Համարը 
N 505-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2014.05.21/26(1039) Հոդ.409
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
08.05.2014
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
15.05.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
22.05.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

8 մայիսի 2014 թվականի N 505-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 6-րդ կետին, 14-րդ կետի «բ» ենթակետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1414-Ն որոշման մեջ կատարել փոփոխություններ ու լրացումներ` համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, և 7 հավելվածների:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Հ. Աբրահամյան

 

2014 թ. մայիսի 15

Երևան

 

 

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

մայիսի 8-ի N 505-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 2-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

(հազ.դրամ)

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական
նշանով)

1.Եկամուտների գծով

273,408.3

2. Ծախսերի գծով

273,408.3

3.Դեֆիցիտը (պակասուրդը)

0.0

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

մայիսի 8-ի N 505-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 6-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

(հազ.դրամ)

Պետական բյուջեի եկամուտները

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական նշանով)

առաջին
կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

97,914.7

155,267.0

273,408.3

այդ թվում`

     

Հարկային եկամուտներ և պետական տուրքեր

12,794.1

22,925.6

53,320.1

Պաշտոնական դրամաշնորհներ

85,120.6

132,341.4

220,088.2

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

մայիսի 8-ի N 505-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 7-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

(հազ.դրամ)

Բաժինը

Խումբը

Դասը

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

     

ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ

97,914.7

155,267.0

273,408.3

     

այդ թվում`

     

05

   

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

97,914.7

155,267.0

273,408.3

     

այդ թվում`

     
 

06

 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

97,914.7

155,267.0

273,408.3

   

01

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

97,914.7

155,267.0

273,408.3

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

մայիսի 8-ի N 505-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 8-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

(հազ.դրամ)

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական
դասակարգման հոդվածների անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական նշանով)

առաջին
կիսամյակ

ինն ամիս

 տարի

ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ

97,914.7

155,267.0

273,408.3

այդ թվում`

     

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

84,310.1

141,662.4

259,803.7

այդ թվում`

     

Այլ ծախսեր

84,310.1

141,662.4

259,803.7

այդ թվում`

     

Այլ ծախսեր

84,310.1

141,662.4

259,803.7

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

13,604.6

13,604.6

13,604.6

այդ թվում`

     

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

13,604.6

13,604.6

13,604.6

այդ թվում`

     

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

13,604.6

13,604.6

13,604.6

այդ թվում`

     

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ԵՎ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

13,604.6

13,604.6

13,604.6

այդ թվում`

     

Վարչական սարքավորումներ

13,604.6

13,604.6

13,604.6

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 5

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

մայիսի 8-ի N 505-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

(հազ.դրամ)

Բաժինը

Խումբը

Դասը

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների, ֆինանսավորվող ծրագրերի և դրանք իրականացնող մարմինների անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

1

2

3

4

5

6

7

     

ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ

97,914.7

155,267.0

273,408.3

     

այդ թվում`

     

05

   

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

97,914.7

155,267.0

273,408.3

     

այդ թվում`

     
 

06

 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

97,914.7

155,267.0

273,408.3

     

այդ թվում`

     
   

01

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

97,914.7

155,267.0

273,408.3

     

այդ թվում`

     
     

07. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող` Հայաստանում անապատացման դեմ պայքարի ազգային միջոցառումների ծրագրի ներդաշնակեցման և ազգային հաշվետվության կազմման դրամաշնորհային ծրագիր

29,600.0

44,400.0

59,200.0

     

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

29,600.0

44,400.0

59,200.0

     

որից`
«Այլ ծախսեր» հոդվածով

29,600.0

44,400.0

59,200.0

     

08. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող` Ազգային կենսաբազմազանության ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի վերանայման և կոնվենցիայի ներկայացվելիք Հայաստանում կենսաբանական բազմազանության մասին 5-րդ ազգային հաշվետվության կազմման դրամաշնորհային ծրագիր

24,315.6

36,473.4

48,631.2

     

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

24,315.6

36,473.4

48,631.2

     

որից`
«Այլ ծախսեր» հոդվածով

24,315.6

36,473.4

48,631.2

     

09. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող` Օժանդակության ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը` հանքարդյունաբերության ոլորտում բնապահպանական կառավարումը, ներառումը և թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով ԻԶՀ դրամաշնորհային ծրագիր

43,999.1

74,393.6

165,577.1

     

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

43,999.1

74,393.6

165,577.1

     

որից`

     
     

Այլ ծախսեր

30,394.5

60,789.0

151,972.5

     

Վարչական սարքավորումներ

13,604.6

13,604.6

13,604.6

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 6

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

մայիսի 8-ի N 505-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 15 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 14 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

(հազ.դրամ)

Բաժինը

Խումբը

Դասը

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ, ԴՐԱՆՔ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

ընդա-
մենը

այդ թվում`

ընդա-
մենը

այդ թվում`

ընդա-
մենը

այդ թվում`

դրամա-շնոր-
հային միջոցներ

համա-ֆինան-
սավորում

դրամա-շնոր-
հային միջոցներ

համա-ֆինան-
սավորում

դրամա-շնոր-
հային միջոցներ

համա-ֆինան-
սավորում

     

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ,
այդ թվում`

97,914.7

85,120.6

12,794.1

155,267.0

132,341.4

22,925.6

273,408.3

220,088.2

53,320.1

     

 - ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

84,310.1

74,178.6

10,131.5

141,662.4

121,399.4

20,263.0

259,803.7

209,146.2

50,657.5

     

 - ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

13,604.6

10,942.0

2,662.6

13,604.6

10,942.0

2,662.6

13,604.6

10,942.0

2,662.6

05

06

01

07. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող` Հայաստանում անապատացման դեմ պայքարի ազգային միջոցառումների ծրագրի ներդաշնակեցման և ազգային հաշվետվության կազմման դրամաշնորհային ծրագիր

29,600.0

29,600.0

0.0

44,400.0

44,400.0

0.0

59,200.0

59,200.0

0.0

     

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

29,600.0

29,600.0

0.0

44,400.0

44,400.0

0.0

59,200.0

59,200.0

0.0

     

այդ թվում`

0.0

   

0.0

   

0.0

   
     

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

29,600.0

29,600.0

0.0

44,400.0

44,400.0

0.0

59,200.0

59,200.0

0.0

     

այդ թվում`

0.0

   

0.0

   

0.0

   
     

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

29,600.0

29,600.0

0.0

44,400.0

44,400.0

0.0

59,200.0

59,200.0

0.0

     

այդ թվում`

0.0

   

0.0

   

0.0

   
     

Այլ ծախսեր

29,600.0

29,600.0

0.0

44,400.0

44,400.0

0.0

59,200.0

59,200.0

0.0

05

06

01

08. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող` Ազգային կենսաբազմազանության ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի վերանայման և կոնվենցիայի ներկայացվելիք Հայաստանում կենսաբանական բազմազանության մասին 5-րդ ազգային հաշվետվության կազմման դրամաշնորհային ծրագիր

24,315.6

24,315.6

0.0

36,473.4

36,473.4

0.0

48,631.2

48,631.2

0.0

     

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

                 
     

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

24,315.6

24,315.6

0.0

36,473.4

36,473.4

0.0

48,631.2

48,631.2

0.0

     

այդ թվում`

                 
     

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

24,315.6

24,315.6

0.0

36,473.4

36,473.4

0.0

48,631.2

48,631.2

0.0

     

այդ թվում`

                 
     

Այլ ծախսեր

24,315.6

24,315.6

0.0

36,473.4

36,473.4

0.0

48,631.2

48,631.2

0.0

05

06

01

09. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող` Օժանդակության ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը` հանքարդյունաբերության ոլորտում բնապահպանական կառավարումը, ներառումը և թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով ԻԶՀ դրամաշնորհային ծրագիր

43,999.1

31,205.0

12,794.1

74,393.6

51,468.0

22,925.6

165,577.1

112,257.0

53,320.1

     

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

                 
     

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

30,394.5

20,263.0

10,131.5

60,789.0

40,526.0

20,263.0

151,972.5

101,315.0

50,657.5

     

այդ թվում`

                 
     

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

30,394.5

20,263.0

10,131.5

60,789.0

40,526.0

20,263.0

151,972.5

101,315.0

50,657.5

     

այդ թվում`

                 
     

Այլ ծախսեր

30,394.5

20,263.0

10,131.5

60,789.0

40,526.0

20,263.0

151,972.5

101,315.0

50,657.5

     

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

13,604.6

10,942.0

2,662.6

13,604.6

10,942.0

2,662.6

13,604.6

10,942.0

2,662.6

     

այդ թվում`

                 
     

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

13,604.6

10,942.0

2,662.6

13,604.6

10,942.0

2,662.6

13,604.6

10,942.0

2,662.6

     

այդ թվում`

                 
     

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ԵՎ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

13,604.6

10,942.0

2,662.6

13,604.6

10,942.0

2,662.6

13,604.6

10,942.0

2,662.6

     

այդ թվում`

                 
     

Վարչական սարքավորումներ

13,604.6

10,942.0

2,662.6

13,604.6

10,942.0

2,662.6

13,604.6

10,942.0

2,662.6

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 7

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

մայիսի 8-ի N 505-Ն որոշման

 

Աղյուսակ N 1

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.13 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ պակասեցումները` փակագծերում)

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

ֆինանսական
ցուցանիշներ

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները

1.Քաղաքականության միջոցառումներ

1.1. Ծառայություններ

Ծրագրային դասիչը

Մատուցվող ծառայության անվանումը

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող` Օժանդակություն ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը` հանքարդյունաբերության ոլորտում բնապահպանական կառավարումը, ներառումը և թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով ԻԶՀ N TF013658 համաձայնագրով իրականացվող դրամաշնորհային ծրագիր

1016

ԱԾ 04

Նկարագրությունը

   

1. Հանքարդյունաբերության ոլորտում ինստիտուցիոնալ կապերի զարգացման, թափանցիկության ու ներառման ապահովմանն ուղղված գործողությունների իրականացում:
2. Հանքարդյունաբերության ոլորտում օրենսդրական և ռազմավարական բարեփոխումների առաջարկի պատրաստում:
3. Ոսումնական նյութերի մշակում, իրազեկում:
4. ՏՏ-ի սարքավորումների տրամադրում:

Քանակական

Համաձայն ՎԶՄԲ-ի փոխատվությունների և ՄԶԸ-ի վարկերի և դրամաշնորհների շրջանակներում Համաշխարհային բանկի վարկառուների կողմից ապրանքների, աշխատանքների գնման և խորհրդատուների ընտրության ու աշխատանքի ընդունման ուղեցույցների պահանջների

Որակական

Մշակված չէ

           

Ժամկետայնության

Մշակված չէ

           

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

X

X

X

43,999.1

74,393.6

165,577.1

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը

Շրջակա միջավայրի պահպանության, մոնիթորինգի և տեղեկատվական վերլուծական ծառայություններ, միջավայրի պահպանության, մոնիթորինգի և տեղեկատվական վերլուծական ծառայություններ

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Շրջակա միջավայրի պահպանություն, բնապահպանության ոլորտում տվյալների հավաքագրման և մոնիթորինգի արդյունքում քաղաքականության մշակման, բնապահպանական որակի, կենսառեսուրսների պահպանման, գիտական, արդյունաբերական, տեղեկատվական և վերլուծական զարգացում

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը

«Բնապահպանության ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ

Ծրագրային դասիչը

Մատուցվող ծառայության անվանումը
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող` Հայաստանում անապատացման դեմ պայքարի ազգային միջոցառումների ծրագրի ներդաշնակեցման և ազգային հաշվետվության կազմման N TF013195 համաձայնագրով իրականացվող դրամաշնորհային ծրագիր

1155

ԱԾ 17

Նկարագրություն

   

1. ՀՀ կառավարության 2002 թ. մարտի 28-ի N 13 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած` Հայաստանում անապատացման դեմ պայքարի գործողությունների ազգային ծրագրի համապատասխանեցումը ՄԱԿ-ի Անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիայի 10-ամյա ռազմավարության հետ:
2.Վերլուծել Հայաստանի կողմից կոնվենցիայով ստանձնած պարտավորությունների կատարման գործընթացները 2008-2012թթ. ժամանակահատվածի համար և պատրաստել 4-րդ ազգային զեկույցը:
3. Ուսումնական նյութերի մշակում:
4. ՏՏ-ի սարքավորումների տրամադրում:

Քանակական

Համաձայն ՎԶՄԲ-ի փոխատվությունների և ՄԶԸ-ի վարկերի և դրամաշնորհների շրջանակներում Համաշխարհային բանկի վարկառուների կողմից ապրանքների, աշխատանքների գնման և խորհրդատուների ընտրության ու աշխատանքի ընդունման ուղեցույցների պահանջների

Որակական

Մշակված չէ

           

Ժամկետայնության

Մշակված չէ

     

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

X

X

X

29,600.0

44,400.0

59,200.0

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
Բնական պաշարների կառավարման և պահպանման, բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պահպանման ծառայություններ

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման արդյունքում աղքատության նվազեցում, բույսերի և կենդանիների պահպանություն և վերարտադրության աճի ապահովում

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը

«Բնապահպանության ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ

Ծրագրային դասիչը

Մատուցվող ծառայության անվանումը
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող` Ազգային կենսաբազմազանության ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի վերանայման և կոնվենցիային ներկայացվելիք` Հայաստանում կենսաբանական բազմազանության մասին 5-րդ ազգային հաշվետվության կազմման դրամաշնորհային ծրագիր

1155

ԱԾ 18

Նկարագրությունը

   

1. Վերլուծել Հայաստանի կենսաբազմազանության
4-րդ ազգային զեկույցից հետո մինչև 2013թ. հունիսի
30-ը ընկած ժամանակահատվածում «Կենսաբազմազանության մասին» կոնվենցիայով և կոնվենցիայի կողմ երկրների 10-րդ և 11-րդ համաժողովներում ընդունված որոշումներով Հայաստանի կողմից ստանձնած պարտավորությունների կատարման գործընթացները և պատրաստել Հայաստանի կենսաբազմազանության 5-րդ ազգային զեկույցը:
2. Վերանայել Հայաստանի Հանրապետության կենսաբազմազանության ռազմավարությունը:
3. Ուսումնական նյութերի մշակում
4. Ազգային զեկույցի և գործողությունների ծրագրի հաստատում ՀՀ կառավարության կողմից
5. Քննարկումներ շահագրգիռ կողմերի հետ

Քանակական

Համաձայն ՎԶՄԲ-ի փոխատվությունների և ՄԶԸ-ի վարկերի և դրամաշնորհների շրջանակներում Համաշխարհային բանկի վարկառուների կողմից ապրանքների, աշխատանքների գնման և խորհրդատուների ընտրության ու աշխատանքի ընդունման ուղեցույցների պահանջների

Որակական

Մշակված չէ

           

Ժամկետայնության

Մշակված չէ

       

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

X

X

X

24,315.6

36,473.4

48,631.2

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը

Բնական պաշարների կառավարման և պահպանման, բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պահպանման ծառայություններ

Բնական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման արդյունքում աղքատության նվազեցում, բույսերի և կենդանիների պահպանություն և վերարտադրության աճի ապահովում

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը

«Բնապահպանության ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ

 Աղյուսակ N 2

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ (ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՈՎ)

 

Բաժին 2. Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորում

Ծրագրային դասիչը

Գործառական
դասիչը

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

2014 թ.բյուջե

ծրագիրը

միջոցառումը

(բաժինը/խումբը
/դասը)

 

(հազ. դրամ)
(ավելացումները նշված են դրական նշանով)

1016

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Շրջակա միջավայրի պահպանության, մոնիթորինգի և տեղեկատվական վերլուծական ծառայություններ

165,577.1

Ծրագրի նկարագրությունը

Բնապահպանության ոլորտում տեղեկատվության հավաքագրման, գրանցման և տրամադրման, իրականացման և մոնիթորինգի իրականացման ծառայություններ

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Շրջակա միջավայրի պահպանություն, բնապահպանության ոլորտում տվյալների հավաքագրման և մոնիթորինգի արդյունքում քաղաքականության մշակման, բնապահպանական որակի, կենսառեսուրսների պահպանման, գիտական, արդյունաբերական, տեղեկատվական և վերլուծական զարգացում

   

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

 

ԱԾ04

05.06.01.

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Օժանդակություն ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը` հանքարդյունաբերության ոլորտում բնապահպանական կառավարումը, ներառումը և թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով ԻԶՀ -ի դրամաշնորհային ծրագիր

165,577.1

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

1. Հանքարդյունաբերության ոլորտում ինստիտուցիոնալ կապերի զարգացման, թափանցիկության ու ներառման ապահովմանն ուղղված գործողությունների իրականացում:
2. Հանքարդյունաբերության ոլորտում օրենսդրական և ռազմավարական բարեփոխումների առաջարկի պատրաստում:
3. Ոսումնական նյութերի մշակում, իրազեկում:
4. ՏՏ-ի սարքավորումների տրամադրում:

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

«Բնապահպանության ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ

1155

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Բնական պաշարների կառավարման և պահպանման, բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պահպանման ծառայություններ

107,831.2

Ծրագրի նկարագրությունը

Բնական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման պայմանների ապահովում, բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում բույսերի և կենդանիների պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների և վերարտադրության աշխատանքներ

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Բնական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման արդյունքում աղքատության նվազեցում, բույսերի և կենդանիների պահպանություն և վերարտադրության աճի ապահովում

   

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

 

ԱԾ17

05.06.01.

 Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող` Հայաստանում անապատացման դեմ պայքարի ազգային միջոցառումների ծրագրի ներդաշնակեցման և ազգային հաշվետվության կազմման դրամաշնորհային ծրագիր

59,200.0

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

1. ՀՀ կառավարության 2002 թ. մարտի 28-ի N 13 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած` Հայաստանում անապատացման դեմ պայքարի գործողությունների ազգային ծրագրի համապատասխանեցումը ՄԱԿ-ի Անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիայի 10-ամյա ռազմավարության հետ:
2. Վերլուծել Հայաստանի կողմից կոնվենցիայով ստանձնած պարտավորությունների կատարման գործընթացները 2008-2012 թթ. ժամանակահատվածի համար և պատրաստել 4-րդ ազգային զեկույցը:
3. Ուսումնական նյութերի մշակում:
4. ՏՏ-ի սարքավորումների տրամադրում:

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

«Բնապահպանության ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ

ԱԾ18

05.06.01.

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող` Ազգային կենսաբազմազանության ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի վերանայման և կոնվենցիային ներկայացվելիք` Հայաստանում կենսաբանական բազմազանության մասին 5-րդ ազգային հաշվետվության կազմման դրամաշնորհային ծրագիր

48,631.2

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

1. Վերլուծել Հայաստանի կենսաբազմազանության 4-րդ ազգային զեկույցից հետո մինչև 2013թ. հունիսի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում «Կենսաբազմազանության մասին» կոնվենցիայով և կոնվենցիայի կողմ երկրների 10-րդ և 11-րդ համաժողովներում ընդունված որոշումներով Հայաստանի կողմից ստանձնած պարտավորությունների կատարման գործընթացները և պատրաստել Հայաստանի կենսաբազմազանության 5-րդ ազգային զեկույցը:
2. Վերանայել Հայաստանի Հանրապետության կենսաբազմազանության ռազմավարությունը:

3. Ուսումնական նյութերի մշակում

4. Ազգային զեկույցի և գործողությունների ծրագրի հաստատում ՀՀ կառավարության կողմից

5. Քննարկումներ շահագրգիռ կողմերի հետ

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

«Բնապահպանության ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան