ամսաթիվը 
08.02.2010
Ստորագրող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
08.02.2010
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.03.2010
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
11.06.2018

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

18 փետրվարի 2010 թ.

Պետական գրանցման թիվ 12410046

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ

 

8 փետրվարի 2010 թ.
ք. Երևան

N 119-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15.1-րդ կետի և 2-րդ հավելվածի 3-րդ կետի դրույթները և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 4-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1005-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնադրության 18-րդ կետի 4-րդ ենթակետի դրույթներով`

 

Հրամայում եմ՝

 

1. Հաստատել «Հաշվետվությունների էլեկտրոնային եղանակով համակարգի ներդրման ժամանակացույց»-ը` համաձայն հավելվածի:

2. Սահմանել, որ սույն հրամանի 1-ին կետով հաստատված` «Հաշվետվությունների էլեկտրոնային եղանակով համակարգի ներդրման ժամանակացույց»-ի 5-րդ սյունակում նշված ժամկետները պայմանական են և ենթակա են փոփոխման հաշվետվությունների ներկայացման ընթացակարգի օրենսդրական փոփոխության հնարավորության և փաստացի ժամկետների հետ:

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր

պետական եկամուտների

կոմիտեի նախագահ՝

Գ. Խաչատրյան

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական

եկամուտների կոմիտեի նախագահի

2010 թ. փետրվարի 8-ի

N 119-Ն հրամանի

Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

 

Հարկային հաշվետվությունների էլեկտրոնային ներկայացման համակարգի ներդրման

 

Հ/հ

Գործող հաշվետվության անվանումը, պարբերականությունը և հաշվետու ժամանակաշրջանները

Հաստատված է

Էլեկտրոնային եղանակով ներկայացման համակարգի ներդրման ժամկետ

2010թ. հունվարի 1-ից

2011թ.
հունվարի 1-ից

չի
ներդրվում

1

2

3

4

5

6

Ռեզիդենտի շահութահարկ

1

ՀԱՇՎԱՐԿ` Շահութահարկի (տարեկան)

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 30.09.2009թ.
N 2682-Ն հրաման

+

   

2

ՀԱՇՎԱՐԿ` Շահութահարկի պարզեցված (տարեկան)

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 30.09.2009թ.
N 2682-Ն հրաման

+

   

3

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ` (Ձև N 1` տարեկան)

ՀՀ ՖԷՆ 12.12.2001թ.
N 465 հրաման

+

   

4

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` Ֆինանսական արդյունքների մասին (Ձև N 2` տարեկան)

ՀՀ ՖԷՆ 12.12.2001թ.
N 465 հրաման

+

   

5

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` Ռեզիդենտների կողմից իրականացված ներդրումների և հայտարարագրված վնասների մասին (տարեկան)

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 30.01.2006թ.
N 1-05/01-Ն հրաման

   

+

6

ՏԵՂԵԿԱՆՔ` Կազմակերպությունների (բացառությամբ բանկերի և ապահովագրական ընկերությունների) կողմից հաշվետու տարվա ընթացքում անհուսալի ճանաչված պարտքերի վերաբերյալ (տարեկան)

ՀՀ կառավարության 19.12.2002թ.
N 2052-Ն որոշում

   

+

7

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ֆոնդային բորսաներում հասարակ անվանական բաժնետոմսեր ցուցակած կամ ապացուցակած ռեզիդենտ ընկերությունների վերաբերյալ
(եռամսյակային)

ՀՀ կառավարության 29.10.2009թ.
N 1286-Ն որոշում

   

+

8

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` Ռեզիդենտի կողմից շահութահարկի կանխավճարի եռամսյակային մեծությունը ինքնուրույն որոշելու մասին, 01.01.2011թ-ից հետո հաշվետու ժամանակաշրջանների համար

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 29.01.2011թ.
N 20-Ն հրաման

 

+

 

Ոչ ռեզիդենտի շահութահարկ

9

ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԱՐԿ` Կազմակերպության, անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից ոչ ռեզիդենտին վճարված եկամուտների, պահված շահութահարկի (եռամսյակային), մինչև 01.01.2011թ. հաշվետու ժամանակաշրջանների համար

ՀՀ ԿԱ ՊԵՆ 14.03.2002թ.
N 02/354 հրաման

+

   

9.1

ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԱՐԿ` Կազմակերպության, անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից ոչ ռեզիդենտին վճարված եկամուտների, պահված շահութահարկի (տարեկան), 01.01.2011թ-ից հետո հաշվետու ժամանակաշրջանների համար (ապահովելով առաջին անգամ ամփոփ հաշվարկի ընդունումը 2011թ. օգոստոս ամսից սկսած)

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 19.04.2011թ.
N 729-Ն հրաման

 

+

 

10

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ` Ոչ ռեզիդենտների տարեկան եկամուտների մասին, մինչև 01.01.2011թ. հաշվետու ժամանակաշրջանների համար

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի
21.06.2004թ.
N 1-05/9-Ն հրաման

+

   

10.1

ՀԱՇՎԱՐԿ` Ոչ ռեզիդենտի տարեկան եկամուտների մասին, 01.01.2011թ-ից հետո հաշվետու ժամանակաշրջանների համար (ապահովելով առաջին անգամ հաշվարկի ընդունումը 2011թ. օգոստոս ամսից սկսած)

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 19.04.2011թ.
N 729-Ն հրաման

 

+

 

11

ՏԵՂԵԿԱՆՔ` Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան հարկային տեսչության մարմնում հաշվառված լինելու և հարկ վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ) ունենալու մասին

ՀՀ ՀՏ 02.04.1998թ.
N 01/22 հրաման

   

+

Եկամտահարկ

12

ՀԱՇՎԱՐԿ` Կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ, նոտարի) կողմից ֆիզիկական անձանց վճարված (հաշվարկված) եկամուտների, պահված եկամտահարկի (եռամսյակային), մինչև 01.01.2011թ. հաշվետու ժամանակաշրջանների համար

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 23.02.2009թ.
N 187-Ն հրաման

+

   

12.1

ՀԱՇՎԱՐԿ` Կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ, նոտարի) կողմից ֆիզիկական անձանց վճարված (հաշվարկված) եկամուտների, պահված եկամտահարկի (եռամսյակային), 01.01.2011թ-ից հետո հաշվետու ժամանակաշրջանների համար

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 24.02.2011թ.
N 66-Ն հրաման

 

+

 

13

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ` Ֆիզիկական անձի գույքի և եկամուտների (տարեկան )

       

13.1

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ` Ֆիզիկական անձի գույքի և եկամուտների (Հավելված 1)

ՀՀ կառավարության 04.09.2008թ.
N 1038-Ն որոշում

+

   

13.2

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ` Տարեկան եկամուտների մասին հաշվարկ ներկայացնող ֆիզիկական անձի գույքի և եկամուտների (Հավելված 1 և 2)

ՀՀ կառավարության 04.09.2008թ.
N 1038-Ն որոշում

+

   

13.3

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ` Տարեկան եկամուտների պարզեցված հաշվարկ ներկայացնող ֆիզիկական անձի գույքի և եկամուտների (Հավելված 1 և 4), մինչև 01.01.2011թ. հաշվետու ժամանակաշրջանների համար

ՀՀ կառավարության 09.07.2009թ.
N 766-Ն որոշում

+

   

14

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` Կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ, նոտարի) կողմից ֆիզիկական անձանց վճարված եկամուտների մասին (տարեկան)

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 29.02.2008թ.
N 02-Ն հրաման

+

   

15

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` Անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից եկամտահարկի կանխավճարի եռամսյակային մեծությունը ինքնուրույն որոշելու մասին, 01.01.2011թ-ից հետո հաշվետու ժամանակաշրջանների համար

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 29.01.2011թ.
N 20-Ն հրաման

 

+

 

16

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` Կազմակերպության կողմից որպես հարկային գործակալ եկամտահարկի պահում (գանձում) և բյուջե վճարում կատարելու պարտավորություն ստանձնելու մասին, 01.01.2011թ-ից հետո հաշվետու ժամանակաշրջանների համար (ապահովելով առաջին անգամ հայտարարության ընդունումը 2011թ. օգոստոս ամսից սկսած)

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 24.02.2011թ.
N 66-Ն հրաման

 

+

 

Ավելացված արժեքի հարկ

17

ՀԱՇՎԱՐԿ` Ավելացված արժեքի հարկի (ամսական, եռամսյակային), մինչև 01.01.2011թ. հաշվետու ժամանակաշրջանների համար

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 07.02.2002թ. N 02/194 հրաման

+

   

17.1

ՀԱՇՎԱՐԿ` Ավելացված արժեքի հարկի և ԴԻՄՈՒՄ` Ավելացված արժեքի հարկի զրոյական դրույքաչափով հարկվող գործարքների մասով գումարների հաշվանցման և (կամ) վերադարձի (ամսական, եռամսյակային),
01.01.2011թ-ից հետո հաշվետու ժամանակաշրջանների համար

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 14.06.2010թ.
N 1423-Ն հրաման

 

+

 

18

ՀԱՇՎԱՐԿ` Ֆիզիկական անձի իրականացրած գործարքների մասով ավելացված արժեքի հարկի (եռամսյակային)

ՀՀ կառավարության 19.02.2009թ.
N 199-Ն որոշում

+

   

19

ՏԵՂԵԿԱՆՔ` Դուրս գրված (գնորդներին տրված) և (կամ) մատակարարներից ստացված հարկային հաշիվների վերաբերյալ (ամսական, եռամսյակային), մինչև 01.01.2011թ. հաշվետու ժամանակաշրջանների համար

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 03.04.2009թ.
N 808-Ն հրաման

+

   

19.1

ՏԵՂԵԿԱՆՔ` Դուրս գրված (գնորդներին տրված) և (կամ) մատակարարներից ստացված հարկային հաշիվների վերաբերյալ (ամսական, եռամսյակային), 01.01.2011թ-ից հետո հաշվետու ժամանակաշրջանների համար (ապահովելով առաջին անգամ տեղեկանքի ընդունումը 2011թ. հուլիս ամսից սկսած հաշվետու ժամանակաշրջանների համար)

ՀՀ կառավարության 07.07.2011թ.
N 937-Ն որոշում

 

+

 

20

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` Հարկային մարմնից ստացված հարկային հաշիվների ձևերի օգտագործման (եռամսյակային), 01.01.2011թ-ից հետո հաշվետու ժամանակաշրջանների համար (ապահովելով առաջին անգամ հաշվետվությունների ընդունումը (2011թ. 1-ին և 2-րդ եռամսյակների համար` մինչև 31.07.2011թ.))

ՀՀ կառավարության 20.03.2011թ.
N 685-Ն որոշում

 

+

 
20.1

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ` ավելացված արժեքի հարկ վճարող համարվելու ժամանակաշրջանում դուրս գրած և սահմանված կարգով անվավեր ճանաչված էլեկտրոնային հարկային հաշիվների վերաբերյալ

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2011թ. հոկտեմբերի 11-ի
N 2875-Ն հրաման
 

2012 թվա-կանի հուն-վարի 1-ից

 
20.2

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ` վերակազմակերպված իրավաբանական անձի կողմից դուրս գրված և սահմանված կարգով անվավեր ճանաչված էլեկտրոնային հարկային հաշիվների վերաբերյալ

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 2011թ. հոկտեմբերի 11-ի
N 2875-Ն հրաման

 

2012 թվա-կանի հուն-վարի 1-ից

 

21

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` Ավելացված արժեքի հարկ վճարող համարվելու համար` մինչև 01.01.2011թ. հաշվետու ժամանակաշրջանների համար

օրինակելի ձև

+

   

21.1

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` Ավելացված արժեքի հարկ վճարող համարվելու վերաբերյալ, 01.01.2011թ-ից հետո հաշվետու ժամանակաշրջանների համար

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 11.02.2011թ.
N 51-Ն հրաման

 

+

 

22

ԴԻՄՈՒՄ` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ֆոնդային բորսայում հասարակ անվանական բաժնետոմսեր ցուցակելու նպատակով որոշ ծառայությունների ստացման համար ծառայություններ մատուցողներին վճարված ավելացված արժեքի հարկի գումարների փոխհատուցման մասին

ՀՀ կառավարության 29.10.2009թ.
N 1336-Ն որոշում

   

+

23

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ֆոնդային բորսայում հասարակ անվանական բաժնետոմսեր ցուցակելու նպատակով որոշ ծառայությունների ստացման համար ծառայություններ մատուցողներին վճարված ավելացված արժեքի հարկի գումարների փոխհատուցման մասին

ՀՀ կառավարության 29.10.2009թ.
N 1336-Ն որոշում

   

+

Ակցիզային հարկ

24

ՀԱՇՎԱՐԿ` Ակցիզային հարկի (ամսական), մինչև 01.01.2011թ. հաշվետու ժամանակաշրջանների համար (ապահովելով 2010թ. հոկտեմբեր, նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսների համար հաշվարկների ընդունումը ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 04.06.2010թ. N 1417-Ն հրամանով հաստատված ձևով)

ՀՀ ՊԵՆ 20.10.2000թ. N 02/1291 հրաման և ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 04.06.2010թ.
N 1417-Ն հրաման

+

   

24.1

ՀԱՇՎԱՐԿ` Ակցիզային հարկի (եռամսյակային), 01.01.2011թ-ից հետո հաշվետու ժամանակաշրջանների համար

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 12.03.2011թ.
N 651-Ն հրաման

 

+

 

Հաստատագրված վճարներ

25

ՀԱՇՎԱՐԿ` Բենզինի և դիզելային վառելիքի համար հաստատագրված վճարի (ամսական), մինչև 01.01.2011թ. հաշվետու ժամանակաշրջանների համար

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 05.03.2004թ.
N 1-05/5-Ն հրաման

+

   

26

ՀԱՇՎԱՐԿ` Ծխախոտի հաստատագրված վճարի (ամսական)

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 21.06.2005թ.
N 1-05/06-Ն հրաման

+

   

27

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` Հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող գործունեության համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալի և ուղղիչ գործակիցների մասին

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 02.12.2009թ.
N 3660-Ն հրաման

   

+

28

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` Հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող գործունեության համար սահմանային չափի ցուցանիշների մասին (եռամսյակային), 01.01.2011թ-ից հետո հաշվետու ժամանակաշրջանների համար

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 02.12.2009թ.
N 3660-Ն հրաման

 

+

 

29

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների գործունեության համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալի և ուղղիչ գործակցի մասին

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 02.12.2009թ.
N 3660-Ն հրաման

   

+

30

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` Ավտոտրանսպորտային գործունեություն իրականացնելու համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալի և ուղղիչ գործակիցների մասին, 01.07.2011թ-ից հետո հաշվետու ժամանակաշրջանների համար

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 15.02.2011թ.
N 55-Ն հրաման

   

+

31

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարսավիրական ծառայությունների մատուցման գործունեություն իրականացնելու համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալների և ուղղիչ գործակիցների մասին

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 02.12.2009թ.
N 3660-Ն հրաման

   

+

32

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` Ավտոտեխսպասարկման կայանների (կետերի) գործունեության համար հաստատագրված վճարների հաշվարկման ելակետային տվյալի և ուղղիչ գործակցի մասին

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 02.12.2009թ.
N 3660-Ն հրաման

   

+

33

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` Ավտոտեխսպասարկման կայանների (կետերի) գործունեության համար սահմանային չափերի ցուցանիշների մասին (եռամսյակային), 01.01.2011թ-ից հետո հաշվետու ժամանակաշրջանների համար

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 15.02.2011թ.
N 55-Ն հրաման

 

+

 

34

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` Ավտոկանգառների գործունեության համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալների և ուղղիչ գործակցի մասին

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 02.12.2009թ.
N 3660-Ն հրաման

   

+

35

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վիճակախաղերի կազմակերպման (բացառությամբ` տոտալիզատորի) համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալի մասին

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 02.12.2009թ.
N 3660-Ն հրաման

   

+

36

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` Տոտալիզատորի, ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման համար հաստատագրված վճարների հաշվարկման ելակետային տվյալների մասին

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 02.12.2009թ.
N 3660-Ն հրաման

   

+

37

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` Ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալցման (գազալիցքավորման) գործունեություն իրականացնողների կողմից գազի ֆիզիկական ծավալների և հաստատագրված վճարի չափի մասին

ՀՀ կառավարության 14.04.2004թ.
N 484-Ն որոշում

   

+

38

ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` Հաստատագրված վճար վճարողի գործունեության ժամանակավոր դադարեցման վերաբերյալ

ՀՀ ՀՏ 30.12.1998թ.
N 01/60 հրաման

 

+

 

39

ԴԻՄՈՒՄ` Հաստատագրված վճարով հարկվող գործունեության վերսկսման կամ դադարեցման մասին (ապահովելով առաջին անգամ դիմումների ընդունումը 2011թ. ապրիլ ամսից սկսած)

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 11.02.2011թ.
N 50-Ն հրաման

 

+

 

Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարներ

40

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` Գործատուների պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների եռամսյակային (հաշվետու եռամսյակին նախորդող եռամսյակի յուրաքանչյուր ամսում 5-ից ոչ ավելի վարձու աշխատող ունեցող գործատուների համար), մինչև 01.01.2011թ. հաշվետու ժամանակաշրջանների համար

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 08.12.2008թ.
N 13-Ն հրաման

+

   

40.1

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` Գործատուների պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների (ամսական), մինչև 01.01.2011թ. հաշվետու ժամանակաշրջանների համար

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 13.02.2006թ.
N 1-05/04-Ն հրաման

+

   

40.2

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` Գործատուների պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների (եռամսյակային), 01.01.2011թ-ից հետո հաշվետու ժամանակաշրջանների համար

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 04.02.2011թ.
N 34-Ն հրաման

 

+

 

41

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ` Անհատ ձեռնարկատիրոջ, նոտարի պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների տարեկան եկամուտների մասին, մինչև 01.01.2011թ. հաշվետու ժամանակաշրջանների համար

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 13.02.2006թ.
N 1-05/04-Ն հրաման

+

   

41.1

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ` Անհատ ձեռնարկատիրոջ, նոտարի պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների տարեկան եկամուտների մասին, 01.01.2011թ-ից հետո հաշվետու ժամանակաշրջանների համար

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 04.02.2011թ.
N 34-Ն հրաման

 

+

 

42

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ` Վարձու աշխատողների, նրանց վճարվող աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված միջոցների և դրանց հավասարեցված եկամուտների մասին (եռամսյակային), մինչև 01.01.2011թ. հաշվետու ժամանակաշրջանների համար

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 30.05.2005թ.
N 1-05/05-Ն հրաման

+

   

42.1

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ` Վարձու աշխատողների, նրանց վճարվող աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված միջոցների և դրանց հավասարեցված եկամուտների մասին (եռամսյակային), 01.01.2011թ-ից հետո հաշվետու ժամանակաշրջանների համար

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 04.02.2011թ.
N 34-Ն հրաման

 

+

 

Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ

43

ՀԱՇՎԱՐԿ-ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների (եռամսյակային, տարեկան), մինչև 01.01.2011թ. հաշվետու ժամանակաշրջանների համար

ՀՀ ՖԷՆ
05.06.2002թ.
N 444 հրաման

   

+

43.1

ՀԱՇՎԱՐԿ-ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների (եռամսյակային),
01.01.2011թ-ից հետո հաշվետու ժամանակաշրջանների համար

ՀՀ ՖԷՆ
05.06.2002թ.
N 444 հրաման

   

+

44

ՏԵՂԵԿԱՆՔ` Տեխնիկական զննություն անցած տրանսպորտային միջոցների սեփականատերերի կողմից կատարված բնապահպանական վճարների մասին

ՀՀ կառավարության 15.02.2007թ.
N 344-Ն որոշում

+

   

Կարգավորման պարտադիր վճարներ

45

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների (եռամսյակային), մինչև 01.01.2011թ. հաշվետու ժամանակաշրջանների համար

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 01.02.2006թ.
N 1-05/02-Ն հրաման

+

   

Ճանապարհային վճարներ

46

ՏԵՂԵԿԱՆՔ` Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված 20 և ավելի տոննա բեռնատարողությամբ ավտոմեքենայով բեռնափոխադրում իրականացնելու համար ճանապարհային վճարի վճարումը հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 02.08.2005թ.
N 1-05/08-Ն հրաման

   

+

47

ՀԱՅՏ` Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված 20 և ավելի տոննա բեռնատարողությամբ ավտոմեքենայով բեռնափոխադրում իրականացնելու համար հաշվարկված և վճարված ճանապարհային վճարի մասին

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 02.08.2005թ.
N 1-05/08-Ն հրաման

   

+

Շրջանառության ֆիզիկական ծավալներ և գներ

48

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` Ապրանքների արտադրության և շրջանառության ֆիզիկական ծավալների ու գների վերաբերյալ (ամսական, եռամսյակային)

ՀՀ կառավարության 01.04.2002թ.
N 299 որոշում

+

   

Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներ

49

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ` Հսկիչ-դրամարկղային մեքենայով իրականացված դրամական հաշվարկների հանրագումարի վերաբերյալ (ապահովելով առաջին անգամ տեղեկությունների ընդունումը 2011թ. մայիս ամսվա համար` 2011թ. հունիսի առաջին 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում)

ՀՀ կառավարության 14.04.2011թ.
N 511-Ն որոշում

 

+

 

Միջազգային համաձայնագրեր

50

ՏԵՂԵԿԱՆՔ` Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ ռեզիդենտի վճարած հարկերի մասին

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 21.03.2008թ.
N 03-Ն հրաման

   

+

51

ՏԵՂԵԿԱՆՔ` Հայաստանի Հանրապետության հարկային ռեզիդենտի կարգավիճակի հաստատման

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 13.02.2006թ.
N 1-05/03-Ն հրաման

   

+

52

ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ-ԴԻՄՈՒՄ` Հայաստանյան աղբյուրներից ստացված եկամուտներից գանձվող հարկի դրույքաչափի նվազեցման կամ հարկումից ազատման մասին

ՀՀ կառավարության 07.10.2004թ.
N 1398-Ն որոշում

   

+

53

ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ-ԴԻՄՈՒՄ` Հայաստանյան աղբյուրներից ստացված եկամուտներից գանձված հարկերը վերադարձնելու մասին

ՀՀ կառավարության 07.10.2004թ.
N 1398-Ն որոշում

   

+

(հավելվածը խմբ. 20.07.11 N 2012-Ն, լրաց. 14.10.11 N 2878-Ն)