Համարը 
թիվ 29-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2010.11.15/27(379) Հոդ.338
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
04.10.2010
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
04.10.2010
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՁԵՎ ԹԻՎ 2 «ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԲՆԱԿՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՑՈՒՑԱԿԸ» ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

9 նոյեմբերի 2010 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60310400

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

4 հոկտեմբերի 2010 թ.

 թիվ 29-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՁԵՎ ԹԻՎ 2 «ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԲՆԱԿՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՑՈՒՑԱԿԸ» ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել Հաշվառման ձև թիվ 2 «Գյուղական համայնքի տարածքում ժամանակավոր բնակվող անձանց ցուցակը»` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի
2010 թ. հոկտեմբերի 4-ի

թիվ 29-Ն որոշման

 

Հաշվառման ձև թիվ 2

 

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

 

 

201...... թ. __________________________ ՀԱՄԱՅՆՔԻ

 

 

 

ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԲՆԱԿՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ

Հերթական համարը

Ազգանուն, անուն, հայրանուն
(լրիվ)

Սեռը (արական, իգական)

Ծննդյան օրը,
ամիսը, տարին

Կրթությունը (բարձրագույն, թերի բարձրագույն, միջին մասնագիտական, նախնական մասնագիտական, միջնակարգ հանրակրթական, հիմնական հանրակրթական, տարրական հանրակրթական, չունի տարրական, գրաճանաչ չէ)

Դպրոցը, ուսումնական հաստատության տեսակը և դրա
գտնվելու վայրը սովորողների համար

Մշտական
բնակավայրը, հասցեն

Ա

1

2

3

4

5

6

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Աշխատանքի վայրը

Նշում ժամանելու մասին
(նշել ամիսը,
տարին և որտեղից է եկել)

Գյուղատնտեսական կենդանիների առկայությունը
առ 01.01.201.. թ.

Տնային տնտեսության անձնական հաշվի հա-
մարը, որտեղ բնակվում է

Տնտեսու-թյան առա-
ջինը գրանցված անդամի ստորագրու-թյունը

Նշում համայնքի սահմաններից դուրս մեկնելու կամ տվյալ գյուղում մշտական բնակության տեղա-փոխվելու մասին (նշել երբ և որտեղ է մեկնել կամ գրանցվել համայնքի գրքում (ձև թիվ 1)

գյուղատնտեսական կենդանիների
տեսակը և խմբերը

տարիքը

գլխաքանակը

7

8

9

10

11

12

13

14

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

(հավելվածը փոփ. 19.08.15 թիվ 13-Ն)