Համարը 
N 20-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2014.03.17/5(484).1 Հոդ.87.2
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետ
Ընդունման ամսաթիվը 
24.01.2014
Ստորագրող մարմինը 
Գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
24.01.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
27.03.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ, ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱՆՑԻԿ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

12 մարտի 2014 թ.

Պետական գրանցման թիվ --------

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

 

24 հունվարի 2014 թ.

ք. Երևան

N 20-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ, ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱՆՑԻԿ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 21-ի N 1442-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ, 33-րդ և 42-րդ կետերով.

 

Հրամայում եմ`

 

1. Հաստատել՝

1) Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակազմի սահմանային հսկիչ կետերի կողմից վարվող ներմուծման գրանցամատյանի ձևը՝ համաձայն N 1 հավելվածի.

2) Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակազմի սահմանային հսկիչ կետերի և մարզային կենտրոնների կողմից վարվող արտահանման գրանցամատյանի ձևը՝ համաձայն N 2 հավելվածի.

3) Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակազմի սահմանային հսկիչ կետերի կողմից վարվող տարանցիկ փոխադրման գրանցամատյանի ձևը՝ համաձայն N 3 հավելվածի:

 

  Ա. Բախչագուլյան

 

 

Հավելված N 1

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության

պետական ծառայության պետի 2014 թ.
հունվարի 24-ի
N 20-Ն հրամանի

 

ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ

__________________________________ սահմանային հսկիչ կետ

(սահմանային հսկիչ կետի անվանումը)

Հ/Հ

ԲԵՌՆ ՈՒՂԵԿ-ՑՈՂ ՓԱՍՏԱ-ԹՂԹԻ ՏՐՄԱՆ ԱՄՍԱ-ԹԻՎԸ, ԱՄԻՍԸ, ՏԱՐԵԹԻՎԸ

ԲԵՌՆ ՈՒՂԵԿ-ՑՈՂ ՓԱՍՏԱ-ԹՂԹԻ ՀԱՄԱՐԸ

ԱՐՏԱՀԱՆՈՂ ԵՐԿՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎԱԾ ՈՒՂԵԿՑՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՀԱՄԱՐԸ

ՆԵՐՄՈՒԾ-ՎՈՂ ԲԵՌԻ ԾԱԳՄԱՆ ԵՐԿԻՐԸ

ՆԵՐՄՈՒ-ԾՈՂԻ ԱՆՎԱ-ՆՈՒՄԸ ԿԱՄ ԱՆՈՒՆԸ, ԱԶԳԱ-ՆՈՒՆԸ

ՆԵՐՄՈՒ-ԾՈՂԻ ԲՆԱԿՈՒ-ԹՅԱՆ ԿԱՄ ԳՈՐԾՈՒ-ՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱ-ՆԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԸ

ՆԵՐՄՈՒԾ-
ՎՈՂ ԲԵՌԻ ՏԵՍԱԿԸ/
ԱՆՎԱ-ՆՈՒՄԸ

ԲԵՌԻ ՄԻԱՎՈՐԻ ՉԱՓԱ-ԾՐԱՐԱ-ՎՈՐՈՒՄԸ

ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐԸ
/ԿԳ, ՀԱՏ/

ՆԵՐՄՈՒԾ-ՎՈՂ
ԲԵՌԻ ՔԱՆԱԿԸ

ԱՐՏԱ-ԴՐՈՂ ԿԱԶՄԱ-ԿԵՐՊՈՒ-ԹՅՈՒՆԸ

ԱՐՏԱՀԱՆՈՂ ԵՐԿԻՐԸ

ԱՐՏԱ-ՀԱՆՈՂ ԿԱԶՄԱ-ԿԵՐՊՈՒ-ԹՅՈՒՆԸ

ՆԵՐՄՈՒԾ-ՎՈՂ ԲԵՌԻ ԺԱՄԱՆ-ՄԱՆ
ՎԵՐՋՆԱ-ԿԵՏԸ

ՏԵՂԵԿՈՒ-ԹՅՈՒՆ ՆԵՐՄՈՒԾ-ՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒ-ԹՅԱՆ ԿԱՄ ԱՐԳԵԼՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՏԵՍՈՒՉԻ ԱՆՈՒՆԸ, ԱԶԳԱ-ՆՈՒՆԸ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 

Հավելված N 2

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության

պետական ծառայության պետի 2014 թ.
հունվարի 24-ի
N 20-Ն հրամանի

 

ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ1
_________________________________________________________

(մարզային կենտրոնի/սահմանային հսկիչ կետի անվանումը)

Հ/Հ

ԲԵՌՆ ՈՒՂԵԿ-ՑՈՂ ՓԱՍՏԱ-ԹՂԹԻ ՏՐՄԱՆ ԱՄՍԱ-ԹԻՎԸ, ԱՄԻՍԸ, ՏԱՐԵ-ԹԻՎԸ

ԲԵՌՆ ՈՒՂԵԿ-ՑՈՂ ՓԱՍՏԱ-ԹՂԹԻ ՀԱՄԱՐԸ

ԱՐՏԱ-ՀԱՆՈՂԻ ԱՆՎԱ-ՆՈՒՄԸ ԿԱՄ ԱՆՈՒՆԸ, ԱԶԳԱ-ՆՈՒՆԸ

ԱՐՏԱ-ՀԱՆՈՂԻ ԲՆԱԿՈՒ-ԹՅԱՆ ԿԱՄ ԳՈՐԾՈՒ-ՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐԻ ՀԱՍՑԵՆ

ԱՐՏԱ-ՀԱՆՎՈՂ ԲԵՌԻ ՏԵՍԱԿԸ/
ԱՆՎԱ-ՆՈՒՄԸ

ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐԸ
/ԿԳ, ՀԱՏ/

ԱՐՏԱ-ՀԱՆՎՈՂ ԲԵՌԻ ՔԱՆԱԿԸ/
ՔԱՇԸ

ՆԵՐՄՈՒ-ԾՈՂ ԵՐԿԻՐԸ

ՍՏԱՑՈՂ ԿԱԶՄԱ-ԿԵՐՊՈՒ-ԹՅՈՒՆԸ

ՈՒՄ ԿՈՂՄԻՑ Է ՏՐՎԵԼ ԼԱԲՈ-ՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱ-ՔՆՆՈՒ-ԹՅԱՆ ԱՐՁԱՆԱ-ԳՐՈՒ-ԹՅՈՒՆԸ

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱ-ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱՆԱ-ԳՐՈՒԹՅԱՆ ՏԱԼՈՒ ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԵՎ ՀԱՄԱՐԸ

ՀԱՄԱ-ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎԱԾ ՈՒՂԵԿՑՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԵՎ ՀԱՄԱՐԸ

ՏԵՍՈՒՉԻ
ԱՆՈՒՆԸ, ԱԶԳԱ-ՆՈՒՆԸ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

                           
                           
                           
                           
                           

1 գրանացմատյանի 2-րդ, 3-րդ, 8-րդ և 9-րդ սյունակները լրացվում են միայն արտահանման սերտիֆիկատի ձևակերպման դեպքում:

 

 

Հավելված N 3

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության

պետական ծառայության պետի 2014 թ.
հունվարի 24-ի
N 20-Ն հրամանի

 

ՏԱՐԱՆՑԻԿ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ

_________________________________________________________

(սահմանային հսկիչ կետի անվանումը)

Հ/Հ

ԲԵՌՆ ՈՒՂԵԿ-ՑՈՂ ՓԱՍՏԱ-ԹՂԹԻ ՏՐՄԱՆ ԱՄՍԱ-ԹԻՎԸ

ԲԵՌՆ ՈՒՂԵԿ-ՑՈՂ ՓԱՍՏԱ-ԹՂԹԻ ՀԱՄԱՐԸ

ՓՈԽԱ-ԴՐՈՂԻ ԱՆՎԱ-ՆՈՒՄԸ ԿԱՄ ԱՆՈՒՆԸ, ԱԶԳԱ-ՆՈՒՆԸ

ՏԱՐԱՆՑԻԿ ՓՈԽԱ-ԴՐՎՈՂ ԲԵՌԻ ՏԵՍԱԿԸ /
ԱՆՎԱ-ՆՈՒՄԸ

ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐԸ
 /ԿԳ,ՀԱՏ/

ՏԱՐԱՆՑԻԿ ՓՈԽԱ-ԴՐՎՈՂ ԲԵՌԻ ՔԱՆԱԿԸ

ՈՒՂԱՐ-ԿՈՂ ԵՐԿԻՐԸ

ՈՒՂԱՐԿՈՂ ԿԱԶՄԱ-ԿԵՐՊՈՒ-ԹՅՈՒՆԸ

ՍՏԱՑՈՂ ԵՐԿԻՐԸ

ՍՏԱՑՈՂ ԿԱԶՄԱ-ԿԵՐՊՈՒ-ԹՅՈՒՆԸ

ԼԻԱԶՈՐ ՄԱՐՄՆԻ ԳՐԱՎՈՐ ԹՈՒՅԼ-ՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐՄԱՆ ԱՄՍԱ-ԹԻՎԸ, ԱՄԻՍԸ, ՏԱՐԻՆ ԵՎ ՀԱՄԱՐԸ

ՏԵՍՈՒՉԻ ԱՆՈՒՆԸ, ԱԶԳԱ-ՆՈՒՆԸ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13