Համարը 
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Կոնվենցիա
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԱԳՆՊՏ 2008.12.30/10(18)
Ընդունման վայրը 
Ընդունող մարմինը 
Հայաստանի Հանրապետություն
Ընդունման ամսաթիվը 
Ստորագրող մարմինը 
Ստորագրման ամսաթիվը 
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
23.04.2008
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ ԿԱՆԱՆՑ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

ԿԱՆԱՆՑ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

Կ Ո Ն Վ Ե Ն Ց Ի Ա

 

Պայմանավորվող կողմերը,

 

ցանկանալով իրագործել Միավորված ազգերի կազմակերպության Կանոնադրության մեջ ամրագրված՝ տղամարդկանց ու կանանց իրավահավասարության սկզբունքը,

 

ընդունելով, որ յուրաքանչյուրն ունի անմիջականորեն կամ ազատ հիմունքներով ընտրված ներկայացուցիչների միջոցով մասնակցելու իր երկրի կառավարմանը և ունի իր երկրում պետական ծառայության հավասար մատչելիության իրավունք, և ցանկանալով հավասարեցնել տղամարդկանց ու կանանց կարգավիճակը քաղաքական իրավունքներից օգտվելու և դրանք իրագործելու հարցում` համաձայն Միավորված ազգերի կազմակերպության Կանոնադրության և Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի դրույթների,

 

որոշելով այդ նպատակով կնքել Կոնվենցիա,

 

պայմանավորվեցին հետևյալի շուրջ.

 

Հոդված I

 

Կանայք պետք է իրավունք ունենան բոլոր ընտրություններում քվեարկել տղամարդկանց հետ հավասար հիմունքներով` առանց որևէ խտրականության:

 

Հոդված II

 

Կանայք պետք է իրավունք ունենան տղամարդկանց հետ հավասար հիմունքներով ընտրվել ազգային օրենսդրությամբ սահմանված բոլոր հանրորեն ընտրովի մարմիններում` առանց որևէ խտրականության:

 

Հոդված III

 

Կանայք պետք է իրավունք ունենան տղամարդկանց հետ հավասար հիմունքներով զբաղեցնել պետական պաշտոններ և կատարել ազգային օրենսդրությամբ սահմանված պետական գործառույթներ` առանց որևէ խտրականության:

 

Հոդված IV

 

1. Սույն Կոնվենցիան ստորագրման համար բաց է Միավորված ազգերի կազմակերպության ցանկացած անդամ պետության, ինչպես նաև Գլխավոր վեհաժողովի կողմից հրավիրված ցանկացած այլ պետության համար:

2. Սույն Կոնվենցիան ենթակա է վավերացման, և վավերագրերը պետք է ի պահ հանձնվեն Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլխավոր քարտուղարին:

 

Հոդված V

 

1. Սույն Կոնվենցիան միանալու համար բաց է IV հոդվածի 1-ին կետում նշված բոլոր պետությունների համար:

2. Միանալը պետք է ուժի մեջ մտնի միանալու մասին փաստաթուղթը Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլխավոր քարտուղարին ի պահ հանձնելու միջոցով:

 

Հոդված VI

 

1. Սույն Կոնվենցիան պետք է ուժի մեջ մտնի վեցերորդ վավերագիրը կամ միանալու մասին փաստաթուղթը ի պահ հանձնելու օրվան հաջորդող իննսուներորդ օրը:

2. Յուրաքանչյուր պետության համար, որը վավերացնում է Կոնվենցիան կամ դրան միանում է վեցերորդ վավերագիրը կամ միանալու մասին փաստաթուղթը ի պահ հանձնելուց հետո, այն ուժի մեջ է մտնում վավերագիրը կամ միանալու մասին փաստաթուղթը ի պահ հանձնելու օրվան հաջորդող իննսուներորդ օրը:

 

Հոդված VII

 

Այն դեպքում, երբ ստորագրելու, վավերացնելու կամ միանալու պահին որևէ պետություն վերապահում է անում սույն Կոնվենցիայի որևէ հոդվածի վերաբերյալ, Գլխավոր քարտուղարը պետք է այդ վերապահման տեքստը հաղորդի բոլոր պետություններին, որոնք հանդիսանում են սույն Կոնվենցիայի Կողմեր կամ կարող են դառնալ դրա Կողմ: Ցանկացած պետություն, որն առարկություն ունի տվյալ վերապահման դեմ, կարող է Գլխավոր քարտուղարի կողմից ծանուցման (կամ սույն Կոնվենցիային մասնակից դառնալու) օրվանից իննսուն օրվա ընթացքում Գլխավոր քարտուղարին տեղեկացնել այդ մասին: Այդ դեպքում Կոնվենցիան չպետք է ուժի մեջ մտնի այդ պետության և վերապահում արած պետության միջև:

 

Հոդված VIII

 

1. Ցանկացած պետություն կարող է, Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլխավոր քարտուղարին գրավոր ծանուցելով, չեղյալ հայտարարել սույն Կոնվենցիան: Չեղյալ հայտարարումը պետք է ուժի մեջ մտնի ծանուցումը Գլխավոր քարտուղարի ստանալու օրվանից մեկ տարի հետո:

2. Սույն Կոնվենցիայի գործողությունը դադարում է այն օրվանից, երբ ուժի մեջ է մտնում այն չեղյալ հայտարարելը, որի արդյունքում Կողմերի քանակը պակասում է վեցից:

 

Հոդված IX

 

Երկու կամ ավելի Պայմանավորվող պետությունների միջև սույն Կոնվենցիայի մեկնաբանման կամ կիրառման հետ կապված ցանկացած վեճ, որը լուծում չի ստացել բանակցությունների միջոցով, պետք է, դրա կողմերից որևէ մեկի պահանջով, հանձնվի Միջազգային դատարանի քննությանը, եթե կողմերը չեն համաձայնել վեճի կարգավորման այլ եղանակի շուրջ:

 

Հոդված X

 

Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլխավոր քարտուղարը պետք է Միավորված ազգերի կազմակերպության բոլոր անդամ պետություններին և սույն Կոնվենցիայի IV հոդվածի 1-ին կետում նշված՝ Կազմակերպության անդամ չհանդիսացող պետություններին տեղեկացնի.

ա) IV հոդվածի համաձայն ստացված ստորագրությունների և վավերագրերի մասին,

բ) V հոդվածի համաձայն ստացված` միանալու վերաբերյալ փաստաթղթերի մասին,

գ) VI հոդվածի համաձայն` սույն Կոնվենցիայի ուժի մեջ մտնելու օրվա մասին,

դ) VII հոդվածի համաձայն ստացված հաղորդագրությունների և ծանուցումների մասին,

ե) VIII հոդվածի 1-ին կետի համաձայն ստացված՝ չեղյալ հայտարարելու վերաբերյալ ծանուցումների մասին,

զ) VIII հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն` Կոնվենցիայի գործողության դադարեցման մասին:

 

Հոդված XI

 

1. Սույն Կոնվենցիան, որի անգլերեն, իսպաներեն, չինարեն, ռուսերեն և ֆրանսերեն տեքստերը հավասարազոր են, պետք է ի պահ հանձնվի Միավորված ազգերի կազմակերպության արխիվին:

2. Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլխավոր քարտուղարը պետք է պատշաճ կերպով հաստատված պատճեններն ուղարկի Միավորված ազգերի կազմակերպության բոլոր անդամ պետություններին և սույն Կոնվենցիայի IV հոդվածի 1-ին կետում նշված` անդամ չհանդիսացող պետություններին:

 

Կոնվենցիան Հայաստանի Հանրապետության համար ուժի մեջ է մտել 2008 թ. ապրիլի 23-ին:

 

Ց Ա Ն Կ

 

«Կանանց քաղաքական իրավունքների մասին» կոնվենցիայի մասնակից պետությունների

 

Պետություն

Վավերացում/Միացում

1. Աֆղանստան

16.11.1966թ.

2. Ալբանիա

12.05.1955թ.

3. Ալժիր

05.08.2004թ.

4. Անգոլա

17.09.1986թ.

5. Անտիգուա և Բարբուդա

25.10.1988թ.

6. Արգենտինա

27.02.1961թ.

7. Ավստրալիա

10.12.1974թ.

8. Ավստրիա

18.04.1969թ.

9. Հայաստան

23.04.2008թ.

10. Բահամներ

16.08.1977թ.

11. Բանգլադեշ

05.10.1998թ.

12. Բարբադոս

12.01.1973թ.

13. Բելառուս

11.08.1954թ.

14. Բելգիա

20.05.1964թ.

15. Բոլիվիա

22.09.1970թ.

16. Բոսնիա և Հերցոգովինա

01.09.1993թ.

17. Բրազիլիա

13.08.1963թ.

18. Բուլղարիա

17.03.1954թ.

19. Բուրկինա Ֆասո

09.12.1998թ.

20. Բուրունդի

18.02.1993թ.

21. Կանադա

30.01.1957թ.

22. Կենտրոնական Աֆրիկայի 
 Հանրապետություն

04.09.1962թ.

23. Չիլի

18.10.1967թ.

24. Կոլումբիա

05.08.1986թ.

25. Կոնգո

15.10.1962թ.

26. Կոստա Ռիկա

25.07.1967թ.

27. Փղոսկրի Ափ

18.12.1995թ.

28. Խորվաթիա

12.10.1992թ.

29. Կուբա

08.04.1954թ.

30. Կիպրոս

12.11.1968թ.

31. Չեխիայի Հանրապետություն

22.02.1993թ.

32. Կոնգոյի Ժողովրդավարական 
 Հանրապետություն

12.10.1977թ.

33. Դանիա

07.07.1954թ.

34. Դոմինիկայի Հանրապետություն

11.12.1953թ.

35. Էկվադոր

23.04.1954թ.

36. Եգիպտոս

08.09.1981թ.

37. Եթովպիա

21.01.1969թ.

38. Ֆիջի

12.06.1972թ.

39. Ֆինլանդիա

06.10.1958թ.

40. Ֆրանսիա

22.04.1957թ.

41. Գաբոն

19.04.1967թ.

42. Վրաստան

06.07.2005թ.

43. Գերմանիա

04.11.1970թ.

44. Գանա

28.12.1965թ.

45. Հունաստան

29.12.1953թ.

46. Գվատեմալա

07.10.1959թ.

47. Գվինեա

24.01.1978թ.

48. Հայիթի

12.02.1958թ.

49. Հունգարիա

20.01.1955թ.

50. Իսլանդիա

30.06.1954թ.

51. Հնդկաստան

01.11.1961թ.

52. Ինդոնեզիա

16.12.1958թ.

53. Իռլանդիա

14.11.1968թ.

54. Իսրայել

06.07.1954թ.

55. Իտալիա

06.03.1968թ.

56. Ճամայկա

14.08.1966թ.

57. Ճապոնիա

13.07.1955թ.

58. Հորդանան

01.07.1992թ.

59. Ղազախստան

28.03.2000թ.

60. Ղրղզստան

10.02.1997թ.

61. Լաոսի Ժողովրդական
Ժողովրդավարական Հանրապետություն

28.01.1969թ.

62. Լատվիա

14.04.1992թ.

63. Լիբանան

05.06.1956թ.

64. Լեսոթո

04.11.1974թ.

65. Լիբիայի Արաբական Ջամահիրիյա

16.05.1989թ.

66. Լյուքսեմբուրգ

01.11.1976թ.

67. Մադագասկար

12.02.1964թ.

68. Մալավի

29.06.1966թ.

69. Մալի

16.07.1974թ.

70. Մալթա

09.07.1968թ.

71. Մավրիտանիա

04.05.1976թ.

72. Մուրիտուս

18.07.1969թ

73. Մեքսիկա

23.03.1981թ.

74. Մոլդովա

26.01.1993թ.

75. Մոնղոլիա

18.08.1965թ.

76. Մոնտենեգրո

23.10.2006թ.

77. Մարոկո

22.11.1976թ.

78. Նեպալ

26.04.1966թ.

79. Նիդեռլանդներ

30.07.1971թ.

80. Նոր Զելանդիա

22.05.1968թ.

81. Նիկարագուա

17.01.1957թ.

82. Նիգեր

07.12.1964թ.

83. Նիգերիա

17.11.1980թ.

84. Նորվեգիա

24.08.1956թ.

85. Պակիստան

07.12.1954թ.

86. Պապուա-Նոր Գվինեա

27.01.1982թ.

87. Պարագվայ

22.02.1990թ.

88. Պերու

01.07.1975թ.

89. Ֆիլիպիններ

12.09.1957թ.

90. Լեհաստան

11.08.1954թ.

91. Կորեայի Հանրապետություն

23.06.1959թ.

92. Ռումինիա

06.08.1954թ.

93. Ռուսաստանի Դաշնություն

03.05.1954թ.

94. Ռուանդա

26.09.2003թ.

95. Սենտ Վինսենտ և Գրենադիններ

27.04.1999թ.

96. Սենեգալ

02.05.1963թ.

97. Սերբիա

12.03.2001թ.

98. Սիերա Լեոնե

25.07.1962թ.

99. Սլովակիա

28.05.1993թ.

100. Սլովենիա

06.07.1992թ.

101. Սողոմոնի Կղզիներ

03.09.1981թ.

102. Իսպանիա

14.01.1974թ.

103. Սվազիլենդ

20.07.1970թ.

104. Շվեդիա

31.03.1954թ.

105. Տաջիկստան

07.06.1999թ.

106. Թայլանդ

30.11.1954թ.

107. Նախկին Հարավսլավիա
Մակեդոնիայի Հանրապետություն

18.01.1994թ.

108. Տրինիդադ և Տոբագո

24.06.1966թ.

109. Թունիս

24.01.1968թ.

110. Թուրքիա

26.01.1960թ.

111. Թուրքմենստան

11.10.1999թ.

112. Ուգանդա

21.06.1995թ.

113. Ուկրաինա

15.11.1954թ.

114. Մեծ Բրիտանիայի և
Հյուսիսային Իռլանդիայի
Միացյալ Թագավորություն

24.02.1967թ.

115. Տանզանիայի Միացյալ
Հանրապետություն

19.06.1975թ.

116. Ամերիկայի Միացյալ
Նահանգներ

08.04.1976թ.

117. Ուզբեկստան

29.09.1997թ.

118. Վենեսուելա

31.05.1983թ.

119. Յեմեն

09.02.1987թ.

120. Զամբիա

04.02.1972թ.

121. Զիմբաբվե

05.06.1995թ.