Համարը 
N 1
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Պաշտոնական պարզաբանում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2015.02.02/4(516)
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Ֆինանսների նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
23.01.2015
Ստորագրող մարմինը 
Ֆինանսների նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար
Ստորագրման ամսաթիվը 
23.01.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
23.01.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

23 հունվարի 2015 թ.

N 1

 

Պ Ա Շ Տ Ո Ն Ա Կ Ա Ն  Պ Ա Ր Զ Ա Բ Ա Ն ՈՒ Մ

 

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

«Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13.8-րդ հոդվածի համաձայն` անձինք համարվում են ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ, եթե բավարարելով օրենքի 13.7-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված պայմանը, օրենքով սահմանված ժամկետներում իրենց հաշվառման վայրի հարկային մարմին են ներկայացրել ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու վերաբերյալ վերադաս հարկային մարմնի ղեկավարի հաստատած ձևով հայտարարություն և ընտանեկան ձեռնարկատիրությունում ներգրավված անձանց` ընտանիքի անդամ լինելը հիմնավորող համապատասխան փաստաթղթեր:

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 87-րդ հոդվածի դրույթներով և նպատակ ունենալով պարզաբանելու, թե որ փաստաթղթերն են համարվում ընտանիքի անդամ լինելը հիմնավորող փաստաթղթեր, պաշտոնապես պարզաբանում եմ.

1. Անհատ ձեռնարկատերը ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու համար հարկային մարմին է ներկայացնում ընտանեկան ձեռնարկատիրության մեջ ներգրավված անձանց ընտանիքի անդամ լինելը հիմնավորող հետևյալ փաստաթղթերը`

1) ծնող(ներ)ի դեպքում` ծնող(ներ)ի անձնագրերի (նույնականացման քարտերի) և անհատ ձեռնարկատիրոջ ծննդյան վկայականների, անձնագրերի (նույնականացման քարտերի) պատճենները: Եթե ծնող(ներ)ի անունը և/կամ ազգանունը չեն համապատասխանում անհատ ձեռնարկատիրոջ ծննդյան վկայականում ծնող(ներ)ի անվան և/կամ ազգանվան հետ, ապա ներկայացվում է քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմնի կողմից ծնող(ներ)ի հավաստիացման վերաբերյալ տեղեկանք,

2) ամուսնու դեպքում` ամուսնության վկայականի և ամուսինների անձնագրերի (նույնականացման քարտերի) պատճենները,

3) զավակ(ներ)ի դեպքում` զավակ(ներ)ի ծննդյան վկայականների, անձնագրերի (նույնականացման քարտերի) և անհատ ձեռնարկատիրոջ անձնագրերի (նույնականացման քարտերի) պատճենները: Եթե ծննդյան վկայականում զավակ(ներ)ի ծնող(ներ)ի անունը և/կամ ազգանունը չեն համապատասխանում անհատ ձեռնարկատիրոջ անվան և/կամ ազգանվան հետ, ապա ներկայացվում է քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմնի կողմից ծնող(ներ)ի հավաստիացման վերաբերյալ տեղեկանք,

4) եղբոր (եղբայրների) դեպքում` եղբոր (եղբայրների) և անհատ ձեռնարկատիրոջ ծննդյան վկայականների և անձնագրերի (նույնականացման քարտերի) պատճենները: Ծննդյան վկայականներում ծնող(ներ)ի անունը և/կամ ազգանունը չհամընկնելու դեպքում ներկայացվում է քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմնի կողմից եղբոր (եղբայրների) հավաստիացման վերաբերյալ տեղեկանք,

5) քրոջ (քույրերի) դեպքում` քրոջ (քույրերի) և անհատ ձեռնարկատիրոջ ծննդյան վկայականների և անձնագրերի (նույնականացման քարտերի) պատճենները: Ծննդյան վկայականներում ծնող(ներ)ի անունը և/կամ ազգանունը չհամընկնելու դեպքում ներկայացվում է քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմնի կողմից քրոջ հավաստիացման վերաբերյալ տեղեկանք:

2. Առևտրային կազմակերպությունները ներկայացնում են ընտանեկան ձեռնարկատիրության մեջ ներգրավված անձանց ընտանիքի անդամ լինելը հիմնավորող սույն պարզաբանման 1-ին կետում նշված համապատասխան փաստաթղթերի պատճենները և լիազոր մարմնի կողմից տրված առևտրային կազմակերպության հիմնադիրների (մասնակիցների) և նրանց բաժնեմասերի վերաբերյալ տեղեկանքը:

3. Այլ պետություններում ստացված ռուսերենից և անգլերենից տարբերվող լեզուներով անձնագրի, ծննդյան և ամուսնության վկայականների դեպքում ներկայացվում է տվյալ փաստաթղթի պատճենը և դրա նոտարական վավերացմամբ թարգմանությունը:

 

Նախարարի ժամանակավոր 

 պաշտոնակատար`

Ա. Աֆրիկյան