Համարը 
N 82-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2014.02.12/6(1019) Հոդ.69
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
30.01.2014
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
06.02.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
13.02.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՒ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1465-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

30 հունվարի 2014 թվականի N 82-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՒ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1465-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 6-րդ կետին, 14-րդ կետի «բ» ենթակետին և «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1465-Ն որոշմամբ ստեղծված «Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 2014 թվականի պահպանման ծախսերը ֆինանսավորելու համար Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությանը 2014 թվականին հատկացնել 104733.0 հազ. դրամ, այդ թվում` առաջին եռամսյակում` 15901.7 հազ. դրամ, առաջին կիսամյակում` 35778.8 հազ. դրամ, ինն ամսում` 65745.7 հազ. դրամ` Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդի հաշվին (բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններին» հոդվածով):

2. «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածում կատարել վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1414-Ն որոշման մեջ կատարել փոփոխություններ ու լրացումներ` համաձայն NN 1, 2, 3 և 4 հավելվածների:

3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի «Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու, «Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը հաստատելու, ինչպես նաև «Խուստուփ» պետական արգելավայր ստեղծելու, «Խուստուփ» պետական արգելավայրի կանոնադրությունը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» N 1465-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները`

1) որոշման վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Շիկահող» պետական արգելոց» և «Արևիկ» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները միաձուլման ձևով վերակազմակերպելու, «Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու, ինչպես նաև «Խուստուփ» պետական արգելավայր ստեղծելու, «Խուստուփ» պետական արգելավայրի կանոնադրությունը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին».

2) որոշման 1-ին կետը «Շիկահող» պետական արգելոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը» բառերից հետո լրացնել «(պետական գրանցման համարը` 72.210.01024)» բառերով, «Արևիկ» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը» բառերից հետո՝ «(պետական գրանցման համարը` 79.210.00363)» բառերով, իսկ «Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն՝» բառերից հետո՝ «պետական գրանցումից հետո» բառերով.

 3) որոշման 13-րդ կետի 1-ին ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«1) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո եռամսյա ժամկետում՝

ա. հաստատել միաձուլման պայմանագիրը, միաձուլվող կազմակերպությունների գույքի, այլ գույքային իրավունքների և պարտավորությունների (ներառյալ վիճարկվող) պետական կազմակերպությանը փոխանցման ակտերը,

բ. հաստատել պետական կազմակերպությանը սեփականության և անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնվող և (կամ) ամրակցվող գույքի կազմը և արժեքը,

գ. հաստատել միաձուլման կարգը և պայմանները,

դ. պետական կազմակերպությունը սահմանված կարգով ներկայացնել պետական գրանցման.».

4) որոշման 13-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 1.1-ին ենթակետով.

«1.1) «Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության պետական գրանցումից հետո եռամսյա ժամկետում ստեղծել «Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության «Շիկահող» պետական արգելոց, «Սոսու պուրակ» պետական արգելավայր, «Զանգեզուր» պետական արգելավայր, «Սև լիճ» պետական արգելավայր, «Արևիկ» ազգային պարկ, «Բողաքար» պետական արգելավայր և «Խուստուփ» պետական արգելավայր մասնաճյուղեր, ապահովել մասնաճյուղերի պետական հաշվառումը.».

5) որոշման 15-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությամբ.

«Սույն որոշման 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ կետերը, 5-րդ կետի 2-րդ ենթակետը, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ կետերը և 11-րդ կետի 3-րդ ենթակետն ուժի մեջ են մտնում «Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության պետական գրանցման պահից:».

6) որոշման N 1 հավելվածի`

ա. 1-ին կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությամբ.

«Կազմակերպությունը «Շիկահող» պետական արգելոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության (պետական գրանցման համարը` 72.210.01024) և «Արևիկ» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության (պետական գրանցման համարը` 79.210.00363) իրավահաջորդն է` համաձայն փոխանցման ակտերի:»,

բ. 13-րդ կետում «կոլեգիալ կառավարման մարմինը (այսուհետ՝ խորհուրդ)» բառերը փոխարինել «կոլեգիալ կառավարման մարմինը՝ խորհուրդը,» բառերով,

գ. 16-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«16. Խորհուրդը կազմված է հինգ անդամից, որոնցից մեկն ընտրվում է կազմակերպության ընդհանուր ժողովի կողմից՝ կազմակերպության հաստիքային աշխատողների ձայների պարզ մեծամասնությամբ: Խորհրդի անհատական կազմը, ինչպես նաև խորհրդի նախագահը հաստատվում են լիազորված պետական մարմնի կողմից:»,

դ. 17-րդ կետի 10-րդ և 11-րդ ենթակետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«10) պետական կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով հանձնվող և (կամ) ամրացվող` պետությանը պատկանող գույքի կազմի հաստատումը.

11) «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, հիմնադրի որոշումներով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված գործառույթների իրականացումը:»:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Տ. Սարգսյան

 

2014 թ. փետրվարի 6

Երևան

 

 

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

հունվարի 30-ի N 82-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

Բաժինը

Խումբը

Դասը

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների, ֆինանսավորվող ծրագրերի և դրանք իրականացնող մարմինների անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` փակագծերում)

առաջին եռամսյակ

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

1

2

3

4

5

6

7

8

     

ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ

0.0

0.0

0.0

0.0

     

այդ թվում`

       

05

   

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

0.0

0.0

0.0

0.0

     

այդ թվում`

       
 

04

 

Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն

0.0

0.0

0.0

0.0

     

այդ թվում`

       
   

01

Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն

0.0

0.0

0.0

0.0

     

այդ թվում`

       
     

07. «Շիկահող» պետական արգելոցի, «Սոսիների պուրակ» ու «Զանգեզուր» պետական արգելավայրերի պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ

(10841,1)

(24392,4)

(44516,8)

(70638,0)

     

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

(10841,1)

(24392,4)

(44516,8)

(70638,0)

     

որից`

       
     

ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ

(10841,1)

(24392,4)

(44516,8)

(70638,0)

     

այդ թվում`

       
     

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

(10841,1)

(24392,4)

(44516,8)

(70638,0)

     

այդ թվում`

       
     

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ

(10841,1)

(24392,4)

(44516,8)

(70638,0)

     

այդ թվում`

       
     

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին

(10841,1)

(24392,4)

(44516,8)

(70638,0)

     

այդ թվում`

       
     

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններին

(10841,1)

(24392,4)

(44516,8)

(70638,0)

     

10. «Արևիկ» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ

(5060,6)

(11386,4)

(21228,9)

(34095,0)

     

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

(5060,6)

(11386,4)

(21228,9)

(34095,0)

     

որից`

       
     

ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ

(5060,6)

(11386,4)

(21228,9)

(34095,0)

     

այդ թվում`

       
     

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

(5060,6)

(11386,4)

(21228,9)

(34095,0)

     

այդ թվում`

       
     

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ

(5060,6)

(11386,4)

(21228,9)

(34095,0)

     

այդ թվում`

       
     

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին

(5060,6)

(11386,4)

(21228,9)

(34095,0)

     

այդ թվում`

       
     

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններին

(5060,6)

(11386,4)

(21228,9)

(34095,0)

11

   

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ

15,901.7

35,778.8

65,745.7

104,733.0

     

այդ թվում`

       
 

01

 

ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ

15,901.7

35,778.8

65,745.7

104,733.0

   

01

ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

15,901.7

35,778.8

65,745.7

104,733.0

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Վ. Գաբրիելյան

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

հունվարի 30-ի N 82-Ն որոշման

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի N 16 Աղյուսակում ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

Ծախսային ծրագրի անվանումը

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման մարմնի անվանումը

Տնտեսավարող սուբյեկտին տրամադրվող դրամաշնորհի գումարը

(հազ. դրամ) (գումարի ավելացումը նշված է դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` փակագծերում)

Դրամաշնորհն ստացող տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը

բաժինը

խումբը

դասը

05

04

01

«Շիկահող» պետական արգելոցի, «Սոսիների պուրակ» ու «Զանգեզուր» պետական արգելավայրերի պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

(70638,0)

«Շիկահող» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ

05

04

01

«Արևիկ» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

(34095,0)

«Արևիկ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ

05

04

01

«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի տնօրինության տակ գտնվող ԲՀՊ-ի տարածքների պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

104,733.0

«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Վ. Գաբրիելյան

 

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

հունվարի 30-ի N 82-Ն որոշման

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման N 11 հավելվածի N 11.13 աղյուսակում կատարվող ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ լրացումները

 

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխությունը

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` փակագծերում)

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

ֆինանսական ցուցանիշներ

առաջին եռամսյակ

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

առաջին եռամսյակ

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

ՄԱՍ Գ։ Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները

1. Քաղաքականության միջոցառումներ

1.1. Ծառայություններ

Ծրագրային դասիչը

Մատուցվող ծառայության անվանումը

«Շիկահող» պետական արգելոցի, «Սոսիների պուրակ» ու «Զանգեզուր» պետարգելավայրերի պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ

 

Նկարագրությունը

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում, ազգային պարկերում, պետական արգելոցներում պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների իրականացում

1155

ԱԾ07

Քանակական

ՊՈԱԿ-ի տնօրինության ԲՀՊ-ի տարածքներում գտնվող բնական էկոհամակարգերի լանդշաֆտային և կենսաբանական բազմազանության,

բնության ժառանգության պահպանություն (պաշտպանություն), հա

(29570)

(29570)

(29570)

(29570)

       

Մարդու գործունեության հետևանքով ՊՈԱԿ-ի տնօրինության ԲՀՊ-ի

տարածքներում բնական էկոհամակարգերի հավասարակշռությունը խախտող գործընթացների կանխարգելման ապահովում, հա

(29570)

(29570)

(29570)

(29570)

       
 

ՊՈԱԿ-ի տնօրինության ԲՀՊ-ի տարածքներում հերթական վերստուգիչ ստուգումների անցկացում և արդյունքների ամփոփում, ստուգումների քանակը

 

(1)

(1)

(2)

       

ՊՈԱԿ-ի տնօրինության ԲՀՊ-ի տարածքներում էկոհամակարգերի լանդշաֆտային բազմազանության և կենսաբազմազանության մշտական դիտարկումներ, բնության ժառանգության գիտական ուսումնասիրություն, հաշվետվությունների թիվը

(1)

(2)

(3)

(4)

       

 «Սոսիների պուրակ» ու «Զանգեզուր» պետական արգելավայրերում իրականացված անտառատնտեսական աշխատանքներ, հաշվետվությունների թիվը

(1)

(2)

(3)

(4)

       

Որակական

Մշակված չէ

               

Ժամկետայնության

Հերթական վերստուգիչ ստուգումների անցկացում և արդյունքների ամփոփում

գարնանային` II եռամսյակ, աշնանային` III - IV եռամսյակներ

   

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

X

X

X

X

(10841,1)

(24392,4)

(44516,8)

(70638,0)

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը

1155 Բնական պաշարների կառավարման և պահպանման, բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պահպանման ծառայություններ

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Բնական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման արդյունքում աղքատության նվազեցում, բույսերի և կենդանիների պահպանություն և վերարտադրության աճի ապահովում

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները)

«Շիկահող» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ

Ծրագրային դասիչը

Մատուցվող ծառայության անվանումը

«Արևիկ» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ

 

Նկարագրությունը

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում, ազգային պարկերում, պետական արգելոցներում պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների իրականացում

1155

ԱԾ11

Քանակական

Մարդու գործունեության հետևանքով ազգային պարկի բնական էկոհամակարգերի հավասարակշռությունը խախտող գործընթացների կանխարգելման ապահովում, պարկի տարածքը, հա

(34401,8)

(34401,8)

(34401,8)

(34401,8)

       
 

Պարկի տարածքի բնական էկոհամակարգերի կենսաբազմազանության մոնիթորինգի անցկացում և յուրաքանչյուր եռամսյակի վերջում հաշվետվության ներկայացում, եռամսյակային հաշվետվությունների թիվը

(1)

(2)

(3)

(4)

       

Ազգային պարկի տարածքներում հերթական վերստուգիչ ստուգումների անցկացում և արդյունքների ամփոփում, ստուգումների քանակը

 

(1)

(1)

(2)

       

Գիտական ուսումնասիրությունների իրականացում և դրանց հիման վրա կիսամյակային հաշվետվությունների կազմում, հաշվետվությունների թիվը

 

(1)

(1)

(2)

       

Որակական

Մշակված չէ

               

Ժամկետայնության

Հերթական վերստուգիչ ստուգումների անցկացում և արդյունքների ամփոփում

գարնանային` II եռամսյակ, աշնանային` III - IV եռամսյակներ

   

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

X

X

X

X

(5060,6)

(11386,4)

(21228,9)

(34095,0)

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը

1155 Բնական պաշարների կառավարման և պահպանման, բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պահպանման ծառայություններ

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Բնական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման արդյունքում աղքատության նվազեցում, բույսերի և կենդանիների պահպանություն և վերարտադրության աճի ապահովում

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները)

«Արևիկ»ազգային պարկ» ՊՈԱԿ

Ծրագրային դասիչը

Մատուցվող ծառայության անվանումը

«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի տնօրինության տակ գտնվող ԲՀՊ-ի տարածքների պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ

 

Նկարագրությունը

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում, ազգային պարկերում, պետական արգելոցներում պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների իրականացում

1155

ԱԾ16

Քանակական

ՊՈԱԿ-ի տնօրինության ԲՀՊ-ի տարածքներում գտնվող բնական էկոհամակարգերի լանդշաֆտային և կենսաբանական բազմազանության,

բնության ժառանգության պահպանություն (պաշտպանություն), հա

79,660.5

79,660.5

79,660.5

79,660.5

       
 

Մարդու գործունեության հետևանքով ՊՈԱԿ-ի տնօրինության ԲՀՊ-ի տարածքներում բնական էկոհամակարգերի հավասարակշռությունը խախտող գործընթացների կանխարգելման ապահովում, հա

79,660.5

79,660.5

79,660.5

79,660.5

       

ՊՈԱԿ-ի տնօրինության ԲՀՊ-ի տարածքներում հերթական վերստուգիչ ստուգումների անցկացում և արդյունքների ամփոփում, ստուգումների քանակը

 

1

1

2

       

ՊՈԱԿ-ի տնօրինության ԲՀՊ-ի տարածքներում էկոհամակարգերի լանդշաֆտային բազմազանության և կենսաբազմազանության մշտական դիտարկումներ, բնության ժառանգության գիտական ուսումնասիրություն, հաշվետվությունների թիվը

1

2

3

4

       

«Արևիկ» ազգային պարկում, «Սոսիների պուրակ» ու «Զանգեզուր» պետական արգելավայրերում իրականացված անտառատնտեսական աշխատանքներ, հաշվետվությունների թիվը

1

2

3

4

       

Որակական

Մշակված չէ

               

Ժամկետայնության

Հերթական վերստուգիչ ստուգումների անցկացում և արդյունքների ամփոփում

գարնանային` II եռամսյակ, աշնանային` III - IV եռամսյակներ

   

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

 

X

X

X

X

15,901.7

35,778.8

65,745.7

104,733.0

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը

1155 Բնական պաշարների կառավարման և պահպանման, բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պահպանման ծառայություններ

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Բնական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման արդյունքում աղքատության նվազեցում, բույսերի և կենդանիների պահպանություն և վերարտադրության աճի ապահովում

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները)

«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Վ. Գաբրիելյան

 

 

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

հունվարի 30-ի N 82-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

Բաժին 2 Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորում

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` փակագծերում)

Ծրագրային դասիչը

 

Գործառական դասիչը

Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

ՀՀ 2014 թ. պետական բյուջե

Ծրագիրը

Միջոցառումը

(բաժին/խումբ/դաս)

   
 

ԱԾ07

 

«Շիկահող» պետական արգելոցի, «Սոսիների պուրակ» ու «Զանգեզուր» պետարգելավայրերի պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ

(70638,0)

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում, ազգային պարկերում, պետական արգելոցներում պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների իրականացում

Ծառայությունը մատուցողի անվանումը

«Շիկահող» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ

ԱԾ11

 

«Արևիկ» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ

(34095,0)

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում, ազգային պարկերում, պետական արգելոցներում պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների իրականացում

Ծառայությունը մատուցողի անվանումը

«Արևիկ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ

ԱԾ16

 

«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի տնօրինության
տակ գտնվող ԲՀՊ-ի տարածքների պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ

104733.0

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում, ազգային պարկերում, պետական արգելոցներում պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների իրականացում

Ծառայությունը մատուցողի անվանումը

«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Վ. Գաբրիելյան