Համարը 
N 399-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2015.04.29/25(1114) Հոդ.324
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
09.04.2015
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
21.04.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
30.04.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ԵՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

9 ապրիլի 2015 թվականի N 399-Ն

 

ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ԵՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել հիմնադրութային փաստաթղթի և նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության իրականացման կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Հ. Աբրահամյան

 

2015 թ. ապրիլի 21
Երևան

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի

ապրիլի 9-ի N 399-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ԵՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են հիմնադրութային փաստաթղթի և նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության (այսուհետ՝ փորձաքննություն) իրականացման հետ կապված հարաբերությունները:

2. Փորձաքննությունը, համաձայն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ՝ օրենք) 15-րդ հոդվածի 3-րդ մասի, իրականացվում է երկու փուլով` նախնական և հիմնական:

3. Փորձաքննության նախնական և հիմնական փուլերում, համաձայն օրենքի 28-րդ հոդվածի 1-ին մասի, կարող է պայմանագրային հիմունքներով ներգրավվել համապատասխան ոլորտի իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ հանդիսացող փորձագետ, որի կողմից կազմվում և փորձաքննական կենտրոն է ներկայացվում մասնագիտական եզրակացություն:

4. Հիմնադրութային փաստաթղթերի փորձաքննության դեպքում գործընթացում ներգրավվում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը, որի կողմից տրվում է եզրակացություն կամ կարծիք:

5. Փորձաքննության նախնական փուլում՝ 10 աշխատանքային օրվա, իսկ հիմնական փուլում՝ 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում պետական կառավարման մարմիններից հիմնադրութային փաստաթղթի կամ նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ կարծիք, եզրակացություն չստանալու դեպքում դրանք համարվում են դրական: Մինչև ժամկետը լրանալը ուշացման վերաբերյալ ներկայացված պատճառաբանությունը լիազոր մարմնի կողմից հիմնավոր համարվելու դեպքում՝ սույն կետով նախատեսված ժամկետը կարող է երկարաձգվել ոչ ավելի, քան հինգ աշխատանքային օրով: Լիազոր մարմինը ժամկետի երկարաձգման կամ մերժման մասին սահմանված կարգով տեղեկացնում է ներկայացրած մարմնին՝ պատճառաբանության ստացման օրվանից ոչ ուշ, քան երրորդ օրը: Հիմնադրութային փաստաթղթի կամ նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ երկարաձգված ժամկետում, իսկ ժամկետի երկարաձգումը մերժվելու դեպքում նախատեսված ժամկետում կարծիք, եզրակացություն չստանալու դեպքում դրանք համարվում են դրական:

6. Փորձաքննության նախնական փուլում փորձաքննության է ենթարկվում ձեռնարկողի կողմից ներկայացված շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտը: Ձեռնարկողի կողմից փորձաքննության են ներկայացվում փաստաթղթի թղթային և էլեկտրոնային տարբերակները:

7. Ձեռնարկողի նախաձեռնությամբ քաղաքաշինական ոլորտի հիմնադրութային փաստաթղթերի նախնական գնահատման հայտի փորձաքննությունը և քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի նախագծման առաջադրանքի համաձայնեցման գործընթացները կարող են համատեղվել՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջների ապահովման դեպքում:

8. Փորձաքննության հիմնական փուլում փորձաքննության է ենթարկվում ձեռնարկողի կողմից ներկայացված շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին հաշվետվությունը: Ձեռնարկողի կողմից փորձաքննության են ներկայացվում փաստաթղթի թղթային և էլեկտրոնային տարբերակները:

9. Ձեռնարկողն ընդերքօգտագործման բնագավառի համապատասխան փաստաթղթերը փորձաքննության է ներկայացնում ոլորտի լիազոր մարմնի միջոցով:

 

II. ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼՈՒՄ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ԵՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ` Ա, Բ, Գ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆԵՐԻ ՀԱՅՏԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

10. Ձեռնարկողը, որը մտադիր է իրականացնել օրենքի 14-րդ հոդվածով սահմանված հիմնադրութային փաստաթղթի դրույթները կամ նախատեսվող գործունեությունը, գրավոր դիմում է լիազոր մարմին՝ ներկայացնելով շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտը` համապատասխան փաստաթղթերով: Լիազոր մարմինը երկօրյա ժամկետում՝ սահմանված կարգով, համապատասխան ընթացք տալու մասին հանձնարարականով հայտը և համապատասխան փաստաթղթերը տրամադրում է փորձաքննական կենտրոնին:

11. Փորձաքննական կենտրոնը հայտի լրակազմ չլինելու և (կամ) դրանում պարունակվող տեղեկատվության մեջ անճշտությունների առկայության դեպքում, լիազոր մարմնի հանձնարարությամբ, օրենքի 16-րդ հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն, հայտի ստացման օրվանից ոչ ուշ, քան հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում հայտը վերադարձնում է ձեռնարկողին` լրակազմելու և (կամ) անճշտությունները վերացնելու համար: Հայտի վերադարձման պահից նախնական փուլի ժամկետը համարվում է դադարեցված` մինչև ձեռնարկողի լրակազմած հայտը փորձաքննական կենտրոն ներկայացնելու պահը:

12. Նախնական փորձաքննության արդյունքում` օրենքի 16-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 1-ին կետով սահմանված որոշման ընդունման դեպքում 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում լիազոր մարմինը կամ, լիազոր մարմնի հանձնարարությամբ, փորձաքննական կենտրոնը ձեռնարկողին է տրամադրում հիմնադրութային փաստաթղթի դրույթի կամ նախատեսվող գործունեության անթույլատրելիության վերաբերյալ գրություն` համապատասխան հիմնավորումներով:

13. Օրենքի 16-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետով սահմանված որոշման ընդունման դեպքում 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում հիմնադրութային փաստաթղթի կամ նախատեսվող գործունեության հայտը` համապատասխան հիմնավորումներով վերադարձվում է ձեռնարկողին` լրակազմման:

14. Փորձաքննական կենտրոնը լրակազմ հայտն ստանալուց հետո յոթնօրյա ժամկետում այն տեղադրում է իր էլեկտրոնային կայքում և դրա մասին տեղեկացնում է՝ հիմնադրութային փաստաթղթի դեպքում` մարզպետին, Երևան քաղաքում՝ Երևանի քաղաքապետին և տվյալ ազդակիր վարչական շրջանի ղեկավարին, իսկ նախատեսվող գործունեության դեպքում` ազդակիր համայնքի ղեկավարին (այսուհետ՝ քննարկումների պատասխանատու)՝ համատեղ հանրային ծանուցում և քննարկումներ կազմակերպելու նպատակով:

15. Օրենքի 16-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 3-րդ կետով սահմանված որոշման ընդունման դեպքում 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում ձեռնարկողին տեղեկացվում է, որ հիմնադրութային փաստաթուղթը կամ նախատեսվող գործունեությունը ենթակա է անդրսահմանային համատեքստում ազդեցության գնահատման: Այս դեպքում փորձաքննությունն իրականացվում է օրենքի 22-րդ և 23-րդ հոդվածների համաձայն:

16. Օրենքի 16-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 4-րդ կետով սահմանված որոշման ընդունման դեպքում` հիմնադրութային փաստաթղթի և Ա, Բ կատեգորիաների գործունեության տեսակների համար, համաձայն օրենքի 14-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, փորձաքննական կենտրոնը 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում կազմում և ձեռնարկողին է տրամադրում տեխնիկական առաջադրանք` լիազոր մարմնի կողմից սահմանված ձևով:

17. Օրենքի 16-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 5-րդ կետով սահմանված որոշման ընդունման դեպքում փորձաքննական կենտրոնը 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում կազմում և լիազոր մարմնի կողմից հաստատումից հետո ձեռնարկողին է տրամադրում փորձաքննական եզրակացություն:

18. Հիմնադրութային փաստաթղթի և Ա, Բ կատեգորիաների գործունեության տեսակների վերաբերյալ լրակազմման վերադարձնելու որոշման ընդունման դեպքում լրամշակված հայտը ձեռնարկողի կողմից փորձաքննական կենտրոն ներկայացվելուց հետո, համաձայն օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի և 5-րդ մասի 4-րդ կետի, փորձաքննական կենտրոնը 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում ձեռնարկողին է տրամադրում տեխնիկական առաջադրանք:

19. Գ կատեգորիայի գործունեության տեսակների վերաբերյալ լրակազմման վերադարձնելու որոշման ընդունման դեպքում լրամշակված հայտը ձեռնարկողի կողմից փորձաքննական կենտրոն ներկայացվելուց հետո, համաձայն օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի, փորձաքննական կենտրոնը 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում ձեռնարկողին է տրամադրում փորձաքննական եզրակացություն:

 

III. ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼՈՒՄ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ԵՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ` Ա, Բ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

20. Փորձաքննության հիմնական փուլում օրենքի 16-րդ հոդվածի 8-րդ մասով սահմանված տեխնիկական առաջադրանքին համապատասխան կազմված հաշվետվությունը` կից փաստաթղթերով, ձեռնարկողը ներկայացնում է փորձաքննական կենտրոն:

21. Փորձաքննական կենտրոնը հաշվետվությունների և կից փաստաթղթերի վերաբերյալ կարծիքները, եզրակացություններն ստանալուց հետո դիմում է քննարկումների պատասխանատուին` հանրային ծանուցում և քննարկումներ կազմակերպելու համար:

22. Փորձաքննական կենտրոնը հաշվետվությունը` կից փաստաթղթերով ստանալուց հետո 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում (կարծիքներ, եզրակացություններ, առաջարկություններ ստանալուց հետո) իրականացնում է հանրային ծանուցում, իսկ ծանուցումից հետո յոթ աշխատանքային օրվանից ոչ շուտ քննարկումների պատասխանատուի հետ, ձեռնարկողի աջակցությամբ, իրականացնում է հանրային քննարկում:

23. Հաշվետվությունների վերաբերյալ կարծիքները, եզրակացությունները, հանրային քննարկման արձանագրությունները և հանրության հիմնավորված դիտողություններն ու առաջարկություններն ստանալուց հետո փորձաքննական կենտրոնը, համաձայն օրենքի 20-րդ հոդվածի, կազմում է փորձաքննական եզրակացության նախագիծ:

24. Հիմնադրութային փաստաթղթի և Ա կատեգորիայի գործունեության տեսակների դեպքում՝ 60 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ Բ կատեգորիայի գործունեության տեսակների դեպքում՝ 40 աշխատանքային օրվա ընթացքում փորձաքննական կենտրոնը կազմում և լիազոր մարմնի կողմից հաստատումից հետո ձեռնարկողին է տրամադրում պետական փորձաքննական եզրակացություն:

25. Փորձաքննական կենտրոնի հիմնավորված որոշմամբ փորձաքննության հիմնական փուլի ժամկետը կարող է երկարաձգվել` հիմնադրութային փաստաթղթի և Ա կատեգորիայի գործունեության տեսակների դեպքում՝ մինչև 30 աշխատանքային օր, իսկ Բ կատեգորիայի գործունեության տեսակների դեպքում՝ մինչև 20 աշխատանքային օր, բայց ոչ ավելի, քան մեկ անգամ, գրավոր` համապատասխան հիմնավորումներով, դրա մասին տեղեկացնելով ձեռնարկողին:

26. Փորձաքննական կենտրոնը սույն կարգի 25-րդ կետի համաձայն ներկայացված դիտողություններին ձեռնարկողի կողմից բավարար պատասխաններ չտրվելու դեպքում գրավոր տեղեկացնում է ձեռնարկողին` նշելով հայտնաբերված անհամապատասխանությունները, թերացումները, սխալները, դրանք վերացնելու համար տրամադրվում է մինչև 10 աշխատանքային օր:

27. Սույն կարգի 26-րդ կետով սահմանված ժամկետում պահանջվող փաստաթղթերը և լրամշակումները ձեռնարկողի կողմից փորձաքննական կենտրոն չներկայացվելու կամ թերություններով, ոչ լիարժեք ներկայացվելու դեպքում ձեռնարկողին տրվում է լիազոր մարմնի կողմից հաստատված բացասական եզրակացություն:

28. Ձեռնարկողի կողմից համապատասխան փաստաթղթերը սույն կարգի 25-րդ և 26-րդ կետերով սահմանված ժամկետներում լրակազմ ներկայացվելու դեպքում փորձաքննական կենտրոնը լիազոր մարմնի կողմից հաստատված եզրակացությունը տրամադրում է ձեռնարկողին: Եզրակացությունը յոթ աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղադրվում է լիազոր մարմնի պաշտոնական կայքում:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան