Համարը 
N 65-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2013.05.02/13(457) Հոդ.121
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Բնապահպանության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
08.04.2013
Ստորագրող մարմինը 
Բնապահպանության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
08.04.2013
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
12.05.2013
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 20-Ի N 121-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

16 ապրիլի 2013 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10513144

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

8 ապրիլի 2013 թ.

ք. Երևան

N 65-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 20-Ի N 121-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածի և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1668-Ն որոշման 1-ին կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված կարգի 65-րդ կետը և 2013 թվականի մարտի 7-ի N 201-Ն որոշման 3-րդ կետը.

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝

 

1. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2011 թվականի հունիսի 20-ի «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի աշխատողների թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցութային հանձնաժողովի ձևավորման կարգը, կազմը, մրցույթի անցկացման ընթացակարգը և պետական հիմնարկի յուրաքանչյուր պաշտոնի գնահատման չափանիշները սահմանելու մասին» N 121-Ն հրամանում կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.

1) հրամանի N 1 հավելվածի՝

ա. 9-րդ կետի 1-ին ենթակետում «ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժնից» բառերը փոխարինել «պետական հիմնարկի աշխատակազմից» բառերով,

բ. 10-րդ կետում «ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժնի» բառերը փոխարինել «պետական հիմնարկի աշխատակազմի» բառերով.

2) հրամանի N 2 հավելվածի՝

ա. 5-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«5. Մրցույթի նախապատրաստական աշխատանքներն իրականացնում է ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը (այսուհետ` պետական հիմնարկ): Մրցույթի նախապատրաստական աշխատանքների կազմակերպման անմիջական պատասխանատուն պետական հիմնարկի տնօրենի հրամանով նշանակված անձն է (այսուհետ` մրցույթի նախապատրաստական աշխատանքների պատասխանատու անձ):»,

բ. 8-րդ կետում «հիմնարկը» բառից հետո լրացնել «` մրցույթի նախապատրաստական աշխատանքների պատասխանատու անձի կողմից» բառերով,

գ. 10-րդ կետի 5-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ,

«5) պետական հիմնարկի գտնվելու վայրն ու հեռախոսահամարը:».

դ. 11-րդ կետում «մրցույթի նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնող անձնակազմի կառավարման բաժին» բառերը փոխարինել «պետական հիմնարկի աշխատակազմ» բառերով,

ե. 13-րդ կետում «աշխատանքներն իրականացնող անձնակազմի կառավարման բաժինը» բառերը փոխարինել «աշխատանքների պատասխանատու անձը» բառերով,

զ. 17-րդ կետում «անձնակազմի կառավարման բաժնից» բառերը փոխարինել «մրցույթի նախապատրաստական աշխատանքների պատասխանատու անձից» բառերով,

է. 18-րդ կետում «նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնող անձնակազմի կառավարման բաժինը» բառերը փոխարինել «պետական հիմնարկի աշխատակազմը» բառերով,

ը. 23-րդ կետում «անձնակազմի կառավարման բաժինը» բառերը փոխարինել «պետական հիմնարկի աշխատակազմը» բառերով,

թ. 31-րդ կետում «անձնակազմի կառավարման բաժնի» բառերը փոխարինել «մրցույթի նախապատրաստական աշխատանքների պատասխանատու անձի» բառերով,

ժ. 35-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«35. Սույն կարգի 34-րդ կետով նախատեսված գրավոր բողոքը (այսուհետ` գրավոր բողոք) քննության է առնում մրցույթի նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնող մարմինը` «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը, այն հիմնարկում մուտքագրվելուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում։»,

ժա. 36-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել,

ժբ. 38-րդ կետում «անձնակազմի կառավարման բաժինը» բառերը փոխարինել «պետական հիմնարկի աշխատակազմը» բառերով,

ժգ. 39-րդ կետում «անձնակազմի կառավարման բաժինը» բառերը փոխարինել «պետական հիմնարկի աշխատակազմը» բառերով,

ժդ. 45-րդ կետում «անձնակազմի կառավարման բաժնին» բառերը փոխարինել «պետական հիմնարկի աշխատակազմին» բառերով.

3) N 2 հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.1. և 15.2. կետերով.

«15.1. Եթե մրցույթին մասնակցելու համար ներկայացվել է մեկ դիմում, ապա մրցույթը համարվում է չկայացած, և հայտարարվում է նոր մրցույթ` ընդհանուր հիմունքներով:

15.2. Եթե մրցույթը սույն կարգի 15.1-ին կետով համարվում է չկայացած, ապա քաղաքացին դրա մասին տեղեկացվում է փաստաթղթերի հանձնման վերջնաժամկետի հաջորդ աշխատանքային օրը:».

4) N 3 հավելվածի 2-րդ կետում «բաժնի պետ» բառերից հետո լրացնել «և տնօրենի խորհրդական» բառերը:

 

Նախարար`

Ա. Հարությունյան