Համարը 
N 197-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2014.03.12/11(1024) Հոդ.160
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
27.02.2014
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
05.03.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
22.03.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ (ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ) ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

27 փետրվարի 2014 թվականի N 197-Ն

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ (ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ) ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել բնապահպանական ծրագրերի մշակման (նախագծման) կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Տ. Սարգսյան

 

2014 թ. մարտի 5

Երևան

 

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

փետրվարի 27-ի N 197-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ (ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ)

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության պետական և համայնքային բյուջեների միջոցների հաշվին իրականացվող բնապահպանական ծրագրերի (այսուհետ` ծրագիր) մշակման (նախագծման) (այսուհետ` մշակման) ընթացակարգերի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Ծրագիրը մշակվում է նախապես հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա, որը ներառում է կառուցվածքային նշված ենթաբաժինները՝

1) ծրագրի նպատակը.

2) ծրագրի իրավական հիմքերը.

3) պետական մարմնի լիազորությունները ծրագրի իրականացման հարցում.

4) ծրագրի շահառուները և մատուցվող ծառայությունները.

5) ծրագրի խնդիրները և դրանց կապը ծրագրի նպատակի հետ.

6) ծրագրի կառուցվածքը (միջոցառումները).

7) ծրագրի իրականացման եղանակը (միջոցները և իրականացնող կազմակերպությունների շրջանակը).

8) ծրագրի կատարողական ցուցանիշները (ծավալային ցուցանիշները բնաիրեղեն ծավալներով` ըստ առանձին միջոցառումների կամ ենթածրագրերի)`

ա. վերջնական արդյունքը,

բ. ուղղակի արդյունքները.

9) ծրագրի իրականացման նկարագրությունը`

 ա. ծրագրի ներկա վիճակի նկարագրությունը,

 բ. ծրագրի վերջնական արդյունքների պլանավորումը/կանխատեսումը` ըստ իրականացման փուլերի (ժամանակահատվածների):

3. Ծրագրի ֆինանսական արժեքը գնահատվում է ծրագրի նախահաշվային արժեքի հաշվարկման միջոցով: Նախահաշվային ծախսերը հաշվարկվում են՝

1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված նորմաների հիման վրա, այդ թվում՝

 ա. պետական անտառների պահպանության, պաշտպանության, վերականգնման և անտառապատման, առանձին աշխատանքների կատարման ծախսերը հաշվարկվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հունիսի 27-ի N 684-Ն որոշմամբ հաստատված` պետական անտառների պահպանության, պաշտպանության, վերականգնման և անտառապատման, առանձին աշխատանքների կատարման ծախսերի նորմատիվների հիման վրա,

բ. ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքները՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 25-ի N 809-Ն որոշմամբ հաստատված` Սևանա լճի անտառատնկարկների մաքրման առանձին գործողությունների նորմաների հիման վրա,

գ. ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսերը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշմամբ հաստատված` գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2008 թվականի փետրվարի 15-ի N 19-Ն հրամանով հաստատված հաշվարկման կարգերի համաձայն.

2) թեմատիկ բնույթի բնապահպանական ծրագրերի գծով ծախսերը հաշվարկվում են հետևյալ բանաձևով`

 

 ԱԹԲԾ = Աi xԱԱi x (ԳՆ x ԳԾ x ԳՎ x ԳՇ) + Հ

 

որտեղ`

Աi-ն` i-րդ ծրագրային աշխատանքներ իրականացնողի ամսական դրույքաչափն է (որոշվում է մասնագետների համար Հայաստանի Հանրապետության նվազագույն ամսական աշխատավարձի 224.9 տոկոսի չափով, իսկ տեխսպասարկող անձնակազմի համար՝ Հայաստանի Հանրապետության նվազագույն ամսական աշխատավարձի 132.3 տոկոսի չափով),

ԱԱi-ն` i-րդ մասնագետի աշխատանքի աշխատատարությունն է` մարդ/ամիս (որոշվում է ելնելով աշխատանքի ծավալից),

ԳՆ-ն ` նյութածախսի գործակիցն է, որը հավասար է 1.05,

ԳԾ-ն` ծառայությունների ծախսի գործակիցն է, որը հավասար է 1.1,

ԳՎ-ն` վերադիր ծախսերի գործակիցն է, որը հավասար է 1.053,

ԳՇ-ն` շահութաբերության մակարդակի գործակիցն է, որը հավասար է 1.1,

Հ-ն` Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված հարկերն են, որոնք հաշվարկվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով.

3) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված նորմատիվների բացակայության դեպքերում ծրագրերի նախահաշվային արժեքը հաշվարկվում է տվյալ տարվա բյուջետային ծախսերի հաշվարկման համար Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կողմից հաստատված պետական բյուջեի նախագծերի մշակման աշխատանքների շրջանակներում ոլորտային հայտերը կազմելու և դրանք ներկայացնելու մեթոդական ցուցումներին համապատասխան:

4. Ծրագրի տեխնիկական առաջադրանքի և նախահաշվի (այսուհետ՝ ծրագրի նախագծային փաստաթղթեր) մշակումը պայմանագրային հիմունքներով իրականացնելու դեպքերում դրանց իրականացնողն ընտրվում է «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:

5. Ծրագրի նախագծային փաստաթղթերը հաստատվում են՝

1) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից ֆինանսավորվող ծրագրերի համար՝ ծրագիրն իրականացնող պետական մարմնի կողմից.

2) համայնքային բյուջեներից ֆինանսավորվող ծրագրերի համար՝ ծրագիրն իրականացնող համապատասխան համայնքի ղեկավարի կողմից:

 6. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից ֆինանսավորվող ծրագրի նախագծային փաստաթղթերը մինչև հաստատվելը ներկայացվում են այն համայնքներին, որոնց տարածքներում նախատեսվում է իրականացնել ծրագիրը: Սույն կետի դրույթները չեն տարածվում Հայաստանի Հանրապետության միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերում ներառված գործող (շարունակական բնույթ ունեցող) ծրագրերի վրա:

 7. Մինչև ծրագրի նախագծային փաստաթղթերի հաստատումը` համապատասխան մարմինը 15 օրվա ընթացքում իրազեկում է հասարակությանը`

1) զանգվածային լրատվության (այդ թվում` էլեկտրոնային) միջոցներով (տեղական և հանրապետական ռադիո, հեռուստատեսություն, լրագիր).

2) ծրագրերի և նախագծերի ցուցադրման միջոցառումներով, հրապարակումներով, ինտերնետային կայքերում տեղադրմամբ.

3) հասարակական քննարկումներով:

8. Բնապահպանական փորձաքննության ենթակա ծրագրերի նախագծային փաստաթղթերի մասին հասարակայնությունն իրազեկվում է բնապահպանական փորձաքննության անցկացման համար օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված ընթացակարգերի շրջանակներում:

9. Բոլոր դեպքերում ծրագիրն իրականացնողը պարտավոր է մինչև ծրագրի իրականացման սկիզբը, ինչպես նաև ծրագրի իրականացման ընթացքում համաձայնության գալ ծրագրի իրականացման հետևանքով վնասներ կրող սուբյեկտների հետ հասցվելիք վնասների փոխհատուցման վերաբերյալ:

10. Սույն կարգի 6-րդ կետով սահմանված դեպքերում նախագծային փաստաթղթերի հանրային լսումները կամ քննարկումները, դրանց վերաբերյալ առաջարկությունների ընդունումը և ներկայացումը ծրագրերի նախագծերի հեղինակներին կամ համապատասխան մարմիններին իրականացվում է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33.1-ին հոդվածի պահանջներին համապատասխան:

11. Հաստատված նախագծային փաստաթղթերում փոփոխությունները կատարվում են սույն կարգով նախատեսված ընթացակարգերին համապատասխան:

12. Նախագծային փաստաթղթերի մշակման, համաձայնեցման և հաստատման ժամանակ ծագող վեճերը լուծվում են օրենքով սահմանված կարգով:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Վ. Գաբրիելյան