Համարը 
N 1532-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2015.03.06/12(1101).1 Հոդ.157.1
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
25.12.2014
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
02.03.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
07.03.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ, ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀՀ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

25 դեկտեմբերի 2014 թվականի N 1532-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 11-րդ և 12-րդ կետին, 11-րդ հոդվածի 1-3-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 10-12-րդ, 14-րդ և 16-րդ կետերին, ինչպես նաև «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կատարել փոփոխություններ, լրացումներ և վերաբաշխումներ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1414-Ն որոշման ցուցանիշներում կատարել փոփոխություններ՝ համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 և 8 հավելվածների:

2. «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածում, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1414-Ն որոշման մեջ «տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե» բառերը փոխարինել «գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե» բառերով:

3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները՝

1) Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1414-Ն որոշման՝

ա. 1-ին կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 16-րդ ենթակետով.

«16) «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 09 բաժնի 06 խմբի 01 դասի «46. Սոցիալապես անապահով աշակերտներին անվճար դասագրքերով ապահովման գծով պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ֆինանսավորում» ծրագրով նախատեսված գումարների տրամադրման վրա չեն տարածվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1937-Ն որոշման դրույթները:»,

բ. N 6 հավելվածի աղյուսակի «Պետական տուրք» բաժնի 10.8-րդ կետում «ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն» բառերը փոխարինել «ՀՀ արդարադատության նախարարություն» բառերով, իսկ «Այլ եկամուտներ» բաժնի 4.22.1-րդ կետում «Պետական գնումների գործակալություն ՊՈԱԿ» բառերը` «ՀՀ ֆինանսների նախարարություն («Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ)» բառերով.

2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 16-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայությանը գումար հատկացնելու մասին» N 18-Ա որոշման երկրորդ պարբերությունում «36191681,0 դրամ» բառերը փոխարինել «36,191.7 հազ. դրամ» բառերով.

3) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 27-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու, Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեում փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» N 183-Ն որոշման 1-ին կետում և N 2 հավելվածի աղյուսակում «169800.0» թիվը փոխարինել «110,416.6» թվով.

4) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի մարտի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» N 297-Ն որոշման՝

ա. 2-րդ կետում և NN 1, 2 և 3 հավելվածների աղյուսակներում «50,650.0 հազ. դրամ» բառերը փոխարինել «33,008.0 հազ. դրամ» բառերով, իսկ «այդ թվում`» բառերից հետո նշված կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ապարանի քաղաքային համայնքի տարածքի համար (Քասախ գետ)` 1,200.0 հազ. դրամ, Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզում` 4/1 - 11/13 սահմանային նշանների տարածքի համար (Արաքս գետ)` 3,840.0 հազ. դրամ, Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղարքունիքի գյուղական համայնքի տարածքի համար (Գեղարքունիք գետ)` 3,600.0 հազ. դրամ, Լանջաղբյուրի գյուղական համայնքի տարածքի համար (Գեղարքունիք գետ)` 3,600.0 հազ. դրամ, Գավառի քաղաքային համայնքի տարածքի համար (Գավառագետ գետ)` 1,200.0 հազ. դրամ, Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Աթանի գյուղական համայնքի տարածքի համար` 1,800.0 հազ. դրամ, Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Արզականի գյուղական համայնքի տարածքի համար (Հրազդան գետ)` 2,000.0 հազ. դրամ, Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ալվանքի գյուղական համայնքի տարածքի համար (Արաքս գետ)` 6,408.0 հազ. դրամ, Բռնակոթի գյուղական համայնքի տարածքի համար (Բռնակոթի հեղեղատար) 3,600.0 հազ. դրամ, Վերիշենի գյուղական համայնքի տարածքի համար (Վերիշենի հեղեղատար)` 2,160.0 հազ. դրամ, Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիլիջանի քաղաքային համայնքի տարածքի համար (Հովվաջուր գետ)` 3,600.0 հազ. դրամ:»,

բ. NN 2 և 3 հավելվածների աղյուսակներում «Հրազդան, Կավարտ,» բառերը փոխարինել «Հրազդան,» բառով.

5) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 3-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի պետական բյուջեում փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» N 341-Ն որոշման՝

ա. 1-ին կետում «1116331300 դրամ» բառերը փոխարինել «893,019.2 հազ. դրամ» բառերով, «1073004800 դրամ» բառը` «850,000,0 հազ. դրամ» բառերով, «433326500 դրամ» բառը` «43,019.2 հազ. դրամ» բառերով, «11346500 դրամ» բառը` «13,039.2 հազ. դրամ» բառերով,

բ. N 2 հավելվածի NN 1 և 2 աղյուսակներում «1116331300» թիվը փոխարինել «893,019.2» թվով.

6) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 3-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայությանը գումար հատկացնելու մասին» N 353-Ա որոշման մեջ «3049472,0 դրամ» բառերը փոխարինել «3,049.5 հազ. դրամ» բառերով.

7) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 3-ի «Բյուջետային վարկ տրամադրելու և Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» N 368-Ն որոշման՝

ա. 1-ին կետում «պետական բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդի հաշվին» բառերը փոխարինել «պետական բյուջեից» բառերով,

բ. 2-րդ կետում «համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6 և 7 հավելվածների» բառերը փոխարինել «համաձայն NN 1, 2 և 3 հավելվածների» բառերով,

գ. NN 1, 3, 4 և 5 հավելվածներն ուժը կորցրած ճանաչել,

դ. N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 16 հավելվածի, իսկ NN 6 և 7 հավելվածները համարել համապատասխանաբար NN 2 և 3 հավելվածներ.

8) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 10-ի «Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 457-Ն որոշման՝

ա. 1-ին կետում «25852.0 հազ. դրամ» բառերը փոխարինել «8,132.1 հազ. դրամ», իսկ «որից`» բառից հետո կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«առաջին կիսամյակ` 4,053.5 հազ. դրամ, ինն ամիս` 8,132.1 հազ. դրամ` նախարարության աշխատակազմը 20 հաստիքային միավորով համալրելու նպատակով (բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ» հոդվածով)»,

բ. N 1 հավելվածի աղյուսակում «14952.5» և «25852.0» թվերը և N 2 հավելվածի աղյուսակում «25852.0» թիվը փոխարինել «8,132.1» թվով.

9) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի մայիսի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» N 556-Ն որոշման՝

ա. 1-ին կետում «10,141.6 հազ. դրամ» բառերը փոխարինել «5,494.4 հազ. դրամ» բառերով,

բ. հավելվածի NN 1 և 2 աղյուսակներում «10,141.6» թիվը փոխարինել«5,494.4» թվով.

10) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունիսի 12-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» N 598-Ն որոշման՝

ա. 1-ին կետում «հատկացնել 61,969.9 հազ. դրամ» բառերը փոխարինել «հատկացնել 40,689.1 հազ. դրամ» բառերով, «ինն ամսում՝ 61,969.9 հազ. դրամ» բառերը` «ինն ամսում՝ 29,230.4 հազ. դրամ» բառերով, իսկ նշված կետի 2-րդ, 3-րդ  4-րդ և 5-րդ ենթակետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«2) «Հայանտառ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության «Արծվաբերդի անտառատնտեսություն» մասնաճյուղի 15 հեկտար տարածքի անտառապատման և ցանկապատման աշխատանքների իրականացման համար` 9,545.8 հազ. դրամ.

3) «Հայանտառ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության «Ճամբարակի անտառատնտեսություն» մասնաճյուղի 10 հեկտար տարածքի անտառապատման և ցանկապատման աշխատանքների իրականացման համար` 13,268.9 հազ. դրամ.

4) «Հայանտառ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության «Գյումրիի անտառատնտեսություն» մասնաճյուղի 10 հեկտար տարածքի անտառապատման և ցանկապատման աշխատանքների իրականացման համար` 13,426.5 հազ. դրամ.

5) Հայաստանի Հանրապետության անտառների վերականգնման և զարգացման հիմնադրամի վարչական ապարատի պահպանման ծախսերը լրացնելու նպատակով` 4,447.9 հազ. դրամ:»,

բ. հավելվածի NN 1 և 2 աղյուսակներում «61,969.9» թիվը փոխարինել «40,689.1» թվով.

11) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունիսի 12-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» N 602-Ն որոշման 1-ին կետում «Դրամաշնորհներ օտարերկրյա պետություններին» բառերը փոխարինել «Ընթացիկ դրամաշնորհներ օտարերկրյա կառավարություններին» բառերով.

12) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունիսի 26-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» N 645-Ն որոշման՝

ա. 1-ին կետում «հատկացնել 550.0 մլն դրամ, որից` ինն ամսում՝ 500.0 մլն դրամ և տարեկան 550.0 մլն դրամ» բառերը փոխարինել «հատկացնել 507,610.0 հազ. դրամ, որից` ինն ամսում՝ 507,610.0 հազ. դրամ» բառերով,

բ. N 1 հավելվածի աղյուսակում «մլն դրամ» բառերը փոխարինել «հազ. դրամ», իսկ «100.0», «187.0», «233.0», «30.0», «550.0» թվերը համապատասխանաբար` «92,610.0», «152,000.0», «233,000.0», «30,000.0», «507,610.0», թվերով,

գ. NN 2 և 3 հավելվածների աղյուսակներում «550000» և «500000» թվերը փոխարինել «507,610.0» թվով.

13) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզպետարաններին գումար հատկացնելու մասին» N 692-Ն որոշման՝

ա. 1-ին կետում «NN 1, 2 և 3 հավելվածների» բառերը փոխարինել «NN 2 և 3 հավելվածների» բառերով,

բ. 2-րդ կետում «98,029.8 հազ. դրամ` համապատասխանաբար 69,808.0 հազ. դրամ և 28,221.8 հազ. դրամ» բառերը փոխարինել «91,670.9 հազ. դրամ` համապատասխանաբար 64,726.2 հազ. դրամ և 26, 944.7 հազ. դրամ» բառերով,

գ. N 1 հավելվածն ուժը կորցրած ճանաչել,

դ. NN 2 և 3 հավելվածների NN 2 և 3 աղյուսակներում «69808.0» և «28221.8» թվերը համապատասխանաբար փոխարինել «64,726.2» և «26,944.7» թվերով.

14) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 17-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» N 717-Ն որոշման՝

ա. 2-րդ կետում «հատկացնել 20,000.0 հազ. դրամ, այդ թվում` ինն ամսում՝ 20,000.0 հազ. դրամ, և տարեկան՝ 20,000.0 հազ. դրամ» բառերը փոխարինել «հատկացնել 14,960.0 հազ. դրամ, այդ թվում` ինն ամսում՝ 14,960.0 հազ. դրամ» բառերով,

բ. NN 2 և 3 հավելվածների աղյուսակներում դրական նշանով նշված «20,000.0» թիվը փոխարինել «14,960.0» թվով.

15) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 7-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու, գնման գործընթացը կազմակերպելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» N 824-Ն որոշման՝

ա. 1-ին կետում «25,000.0 հազ. դրամ» բառերը փոխարինել «6,336.0 հազ. դրամ» բառերով,

բ. NN 1, 2 և 3 հավելվածների աղյուսակներում «25000.0» թիվը փոխարինել «6,336.0» թվով,

գ. N 3 հավելվածի աղյուսակում «25000000» թիվը փոխարինել «6,336,000.0» թվով.

16) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 14-ի «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական նպատակային ֆոնդ» ծրագրի գծով արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2014 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի ապրիլի 18-ի N 441-Ն որոշմամբ հաստատված տեխնիկական բնութագրերի պարամետրերից տարբերվող տեխնիկական բնութագրերով և (կամ) դրա համաձայն սահմանված առավելագույն գները գերազանցող գներով ապրանքատեսակներ ձեռք բերելու թույլտվություն տալու մասին» N 885-Ն որոշման՝

ա. որոշման 2-րդ կետում «7 և 8 հավելվածների» բառերը փոխարինել «7, 8 և 9 հավելվածների» բառերով,

բ. որոշումը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ N 9 հավելվածով՝ համաձայն N 10 հավելվածի.

17) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 7-ի «Մարտական գործողությունների հետևանքով չօգտագործվող և հակառակորդի կողմից հողատարածքների գնդակոծման դեպքեր ունեցող` Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ համայնքների բնակիչներին նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցման տրամադրման և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 23-ի N 460-Ն և 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշումներում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» N 930-Ն որոշման՝

ա. 3-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1414-Ն որոշման մեջ կատարել փոփոխություն` համաձայն NN 1 և 2 հավելվածների:»,

բ. NN 1 և 4 հավելվածներն ուժը կորցրած ճանաչել, իսկ NN 2 և 3 հավելվածները համարել համապատասխանաբար NN 1 և 2 հավելվածներ.

18) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 18-ի «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» N 977-Ա որոշումը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 17 հավելվածի.

19) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը գումար հատկացնելու մասին» N 1048-Ա որոշումը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 18 հավելվածի.

20) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 2-ի «Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության «Կարողությունների զարգացում արտաբյուջետային միջոցների հաշվին» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2014 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 1069-Ն որոշման N 5 հավելվածի NN 1 և 2 աղյուսակներում և N 7 հավելվածի աղյուսակում «18. Կարողությունների զարգացում արտաբյուջետային միջոցների հաշվին» բառերը փոխարինել «20. Կարողությունների զարգացում արտաբյուջետային միջոցների հաշվին» բառերով.

21) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 2-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» N 1090-Ն որոշման՝

ա. 2-րդ կետում «27,304.7 հազ. դրամ» բառերը փոխարինել «21,424.0 հազ. դրամ» բառերով,

բ. NN 2 և 3 հավելվածների աղյուսակներում դրական նշանով նշված «27,304.7» թիվը փոխարինել «21,424.0» թվով.

22) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 16-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի մարտի 27-ի N 338-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 1141-Ա որոշման N 1 հավելվածի «Տարի» սյունակի 4-րդ մասի «ընդամենը` մարզում» տողում «55,017.5» թիվը փոխարինել «54,017.5» թվով.

23) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 16-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում վերաբաշխում ու փոփոխություն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» N 1173-Ն որոշման՝

ա. 2-րդ կետում «116,487.84 հազ. դրամ» բառերը փոխարինել «100,000.0 հազ. դրամ» բառերով,

բ. N 3 հավելվածի NN 1 և 3 աղյուսակներում դրական նշանով նշված «116,487.84» թիվը փոխարինել «100,000.0» թվով.

24) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 16-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարությանը գումար հատկացնելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» N 1174-Ն որոշման՝

ա. 1-ին կետում «10751.4 հազ. դրամ» բառերը փոխարինել «6,806.0 հազ. դրամ» բառերով,

բ. NN 1, 2 և 3 հավելվածների աղյուսակներում «10751.4» թիվը փոխարինել «6,806.0» թվով,

գ. N 3 հավելվածի աղյուսակում «10751400» թիվը փոխարինել «6,806,000.0» թվով.

25) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 6-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայությանը գումար հատկացնելու մասին» N 1221-Ա որոշման երկրորդ պարբերությունում «20561565,0 դրամ» բառերը փոխարինել «20,561.6 հազ. դրամ» բառերով.

26) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի «Պետական ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովման ծրագիր» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2014 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 1300-Ն որոշման՝

ա. վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին»,

բ. 1-ին և 3-րդ կետերը և NN 5, 6 և 7 հավելվածներն ուժը կորցրած ճանաչել,

գ. 2-րդ կետում «համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6 և 7 հավելվածների» բառերը փոխարինել «համաձայն NN 1, 2, 3 և 4 հավելվածների» բառերով,

դ. NN 1, 2, 3 և 4 հավելվածները շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն NN 11, 12, 13 և 14 հավելվածների.

27) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմին գումար հատկացնելու մասին» N 1410-Ա որոշման 1-ին կետում նշված «Սուբսիդիաներ ոչ պետական կազմակերպություններին» բառերը փոխարինել «Սուբսիդիաներ ոչ պետական ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին» բառերով.

28) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» N 1418-Ն որոշման՝

ա. 2-րդ կետում «11,000.0 հազ. դրամ» բառերը փոխարինել «8,172.5 հազ. դրամ» բառերով,

բ. N 3 հավելվածի NN 1 և 2 աղյուսակներում համապատասխանաբար «11,000.0» և «11000.0» թվերը փոխարինել «8,172.5» թվով.

29) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին» N 1447-Ն որոշման՝

ա. 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«1. Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին 2014 թվականին հատկացնել 281,708.7 հազ. դրամ` Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդի հաշվին (որից` 192,382.8 հազ. դրամը բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններին» հոդվածով և 89,325.9 հազ. դրամը` «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական կազմակերպություններին» հոդվածով)՝ սույն որոշման N 3 հավելվածում նշված ոռոգում-ջրառ իրականացնող կազմակերպությունների և ջրօգտագործողների ընկերությունների կողմից էլեկտրաէներգիայի ծախսի դիմաց փոխհատուցում տրամադրելու համար:»,

բ. 3-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«3. Հաստատել սույն որոշման 1-ին կետով հատկացվող գումարի բաշխումն ըստ ջրօգտագործողների ընկերությունների և ոռոգում-ջրառ իրականացնող կազմակերպությունների` համաձայն N 3 հավելվածի:».

30) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» N 1460-Ն որոշման վերնագիրը «Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին» բառերից առաջ ավելացնել «Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությանը և» բառերով.

31) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 6-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարման հետ կապված առանձին հարցերի մասին» N 122-Ն որոշման՝

ա. 1-ին կետում «համաձայն NN 1, 2 և 3 հավելվածների» բառերը փոխարինել «համաձայն NN 1, 2, 3 և 4 հավելվածների» բառերով,

բ. որոշումը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ N 4 հավելվածով` համաձայն N 15 հավելվածի:

4. Ուժը կորցրած ճանաչել`

1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 27-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» N 277-Ն որոշումը.

2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» N 668-Ն որոշումը:

5. Սույն որոշման N 9 հավելվածում նշված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումների համաձայն Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացումներ ստացած` Հայաստանի Հանրապետության գործադիր իշխանության հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների (այսուհետ` պետական մարմիններ) ղեկավարներին` իրենց կողմից ղեկավարվող մարմիններում ապահովել`

1) սույն որոշման N 9 հավելվածում նշված որոշումների համաձայն Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդի միջոցների հաշվին` փաստացի կատարված ծախսերի վերաձևակերպումը` որպես «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման համապատասխան բաժնի խմբի դասում ներկայացված` սույն որոշման N 9 հավելվածում նշված ծախսային ծրագրի գծով նախատեսված հատկացումների հաշվին` այդ որոշումներում նշված նպատակներով նույն այդ պետական մարմինների կողմից կատարված ծախսեր.

2) սույն կետի 1-ին ենթակետին համապատասխան` այդ պետական մարմինների համապատասխան հաշվետվություններում անհրաժեշտ փոփոխությունների արտացոլումը:

6. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարին`

1) ապահովել սույն որոշման 5-րդ կետից բխող` Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից բացված ֆինանսավորման և փաստացի կատարված ծախսերի համապատասխան վերաձևակերպումների և հաշվետվություններում անհրաժեշտ փոփոխությունների կատարումը.

2) «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակի և նույն հավելվածի մյուս աղյուսակների ցուցանիշների միջև տեխնիկական բնույթի անհամապատասխանությունների առկայության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվությունը կազմելիս՝ առաջնորդվել նշված հավելվածի N 1 աղյուսակով.

3) սույն որոշման ընդունումից հետո բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչ հանդիսացող պետական կառավարման մարմինների կողմից միջազգային կազմակերպությունների և օտարերկրյա պետությունների աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում չնախատեսված որևէ դրամաշնորհային և (կամ) վարկային ծրագրի գծով հաշվետվություն ներկայացնելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվության ծրագրային ցուցանիշներում կատարել համապատասխան փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ` կատարված փաստացի վճարումների չափով:

7. Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչ հանդիսացող մարմինների ղեկավարներին` ապահովել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներով (այդ թվում նաև՝ սույն որոշմամբ), ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1414-Ն որոշման (այսուհետ՝ սույն ենթակետում` N 1414-Ն որոշման 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետով տրված իրավասության սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության համաձայնությամբ Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեում կատարված վերաբաշխումների, փոփոխությունների և լրացումների արտացոլումն իրենց կողմից ղեկավարվող մարմինների` Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն սահմանված կարգով ներկայացվող Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվությունների համապատասխան ծրագրային ցուցանիշներում: Ընդ որում, N 1414-Ն որոշման N 5 հավելվածի և նույն որոշման այլ հավելվածների միջև ֆինանսական ցուցանիշների գծով տեխնիկական բնույթի անհամապատասխանությունների առկայության դեպքում, Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվությունը կազմելիս՝ առաջնորդվել N 1414-Ն որոշման N 5 հավելվածով, իսկ ոչ ֆինանսական ծրագրային ցուցանիշներ սահմանված չլինելու դեպքում` նշված հաշվետվություններում նախատեսել նաև ոչ ֆինանսական ծրագրային ցուցանիշները:

8. Գաղտնի:

9. Հույժ գաղտնի:

10. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Հ. Աբրահամյան


2015 թ. մարտի 2
Երևան

 

 

 

Հավելված N 1
 ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
դեկտեմբերի 25-ի N 1532-Ն որոշման

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի աղյուսակում կատարվող փոփոխությունները

 

(հազ. դրամ)

 

 Ցուցանիշների փոփոխությունը
(գումարների ավելացումը նշված է
դրական նշանով, իսկ
պակասեցումները` փակագծերում)

Եկամուտների գծով

 (6,845,779.1)

Ծախսերի գծով

 (6,349,185.0)

Դեֆիցիտը (պակասուրդը)

 496,594.1

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 2
 ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
դեկտեմբերի 25-ի N 1532-Ն որոշման

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի Եվ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման N 2 հավելվածի աղյուսակներում կատարվող փոփոխությունները

 

(հազ. դրամ)

Եկամտատեսակ

Ցուցանիշների
փոփոխությունը
(գումարների ավելացումը
նշված է դրական նշանով,
իսկ պակասեցումները`
փակագծերում)

տարի

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ

 (6,845,779.1)

Հարկային եկամուտներ և պետական տուրք

 (14,242,182.2)

Պաշտոնական դրամաշնորհներ

431,891.7

Այլ եկամուտներ

6,964,511.4

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան
 

 

Հավելված N 3
 ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
դեկտեմբերի 25-ի N 1532-Ն որոշման

 

  Աղյուսակ N 1

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի ԵՎ N 4 հավելվածի N 1 աղյուսակում ԵՎ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում կատարվող փոփոխությունները

 

(հազ. դրամ)

Պետական բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրների ու դրանց տարրերի անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությունը (մուտքերի ավելացումը և ելքերի նվազումը նշված է դրական նշանով, իսկ մուտքերի նվազումը և ելքերի ավելացումը` փակագծերում)

տարի

1

2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

496,594.1

այդ թվում`

 

Ա.Ներքին աղբյուրներ-ընդամենը

(17,380,296.4)

այդ թվում՝

 

1.Փոխառու զուտ միջոցներ

(1,345,100.0)

այդ թվում`

 

1.1.Արժեթղթերի (բացառությամբ բաժնետոմսերի և կապիտալում այլ մասնակցության) թողարկումից և տեղաբաշխումից զուտ մուտքեր

(1,345,100.0)

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

(1,345,100.0)

որից`

 

գանձապետական պարտատոմսեր

(1,345,100.0)

2. Ֆինանսական զուտ ակտիվներ

(16,035,196.4)

այդ թվում՝

 

2.3.Ելքերի ֆինանսավորմանն ուղղվող ՀՀ 2014 թվականի պետական բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդի միջոցներ

(15,014,095.6)

2.4. Վարկերի և փոխատվությունների տրամադրում

(80,837.2)

այդ թվում՝

 

ա) արտաքին աղբյուրներից ստացվող վարկային նպատակային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում բյուջետային վարկերի տրամադրում այդ ծրագրերում ներգրաված տնտեսավարող սուբյեկտներին (վարկերի գումարների վերծանումն ըստ ծրագրերի և դրանք իրականացնող պետական կառավարման մարմինների նշված է սույն օրենքի N 4 հավելվածի N 2 աղյուսակում)

(4,843.8)

գ) կայունացման դեպոզիտային հաշվի միջոցներից վարկի տրամադրում «Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն» ՓԲԸ-ին

(75,993.4)

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

(75,993.4)

2.5. Տրամադրված վարկերի և փոխատվությունների վերադարձից մուտքեր

(979,080.4)

որից`

 

«Վայք գրուպ» ՓԲԸ

(13,711.9)

«Բերրիություն» ԱՄ-ի Մասիսի շրջանային միավորում» ՍՊԸ

(152,513.3)

«Հրաշք այգի» ՍՊԸ

(412,855.2)

«Միկշին» ՍՊԸ

(800,000.0)

Այլ վարկառուներից

400,000.0

2.6.Այլ

38,816.8

այդ թվում՝

 

կայունացման դեպոզիտային հաշվից օգտագործում

75,993.4

արտաբյուջետային հաշվի միջոցների փոփոխություն

(37,176.6)

Բ. Արտաքին աղբյուրներ - ընդամենը

17,876,890.5

այդ թվում`

 

1. Փոխառու զուտ միջոցներ

17,933,310.8

այդ թվում`

 

1.1. Վարկերի և փոխատվությունների ստացում

17,933,310.8

2. Ֆինանսական զուտ ակտիվներ

(56,420.3)

2.4. Այլ

(56,420.3)

Ելքերի ֆինանսավորմանն ուղղվող 2014 թվականի տարեսկզբի ազատ միջոցներ

(56,420.3)

 

 Աղյուսակ N 2

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 4 հավելվածի N 2 աղյուսակում ԵՎ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման N 1 հավելվածի N 2 աղյուսակում կատարվող փոփոխությունները

 

(հազ. դրամ)

ԾՐԱԳՐԵՐԻ, ԴՐԱՆՔ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

 

2014 թվական


ընդամենը

այդ թվում`

վարկային միջոցներ

 համաֆինան- սավորում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ, այդ թվում`

4,843.8

4,843.8

0.0

 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրաէներգիայի տեղափոխման սեկտորի վերակառուցման ծրագիր

4,843.8

4,843.8

0.0

 այդ թվում` ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

4,843.8

4,843.8

0.0

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`

4,843.8

4,843.8

0.0

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, այդ թվում`

4,843.8

4,843.8

0.0

ՆԵՐՔԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, այդ թվում`

4,843.8

4,843.8

0.0

Ներքին վարկեր և փոխատվություններ

4,843.8

4,843.8

0.0

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 4
 ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
դեկտեմբերի 25-ի N 1532-Ն որոշման

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասիՆ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի աղյուսակՈՒՄ, ինչպես նաԵՎ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման N 3 հավելվածում կատարվող փոփոխությունները

 

(հազ. դրամ)

Բաժինը

Խումբը

Դասը

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների, ֆինանսավորվող ծրագրերի և դրանք իրականացնող մարմինների անվանումները

 Ցուցանիշների փոփոխությունը (ծախսերի ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` փակագծերում)

 տարի

1

2

3

4

5

     

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ

 (6,349,185.0)

     

այդ թվում`

 

01

   

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 (2,008,643.2)

 

01

 

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ

 (1,789,750.4)

   

01

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում

 155,651.7

   

02

Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ

 (2,222,101.7)

   

03

Արտաքին հարաբերություններ

 276,699.6

 

04

 

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

 (42,823.7)

   

01

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

 (42,823.7)

 

05

 

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

 (25,800.0)

   

01

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

 (25,800.0)

 

06

 

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)
այդ թվում

(30,269.1)

   

01

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

(30,269.1)

 

07

 

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

 (120,000.0)

   

01

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

 (120,000.0)

02

   

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 281,009.5

 

01

 

Ռազմական պաշտպանություն

 -

   

01

Ռազմական պաշտպանություն

 -

 

05

 

Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

 281,009.5

   

01

Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

 281,009.5

03

   

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

 (359,613.0)

 

01

 

Հասարակական կարգ և անվտանգություն

 (356,366.4)

   

01

Ոստիկանություն

 (356,366.4)

   

02

Ազգային անվտանգություն

 -

 

07

 

Նախաքննություն

 (3,246.6)

   

01

Նախաքննություն

 (3,246.6)

04

   

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 1,182,266.5

     

այդ թվում`

 -

 

02

 

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն

(37,683.0)

   

01

Գյուղատնտեսություն

(26,592.9)

   

04

Ոռոգում

 (11,090.1)

 

03

 

Վառելիք և էներգետիկա այդ թվում

(309,193.7)

   

04

Վառելիքի այլ տեսակներ

(309,193.7)

 

05

 

Տրանսպորտ
այդ թվում

(167,139.4)

   

01

Ճանապարհային տրանսպորտ

(107,420.6)

   

04

Օդային տրանսպորտ

(59,718.8)

 

09

 

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

 1,696,282.6

   

01

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

 1,696,282.6

05

   

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

(40,526.0)

 

06

 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

(40,526.0)

   

01

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

(40,526.0)

07

   

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

 (309,520.3)

 

01

 

Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սարքավորումներ

 (56,420.3)

   

01

Դեղագործական ապրանքներ

 (56,420.3)

 

02

 

Արտահիվանդանոցային ծառայություններ

 (35,200.0)

   

02

Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ

 (13,100.0)

   

03

Ստոմատոլոգիական ծառայություններ

 (2,700.0)

   

04

Պարաբժշկական ծառայություններ

 (19,400.0)

 

03

 

Հիվանդանոցային ծառայություններ

 (201,500.0)

   

01

Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային ծառայություններ

 (85,300.0)

   

02

Մասնագիտացված հիվանդանոցային ծառայություններ

 (38,500.0)

   

03

Մոր և մանկան բժշկական ծառայություններ

 (77,700.0)

 

06

 

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

 (16,400.0)

   

01

Առողջապահական հարակից ծառայություններ և ծրագրեր

 (16,400.0)

08

   

ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ

 162,558.0

 

02

 

Մշակութային ծառայություններ

 162,558.0

   

05

Արվեստ

 162,558.0

09

   

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

այդ թվում

(724,857.0)

 

06

 

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

այդ թվում

(724,857.0)

   

01

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

(724,857.0)

10

   

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 (10,367,164.0)

 

02

 

Ծերություն

 (10,204,916.0)

   

01

Ծերություն

 (10,204,916.0)

 

09

 

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերի չպատկանող)

 (162,248.0)

   

02

Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ (այլ դասերի չպատկանող)

 (162,248.0)

11

   

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ, այդ թվում

5,835,304.5

 

01

 

ՀՀ կառավարության և համայնքային պահուստային ֆոնդ

5,835,304.5

   

01

ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

5,835,304.5

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 5
 ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
դեկտեմբերի 25-ի N 1532-Ն որոշման

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի աղյուսակՈՒՄ, ինչպես նաԵՎ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման N 4 հավելվածում կատարվող փոփոխությունները 

 

(հազ. դրամ)

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները

 Ցուցանիշների փոփոխությունը (ծախսերի ավելացումները բերված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումը` փակագծերում)

 տարի

1

2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ

(6,349,185.0)

այդ թվում՝

 

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

(2,740,942.9)

այդ թվում՝

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

(1,380,648.0)

այդ թվում՝

 

Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ

(1,380,648.0)

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

(497,268.2)

այդ թվում՝

 

Շարունակական ծախսեր

(3,246.6)

Գործուղումների և շրջագայությունների ծախսեր

(41,790.2)

Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում

(372,662.0)

Այլ մասնագիտական ծառայությունների ձեռքբերում

 11,602.0

Ընթացիկ նորոգում և պահպանում (ծառայություններ և նյութեր)

(987.2)

Նյութեր

(90,184.2)

ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ

(120,000.0)

այդ թվում՝

 

 - Ներքին տոկոսավճարներ

(120,000.0)

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ

 1,999,201.9

այդ թվում՝

 

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին

 601,449.9

որից`

 

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններին

 32,847.2

 - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ

 568,602.7

Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին

 1,397,752.0

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ

(10,145,527.5)

այդ թվում՝

 

Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ նպաստներ (բյուջեից)

 59,388.5

այդ թվում՝

 

 - Այլ նպաստներ բյուջեից

 59,388.5

Կենսաթոշակներ

(10,204,916.0)

այդ թվում՝

 

Կենսաթոշակներ

(10,204,916.0)

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

 7,403,298.9

այդ թվում՝

 

Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տույժեր, որոնք կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից կիրառվում են միմյանց նկատմամբ

 1,313,643.1

Այլ ծախսեր

 254,351.3

Պահուստային միջոցներ

 5,835,304.5

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(3,608,242.1)

այդ թվում՝

 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

(3,881,438.7)

այդ թվում՝

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

(3,881,438.7)

այդ թվում՝

 

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(3,795,568.1)

այդ թվում՝

 

 - Շենքերի և շինությունների ձեռքբերում

 352,567.5

 - Շենքերի և շինությունների շինարարություն

(359,504.0)

 - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում

(3,788,631.6)

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ԵՎ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

(33,226.0)

այդ թվում՝

 

 - Տրանսպորտային սարքավորումներ

(234,292.0)

 - Վարչական սարքավորումներ

(206,693.2)

 - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

 407,759.2

ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

(52,644.6)

այդ թվում՝

 

 - Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ

(13,958.1)

 - Գեոդեզիական-քարտեզագրական ծախսեր

 

 - Նախագծահետազոտական ծախսեր

(38,686.5)

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

 273,196.6

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 6
 ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
դեկտեմբերի 25-ի N 1532-Ն որոշման

 

 Աղյուսակ N 1

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածում ԵՎ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման N 5 հավելվածում կատարվող փոփոխությունները ԵՎ լրացումները

 

(հազ. դրամ)

 Բաժինը

Խումբը

Դասը

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների, ֆինանսավորվող ծրագրերի և դրանք իրականացնող մարմինների անվանումները

 Ցուցանիշների փոփոխությունը (ծախսերի ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` փակագծերում)

 տարի

     

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ

 (6,349,185.0)

     

այդ թվում`

 

01

   

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 (2,008,643.2)

     

այդ թվում`

 
 

01

 

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ

 (1,789,750.4)

     

այդ թվում`

 
   

01

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում

 155,651.7

     

այդ թվում`

 
     

40. «Ավստրիայի զարգացման գործակալություն» ընկերության աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի Հանրապետությունում կարգավորիչ գիլյոտին» դրամաշնորհային ծրագիր

 155,651.7

     

ՀՀ կառավարության աշխատակազմ

 155,651.7

     

որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Այլ ծախսեր» հոդվածով

 155,651.7

   

02

Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ

 (2,222,101.7)

     

05.Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում (նախարարությունների աշխատակազմերի մասով)

 (11,700.0)

     

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

 (11,700.0)

     

այդ թվում` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով

 (11,700.0)

     

06.ՀՀ գանձապետական համակարգի վճարահաշվարկային սպասարկման ծախսեր

 (12,000.0)

     

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

 (12,000.0)

     

այդ թվում` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Համակարգչային ծառայություններ» հոդվածով

 (12,000.0)

     

17. Հարկային ծառայության մարմնի համակարգի և մաքսային ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդ

 (2,182,022.9)

     

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

 (2,182,022.9)

     

այդ թվում` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման

 
     

 - Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ

 (120,173.0)

     

 - Հարկային և մաքսային մարմինների աշխատողների պարգևատրում

 (630,849.0)

     

- Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

 (80,691.0)

     

- Գրասենյակային նյութեր և հագուստ

 (80,392.0)

     

- Շենքերի և շինությունների ձեռքբերում

 (1,000.0)

     

 - Շենքերի և շինությունների շինարարություն

 (772,018.0)

     

 - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում

 (49,306.0)

     

 - Տրանսպորտային սարքավորումներ

 (234,292.0)

     

 - Վարչական սարքավորումներ

 (159,092.0)

     

 - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

 (8,921.9)

     

 - Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ

 (17,889.0)

     

 - Նախագծահետազոտական ծախսեր

 (27,399.0)

     

18. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության հարկային մարմիններից ձեռք բերվող հարկային հաշիվների ձևերի տպագրություն

 (16,378.8)

     

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

 (16,378.8)

     

այդ թվում` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Այլ ծախսեր» հոդվածով

 (16,378.8)

   

03

Արտաքին հարաբերություններ

 276,699.6

     

04. Արտասահմանյան պաշտոնական գործուղումներ

 (12,000.0)

     

ՀՀ կառավարություն

 (12,000.0)

     

այդ թվում` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր» հոդվածով

 (12,000.0)

     

09. ՀՀ դեսպանությունների և ներկայացուցչությունների պահպանում արտաբյուջետային միջոցների հաշվին

 288,699.6

     

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

 288,699.6

     

այդ թվում` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 
     

 - Այլ ծախսեր

 269,918.3

     

 - Վարչական սարքավորումներ

 18,781.3

 

04

 

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

 (42,823.7)

     

այդ թվում`

 
   

01

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

 (42,823.7)

     

03.Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում

 (42,823.7)

     

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտե

 (42,823.7)

     

այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածներով

 (42,823.7)

     

ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններին

 (42,823.7)

 

05

 

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

 (25,800.0)

     

այդ թվում`

 
   

01

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

 (25,800.0)

     

01. Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) հետազոտություններ

 (25,800.0)

     

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտե

 (25,800.0)

     

այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածներով

 
     

 - ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններին

 (16,000.0)

     

 - այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ

 (9,800.0)

 

06

 

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

այդ թվում

(30,269.1)

   

01

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

(30,269.1)

     

13. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հանրային հատվածի վերահսկողության (Վերահսկիչ պալատի) կարողությունների զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր

(4,592.3)

     

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

(4,592.3)

     

այդ թվում՝

 
     

ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 
     

- Այլ ծախսեր

(4,394.7)

     

- Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

(197.6)

     

15. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի կառավարության կարգավորող բարեփոխումների գրասենյակի կարողությունների զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր

(13,596.4)

     

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

(13,596.4)

     

որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Այլ ծախսեր» հոդվածով

(13,596.4)

     

17. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսաթոշակների մասին հանրային իրազեկման և գրագիտության դրամաշնորհային ծրագիր

(6,648.3)

     

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

(6,648.3)

     

այդ թվում՝

 
     

ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 
     

 - Այլ ծախսեր

(5,766.5)

     

- Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

(881.8)

     

19. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի գյուղատնտեսական հաշվառման պիլոտային ծրագրի համար վիճակագրական կարողությունների զարգացման և իրականացման աջակցման դրամաշնորհային ծրագիր

(5,432.1)

     

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

(5,432.1)

     

ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 
     

- Այլ ծախսեր

(4,542.6)

     

- Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

(889.5)

 

07

 

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

 (120,000.0)

     

այդ թվում`

 
   

01

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

 (120,000.0)

     

01. ՀՀ պետական արժեթղթերի (գանձապետական պարտատոմսերի) սպասարկում (տոկոսավճար)

 (120,000.0)

     

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

 (120,000.0)

     

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Ներքին արժեթղթերի գծով տոկոսավճարներ» հոդվածով

 (120,000.0)

02

   

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 281,009.5

     

այդ թվում`

 
 

01

 

Ռազմական պաշտպանություն

 -

     

այդ թվում`

 
   

01

Ռազմական պաշտպանություն

 -

     

այդ թվում`

 
     

02. Ռազմական կարիքների բավարարում

 -

     

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

 -

     

որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 
     

 - Այլ ծախսեր

 (220,567.0)

     

 - Շենքերի և շինությունների ձեռքբերում

 150,567.0

     

 - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում

 70,000.0

 

05

 

Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

 281,009.5

     

այդ թվում`

 
   

01

Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

 281,009.5

     

այդ թվում`

 
     

06. Այլ ծախսեր

 281,009.5

     

Այլ մարմիններ

 281,009.5

     

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Այլ ծախսեր» հոդվածով

 281,009.5

03

   

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

 (359,613.0)

     

այդ թվում

 
 

01

 

Հասարակական կարգ և անվտանգություն

 (356,366.4)

   

01

Ոստիկանություն

 (356,366.4)

     

05. ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության ստորաբաժանումների կողմից ՀՀ անունից պայմանագրային հիմունքներով պահպանության և անվտանգության գծով իրականացվող ծառայությունների մատուցում

 (356,366.4)

     

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 (356,366.4)

     

որից՝ ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 
     

 - Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ

(347,825.00)

     

 - Գրասենյակային նյութեր և հագուստ

(8,541.40)

   

02

Ազգային անվտանգություն

 -

     

01. Ազգային անվտանգության ապահովում

 -

     

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն

 -

     

որից՝ ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 
     

 - Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ

(279,051.00)

     

 - Այլ նպաստներ բյուջեից

72,100.50

     

 - Շենքերի և շինությունների ձեռքբերում

203,000.50

     

 - Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ

3,950.00

 

07

 

Նախաքննություն

 (3,246.6)

   

01

Նախաքննություն

 (3,246.6)

     

01. ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության պահպանում

 (3,246.6)

     

ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն

 (3,246.6)

     

որից՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Էներգետիկ ծառայություններ» հոդվածով

 (3,246.6)

04

   

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 1,182,266.5

     

այդ թվում`

 
 

02

 

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն

 (37,683.0)

     

այդ թվում`

 
   

01

Գյուղատնտեսություն

(26,592.9)

     

24. «Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագրի» նախապատրաստման դրամաշնորհային ծրագիր

(26,592.9)

     

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

(26,592.9)

     

այդ թվում՝

 
     

ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Այլ ծախսեր» հոդվածով

(26,592.9)

   

04

Ոռոգում

 (11,090.1)

     

այդ թվում`

 
     

07.Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման ծրագիր

 16,487.8

     

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

 16,487.8

     

ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Շենքերի և շինությունների շինարարություն» հոդվածով

 16,487.8

     

08. Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագիր

 (592,517.9)

     

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

 (592,517.9)

     

որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Այլ ծախսեր» հոդվածով

 (592,517.9)

     

10. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող` ԵԶԲ-ի կողմից ֆինանսավորվող Ոռոգման համակարգերի արդիականացման ծրագրի նախապատրաստման համար դրամաշնորհային ծրագիր

(27,577.9)

     

 ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

(27,577.9)

     

ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Այլ ծախսեր» հոդվածով

(27,577.9)

     

12. Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր

 592,517.9

     

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

 592,517.9

     

որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Այլ ծախսեր» հոդվածով

 592,517.9

 

03

 

Վառելիք և էներգետիկա

այդ թվում

(309,193.7)

   

04

Վառելիքի այլ տեսակներ

(309,193.7)

     

02. Իրանի Իսլամական Հանրապետության աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի հանրապետությունում` Իրանի հետ սահմանամերձ բնակավայրերի գազի բաշխման ցանցի կառուցման դրամաշնորհային ծրագիր

(278,505.4)

     

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

(278,505.4)

     

այդ թվում՝

 
     

ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 
     

- Շենքերի և շինությունների շինարարություն

(165,735.9)

     

- Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

(100,982.0)

     

-Նախագծահետազոտական ծախսեր

(11,787.5)

     

03. Վերակառուցման և Զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» դրամաշնորհային ծրագիր

(30,688.3)

     

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

(30,688.3)

     

որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Այլ ծախսեր» հոդվածով

(30,688.3)

 

05

 

Տրանսպորտ

այդ թվում

(167,139.4)

   

01

Ճանապարհային տրանսպորտ

(107,420.6)

     

01.Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում

 0.0

     

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն

(1,560,000.0)

     

ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման

 
     

 - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում

(2,518,825.6)

     

 - Մասնագիտական ծառայություններ

 11,602.0

     

 - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ

 676,432.5

     

 - Այլ հարկեր

 265,131.1

     

 - Այլ ծախսեր

 5,660.0

     

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն

 1,560,000.0

     

ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Այլ կապիտալ դրամաշնորհներ»

 1,560,000.0

     

07. Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի զարգացման ծրագիր

(107,420.6)

     

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն

(107,420.6)

     

այդ թվում՝

 
     

ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 
     

- Այլ ծախսեր

(53,759.0)

     

- Շենքերի և շինությունների շինարարություն

(53,237.9)

     

- Վարչական սարքավորումներ

(404.6)

     

- Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ

(19.1)

   

04

Օդային տրանսպորտ

(59,718.8)

     

04.Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում (արտաբյուջետային միջոցների հաշվին)

(59,718.8)

     

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն

(59,718.8)

     

որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 
     

- Ներքին գործուղումներ

(2,706.0)

     

- Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր

(23,027.7)

     

 - Աշխատակազմի մասնագիտական զարգացման ծառայություններ

(8,679.4)

     

- Կենցաղային և հանրային սննդի ծառայություններ

(300.0)

     

- Ներկայացուցչական ծախսեր

(5,660.9)

     

- Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

(146.7)

     

- Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում

(987.2)

     

- Գրասենյակային նյութեր և հագուստ

(1,063.0)

     

- Այլ նպաստներ բյուջեից

(12,712.0)

     

- Վարչական սարքավորումներ

(4,435.9)

 

09

 

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

 1,696,282.6

     

այդ թվում`

 
   

01

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

 1,696,282.6

     

01. Ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից մուտքեր

 282,695.5

     

այդ թվում`

 
     

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն

 282,695.5

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից մուտքեր» հոդվածով

 282,695.5

     

07. Պետական պահուստի նյութական արժեքների թարմացման, փոխարինման, փոխառման և ապաամրագրման գործառնությունների իրականացում

 (9,498.9)

     

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

 (9,498.9)

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից մուտքեր» հոդվածով

 (9,498.9)

     

20. ՀՀ պետական կառավարման մարմինների կողմից դատարան տրվող հայցադիմումների,դիմումների և գանգատների,դատարանների վճիռների և որոշումների դեմ վերաքննիչ բողոքների,ինչպես նաև դատարանի կողմից տրվող փաստաթղթերի պատճենների տրամադրման ծախսեր

 239,975.8

     

 ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

 300.0

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով

 300.0

     

 ՀՀ առողջապահության նախարարություն

 307.2

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով

 307.2

     

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

 649.7

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով

 649.7

     

ՀՀ կրթության եւ գիտության նախարարություն

 178.1

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով

 178.1

     

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

 238.4

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով

 238.4

     

 ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

 1,413.2

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով

 1,413.2

     

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն

 881.3

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով

 881.3

     

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

 317.2

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով

 317.2

     

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն

 250.0

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով

 250.0

     

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

 11,637.0

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով

 11,637.0

     

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

 209,308.9

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով

 209,308.9

     

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայություն

 345.1

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով

 345.1

     

 ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով

 77.8

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով

 77.8

     

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով

 615.2

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով

 615.2

     

ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե

 310.0

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով

 310.0

     

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

 9.9

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով

 9.9

     

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 1,940.0

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով

 1,940.0

     

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն

 11,160.8

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով

 11,160.8

     

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն ծառայություն

 36.0

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով

 36.0

     

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

 10.0

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով

 10.0

     

Շիրակի մարզպետարան

 (10.0)

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով

 (10.0)

     

 25. Պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում պետական մասնակցության նվազեցման ճանապարհով ակտիվների կազմից գույք առանձնացնելիս գույքն ստացող պետական կառավարչական հիմնարկի կողմից մատակարարին վճարման ենթակա ավելացված արժեքի հարկի պարտավորության կատարման գծով ծախսեր

 808,536.2

     

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

 30,610.9

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով

 30,610.9

     

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

 14,978.9

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով

 14,978.9

     

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

 210,586.9

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով

 210,586.9

     

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն

 544,784.5

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով

 544,784.5

     

Տավուշի մարզպետարան

 7,575.0

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով

 7,575.0

     

41. Բելգիական ՔԵՅ ԲԻ ՍԻ ԷՆ ՎԻ բանկի աջակցությամբ իրականացվող ռադիոիզոտոպների արտադրության արտադրամասի ստեղծման ծրագիր

 374,574.0

     

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

 374,574.0

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ» հոդվածով

 374,574.0

05

   

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

(40,526.0)

     

այդ թվում`

 
 

06

 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

(40,526.0)

     

այդ թվում`

 
   

01

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

(40,526.0)

     

այդ թվում`

 
     

09. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող օժանդակության ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը` հանքարդյունաբերության ոլորտում բնապահպանական կառավարումը, ներառումը և թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով ԻԶՀ դրամաշնորհային ծրագիր

(40,526.0)

     

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

(40,526.0)

     

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Այլ ծախսեր» հոդվածով

(40,526.0)

07

   

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

 (309,520.3)

     

այդ թվում`

 
 

01

 

Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սարքավորումներ

 (56,420.3)

   

01

Դեղագործական ապրանքներ

 (56,420.3)

     

03. Իմունականխարգելման ազգային ծրագրի ծառայությունների աջակցության դրամաշնորհային ծրագիր

 (56,420.3)

     

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

 (56,420.3)

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 
     

- Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ

 (2,750.0)

     

- Ներքին գործուղումներ

 (4,056.5)

     

- Տեղեկատվական ծառայություն

 (384.0)

     

- Տրանսպորտային նյութեր

 (187.8)

     

- Վարչական սարքավորումներ

 (31,542.0)

     

- Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

 (17,500.0)

 

02

 

Արտահիվանդանոցային ծառայություններ

 (35,200.0)

   

02

Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ

 (13,100.0)

     

02. Հեմոդիալիզի անցկացման ծառայություններ

 (13,100.0)

     

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

 (13,100.0)

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով

 (13,100.0)

   

03

Ստոմատոլոգիական ծառայություններ

 (2,700.0)

     

01.Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ

 (2,700.0)

     

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

 (2,700.0)

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով

 (2,700.0)

   

04

Պարաբժշկական ծառայություններ

 (19,400.0)

     

01.Շտապ բժշկական օգնության ծառայություններ

 (19,400.0)

     

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

 (19,400.0)

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով

 (19,400.0)

 

03

 

Հիվանդանոցային ծառայություններ

 (201,500.0)

   

01

Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային ծառայություններ

 (85,300.0)

     

01.Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայություններ

 (9,000.0)

     

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

 (9,000.0)

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով

 (9,000.0)

     

03. Զինծառայողներին, ինչպես նաև փրկարար ծառայողներին և նրանց ընտանիքի անդամներին բժշկական օգնության ծառայություններ

 (76,300.0)

     

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

 (76,300.0)

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով

 (76,300.0)

   

02

Մասնագիտացված հիվանդանոցային ծառայություններ

 (38,500.0)

     

02. Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ

 (5,700.0)

     

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

 (5,700.0)

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով

 (5,700.0)

     

04.Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բժշկական օգնության ծառայություններ

 (2,400.0)

     

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

 (2,400.0)

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով

 (2,400.0)

     

05. Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և փորձաքննություն

 (30,400.0)

     

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

 (30,400.0)

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով

 (30,400.0)

   

03

Մոր և մանկան բժշկական ծառայություններ

 (77,700.0)

     

01. Մանկաբարձական բժշկական օգնության ծառայություններ

 (35,500.0)

     

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

 (35,500.0)

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով

 (35,500.0)

     

03. Երեխաների բժշկական օգնության ծառայություններ

 (42,200.0)

     

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

 (42,200.0)

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով

 (42,200.0)

 

06

 

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

 (16,400.0)

   

01

Առողջապահական հարակից ծառայություններ և ծրագրեր

 (16,400.0)

     

02.Դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտություններ

 (8,200.0)

     

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

 (8,200.0)

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով

 (8,200.0)

     

08.Բժշկական օգնության մասնագիտական, խորհրդատվական և կազմակերպամեթոդական աջակցության ծառայություններ

 (8,200.0)

     

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

 (8,200.0)

     

 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Տեղեկատվական ծառայություններ» հոդվածով

 (8,200.0)

08

   

ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ

 162,558.0

     

այդ թվում`

 
 

02

 

Մշակութային ծառայություններ

 162,558.0

     

այդ թվում`

 
   

05

Արվեստ

 162,558.0

     

այդ թվում`

 
     

41. Ավստրիական «Վագներ Բիրո Ստեյջ Սիստեմս» ընկերության կողմից
Ալ. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի և
Ա. Խաչատրյանի անվան համերգասրահի դահլիճների տեխնիկական վերազինում

 162,558.0

     

ՀՀ մշակույթի նախարարություն

 162,558.0

     

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ» հոդվածով

 162,558.0

09

   

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

այդ թվում

(724,857.0)

 

06

 

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

այդ թվում

(724,857.0)

   

01

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

(724,857.0)

     

02. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում

(675,000.0)

     

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն

(675,000.0)

     

որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 
     

- Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում

(1,290,500.0)

     

 - Շենքերի և շինությունների կապիտալ շինարարություն

 615,000.0

     

- Նախագծահետազոտական ծախսեր

 500.0

     

20. Ջավախքի դպրոցներին գույքի տրամադրում

(30,000.0)

     

ՀՀ սփյուռքի նախարարություն

(30,000.0)

     

ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Վարչական սարքավորումներ» հոդվածով

(30,000.0)

     

38. Դպրոցահասակ երեխաներին սննդով ապահովում

(6,358.9)

     

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

(98,029.8)

     

ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ» հոդվածով

(98,029.8)

     

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան

 26,944.7

     

ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններին» հոդվածով

 26,944.7

     

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան

 64,726.2

     

ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններին» հոդվածով

 64,726.2

     

47. «Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հանրակրթության բարելավման ծրագրի» նախապատրաստման համար դրամաշնորհային ծրագիր

(13,498.1)

     

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

(13,498.1)

     

այդ թվում՝

 
     

ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Այլ ծախսեր» հոդվածով

(13,498.1)

10

   

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 (10,367,164.0)

     

այդ թվում՝

 
 

02

 

Ծերություն

 (10,204,916.0)

     

այդ թվում`

 
   

01

Ծերություն

 (10,204,916.0)

     

11.Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրում

 (10,204,916.0)

     

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

 (10,204,916.0)

     

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «կենսաթոշակներ» հոդվածով

 (10,204,916.0)

 

09

 

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերի չպատկանող)

 (162,248.0)

     

այդ թվում`

 
   

02

Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ (այլ դասերի չպատկանող)

 (162,248.0)

     

27. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Երևանի թիվ 1 տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ի տարածքում անկողնային խնամք ստացող անձանց սպասարկման նպատակով կառուցվելիք նոր մասնաշենքի շինարարական աշխատանքների իրականացում» դրամաշնորհային ծրագիր

 (162,248.0)

     

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

 (162,248.0)

     

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններ» հոդվածով

 (162,248.0)

11

   

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ, այդ թվում

5,835,304.5

 

01

 

ՀՀ կառավարության և համայնքային պահուստային ֆոնդ

5,835,304.5

   

01

ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

5,835,304.5

     

01. ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

5,835,304.5

     

ՀՀ կառավարություն

5,835,304.5

 

  Աղյուսակ N 2

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 14 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 13 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

Բաժինը

Խումբը

Դասը

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ, ԴՐԱՆՔ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ պակասեցումները` փակագծերում)

տարի

ընդամենը

այդ թվում`

վարկային միջոցներ

համաֆինանսավորում

     

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ,
այդ թվում`

(146,318.7)

98,644.0

(244,962.7)

     

 - ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

(646,276.9)

(438,488.0)

(207,788.9)

     

 - ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

499,958.2

537,132.0

(37,173.8)

04

02

04

07. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման ծրագիր

 16,487.8

0.0

16,487.8

 

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

 16,487.8

0.0

16,487.8

 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

 16,487.8

0.0

16,487.8

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում`

 16,487.8

0.0

16,487.8

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, այդ թվում`

 16,487.8

0.0

16,487.8

- Շենքերի և շինությունների շինարարություն

 16,487.8

0.0

16,487.8

04

02

04

08. Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագիր

 (592,517.9)

(438,488.0)

(154,029.9)

 

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

 (592,517.9)

(438,488.0)

 (154,029.9)

 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

 (592,517.9)

(438,488.0)

(154,029.9)

 ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`

 (592,517.9)

(438,488.0)

(154,029.9)

 Այլ ծախսեր

 (592,517.9)

(438,488.0)

 (154,029.9)

04

05

01

07. Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի զարգացման ծրագիր

 (107,420.6)

0.0

(107,420.6)

 

այդ թվում`ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն

(107,420.6)

0.0

(107,420.6)

 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

(53,759.0)

0.0

(53,759.0)

 ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`

(53,759.0)

0.0

(53,759.0)

 Այլ ծախսեր

(53,759.0)

0.0

(53,759.0)

 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

(53,661.6)

0.0

(53,661.6)

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում`

(53,661.6)

0.0

(53,661.6)

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, այդ թվում`

(53,237.9)

0.0

(53,237.9)

- Շենքերի և շինությունների շինարարություն

(53,237.9)

 

(53,237.9)

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, այդ թվում`

(423.7)

0.0

(423.7)

- Վարչական սարքավորումներ

(404.6)

0.0

(404.6)

- Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ

(19.1)

0.0

(19.1)

04

09

01

41. Բելգիական ՔԵՅ ԲԻ ՍԻ ԷՆ ՎԻ բանկի աջակցությամբ իրականացվող ռադիո-իզոտոպների արտադրության արտադրամասի ստեղծման ծրագիր

 374,574.0

374,574.0

0.0

 

 այդ թվում` ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն

374,574.0

374,574.0

0.0

 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

374,574.0

374,574.0

0.0

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում`

374,574.0

374,574.0

0.0

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, այդ թվում`

374,574.0

374,574.0

0.0

Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

374,574.0

374,574.0

0.0

08

02

05

 41. Ավստրիական «Վագներ Բիրո Ստեյջ Սիստեմս» ընկերության կողմից Ալ. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի և Ա. Խաչատրյանի անվան համերգասրահի դահլիճների տեխնիկական վերազինում

 162,558.0

162,558.0

0.0

 

 այդ թվում` ՀՀ մշակույթի նախարարություն

162,558.0

162,558.0

0.0

 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

162,558.0

162,558.0

0.0

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում`

162,558.0

162,558.0

0.0

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, այդ թվում`

162,558.0

162,558.0

0.0

Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

162,558.0

162,558.0

0.0

 

  Աղյուսակ N 3

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 15 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 14 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

Բաժինը

Խումբը

Դասը

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ, ԴՐԱՆՔ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ պակասեցումները` փակագծերում)

տարի

ընդամենը

այդ թվում`

դրամաշնորհային միջոցներ

համաֆինան-սավորում

     

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ,
այդ թվում`

81,843.6

375,471.4

(293,627.8)

     

 - ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

411,359.9

424,513.4

(13,153.5)

     

 - ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

(329,516.3)

(49,042.0)

(280,474.3)

 01

01

 01

 40. «Ավստրիայի զարգացման գործակալություն» ընկերության աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի Հանրապետությունում կարգավորիչ գիլյոտին» դրամաշնորհային ծրագրի

 155,651.7

 155,651.7

 155,652.7

 

 այդ թվում` ՀՀ կառավարության աշխատակազմ

 155,651.7

 155,651.7

 -

 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

 155,651.7

155,651.7

0.0

 ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`

 155,651.7

155,651.7

0.0

 Այլ ծախսեր

 155,651.7

155,651.7

0.0

 01

 06

 01

 13. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հանրային հատվածի վերահսկողության (Վերահսկիչ պալատի) կարողությունների զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր

 (4,592.3)

0.0

(4,592.3)

 

 այդ թվում` ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

 -

0.0

(4,592.3)

 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

 (4,394.7)

0.0

(4,394.7)

 ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`

 (4,394.7)

0.0

(4,394.7)

 Այլ ծախսեր

 (4,394.7)

0.0

 (4,394.7)

 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

 (197.6)

0.0

 (197.6)

 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում`

 (197.6)

0.0

(197.6)

 ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, այդ թվում`

 (197.6)

0.0

(197.6)

 Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

 (197.6)

0.0

 (197.6)

 01

 06

 01

15. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի կառավարության կարգավորող բարեփոխումների գրասենյակի կարողությունների զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր

 (13,596.4)

0.0

(13,596.4)

 

 այդ թվում` ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

 (13,596.4)

0.0

(13,596.4)

 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

 (13,596.4)

0.0

(13,596.4)

 ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`

 (13,596.4)

0.0

(13,596.4)

 Այլ ծախսեր

 (13,596.4)

0.0

 (13,596.4)

 01

 06

 01

17. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսաթոշակների մասին հանրային իրազեկման և գրագիտության դրամաշնորհային ծրագիր

 (6,648.3)

0.0

(6,648.3)

 

 այդ թվում` ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

 (6,648.3)

0.0

(6,648.3)

 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

 (5,766.5)

0.0

(5,766.5)

 ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`

 (5,766.5)

0.0

(5,766.5)

 Այլ ծախսեր

 (5,766.5)

0.0

 (5,766.5)

 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

 (881.8)

0.0

(881.8)

 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում`

 (881.8)

0.0

(881.8)

 ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, այդ թվում`

 (881.8)

0.0

(881.8)

 Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

 (881.8)

0.0

 (881.8)

 01

 06

 01

19. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի գյուղատնտեսական հաշվառման պիլոտային ծրագրի համար վիճակագրական կարողությունների զարգացման և իրականացման աջակցման դրամաշնորհային ծրագիր

 (5,432.1)

0.0

(5,432.1)

 

 այդ թվում` ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

 (5,432.1)

0.0

(5,432.1)

 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

 (4,542.6)

0.0

(4,542.6)

 ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`

 (4,542.6)

0.0

(4,542.6)

 Այլ ծախսեր

 (4,542.6)

0.0

 (4,542.6)

 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

 (889.5)

0.0

(889.5)

 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում`

 (889.5)

0.0

(889.5)

 ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, այդ թվում`

 (889.5)

0.0

(889.5)

 Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

 (889.5)

0.0

 (889.5)

04

02

01

24. «Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագրի» նախապատրաստման դրամաշնորհային ծրագիր

(26,592.9)

0.0

(26,592.9)

 

 այդ թվում` ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

(26,592.9)

0.0

(26,592.9)

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

(26,592.9)

0.0

(26,592.9)

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում

(26,592.9)

0.0

(26,592.9)

Այլ ծախսեր

(26,592.9)

0.0

(26,592.9)

04

02

04

10. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող` ԵԶԲ-ի կողմից ֆինանսավորվող Ոռոգման համակարգերի արդիականացման ծրագրի նախապատրաստման համար դրամաշնորհային ծրագիր

(27,577.9)

0.0

(27,577.9)

 

 այդ թվում` ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

(27,577.9)

0.0

(27,577.9)

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

(27,577.9)

0.0

(27,577.9)

այդ թվում`

     

Այլ ծախսեր

(27,577.9)

0.0

(27,577.9)

04

02

04

12. Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր

592,517.9

438,488.0

154,029.9

     

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

592,517.9

 438,488.0

 154,029.9

     

որից`

 

 -

 
     

Այլ ծախսեր

592,517.9

 438,488.0

 154,029.9

04

03

04

02. Իրանի Իսլամական Հանրապետության աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի Հանրապետությունում` Իրանի հետ սահմանամերձ բնակավայրերի գազի բաշխման ցանցի կառուցման դրամաշնորհային ծրագիր

(278,505.4)

0.0

(278,505.4)

     

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

(278,505.4)

0.0

(278,505.4)

     

 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

(278,505.4)

0.0

(278,505.4)

     

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում`

(266,717.9)

0.0

(266,717.9)

     

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, այդ թվում`

(165,735.9)

0.0

(165,735.9)

     

- Շենքերի և շինությունների շինարարություն

(165,735.9)

0.0

(165,735.9)

     

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, այդ թվում`

(100,982.0)

0.0

(100,982.0)

     

- Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

(100,982.0)

0.0

(100,982.0)

     

ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում

(11,787.5)

0.0

(11,787.5)

     

-Նախագծահետազոտական ծախսեր

(11,787.5)

0.0

(11,787.5)

04

03

04

03. Վերակառուցման և Զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» դրամաշնորհային ծրագիր

(30,688.3)

0.0

(30,688.3)

 

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

(30,688.3)

0.0

(30,688.3)

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

(30,688.3)

0.0

(30,688.3)

այդ թվում`

     

Այլ ծախսեր

(30,688.3)

0.0

(30,688.3)

05

06

01

09. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Օժանդակության ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը` հանքարդյունաբերության ոլորտում բնապահպանական կառավարումը, ներառումը և թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով ԻԶՀ դրամաշնորհային ծրագիր

(40,526.0)

0.0

(40,526.0)

 

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

(40,526.0)

0.0

(40,526.0)

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

(40,526.0)

0.0

(40,526.0)

այդ թվում`

     

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

(40,526.0)

0.0

(40,526.0)

այդ թվում`

     

Այլ ծախսեր

(40,526.0)

0.0

(40,526.0)

07

01

01

03. Իմունականխարգելման ազգային ծրագրի ծառայությունների աջակցության դրամաշնորհային ծրագիր

(56,420.3)

(56,420.3)

0.0

     

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

(56,420.3)

(56,420.3)

0.0

     

- Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ

(2,750.0)

 (2,750.0)

 
     

- Ներքին գործուղումներ

(4,056.5)

 (4,056.5)

 
     

- Տեղեկատվական ծառայություն

(384.0)

 (384.0)

 
     

- Տրանսպորտային նյութեր

(187.8)

 (187.8)

 
     

- Վարչական սարքավորումներ

(31,542.0)

 (31,542.0)

 
     

- Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

(17,500.0)

 (17,500.0)

 

 09

 06

 01

47. «Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հանրակրթության բարելավման ծրագրի» նախապատրաստման համար դրամաշնորհային ծրագիր

 (13,498.1)

 -

 (13,498.1)

 

 այդ թվում` ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

 (13,498.1)

 -

 (13,498.1)

 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

 (13,498.1)

 -

 (13,498.1)

 ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`

 (13,498.1)

 -

 (13,498.1)

 Այլ ծախսեր

 (13,498.1)

 -

 (13,498.1)

10

09

02

27. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Երևանի թիվ 1 տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ի տարածքում անկողնային խնամք ստացող անձանց սպասարկման նպատակով կառուցվելիք նոր մասնաշենքի շինարարական աշխատանքների իրականացում» դրամաշնորհային ծրագիր

 (162,248.0)

(162,248.0)

0.0

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

 (162,248.0)

(162,248.0)

0.0

«Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններին»

 (162,248.0)

(162,248.0)

0.0

 

Աղյուսակ N 4

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 13 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ

 

(հազ. դրամ)

Բյուջետային
ծախսերի
գործառական
դասակարգման

Ծրագրի համարը

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԻ
ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` փակագծերում)

Ընդամենը` ոչ

ֆինանսական

ակտիվների

գծով

ծախսեր

այդ թվում՝

բաժինը

խումբը

դասը

շենքերի և

շինությունների

շինարարություն

շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում

նախագծահե-

տազոտական,

գեոդեզիա-

քարտե

զագրական աշխա-տանքներ

ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր

       

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

(4,051,880.6)

(157,018.0)

(3,788,631.6)

(26,899.0)

(79,332.0)

       

այդ թվում՝

         
       

ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

18,781.3

0.0

0.0

0.0

18,781.3

       

այդ թվում՝

         

01

01

03

09

 ՀՀ դեսպանությունների և ներկայացուցչությունների պահպանում արտաբյուջետային միջոցների հաշվին

18,781.3

     

18,781.3

       

ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

220,567.0

0.0

70,000.0

0.0

150,567.0

       

այդ թվում

         

02

01

01

02

 Ռազմական կարիքների բավարարում

220,567.0

 

70,000.0

 

150,567.0

       

ՀՀ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԿԱՊԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

(2,518,825.6)

0.0

(2,518,825.6)

0.0

0.0

       

այդ թվում՝

         

04

05

01

01

Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում

(2,518,825.6)

0.0

(2,518,825.6)

0.0

0.0

       

այդ թվում՝

         
       

1. Ճանապարհների հիմնանորոգում,

(2,518,825.6)

0.0

(2,518,825.6)

0.0

0.0

       

որից`

         
       

1.3 Այլ ճանապարհներ

(2,518,825.6)

 

(2,518,825.6)

   
       

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

(675,000.0)

615,000.0

(1,290,500.0)

500.0

0.0

       

այդ թվում՝

         

09

06

01

02

 Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում

(675,000.0)

615,000.0

(1,290,500.0)

500.0

0.0

       

այդ թվում`

         
       

Այլ կրթական օբյեկտներ

(675,000.0)

615,000.0

(1,290,500.0)

500.0

 
                   
       

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

(1,269,917.9)

(772,018.0)

(49,306.0)

(27,399.0)

(421,194.9)

       

այդ թվում՝

         

01

01

02

17

Հարկային ծառայության մարմնի համակարգի և մաքսային ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդ

(1,269,917.9)

(772,018.0)

(49,306.0)

(27,399.0)

(421,194.9)

       

այդ թվում՝

         
       

Իջևանի ՏՀՏ վարչական շենքի ձեռքբերում

(1,000.0)

     

(1,000.0)

       

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի վերակառուցում (4-րդ փուլ 1-ին մաս)

(911,955.6)

(911,955.6)

     
       

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի վերակառուցում (4-րդ փուլ 2-րդ մաս)

(372,430.0)

(372,430.0)

     
       

Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքներ (3-րդ փուլ, 2-րդ մաս)

579,770.6

579,770.6

     
       

Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքներ (5-րդ փուլ, 1-ին մաս)

(12,353.6)

(12,353.6)

     
       

Սյունիքի տարածաշրջանային մաքսատան վարչական շենքի կառուցման աշխատանքներ (2-րդ փուլ)

(50,962.3)

(50,962.3)

     
       

Մասնագիտացված շնաբուծական կենտրոնի կառուցման աշխատանքներ (2-րդ փուլ)

(4,087.1)

(4,087.1)

     
       

ք. Երևան, Անդրանիկի-37ա հասցեում գտնվող վարչական շենքի հիմնանորոգում

(47,622.5)

 

(47,622.5)

   
       

քաղ. Երևան, Արարատյան 90 հասցեում գտնվող վարչական շենքի հիմնական վերանորոգման աշխատանքներ

(1,683.5)

 

(1,683.5)

   
       

Իջևանի ՏՀՏ վարչական շենքի վերակառուցման նախագծանախահաշվային աշխատանքներ

(1,800.4)

   

(1,800.40)

 
       

Գավառի ՏՀՏ վարչական շենքի ընթացիկ նորոգման նախագծանախահաշվային աշխատանքներ

(600.0)

   

(600.00)

 
       

ք. Երևան, Անդրանիկի-37ա հասցեում գտնվող վարչական շենքի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային աշխատանքներ

(105.0)

   

(105.00)

 
       

քաղ. Երևան, Ահարոնյան 12/3 հասցեում գտնվող վարչական շենքի ընթացիկ նորոգման նախագծանախահաշվային աշխատանքներ

(142.2)

   

(142.20)

 
       

Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում փոփոխությունների կատարում

(77.4)

   

(77.40)

 
       

Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի համար լրացուցիչ հողատարածքի վերակառուցման նախագծանախահաշվային աշխատանքներ

(18,530.0)

   

(18,530.00)

 
       

Կապանի ՏՀՏ վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

(1,144.0)

   

(1,144.00)

 
       

ք. Երևան, Արարատյան 90 հասցեով շենքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

(5,000.0)

   

(5,000.00)

 
       

Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ

(17,889.0)

     

(17,889.0)

       

Տրանսպորտային սարքավորումներ

(234,292.0)

     

(234,292.0)

       

Վարչական սարքավորումներ

(159,092.0)

     

(159,092.0)

       

Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

(8,921.9)

     

(8,921.9)

                   
       

ՀՀ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

(30,000.0)

0.0

0.0

0.0

(30,000.0)

       

այդ թվում՝

         

09

06

01

20

 Ջավախքի դպրոցներին գույքի տրամադրում

(30,000.0)

     

(30,000.0)

                   
       

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

(4,435.9)

0.0

0.0

0.0

(4,435.9)

       

այդ թվում՝

         

04

05

04

04

 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում (արտաբյուջետային միջոցների հաշվին)

(4,435.9)

     

(4,435.9)

                   
       

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

206,950.5

0.0

0.0

0.0

206,950.5

       

այդ թվում`

         

03

01

02

01

 Ազգային անվտանգության ապահովում

206,950.5

     

206,950.5

 

Աղյուսակ N 5

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

Բյուջետային

ծախսերի

գործառական

դասակարգման

Ծրագրի համարը

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԻ

ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

Ցուցանիշների փոփոխությունը

(ավելացումները նշված

են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` փակագծերում)

տարի

բաժինը

խումբը

դասը

       

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

(4,051,880.6)

       

այդ թվում՝

 
       

ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

18,781.3

       

այդ թվում՝

 

01

01

03

09

 ՀՀ դեսպանությունների և ներկայացուցչությունների պահպանում արտաբյուջետային միջոցների հաշվին

18,781.3

       

ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

220,567.0

       

այդ թվում

 

02

01

01

02

 Ռազմական կարիքների բավարարում

220,567.0

           
       

ՀՀ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԿԱՊԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

(2,518,825.6)

       

այդ թվում՝

 

04

05

01

01

Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում

(2,518,825.6)

       

այդ թվում՝

 
       

1. Ճանապարհների հիմնանորոգում,

(2,518,825.6)

       

որից`

 
       

1.3 Այլ ճանապարհներ

(2,518,825.6)

           
       

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

(675,000.0)

       

այդ թվում՝

 

09

06

01

02

 Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում

(675,000.0)

       

այդ թվում`

 
       

Այլ կրթական օբյեկտներ

(675,000.0)

       

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

(1,269,917.9)

       

այդ թվում՝

 

01

01

02

17

Հարկային ծառայության մարմնի համակարգի և մաքսային ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդ

(1,269,917.9)

       

այդ թվում՝

 
       

Իջևանի ՏՀՏ վարչական շենքի ձեռքբերում

(1,000.0)

       

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի վերակառուցում (4-րդ փուլ 1-ին մաս)

(911,955.6)

       

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի վերակառուցում (4-րդ փուլ 2-րդ մաս)

(372,430.0)

       

Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքներ (3-րդ փուլ, 2-րդ մաս)

579,770.6

       

Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքներ (5-րդ փուլ, 1-ին մաս)

(12,353.6)

       

Սյունիքի տարածաշրջանային մաքսատան վարչական շենքի կառուցման աշխատանքներ (2-րդ փուլ)

(50,962.3)

       

Մասնագիտացված շնաբուծական կենտրոնի կառուցման աշխատանքներ (2-րդ փուլ)

(4,087.1)

       

ք. Երևան, Անդրանիկի-37ա հասցեում գտնվող վարչական շենքի հիմնանորոգում

(47,622.5)

       

քաղ. Երևան, Արարատյան 90 հասցեում գտնվող վարչական շենքի հիմնական վերանորոգման աշխատանքներ

(1,683.5)

       

Իջևանի ՏՀՏ վարչական շենքի վերակառուցման նախագծանախահաշվային աշխատանքներ

(1,800.4)

       

Գավառի ՏՀՏ վարչական շենքի ընթացիկ նորոգման նախագծանախահաշվային աշխատանքներ

(600.0)

       

ք. Երևան, Անդրանիկի-37ա հասցեում գտնվող վարչական շենքի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային աշխատանքներ

(105.0)

       

քաղ. Երևան, Ահարոնյան 12/3 հասցեում գտնվող վարչական շենքի ընթացիկ նորոգման նախագծանախահաշվային աշխատանքներ

(142.2)

       

Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում փոփոխությունների կատարում

(77.4)

       

Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի համար լրացուցիչ հողատարածքի վերակառուցման նախագծանախահաշվային աշխատանքներ

(18,530.0)

       

Կապանի ՏՀՏ վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

(1,144.0)

       

ք. Երևան, Արարատյան 90 հասցեով շենքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

(5,000.0)

       

Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ

(17,889.0)

       

Տրանսպորտային սարքավորումներ

(234,292.0)

       

Վարչական սարքավորումներ

(159,092.0)

       

Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

(8,921.9)

       

ՀՀ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

(30,000.0)

       

այդ թվում՝

 

09

06

01

20

 Ջավախքի դպրոցներին գույքի տրամադրում

(30,000.0)

           
       

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

(4,435.9)

       

այդ թվում՝

 

04

05

04

04

 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում (արտաբյուջետային միջոցների հաշվին)

(4,435.9)

       

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

206,950.5

       

այդ թվում`

 

03

01

02

01

 Ազգային անվտանգության ապահովում

206,950.5

 

Աղյուսակ N 6

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 16 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

Բաժինը

Խումբը

Դասը

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների, ֆինանսավորվող ծրագրերի և դրանք իրականացնող մարմինների անվանումները

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման մարմնի անվանումը

Տնտեսավարող սուբյեկտներին տրամադրվող դրամաշնորհի գումարը

Դրամաշնորհ ստացող տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը

10

09

02

27. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Երևանի թիվ 1 տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տարածքում անկողնային խնամք ստացող անձանց սպասարկման նպատակով կառուցվելիք նոր մասնաշենքի շինարարական աշխատանքների իրականացում» դրամաշնորհային ծրագիր

 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

(162,248.0)

 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Երևանի թիվ 1 տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 7
 ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
դեկտեմբերի 25-ի N 1532-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 6 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

NN
ը/կ

ԵԿԱՄՏԱՏԵՍԱԿԸ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Ցուցանիշների փոփոխությունը (գումարների ավելացումը բերված է դրական նշանով, իսկ պակասեցումները` փակագծերում)

տարի

1

2

3

4

 Պետական տուրք

   

 3,754,690.4

 

այդ թվում`

   

1

Դատարան տրվող հայցադիմումների, դիմումների ու գանգատների, դատարանների վճիռների և որոշումների դեմ տրվող վճռաբեկ բողոքների համար, ինչպես նաև դատարանի կողմից տրվող փաստաթղթերի պատճեններ (կրկնօրինակներ) տալու համար

 ՀՀ դատական դեպարտամենտ

 305,371.6

4

Հյուպատոսական ծառայությունների կամ գործողությունների համար

 ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

 (138,885.0)

5

Պետական գրանցման համար

 

 391,919.0

 

այդ թվում`

   

5.3

Ավտոմեքենայի պետական համարանիշ տալու, կորցրած պետական համարանիշը վերականգնելու, գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենայի գրանցման, պետական համարանիշ տալու, ինչպես նաև կորցրած պետական համարանիշը վերականգնելու, ջրային փոխադրամիջոցների գրանցման համար

 

 325,359.0

5.3.1

 

 ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 325,359.0

5.4

Ավտոմեքենայի (մոտոցիկլետի) տեխնիկական անձնագիր (գրանցման վկայական) և կորցրած տեխնիկական անձնագրի (գրանցման վկայականի) կրկնօրինակ տալու համար

 ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 82,103.0

5.5

Լիցենզառուներին տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տեխնիկական զննության համապատասխան նմուշի փաստաթուղթ տրամադրելու համար

 

 25,000.0

5.5.1

 

 ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն

 415,000.0

5.5.2

 

 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

 (390,000.0)

5.7

Դեղերի, դեղագործական արտադրանքի, բժշկական նշանակության առարկաների, բժշկական գործիքների, սարքերի և տեխնիկայի պետական գրանցման համար

 ՀՀ առողջապահության նախարարություն

 (41,703.0)

5.15

Արժեթղթերի պետական գրանցում

 ՀՀ կենտրոնական բանկ

 200.0

5.16

Համապատասխանության գնահատման մարմնի նշանակման համար

 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

 960.0

7

Գյուտերի,օգտակար մոդելների, արդյունաբերական նմուշների, ապրանքային և սպասարկման նշանների, ապրանքների ծագման տեղանունների, ֆիրմային անվանումների, ինտեգրալ միկրոսխեմաների տոպոլոգիաների իրավական պահպանության հետ կապված իրավաբանական նշանակություն ունեցող գործողությունների համար

 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

 94,754.6

8

Ֆիզիկական անձանց տրվող իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստաթղթերի, որոշակի ծառայությունների կամ գործողությունների համար

 

 257,247.4

8.1

Ֆիզիկական անձանց տրվող իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստաթղթերի, որոշակի ծառայությունների կամ գործողությունների համար` բացի 8.3 և 8.4 կետերի

 ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 (3,506,065.4)

8.3

ՀՀ քաղաքացու կենսաչափական տվյալներ պարունակող էլեկտրոնային անձնագիր տալու համար

 ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 2,865,091.7

8.4

նույնականացման քարտ տրամադրելու համար

 ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 898,130.1

8.5

 հարկային մարմնի կողմից ֆիզիկական անձանց անհատական հաշվի քաղվածքը փաստաթղթային տեսքով մեկ օրացուցային տարվա ընթացքում մեկ անգամից ավելի տրամադրելու համար

 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

 91.0

9

Լիցենզավորման ենթակա գործունեություն իրականացնելու նպատակով լիցենզիաներ տալու համար

 

 1,555,757.7

 

այդ թվում`

   

9.2

Առողջապահության բնագավառ

 ՀՀ առողջապահության նախարարություն

 (41,713.4)

9.7

Էներգետիկայի բնագավառ

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով

 58,266.0

9.14

Վիճակախաղերի, շահումներով խաղերի բնագավառ

 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

 1,683,798.0

9.14.1

Վիճակախաղերի կազմակերպման համար

 

 (100,000.0)

9.14.2

 Յուրաքանչյուր վայրում մինչև 100 մեքենայացված շահումներով խաղերի սարքավորումների շահագործմամբ շահումներով խաղերի կազմակերպման համար խաղատների կազմակերպման համար

 

 (1,102,500.0)

9.14.3

Յուրաքանչյուր վայրում մինչև 40 խաղասեղան շահագործող խաղատան կազմակերպման համար

 

 (2,200,000.0)

9.14.4

Շահումներով խաղերի կազմակերպման համար

 

 5,086,298.0

9.15

Տրանսպորտի բնագավառ

 ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն

 (85,658.6)

9.16

Քաղաքաշինության բնագավառ

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն

 (35,343.3)

9.18

Պետական սեփականություն հանդիսացող ընդերքի և բնական ռեսուրսների օգտագործման բնագավառ

 

 (101,709.4)

9.18.1

 

 ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

 (101,709.4)

9.19

Գործունեության այլ բնագավառներ

 

 78,118.4

9.19.1

Թորած ալկոհոլային խմիչքների և խմորման նյութերից էթիլային սպիրտի արտադրության համար

 ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

 (86,068.1)

9.19.2

Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ դասակարգչի 2208 ծածկագրին դասվող օղու ներմուծման համար

 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

 (44,550.0)

9.19.3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից պարզ ընթացակարգով տրվող լիցենզիաներ

 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

 208,736.5

10

Օրենքով սահմանված այլ ծառայությունների և գործողությունների համար

 

 1,288,525.1

 

այդ թվում`

   

10.1

Վարորդական իրավունքի վկայական և կորցրած վկայականի կրկնօրինակը տալու համար

 

 (118,130.8)

10.1.1

 

 ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 (118,130.8)

10.2

Պետական մենաշնորհային բնույթի ծառայությունների (գործողությունների) մատուցումը հաստատող փաստաթղթի (վկայականի) տրամադրման համար յուրաքանչյուր քննությունը ընդունելու համար

 

 (39,647.1)

10.2.1

 

 ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 (38,570.1)

10.2.2

 

 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (աուդիտ, հաշվապահ)

 (1,077.0)

10.3

ԱՏԳ ԱԱ 26 ապրանքային ծածկագրերին դասվող հանքաքարերի արտահանման սերտիֆիկատ տալու համար

 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

 (184.0)

10.4

Սև մետաղի թափոնների և ջարդոնի, խողովակների և դրանց կցամասերի, սև մետաղական կոնստրուկցիաների արտահանման համար

 (279,152.1)

10.5

Գունավոր մետաղի թափոնների և ջարդոնի արտահանման համար

 105,000.0

10.7

ՀՀ-ից օդային տրանսպորտի միջոցներով ֆիզիկական անձանց (օդային ուղևորների) ելքի համար

 ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն

 1,626,874.1

10.14

ՀՀ բեռնափոխադրողներին ավտոմոբիլային փոխադրումների մասին միջազգային համաձայնագրերով սահմանված մեկանգամյա փոխադրման իրավունք տալու համար

 ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն

 (6,235.0)

Այլ եկամուտներ, ընդամենը

 

 6,964,511.4

Ա

ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի ծախսերի նկատմամբ եկամուտների գերազանցումից մուտքեր

 

 18,663.1

Բ

Պետական սեփականություն հանդիսացող գույքի վարձակալությունից եկամուտներ

 

 34,490.6

1

Պետական հիմնարկների հաշվեկշիռներում հաշվառվող գույքի վարձակալությունից եկամուտներ

 

 31,167.4

1.1

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն

 28,189.4

1.2

 

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն

 2,139.0

1.4

 

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

 603.9

1.5

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 1,800.0

1.6

 

ՀՀ պետական կառավարման այլ մարմիններ

 (1,564.9)

2

Պետական պահուստի հողերի վարձակալության և օգտագործման վարձավճարներ

ՀՀ տարածքային կառավարման մարմիններ

 575.2

3

Պետական անտառների և անտառային հողերի օգտագործման վճարներ

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

 1,810.3

4

ՀՀ պետական սեփականություն հանդիսացող շենքերի և շինությունների տանիքներին և ձեղնահարկերում կապի սարքավորումների տեղադրումից վարձակալական վճարներ

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն

 937.7

2

Տոկոսավճարներ և շահաբաժիններ

 

 3,541,680.2

2.1

Բանկերում և այլ ֆինանսավարկային հաստատություններում բյուջեի ժամանակավոր ազատ միջոցների տեղաբաշխումից և դեպոզիտներից ստացվող տոկոսավճարներ

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

 3,466,769.5

2.2

Իրավաբանական անձանց կապիտալում կատարված ներդրումներից ստացվող շահաբաժիններ

ՀՀ պետական կառավարման մարմիններ

 74,910.7

2.2.1

Արտաբյուջետային միջոցներ, այդ թվում`

 

 (49,718.8)

   

ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն

 (49,718.8)

3

Պետության կողմից տրված վարկերի օգտագործման դիմաց վճարներ (տոկոսներ)

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

 2,852,426.5

3.1

Ռեզիդենտներին տրամադրված վարկերի օգտագործման տոկոսավճարներ

 

 2,852,426.5

4

Իրավախախտումների համար գործադիր, դատական մարմինների կողմից կիրառվող պատժամիջոցներից մուտքեր

 

 (651,224.5)

4.1

 

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

 2,150.0

4.2

 

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

 (4,519.1)

4.3

 

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն

 (19,887.2)

4.4

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 70,203.9

4.5

 

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

 (327,236.4)

4.6

 

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

 28,829.6

4.7

 

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն

 (634.8)

4.8

 

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

 8,527.0

4.9

 

ՀՀ կենտրոնական բանկ

 (18,000.5)

4.10

 

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

 (35,971.9)

4.12

 

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

 (382.6)

4.13

 

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

 (516.0)

4.15

 

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

 (16,461.3)

4.17

 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

 (2,190.0)

4.18

 

ՀՀ գլխավոր դատախազություն

 (500.0)

4.20

 

ՀՀ տարածքային կառավարման մարմիններ

 (990.0)

4.21

 

ՀՀ պետական կառավարման այլ մարմիններ

 (44,556.0)

4.22

Պետական բյուջեի նկատմամբ ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման դիմաց գանձվող տույժերից մուտքեր

 

 (9,869.0)

4.22.1

 

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն («Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ)

 (6,109.0)

4.22.2

 

ՀՀ պետական կառավարման այլ մարմիններ

 (3,760.0)

4.23

Արտաբյուջետային միջոցներ, թվում`

 

 (279,220.2)

4.23.1

 

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (հարկային ծառայության մարմնի համակարգի և մաքսային ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդ)

 (279,220.2)

5

Ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից եկամուտներ

 

 (1,220,285.6)

5.2

Հայկական երկաթուղու համակարգի վերաբերյալ կոնցեսիոն պայմանագրով նախատեսված տարեկան վճար

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն

 (25,585.6)

5.5

Դրոշմապիտակների իրացումից մուտքեր

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

 (3,358.0)

5.6

Պետական հիմնարկների կողմից մրցութային փաթեթների տրամադրումից մուտքեր այլ մարմիններից

ՀՀ պետական կառավարման այլ մարմիններ

 (2,904.4)

5.6.Ա

Դասագրքերի, դասամատյանների իրացումից մուտքեր

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

 115,423.6

5.6.Բ

Թանկարժեք մետաղների իրացումից մուտքեր

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

 1,319.2

5.6.Գ

Արժեթղթերի բլանկների իրացումից մուտքեր

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

 171.4

5.6.Դ

Բյուջետային հիմնարկների հաշվեկշռում հաշվառված հիմնական միջոց չհանդիսացող գույքի օտարումից մուտքեր

ՀՀ պետական կառավարման մարմիններ

 916.6

5.6.Ե

Օրենքով սահմանված դեպքերում պետական հիմնարկների կողմից առանց պետական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց ստացվող (գանձվող) վճարներ

ՀՀ պետական կառավարման մարմիններ

 79,901.1

5.7

Արտաբյուջետային միջոցներ, այդ թվում`

 

 (1,386,169.5)

5.7.1

Մաքսավճարներ

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (հարկային ծառայության մարմնի համակարգի և մաքսային ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդ)

 (1,233,395.1)

5.7.2

 

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (հարկային մարմնից ձեռքբերվող հարկային հաշիվների տպագրություն)

 (16,378.8)

5.7.13

 

ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն (հասարակական կարգի պահպանության և անվտանգության ծրագիր)

 (356,366.4)

5.7.15

 

Այլ մարմիններ

 219,970.8

6

Օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված պետական բյուջե մուտքագրվող այլ եկամուտներ

 

 2,112,892.0

6.1

Պետությանը պատճառած վնասի փոխհատուցումից մուտքեր

 

 236,524.9

6.1.3

 

ՀՀ պետական կառավարման այլ մարմիններ

 236,524.9

6.2

 Բռնագրավված, տիրազուրկ, նվիրատվության կամ ժառանգության իրավունքով պետությանը, վերջինիս ենթակա բյուջետային հիմնարկների տնօրինմանն անցած գույքի իրացումից մուտքեր

ՀՀ պետական կառավարման մարմիններ

 (42,029.7)

6.3

Այլ եկամուտներ

ՀՀ պետական կառավարման մարմիններ

 1,918,396.8

7

Ընթացիկ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ

 

 275,869.0

7.1

Արտաբյուջետային միջոցներ

ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն

 (10,000.0)

7.2

Արտաբյուջետային միջոցներ

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

 285,869.0

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 8
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
դեկտեմբերի 25-ի N 1532-Ն որոշման

Աղյուսակ N 1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.3 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխություն
(ավելացումները բերված են դրական նշանով)

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

Ֆինանսական ցուցանիշներ

Տարի

Տարի

ՄԱՍ Բ: Կառավարչական հիմնարկի անմիջական գործունեության արդյունքները

1. Անմիջականորեն մատուցվող ծառայությունների արդյունքային ցուցանիշները

Ծրագրային դասիչը

«Ավստրիական զարգացման գործակալություն» ընկերության աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի Հանրապետությունում կարգավորիչ գիլյոտին» դրամաշնորհային ծրագիր

 

Նկարագրությունը

1136

ԱԾ02

«Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» ԾԻԳ-ի պահպանում

     

Տարի

Տարի

Քանակական

 

Որակական

     

Ժամկետայնության

Տարվա ընթացքում

   

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

 

X

155,651.7

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը

1136 Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

ՀՀ գործարար միջավայրին և շուկայական տնտեսության զարգացմանը խոչընդոտող դրույթների վերացման, պետության կողմից քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների բարելավում և պարզեցում

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը

ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» ԾԻԳ ՊՀ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.7 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխությունը

(ծախսերի ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` փակագծերում)

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

ֆինանսական ցուցանիշներ

տարի

տարի

ՄԱՍ Բ: Կառավարչական հիմնարկի անմիջական գործունեության կառավարման արդյունքները

1. Անմիջականորեն մատուցվող ծառայությունների արդյունքային ցուցանիշները

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Քրեական գործերով նախաքննության ծառայություն
Նկարագրությունը
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների, պետական հատուկ ծառայություն իրականացնող անձանց` իրենց պաշտոնեական դիրքի կապակցությամբ հանցակցությամբ կամ նրանց կատարած հանցագործությունների, ինչպես նաև ընտրական գործընթացների հետ կապված քրեական գործերով նախաքննության ծառայություն

1062 ԱԾ01

Քանակական

Մշակված չէ

x

x

Որակական

Մշակված չէ

x

x

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

x

(3,246.6)

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1062 ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություններ

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Հանցագործությունների կանխարգելում և կրճատում

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները)
ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն

       

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.9 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխությունը (նվազեցումը)

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

Ֆինանսական ցուցանիշներ

Տարի

Տարի

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական արդյունքների ցուցանիշները

1. Քաղաքականության միջոցառումներ

1.1 Ծառայություններ

Ծրագրային դասիչը

Մատուցվող ծառայության անվանումը
Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայություններ
Նկարագրություն
Անհետաձգելի բժշկական օգնության իրականացում` ՀՀ առողջապահության նախարարի կողմից հաստատված հիվանդությունների, վիճակների և անձանց ցանկի համաձայն

1150

ԱԾ01

Քանակական

Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը

(85.0)

X

Որակական

Մշակված չէ

 

X

Ժամկետայնության

Մշակված չէ

 

X

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

 

X

(9,000.0)

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը

   

1150 Հիվանդանոցային բուժօգնության ծրագիր

   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

     

Հիվանդացության և մահացության կրճատում

   

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը

     

Առողջապահական կազմակերպություններ (հիվանդանոցներ)

   
         

Ծրագրային դասիչը

Մատուցվող ծառայության անվանումը
Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ

Նկարագրություն
Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների վաղ հայտնաբերմանն ուղղված ախտորոշիչ հետազոտություններ, հիվանդների բուժում և շարունակական հսկողության համալիր միջոցառումների իրականացում

1150

ԱԾ02

   

Քանակական

 

Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների բժշկական օգնության գծով ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը

(46.0)

X

Որակական

Մշակված չէ

 

X

Ժամկետայնության

Մշակված չէ

 

X

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը ((հազ. դրամ)

 

X

(5,700.0)

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը

   

1150 Հիվանդանոցային բուժօգնության ծրագիր

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

     

Հիվանդացության և մահացության կրճատում

       

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը

     

Առողջապահական կազմակերպություններ (հիվանդանոցներ)

     

Ծրագրային դասիչը

Մատուցվող ծառայության անվանումը

   

Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բժշկական օգնության ծառայություններ

   

1150

ԱԾ04

Նկարագրություն

   
   

Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդությունների վաղ հայտնաբերման ախտորոշիչ և այլ հետազոտություններ, հիվանդների բուժում և շարունակական հսկողության համալիր միջոցառումների իրականացում

   

Քանակական

Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բժշկական օգնության գծով ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը

(7.0)

X

Որակական

Մշակված չէ


X

Ժամկետայնության

Մշակված չէ


X

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը ((հազ. դրամ)

 

X

(2,400.0)

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը

   

1150 Հիվանդանոցային բուժօգնության ծրագիր

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

     

Հիվանդացության և մահացության կրճատում

     

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը
Առողջապահական կազմակերպություններ (հիվանդանոցներ)

     
     

Ծրագրային դասիչը

Մատուցվող ծառայության անվանումը
Մանկաբարձական բժշկական օգնության ծառայություններ
Նկարագրություն
Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության համալիր միջոցառումների իրականացում, հղիների հետազոտություն և ծննդօգնություն

1150

ԱԾ07

   

Քանակական

 

Մանկաբարձական բժշկական օգնության և ծննդօգնության գծով ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը

(289.0)

X

Որակական

 

Մշակված չէ

 

X

Ժամկետայնության

Մշակված չէ

 

X

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը ((հազ. դրամ)

 

X

(35,500.0)

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1150 Հիվանդանոցային բուժօգնության ծրագիր

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Հիվանդացության և մահացության կրճատում (մոր և մանկան առողջության պահպանում և բարելավում, ծառայությունների որակի ու մատչելիության բարձրացում, մայրամահացածության և մանկամահացածության կրճատում (ներառյալ նորածնային` 0-28ամս.) մահացության մակարդակի նվազեցում)

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը
Առողջապահական կազմակերպություններ (հիվանդանոցներ, ծննդատներ)

Ծրագրային դասիչը

Մատուցվող ծառայության անվանումը
Երեխաներին բժշկական օգնության ծառայություններ
Նկարագրություն
Երեխաների (0-7 տարեկան, 7-18 տարեկան սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված երեխաներին) հիվանդանոցային բժշկական օգնության իրականացում (հետազոտում, ախտորոշում, բուժում)

1150

ԱԾ09

Քանակական

Երեխաների բժշկական օգնության գծով ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը

(243.0)

X

Որակական

Մշակված չէ

 

X

Ժամկետայնության

Մշակված չէ

 

X

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը ((հազ. դրամ)

 

X

(42,200.0)

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1150 Հիվանդանոցային բուժօգնության ծրագիր   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Հիվանդացության և մահացության կրճատում (երեխաների առողջության պահպանում և բարելավում, մանկամահացածության կրճատում)

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը
Առողջապահական կազմակերպություններ (հիվանդանոցներ)   

Ծրագրային դասիչը

Մատուցվող ծառայության անվանումը
Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և փորձաքննություններ
Նկարագրություն
ՀՀ զինկոմիսարիատների ուղեգրերով զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննությունների իրականացում (հետազոտում, ախտորոշում, բուժում)

1150

ԱԾ12

Քանակական

Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննության գծով ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը

(1,969.0)

X

Որակական

 

Մշակված չէ

 

X

Ժամկետայնության

 

Մշակված չէ

 

X

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը ((հազ. դրամ)

 

X

(30,400.0)

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը

   

1150 Հիվանդանոցային բուժօգնության ծրագիր

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

     

Հիվանդացության և մահացության կրճատում
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը
Առողջապահական կազմակերպություններ (հիվանդանոցներ)   

Ծրագրային դասիչը

Մատուցվող ծառայության անվանումը
Զինծառայողներին, ինչպես նաև փրկարար ծառայողներին և նրանց ընտանիքի անդամներին բժշկական օգնության ծառայություններ

   
   

1150

ԱԾ14

Նկարագրություն
Զինծառայողներին, ինչպես նաև փրկարար ծառայողներին և նրանց ընտանիքի անդամներին բժշկական օգնության իրականացում (հետազոտում, ախտորոշում, բուժում)

 

Քանակական

Բժշկական օգնության գծով ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը

(382.0)

X

Որակական

Մշակված չէ

 

X

Ժամկետայնության

Մշակված չէ

 

X

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը ((հազ. դրամ)

 

X

(76,300.0)

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1150 Հիվանդանոցային բուժօգնության ծրագիր   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Հիվանդացության և մահացության կրճատում
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը   
Առողջապահական կազմակերպություններ (հիվանդանոցներ, ծննդատներ)  

Ծրագրային դասիչը

Մատուցվող ծառայության անվանումը
Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ

 

1099

ԱԾ06

Նկարագրություն
Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության համալիր միջոցառումների (հետազոտում, ախտորոշում, բուժում) իրականացում մինչև 8 տարեկան, ինչպես նաև 12 տարեկան երեխաներին, 65 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի անձանց և սոցիալապես անապահով խմբերում ընդգրկվածներին Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության գծով ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը

Քանակական

(930.0)

X

Որակական

Մշակված չէ

 

X

Ժամկետայնության

Մշակված չէ

 

X

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը ((հազ. դրամ)

 

X

(2,700.0)

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1099 Առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) բուժօգնության ծրագիր   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը  
Բնակչության առողջության պահպանում և բարելավում` բուժօգնության և ծառայությունների որակի ու մատչելիության բարձրացման միջոցով
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը
Առողջապահական կազմակերպություններ (պոլիկլինիկաներ, մասնագիտացված ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկաներ)  

Ծրագրային դասիչը

Մատուցվող ծառայության անվանումը
Շտապ բժշկական օգնության ծառայություններ

   
   

1099

ԱԾ09

Նկարագրություն
Շտապ բժշկական օգնության իրականացում
Շտապ բժշկական օգնության գծով կանչերի թիվը

   

Քանակական

     

(2,745.0)

X

Որակական

 

Մշակված չէ

 

X

Ժամկետայնության

 

Մշակված չէ

 

X

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը ((հազ. դրամ)

 

X

(19,400.0)

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1099 Առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) բուժօգնության ծրագիր  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության առողջության պահպանում և բարելավում` բուժօգնության և ծառայությունների որակի ու մատչելիության բարձրացման միջոցով
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը
Առողջապահական կազմակերպություններ (հիվանդանոցներ, շտապ բժշկական օգնության կայաններ, ընտանեկան բժշկի գրասենյակներ) 

Ծրագրային դասիչը

Մատուցվող ծառայության անվանումը
Հեմոդիալիզի անցկացման ծառայություններ
Նկարագրություն
Հեմոդիալիզի կարիք ունեցող հիվանդների բժշկական օգնության համալիր միջոցառումների իրականացում

1099

ԱԾ10

Քանակական

Հեմոդիալիզի անցկացման դեպքերի թիվը

(5.0)

X

Որակական

Մշակված չէ

 

X

Ժամկետայնության

Մշակված չէ

 

X

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը ((հազ. դրամ)

 

X

(13,100.0)

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1099 Առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) բուժօգնության ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության առողջության պահպանում և բարելավում` բուժօգնության և ծառայությունների որակի ու մատչելիության բարձրացման միջոցով

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը
Առողջապահական կազմակերպություններ (հիվանդանոցներ)

Ծրագրային դասիչը

Մատուցվող ծառայության անվանումը
Դժվարամատչելի ախտորոշիչ ծառայություններ
Նկարագրություն
Բարձրարժեք և բարձրակարգ տեխնոլոգիաներով հագեցված ախտորոշիչ զննման ծառայությունների իրականացում

1142

ԱԾ01

Քանակական

 

 

Դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների թիվը

(601.0)

X

Որակական

Մշակված չէ

 

X

Ժամկետայնության

Մշակված չէ

 

X

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը ((հազ. դրամ)

 

X

(8,200.0)

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1142 Բժշկական օգնություն, հարբժշկական, փորձագիտական ծառայությունների ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության առողջության պահպանում, բարելավում, հիվանդությունների արգելակում և հակադարձում, բուժօգնության և ծառայությունների որակի ու մատչելիության բարձրացում
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը
Առողջապահական կազմակերպություններ (ախտորոշման կենտրոններ, հիվանդանոցներ) 

Ծրագրային դասիչը

Մատուցվող ծառայության անվանումը
Բժշկական օգնության մասնագիտական, խորհրդատվական և կազմակերպամեթոդական աջակցության ծառայություններ
Նկարագրություն
Կազմակերպչամեթոդական օգնության ծառայություններ, կլինիկական ու բժշկատնտեսագիտական ստանդարտների մշակման, առողջապահության ոլորտի նորմատիվային բազայի բարելավման ծառայություններ: Բնակչության առողջության պահպանման առողջապահության ոլորտի կազմակերպման մեթոդական հարցերի, ձեռնարկների մշակում, տպագրում

1142

ԱԾ02

   

Քանակական

Սեմինարների կազմակերպում ըստ մարզերի

10.0

X

 

Ճառագայթային անվտանգության հսկողության տակ գտնվող սարքավորումների դոզաչափական աշխատանքների թիվը

(50.0)

X

 

Բնակչության առողջության պահպանման առողջապահության ոլորտի կազմակերպման մեթոդական հարցերի, ձեռնարկների մշակում /մամուլ/օրինակ/

 

X

 

Մասնագիտական, խորհրդատվական և կազմակերպամեթոդական աջակցության ծառայություններ /ամիս/

 

X

 

Առողջապահության ազգային հաշիվների զեկույցների կազմում /ամիս/

 

X

 

Կլինիկական և բժշկատնտեսագիտական ստանդարտների թիվը

 

X

Որակական

Մշակված չէ

 

X

Ժամկետայնության

Մշակված չէ

 

X

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը ((հազ. դրամ)

 

X

(8,200.0)

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1142 Բժշկական օգնություն, հարբժշկական, փորձագիտական ծառայությունների ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրություն
Բնակչության առողջության պահպանում, բարելավում, հիվանդությունների արգելակում և հակադարձում, բուժօգնության և ծառայությունների որակի ու մատչելիության բարձրացում
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը
Առողջապահական կազմակերպություններ (դիսպանսերներ, «Ակադեմիկոս Ս. Խ. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ, այլ կազմակերպություններ)

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխությունը (նվազեցումը)

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

Ֆինանսական ցուցանիշներ

Տարի

Տարի

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական արդյունքների ցուցանիշները

1. Քաղաքականության միջոցառումներ

1.1 Ծառայություններ

Ծրագրային դասիչը

Մատուցվող ծառայության անվանումը
«Իմունականխարգելման ազգային ծրագրի ծառայությունների աջակցություն» դրամաշնորհային ծրագիր
Նկարագրություն
Իմունականխարգելման ոլորտում ծառայությունների մատչելիության և որակի բարելավում, մասնագիտական կարողությունների զարգացում, հանրության իրազեկում կառավարելի վարակիչ հիվանդությունների (այդ թվում՝ նաև պնևմակոկային վարակների) կանխարգելման գործում պատվաստումների կարևորության և անհրաժեշտության, ինչպես նաև բուժաշխատողների իրազեկում նոր կառավարելի վարակիչ հիվանդությունների՝ պնևմակոկային վարակների, կանխարգելման միջոցների վերաբերյալ

1142

ԱԾ17

Քանակական

Պնևմակոկային վարակների և պատվաստումների վերաբերյալ մասնագետների վերակրթում (մասնագետ)

 

X

 

Գրանցամատյանների տպագրում (հատ)

   
 

Իմունականխարգելման գործընթացի մոնիթորինգի համար վառելիքի ձեռքբերում (լիտր)

   

Որակական

Պատվաստումներում 1 տարեկան երեխաների ամբողջական ընդգրկվածության մակարդակ

 

X

Ժամկետայնության

Մշակված չէ

 

X

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը ((հազ. դրամ)

 

X

(7,378.3)

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը

   

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1142 Բժշկական օգնություն, հարբժշկական, փորձագիտական ծառայությունների ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության առողջության պահպանում, բարելավում, հիվանդությունների արգելակում և հակադարձում, բուժօգնության և ծառայությունների որակի և մատչելիության բարձրացում
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները)
Առողջապահական կազմակերպություններ (բժշկական միավորումներ, ամբուլատորիաներ, պոլիկլինիկաներ, հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ և այլ կազմակերպություններ)

2. Հանրային սեփականության կառավարման արդյունքների ցուցանիշները
2.1. Կարողությունների զարգացում
2.1.2. Ֆիզիկական այլ ակտիվներ

Ծրագրային դասիչը

Ակտիվի անվանումը

Սարքավորումներ

Նկարագրությունը

1142

ԱՏ12

Ներդրումներ առողջապահական կազմակերպություններում

Քանակական

Սառնարան

(70.0)

 

Հոսանքի այլընտրանքային աղբյուր (գեներատոր)

(350.0)

 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ)

 

X

(49,000.0)

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը

Առողջապահական կազմակերպություններ (բժշկական միավորումներ, ամբուլատորիաներ, պոլիկլինիկաներ և այլ կազմակերպություններ)

Ազդեցությունը կազմակերպությունների կարողությունների զարգացման վրա

Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա

Կբարելավվեն պատվաստանյութերի պահպանման պայմանները

Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա

Կիրառելի չէ

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1142 Բժշկական օգնություն, հարբժշկական, փորձագիտական ծառայությունների ծրագիր

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության առողջության պահպանում, բարելավում, հիվանդությունների արգելակում և հակադարձում, բուժօգնության և ծառայությունների որակի և մատչելիության բարձրացում

Ծրագրային դասիչը

Ներդրման անվանումը
Համակարգչային սարքավորումներ

Նկարագրությունը
Համակարգչային սարքերի ձեռքբերում

1142

ԱՏ13

Քանակական

Սեղանի համակարգիչ

   

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ)

 

X

(42.0)

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը

«Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ

Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա,մասնավորապես, կբարելավի «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրամադրվող ծառայությունների քանակական, որակական և ժամկետայնության ցուցանիշները

Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա

ՀՀ առողջապահության նախարարության Իմունականխարգելման ազգային ծրագրի մասնագետների աշխատանքային պայմանների բարելավում

Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա

Կիրառելի չէ

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1142 Բժշկական օգնություն, հարբժշկական, փորձագիտական ծառայությունների ծրագիր

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության առողջության պահպանում, բարելավում, հիվանդությունների արգելակում և հակադարձում, բուժօգնության և ծառայությունների որակի և մատչելիության բարձրացում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.11 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխություն (ավելացումները բերված են դրական նշանով)

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

Ֆինանսական ցուցանիշներ

տարի

տարի

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները
1. Քաղաքականության միջոցառումներ
1.4 Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Սարքավորումների ներմուծման աշխատանքներ

Նկարագրությունը

1165

ԵԿ 01

Բելգիական Քեյ Բի Սի Էն Վի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ռադիոիզոտոպների արտադրության արտադրամասի ստեղծման նպատակով սարքավորումների ներմուծում

Քանակական

Մշակված չէ

Որակական

Մշակված չէ

   

Ժամկետայնության

Մշակված չէ

   

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

 

X

374,574.0

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
«Քեյ Բի Սի Էն Վի» բելգիական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ցիկլոտրոնի միջոցով ռադիոիզոտոպների արտադրության արտադրամասի ստեղծման ծրագիր

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Ներմուծված սարքավորումներ

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական նշանով)

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

Ֆինանսական ցուցանիշներ

տարի

տարի

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշներ

1, Քաղաքականության միջոցառումներ

1,1 Ծառայություններ

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Օտարերկրյա պետություններում և միջազգային կազմակերպություններում հավատարմագրված ՀՀ դիվանագիտական ծառայության մարմինների նպատակների և խնդիրների իրագործում

Նկարագրություն
Արտաքին գործերի բնագավառում ՀՀ կառավարության քաղաքականության իրականացման դիվանագիտական գործունեություն օտարերկրյա պետություններում և միջազգային կազմակերպություններում

 

1128 ԱԾ 01

288,699.6

 
 

Քանակական

Օտարերկրյա պետություններում գործող դիվանագիտական ծառայության մարմիններում` ՀՀ դեսպանությունների, հյուպատոսական հիմնարկների և միջազգային կազմակերպություններում ՀՀ մշտական ներկայացուցչությունների (բացառությամբ մասնագիտացված միջազգային կազմակերպություններում ՀՀ ներկայացուցիչների և ներկայացուցչությունների) ընդհանուր քանակը

   

Որակական

Մշակված չէ

   

Ժամկետայնության

Մշակված չէ

   

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը ((հազ. դրամ)

   

269,918.3

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
ՀՀ արտաքին քաղաքականության իրականացում օտարերկրյա պետություններում և միջազգային կազմակերպություններում

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

ՀՀ անվտանգության ապահովման, հարաճուն զարգացման և տնտեսական առաջընթացի համար արտաքին պայմանների բարելավում

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը

Օտարերկրյա պետություններում գործող ՀՀ դիվանագիտական ծառայության մարմիններ

2.1 Կարողությունների զարգացում
2.1.1.Ֆիզիկական կապիտալ, կառավարչական հիմնարկի կողմից ուղղակիորեն օգտագործվող ակտիվներ (ակտիվների ձեռքբերում, կառուցում կամ հիմնանորոգում)

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

Ֆինանսական ցուցանիշներ

տարի

տարի

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը

   

1128 ԿՀ02

Վարչական սարքավորումներ

   

Նկարագրություն

   

Կահույքի, սարքավորումների, համակարգիչների և նրանց ուղեկցող սարքավորումների ձեռքբերում

   

Քանակական

Կահույքի, սարքավորումների, համակարգիչների և նրանց ուղեկցող սարքավորումների ձեռքբերում

   

Ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ.դրամ)

 

18,781.30

Ակտիվի ծառայության կանխատեսվող ժամկետը

Մշակված չէԱկտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ.դրամ)

Մշակված չէՏվյալ բյուջետային տարվա նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսեր (հազ.դրամ)

Կիրառելի չէԱկտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը

Օտարերկրյա պետություններում գործող ՀՀ դիվանագիտական ծառայության մարմիններ

Փոխարինող ակտիվների նկարագրությունը

Կիրառելի չէ

Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա, մասնավորապես

Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա

Ներդրումը կնպաստի օտարերկրյա պետություններում գործող ՀՀ դեսպանությունների, ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների բնականոն գործունեության ապահովմանը

Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա


Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը

ՀՀ արտաքին քաղաքականության իրականացում օտարերկրյա պետություններում և միջազգային կազմակերպություններում

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

ՀՀ անվտանգության ապահովման, հարաճուն զարգացման եւ տնտեսական առաջընթացի համար պայմանների բարելավում

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.13 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ պակասեցումները` փակագծերում)

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

Ֆինանսական ցուցանիշներ

տարի

տարի

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները
1.Քաղաքականության միջոցառումներ
1.1. Ծառայություններ

Ծրագրային դասիչը Անվանումը
Համաշխարհային Բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Օժանդակություն ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը` հանքարդյունաբերության ոլորտում բնապահպանական կառավարումը, ներառումը և թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով» ԻԶՀ N TF013658 համաձայնագրով իրականացվող դրամաշնորհային ծրագիր
Նկարագրություն
1. Հանքարդյունաբերության ոլորտում ինստիտուցիոնալ կապերի զարգացման, թափանցիկության ու ներառման ապահովմանն ուղղված գործողությունների իրականացում:
2. Հանքարդյունաբերության ոլորտում օրենսդրական և ռազմավարական բարեփոխումների առաջարկի պատրաստում:
3. Ոսումնական նյութերի մշակում, իրազեկում:
4. ՏՏ-ի սարքավորումների տրամադրում:
1016 ԱԾ04

Քանակական

Համաձայն ՎԶՄԲ-ի փոխատվությունների և ՄԶԸ-ի վարկերի և դրամաշնորհների շրջանակներում Համաշխարհային բանկի վարկառուների կողմից ապրանքների, աշխատանքների գնման և խորհրդատուների ընտրության ու աշխատանքի ընդունման ուղեցույցների պահանջներիՈրակական

Մշակված չէԺամկետայնության

Մշակված չէԱկտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ.դրամ)Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ.դրամ)


40,526.0

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1155 Բնական պաշարների կառավարման և պահպանման, բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պահպանման ծառայություններ

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման արդյունքում աղքատության նվազեցում, բույսերի և կենդանիների պահպանություն և վերարտադրության աճի ապահովում

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը
ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանության ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.14 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխություն (ավելացումները բերված են դրական նշանով)

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

Ֆինանսական ցուցանիշներ

Տարի

Տարի

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները
1. Քաղաքականության միջոցառումներ
1.1 Ծառայություններ

Ծրագրային դասիչը

Մատուցվող ծառայության անվանումը
«Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագիր» նախապատրաստման դրամաշնորհային ծրագիր
Նկարագրություն
ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում համայնքներում գյուղատնտեսության զարգացում

1086

ԱԾ04

Քանակական

Համակարգին միանալու համար թույլտվության ստացում, քանակըՈրակական

Մշակված չէԺամկետայնության

Մշակված չէՄատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը ((հազ. դրամ)


(26,592.9)

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը

1086 «Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագիր» նախապատրաստման դրամաշնորհային ծրագիր

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Գյուղատնտեսական արտադրանքի ծավալների ավելացում/ծախսերի կրճատում

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը

«Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.16 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

Ցուցանիշների փոփոխությունը

Չափորոշիչներ

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

Ֆինանսական ցուցանիշներ

Տարի

Տարի

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները
1. Քաղաքականության միջոցառումներ
1.2 Տրանսֆերտներ

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը`
Դպրոցահասակ երեխաներին սննդով ապահովում
Նկարագրություն
Հանրակրթական դպրոցի տարրական դասարանների աշակերտներին սննդով ապահովում

1146 ԾՏ18


Շահառուների քանակը0.0

Գումարը ((հազ. դրամ)

x

(98029.8)

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը0.0

Շահառուների ընտրության չափանիշները
Տարրական դասարանների բոլոր աշակերտները

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1146 Հանրակրթության ծրագիր

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Հանրակրթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխություն
(ավելացումները բերված են դրական նշանով)

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

Ֆինանսական ցուցանիշներ

Տարի

Տարի

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները
1. Քաղաքականության միջոցառումներ
1.1. Ծառայություններ

Ծրագրային դասիչը

Մատուցվող ծառայության անվանումը
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող«Հանրակրթության բարելավման ծրագրի նախապատրաստման համար» NTF014539 համաձայնագրով իրականացվող դրամաշնորհային ծրագիր

Նկարագրությունը
1. Ավագ դպրոցներում կրթության որակի բարձրացման նպատակով քանակական և որակական գնահատման հետազոտության իրականացում,
2. Ավագ դպրոցներում վերանորոգման աշխատանքների նպատակով ենթակառուցվածքների կարիքների գնահատում և տեխնիկական հատկորոշիչների կազմում,
3. Նախադպրոցական տարիքի երեխաների պատրաստվածությունը դպրոց մուտք գործելու ծրագրի ընդլայնման և բնակչության խոցելի խմբերում առկա բացթողումների ուսումնասիրության նպատակով գործողությունների պլանի և առաջարկությունների մշակում,
4. Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի կարողությունների գնահատում և ՏՀՏ ուղեցույցի մշակում` հանրային ռիսկերի նոր ձևերի համար վերահսկողության և խորհրդատվության ուղղությամբ,
5. Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (այսուհետ ՆՄՀ) շրջանակներում առաջին փուլով դրամաշնորհների տրամադրման գործընթացի գնահատում,
6. Վերանորոգման ենթակա դպրոցների սոցիալական և բնապահպանական գնահատում

1146

ԱԾ130

Քանակական

Խորհրդատվական ծառայություններ` ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի

Որակական

Մշակված չէ

   

Ժամկետայնության

Մշակված չէ

   

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

 

X

(13,498.1)

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1146 Կրթության համակարգի բարեփոխումների իրականացման ծրագիր

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Նախագծել և նախապատրաստել«Աջակցություն կրթական բարեփոխումներին» ծրագիրը

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.17 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխություն
(ավելացումները բերված են դրական նշանով)

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

Ֆինանսական ցուցանիշներ

Տարի

Տարի

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները
1. Քաղաքականության միջոցառումներ
1.4 Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Ներդրումներ թատրոններում տեխնիկական վերազինման նպատակով
Նկարագրությունը

1168

ԵԿ02

Ավստրիական «Վագներ Բիրո Ստեյջ Սիստեմս» ընկերության կողմից Ալ. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի և Ա. Խաչատրյանի անվան համերգասրահի դահլիճների տեխնիկական վերազինում

Քանակական

Ներդրումը կնպաստի Ալ. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի և Ա. Խաչատրյանի անվան համերգասրահների դահլիճների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավմանը

Որակական

Ժամկետայնության

     

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

X

162,558.0

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1168 Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Քաղաքացիական հասարակության տեղեկացվածության և հաղորդակցման բարձրացում արվեստի ոլորտում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.19 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Չափորոշիչներ

 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

ֆինանսական ցուցանիշներ

տարի

տարի

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները
1. Քաղաքականության միջոցառումներ
1.1. Ծառայություններ

Ծրագրի դասիչը

 

1032

ԵԿ501

Քանակական

 

1

X

Ժամկետայնության

 

X

X

Հատկացվող դրամաշնորհի ծախսը (հազ. դրամ)

 

X

(162,248.0)

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1032 Խնամքի կարիք ունեցող 18 տարեկանից բարձր տարիքի անձանց խնամքի ծառայություններ

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Շուրջօրյա խնամք իրականացնող անկողնային հիվանդ տարեցների կացարանային պայմանների բարելավում

Դրամաշնորհ ստացողի անվանումը
«Երևանի թիվ 1 տուն ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.20 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխություն
(ավելացումները բերված են դրական նշանով)

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

Ֆինանսական ցուցանիշներ

Տարի

Տարի

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները
1. Քաղաքականության միջոցառումներ
1.1 Ծառայություններ

Ծրագրային դասիչը

Մատուցվող ծառայության անվանումը

Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ծառայություններ

1049

ԱԾ15

Նկարագրություն

Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի իրականացման նպատակով Վարկային համաձայնագրի նախագծի ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բարելավման նպատակով խորհրդատվության տրամադրում

Քանակական

Համակարգին միանալու համար թույլտվության ստացում, քանակը

   

Որակական

Մշակված չէ

   

Ժամկետայնության

Մշակված չէ

   

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը ((հազ. դրամ)

 

(53,759.0)

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1049 Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևեկության ապահովման ծառայություններ

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Ճանապարհներին վթարների և դժբախտ պատահարների նվազում, ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների ժամանակի կրճատում, տրանսպորտային միջոցների շահագործման ժամկետի երկարացում և վերանորոգման ծախսերի կրճատում

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը
Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի ԾԻԿ ՊՈԱԿ

1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվները
1.6. 1 Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվները

Ծրագրային դասիչը

Ակտիվի անվանումը
Ճանապարհների երթևեկության անվտանգության բարելվմանն ուղղված միջոցառումներ
Նկարագրություն՝
Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի իրականացման նպատակով Համաձայն Վարկային համաձայնագրի նախագծի ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ:

1049

ԱՁ05

Չափորոշիչներ

           

Քանակական

Վերականգնվող ավտոճանապարհների երկարությունը /կիլոմետր/ այդ թվում`

           
   

Երևան-Արարատ

           
   

Երևան-Աշտարակ

           

Որակական

 

Մշակված չէ

           

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)

           

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ)

Մշակված չէ

 

(53,661.6)

Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ)

Մշակված չէ

           

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1049 Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևեկության ապահովման ծառայություններ
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Ճանապարհներին վթարների և դժբախտ պատահարների նվազում, ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների ժամանակի կրճատում, տրանսպորտային միջոցների շահագործման ժամկետի երկարացում և վերանորոգման ծախսերի կրճատում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.20 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(նվազեցումները նշված են փակագծերում)

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

Ֆինանսական ցուցանիշներ

Տարի

Տարի

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները
1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ
1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում

1049

ԱՁ01

Նկարագրությունը
Միջպետական և տեղական նշանակության ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում

Քանակական

Հիմնանորոգվող ավտոճանապարհների երկարությունը /կիլոմետր/ այդ թվում՝

   

Միջպետական նշանակության ավտոճանապարհներ

   

Մարզային նշանակության ավտոճանապարհներ

   

Որակական

Մշակված չէ

   

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)

X

(1,818,825.6)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.22 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխություն (ավելացումները բերված են դրական նշանով)

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

Ֆինանսական ցուցանիշներ

Տարի

Տարի

ՄԱՍ Բ: Կառավարչական հիմնարկի անմիջական գործունեության արդյունքները
1. Անմիջականորեն մատուցվող ծառայությունների արդյունքային ցուցանիշները

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Հանրային հատվածի վերահսկողության (Վերահսկիչ պալատի) կարողությունների զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր
Նկարագրությունը
ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում

1018

ԱԾ06

Քանակական

Խորհրդատվական ծառայություններ` ըստ վարկային համաձայնագրի

Որակական

Մշակված չէ

   

Ժամկետայնության

Մշակված չէ

   

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

 

X

(4,394.7)

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1018 Պետական ֆինանսական համակարգի բարեփոխումների իրականացման ծրագիր

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բարեփոխումների պահաջներին համապատասխանող կարողություններով հանրային հատվածի ծառայողների ապահովում

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը
ՀԲ-ի ընթացակարգերին համապատասխան կազմակերպված մրցույթներում հաղթած կազմակերպություններ

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի կառավարության կարգավորող բարեփոխումների գրասենյակի կարողությունների զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր
Նկարագրությունը
ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում

1018

ԱԾ08

Չափորոշիչներ

Տարի

Տարի

Քանակական

 

Խորհրդատվական ծառայություններ` ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի

   

Որակական

 

Մշակված չէ

   

Ժամկետայնության

Մշակված չէ

   

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

 

X

(13,596.4)

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1018 Պետական ֆինանսական համակարգի բարեփոխումների իրականացման ծրագիր

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բարեփոխումների պահաջներին համապատասխանող կարողություններով հանրային հատվածի ծառայողների ապահովում

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը
ՀԲ-ի ընթացակարգերին համապատասխան կազմակերպված մրցույթներում հաղթած կազմակերպություններ

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Կենսաթոշակների մասին հանրային իրազեկման և գրագիտության դրամաշնորհային ծրագիր
Նկարագրությունը
ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում

1018

ԱԾ09

Քանակական

 

Խորհրդատվական ծառայություններ` ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի

   

Որակական

 

Մշակված չէ

   

Ժամկետայնության

Մշակված չէ

   

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

 

X

(5,766.5)

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1018 Պետական ֆինանսական համակարգի բարեփոխումների իրականացման ծրագիր

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բարեփոխումների պահաջներին համապատասխանող կարողություններով հանրային հատվածի ծառայողների ապահովում

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը
ՀԲ-ի ընթացակարգերին համապատասխան կազմակերպված մրցույթներում հաղթած կազմակերպություններ

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները
1. Քաղաքականության միջոցառումներ
1.1 Ծառայություններ

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի գյուղատնտեսական հաշվառման պիլոտային ծրագրի համար վիճակագրական կարողությունների զարգացման և իրականացման աջակցման դրամաշնորհային ծրագիր

Նկարագրությունը

1018

ԱԾ11

ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում

Չափորոշիչներ

Տարի

Տարի

Քանակական

Խորհրդատվական ծառայություններ` ըստ վարկային համաձայնագրի

Որակական

Մշակված չէ

   

Ժամկետայնության

Մշակված չէ

   

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

 

X

(4,542.6)

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1018 Պետական ֆինանսական համակարգի բարեփոխումների իրականացման ծրագիր

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բարեփոխումների պահաջներին համապատասխանող կարողություններով հանրային հատվածի ծառայողների ապահովում

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը
ՀԲ-ի ընթացակարգերին համապատասխան կազմակերպված մրցույթներում հաղթած կազմակերպություններ

1.5 Այլ կառավարչական հիմնարկների կարողությունների զարգացում
1.5.1 Այլ պետական կառավարչական հիմնարկի կարողությունների զարգացում

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հանրային հատվածի վերահսկողության (Վերահսկիչ պալատի) կարողությունների զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր
Նկարագրությունը

1018

ԿՊ02

Վարչական սարքավորումներ, համակարգչային սարքավորումներ

Չափորոշիչներ

Տարի

Տարի

Քանակական

Մշակված չի

Որակական

Մշակված չէ

   

Ժամկետայնության

Մշակված չէ

   

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը ((հազ. դրամ)

X

(197.6)

Ակտիվի ծառայության կանխատեսվող ժամկետը

Մինչև 10 տարի

 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ)

Համաձայն գնումների պլանի

Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա, մասնավորապես`

Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա

Մշակված չի

Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա

Մշակված չի

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը

1018 ԱԾ 06 Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հանրային հատվածի վերահսկողության (Վերահսկիչ պալատի) կարողությունների զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Հանրային հատվածի ծառայողներին բարեփոխումներին պահանջներին համապատասխանող կարողություններով ապահովում 

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսաթոշակների մասին հանրային իրազեկման և գրագիտության դրամաշնորհային ծրագիր

Նկարագրությունը

1018

ԿՊ04

Վարչական սարքավորումներ, համակարգչային սարքավորումներ

Չափորոշիչներ

Տարի

Տարի

Քանակական

Մշակված չի

Որակական

Մշակված չէ

   

Ժամկետայնության

Մշակված չէ

   

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը ((հազ. դրամ)

X

(881.8)

Ակտիվի ծառայության կանխատեսվող ժամկետը

Մինչև 10 տարի

   

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը ((հազ. դրամ)

Համաձայն գնումների պլանի

   

Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա, մասնավորապես`

     

Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա

Մշակված չի

Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա

Մշակված չի

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը

1018 ԱԾ 09 Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսաթոշակների մասին հանրային իրազեկման և գրագիտության դրամաշնորհային ծրագիր

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Հանրային հատվածի ծառայողներին բարեփոխումներին պահանջներին համապատասխանող կարողություններով ապահովում 

1.5.3 Ներդրումներ պետական կառավարչական հիմնարկ չհանդիսացող պետական սեփականություն հանդիսացող կազմակերպություններում

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի գյուղատնտեսական հաշվառման պիլոտային ծրագրի համար վիճակագրական կարողությունների զարգացման և իրականացման աջակցման դրամաշնորհային ծրագիր

Նկարագրությունը

1018

ԵՊ03

Վարչական սարքավորումներ, համակարգչային սարքավորումներ

Չափորոշիչներ

Տարի

Տարի

Քանակական

Մշակված չի

Որակական

Մշակված չէ

   

Ժամկետայնության

Մշակված չէ

   

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը ((հազ. դրամ)

X

(889.5)

Ակտիվի ծառայության կանխատեսվող ժամկետը

Մինչև 10 տարի

   

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը ((հազ. դրամ)

Համաձայն գնումների պլանի

   

Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա, մասնավորապես`

     

Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա

Մշակված չի

Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա

Մշակված չի

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը

1018 ԱԾ 11 Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի գյուղատնտեսական հաշվառման պիլոտային ծրագրի համար վիճակագրական կարողությունների զարգացման և իրականացման աջակցման դրամաշնորհային ծրագիր

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Հանրային հատվածի ծառայողներին բարեփոխումներին պահանջներին համապատասխանող կարողություններով ապահովում 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.21 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(նվազեցումները նշված են փակագծերում)

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

ֆինանսական ցուցանիշներ

տարի

տարի

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները
1.5.3. Ներդրումներ պետական կառավարչական հիմնարկ չհանդիսացող պետական սեփականություն հանդիսացող կազմակերպություններում

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում
Նկարագրությունը
Կրթական օբյեկտների շենքերի (մասնաշենքերի) հիմնանորոգում (համաշինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում)

1146

ԵՊ01

Քանակական

Կազմակերպությունների թիվը, որտեղ կատարվում են ներդրումները (միավոր)

   

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)

X

(675,000.0)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.22 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ

       

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխությունը (նվազեցումները բերված են փակագծերում)

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

ֆինանսական ցուցանիշներ

տարի

տարի

ՄԱՍ Բ: Կառավարչական հիմնարկի անմիջական գործունեության արդյունքները

   

1.Անմիջականորեն մատուցվող ծառայությունների արդյունքային ցուցանիշներ

   

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը`
Գանձապետական և վճարահաշվարկային ծառայություններ 

1001 ԱԾ11

 
   Նկարագրություն
Պետական բյուջեի կատարման, տեղական բյուջեների սպասարկման ծառայություններ

   
 

Քանակական

Մշակված չէ

   

Որակական

Մշակված չէ

   

Ժամկետայնության

Մշակված չէ

   

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը ((հազ. դրամ)

 

(12,000.0)

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1001 Պետական քաղաքականության մշակման, ծրագրերի համակարգման և մոնիտորինգի ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Պետական ֆինանսների արդյունավետ կառավարում. նպաստում է ՀՀ ֆինանսների նախարարության մյուս ծրագրերի արդյունավետ իրագործմանը
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմ կառավարչական հիմնարկ

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխությունը (նվազեցումները բերված են փակագծերում)

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

ֆինանսական ցուցանիշներ

տարի

տարի

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները

1.Քաղաքականության միջոցառումներ

1.3. Ֆինանսավորման ծախսեր

 

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը`
ՀՀ ներքին պետական պարտքի սպասարկում

1006 ՖԾ01

 
  Նկարագրություն
ՀՀ պետական ներքին և արտաքին պարտքի դիմաց տոկոսների վճարում և պարտքի մարում և պարտքային գործառնությունների հետ կապված այլ վճարումներ 

   

Գումարը ((հազ. դրամ)

 

(120,000.0)

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1006 Պետական պարտքի կառավարում
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարում ներքին և արտաքին աղբյուրներից պետական բյուջեի պակասուրդի կայուն, հուսալի և ոչ ռիսկային ֆինանսավորման համար բարենպաստ պայմանների և միջավայրի պահպանում

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխությունը (նվազեցումները բերված են փակագծերում)

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

ֆինանսական ցուցանիշներ

տարի

տարի

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները
1.Քաղաքականության միջոցառումներ
1.2. Տրանսֆերտներ
 

Ծրագրային դասիչը

Տրանսֆերտների անվանումը`
Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակիցների համար սահմանված վճարներ 

1102 ԾՏ06

  Նկարագրություն
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքով մասնակցի համար կուտակային վճարի սահմանված չափը լրացնելու նպատակով պետական բյուջեից կատարվող վճար 

 

Շահառուների քանակը

պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակիցների թիվը

   

Գումարը ((հազ. դրամ)

 

(10,204,916.0)

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը

ամսական

 

Շահառուների ընտրության չափանիշները
Օրենքով սահմանված պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին մասնակից լինելու պայմաններին բավարարող քաղաքացիներ
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1102 Կենսաթոշակային ապահովության ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Կենսաթոշակառուների կենսամակարդակի բարձրացում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.22 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխությունը (նվազեցումները բերված են փակագծերում)

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

ֆինանսական ցուցանիշներ

տարի

տարի

ՄԱՍ Բ: Կառավարչական հիմնարկի անմիջական գործունեության արդյունքները
1.Անմիջականորեն մատուցվող ծառայությունների արդյունքային ցուցանիշներ

Ծրագրային դասիչը
 
Անվանումը`
Հարկային և մաքսային ծառայություններ 
1023 ԱԾ07  
  Նկարագրություն
Հարկային և մաքսային քաղաքականության մշակման, պլանավորման, մոնիտորինգի, ծրագրերի համակարգման, գանձման, վերահսկողության և աջակցության ծառայություններ 

   

Քանակական

Սպասարկվող հարկատուների քանակ

   

Որակական

Էլեկտրոնային հաշվետվություն ներկայացնող հարկ վճարողների աճի տեմպը նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջանի նկատմամբ

   

Ժամկետայնության

Մշակված չէ

   

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը ((հազ. դրամ)

 

(2,182,022.9)

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1023 Հարկային և մաքսային ծառայություններ
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Հարկային և մաքսային վարչարարության զարգացում
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխությունը (նվազեցումները բերված են փակագծերում)

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

ֆինանսական ցուցանիշներ

տարի

տարի

ՄԱՍ Բ: Կառավարչական հիմնարկի անմիջական գործունեության արդյունքները
1.Անմիջականորեն մատուցվող ծառայությունների արդյունքային ցուցանիշներ

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը`
Հարկային և մաքսային ծառայություններ
Նկարագրություն
Հարկային և մաքսային քաղաքականության մշակման, պլանավորման, մոնիտորինգի, ծրագրերի համակարգման, գանձման, վերահսկողության և աջակցության ծառայություններ

   

Ը001 ԱԾ01

Քանակական

Սպասարկվող հարկատուների քանակ

   

Որակական

Էլեկտրոնային հաշվետվություն ներկայացնող հարկ վճարողների աճի տեմպը նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջանի նկատմամաբ

   

Ժամկետայնության

Մշակված չէ

   

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը ((հազ. դրամ)

 

(16,378.8)

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1023 Հարկային և մաքսային ծառայություններ
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Հարկային և մաքսային վարչարարությունների բարձրացում
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.22 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ

       

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխությունը (նվազեցումները բերված են փակագծերում)

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

ֆինանսական ցուցանիշներ

տարի

տարի

ՄԱՍ Բ: Կառավարչական հիմնարկի անմիջական գործունեության արդյունքները

1.Անմիջականորեն մատուցվող ծառայությունների արդյունքային ցուցանիշներ

   

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը`

   

1001 ԱԾ10

Պետական քաղաքականության մշակման, ծրագրերի համակարգման և մոնիտորինգի ծրագիր

Նկարագրություն

Քաղաքականության մշակման և դրա կատարման համակարգման, պետական ծրագրերի պլանավորման, մշակման, իրականացման և մոնիտորինգի (վերահսկման) ծառայություններ

Քանակական

1. Իրավական նորմատիվ ակտերի նախագծերի մշակում (փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը)

55-60

 

2.Հանրային իրազեկում (միջոցառումների թիվը)

50

 

3. Միջազգային համագործակցություն (փաստաթղթերի թիվը)

25

 

4. Համաձայնագրերի, պայմանագրերի, արձանագրությունների և այլ փաստաթղթերի մշակում, ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ կարծիքների, պարզաբանումների տրամադրում

26500

 

5.Տրամադրված լիցենզիաների քանակը

32

 

6.Ծրագրերի կառավարում / համակարգում (ծրագիր)

37

 

Որակական

Մշակված չէ

   

Ժամկետայնության

Մշակված չէ

   

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը ((հազ. դրամ)

x

(11,700.0)

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1001 Պետական քաղաքականության մշակման, ծրագրերի համակարգման և մոնիտորինգի ծրագիր
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Պետական ֆինանսների արդյունավետ կառավարում. նպաստում է ՀՀ ֆինանսների նախարարության մյուս ծրագրերի արդյունավետ իրագործմանը
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմ կառավարչական հիմնարկ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.25 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն

   

Ցուցանիշների փոփոխությունը

Չափորոշիչներ

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

Ֆինանսական ցուցանիշներ

Տարի

Տարի

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները
1. Քաղաքականության միջոցառումներ
1.2 Տրանսֆերտներ

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը`
Ջավախքի դպրոցներին գույքի տրամադրում
Նկարագրություն
Ջավախքի հայկական դպրոցներին աշակերտական սեղանների, աթոռների, գրատախտակների տրամադրում

1114  ԾՏ02

 

Շահառուների քանակը

Օժանդակություն ստացող Ջավախքի հայկական դպրոցների թիվը

 

0.0

Գումարը ((հազ. դրամ)

x

(30,000.0)

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը

   

0.0

Շահառուների ընտրության չափանիշները

Ջավախքի հայկական դպրոցներ

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը

 

1114 Սփյուռքի հայապահպանության ծրագիր

   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Սփյուռքի գաղթօջախներում հայրենիքի և հայ ինքնության վերաբերյալ իմացության մակարդակի բարձրացում և հայապահպանության ամրապնդում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.33 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

ՄԱՍ Բ: Կառավարչական հիմնարկի անմիջական գործունեության արդյունքները
2.Հանրային սեփականության կառավարման արդյունքների ցուցանիշները
2.1 Կարողությունների զարգացում
2.1 Կարողությունների զարգացում

Ծրագրային դասիչը

Ակտիվի անվանումը
Ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում
Նկարագրություն
Ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման ծրագիր

1004

ԱՏ01

   

Չափորոշիչներ

   

Քանակական

Հիմնանորոգվող ոռոգման ցանցերի երկարությունը

 

x

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)

x

16,487.8

Ակտիվի ծառայության կանխատեսվող ժամկետը

Մշակված չէ

   

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ)

Մշակված չէ

   

Տվյալ բյուջետային տարվան նախորոդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)

Մշակված չէ

   

Փոխարինող ակտիվի նկարագրությունը

X

   

Ներկայացնել փոխարինվող ակտիվի նկարագրությունը

 

Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա, մասնավորապես`

 

Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա

Մշակված չէ

   

Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա

Մշակված չէ

   

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը

 

ՋՕԸ-ներ, ջրառ իրականացնող կազմակերպություններ

     

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը

/1004/ Աջակցություն ոռոգման ծառայություններին

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Ջրային համակարգի արդյունավետության բարձրացում

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները
1. Քաղաքականության միջոցառումները
1.1 Ծառայություններ

 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

Ֆինանսական ցուցանիշներ

տարի

տարի

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Ջրային տնտեսության այլ ենթակառուցվածքների վերանորոգում
Նկարագրությունը
Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի համակարգում և ղեկավարում

1004

ԱԾ05

Քանակական

Ուսումնասիրություն

1

 

Որակական

Մշակված չէ

   

Ժամկետայնության

Մշակված չէ

   

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

X

(592,517.9)

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը

 

/1004/ Աջակցություն ոռոգման ծառայություններին

 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

 

Ջրամատակարարման ծառայությունների հուսալիության և մատչելիության ապահովում

 

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները)

 

«Ջրային տնտեսության զարգացման և բարեփոխումների ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ

 
 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

Ֆինանսական ցուցանիշներ

տարի

տարի

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող՝ ԵԶԲ-ի կողմից ֆինանսավորվող Ոռոգման համակարգերի արդիականացման ծրագրի նախապատրաստման համար դրամաշնորհային ծրագիր
Նկարագրությունը
ԵԶԲ-ի կողմից ֆինանսավորվող Ոռոգման համակարգերի արդիականացման ծրագրի պատրաստման համար դրամաշնորհային ծրագիր

1004

ԱԾ09

Քանակական

Խորհրդատվական ծառայություններ

Դրամաշնորհային համաձայնագրի պայմաններին համապատասխան

 

Որակական

Մշակված չէ

   

Ժամկետայնության

Մշակված չէ

   

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

X

(27,577.9)

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը

 

1004 Աջակցություն ոռոգման ծառայություններին

 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

 

Ջրամատակարարման ծառայությունների հուսալիության և մատչելիության ապահովում

 

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները)

 

«Ջրային տնտեսության զարգացման և բարեփոխումների ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ

 
 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

Ֆինանսական ցուցանիշներ

տարի

տարի

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Ջրային տնտեսության այլ ենթակառուցվածքների վերանորոգում
Նկարագրությունը
Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի համակարգում և ղեկավարում

1004

ԱԾ12

Քանակական

Ուսումնասիրություն

 

X

Որակական

Մշակված չէ

   

Ժամկետայնության

Մշակված չէ

   

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

X

(592,517.9)

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը

 

1004 Աջակցություն ոռոգման ծառայություններին

 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

 

Ջրամատակարարման ծառայությունների հուսալիության և մատչելիության ապահովում

 

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները)

 

«Ջրային տնտեսության զարգացման և բարեփոխումների ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ

 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11. 35 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխություն (ավելացումները բերված են դրական նշանով)

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

Ֆինանսական ցուցանիշներ

Տարի

Տարի

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները
1. Քաղաքականության միջոցառումներ
1.1 Տրանսֆերտներ

Ծրագրային դասիչը

Տրանսֆերտի անվանումը

Իրանի Իսլամական Հանրապետության աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի Հանրապետությունում` Իրանի հետ սահմանամերձ բնակավայրերի գազի բաշխման ցանցի կառուցման դրամաշնորհային ծրագիր

1044

ԾՏ02

Նկարագրություն

Հայաստանի Հանրապետությունում` Իրանի հետ սահմանամերձ բնակավայրերի գազի բաշխման ցանցի կառուցում: Ծրագիրը կնպաստի բազմաթիվ բնակարանների, առողջապահական, կրթական, մշակութային և այլ հաստատությունների էկոլոգիապես մաքուր վառելիքի օգտագործմանը և ջեռուցմանը, ինչպես նաև գազի առկայությունը կնպաստի անտառահատումների, էկոլոգիայի և դրանից բխող խնդիրների լուծմանը:

Չափորոշիչներ

Շահառուների քանակը

     

Գումարը ((հազ. դրամ)

 

(278,505.4)

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը

   

Շահառուների ընտրության չափանիշները

Ծրագրի շրջանակներում շահառուներն ընտրվում են համաձայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության միջև 2011 թ. դեկտեմբերի 23-ին ստորագրված փոխըմբռնման հուշագրի:

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը

1044 Հայաստանի Հանրապետությունում` Իրանի հետ սահմանամերձ բնակավայրերի գազի բաշխման ցանցի կառուցման ծրագիր

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Ծրագրի նպատակն է բնակչությանն ապահովել բնական գազով, որը կբարելավի բնակչության կենսաապահովման պայմանները` էկոլոգիապես մաքուր վառելիքի օգտագործումը և ջեռուցումը, կնպաստի անտառահատումների, էկոլոգիայի և դրանից բխող խնդիրների լուծմանը:

                 

Ծրագրային դասիչը

Տրանսֆերտի անվանումը

Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» ծրագիր

1044

ԾՏ03

Նկարագրություն

«Աշնակ», «Երևան ՋԷԿ» ենթակայանների և «Լոռի», «Թումանյան-1, 2» էլեկտրահաղորդման օդային գծերի վերակառուցում:

Չափորոշիչներ

Շահառուների քանակը

 

ՀՀ բոլոր քաղաքացիները

           

Գումարը ((հազ. դրամ)

   

(30,688.3)

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը

 

Ըստ անհրաժեշտության

Շահառուների ընտրության չափանիշները

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը

11044 Էլեկտրաէներգետիկական օբյեկտների կառուցման, վերականգնման և վերանորոգման ծրագիր

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի հուսալիության բարձրացում

1.4 Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում

Ծրագրային դասիչը

Ներդրման անվանումը

Ներդրումներ «Բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ում

1167

ԵԿ03

Նկարագրություն

«Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Էլեկտրաէներգիայի տեղափոխման սեկտորի վերակառուցման ծրագրի» շրջանակներում «Վանաձոր 1» և «Ալավերդի 2» ենթակայանների վերականգնում

Չափորոշիչներ

     

Ծախսերը (հազ. դրամ)

     

4843.8

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը

«Բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ

Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա`

Քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության վրա

Մշակված չէ

Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը

1167 Էլեկտրաէներգետիկական օբյեկտների կառուցման, վերականգնման և վերանորոգման ծրագիր

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի հուսալիության բարձրացում, էլեկտրաէներգիայի անխափան մատակարարման ապահովում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.36 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

   

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

ֆինանսական ցուցանիշներ

Ծրագրային դասիչը

Մատուցվող ծառայության անվանումը

   
   

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում

   

1162

ԱԾ02

Նկարագրություն

   
   

Գիտական և գիտատեխնիկական լաբորատորիաների պահպանում և զարգացում, լաբորատորիաների տարածքի և սարքավորման տրամադրում հետազոտողներին

   

Չափորոշիչներ

   

Քանակական

 

Գիտական և գիտատեխնիկական լաբորատորիաների պահպանում և զարգացում իրականացնող կազմակերպությունների թիվը

 

X

Որակական

 

Մշակված չէ

 

X

Ժամկետայնության

 

Մշակված չէ

 

X

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

   

X

(42,823.7)

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1162 Գիտական և գիտատեխնիկական հետազոտությունների և մշակումների ծառայություններ  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Գիտատեխնիկական կարևոր ոլորտների և գիտական ներուժի զարգացում, ազգային արժեք ներկայացնող գիտական օբյեկտների պահպանում 

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը
Համալսարաններ և այլ բարձրագույն և հետբուհական կրթական հաստատություններ, ինչպես նաև գիտական և գիտահետազոտական հիմնարկներ

   

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

ֆինանսական ցուցանիշներ

Ծրագրային դասիչը

Մատուցվող ծառայության անվանումը

   
   

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային /թեմատիկ/ հետազոտություններ

   

1162

ԱԾ04

Նկարագրություն

   
   

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային /թեմատիկ/ հետազոտություններ

   

Չափորոշիչներ

   

Քանակական

  

Թեմաների թիվը

 

X

Որակական

   

Մշակված չէ

 

X

Ժամկետայնության

 

Մշակված չէ

 

X

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

   

X

(25,800.0)

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1162 Գիտական և գիտատեխնիկական հետազոտությունների և մշակումների ծառայություններ  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Գիտատեխնիկական կարևոր ոլորտների և գիտական ներուժի զարգացում, ազգային արժեք ներկայացնող գիտական օբյեկտների պահպանում 

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը
Համալսարաններ և այլ բարձրագույն և հետբուհական կրթական հաստատություններ, ինչպես նաև գիտական և գիտահետազոտական հիմնարկներ, անհատներ և հետազոտական խմբեր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.37 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՄԱՍ Բ: Կառավարչական հիմնարկի անմիջական գործունեության արդյունքները
1. Անմիջականորեն մատուցվող ծառայությունների արդյունքների ցուցանիշները

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխություն (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` փակագծերում) (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

ֆինանսական ցուցանիշներ

տարի

տարի

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը

   

1176

ԱԾ02

Ավիացիայի բնագավառում վերահսկողության և կանոնակարգման ծառայություններ (արտաբյուջետային միջոցների հաշվին)

   

Նկարագրություն

   

Ավիացիայի բնագավառում վերահսկողության և կանոնակարգման ծառայություններ

   

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

 

X

(55,282.9)

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1176 Ավիացիայի բնագավառում վերահսկողության և կանոնակարգման ծառայություններ  

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը
ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն  

2. Հանրային սեփականության կառավարման արդյունքների ցուցանիշները
2.1. Կարողությունների զարգացում
2.1.1. Ֆիզիկական կապիտալ. կառավարչական հիմնարկի կողմից ուղղակիորեն օգտագործվող ակտիվներ (ակտիվների ձեռք բերում, կառուցում կամ հիմնանորոգում)

Չափորոշիչներ

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

ֆինանսական ցուցանիշներ

տարի

տարի

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը
Հիմնական միջոցներ
Նկարագրություն
Հիմնական միջոցների ձեռքբերում

1176

ԿՀ01

Քանակական

Կիրառելի չէ

X

X

Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)

X

(4,435.9)

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը

  

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.39 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` փակագծերում)

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

Ֆինանսական ցուցանիշներ

Տարի

Տարի

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները
1. Քաղաքականության միջոցառումներ
1.1 Ծառայություններ

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը`
ՀՀ տարածքում երկաթուղով իրականացվող միջպետական ռազմական փոխադրումների, երկաթուղային կայարաններում կատարվող սպասարկումների և մատուցվող ծառայությունների ծախսերի փոխհատուցում
Նկարագրություն
ՀՀ տարածքում երկաթուղով իրականացվող միջպետական ռազմական փոխադրումների, երկաթուղային կայարաններում կատարվող սպասարկումների և մատուցվող ծառայությունների ծախսերի փոխհատուցում

1138

ԱԾ03

Քանակական

 

մշակված չէ

 

Որակական

 

մշակված չէ

 

Ժամկետայնության

 

մշակված չէ

 

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

X

36,191.7

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1138-Ազգային անվտանգություն  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Ազգային անվտանգության ապահովում

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը
ՀՀԿԱ ԱԱԾ

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` փակագծերում)

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

Ֆինանսական ցուցանիշներ

Տարի

Տարի

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները
1. Քաղաքականության միջոցառումներ
1.1 Ծառայություններ

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը`
ՀՀ տարածքում երկաթուղով իրականացվող միջպետական ռազմական փոխադրումների, երկաթուղային կայարաններում կատարվող սպասարկումների և մատուցվող ծառայությունների ծախսերի փոխհատուցում
Նկարագրություն
ՀՀ տարածքում երկաթուղով իրականացվող միջպետական ռազմական փոխադրումների, երկաթուղային կայարաններում կատարվող սպասարկումների և մատուցվող ծառայությունների ծախսերի փոխհատուցում

 

1138 ԱԾ03

 

Քանակական

 

մշակված չէ

 

Որակական

 

մշակված չէ

 

Ժամկետայնության

 

մշակված չէ

 

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

X

3,049.5

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1138-Ազգային անվտանգություն  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Ազգային անվտանգության ապահովում

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը
ՀՀԿԱ ԱԱԾ

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` փակագծերում)

Չափորոշիչներ

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

Ֆինանսական ցուցանիշներ

Տարի

Տարի

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները

1. Քաղաքականության միջոցառումներ

   

1.1 Ծառայություններ

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը`

   
 

ՀՀ տարածքում երկաթուղով իրականացվող միջպետական ռազմական փոխադրումների, երկաթուղային կայարաններում կատարվող սպասարկումների և մատուցվող ծառայությունների ծախսերի փոխհատուցում

   

1138 ԱԾ03

Նկարագրություն

   
 

ՀՀ տարածքում երկաթուղով իրականացվող միջպետական ռազմական փոխադրումների, երկաթուղային կայարաններում կատարվող սպասարկումների և մատուցվող ծառայությունների ծախսերի փոխհատուցում

   

Քանակական

 

մշակված չէ

 

Որակական

 

մշակված չէ

 

Ժամկետայնության

 

մշակված չէ

 

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

X

20,561.6

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը

 

1138-Ազգային անվտանգություն

   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

   

Ազգային անվտանգության ապահովում

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը

   

ՀՀԿԱ ԱԱԾ

       

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 40 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

ՄԱՍ Ա: ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Պայմանագրային հիմունքներով ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված պետական պահպանության և անվտանգության ենթակա, ինչպես նաև իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց պատկանող օբյեկտների պահպանության, գույքի և անձի անվտանգության հետ կապված այլ կարգի վճարովի ծառայությունների

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները
1. Քաղաքականության միջոցառումներ
1.1 Ծառայություններ

Ծրագրային դասիչը

Մատուցվող ծառայության անվանումը
Պետական պահպանության ծառայությունների կազմակերպում և իրականացում
Անվանումը`
ՀՀ պետական կառավարման մարմինների և կազմակերպությունների, շենքերի և շինությունների, ինչպես նաև կարևորագույն օբյեկտների պահպանություն
Նկարագրություն`
Պայմանագրային հիմունքներով ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված պետական պահպանության և անվտանգության ենթակա, ինչպես նաև իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց պատկանող օբյեկտների պահպանության, գույքի և անձի անվտանգության հետ կապված այլ կարգի վճարովի ծառայությունների մատուցում, ՀՀ տարածքում երկաթուղային տրանսպորտով տեղափոխվող բեռների, մարդատար և էլեկտրական գնացքների ուղեկցում և հասարակական կարգի պահպանության ապահովում, ինչպես նաև կայարանների վարչական շենքերի պահպանություն:

1105

ԱԾ 01

Չափորոշիչներ

 
   

Տարի

Տարի

Քանակական

մշակված չէ

 

Որակական

մշակված չէ

 

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

x

(356,366.4)

Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը`
1105 ԱԾ01 Պետական պահպանություն և անվտանգություն

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված պետական պահպանության և անվտանգության ենթակա, ինչպես նաև իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց պատկանող օբյեկտների պահպանության,գույքի և անձի անվտանգության հետ կապված այլ կարգի վճարովի ծառայությունների որակի և արդյունավետության ապահովում

Ծառայություն մատուցողի անվանումը` ՀՀ Ոստիկանություն

       

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.57 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական նշանով)

Չափորոշիչներ

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

Ֆինանսական ցուցանիշներ

Տարի

Տարի

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները
1. Քաղաքականության միջոցառումներ
1.2 Տրանսֆերտներ

       

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը`

   

1146   ԾՏ31

Դպրոցահասակ երեխաներին սննդով ապահովում

   
 

Նկարագրություն
Հանրակրթական դպրոցի տարրական դասարանների աշակերտներին սննդով ապահովում

   

Շահառուների քանակը

   

0.0

Գումարը (հազ. դրամ)

x

64726.2

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը

   

0.0

Շահառուների ընտրության չափանիշները
Տարրական դասարանների բոլոր աշակերտները

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1146 Հանրակրթության ծրագիր  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը  
Հանրակրթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.58 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական նշանով)

Չափորոշիչներ

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

Ֆինանսական ցուցանիշներ

Տարի

Տարի

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները

1. Քաղաքականության միջոցառումներ

1.2 Տրանսֆերտներ

       

Ծրագրային դասիչը

Անվանումը`
Դպրոցահասակ երեխաներին սննդով ապահովում
Նկարագրությունը
Հանրակրթական դպրոցի տարրական դասարանների աշակերտներին սննդով ապահովում

1146  ԾՏ33

 

Շահառուների քանակը

Սնունդով ապահովվող աշակերտների թիվը

 

0.0

Գումարը ((հազ. դրամ)

x

26944.7

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը

   

0.0

Շահառուների ընտրության չափանիշները
Տարրական դասարանների բոլոր աշակերտները

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1146 Հանրակրթության ծրագիր

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Հանրակրթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում

Աղյուսակ N 2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՀՀ կառավարության աշխատակազմի մասով

   

Բաժին 2

 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

Ծրագրային դասիչը

 

Գործառական դասիչը

Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2014 Բյուջե

Ծրագիրը

Միջոցառումը

(Բաժին/Խումբ/Դաս)

 

(հազար դրամ)

1136

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում

 
     

Ծրագրի նկարագրությունը

 
     

Աջակցություն ՀՀ կառավարությանը` քաղաքականության և ծրագրերի մշակման և իրականացման գործընթացում, վերահսկողության կատարման գործընթացում

 
     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

 
     

Պետական մարմինների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, ՀՀ կառավարության գործունեության ծրագրի արդյունքների ապահովում

 
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

 
 

ԱԾ02

 

«Ավստրիական զարգացման գործակալություն» ընկերության աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի Հանրապետությունում կարգավորիչ գիլյոտին» դրամաշնորհային ծրագիր

155,651.7

     

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

 
     

«Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» ԾԻԳ-ի պահպանում

 
     

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

 
     

ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» ԾԻԳ ՊՀ

 

ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունը (նվազեցումները նշված են փակագծերում)

ՀՀ 2014 թվականի պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

ծրագիրը

միջոցառումը

1062

   

ԾՐԱԳԻՐԸ

 
     

Հատուկ քննչական ծառայություններ

(3,246.6)

Ծրագրի նկարագրությունը
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների, պետական հատուկ ծառայություն իրականացնող անձանց՝ իրենց պաշտոնեական դիրքի կապակցությամբ հանցակցությամբ կամ նրանց կատարած հանցագործությունների, ինչպես նաև ընտրական գործընթացների հետ կապված քրեական գործերով նախաքննություն

 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

 

Հանցագործությունների կանխարգելում և կրճատում

     

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

 
 

ԱԾ01

 

Քրեական գործերով նախաքննության ծառայություն

(3,246.6)

     

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների, պետական հատուկ ծառայություն իրականացնող անձանց՝ իրենց պաշտոնեական դիրքի կապակցությամբ հանցակցությամբ կամ նրանց կատարած հանցագործությունների, ինչպես նաև ընտրական գործընթացների հետ կապված քրեական գործերով նախաքննության ծառայություն

 

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

 

ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն

ՀՀ առողջապահության նախարարության մասով

Ծրագրային դասիչը

 

Գործառական դասիչը

Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

Ցուցանիշների փոփոխությունը (նվազեցումը)

Ծրագիրը

Միջոցառումը

(Բաժին/Խումբ /Դաս)

 

1

2

3

4

5

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

(253,100.0)

1099

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) բուժօգնության ծրագիր

 
   

Ծրագրի նկարագրությունը

 
   

Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման, բուժկանխարգելիչ, մասնագիտական արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության ծառայություններ, մանկաբարձագինեկոլոգիական ծառայություններ

(35,200.0)

   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

 
   

Բնակչության առողջության պահպանում և բարելավում` բուժօգնության և ծառայությունների որակի ու մատչելիության բարձրացման միջոցով

   

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

ԱԾ06

07.02.03

Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ

(2,700.0)

   

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

 

Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության համալիր միջոցառումների (հետազոտում, ախտորոշում, բուժում) իրականացում մինչև 8 տարեկան, ինչպես նաև 12 տարեկան երեխաներին, 65 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի անձանց և սոցիալապես անապահով խմբերում ընդգրկվածներին

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

Առողջապահական կազմակերպություններ (պոլիկլինիկաներ, մասնագիտացված ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկաներ)

ԱԾ09

07.02.04

Շտապ բժշկական օգնության ծառայություններ

(19,400.0)

   

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

 

Շտապ բժշկական օգնության իրականացում

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

Առողջապահական կազմակերպություններ (հիվանդանոցներ, շտապ բժշկական օգնության կայաններ, ընտանեկան բժշկի գրասենյակներ)

ԱԾ10

07.02.02

Հեմոդիալիզի անցկացման ծառայություններ

(13,100.0)

   

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

 

Հեմոդիալիզի կարիք ունեցող հիվանդների բժշկական օգնության համալիր միջոցառումների իրականացում

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

Առողջապահական կազմակերպություններ (հիվանդանոցներ)

1142

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Բժշկական օգնություն, հարբժշկական, փորձագիտական ծառայությունների ծրագիր

(16,400.0)

   

Ծրագրի նկարագրությունը

 
   

Բժշկական օգնություն և ծառայություններ հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնյաների համար, հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց պրոթեզավորում, դժվարամատչելի ախտորոշիչ զննման, պաթանատոմիական, դատական և գենետիկական փորձաքննություններ և այլ ծառայություններ

   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

   

Բնակչության առողջության պահպանում, բարելավում, հիվանդությունների արգելակում և հակադարձում, բուժօգնության և ծառայությունների որակի ու մատչելիության բարձրացում

   

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

ԱԾ01

07.06.01

Դժվարամատչելի ախտորոշիչ ծառայություններ

(8,200.0)

   

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

 

Բարձրարժեք և բարձրակարգ տեխնոլոգիաներով հագեցված ախտորոշիչ զննման ծառայությունների իրականացում

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

Առողջապահական կազմակերպություններ (ախտորոշման կենտրոններ, հիվանդանոցներ)

ԱԾ02

07.06.01

Մասնագիտական, խորհրդատվական և կազմակերպամեթոդական աջակցության ծառայություններ

(8,200.0)

   

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

 

Էնդոկրին, ուռուցքաբանական, նարկոլոգիական, հոգեկան, մաշկավեներական ծառայություններին, պրոֆեսիոնալ հիվանդություններով տառապող հիվանդներին կազմակերպչամեթոդական օգնության ծառայություններ

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

Առողջապահական կազմակերպություններ (դիսպանսերներ, «Ա.Ակադեմիկոս Ս. Խ. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ, այլ կազմակերպություններ)

1150

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Հիվանդանոցային բուժօգնության ծրագիր

(201,500.0)

   

Ծրագրի նկարագրությունը

 
   

Սոցիալական նշանակության հիվանդությունների հիվանդանոցային բուժում, հարակից բժշկական և ախտորոշիչ ծառայությունների կարիք և իրավունք ունեցող անձանց հիվանդանոցային բուժում և ախտորոշիչ փորձաքննություն

   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

   

Հիվանդացության և մահացության կրճատում

   

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

ԱԾ01

07.03.01

Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայություններ

(9,000.0)

   

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

 

Անհետաձգելի բժշկական օգնության իրականացում`ՀՀ առողջապահության նախարարի կողմից հաստատված հիվանդությունների, վիճակների և անձանց ցանկի համաձայն

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

Առողջապահական կազմակերպություններ (հիվանդանոցներ)

ԱԾ02

07.03.02

Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ

(5,700.0)

   

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

 

Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների վաղ հայտնաբերմանն ուղղված ախտորոշիչ հետազոտություններ, հիվանդների բուժում և շարունակական հսկողության համալիր միջոցառումների իրականացում

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

Առողջապահական կազմակերպություններ (հիվանդանոցներ)

ԱԾ04

07.03.02

Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բժշկական օգնության ծառայություններ

(2,400.0)

   

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

 

Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդությունների վաղ հայտնաբերման ախտորոշիչ և այլ հետազոտություններ, հիվանդների բուժում և շարունակական հսկողության համալիր միջոցառումների իրականացում

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

Առողջապահական կազմակերպություններ (հիվանդանոցներ)

ԱԾ07

07.03.03

Մանկաբարձական բժշկական օգնության ծառայություններ

(35,500.0)

   

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

 

Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության համալիր միջոցառումների իրականացում, հղիների հետազոտություն և ծննդօգնություն

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

Առողջապահական կազմակերպություններ (հիվանդանոցներ, ծննդատներ)

ԱԾ09

07.03.03

Երեխաներին բժշկական օգնության ծառայություններ

(42,200.0)

   

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

 

Երեխաների (0-7 տարեկան, 7-18 տարեկան սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված երեխաներին) հիվանդանոցային բժշկական օգնության իրականացում (հետազոտում, ախտորոշում, բուժում)

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

Առողջապահական կազմակերպություններ (հիվանդանոցներ)

ԱԾ12

07.03.02

Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և փորձաքննություններ

(30,400.0)

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

ՀՀ զինկոմիսարիատների ուղեգրերով զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննությունների իրականացում (հետազոտում, ախտորոշում, բուժում)

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

Առողջապահական կազմակերպություններ (հիվանդանոցներ)

ԱԾ14

 

Զինծառայողներին, ինչպես նաև փրկարար ծառայողներին և նրանց ընտանիքի անդամներին բժշկական օգնության ծառայություններ

(76,300.0)

   

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

 

Զինծառայողներին, ինչպես նաև փրկարար ծառայողներին և նրանց ընտանիքի անդամներին բժշկական օգնության իրականացում (հետազոտում, ախտորոշում, բուժում)

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

Առողջապահական կազմակերպություններ (հիվանդանոցներ )

         

Ծրագրային դասիչը

 

Գործառական դասիչը

Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

Ցուցանիշների փոփոխությունը (նվազեցումը)

Ծրագիրը

Միջոցառումը

(Բաժին/Խումբ /Դաս)

   

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

 

1142

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Բժշկական օգնություն, հարբժշկական, փորձագիտական ծառայությունների ծրագիր
Ծրագրի նկարագրությունը
Բժշկական օգնություն և ծառայություններ հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնյաների համար, հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց պրոթեզավորում, դժվարամատչելի ախտորոշիչ զննման, պաթանատոմիական, դատական և գենետիկական փորձաքննություններ և այլ ծառայություններ
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության առողջության պահպանում, բարելավում, հիվանդությունների արգելակում և հակադարձում, բուժօգնության և ծառայությունների որակի և մատչելիության բարձրացում

(56,420.3)

   

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

 

ԱԾ 17

 

«Իմունականխարգելման ազգային ծրագրի ծառայությունների աջակցություն» դրամաշնորհային ծրագիր
Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը
Իմունականխարգելման ոլորտում ծառայությունների մատչելիության և որակի բարելավում, մասնագիտական կարողությունների զարգացում, հանրության իրազեկում կառավարելի վարակիչ հիվանդությունների (այդ թվում՝ նաև պնևմակոկային վարակների) կանխարգելման գործում պատվաստումների կարևորության և անհրաժեշտության, ինչպես նաև բուժաշխատողների իրազեկում նոր կառավարելի վարակիչ հիվանդությունների՝ պնևմակոկային վարակների, կանխարգելման միջոցների վերաբերյալ:

(7,378.3)

Ծառայություն մատուցողի անվանումը
Առողջապահական կազմակերպություններ (բժշկական միավորումներ, ամբուլատորիաներ, պոլիկլինիկաները, «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ և այլ կազմակերպություններ)

   

Կառավարչական հիմնարկի կողմից տրամադրվող ակտիվներ

 

ԱՏ12

 

Սարքավորումներ
Ակտիվի նկարագրությունը
Ներդրումներ առողջապահական կազմակերպություններում
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը
Առողջապահական կազմակերպություններ (բժշկական միավորումներ, ամբուլատորիաներ, պոլիկլինիկաներ և այլ կազմակերպություններ)

(49,000.0)

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը
1142 Բժշկական օգնություն, հարբժշկական, փորձագիտական ծառայությունների ծրագիր

 
       

ԱՏ13

 

Համակարգչային սարքավորումներ
Ակտիվի նկարագրությունը
Համակարգչային սարքերի ձեռքբերում
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը
«Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ

(42.0)

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը
1142 Բժշկական օգնություն, հարբժշկական, փորձագիտական ծառայությունների ծրագիր

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության մասով

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

Ծրագրային դասիչը

 

Գործառական դասիչը

Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2014 Բյուջե

Ծրագիրը

Միջոցառումը

(Բաժին/Խումբ/Դաս)

 

(հազար դրամ)

1165

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Հայաստանի մրցունակության բարձրացման և զբոսաշրջության զարգացման ծրագիր

 
     

Ծրագրի նկարագրությունը

 
     

Զբոսաշրջության, առողջապահության, կրթության և այլ հատող ոլորտներում Հայաստանի ընդհանուր մրցունակության ներուժը բարձրացնող միջոցառումների իրականացում

 
     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

 
     

Հայաստանի մրցունակության և վարկանիշի բարելավում

 
     

Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ

 
 

ԵԿ 01

 

Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպությունում

374,574.0

     

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

 
     

Բելգիական Քեյ Բի Սի Էն Վի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ռադիոիզոտոպների արտադրության արտադրամասի ստեղծման նպատակով սարքավորումների ներմուծում

 
     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

 
     

Ներմուծված սարքավորումներ

 
     

Ծրագիրը, որին առնչվում է ակտիվը

 
     

«Քեյ Բի Սի Էն Վի» բելգիական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ցիկլոտրոնի միջոցով ռադիոիզոտոպների արտադրության արտադրամասի ստեղծման ծրագիր

 
         

   ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն 

         

Ծրագրային դասիչը

Գործառնական դասիչը

Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2014 Բյուջե

Ծրագիրը

Միջոցառումը

(Բաժին/Խումբ/Դաս)

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

1128

   

Ծրագիր

 
     

ՀՀ արտաքին քաղաքականության իրականացում օտարերկրյա պետություններում և միջազգային կազմակերպություններում

288,699.6

Ծրագրի նկարագրությունը

Միջազգային հարաբերություններում ՀՀ շահերը և իրավունքները պատշաճ ու հետևողական ներկայացում, ՀՀ քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանություն, սփյուռքահայության հետ հարաբերությունների համակարգում

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Երկրի միջազգային ներգրավվածության աստիճանի, միջազգային հեղինակության ամրապնդում, արտաքին առևտրի համար նպաստավոր պայմանների ապահովում

     

Քաղաքականության միջոցառումներ.
Ծառայություններ

 
 

ԱԾ01

 

Օտարերկրյա պետություններում և միջազգային կազմակերպություններում հավատարմագրված ՀՀ դիվանագիտական ծառայության մարմինների նպատակների և խնդիրների իրագործում

269,918.3

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

Արտաքին գործերի բնագավառում ՀՀ կառավարության քաղաքականության իրականացման դիվանագիտական գործունեություն օտարերկրյա պետություններում և միջազգային կազմակերպություններում

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

Օտարերկրյա պետություններում գործող դիվանագիտական ծառայության մարմիններ

   

Կառավարչական հիմնարկի կողմից օգտագործվող ակտիվներ

 

ԿՀ02

 

Օտարերկրյա պետություններում և միջազգային կազմակերպություններում հավատարմագրված ՀՀ դիվանագիտական ծառայության մարմինների գործունեության ապահովում

18,781.3

Ակտիվի նկարագրությունը

Օտարերկրյա պետություններում գործող ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններում կահույքի, սարքավորումների, համակարգիչների և նրանց ուղեկցող սարքավորումների ձեռքբերում

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը

Օտարերկրյա պետություններում գործող դիվանագիտական ծառայության մարմիններ

   

1128 Դիվանագիտական ծառայություններ

 
         
 

ՀՀ բնապահպանության նախարարության մասով

 

Ծրագրային դասիչը

 

Գործառական դասիչը

Ծրագիրը/Քաղաքականության միջոցառումը

ՀՀ 2014 թ. պետական բյուջե

Ծրագիրը

Միջոցառումը

(Բաժինը/Խումբը/Դասը)

 

(հազ. դրամ)

1016

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Շրջակա միջավայրի պահպանության, մոնիտորինգի և տեղեկատվական վերլուծական ծառայություններ

(40,526.0)

     

Ծրագրի նկարագրությունը

 
     

Բնապահպանության ոլորտում տեղեկատվության հավաքագրման, գրանցման և տրամադրման, իրականացման և մոնիտորինգի իրականացման ծառայություններ

 
     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

 
     

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության կրճատում

 
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

 
 

ԱԾ04

 

Համաշխարհային Բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Օժանդակություն ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը` հանքարդյունաբերության ոլորտում բնապահպանական կառավարումը, ներառումը և թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով» ԻԶՀ N TF013658 համաձայնագրով իրականացվող դրամաշնորհային ծրագիր

(40,526.0)

     

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

 
     

1. Հանքարդյունաբերության ոլորտում ինստիտուցիոնալ կապերի զարգացման, թափանցիկության ու ներառման ապահովմանն ուղղված գործողությունների իրականացում:
2.Հանքարդյունաբերության ոլորտում օրենսդրական և ռազմավարական բարեփոխումների առաջարկի պատրաստում:
3. Ոսումնական նյութերի մշակում, իրազեկում:
4. ՏՏ-ի սարքավորումների տրամադրում:

 
     

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

 
     

ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանության ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ

 
         

ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՈՎ

         

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

2014 թ. բյուջե

ծրագիրը

միջոցառումը

(բաժինը/խումբը/դասը)

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

   

1032

   

ԾՐԱԳԻՐԸ

 
     

Խնամքի կարիք ունեցող 18 տարեկանից բարձր տարիքի անձանց խնամքի ծառայություններ

(162,248.0)

     

Ծրագրի նկարագրությունը

 
     

Խնամքի կարիք ունեցող 18 տարեկանից բարձր տարիքի անձանց շուրջօրյա խնամք, տնային պայմաններում միայնակ տարեցների սոցիալական սպասարկում, անօթևան անձանց ժամանակավոր օթևանի տրամադրում, հոգեկան հիվանդների ցերեկային խնամքի և սոցիալական այլ աջակցություն

 
     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

 
     

Խնամքի կարիք ունեցող 18 տարեկանից բարձր տարիքի անձանց արժանավայել կյանքի ապահովում

 
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ծառայություններ

 
 

ԵԿ501

10.09.02.27

Խնամքի կարիք ունեցող 18 տարեկանից բարձր տարիքի անձանց խնամքի ծառայություններ

 
     

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը

 
     

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Երևանի թիվ 1 տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տարածքում անկողնային խնամք ստացող անձանց սպասարկման նպատակով կառուցվելիք նոր մասնաշենքի շինարարական աշխատանքների իրականացում» դրամաշնորհային ծրագիր

(162,248.0)

     

Դրամաշնորհ ստացողի անվանումը

 
     

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայության «Երևանի թիվ 1 տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ

 
         

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության մասով

 

Ծրագրային դասիչը

 

Գործառական դասիչը

Ծրագիրը/Քաղաքականության միջոցառումը

ՀՀ 2014 թ. պետական բյուջե

Ծրագիրը

Միջոցառումը

(Բաժինը/Խումբը/Դասը)

 

(հազ. դրամ)

1086

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» (ՀԳՌԿՄ) երկրորդ ծրագրի նախապատրաստման դրամաշնորհային ծրագիր

(26,592.9)

     

Ծրագրի նկարագրությունը

 
     

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում աջակցել ՀՀ ԳՆ և «ԳԾԻԳ» ՊՀ-ին ՀԳՌԿՄ 2 ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքների իրականացմանը ու վերջիններիս կողմից իրականացման կարողությունների հզորացմանը

 
     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

 
     

Կարողությունների զարգացում և համապատասխան ուսումնասիրությունների իրականացում, ՀԳՌԿՄ 2 ծրագրի փաստաթղթերի մշակում

 
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

 
 

ԱԾ04

 

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում համայնքներում գյուղատնտեսության զարգացում

(26,592.9)

     

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

 
     

ՀԳՌԿՄ 2 ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքների իրականացման համար խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում

 
     

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

 
     

ՀԲ-ի ընթացակարգերին համապատասխան կազմակերպված մրցույթներում հաղթած կազմակերպություններ կամ անհատ խորհրդատուներ

 
         

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

         

Ծրագրային դասիչը

 

գործառական դասիչը

Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2014 Բյուջե /հազար դրամ/

Ծրագիրը

միջոցառումը

բաժին/ խումբ/դաս

 

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` փակագծերում)

1146

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Հանրակրթության ծրագիր

(98029.8)

     

Ծրագրի նկարագրությունը

     

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության ծառայությունների մատուցում

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

     

Հանրակրթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության,
գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում

     

Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ

 

ԾՏ18

 

Դպրոցահասակ երեխաներին սննդով ապահովում

(98029.8)

     

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը

     

Հանրակրթական դպրոցի տարրական դասարանների աշակերտներին սննդով ապահովում

         
   

Բաժին 2

 

Ծրագրային դասիչը

 

Գործառական դասիչը

Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2014 Բյուջե

Ծրագիրը

Միջոցառումը

(Բաժին/Խումբ/Դաս)

 

(հազար դրամ)

1146

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Հանրակրթության ծրագիր

 
     

Ծրագրի նկարագրությունը

 
     

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության ծառայությունների մատուցում

 
     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

 
     

Հանրակրթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում

 
     

Քաղաքականության միջոցառումներ.
Ծառայություններ

 
 

ԱԾ 130

 

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հանրակրթության բարելավման ծրագրի նախապատրաստման համար» դրամաշնորհային ծրագիր

(13,498.1)

     

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

 
     

1. Ավագ դպրոցներում կրթության որակի բարձրացման նպատակով քանակական և որակական գնահատման հետազոտության իրականացում,
2. Ավագ դպրոցներում վերանորոգման աշխատանքների նպատակով ենթակառուցվածքների կարիքների գնահատում և տեխնիկական հատկորոշիչների կազմում,
3. Նախադպրոցական տարիքի երեխաների պատրաստվածությունը դպրոց մուտք գործելու ծրագրի ընդլայնման և բնակչության խոցելի խմբերում առկա բացթողումների ուսումնասիրության նպատակով գործողությունների պլանի և առաջարկությունների մշակում,
4. Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի կարողությունների գնահատում և ՏՀՏ ուղեցույցի մշակում` հանրային ռիսկերի նոր ձևերի համար վերահսկողության և խորհրդատվության ուղղությամբ,
5. Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (այսուհետ ՆՄՀ) շրջանակներում առաջին փուլով դրամաշնորհների տրամադրման գործընթացի գնահատում,
6. Վերանորոգման ենթակա դպրոցների սոցիալական և բնապահպանական գնահատում

 
     

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

 
     

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ

 

ՀՀ մշակույթի նախարարության մասով

         

Ծրագրային դասիչը

 

Գործառական դասիչը

Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2014 Բյուջե

Ծրագիրը

Միջոցառումը

(Բաժին/Խումբ/Դաս)

 

(հազար դրամ)

1168

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Ներդրումներ թատրոններում տեխնիկական վերազինման նպատակով

 
     

Ծրագրի նկարագրությունը

 
     

Ավստրիական «Վագներ Բիրո Ստեյջ Սիստեմս» ընկերության կողմից Ալ. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի և Ա. Խաչատրյանի անվան համերգասրահի դահլիճների տեխնիկական վերազինում

 
     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

 
     

Քաղաքացիական հասարակության տեղեկացվածության և հաղորդակցման բարձրացում արվեստի ոլորտում

 
     

Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ

 
 

ԵԿ02

 

Ավստրիական «Վագներ Բիրո Ստեյջ Սիստեմս» ընկերության կողմից Ալ. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի և Ա. Խաչատրյանի անվան համերգասրահի դահլիճների տեխնիկական վերազինում

162,558.0

     

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

 
     

Ներդրումներ թատրոններում տեխնիկական վերազինման նպատակով

 
     

Ծրագիրը, որին առնչվում է ակտիվը

 
     

1168 Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր

 
         

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության մասով

 

Ծրագրային դասիչը

 

Գործառական դասիչը

Ծրագիրը/Քաղաքականության միջոցառումը

ՀՀ 2014 թ. պետական բյուջե

Ծրագիրը

Միջոցառումը

(Բաժինը/Խումբը/Դասը)

 

(հազ. դրամ)

1049

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևեկության ապահովման ծառայություններ

(107,420.6)

     

Ծրագրի նկարագրությունը

 
     

Ավտոճանապարհների և հարակից կառույցների ընթացիկ և ձմեռային պահպանում

 
     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

 
     

Ճանապարհներին վթարների և դժբախտ պատահարների նվազում, ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների ժամանակի կրճատում, տրանսպորտային միջոցների շահագործման ժամկետի երկարացում և վերանորոգման ծախսերի կրճատում

 
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

 
 

ԱԾ15

 

Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ծառայություններ

(53,759.0)

     

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

 
     

Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգման և կառավարման ծառայություններ

 
     

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

 
     

Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի ԾԻԿ ՊՈԱԿ

 
 

ԱՁ05

 

Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի կառուցում

(53,661.6)

     

Ակտիվի նկարագրությունը

 
     

Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի հիմնանորոգում` նախագծային և շինարարական աշխատանքներ, տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն

 
     

Ծրագիր (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը

 
     

1049 Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևեկության ապահովման ծառայություններ

 
         

Բաժին 2.

         

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունը (նվազեցումները նշված են փակագծերում)

ՀՀ 2014 թվականի պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

ծրագիրը

միջոցառումը

1049

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևեկության ապահովման ծառայություններ

(1,818,825.6)

Ծրագրի նկարագրությունը
Ավտոճանապարհների և հարակից կառույցների ընթացիկ և ձմեռային պահպանություն

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Ճանապարհներին վթարների և դժբախտ պատահարների նվազում, ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների ժամանակի կրճատում, տրանսպորտային միջոցների շահագործման ժամկետի երկարացում և վերանորոգման ծախսերի կրճատում

   

Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ

 

ԱՁ01

 

Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում (ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն)

(1,818,825.6)

Ակտիվի նկարագրությունը
Միջպետական և տեղական նշանակության ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը

1049. Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևեկության ապահովման ծառայություններ

         

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն

         

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունը (նվազեցումները նշված են փակագծերում)

ՀՀ 2014 թվականի պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

ծրագիրը

միջոցառումը

1146

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Հանրակրթության ծրագիր

(675,000.0)

Ծրագրի նկարագրությունը
Տարրական, հիմնական և միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության ծառայությունների մատուցում

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Հանրակրթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում

   

Այլ կառավարչական հիմնարկի կազմակերպություններում ներդրման պատվեր

 

ԵՊ01

 

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում (ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն)

(675,000.0)

Ակտիվի նկարագրությունը
Կրթական օբյեկտների շենքերի (մասնաշենքերի) հիմնանորոգում (համաշինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում)

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը

1146 Հանրակրթության ծրագիր

         

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

         

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը

Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2014 Բյուջե (հազար դրամ)

Ծրագիրը

Միջոցառումը

(Բաժին/Խումբ/Դաս)

Ցուցանիշների փոփոխությունը (նվազեցումները բերված են փակագծերում)

1001

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Պետական քաղաքականության մշակման, ծրագրերի համակարգման և մոնիտորինգի ծրագիր

(12,000.0)

Ծրագրի նկարագրությունը

 

Քաղաքականության մշակման և դրա կատարման համակարգման, պետական ծրագրերի պլանավորման, մշակման, իրականացման և մոնիտորինգի (վերահսկման) ծառայություններ

 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

 

Ծրագիրը նպաստում է ՀՀ նախարարությունների կողմից իրականացվող ծրագրերի գծով նախատեսված արդյունքների ապահովմանը

 
   

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

 

Ած11

 

Գանձապետական և վճարահաշվարկային ծառայություններ

(12,000.0)

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

 

Պետական բյուջեի կատարման, տեղական բյուջեների սպասարկման ծառայություններ

 

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

 

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմ կառավարչական հիմնարկ

 
 

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը

Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2014 Բյուջե (հազար դրամ)

Ծրագիրը

Միջոցառումը

(Բաժին/Խումբ/Դաս)

Ցուցանիշների փոփոխությունը (նվազեցումները բերված են փակագծերում)

1006

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Պետական պարտքի կառավարում

(120,000.0)

Ծրագրի նկարագրությունը

 

ՀՀ պետական ներքին և արտաքին պարտքի դիմաց տոկոսների վճարում և պարտքի մարում և պարտքային գործառնությունների հետ կապված այլ վճարումներ

 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

 

Միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարում ներքին և արտաքին աղբյուրներից պետական բյուջեի պակասուրդի կայուն, հուսալի և ոչ ռիսկային ֆինանսավորման համար բարենպաստ պայմանների և միջավայրի պահպանում

 
   

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ֆինանսավորման ծախսեր

 

ՖԾ01

 

ՀՀ ներքին պետական պարտքի սպասարկում

(120,000.0)

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը

 

ՀՀ պետական ներքին և արտաքին պարտքի դիմաց տոկոսների վճարում և պարտքի մարում և պարտքային գործառնությունների հետ կապված այլ վճարումներ

 
         

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը

Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2014 Բյուջե (հազար դրամ)

Ծրագիրը

Միջոցառումը

(Բաժին/Խումբ/Դաս)

Ցուցանիշների փոփոխությունը (նվազեցումները բերված են փակագծերում)

1102

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Կենսաթոշակային ապահովության ծրագիր

(10,204,916.0)

Ծրագրի նկարագրությունը

 

Պետական (պարտադիր) կենսաթոշակային ապահովության բնագավառում քաղաքականության իրականացում

 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

 

Կենսաթոշակառուների կենսամակարդակի բարձրացում

 
   

Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ

 

ԾՏ06

 

Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակիցների համար սահմանված վճարներ

(10,204,916.0)

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը

 

«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքով մասնակցի համար կուտակային վճարի սահմանված չափը լրացնելու նպատակով պետական բյուջեից կատարվող վճար

 
         

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը

Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2014 Բյուջե (հազար դրամ)

Ծրագիրը

Միջոցառումը

(Բաժին/Խումբ/Դաս)

Ցուցանիշների փոփոխությունը (նվազեցումները բերված են փակագծերում)

1023

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Հարկային և մաքսային ծառայություններ

(2,182,022.9)

Ծրագրի նկարագրությունը

 

Հարկային և մաքսային քաղաքականության մշակման, պլանավորման, մոնիտորինգի, ծրագրերի համակարգման, գանձման, վերահսկողության և աջակցության ծառայություններ

 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

 

Հարկային և մաքսային վարչարարության արդյունավետության բարձրացում

 
   

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

 

Ած07

 

Հարկային և մաքսային ծառայություններ

(2,182,022.9)

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

 

Հարկային և մաքսային քաղաքականության մշակման, պլանավորման, մոնիտորինգի, ծրագրերի համակարգման, գանձման, վերահսկողության և աջակցության ծառայություններ

 

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե

 
 

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը

Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2014 Բյուջե (հազար դրամ)

Ծրագիրը

Միջոցառումը

(Բաժին/Խումբ/Դաս)

Ցուցանիշների փոփոխությունը (նվազեցումները բերված են փակագծերում)

1023

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Հարկային և մաքսային ծառայություններ

(16,378.8)

Ծրագրի նկարագրությունը

 

Հարկային և մաքսային քաղաքականության մշակման, պլանավորման, մոնիտորինգի, ծրագրերի համակարգման, գանձման, վերահսկողության և աջակցության ծառայություններ

 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

 

Հարկային և մաքսային վարչարարության արդյունավետության բարձրացում

 
   

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

 

ԱԾ01

 

Հարկային և մաքսային ծառայություններ

(16,378.8)

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

 

Հարկային և մաքսային քաղաքականության մշակման, պլանավորման, մոնիտորինգի, ծրագրերի համակարգման, գանձման, վերահսկողության և աջակցության ծառայություններ

 

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

 

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

 
         
         

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը

Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2014 Բյուջե (հազար դրամ)

Ծրագիրը

Միջոցառումը

(Բաժին/Խումբ/Դաս)

Ցուցանիշների փոփոխությունը (նվազեցումները բերված են փակագծերում)

1001

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Պետական քաղաքականության մշակման, ծրագրերի համակարգման և մոնիտորինգի ծրագիր

(11,700.0)

Ծրագրի նկարագրությունը

 

Քաղաքականության մշակման և դրա կատարման համակարգման, պետական ծրագրերի պլանավորման, մշակման, իրականացման և մոնիտորինգի (վերահսկման) ծառայություններ

 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

 

Ծրագիրը նպաստում է ՀՀ նախարարությունների կողմից իրականացվող ծրագրերի գծով նախատեսված արդյունքների ապահովմանը

 
   

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

 

Ած10

 

Պետական քաղաքականության մշակման, ծրագրերի համակարգման և մոնիտորինգի ծրագիր

(11,700.0)

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

 

Քաղաքականության մշակման և դրա կատարման համակարգման, պետական ծրագրերի պլանավորման, մշակման, իրականացման և մոնիտորինգի (վերահսկման) ծառայություններ

 

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

 

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմ կառավարչական հիմնարկ

 
 

   

Բաժին 2

 

Ծրագրային դասիչը

 

Գործառական դասիչը

Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2014 Բյուջե

Ծրագիրը

Միջոցառումը

(Բաժին/Խումբ/Դաս)

 

(հազար դրամ)

1018

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Պետական ֆինանսական համակարգի բարեփոխումների իրականացման ծրագիր

92,450.1

     

Ծրագրի նկարագրությունը

 
     

ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում

 
     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

 
     

Բարեփոխումների պահաջներին համապատասխանող կարողություններով հանրային հատվածի ծառայողների ապահովում:

 
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

 
 

ԱԾ06

 

ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Հանրային հատվածի վերահսկողության (Վերահսկիչ պալատի) կարողությունների զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր

(4,394.7)

     

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

 
     

ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում

 
     

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

 
     

ՀԲ-ի ընթացակարգերին համապատասխան կազմակերպված մրցույթներում հաղթած կազմակերպություններ

 
 

ԱԾ08

 

ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի կառավարության կարգավորող բարեփոխումների գրասենյակի կարողությունների զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր

(13,596.4)

     

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

 
     

ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում

 
     

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

 
     

ՀԲ-ի ընթացակարգերին համապատասխան կազմակերպված մրցույթներում հաղթած կազմակերպություններ

 
 

ԱԾ09

 

ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Կենսաթոշակների մասին հանրային իրազեկման և գրագիտության դրամաշնորհային ծրագիր

(5,766.5)

     

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

 
     

ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում

 
     

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

 
     

ՀԲ-ի ընթացակարգերին համապատասխան կազմակերպված մրցույթներում հաղթած կազմակերպություններ

 
 

ԱԾ11

 

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի գյուղատնտեսական հաշվառման պիլոտային ծրագրի համար վիճակագրական կարողությունների զարգացման և իրականացման աջակցման դրամաշնորհային ծրագիր

(4,542.6)

     

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

 
     

ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում

 
     

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

 
     

ՀԲ-ի ընթացակարգերին համապատասխան կազմակերպված մրցույթներում հաղթած կազմակերպություններ

 
     

Այլ կառավարչական հիմնարկի կազմակերպություններում ներդրման պատվեր

 
 

ԵՊ03

 

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի գյուղատնտեսական հաշվառման պիլոտային ծրագրի համար վիճակագրական կարողությունների զարգացման և իրականացման աջակցման դրամաշնորհային ծրագիր

(889.5)

     

Ակտիվի նկարագրությունը

 
     

Վարչական սարքավորումներ, hամակարգչային սարքավորումներ

 
     

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը

 
     

1018 ԱԾ 11 Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի գյուղատնտեսական հաշվառման պիլոտային ծրագրի համար վիճակագրական կարողությունների զարգացման և իրականացման աջակցման դրամաշնորհային ծրագիր

 
 

ԿՊ02

 

ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Հանրային հատվածի վերահսկողության (Վերահսկիչ պալատի) կարողությունների զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր

(197.6)

     

Ակտիվի նկարագրությունը

 
     

Վարչական սարքավորումներ, համակարգչային սարքավորումներ

 
     

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը

 
     

1018 ԱԾ 06 Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հանրային հատվածի վերահսկողության (Վերահսկիչ պալատի) կարողությունների զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր

 
 

ԿՊ04

 

ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Կենսաթոշակների մասին հանրային իրազեկման և գրագիտության դրամաշնորհային ծրագիր

(881.8)

     

Ակտիվի նկարագրությունը

 
     

Վարչական սարքավորումներ, համակարգչային սարքավորումներ

 
     

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը

 
     

1018 ԱԾ 09 Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսաթոշակների մասին հանրային իրազեկման և գրագիտության դրամաշնորհային ծրագիր

 
         

ՀՀ սփյուռքի նախարարություն

Ծրագրային դասիչը

 

գործառական դասիչը

Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2014 Բյուջե /հազար դրամ/

Ծրագիրը

միջոցառումը

բաժին/ խումբ/դաս

 

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` փակագծերում)

1114

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Սփյուռքի հայապահպանության ծրագիր

(30000.0)

     

Ծրագրի նկարագրությունը

     

Սփյուռքի հայապահպանությանն ուղղված միջոցառումների իրականացում

     

Սփյուռքի գաղթօջախներում հայրենիքի և հայ ինքնության վերաբերյալ իմացության մակարդակի բարձրացում և հայապահպանության ամրապնդում

     

Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ

 

ԾՏ02

 

Ջավախքի դպրոցներին գույքի տրամադրում

(30000.0)

     

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը

     

Ջավախքի հայկական դպրոցներին աշակերտական սեղանների, աթոռների, գրատախտակների տրամադրում

         

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի

         

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

ՀՀ 2014 թ. պետական բյուջե (հազ. դրամ)

ծրագիրը

միջոցառումը

(բաժինը/խումբը/դասը)

 

1004

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Աջակցություն ոռոգման ծառայություններին

(11,090.1)

Ծրագրի նկարագրությունը

Ոռոգման ծառայություններ մատակարարող ընկերությունների և ջրօգտագործողների ընկերությունների սուբսիդավորում

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Ոռոգման ծառայություններ. հուսալիության և մատչելիության ապահովում

   

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

 

ԱԾ05

 

Ջրային տնտեսության այլ ենթակառուցվածքների վերանորոգում

(592,517.9)

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի համակարգում և ղեկավարում

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

«Ջրային տնտեսության զարգացման և բարեփոխումների ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ

   

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

 

ԱԾ09

 

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող` ԵԶԲ-ի կողմից ֆինանսավորվող Ոռոգման համակարգերի արդիականացման ծրագրի նախապատրաստման համար դրամաշնորհային ծրագիր

(27,577.9)

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը
ԵԶԲ-ի կողմից ֆինանսավորվող Ոռոգման համակարգերի արդիականացման ծրագրի պատրաստման համար դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքներ

Ծառայություն մատուցողի անվանումը
«Ջրային տնտեսության զարգացման և բարեփոխումների ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ

   

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

 

ԱԾ12

 

Ջրային տնտեսության այլ ենթակառուցվածքների վերանորոգում

592,517.9

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի համակարգում և ղեկավարում

Ծառայություն մատուցողի անվանումը
«Ջրային տնտեսության զարգացման և բարեփոխումների ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ

   

Այլ կազմակերպություններին տրամադրված ակտիվներ

 

ԱՏ01

 

Ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում

16,487.8

Ակտիվի նկարագրությունը

Ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման ծրագիր

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը

/1004/ Աջակցություն ոռոգման ծառայություններին

         

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության մասով

         

Ծրագրային դասիչը

 

Գործառական դասիչը

Ծրագիրը/Քաղաքականության միջոցառումը

ՀՀ 2014 թ. պետական բյուջե

Ծրագիրը

Միջոցառումը

(Բաժինը/Խումբը/Դասը)

 

(հազ. դրամ)

1044

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Էլեկտրաէներգետիկական օբյեկտների կառուցման, վերականգնման և վերանորոգման ծրագիր

(309,193.7)

     

Ծրագրի նկարագրությունը

 
     

Էլեկտրաէներգետիկական օբյեկտների կառուցման, վերականգնման և վերանորոգման ծրագիր

 
     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

 
     

Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի հուսալիության բարձրացում

 
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ

 
 

ԾՏ02

 

Հայաստանի Հանրապետությունում` Իրանի հետ սահմանամերձ բնակավայրերի գազի բաշխման ցանցի կառուցման ծրագիր

(278,505.4)

     

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը

 
     

Հայաստանի Հանրապետությունում` Իրանի հետ սահմանամերձ բնակավայրերի գազի բաշխման ցանցի կառուցում: Ծրագիրը կնպաստի բազմաթիվ բնակարանների, առողջապահական, կրթական, մշակութային և այլ հաստատությունների էկոլոգիապես մաքուր վառելիքի օգտագործմանը և ջեռուցմանը, ինչպես նաև գազի առկայությունը կնպաստի անտառահատումների, էկոլոգիայի և դրանից բխող խնդիրների լուծմանը:

 
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ

 
 

ԾՏ03

 

Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» ծրագիր

(30,688.3)

     

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը

 
     

«Աշնակ», «Երևան ՋԷԿ» ենթակայանների և «Լոռի», «Թումանյան-1, 2» էլեկտրահաղորդման օդային գծերի վերակառուցում:

 

1167

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Էլեկտրաէներգետիկական օբյեկտների կառուցման, վերականգնման և վերանորոգման ծրագիր

4,843.8

     

Ծրագրի նկարագրությունը

 
     

Էլեկտրաէներգետիկական օբյեկտների կառուցման, վերականգնման և վերանորոգման ծրագիր

 
     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

 
     

Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի հուսալիության բարձրացում

 
     

Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ

 
 

ԵԿ03

 

Ներդրումներ «Բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ում

4,843.8

     

Ծրագրի նկարագրությունը

 
     

«Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Էլեկտրաէներգիայի տեղափոխման սեկտորի վերակառուցման ծրագրի» շրջանակներում «Վանաձոր 1» և «Ալավերդի 2» ենթակայանների վերականգնում

 
     

Կազմակերպության անվանումը, որտեղ կատարվում է ներդրումը

 
     

«Բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ

 
     

Տվյալ ներդրման հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը)

 
     

1167 Էլեկտրաէներգետիկական օբյեկտների կառուցման, վերականգնման և վերանորոգման ծրագիր

 
         

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտե

         

Ծրագրային դասիչը

 

գործառական դասիչը

Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2014 Բյուջե /հազար դրամ/

Ծրագիրը

միջոցառումը

բաժին/ խումբ/դաս

 

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

1162

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Գիտական և գիտատեխնիկական հետազոտությունների և մշակումների ծառայություններ

(42823.7)

     

Ծրագրի նկարագրությունը

     

Գիտական և գիտակրթական հետազոտությունների և վերլուծությունների կատարում

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

     

Գիտակրթական կարևոր ոլորտների և գիտական ներուժի զարգացում և կատարելագործում

     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 
 

ԱԾ02

 

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում

(42823.7)

     

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

     

Գիտական և գիտատեխնիկական լաբորատորիաների պահպանում և զարգացում, լաբորատորիաների տարածքի և սարքավորման տրամադրում հետազոտողներին

     

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

 
     

Համալսարաններ և այլ բարձրագույն և հետբուհական կրթական հաստատություններ, ինչպես նաև գիտական և գիտահետազոտական հիմնարկներ

 

Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

Ծրագրային դասիչը

 

գործառական դասիչը

Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2014 Բյուջե /հազար դրամ/

Ծրագիրը

միջոցառումը

բաժին/ խումբ/դաս

 

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

1162

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Գիտական և գիտատեխնիկական հետազոտությունների և մշակումների ծառայություններ

(25800.0)

     

Ծրագրի նկարագրությունը

     

Գիտական և գիտակրթական հետազոտությունների և վերլուծությունների կատարում

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

     

Գիտակրթական կարևոր ոլորտների և գիտական ներուժի զարգացում և կատարելագործում

     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 
 

ԱԾ04

 

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային /թեմատիկ/ հետազոտություններ

(25800.0)

     

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

     

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային /թեմատիկ/ հետազոտություններ

     

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

 
     

Համալսարաններ և այլ բարձրագույն և հետբուհական կրթական հաստատություններ, ինչպես նաև գիտական և գիտահետազոտական հիմնարկներ, անհատներ և հետազոտական խմբեր

 
 

ՀՀ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը

Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

Ցուցանիշների փոփոխություն (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` փակագծերում)

 

2014թ. բյուջե

Ծրագիրը

Միջոցառումը

(Բաժին/ Խումբ /Դաս)

 

(հազար դրամ)

1176

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Ավիացիայի բնագավառում վերահսկողության և կանոնակարգման ծառայություններ

(59,718.8)

Ծրագրի նկարագրությունը

Ավիացիայի բնագավառում վերահսկողության և կանոնակարգման ծառայություններ

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Ծրագիրը նպաստում է Հայաստանի Հանրապետության օդային տարածքներով քաղաքացիների և բեռների անվտանգ և արագ տեղափոխմանը

   

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

 

ԱԾ02

04. 05. 04.

Ավիացիայի բնագավառում վերահսկողության և կանոնակարգման ծառայություններ

(55,282.9)

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

Ավիացիայի բնագավառում վերահսկողության և կանոնակարգման ծառայություններ

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն

   

Կառավարչական հիմնարկի կողմից օգտագործվող ակտիվներ

 

ԿՀ01

04.05.04.

Հիմնական միջոցներ

(4,435.9)

Ակտիվի նկարագրությունը

Հիմնական միջոցների ձեռքբերում

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն

Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը

1176 Քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության կարողությունների զարգացում

         

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն 

 

Ծրագրային դասիչը

 

գործառական դասիչը

Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2014թ. բյուջե /հազար դրամ/

Ծրագիրը

միջոցառումը

բաժին/ խումբ/դաս

 

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

1138

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Ազգային անվտանգություն

36,191.7

Ծրագրի նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությունը պետության և հասարակության այնպիսի կացություն է, երբ ապահովված է անձի, հասարակության և պետության անվտանգությունը, երկրի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, սահմանադրական կարգը, տնտեսության բնականոն զարգացումը, հասարակության նյութական և հոգևոր արժեքների, քաղաքացիների իրավունքների և ազատությունների, շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը ներքին և արտաքին սպառնալիքներից:

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Ազգային անվտանգության ապահովում

     

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

 
 

ԱԾ03

04.05.03

ՀՀ տարածքում երկաթուղով իրականացվող միջպետական ռազմական փոխադրումների, երկաթուղային կայարաններում կատարվող սպասարկումների և մատուցվող ծառայությունների ծախսերի փոխհատուցում

36,191.7

ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը

ՀՀ տարածքում երկաթուղով իրականացվող միջպետական ռազմական փոխադրումների, երկաթուղային կայարաններում կատարվող սպասարկումների և մատուցվող ծառայությունների ծախսերի փոխհատուցում

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը

ՀՀԿԱ ԱԱԾ

         
         

Ծրագրային դասիչը

գործառական դասիչը

Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2014թ. բյուջե /հազար դրամ/

Ծրագիրը

միջոցառումը

բաժին/ խումբ/դաս

 

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

1138

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Ազգային անվտանգություն

3,049.5

Ծրագրի նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությունը պետության և հասարակության այնպիսի կացություն է, երբ ապահովված է անձի, հասարակության և պետության անվտանգությունը, երկրի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, սահմանադրական կարգը, տնտեսության բնականոն զարգացումը, հասարակության նյութական և հոգևոր արժեքների, քաղաքացիների իրավունքների և ազատությունների, շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը ներքին և արտաքին սպառնալիքներից:

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

Ազգային անվտանգության ապահովում

     

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

 
 

ԱԾ03

04.05.03

ՀՀ տարածքում երկաթուղով իրականացվող միջպետական ռազմական փոխադրումների, երկաթուղային կայարաններում կատարվող սպասարկումների և մատուցվող ծառայությունների ծախսերի փոխհատուցում

3,049.5

ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը

ՀՀ տարածքում երկաթուղով իրականացվող միջպետական ռազմական փոխադրումների, երկաթուղային կայարաններում կատարվող սպասարկումների և մատուցվող ծառայությունների ծախսերի փոխհատուցում

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը

ՀՀԿԱ ԱԱԾ

Ծրագրային դասիչը

գործառական դասիչը

Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2014թ. բյուջե /հազար դրամ/

Ծրագիրը

միջոցառումը

բաժին/ խումբ/դաս

 

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

1138

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Ազգային անվտանգություն

20,561.6

   

Ծրագրի նկարագրությունը

   

Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությունը պետության և հասարակության այնպիսի կացություն է, երբ ապահովված է անձի, հասարակության և պետության անվտանգությունը, երկրի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, սահմանադրական կարգը, տնտեսության բնականոն զարգացումը, հասարակության նյութական և հոգևոր արժեքների, քաղաքացիների իրավունքների և ազատությունների, շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը ներքին և արտաքին սպառնալիքներից:

   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

   

Ազգային անվտանգության ապահովում

     

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

 
 

ԱԾ03

04.05.03

ՀՀ տարածքում երկաթուղով իրականացվող միջպետական ռազմական փոխադրումների, երկաթուղային կայարաններում կատարվող սպասարկումների և մատուցվող ծառայությունների ծախսերի փոխհատուցում

20,561.6

ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը

ՀՀ տարածքում երկաթուղով իրականացվող միջպետական ռազմական փոխադրումների, երկաթուղային կայարաններում կատարվող սպասարկումների և մատուցվող ծառայությունների ծախսերի փոխհատուցում

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը

ՀՀԿԱ ԱԱԾ

         

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՈՎ

         

Ծրագրային դասիչը

Միջոցառումը

Գործառական դասիչը

Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2014 Բյուջե

(Բաժին/Խումբ /Դաս)

 

(հազ. դրամ)

1105

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

ՀՀ պետական կառավարման մարմինների և կազմակերպությունների , շենքերի և շինությունների, ինչպես նաև կարևորագույն օբյեկտների պահպանություն

(356,366.4)

Ծրագրի նկարագրությունը

Պայմանագրային հիմունքներով ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված պետական պահպանության և անվտանգության ենթակա, ինչպես նաև իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց պատկանող օբյեկտների պահպանության, գույքի և անձի անվտանգության հետ կապված այլ կարգի վճարովի ծառայությունների մատուցում, ՀՀ տարածքում երկաթուղային տրանսպորտով տեղափոխվող բեռների, մարդատար և էլեկտրական գնացքների ուղեկցում և հասարակական կարգի պահպանության ապահովում, ինչպես նաև կայարանների վարչական շենքերի պահպանություն:

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված պետական պահպանության և անվտանգության ենթակա, ինչպես նաև իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց պատկանող օբյեկտների պահպանության, գույքի և անձի անվտանգության հետ կապված այլ կարգի վճարովի ծառայությունների որակի և արդյունավետության ապահովում

   

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

 

ԱԾ 01

03.01.01

ՀՀ պետական կառավարման մարմինների և կազմակերպությունների , շենքերի և շինությունների, ինչպես նաև կարևորագույն օբյեկտների պահպանություն

(356,366.4)

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը

Պայմանագրային հիմունքներով ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված պետական պահպանության և անվտանգության ենթակա, ինչպես նաև իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց պատկանող օբյեկտների պահպանության, գույքի և անձի անվտանգության հետ կապված այլ կարգի վճարովի ծառայությունների մատուցում, ՀՀ տարածքում երկաթուղային տրանսպորտով տեղափոխվող բեռների, մարդատար և էլեկտրական գնացքների ուղեկցում և հասարակական կարգի պահպանության ապահովում, ինչպես նաև կայարանների վարչական շենքերի պահպանություն:

Ծառայություն մատուցողի անվանումը

ՀՀ Ոստիկանություն պետական պահպանություն և անվտանգություն

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի մասով

         

Ծրագրային դասիչը

 

գործառական դասիչը

Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2014 Բյուջե /հազար դրամ/

Ծրագիրը

միջոցառումը

բաժին/ խումբ/դաս

 

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով իսկ նվազեցումները` փակագծերում)

1146

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Հանրակրթության ծրագիր

64726.2

     

Ծրագրի նկարագրությունը

     

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության ծառայությունների մատուցում

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

     

Հանրակրթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում

     

Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ

 

ԾՏ31

 

Դպրոցահասակ երեխաներին սննդով ապահովում

64726.2

     

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը

     

Հանրակրթական դպրոցի տարրական դասարանների աշակերտներին սննդով ապահովում

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի մասով

         
         

Ծրագրային դասիչը

 

գործառական դասիչը

Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

2014 Բյուջե /հազար դրամ/

Ծրագիրը

միջոցառումը

բաժին/ խումբ/դաս

 

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով իսկ նվազեցումները` փակագծերում)

1146

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Հանրակրթության ծրագիր

26944.7

     

Ծրագրի նկարագրությունը

     

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության ծառայությունների մատուցում

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

     

Հանրակրթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության,
գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում

     

Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ

 

ԾՏ33

 

Դպրոցահասակ երեխաներին սննդով ապահովում

26944.7

     

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը

     

Հանրակրթական դպրոցի տարրական դասարանների աշակերտներին սննդով ապահովում

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 9
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
դեկտեմբերի 25-ի N 1532-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ (ՎԵՐԱՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

NN
ը/կ

ՀՀ կառավարության որոշումների ընդունման ամսաթվերը և համարները

Սույն աղյուսակի 2-րդ սյունակում նշված ՀՀ կառավարության որոշումներով կատարված հատկացումների կատարման փոփոխված (վերաձևակերպման ենթակա) աղբյուրները («Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի N 1 հավելվածում ներկայացված համապատասխան ծախսային ծրագրերի անվանումները)

1

2

3

1.

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հունվարի 16-ի
N 18-Ա որոշում (ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության մասով)

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 03 բաժնի 01 խմբի 02 դասի «01.Ազգային անվտանգության ապահովում» ծախսային ծրագրով ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության գծով նախատեսված միջոցների հաշվին

2.

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 3-ի
N 353-Ա որոշում (ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության մասով)

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 03 բաժնի 01 խմբի 02 դասի «01.Ազգային անվտանգության ապահովում» ծախսային ծրագրով ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության գծով նախատեսված միջոցների հաշվին

3.

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հունիսի 12-ի
N 603-Ն որոշում (ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության մասով)

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 04 բաժնի 05 խմբի 01 դասի «01. Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» ծախսային ծրագրով ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության գծով նախատեսված միջոցների հաշվին

4.

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի
N 692-Ն որոշում (ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի մասով)

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 09 բաժնի 06 խմբի 01 դասի «38. Դպրոցահասակ երեխաներին սննդով ապահովում» ծախսային ծրագրով համապատասխանաբար ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի գծով նախատեսված միջոցների հաշվին

5.

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի
N 692-Ն որոշում (ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի մասով)

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 09 բաժնի 06 խմբի 01 դասի «38. Դպրոցահասակ երեխաներին սննդով ապահովում» ծախսային ծրագրով ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի գծով նախատեսված միջոցների հաշվին

6.

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 14-ի
N 855-Ն որոշում (ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության մասով` 1,560.000.0 հազ. դրամի չափով)

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 04 բաժնի 05 խմբի 01 դասի «01. Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» ծախսային ծրագրով ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության գծով նախատեսված միջոցների հաշվին

7.

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 7-ի
N 930-Ն որոշում (ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության մասով)

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 10-րդ բաժնի 07 խմբի 01 դասի «06.«ՎՏԲ-Հայաստան» ՓԲԸ-ում ավանդատու հանդիսացող քաղաքացիների` որպես նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցում» և 10-րդ բաժնի 09 խմբի 02 դասի «18. «ՎՏԲ- Հայաստան» ՓԲԸ-ում ավանդատու հանդիսացող քաղաքացիների, որպես նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցման վճարման հետ կապված ծառայություններ» ծախսային ծրագրերով ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության գծով նախատեսված միջոցների հաշվին` համապատասխանաբար 100,000.0 հազ.դրամ և 1,200,0 հազ. դրամ

8.

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1043-Ն որոշում (ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության մասով)

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 03 բաժնի 01 խմբի 02 դասի «01.Ազգային անվտանգության ապահովում» ծախսային ծրագրով ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության գծով նախատեսված միջոցների հաշվին

9.

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 1045-Ն որոշում (ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության մասով)

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 09 բաժնի 06 խմբի 01 դասի «02.Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում» ծախսային ծրագրով ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության գծով նախատեսված միջոցների հաշվին

10.

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 2-ի N 1055-Ն որոշում (ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության մասով)

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 03 բաժնի 01 խմբի 02 դասի «01.Ազգային անվտանգության ապահովում» ծախսային ծրագրով ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության գծով նախատեսված միջոցների հաշվին

11.

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 6-ի
N 1221-Ա որոշում (ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության մասով)

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 03 բաժնի 01 խմբի 02 դասի «01.Ազգային անվտանգության ապահովում» ծախսային ծրագրով ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության գծով նախատեսված միջոցների հաշվին

12.

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1419-Ա որոշում (ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության մասով)

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 03 բաժնի 01 խմբի 02 դասի «01.Ազգային անվտանգության ապահովում» ծախսային ծրագրով ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության գծով նախատեսված միջոցների հաշվին

13.

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1473-Ն որոշում (ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության մասով)

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 03 բաժնի 01 խմբի 02 դասի «01.Ազգային անվտանգության ապահովում» ծախսային ծրագրով ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության գծով նախատեսված միջոցների հաշվին

14.

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1473-Ն որոշում (ՀՀ պաշտպանության նախարարության մասով)

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 02 բաժնի 01 խմբի 01 դասի «02. Ռազմական կարիքների բավարարում» ծախսային ծրագրով ՀՀ պաշտպանության նախարարության գծով նախատեսված միջոցների հաշվին

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 10
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
դեկտեմբերի 25-ի N 1532-Ն որոշման

 

 

«Հավելված N 9
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
օգոստոսի 14-ի N 885-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 6 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

N
ը/կ

Եկամտատեսակը

Գանձնման համար պատասխանատու պետական կառավարման մարմինը (մարմինները)

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ինն ամիս

տարի

Այլ եկամուտներ, ընդամենը

 

3,000.0

3,000.0

այդ թվում`

     

7

Ընթացիկ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ

 

3,000.0

3,000.0

7.3

արտաբյուջետային միջոցներ

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

3,000.0

3,000.0

»:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 11
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
դեկտեմբերի 25-ի N 1532-Ն որոշման

 

 

«Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
նոյեմբերի 19-ի N 1300-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 2-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(գումարների ավելացումը նշված է դրական նշանով,
իսկ պակասեցումները` փակագծերում)

Եկամուտների գծով

64,032.0

Ծախսերի գծով

-

Դեֆիցիտը (պակասուրդը)

(64,032.0)

»:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 12
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
դեկտեմբերի 25-ի N 1532-Ն որոշման

 

 

«Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
նոյեմբերի 19-ի N 1300-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 6-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

Պետական բյուջեի եկամուտները

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(գումարների ավելացումը նշված է դրական նշանով)

տարի

Ընդամենր

64,032.0

այդ թվում`

 

Այլ եկամուտներ

64,032.0

»:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 13
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
դեկտեմբերի 25-ի N 1532-Ն որոշման

 

 

«Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
նոյեմբերի 19-ի N 1300-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 3-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԵՎ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  N 4 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

Պետական բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրների ու դրանց տարրերի անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(մուտքերի ավելացումը և ելքերի նվազումը նշված է դրական նշանով, իսկ մուտքերի նվազումը և ելքերի ավելացումը` փակագծերում)

տարի

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

(64,032.0)

այդ թվում`

 

Ա.Ներքին աղբյուրներ-ընդամենը

(64,032.0)

այդ թվում՝

 

2. Ֆինանսական զուտ ակտիվներ

(64,032.0)

այդ թվում՝

 

2.6.Այլ

(64,032.0)

այդ թվում՝

 

արտաբյուջետային հաշվի միջոցների փոփոխություն

(64,032.0)

»:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 14
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
դեկտեմբերի 25-ի N 1532-Ն որոշման

 

 

«Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
նոյեմբերի 19-ի N 1300-Ն որոշման

 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 6 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

N/N
ը/կ

Եկամտատեսակը

Պետական կառավարման մարմնի անվանումը

Ցուցանիշների փոփոխությունները (գումարների ավելացումը ներկայացված է դրական նշանով)

տարի

Այլ եկամուտներ, ընդամենը

 

64,032.0

այդ թվում`

   

3

Պետության կողմից տրված վարկերի օգտագործման դիմաց վճարներ (տոկոսներ)

 

64,032.0

այդ թվում`

   

3.1

Ռեզիդենտներին տրամադրված վարկերի օգտագործման տոկոսավճարներ

 

64,032.0

3.1.1

Արտաբյուջետային միջոցներ

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն

64,032.0

»:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 15
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
դեկտեմբերի 25-ի N 1532-Ն որոշման

 

 

«Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
փետրվարի 6-ի N 122-Ն որոշման

 

Աղյուսակ N 1

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

ՀՀ Ազգային ժողով
Բաժին 2.

 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

 

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2014 թվականի պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1015

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր

85140.0

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

     

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում

     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 
 

ԾՏ01

 

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում

85140.0

     

Տրանսֆերտի նկարագրությունը

     

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

 

Աղյուսակ N 2

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

ՀՀ վերահսկիչ պալատ

 

Բաժին 2.

 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

 

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2014 թվականի պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1015

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր

16368.0

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում

     
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 
 

ԾՏ02

 

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում

16368.0

     

Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

     

 

Աղյուսակ N 3

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ

 

Բաժին 2.

 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

 

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2014 թվականի
պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1015

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր

47388.0

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում

     
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 
 

ԾՏ03

 

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում

47388.0

     

Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

     

 

Աղյուսակ N 4

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

ՀՀ կառավարության աշխատակազմ

 

Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

 

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2014 թվականի
պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1015

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր

36960.0

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում

     
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 
 

ԾՏ04

 

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում

36960.0

     

Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

     

 

Աղյուսակ N 5

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

ՀՀ սահմանադրական դատարան

 

Բաժին 2.

 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

 

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2014 թվականի
պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1015

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր

13860.0

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում

     
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 
 

ԾՏ05

 

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում

13860.0

     

Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

     

 

Աղյուսակ N 6

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

ՀՀ դատական դեպարտամենտ

 

Բաժին 2.

 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

 

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2014 թվականի
պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1015

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր

298848.0

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում

     
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 
 

ԾՏ06

 

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում

298848.0

     

Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

     

 

Աղյուսակ N 7 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

ՀՀ դատախազություն

 

Բաժին 2.

 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

 

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2014 թվականի
պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1015

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր

38544.0

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում

     
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 
 

ԾՏ07

 

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում

38544.0

     

Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

     

 

Աղյուսակ N 8

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն

 

Բաժին 2.

 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

 

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2014 թվականի
պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1015

   

ԾՐԱԳԻՐ

     

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր

2508.0

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում

     
      

Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 
 

ԾՏ08

 

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում

2508.0

     

Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

     

 

Աղյուսակ N 9

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

 

Բաժին 2.

 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

 

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2014 թվականի
պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1015

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր

8712.0

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում

     
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 
 

ԾՏ09

 

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում

8712.0

     

Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

     

 

Աղյուսակ N 10

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ

 

Բաժին 2.

 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

 

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2014 թվականի
պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1015

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր

7656.0

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում

     
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 
 

ԾՏ10

 

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում

7656.0

     

Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

     

 

Աղյուսակ N 11

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

ՀՀ ազգային անվտանգության խորհրդի աշխատակազմ

 

Բաժին 2.

 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

 

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2014 թվականի
պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1015

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր

12144.0

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում

     
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 
 

ԾՏ11

 

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում

12144.0

     

Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

     

 

Աղյուսակ N 12

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան

 

Բաժին 2.

 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

 

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2014 թվականի
պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1015

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր

482856.0

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում

     
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 
 

ԾՏ12

 

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում

482856.0

     

Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

     

 

Աղյուսակ N 13

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

ՀՀ Արարատի մարզպետարան

 

Բաժին 2.

 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

 

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2014 թվականի
պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1015

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր

561132.0

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում

     
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 
 

ԾՏ13

 

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում

561132.0

     

Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

     

 

Աղյուսակ N 14

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան

 

Բաժին 2.

 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

 

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2014 թվականի
պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1015

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր

598884.0

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում

     
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 
 

ԾՏ14

 

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում

598884.0

     

Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

     

 

Աղյուսակ N 15

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան

 

Բաժին 2.

 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

 

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2014 թվականի
պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1015

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր

606408.0

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում

     
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 
 

ԾՏ15

 

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում

606408.0

     

Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

     

 

Աղյուսակ N 16

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

ՀՀ Լոռու մարզպետարան

 

Բաժին 2.

 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

 

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2014 թվականի
պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1015

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր

595584.0

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում

     
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 
 

ԾՏ16

 

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում

595584.0

     

Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

     

 

Աղյուսակ N 17

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան

 

Բաժին 2.

 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

 

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2014 թվականի
պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1015

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր

521004.0

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում

     
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 
 

ԾՏ17

 

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում

521004.0

     

Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

     

 

Աղյուսակ N 18

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարան

 

Բաժին 2.

 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

 

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2014 թվականի
պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1015

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր

665016.0

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում

     
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 
 

ԾՏ18

 

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում

665016.0

     

Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

     

 

Աղյուսակ N 19

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան

 

Բաժին 2.

 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

 

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2014 թվականի
պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1015

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր

434016.0

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում

     
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 
 

ԾՏ19

 

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում

434016.0

     

Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

     

 

Աղյուսակ N 20

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան

 

Բաժին 2.

 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

 

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2014 թվականի
պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1015

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր

186648.0

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում

     
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 
 

ԾՏ20

 

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում

186648.0

     

Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

     

 

Աղյուսակ N 21

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

ՀՀ Տավուշի մարզպետարան

 

Բաժին 2.

 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

 

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2014 թվականի
պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1015

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր

359568.0

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում

     
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 
 

ԾՏ21

 

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում

359568.0

     

Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

     

 

Աղյուսակ N 22

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

 

Բաժին 2.

 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

 

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2014 թվականի
պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1015

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր

9240.0

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում

     
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 
 

ԾՏ22

 

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում

9240.0

     

Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

     

 

Աղյուսակ N 23

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն

 

Բաժին 2.

 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

 

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2014 թվականի
պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1015

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր

46464.0

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում

     
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 
 

ԾՏ23

 

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում

46464.0

     

Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

     

 

Աղյուսակ N 24

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով

 

Բաժին 2.

 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

 

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2014 թվականի
պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1015

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր

7392.0

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում

     
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 
 

ԾՏ24

 

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում

7392.0

     

Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

     

 

Աղյուսակ N 25

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհուրդ

 

Բաժին 2.

 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

 

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2014 թվականի պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1015

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր

3432.0

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում

     
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 
 

ԾՏ25

 

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում

3432.0

     

Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

     

 

Աղյուսակ N 26

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով

 

Բաժին 2.

 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

 

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

Ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2014 թվականի
պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1015

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր

14916.0

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում

     
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 
 

ԾՏ26

 

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում

14916.0

     

Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

     

 

Աղյուսակ N 27

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն

 

Բաժին 2.

 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

 

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2014 թվականի
պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1015

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր

14124.0

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում

     
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 
 

ԾՏ27

 

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում

14124.0

     

Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

     

 

Աղյուսակ N 28

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով

Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2014 թվականի
պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1015

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր

9108.0

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում

     
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 
 

ԾՏ28

 

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում

9108.0

     

Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

     

Աղյուսակ N 29

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2014 թվականի
պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1015

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր

410784.0

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում

     
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 
 

ԾՏ29

 

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում

410784.0

     

Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

     

Աղյուսակ N 30

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայություն

Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2014 թվականի
պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1015

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր

75768.0

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում

     
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 
 

ԾՏ30

 

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում

75768.0

     

Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

     

Աղյուսակ N 31

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2014 թվականի
պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1015

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր

90816.0

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում

     
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 
 

ԾՏ31

 

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում

90816.0

     

Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

     

Աղյուսակ N 32

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2014 թվականի
պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1015

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր

283404.0

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում

     
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 
 

ԾՏ32

 

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում

283404.0

     

Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

     

Աղյուսակ N 33

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2014 թվականի
պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1015

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր

346416.0

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում

     
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 
 

ԾՏ33

 

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում

346416.0

     

Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

     

Աղյուսակ N 34

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2014 թվականի
պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1015

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր

37092.0

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում

     
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 
 

ԾՏ34

 

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում

37092.0

     

Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

     

Աղյուսակ N 35

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2014 թվականի
պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1015

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր

57288.0

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը

     

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում

     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 
 

ԾՏ35

 

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում

57288.0

     

Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

     

Աղյուսակ N 36

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2014 թվականի
պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1015

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր

18744.0

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում

     
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 
 

ԾՏ36

 

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում

18744.0

     

Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

     

Աղյուսակ N 37

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2014 թվականի
պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1015

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր

36696.0

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում

     
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 
 

ԾՏ37

 

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում

36696.0

     

Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

     

Աղյուսակ N 38

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2014 թվականի
պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1015

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր

47784.0

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում

     
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 
 

ԾՏ38

 

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում

47784.0

     

Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

     

Աղյուսակ N 39

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2014 թվականի
պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1015

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր

141768.0

     

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում

     
     

Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

 
 

ԾՏ39

 

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում

141768.0

     

Տրանսֆերտի նկարագրությունը
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիփոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում

     

Աղյուսակ N 40

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

Բաժին 2.

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունները (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2014 թվականի
պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1015

   

ԾՐԱԳԻՐ