Համարը 
N 102-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2015.06.01/14(526) Հոդ.126
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
06.05.2015
Ստորագրող մարմինը 
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
06.05.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.06.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
15.11.2021

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ (ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԵՎ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ (ԿՈԳԵՆԵՐԱՑԻՈՆ) ԿԱՅԱՆՆԵՐ-ԲԱՇԽՈՂ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

25 մայիսի 2015 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60015184

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

6 մայիսի 2015 թ.
ք. Երևան

N 102-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ (ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԵՎ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ (ԿՈԳԵՆԵՐԱՑԻՈՆ) ԿԱՅԱՆՆԵՐ-ԲԱՇԽՈՂ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի «է» կետը՝ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

1. Սահմանել էլեկտրական էներգիայի առուվաճառքի (էլեկտրական և ջերմային էներգիայի համակցված արտադրության (կոգեներացիոն) էլեկտրակայաններ-բաշխող) պայմանագրի օրինակելի ձևը՝ համաձայն հավելվածի:

2. «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերությանը՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից մեկամսյա ժամկետում վերակնքել էլեկտրական և ջերմային էներգիայի համակցված արտադրության (կոգեներացիոն) էլեկտրակայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի առուվաճառքի պայմանագրերը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
նախագահ`

Ռ. Նազարյան

 

Հավելված
Սահմանված է ՀՀ հանրային
ծառայությունները կարգավորող
հանձնաժողովի 2015 թվականի
մայիսի 6-ի
N 102-Ն որոշմամբ

 

Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Գ Ի Ր

 

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ

 

(էլեկտրական և ջերմային էներգիայի համակցված արտադրության (կոգեներացիոն) էլեկտրակայաններ-բաշխող)

 

____ ___________ 20_ թվական

ք. __________________

____________________________________________________________________________,

(արտադրող ընկերության անվանումը)

այսուհետ` Վաճառող, ի դեմս _____________________________________________________

____________________________________________________________________________,

 (պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

ղեկավարվելով ընկերության կանոնադրությամբ, գործունեության լիցենզիայով, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և այլ իրավական ակտերով, մի կողմից, և

____________________________________________________________________________,

 (ընկերության անվանումը)

այսուհետ` Գնորդ, ի դեմս ________________________________________________________

____________________________________________________________________________,

 (պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

ղեկավարվելով ընկերության կանոնադրությամբ, գործունեության լիցենզիայով, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և այլ իրավական ակտերով, մյուս կողմից, այսուհետ համատեղ կոչվելով Կողմեր, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

 

1. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

1. Սույն պայմանագրում օգտագործված հիմնական հասկացությունները սահմանվում են հետևյալ կերպ.

 

1) Հանձնաժողով` Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով.
2) Հաղորդող` էլեկտրական էներգիայի (հզորության) հաղորդման լիցենզիա ունեցող իրավաբանական անձ. 

3) Համակարգի օպերատոր`

էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատորի լիցենզիա ունեցող իրավաբանական անձ.
4) Հաշվարկային ամիս` ժամանակահատված, որի գործողությունը սկսվում է օրացուցային ամսվա առաջին օրվա ժամը 0000-ին և ավարտվում է վերջին օրվա ժամը 2400-ին.
5) Հաշվարկային կենտրոն` էլեկտրաէներգետիկական շուկային հաշվարկային կենտրոնի ծառայության մատուցման լիցենզիա ունեցող իրավաբանական անձ.
6) Հատուկ հաշիվ (հաշիվներ)` Գնորդի կողմից Հայաստանի Հանրապետության առևտրային բանկում (բանկերում) բացված հաշիվ (հաշիվներ), որի միջոցով Գնորդը կատարում է վճարումներ Վաճառողին և էլեկտրական էներգետիկական համակարգի լիցենզավորված այլ անձանց.
7) Շուկայի կանոններ՝ Հանձնաժողովի հաստատած հիմնարար փաստաթուղթ, որով կանոնակարգվում են էներգետիկայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող լիցենզավորված անձանց փոխհարաբերությունները, բնագավառի հուսալիության և անվտանգության հետ առնչվող հիմնական կանոններն ու ցուցանիշները, ինչպես նաև դրանց և շուկայի բնականոն աշխատանքի ապահովման համար անհրաժեշտ մեխանիզմները։

 

2. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

 

2. Վաճառողը վաճառում, իսկ Գնորդը գնում է Վաճառողի առաքած էլեկտրական էներգիան` Շուկայի կանոնների համաձայն:

 

3. ՎԱՃԱՌՔԻ ՍԱԿԱԳԻՆԸ

 

3. Էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագինը սահմանում է Հանձնաժողովը: Օրենքով սահմանված կարգով էլեկտրական էներգիան կարող է վաճառվել Հանձնաժողովի սահմանած սակագնից ավելի ցածր գնով: Էլեկտրական էներգիայի վաճառքի գինն ամրագրվում է սույն պայմանագրի N 1 հավելվածում:

4. Հանձնաժողովի կողմից սակագնի փոփոխման դեպքում նոր սակագինն ուժի մեջ է մտնում Հանձնաժողովի սահմանած ժամկետից: Նման դեպքում Կողմերը պարտավոր են համապատասխան փոփոխություններ կատարել N 1 հավելվածում:

 

4. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

5. Կողմերը պարտավորվում են ղեկավարվել «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, սույն պայմանագրով, գործունեության լիցենզիայով, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, Հանձնաժողովի ընդունած իրավական ակտերով:

6. Վաճառողը պարտավորվում է.

1) ապահովել էլեկտրական էներգիայի առաքումը Գնորդին սահմանազատման (առաքման) կետում.

2) իրականացնել իր սեփականությունը հանդիսացող, սույն պայմանագրով ամրագրված առևտրային հաշվառքի սարքերի շահագործումը և պահպանումը.

3) անհապաղ տեղեկացնել Գնորդին, Հաղորդողին և Հաշվարկային կենտրոնին իր էլեկտրակայանքներում տեղադրված առևտրային հաշվառքի սարքերի խափանման (թերությունների) մասին և ոչ ուշ, քան 48 ժամվա ընթացքում, Գնորդի մասնակցությամբ վերացնել այն` Գնորդի հետ համատեղ կազմված համապատասխան ակտերը ներկայացնելով Հաշվարկային կենտրոն: Նշված ժամանակահատվածում առևտրային հաշվառքի սարքերով չհաշվառված էլեկտրական էներգիայի քանակությունը հաշվառվում է Հանձնաժողովի հաստատած էլեկտրական էներգիայի (հզորության) հաշվառման կարգի համաձայն.

4) Գնորդի հետ համաձայնեցված կարգով ապահովել Գնորդի լիազոր ներկայացուցչի մուտքն իր տարածք` անհրաժեշտ զննումներ (ստուգումներ) կատարելու համար:

7. Գնորդը պարտավորվում է.

1) ընդունել Վաճառողի առաքած էլեկտրական էներգիան սահմանազատման (առաքման) կետում.

2) վճարել սույն պայմանագրի և շուկայի կանոնների համաձայն առաքված էլեկտրական էներգիայի համար` սույն պայմանագրով սահմանված կարգով.

3) իրականացնել իր սեփականությունը հանդիսացող, սույն պայմանագրով ամրագրված առևտրային հաշվառքի սարքերի շահագործումը և պահպանումը.

4) կնքել համապատասխան պայմանագրեր Համակարգի օպերատորի, Հաշվարկային կենտրոնի և Հաղորդողի հետ, այդ պայմանագրերով պատվիրել համապատասխան ծառայություններ` ինքնուրույն և իր հաշվին կատարելով այդ ծառայությունների դիմաց վճարումները: Պատվիրված ծառայությունները մատուցողների կողմից պետք է իրականացվեն գործունեության լիցենզիայի պայմանների, Հանձնաժողովի ընդունած իրավական ակտերի, տեխնիկական կանոնակարգերի և Հայաստանի Հանրապետության օրենքների ու այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան:

 

5. ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

 

8. Վաճառողի կողմից Գնորդին առաքված էլեկտրական էներգիան հաշվառում է Հաշվարկային կենտրոնը էլեկտրական էներգիայի (հզորության) հաշվառման կարգի համաձայն սույն պայմանագրի N 2 հավելվածում ամրագրված հաշվառքի սարքերից ստացված հաշվառման տվյալների հիման վրա:

9. Հաշվարկային ամսվա վերջի դրությամբ հաշվառքի սարքերի տվյալների հիման վրա Հաշվարկային կենտրոնը կազմում է վճարման ենթակա էլեկտրական էներգիայի վերաբերյալ ակտը և ներկայացնում Կողմերի ստորագրմանը մինչև Հաշվարկային ամսվան հաջորդող ամսվա _________ -ը:

 

6. ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

10. Վճարման ենթակա էլեկտրական էներգիայի վերաբերյալ ակտը (հավելված N 3) ստորագրելուց հետո մինչև Հաշվարկային ամսվան հաջորդող ամսի 15-ը Վաճառողն իր կողմից առաքված էլեկտրական էներգիայի համար կազմում է հաշիվ-ապրանքագիր և ներկայացնում Գնորդին:

11. Գնորդը Հաշվարկային ամսվա ընթացքում առաքված էլեկտրական էներգիայի դիմաց վճարումը կատարում է մինչև Հաշվարկային ամսվան հաջորդող ամսի 25-ը` Հատուկ հաշվից (հաշիվներից):

 

7. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

12. Պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Կողմերը պատասխանատվություն են կրում սույն պայմանագրով և օրենքով սահմանված կարգով:

13. Սույն պայմանագրի 11-րդ կետում նշված վճարման ժամկետի խախտման դեպքում Վաճառողն իրավունք ունի Գնորդից պահանջել վճարելու տույժ` յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար չվճարված գումարի 0.1 տոկոսի չափով:

 

8. ՖՈՐՍ ՄԱԺՈՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐ

 

14. Կողմերը սույն պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների խախտման համար պատասխանատվություն չեն կրում, եթե այն հետևանք է ֆորս մաժորի: Սույն պայմանագրի իմաստով ֆորս մաժոր են համարվում արտակարգ և անկանխելի այն դեպքերն ու հանգամանքները, որոնք առաջացել են կողմերի կամքից անկախ և միևնույն ժամանակ անկախ վերջիններիս գործադրած ջանքերից խոչընդոտել են պարտավորությունների կատարմանն ուղղված կողմերի գործողություններին: Սույն պայմանագրի իմաստով արտակարգ և անկանխելի դեպքեր և հանգամանքներ են բնական և տեխնածին աղետները, բնության ուժերի արտասովոր դրսևորումները (այդ թվում՝ ջրհեղեղներ, երկրաշարժեր, փոթորիկներ, պտտահողմեր, կայծակով և ամպրոպով ուղղորդվող հորդառատ անձրևներ, ձնաբքեր, սողանքներ), գործադուլները, հասարակական անկարգությունները, ահաբեկչությունները, պատերազմները, ապստամբությունները: Սույն կետը չի սահմանափակում կողմերի իրավունքը նկարագրվածից բացի այլ արտակարգ և անկանխելի դեպքեր և հանգամանքներ ի հայտ գալու պարագայում դիմել Հանձնաժողով՝ դրանք ֆորս մաժոր ճանաչելու համար:

15. Կողմերը պարտավոր են վերոհիշյալ իրավիճակների մասին անհապաղ տեղեկացնել միմյանց` նշելով դրանց հետևանքների վերացման հնարավոր ժամկետները:

 

9. ՏԱՐԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ

 

16. Պայմանագրի հետ կապված Կողմերի միջև ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով, իսկ Կողմերից մեկի գրավոր դիմումի առկայության դեպքում` Հանձնաժողովի միջնորդությամբ` նրա կողմից սահմանված կարգով: Սույն պայմանը չի սահմանափակում Կողմերի իրավունքը` վեճերը լուծելու դատական կարգով:

17. Եթե տարաձայնության առարկան Հաշվարկային կենտրոնի կողմից ներկայացված վճարման ենթակա էլեկտրական էներգիայի վերաբերյալ ակտն է, ապա ցանկացած դեպքում Կողմերը պարտավոր են ստորագրել այդ ակտը, իսկ Գնորդը պարտավոր է կատարել վճարումը, որից հետո միայն լուծել տարաձայնությունը: Տարաձայնություն ունեցող կողմը պարտավոր է վճարման ենթակա էլեկտրական էներգիայի վերաբերյալ ստորագրած ակտին կցել հատուկ կարծիք:

 

10. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

18. Առևտրային և վերստուգիչ հաշվառքի սարքերն ու դրանց միացման շղթաները ստուգում և կապարակնքում են Կողմերը` Հաշվարկային կենտրոնի մասնակցությամբ: Առևտրային և վերստուգիչ հաշվառքի սարքերի փոխարինման դեպքում Կողմերը համատեղ կազմում են համապատասխան ակտ` այն ներկայացնելով Հաշվարկային կենտրոն:

19. Էլեկտրական էներգետիկական համակարգի վթարային իրավիճակներում Համակարգի օպերատորն իրավունք ունի սահմանափակել կամ դադարեցնել Վաճառողի կողմից էլեկտրական էներգիայի առաքումները:

20. Վթարային իրավիճակների սկիզբն ու ավարտը հայտարարում է Համակարգի օպերատորը` այդ մասին անհապաղ տեղեկացնելով Կողմերին` համաձայն Հանձնաժողովի սահմանած կարգի:

21. Կողմերը պարտավոր են անվերապահորեն կատարել Համակարգի օպերատորի` վերջինիս լիազորությունների սահմաններում տրված կարգադրությունները (հրահանգները):

22. Կողմերը պարտավոր են Պայմանագրի պատճենները տրամադրել Հաշվարկային կենտրոնին և Համակարգի օպերատորին:

 

11. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

12. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՎ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

23. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Հանձնաժողովում գրանցման պահից և գործում է մինչև Վաճառողի գործունեության լիցենզիայի գործողության ժամկետի ավարտը:

24. Սույն պայմանագիրը կարող է փոփոխվել Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ: Փոփոխված պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Հանձնաժողովի կողմից գրանցման պահից:

25. Հանձնաժողովի կողմից էլեկտրական էներգիայի առուվաճառքի (էլեկտրական և ջերմային էներգիայի համակցված արտադրության (կոգեներացիոն) էլեկտրակայաններ-բաշխող) պայմանագրի նոր օրինակելի ձև հաստատելու կամ գործող օրինակելի ձևում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու դեպքում դրանք ուժի մեջ են մտնում Հանձնաժողովի սահմանած ժամկետից: Կողմերը պարտավոր են Հանձնաժողովի սահմանած ժամկետում կնքել նոր պայմանագիր կամ համապատասխան փոփոխություններ, կամ լրացումներ կատարել գործող պայմանագրում:

26. Սույն պայմանագիրը կազմված է 3 օրինակից` մեկական Կողմերի և Հանձնաժողովի համար:

 

13. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՆԲԱԺԱՆԵԼԻ ՄԱՍ ԿԱԶՄՈՂ ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

 

27. Հավելված N 1՝ Էլեկտրական էներգիայի գնի մասին համաձայնագիր:

28. Հավելված N 2՝ Վաճառողի սահմանազատման (առաքման) և էլեկտրական էներգիայի հաշվառման կետերի մասին համաձայնագիր:

29. Հավելված N 3՝ Վճարման ենթակա էլեկտրական էներգիայի վերաբերյալ ակտ:

 

14. ԿՈՂՄԵՐԻ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՐՆԵՐԸ

 

Վաճառող`

Գնորդ`

գտնվելու վայրը ______________ գտնվելու վայրը ______________
Հ/հ _________________________ Հ/հ _________________________
Հեռախոս Հեռախոս
Ֆաքս Ֆաքս 
Գործունեության լիցենզիա N Գործունեության լիցենզիա N 
Ղեկավար Ղեկավար 

_____________________________

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

_____________________________

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

 
Կ.Տ. Կ.Տ. 

 

Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող

հանձնաժողով

Գրանցված է ___ _________________ 20 _____ թվական

Գրանցման N ________

Կ. Տ.
Պատասխանատու __________________________________________

                                                      (ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

 

Հավելված N 1
էլեկտրական էներգիայի առուվաճառքի
20__ թվականի _____ ___ N__ պայմանագրի

 

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր

 

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԳՆԻ ՄԱՍԻՆ

 

1. Սույն համաձայնագրով Գնորդը և Վաճառողը փոխադարձ համաձայնությամբ սահմանում են էլեկտրական էներգիայի հետևյալ գինը.

էլեկտրական էներգիայի գին ___________ դրամ/կՎտժ

2. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից Վաճառողի համար հաստատված գործող սակագինը հետևյալն է.

էլեկտրական էներգիայի սակագին` ___________ դրամ/կՎտժ

3. Էլեկտրական էներգիայի գինն ուժի մեջ է մտնում 20_ թվականի __________ ___ -ից:

 

ԳՆՈՐԴ

ՎԱՃԱՌՈՂ

________________________________________

 (պաշտոն, ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

________________________________________

 (պաշտոն, ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

 

___ __________20__ թվական ___ __________20__ թվական  
   
Կ. Տ. Կ. Տ. 

 

Հավելված N 2
էլեկտրական էներգիայի առուվաճառքի
20__ թվականի _____ ___ N__ պայմանագրի

 

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր

 

ՎԱՃԱՌՈՂԻ ՍԱՀՄԱՆԱԶԱՏՄԱՆ (ԱՌԱՔՄԱՆ) ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԵՏԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

1. _________________________________ -ի (Վաճառող) սահմանազատման (առաքման) կետերն են.

 

2. Առևտրային և վերստուգիչ հաշվառքի կետերը

 

Առևտրային հաշվառքի
սարքերի տեղադրման
վայրերը

Առևտրային հաշվառքի սարքերի համարը

Հոսանքի և լարման
տր-ների փոխարկման
գործակիցները

Վերահսկիչ հաշվառքի
սարքերի տեղադրման
վայրերը, N և տեսակը

Հոսանքի և լարման
տր-ների
փոխարկման գործակիցները

Kհտ

Kլտ

Kլտ

Kհտ

Kլտ

Kլտ

                 
                 
                 
                 

 

Առևտրային հաշվառքի սարքերը տնօրինում և սպասարկում է ______________ -ը:

Վերստուգիչ հաշվառքի սարքերը տնօրինում և սպասարկում է ______________ -ը:

 

ԳՆՈՐԴ

ՎԱՃԱՌՈՂ

_____________________________________

(պաշտոն, ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

_____________________________________

(պաշտոն, ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

   
___ __________20__ թվական ___ __________20__ թվական
   

Կ. Տ.

Կ. Տ.

 

 Համաձայնեցված է

 ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

_________________________________

(պաշտոն, ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

 ___ __________20__ թվական

 

 Կ.Տ.

 

Հավելված N 3
էլեկտրական էներգիայի առուվաճառքի
20__ թվականի _____ ___ N__ պայմանագրի

 

Ա Կ Տ

 

 ՎՃԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Գնորդ ___________________________________________________________

Վաճառող ________________________________________________________

Հաշվարկային ժամանակաշրջան ___ _______ 20__ թ. մինչև ___ _______ 20__թ.

Ընդամենն առաքված էլեկտրական էներգիայի քանակությունը` _________ կՎտժ

Հիմքը ___________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

ՎԱՃԱՌՈՂ

ԳՆՈՐԴ

____________________________________

(պաշտոն, ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

____________________________________

(պաշտոն, ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

   
___ __________20__ թվական ___ __________20__ թվական
   
Կ. Տ. Կ. Տ.

 

 ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

___________________________________

(պաշտոն, ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

 ___ __________20__ թվական

 

Կ.Տ.