Համարը 
N 1-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2015.04.01/8(520) Հոդ. 73
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն
Ընդունման ամսաթիվը 
11.03.2015
Ստորագրող մարմինը 
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն
Ստորագրման ամսաթիվը 
11.03.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.04.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿԻ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԵՎ ԴՐԱ ՏՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՅՏԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

16 մարտի 2015 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10115082

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

  

ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆ

 

11 մարտի 2015 թ.
ք. Երևան

N 1-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿԻ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԵՎ ԴՐԱ ՏՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՅՏԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ի կատարումն ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1524-Ն որոշման 6-րդ կետի հանձնարարականի և ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 17-ի N 433-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության կանոնադրության 11-րդ կետի «է» ենթակետով`

 

Հրամայում եմ՝

 

1. Հաստատել առանձին տեսակի ապրանքների ներմուծման և (կամ) արտահանման լիցենզիայի և դրա տրման համար ներկայացվող հայտի ձևակերպման մասին հրահանգը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն հրամանի կատարումը հանձնարարել ՀՀ ԱԱԾ օպերատիվ-տեխնիկական գլխավոր, կառավարական կապի և տեղեկատվության, պայմանագրային-իրավական վարչություններին:

 

Գեներալ-գնդապետ՝

Գ. Հակոբյան

 

Հավելված
ՀՀ ԱԱԾ տնօրենի
2015 թ. մարտի 11-ի
N 1-Ն հրամանի

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿԻ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԵՎ ԴՐԱ ՏՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՅՏԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգը մշակվել է Ապրանքների ներմուծման և (կամ) արտահանման լիցենզիաների և թույլտվությունների տրման կանոնների 8-րդ կետի իրականացման նպատակով (Եվրասիական տնտեսական Միության մասին 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի N 7 հավելվածի հավելված) և սահմանում է առանձին տեսակի ապրանքների ներմուծման և (կամ) արտահանման լիցենզիայի համար հայտի տրման և այդպիսի լիցենզիայի (այսուհետ` համապատասխանաբար հայտ, լիցենզիա) ձևակերպման կարգը:

2. Սույն կանոնակարգում օգտագործվող հասկացությունները կիրառվում են Եվրասիական տնտեսական Միության մասին 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի 7-րդ հավելվածով սահմանված նշանակությամբ:

3. Սյունակներում կոդավորված տեղեկատվություն մտցնելիս կիրառվում են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի (այսուհետ` Հանձնաժողով) որոշմամբ հաստատվող, մաքսային հայտարարագրերը լրացնելու համար օգտագործվող դասակարգիչները:

4. Տեղեկատվության կոդերը պետք է տեղակայվեն սյունակի վերին աջ անկյունում, որի սահմաններն ընդգծված են «I» (ուղղահայաց գիծ) նշանով:

 

2. ՀԱՅՏԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

5. Հայտը հայտատուի կողմից ձևակերպվում է թղթային կրիչի վրա և լրացվում է էլեկտրոնային տպիչ սարքերի օգտագործմամբ` համաձայն 1 և 2 ձևերի:

Հայտատուի կողմից ձևակերպվում է նաև հայտի էլեկտրոնային պատճենը` Հանձնաժողովի կողմից հաստատվող ձևաչափով, իսկ մինչ դրա հաստատումը` Եվրասիական տնտեսական Միության անդամ-պետության (այսուհետ` անդամ-պետություն) օրենսդրությանը համապատասխան սահմանվող ձևաչափով:

Հայտը լիազոր մարմին կարող է ներկայացվել էլեկտրոնային փաստաթղթի ձևով` անդամ-պետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Այս դեպքում հայտը թղթային կրիչով և հայտի էլեկտրոնային պատճենը հայտատուի կողմից չեն ձևակերպվում:

6. Հայտի սյունակները լրացվում են հետևյալ կերպ`

1) սյունակ 1 «Հայտ».

սյունակում նշվում է հայտի 13-նիշանոց համարը, որը ձևավորվում է հետևյալ կերպ.

1-ին և 2-րդ նշաններ` երկրի կոդը` աշխարհի պետությունների դասակարգչին համապատասխան (լիազոր մարմնի անդամ-պետության համար` Բելառուսի Հանրապետություն-BY, Ղազախստանի Հանրապետություն-KZ, Ղրղզստանի Հանրապետություն-KG, Ռուսաստանի Դաշնություն-RU, Հայաստանի Հանրապետություն-AM),

 3-րդ 4-րդ նշաններ` հայտի գրանցման տարվա վերջին երկու թվերը,

 5-7-րդ նշաններ` լիազոր մարմնի կնիքի համարը (կոդը),

 8-13-րդ նշանները` հայտի հերթական համարը, որը տրվում է լիազոր մարմնի կողմից հայտերի գրանցման հատուկ մատյանում գրավոր և (կամ) էլեկտրոնային ձևով` տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ, հայտին` աճման կարգով վեցանիշ գրանցահամար շնորհելու միջոցով:

Սյունակը լրացվում է լիազոր մարմնի պաշտոնատար անձի կողմից,

2) սյունակ 2 «Գործողության ժամկետը».

սյունակում նշվում է հայտատուի կողմից հայցվող լիցենզիայի գործողության ժամկետը ՕՕ.ԱԱ.ՏՏՏՏ. ձևաչափով, որտեղ «ՕՕ» օրն է, ԱԱ ամիսը, «ՏՏՏՏ» տարեթիվը (օրինակ` 01.01.2015 մինչև 31.12.15):

Օրը, որից սկսվում է լիցենզիայի գործողության ժամկետը, չպետք է վրա հասնի հայտատուի կողմից հայտի ստորագրման օրվանից 3 ամսից ուշ:

Սյունակը չի լրացվում բացառիկ լիցենզիայի տրման համար հայտ ձևակերպելու դեպքում, եթե այդպիսի լիցենզիայի գործողության ժամկետը սահմանված չէ Հանձնաժողովի համապատասխան որոշմամբ,

3) սյունակ 3 «Լիցենզիայի տեսակը».

սյունակի ձախ անկյունում նշվում է լիցենզիայի տեսակը` «գլխավոր» (գլխավոր լիցենզիայի ձևակերպման համար), «մեկանգամյա» (մեկանգամյա լիցենզիայի ձևակերպման համար), «բացառիկ» (բացառիկ լիցենզիայի ձևակերպման համար):

Սյունակի աջ մասում «I» (ուղղահայաց գիծ) նշանից հետո նշվում է ապրանքի շարժի ուղղությունը (ձեռագիր)` «արտահանում» (արտահանման լիցենզիայի ձևակերպման համար), «ներմուծում» (ներմուծման լիցենզիայի ձևակերպման համար),

4) սյունակ 4 «Կոնտրակտ».

սյունակում նշվում է արտաքին գործարքի իրականացման կոնտրակտի (պայմանագրի) համարը և դրա ստորագրման օրը` ՕՕ.ԱԱ.ՏՏՏՏ. ձևաչափով:

Կոնտրակտի (պայմանագրի) համարի բացակայության դեպքում կատարվում է «ա/հ» գրառում:

Գլխավոր և բացառիկ լիցենզիաների տրման համար հայտ ձևակերպելու դեպքում սյունակը չի լրացվում,

5) սյունակ 5 «Հայտատուն».

սյունակում նշվում է հայտատուի մասին հետևյալ տեղեկությունները`

իրավաբանական անձանց համար` ամբողջական պաշտոնական անվանումը, իրավաբանական հասցեն, իսկ որպես ձեռնարկատիրական գործունեության սուբյեկտ գրանցված ֆիզիկական անձանց համար` ազգանունը, անունը, հայրանունը և անձնագրային տվյալները (սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրված, բնակության վայրը):

Սյունակի վերին աջ անկյունում «I» (ուղղահայաց գիծ) նշանից հետո նշվում է`

Բելառուսի Հանրապետության համար` վճարողի հաշվառման համարը (ՎՀՀ),

Ղազախստանի Հանրապետության համար` բիզնես-նույնականացման համարը (ԲՆՀ),

Ռուսաստանի Դաշնության համար` հարկատուի նույնականացման համարը (ՀՆՀ),

Հայաստանի Հանրապետության համար` անհատ ձեռնարկատիրոջ համարը (ԱՁՀ), իսկ իրավաբանական անձի դեպքում` հարկ վճարողի հաշվի համարը (ՀՎՀՀ),

Ղրղզստանի Հանրապետության համար՝ հարկային նույնականացման համարը (ՀՆՀ),

6) սյունակ 6 «Գնորդը» (Ձև 1) կամ «Վաճառողը» (Ձև 2)`

սյունակում նշվում է «Գնորդը» (արտահանման լիցենզիայի տրման հայտի համար) կամ «Վաճառողը» (ներմուծման լիցենզիայի տրման հայտի համար):

Սյունակում նշվում է կոնտրակտով (պայմանագրով) նշված ապրանքի նկատմամբ իրավունքի փոխանցում նախատեսող կոնտրակտով (պայմանագրով) հայտատուի կոնտրագենտ հանդիսացող օտարերկրյա գործընկերոջ լրիվ պաշտոնական անվանումը և լրիվ հասցեն (կոնտրակտի (պայմանագրի) լեզվով): Ընդ որում, որպես գնորդ նշվում է հայտատուից ապրանքի նկատմամբ իրավունքներ ձեռք բերող օտարերկրյա գործընկերը, իսկ որպես վաճառող` օտարերկրյա գործընկերը, որը փոխանցում է այդպիսի իրավունքները հայտատուին:

Գլխավոր կամ բացառիկ լիցենզիայի տրման համար հայտ ձևակերպելու դեպքում սյունակում կատարվում է գրառում. «կոնտրակտի (պայմանագրի) պայմաններին համապատասխան»,

7) սյունակ 7 «Նպատակակետ երկիրը» (Ձև 1) կամ «Ուղարկման երկիրը» (Ձև 2),

սյունակում նշվում է «Նպատակակետ երկիրը» (արտահանման լիցենզիայի տրման հայտի համար) և «Ուղարկման երկիրը» (ներմուծման լիցենզիայի տրման հայտի համար):

Սյունակում, աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, նշվում է նպատակակետ երկրի (արտահանման դեպքում) կամ ուղարկման երկրի (ներմուծման դեպքում) կրճատ անվանումը և երկրի կոդը:

Եթե կոնտրակտում (պայմանագրում) նախատեսված են մի քանի նպատակակետ (ուղարկման) երկրներ, ապա սյունակում կատարվում է գրառում. «Կոնտրակտի (պայմանագրի) պայմաններին համապատասխան», ընդ որում երկրի կոդը չի նշվում: Եթե նշված երկրները Եվրոպական միության երկրներից են, ապա սյունակում կատարվում է գրառում. «ԵՄ երկրներ», ընդ որում երկրի կոդը չի նշվում:

Գլխավոր կամ բացառիկ լիցենզիայի ձևակերպման կամ հայտատուի մոտ ապրանքների ուղարկման երկրի (երկրների) մասին տեղեկության բացակայության դեպքում սյունակը չի լրացվում,

8) սյունակ 8 «Գնորդի երկիրը» (Ձև 1) կամ «Վաճառողի երկիրը» (Ձև 2).

սյունակում նշվում է «Գնորդի երկիրը» (արտահանման լիցենզիայի տրման հայտի համար) կամ «Վաճառողի երկիրը» (ներմուծման լիցենզիայի տրման հայտի համար):

Սյունակում աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան նշվում է գնորդի (վաճառողի) երկրի կրճատ անվանումը և երկրի կոդը:

Գլխավոր կամ բացառիկ լիցենզիայի տրման համար հայտ ձևակերպելու դեպքում սյունակում կատարվում է գրառում. «Կոնտրակտների (պայմանագրերի) պայմաններին համապատասխան», ընդ որում երկրի կոդը չի նշվում,

9) սյունակ 9 «Կոնտրակտի արժույթը».

սյունակում, արժույթի դասակարգչին համապատասխան, նշվում է կոնտրակտի (պայմանագրի) արժույթի լրիվ անվանումը և դրա թվային կոդը:

Գլխավոր կամ բացառիկ լիցենզիայի տրման համար հայտ ձևակերպելու դեպքում սյունակում կատարվում է գրառում. «Կոնտրակտների (պայմանագրերի) պայմաններին համապատասխան», ընդ որում արժույթի կոդը չի նշվում,

10) սյունակ 10 «Արժեքը».

սյունակում նշվում է ապրանքի արժեքը` կոնտրակտի (պայմանագրի) արժույթով:

Եթե արժեքն ունի կոտորակային միավորներ, այն կլորացվում է մինչև ամբողջական մեծություն` մաթեմատիկական կլորացման կանոններին համապատասխան:

Գլխավոր կամ բացառիկ լիցենզիայի տրման համար հայտ ձևակերպելու դեպքում սյունակը չի լրացվում:

Եթե կոնտրակտում (պայմանագրում) և դրա հավելվածներում (լրացումներում) բացակայում են այնպիսի տվյալներ, որոնք թույլ կտային հայտում հստակ նշել ապրանքի գինը, այն նշվում է մոտավոր,

11) սյունակ 11 «Վիճակագրական արժեքը».

սյունակում նշվում է ապրանքի արժեքն ԱՄՆ դոլարով` կոնտրակտին (պայմանագրին) համապատասխան:

Եթե ապրանքի արժեքն արտահայտված է ԱՄՆ դոլարից տարբերվող արժույթով, նման արժեքի վերահաշվարկն ԱՄՆ դոլարի, իրականացվում է ԱՄՆ դոլարին արժույթների հարաբերակցությանը համապատասխան (կոնտրակտում (պայմանագրում) նշված արժույթի արժեքային հարաբերակցությունը)` կոնտրակտի (պայմանագրի) ստորագրման ամսաթվի համար անդամ-պետության ազգային (կենտրոնական) բանկի սահմանած փոխարժեքով:

Եթե արժեքն ունի կոտորակային միավորներ, այն կլորացվում է մինչև ամբողջական մեծություն` մաթեմատիկական կլորացման կանոններին համապատասխան:

Գլխավոր կամ բացառիկ լիցենզիայի տրման հայտ ձևակերպելու դեպքում, ինչպես նաև կոնտրակտում (պայմանագրում) և դրա հավելվածներում (լրացումներում) ապրանքի հստակ արժեքը հայտում նշելու հնարավորություն տվող տեղեկությունների բացակայության դեպքում, վիճակագրական արժեքը նշվում է մոտավոր: Ընդ որում 16-րդ սյունակում կատարվում է գրառում. «Արժեքը և վիճակագրական արժեքը նշված են մոտավոր»,

12) սյունակ 12 «Ծագման երկիրը».

սյունակում աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան նշվում է ծագման երկրի կրճատ անվանումը և երկրի կոդը:

Եթե կոնտրակտում (պայմանագրում) նախատեսված է ապրանքի մի քանի ծագման երկրներ, սյունակում կատարվում է գրառում. «կոնտրակտի (պայմանագրի) պայմաններին համապատասխան», ընդ որում երկրի կոդը չի նշվում: Եթե նշված երկրները Եվրոպական միության երկրներից են, ապա սյունակում կատարվում է գրառում. «ԵՄ երկրներ», ընդ որում երկրի կոդը չի նշվում:

Գլխավոր կամ բացառիկ լիցենզիայի տրման հայտ ձևակերպելու, ինչպես նաև հայտատուի մոտ ապրանքների ծագման երկրի մասին տեղեկությունների բացակայության դեպքում սյունակում կատարվում է գրառում. «կոնտրակտների (պայմանագրերի) պայմաններին համապատասխան»: Ընդ որում երկրի կոդը չի նշվում:

Ապրանքի ծագման երկիրը որոշվում է Հանձնաժողովի սահմանած ապրանքների ծագման երկիրը որոշելու կանոններին համապատասխան,

13) սյունակ 13 «Քանակը».

սյունակում նշվում է ապրանքի քանակը` 14-րդ սյունակում նշված ապրանքի չափման միավորներով (քաշային միավորների համար` մաքուր քաշը):

Մաքուր քաշը ապրանքի տեխնիկական կանոնակարգերին և (կամ) ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերին, ինչպես նաև անդամ-պետության օրենսդրության այլ ակտերին համապատասխան սահմանվող քաշն է` առանց փաթեթավորման,

14) սյունակ 14 «Չափման միավորը».

սյունակում տողերով կարող է նշվել մինչև երկու չափման միավոր: Սյունակի 1-ին տողում նշվում է ապրանքի չափման հիմնական միավորի կրճատ անվանումը` Եվրասիական տնտեսական միության արտաքին տնտեսական գործունեության միասնական ապրանքային անվանացուցակին համապատասխան (այսուհետ` ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ) կոդը): Ապրանքի լրացուցիչ չափման միավորի առկայության դեպքում այդպիսի չափման միավորը նշվում է սյունակի երկրորդ տողում, չափման միավորի դասակարգչին համապատասխան, ընդ որում 13-րդ սյունակում ապրանքների քանակը նույնպես նշվում է տողերով,

15) սյունակ 15 «Ապրանքի ԱՏԳ ՄԱԱ կոդը և նրա նկարագիրը».

սյունակում նշվում է ապրանքի նկարագիրը և նրա դասակարգչային կոդը` ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ համապատասխան: Ապրանքի նկարագիրը պետք է թույլ տա ապրանքը միանշանակ դասել ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ որևէ 10-անիշ դասակարգչային կոդին: Ապրանքի նկարագիրը պետք է իր մեջ ներառի նրա անվանումը (առևտրային, կոմերցիոն կամ այլ ավանդական):

Եթե ամբողջ տեղեկատվությունը չի տեղավորվում 15-րդ սյունակում, ապա տեղեկատվության մի մասը նշվում է 16-րդ սյունակում:

Հայտին կից հավելվածի առկայության դեպքում (Ձև 3) սյունակում նշվում է ապրանքի նկարագիրը, որը պետք է թույլ տա ապրանքը միանշանակ դասել ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ որևէ 10-անիշ դասակարգչային կոդին և կատարվում է գրառում. «տես հավելվածը թերթերի վրա»,

16) սյունակ 16 «Լրացուցիչ տեղեկատվություն».

անհրաժեշտության դեպքում սյունակում նշվում են տեղեկություններ, որոնք ճշտում են 7, 8, 10-15 և 17 սյունակների, ինչպես նաև հայտի ձևակերպման օրվա դրությամբ կոնտրակտի (պայմանագրի) մեջ կատարվող փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկությունները,

17) սյունակ 17 «Լիցենզիայի տրման հիմքը».

սյունակում նշվում են հետևյալ տեղեկությունները.

1) Հանձնաժողովի կողմից ընդունված որոշումների, անդամ-պետությունների ու լիազորված միջազգային մարմինների նորմատիվ-իրավական ակտերի համարները և ամսաթվերը, որոնք հիմք են հանդիսանում լիցենզիայի տրման համար,

2) հայտատուի և ապրանքն արտադրողի կամ սպառողի միջև կնքված կոնտրակտների (պայմանագրերի) համարները և ամսաթվերը, եթե հայտատուի փոխարեն հանդես է գալիս միջնորդ,

3) քվոտայի տրամադրումը հաստատող փաստաթղթի համարը և ամսաթիվը (քվոտավորվող ապրանքի լիցենզիա ձևակերպելու դեպքում),

4) այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ, որոնց հիման վրա տրվում է լիցենզիան,

18) սյունակ 18 «Հայտատուի լիազորված անձը».

սյունակում նշվում են այն անձի անվան և հայրանվան սկզբնատառերը, ազգանունը, պաշտոնը և հեռախոսահամարը, ով լիազորվել է հայտատուի կողմից հայտը ստորագրելու համար` նշված անձի անձնական ստորագրությամբ և այդպիսի հայտի ստորագրության ամսաթվով: Հայտատուի լիազորված անձի ստորագրությունը հաստատվում է կնիքով (առկայության դեպքում):

(6-րդ կետը լրաց. 30.11.15 N 7-Ն)

 

3. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

7. Լիցենզիան ձևակերպվում է լիազոր մարմնի կողմից սույն հրահանգով նախատեսված 4-րդ և 5-րդ ձևերին համապատախան` տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, հատուկ, կեղծիքից պաշտպանված թղթի վրա:

Հանձնաժողովի կողմից հաստատվող կարգով լիցենզիան կարող է ձևակերպվել էլեկտրոնային փաստաթղթի ձևով, իսկ մինչև կարգի հաստատումը` անդամ-պետության օրենսդրությանը համապատասխան:

8. Լիցենզիայի սյունակները լրացվում են հետևյալ ձևով.

1) սյունակ «Լիազոր մարմինը».

սյունակում նշվում է լիազոր մարմնի ամբողջական անվանումը,

2) սյունակ 1 «Լիցենզիա».

սյունակում նշվում է լիցենզիայի 16-նիշանոց համարը, որը կազմավորվում է հետևյալ ձևով`

1-3 նշաններ` ապրանքների միասնական ցանկում ներառված ապրանքի ցուցակի (դասի) համարը, որոնց նկատմամբ կիրառվում են երրորդ երկրների հետ առևտրի դեպքում ոչ սակագնային կարգավորման միջոցներ,

4-5 նշաններ` աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան երկրի կոդը (լիազորված մարմնի անդամ-պետության համար. Բելառուսի Հանրապետություն-BY, Ղազախստանի Հանրապետություն-KZ, Ղրղզստանի Հանրապետություն-KG, Ռուսաստանի Դաշնություն-RU, Հայաստանի Հանրապետություն-AM),

6-7 նշաններ` հայտի գրանցման տարվա վերջին երկու թվերը,

8-10 նշաններ` լիազոր մարմնի կնիքի համարը (կոդը),

11-16 նշաններ` հայտի հերթական համարը, որը տրվում է լիազոր մարմնի կողմից լիցենզիաների հաշվառման հատուկ մատյանում գրավոր և (կամ) տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ էլեկտրոնային տեսքով, հայտին ըստ աճի 6-անիշ գրանցման համար շնորհելով,

3) 2-14, 16 և 17 սյունակները լրացվում են հայտի համապատասխան սյունակների լրացման կարգին համապատասխան,

4) սյունակ 15 «Ապրանքի ԱՏԳ ՄԱԱ կոդը և նրա նկարագիրը».

սյունակում նշվում է ապրանքի նկարագիրը և նրա դասակարգչային ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ կոդը` սույն հրահանգի 5-րդ կետի 15-րդ ենթակետով նախատեսված կարգով:

Սույն հրահանգով նախատեսված լիցենզիային կից հավելվածի առկայության դեպքում (Ձև 6) սյունակում կատարվում է գրառում. «Տես հավելվածը թերթերի վրա»,

5) սյունակ 18 «Լիազորված անձը».

սյունակում նշվում են լիազոր մարմնի պաշտոնատար անձի անվան և հայրանվան սկզբնատառերը, ազգանունը և պաշտոնը, որի իրավասության մեջ է լիցենզիայի ստորագրումը` նշված անձի ստորագրությամբ և ամսաթվով: Նշված անձի ստորագրությունը հաստատվում է լիազոր մարմնի կնիքով:

(8-րդ կետը լրաց. 30.11.15 N 7-Ն)

9. Լիցենզիայի ձևաթղթի ներքևում` լրացված սյունակներից դուրս, կարող է տեղակայված լինել շտրիխային կամ այլ` լիցենզիայի սյունակներում նշված տվյալները պարունակող կոդ:

 

Ձև 1

 

 ՀԱՅՏ

 

ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿԻ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՏՐՄԱՆ

 

1. Հայտ N

2. Գործողության ժամկետը

3. Լիցենզիայի տեսակը

| ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ

4. Կոնտրակտ N     առ

5. Հայտատուն

6. Գնորդը

7. Նպատակակետ երկիրը

8. Գնորդի երկիրը

9. Կոնտրակտի արժույթը

10. Արժեքը

11. Վիճակագրական արժեքը

12. Ծագման երկիրը |

13. Քանակը

14. Չափման միավորը

15. Ապրանքի ԱՏԳ ՄԱԱ կոդը և նրա նկարագիրը

16. Լրացուցիչ տեղեկատվություն

17. Լիցենզիայի տրման հիմքը

18. Հայտատուի լիազորված անձը

Ա.Հ.Ա.
Պաշտոնը, հեռախոսահամարը

Ստորագրությունը և կնիքը

Ամսաթիվը

 

Ստորագրությունը և կնիքը Ամսաթիվը
 

 

 

(форма 1)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

на выдачу лицензии на экспорт отдельных видов товаров

 

Е Заявление №

2. Период действия с по

3. Тип лицензии

|ЭКСПОРТ

4. Контракт

№ от

5. Заявитель

6. Покупатель

7. Страна назначения

8. Страна покупателя

9. Валюта контракта ;

10. Стоимость

11. Статистическая стоимость

12. Страна происхождения |

13.Количество

14. Единица измерения

15. Код товара по ЕТН ВЭД и его описание

16. Дополнительная информация

17. Основание для выдачи лицензии

18. Уполномоченное лицо заявителя
Ф. И. О.
Должность
Телефон
Подпись и печать Дата

 

Ձև 2

 

ՀԱՅՏ

 

ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿԻ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՏՐՄԱՆ

 

1. Հայտ N

2. Գործողության ժամկետը

3. Լիցենզիայի տեսակը

 | ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ

4. Կոնտրակտ       N առ

5. Հայտատուն

6. Վաճառողը

7. Ուղարկման երկիրը

8. Վաճառողի երկիրը|

9. Կոնտրակտի արժույթը

10. Արժեքը

11. Վիճակագրական արժեքը

12. Ծագման երկիրը

13.Քանակը

14. Չափման միավորը

15. Ապրանքի ԱՏԳ ՄԱԱ կոդը և նրա նկարագիրը

16. Լրացուցիչ տեղեկատվություն

17. Լիցենզիայի տրման հիմքը

18. Հայտատուի լիազորված անձը

Ա.Հ.Ա.
Պաշտոնը, հեռախոսահամարը

Ստորագրությունը և կնիքը Ամսաթիվը

 

(форма 2)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

на выдачу лицензии на импорт отдельных видов товаров

 

1. Заявление №

2. Период действия с по

3. Тип лицензии

| ИМПОРТ

4. Контракт № от

5. Заявитель

6. Продавец

7. Страна отправления

8. Страна продавца j

9. Валюта контракта

10. Стоимость

11. Статистическая стоимость

12. Страна происхождения

13.Количество

14. Единица измерения

15. Код товара по ЕТН ВЭД и его описание

 

16. Дополнительная информация

 

17. Основание для выдачи лицензии

 

 

18. Уполномоченное лицо

заявителя

Ф. И. О.

Должность

Телефон

 

Подпись и печать          Дата

Ձև 3

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

 

ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿԻ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՏՐՄԱՆ ՀԱՅՏԻ

 

N

առ

հայտի հավելված

N
հ/հ

Ապրանքի նկարագիրը

քանակը

չափման միավորը

արժեքը

N
հ/հ

Ապրանքի նկարագիրը

քանակը

չափման միավորը

արժեքը

N
հ/հ

Ապրանքի նկարագիրը

քանակը

չափման միավորը

արժեքը

N հ/հ

Ապրանքի նկարագիրը

քանակը

չափման միավորը

արժեքը

N
հ/հ

Ապրանքի նկարագիրը

քանակը

չափման միավորը

արժեքը

N
հ/հ

Ապրանքի նկարագիրը

քանակը

չափման միավորը

արժեքը

N
հ/հ

Ապրանքի նկարագիրը

քանակը

չափման միավորը

արժեքը

Թերթերի ընդհանուր քանակը
Թերթ N

18. Հայտատուի լիազորված անձը

Ա.Հ.Ա.
Պաշտոնը, հեռախոսահամարը

Ստորագրությունը և կնիքը Ամսաթիվը

 

 

(форма 3)

 

ПРИЛОЖЕНИЕ к заявлению на выдачу лицензии на экспорт или импорт отдельных видов товаров

 

Приложение к заявлению № от


п/п

Описание товара

количество

единица
измерения

стоимость


п/п

Описание товара

количество

единица
измерения

стоимость


п/п

Описание товара

количество

единица
измерения

стоимость


п/п

Описание товара

количество

единица
измерения

стоимость


п/п

Описание товара

количество

единица
измерения

стоимость


п/п

Описание товара

количество

единица
измерения

стоимость


п/п

Описание товара

количество

единица
измерения

стоимость

Всего листов Лист №

18. Уполномоченное лицо заявителя Ф. И. О.
Должность
Телефон

 

Подпись и печать             Дата

Ձև 4

 

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

 

ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿԻ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ

 

Լիազոր մարմինը

1. Լիցենզիա N

2. Գործողության ժամկետը

3. Լիցենզիայի տեսակը

 | ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ

4. Կոնտրակտ N      առ

5. Հայտատուն

6. Գնորդը

7. Նպատակակետ երկիրը

8. Գնորդի երկիրը

9. Կոնտրակտի արժույթը

10. Արժեքը

11. Վիճակագրական արժեքը

12. Ծագման երկիրը

13.Քանակը

14. Չափման միավորը

15. Ապրանքի ԱՏԳ ՄԱԱ կոդը և նրա նկարագիրը

16. Լրացուցիչ տեղեկատվություն

17. Լիցենզիայի տրման հիմքը

18. Լիազորված անձը

Ա.Հ.Ա.
Պաշտոնը

Ստորագրությունը և կնիքը Ամսաթիվը

 

Ստորագրությունը և կնիքը Ամսաթիվը

 

(форма 4)

 

ЛИЦЕНЗИЯ на экспорт отдельных видов товаров

 

Уполномоченный орган

1. Лицензия №

2. Период действия с по

3. Тип лицензии

|ЭКСПОРТ

4. Контракт

№ от

5. Заявитель

6. Покупатель

7. Страна назначения

8. Страна покупателя

9. Валюта контракта

10. Стоимость

11. Статистическая стоимость

12. Страна происхождения

13.Количество

14. Единица измерения

15. Код товара по ЕТН ВЭД и его описание

 

16. Дополнительная информация

17. Основание для выдачи лицензии

 

18. Уполномоченное лицо

 

Ф. И. О.

Должность

Ձև 5

 

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

 

ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿԻ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ

 

Լիազոր մարմինը

1. Լիցենզիա N

2. Գործողության ժամկետը

3. Լիցենզիայի տեսակը

 | ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ

4. Կոնտրակտ N           առ

5. Հայտատուն

6. Վաճառողը

7. Ուղարկման երկիրը

8. Վաճառողի երկիրը

9. կոնտրակտի արժույթը

10. Արժեքը

11. Վիճակագրական արժեքը

12. Ծագման երկիրը

13.Քանակը

14. Չափման միավորը

15. Ապրանքի ԱՏԳ ՄԱԱ կոդը և նրա նկարագիրը

16. Լրացուցիչ տեղեկատվություն

17. Լիցենզիայի տրման հիմքը

18. Լիազորված անձը

Ա.Հ.Ա.
Պաշտոնը

Ստորագրությունը և կնիքը Ամսաթիվը

 

Ստորագրությունը և կնիքը Ամսաթիվը

(форма 5)

 

ЛИЦЕНЗИЯ на импорт отдельных видов товаров

 

Уполномоченный орган

1. Лицензия №

2. Период действия с по

3. Тип лицензии

| ИМПОРТ

4. Контракт

№ от

5. Заявитель |

6. Продавец

7. Страна отправления

8. Страна продавца

9. Валюта контракта

10. Стоимость

11. Статистическая стоимость

12. Страна происхождения |

13.Количество

14. Единица измерения

15. Код товара по ЕТН ВЭД и его описание

16. Дополнительная информация

17. Основание для выдачи лицензии

18. Уполномоченное лицо

Ф. И. О.
Должность

Подпись и печать Дата

 

 Ձև 6

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

 

ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿԻ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ

 

Լիազոր մարմինը

 Լիցենզիայի հավելված N

N
հ/հ

Ապրանքի նկարագիրը

քանակը

չափման միավորը

արժեքը

N
հ/հ

Ապրանքի նկարագիրը

քանակը

չափման միավորը

արժեքը

N
հ/հ

Ապրանքի նկարագիրը

քանակը

չափման միավորը

արժեքը

N
հ/հ

Ապրանքի նկարագիրը

քանակը

չափման միավորը

արժեքը

N
հ/հ

Ապրանքի նկարագիրը

քանակը

չափման միավորը

արժեքը

N
հ/հ

Ապրանքի նկարագիրը

քանակը

չափման միավորը

արժեքը

N
հ/հ

Ապրանքի նկարագիրը

քանակը

չափման միավորը

արժեքը

Թերթերի ընդհանուր քանակը
Թերթ N

18. Լիազորված անձը

Ա.Հ.Ա.
Պաշտոնը

Ստորագրությունը և կնիքը Ամսաթիվը

 

(форма 6)

 

ПРИЛОЖЕНИЕ к лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров

 

Уполномоченный орган

Приложение к лицензии № от


п/п

Описание товара

количество

единица
измерения

стоимость


п/п

Описание товара

количество

единица
измерения

стоимость


п/п

Описание товара

количество

единица
измерения

стоимость


п/п

Описание товара

количество

единица
измерения

стоимость


п/п

Описание товара

количество

единица
измерения

стоимость


п/п

Описание товара

количество

единица
измерения

стоимость


п/п

Описание товара

количество

единица
измерения

стоимость

Всего листов Лист №

18. Уполномоченное лицо

Ф. И. О.
Должность

Подпись и печать Дата

(հավելվածը լրաց. 30.11.15 N 7-Ն)