Համարը 
N 82
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2001.11.27/20(83) Հոդ.162
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Քաղաքաշինության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
01.10.2001
Ստորագրող մարմինը 
Քաղաքաշինության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
01.10.2001
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
07.12.2001
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

1 հոկտեմբերի 2001 թ.
ք. Երևան

N 82

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

«Քաղաքաշինության նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակման և հաստատման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ Կառավարության 26 մայիսի 1999 թ. N 351 որոշման համաձայն

 

Հրամայում եմ՝

 

1. Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործում են ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից հաստատված (ընդունված) հանրապետական, ինչպես նաև միջպետական շինարարական նորմերը (ցանկը կցվում է):

2. Ստանդարտացման և տեխնիկական նորմավորման բաժնին (Մ. Մելիքյան)՝ հաստատված նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի ցանկը ներկայացնել ՀՀ արդարադատության նախարարություն գրանցելու համար:


Նախարար
`

Դ. Լոքյան

 

 


Հաստատված է
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության
01.10.2001 թ. N 82 հրամանով

 

Ց ա ն կ

 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող հանրապետական եվ միջպետական շինարարական նորմերի

 

ՀՀՇՆ I-1.01-95. (պարբերությունն ուժը կորցրել է 03.03.14 N 65-Ն)
ՀՀՇՆ I-2.01-99. Ինժեներական հետազննումներ շինարարության համար: Հիմնական դրույթներ:
ՀՀՇՆ I-4.02-99. (պարբերությունն ուժը կորցրել է 24.03.14 N 87-Ն)
ՀՀՇՆ II-2.02-94. Սեյսմակայուն շինարարություն: Նախագծման նորմեր:
ՀՀՇՆ II-5.01-98. Քաղաքաշինության համակարգերի հուսալիություն: Հիմնական դրույթներ:
ՀՀՇՆ II-6.01-96. Վտանգավոր բնական ազդեցությունների երկրաֆիզիկա:
ՀՀՇՆ II-6.01-96 (պարբերությունն ուժը կորցրել է 26.09.11 N 167-Ն)
ՀՀՇՆ II-7.02-95. Շինարարական ջերմաֆիզիկա շենքերի պատող կոնստրուկցիաների:
Նախագծման նորմեր: ՀՀՇՆ II-7.02-95 «Շինարարական ջերմաֆիզիկա շենքերի պատող կոնստրուկցիաների. Նախագծման նորմեր» շինարարական նորմերի այն դրույթները, որոնք ընդգրկված չեն «ՀՀՇՆ 24-01- 2016 «Շենքերի ջերմային պաշտպանություն» շինարարական նորմերում, գործում են մինչև ՀՀԿՀ 24-101- «Շենքերի ջերմային պաշտպանության նախագծում» (կանոնների հավաքածու ՀՀՇՆ 24-01-2016 նորմերի) կանոնների հավաքածուի ուժի մեջ մտնելը:
Կատարված է փոփոխություն N 1:
ՀՀՇՆ II- 8.03- 96. Արհեստական և բնական լուսավորում:
ՀՀՇՆ II- 8.04.01- 97. (պարբերությունն ուժը կորցրել է 17.03.14 N 78-Ն)
ՀՀՇՆ IV-11.05.01-96. Երկաթուղիներ 1520մմ ռելսամիջի:
ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99. Ավտոմոբիլային ճանապարհներ:
ՀՀՇՆ IV-11.05.03-96. Թռիչքարաններ:
ՀՀՇՆ IV-11.05.04-97. Թունելներ երկաթուղային և ավտոճանապարհային:
ՀՀՇՆ IV-12.01-2000. Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում:
ՀՀՇՆ IV-13.01-96. Քարե և ամրանաքարե կոնստրուկցիաներ:
ՍՆիՊ 1.02.01-85. Հրահանգ ձեռնարկությունների և կառուցվածքների շինարարության նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմի, մշակման կարգի, համաձայնեցման և հաստատման:
ՍՆիՊ 1.04.03-85*. Ձեռնարկությունների շենքերի և կառուցվածքների շինարարության տևողության նորմերը:
ՍՆիՊ  1.05.03-87. Բնակելի շինարարությունում նախակատարվածքի նորմերը համալիր կառուցապատումը հաշվի առնելով:
Կատարված է փոփոխություն N 1:                       
ՍՆիՊ  2.01.07-85. Բեռնվածքներ ազդեցություններ:
ՍՆիՊ  2.01.09-91. Շենքեր և կառուցվածքներ ներքնամշակման տարածքների և նստվածքային գրունտների:
ՍՆիՊ  2.01.14-83. Հաշվարկային հիդրոլոգիական բնութագրերի որոշում:
ՍՆիՊ  2.01.15-90. Տարածքների, շենքերի և կառուցվածքների ինժեներական պաշտպանությունը երկրաբանական վտանգավոր երևույթներից:
ՍՆիՊ  2.02.01-83*. Շենքերի և կառուցվածքների հիմնատակեր:
ՍՆիՊ  2.02.02-85. Հիդրոտեխնիկական կառույցների հիմնատակեր:
ՍՆիՊ  2.02.03-85. Ցցային հիմքեր:
ՍՆիՊ  2.02.05-87. Հիմքեր մեքենաների` դինամիկական բեռնվածքներով:
ՍՆիՊ  2.03.01-84*. Բետոնե և ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ:
ՍՆիՊ  2.03.02-86. Բետոնե և ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ խիտ սիլիկատային բետոնից:
ՍՆիՊ  2.03.03-85. Ամրանացեմենտե կոնստրուկցիաներ:
ՍՆիՊ  2.03.04-84. Բետոնե և ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ նախատեսված աշխատելու համար բարձրացած և բարձր ջերմաստիճանային ազդեցությունների պայմաններում:
ՍՆիՊ  2.03.06-85. Ալյումինե կոնստրուկցիաներ:
ՍՆիՊ  2.03.09-85. Ասբեստացեմենտե կոնստրուկցիաներ:
ՍՆիՊ  2.03.11-85. Շինարարական կոնստրուկցիաների պաշտպանությունը կոռոզիայից:
ՍՆիՊ  2.03.13-88. Հատակներ:
ՍՆիՊ  2.04.01-85. (պարբերությունն ուժը կորցրել է 17.03.14 N 80-Ն)
                 
ՍՆիՊ  2.04.02-84*. Ջրամատակարարում: Արտաքին ցանցեր և կառույցներ:
ՍՆիՊ  2.04.03-85. Կոյուղի: Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ:
Կատարված է փոփոխություն N 1, 2:
ՍՆիՊ  2.04.07-86. Ջերմային ցանցեր:
ՍՆիՊ  2.04.08-87. Գազամատակարարում:
Կատարված են փոփոխություններ N 1, 2, 3:
 ՍՆիՊ  2.04.09-84. Շենքերի և կառուցվածքների հրդեհային ավտոմատիկա:
 ՍՆիՊ  2.04.12-86. Պողպատե խողովակաշարերի ամրության հաշվարկ:
 ՍՆիՊ  2.04.14-88. Սարքավորանքի և խողովակաշարերի ջերմամեկուսացում:
Կատարված է փոփոխություն N 1:                         
ՍՆիՊ  2.05.03-84. Կամուրջներ և խողովակներ:
ՍՆիՊ  2.05.06-85. Մայրուղային խողովակաշարեր:
Կատարված են փոփոխություններ N 1, 2, 3:
 ՍՆիՊ 2.05.07-91. Արդյունաբերական տրանսպորտ:
 ՍՆիՊ 2.05.09-90. Տրամվայի և տրոլեյբուսի գծեր:
 ՍՆիՊ 2.05.13-90. Նավթամթերքաուղիներ՝ քաղաքների և այլ բնակավայրերի տարածքներով անցկացվող:
ՍՆիՊ  2.06.01-86. (պարբերությունն ուժը կորցրել է 03.03.14 N 64-Ն)
 ՍՆիՊ  2.06.03-85. Մելիորատիվ համակարգեր և կառույցներ:
 ՍՆիՊ  2.06.04-82*. Բեռնվածքներ և ազդեցություններ հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների վրա (ալիքային, սառցային և նավերից):
Կատարված են փոփոխություններ N 1, 2:
ՍՆիՊ  2.06.05-84*. Ամբարտակ գրունտային նյութերից:                                              
ՍՆիՊ  2.06.06-85. Ամբարտակ բետոնե և ե) բետոնե:
Կատարված է փոփոխություն N 1:
 ՍՆիՊ  2.06.07-87. Հենապատեր, նավարկելի ջրարգելակներ, ձկնաթողման և ձկնապաշտպան կառուցվածքներ:
 ՍՆիՊ  2.06.08-87. Բետոնե և ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ՝ հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների:
 ՍՆիՊ  2.06.09-84. Թունելներ հիդրոտեխնիկական:
 ՍնիՊ  2.06.14-85. Հանքափորվածքների պաշտպանությունը ստորգետնյա մակերեսային ջրերից:
Կատարված է փոփոխություն N 1:
ՍՆիՊ  2.06.15-85. Տարածքների ինժեներական պաշտպանություն ողողումներից և հեղեղներից:
ՍՆիՊ  2.07.01-89. (պարբերությունն ուժը կորցրել է 14.10.14 N 263-Ն)
ՍՆիՊ  2.08.01-89. (պարբերությունն ուժը կորցրել է 31.03.14 N 93-Ն)
ՍՆիՊ  2.08.02-89. Հասարակական շենքեր և կառուցվածքներ:
Կատարված է փոփոխություն N 1:
ՍՆիՊ  2.09.02-85*. Արտադրական շենքեր:
ՍՆիՊ  2.09.03-85. Արդյունաբերական ձեռնարկությունների կառուցվածքներ:
ՍՆիՊ  2.09.04-87. Ադմինիստրատիվ և կենցաղային շենքեր:
ՍՆիՊ  2.10.02-84. Շենքեր և սենքեր գյուղատնտեսական արտադրանքի պահպանման և վերամշակման համար:
ՍՆիՊ  2.10.03-84. Շենքեր և սենքեր անասնաբուծական, թռչնաբուծական, գազանաբուծական: 
ՍՆիՊ  2.10.04-85. Ջերմոցներ:
ՍՆիՊ  2.10.05-85. Ձեռնարկություններ, շենքեր և կառուցվածքներ հացահատիկի պահպանման և վերամշակման:
ՍՆիՊ  2.11.01-85*. Պահեստային շենքեր:
ՍՆիՊ  2.11.02-87. Սառնարաններ:
ՍՆիՊ  2.11.04-85. Նավթի, նավթամթերքի և հեղուկ գազի ստորգետնյա պահեստարաններ:
ՍՆիՊ  2.11.06-91. Փայտանյութերի պահեստներ, նախագծման հակահրդեհային նորմեր:
ՍՆիՊ  3.01.01-85. (պարբերությունն ուժը կորցրել է 14.01.08 N 11-Ն)
ՍՆիՊ  3.01.03-84. Շինարարությում գեոդեզիական աշխատանքներ:
ՍՆիՊ  3.01.04-87. (պարբերությունն ուժը կորցրել է 07.08.03 N 61-Ն)
ՍՆիՊ  3.02.01-87. Հողային կառուցվածքներ, հիմնատակեր և հիմքեր:
ՍՆիՊ  3.02.03-84. Ստորգետնյա հանքափորվածքներ:
ՍՆիՊ  3.03.01-87. Կրող և պատող կոնստրուկցիաներ:
ՍՆիՊ  3.04.01-87. Մեկուսիչ և հարդարման պատվածքներ:
ՍՆիՊ  3.04.03-85. Շինարարական կոնստրուկցիաների և կառուցվածքների պաշտպանությունը կոռոզիայից:
ՍՆիՊ  3.05.01-85. Ներքին սանիտարատեխնիկական համակարգեր:
ՍՆիՊ  3.05.02-88. Գազամատակարարում:
ՍՆիՊ  3.05.03-85. Ջերմային ցանցեր:
ՍնիՊ  3.05.04-85*. Ջրամատակարարման և կոյուղու արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ:
Կատարված է փոփոխություն N 1:
ՍՆիՊ  3.05.05-84. Տեխնոլոգիական սարքավորումներ և տեխնոլոգիական խողովակաշարեր:
ՍՆիՊ  3.05.06-85. Էլեկտրատեխնիկական սարքավորանքներ:
ՍՆիՊ  3.05.07-85. Ավտոմատացման համակարգեր:
Կատարված է փոփոխություն N 1: 
ՍնիՊ  3.06.04-91. Կամուրջներ և խողովակներ:
ՍՆիՊ  3.06.07-86. Կամուրջներ և խողովակներ. Հետազննության և փորձարկման կանոններ:
ՍՆիՊ  3.07.01-85. Հիդրոտեխնիկական կառույցներ գետային:
ՍՆիՊ  3.07.02-87. Հիդրոտեխնիկական ծովային և գետային տրանսպորտային կառույցներ:
ՍՆիՊ  3.07.03-85*. Մելիորատիվ համակարգեր և կառույցներ:
ՍՆիՊ  3.08.01-85. Շինարարության արտադրության մեքենայացում. Աշխատանքային կռունկների ռելսային ուղիներ:
ՍՆիՊ  3.09.01-85. Հավաքովի ե/բետոնե կոնստրուկցիաների և շինվածքների արտադրություն:
Կատարված են փոփոխություններ N 1, 2: 
ՍՆիՊ  5.01.01-821). Ծախսերի նորմեր նյութերի, շինվածքների և խողովակների 1 մլն. ռուբ. նախահաշվային արժեքով շինմոնտաժային աշխատանքների: Կոմունալ տնտեսություն: Բնակչության կենցաղային սպասարկում:
ՍՆիՊ  5.01.02-831). Ծախսերի նորմեր նյութերի, շինվածքների և խողովակների 1 մլն. ռուբ. նախահաշվային արժեքով շինմոնտաժային աշխատանքների: Միկրոբիոլոգիական արդյունաբերություն: Բժշկական արդյունաբերություն: Երկրաբանություն և ընդերքի հետախուզություն: Կինոարտադրություն:
ՍՆիՊ  5.01.03-851). Ծախսերի նորմեր նյութերի, շինվածքների և խողովակների 1 մլն. ռուբ. նախահաշվային արժեքով շինմոնտաժային աշխատանքների ըստ գազի արդյունաբերության օբյեկտների:
ՍՆիՊ  5.01.04-841). Ծախսերի նորմեր նյութերի, շինվածքների և խողովակների 1 մլն. ռուբ. նախահաշվային արժեքով շինմոնտաժային աշխատանքների: Քիմիական արդյունաբերություն: Նավթաքիմիական արդյունաբերություն:
ՍՆիՊ  5.01.05-851). Ծախսերի նորմեր նյութերի, շինվածքների և խողովակների 1 մլն. ռուբ. նախահաշվային արժեքով շինմոնտաժային աշխատանքների ըստ ջրատնտեսության շինարարության օբյեկտների:
ՍՆիՊ  5.01.06-861). Ծախսերի նորմեր նյութերի, շինվածքների և խողովակների 1 մլն. ռուբ. նախահաշվային արժեքով շինմոնտաժային աշխատանքների ըստ էլեկտրոէներգետիկայի օբյեկտների:
ՍՆիՊ 5.01.07-841). Ծախսերի նորմեր նյութերի, շինվածքների և խողովակների 1 մլն. ռուբ. նախահաշվային արժեքով շինմոնտաժային աշխատանքների ըստ նավթաարդյունահանման, նավթավերամշակման արդյունաբերության և նավթի ու նավթամթերքների տրանսպորտի օբյեկտների:
ՍՆիՊ  5.01.08-841). Ծախսերի նորմեր նյութերի, շինվածքների և խողովակների 1 մլն. ռուբ. նախահաշվային արժեքով շինմոնտաժային աշխատանքների: Շինարարական նյութերի արդյունաբերություն, շինարարություն, շինարարական կոնստրուկցիաների և մանրամասների արդյունաբերություն:
ՍՆիՊ 5.01.09-841). Ծախսերի նորմեր նյութերի, շինվածքների և խողովակների 1 մլն. ռուբ. նախահաշվային արժեքով շինմոնտաժային աշխատանքների: Առևտուր և հասարակական սնունդ: Պոլիգրաֆիական արդյունաբերություն: Գետային տրանսպորտ: Մսային և կաթնային արդյունաբերություն:
ՍՆիՊ 5.01.10-841). Ծախսերի նորմեր նյութերի, շինվածքների և խողովակների 1 մլն. ռուբ. նախահաշվային արժեքով շինմոնտաժային աշխատանքների ըստ անտառային և փայտամշակման, ցելյուլոզաթղթային արդյունաբերության և անտառային տնտեսության օբյեկտների:
ՍՆիՊ 5.01.11-851). Ծախսերի նորմեր նյութերի, շինվածքների և խողովակների 1 մլն. ռուբ. նախահաշվային արժեքով շինմոնտաժային աշխատանքների ըստ սև մետաղագործության օբյեկտների:
ՍՆիՊ 5.01.12-851). Ծախսերի նորմեր նյութերի, շինվածքների և խողովակների 1 մլն. ռուբ. նախահաշվային արժեքով շինմոնտաժային աշխատանքների ըստ մեքենաշինության օբյեկտների:
ՍՆիՊ 5.01.13-851). Ծախսերի նորմեր նյութերի, շինվածքների և խողովակների 1 մլն. ռուբ. նախահաշվային արժեքով շինմոնտաժային աշխատանքների ըստ թեթև, սննդի և ձկան արդյունաբերության օբյեկտների:
ՍՆիՊ 5.01.14-851). Ծախսերի նորմեր նյութերի, շինվածքների և խողովակների 1 մլն. ռուբ. նախահաշվային արժեքով շինմոնտաժային աշխատանքների ըստ գունավոր մետաղագործության, ածխային, տորֆային և հերձաքարի արդյունաբերության օբյեկտների:
ՍՆիՊ 5.01.16-851). Ծախսերի նորմեր նյութերի, շինվածքների և խողովակների 1 մլն. ռուբ. նախահաշվային արժեքով շինմոնտաժային աշխատանքների ըստ գյուղատնտեսության շինարարության օբյեկտների:
ՍՆիՊ 5.01.17-851). Ծախսերի նորմեր նյութերի, շինվածքների և խողովակների 1 մլն. ռուբ. նախահաշվային արժեքով շինմոնտաժային աշխատանքների ըստ երկաթուղային, օդային, ծովային, ավտոմոբիլային տրանսպորտի, ավտոմոբիլային ճանապարհների և մետրոպոլիտենների շինարարության օբյեկտների:
ՍՆիՊ 5.01.18-86. Դրույթ շինարարությունում նյութերի ծախսերի արտադրական նորմավորման:
ՍՆիՊ 5.01.23-83. Տիպային նորմեր ցեմենտի ծախսերի:
ՍՆիՊ 5.02.02-861). Շինարարական գործիքների պահանջարկի նորմեր:
ՍՆիՊ  II-12-77. Պաշտպանությունը աղմուկից:
ՍՆիՊ  II-23-81*. Պողպատյա կոնստրուկցիաներ:
ՍՆիՊ  II-25-80 Փայտե կոնստրուկցիան:   
Կատարված է փոփոխություն:
ՍՆիՊ  II-26-76. Տանիքածածկեր:
Կատարված է փոփոխություն:
ՍՆիՊ  II-35-76. Կաթսայական կայանք:
Կատարված է փոփոխություն N 1:
ՍՆիՊ  II-40-80. Մետրոպոլիտեններ:
ՍՆիՊ  II-58-75. Ջերմային էլեկտրակայաններ:
ՍՆիՊ  II-89-80. Գլխավոր հատակագծեր արդյունաբերական ձեռնարկությունների:
ՍՆիՊ  II-94-80. Ստորգետնյա հանքափորվածքներ:
ՍՆիՊ  II-97-76. Գլխավոր հատակագծեր գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների:
ՍՆիՊ II-106-79. Պահեստներ նավթի և նավթամթերքի: Հակահրդեհային նորմեր:
ՍՆիՊ II-108-78. Պահեստներ չոր հանքային պարարտանյութերի և բույսերի պաշտպանման քիմիական միջոցների:
ՍՆիՊ III-4-80*. Անվտանգության տեխնիկան շինարարությունում:
ՍՆիՊ III-10-75. Տարածքների բարեկարգում:
ՍՆիՊ III-18-75. Մետաղյա կոնստրուկցիաներ:
ՍՆիՊ III-24-75. Վառարաններ արդյունաբերական և խողովակներ աղյուսե:
ՍՆիՊ III-39-76. Ուղիներ տրամվայի:
ՍՆիՊ III-41-76. Էլեկտրաֆիկացված տրանսպորտի հպումային ցանցեր:
ՍՆիՊ III-42-80. Մայրուղային խողովակաշարեր:
ՍՆիՊ III-44-77. Արտադրության կանոններ և աշխատանքի ընդունում. Թունելներ երկաթուղային, ավտոճանապարհային և հիդրոտեխնիկական: Մետրոպոլիտեններ:
ՍՆիՊ IV-2-84 Շինարարական կոնստրուկցիաների և աշխատանքների տարրային
(Հավելվածներ) նախահաշվային նորմերի ժողովածուներ:
ՍՆիՊ IV-6-841). Սարքավորումների մոնտաժման աշխատանքների նախահաշվային
(Հավելվածներ) նորմերի մշակման կանոններ: Սարքավորումների մոնտաժման գնացուցակների ժողովածուներ:
ՍՆիՊ IV-7-841). Ձմեռային պայմաններում շինմոնտաժային աշխատանքներ
(Հավելվածներ) կատարելու համար ծախսերի նախահաշվային նորմերի ժողովածու:
ՍՆիՊ  IV-9-841). Ժամանակավոր շենքերի և կառույցների շինարարության ծախսերի
(Հավելվածներ) նախահաշվային նորմերի ժողովածու:
Կատարված է փոփոխություն N 1:
ՍՆիՊ IV-10-841). Շինարարության նախահաշիվներում ներառվող այլ ծախսերի որոշման կանոններ:
ՍՆիՊ IV-11-841). Սարքավորումների նախահաշվային արժեքի որոշման կանոններ:
ՍՆիՊ IV-12-841). Արտադրական շենքերի գույքի և գործիքների ծախսերի նախահաշվային նորմերի մշակման և կիրառման կանոններ:
ՍՆիՊ IV-13-841). Հասարակական և վարչական շենքերի սարքավորումների և գույքի
(Հավելվածներ) ծախսերի նախահաշվային նորմերի մշակման և կիրառման կանոններ:
ՍՆիՊ IV-14-841). Խոշորացված նախահաշվային նորմերի և արժեքների մշակման և
(Հավելվածներ) կիրառման կանոններ:
ՍՆիՊ IV-15-841). Միջճյուղային նշանակության շենքերի կառուցվածքների շինարարության
(Հավելվածներ) գնացուցակներ:
ՍՆ 174-75. Հրահանգ արդյունաբերական ձեռնարկությունների էլեկտրամատակարարման նախագծման:
Կատարված են փոփոխություններ N 1, 2:
ՍՆ 245-71. Արդյունաբերական ձեռնարկությունների նախագծման սանիտարական նորմեր:
ՍՆ 256-771). Ծախսերի նորմեր նյութերի, շինվածքների և խողովակների 1 մլն. ռուբ. նախահաշվային արժեքով շինմոնտաժային աշխատանքների առողջապահության, կրթության, կուլտուրայի և սպորտի օբյեկտների շինարարության համար:
ՍՆ 322-74. Ցուցումներ քաղաքներում և արդյունաբերական ձեռնարկություններում վահանակային անցահատման եղանակով կառուցվող հավաքիչ թունելների շինարարության կատարման և ընդունման աշխատանքների:
Սն 387-78. Հրահանգ ընդհանուր օբյեկտներով ձեռնարկությունների խմբերի (արդյունաբերական հանգույցների) գլխավոր հատակագծերի ուրվագծերի մշակման:
ՍՆ 423-711). Հրահանգ շինարարությունում կապիտալ ներդրումների էկոնոմիկական արդյունավետության որոշման:
Կատարված է փոփոխություն:
ՍՆ 428-74. Ցուցումներ կոնստրուկցիաների նախագծման, մոնտաժման և շահագործման:
ՍՆ 436-721). Մոտավոր նորմեր շենքերի քանդման ժամանակ նրանց կազմատումից դուրս բերված նյութերի:
ՍՆ 441-72*. Ցուցումներ ձեռնարկությունների, շենքերի և կառուցվածքների հարթակների տեղամասերի ցանկապատերի նախագծման:
ՍՆ 445-771). Ծախսի նորմեր նյութերի և շինվածքների բնակելի տների 1000 մ3 բերված ընդհանուր մակերեսի վրա:
Սն 449-72. Ցուցումներ երկաթուղային և ավտոմոբիլային ճանապարհների հողային պաստառների նախագծման (գործում է երկաթուղային ճանապարհների մասով):
ՍՆ 452-73. Նորմեր հողահատկացման մայրուղային խողովակաշարերի համար:
Սն 455-73. Նորմեր հողահատկացման ձկնային տնտեսության ձեռնարկությունների համար:
ՍՆ 456-73. Նորմեր հողահատկացման մայրուղային ջրմուղների համար:
Սն 457-74. Նորմեր հողահատկացման oդանավակայանների համար:
ՍՆ 458-801). Ծախսերի նորմեր նյութերի, շինվածքների և խողովակների 1 մլն. ռուբ. նախահաշվային արժեքով շինմոնտաժային աշխատանքների: Կապի օբյեկտներ:
ՍՆ 459-74. Նորմեր նավթի և գազի հորատանցքերի համար:
ՍՆ 461-74. Նորմեր հողահատկացման կապի գծերի համար:
ՍՆ 462-74. Նորմեր հողահատկացման երկրաբանահետախուզական հորատանցքերի համար:
ՍՆ 465-74. Նորմեր հողահատկացման 0.4-500kB լարման էլեկտրական ցանցերի կառուցվածքների համար:
ՍՆ 474-75 Նորմեր հողահատկացման մելիորատիվ ջրանցքների համար:
ՍՆ 484-76. Հրահանգ ժողտնտեսության օբյեկտների տեղավորման համար նախատեսված հանքափորվածքներում ինժեներական հետազննության:
ՍՆ 494-771). Նորմեր շինարարական մեքենաների պահանջարկի:
ՍՆ 496-77. Հրահանգ մակերեսային ջրերի մաքրման կառուցվածքների նախագծման:
ՍՆ 497-77. Հրահանգ օդահենային պնևմատիկ կոնստրուկցիաների նախագծման, մոնտաժման և շահագործման:
ՍՆ 515-79. Հրահանգ բուժական հիմնարկների տակ հարմարեցված շենքերի և կառուցվածքների նախագծման:
ՍՆ 522-79. Հրահանգ լեռնային աշխատանքներով ներքնամշակվող տարածքների վրա հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների նախագծման շինարարության շահագործման:
ՍՆ 528-80. Ցանկ շինարարությունում օգտագործման ենթակա ֆիզիկական արժեքների միավորների:
ՍՆ 533-811). Ծախսերի նորմեր նյութերի, շինվածքների և խողովակների 1 մլն. ռուբ. նախահաշվային արժեքով շինմոնտաժային աշխատանքների առողջարանա-կուրորտային ձեռնարկությունների և հանգստի հիմնարկների շինարարության համար:
ՍՆ 535-81. Հրահանգ սանիտարա-համաճարակային կայանների նախագծման:
ՍՆ 539-811). Ծախսերի նորմեր նյութերի, շինվածքների և խողովակների 1 մլն. ռուբ. նախահաշվային արժեքով շինմոնտաժային աշխատանքների ըստ նյութատեխնիկական մատակարարման և իրացման օբյեկտների:
ՍՆ 541-82. Հրահանգ քաղաքների, ավանների և գյուղական բնակավայրերի արտաքին լուսավորման նախագծման: 
ՍՆ 549-82. Հրահանգ արբոլիտից կոնստրուկցիաների և շինվածքների նախագծման, պատրաստման և օգտագործման:
ՍՆ 550-82. Հրահանգ պլաստմասսե խողովակներից տեխնոլոգիական խողովակաշարերի նախագծման:
ՍՆ 551-82. Հրահանգ արհեստական ջրամբարների հակազտման սարքերի պոլիէթիլենային թաղանթի նախագծման և շինարարության:                
ՎՍՆ 01-89. Ավտոմոբիլների սպասարկման ձեռնարկություններ:
ՎՍՆ 35-77. Հրահանգ բնակելի և հասարակական շենքերի հավաքովի ե/բետոնե տանիքների նախագծման:
ՎՍՆ 38-82. Հրահանգ քաղաքների, ավանների և գյուղական բնակավայրերի հատակագծման և կառուցապատման, շրջանային հատակագծման սխեմաների և նախագծերի կազմի, մշակման կարգի, համաձայնեցման և հաստատման:
ՎՍՆ 39-83(p). Հրահանգ բնակարանա-կոմունալ տնտեսության շինվածքների, սարքավորանքի և նյութերի կրկնակի օգտագործման:
ՎՍՆ 41-85(p). Հրահանգ բնակելի շենքերի հիմնական վերանորոգման աշխատանքների կատարման նախագծերի և կազմակերպման նախագծերի մշակման:
ՎՍՆ 48-86(p). Կանոններ հիմնական (կապիտալ) վերանորոգման նախագծման համար բնակելի շենքերի հետազննության անցկացման անվտանգության:
ՎՍՆ 52-86. Կայանքներ արևային տաք, ջրամատակարարման. Նախագծման նորմեր:
ՎՍՆ 56-87. Բնակելի և հասարակական շենքերի և կառուցվածքների երկրաջերմային ջերմասառնամատակարարում. Նախագծման նորմեր:
ՎՍՆ 58-88(p). Դրույթներ բնակելի շենքերի, կոմունալ տնտեսության և սոցիալ-կուլտուրական նշանակության օբյեկտների տեխնիկական հետազննության, վերանորոգման և վերակառուցման անցկացման և կազմակերպման մասին:
ՎՍՆ 59-88. Բնակելի և հասարակական շենքերի էլեկտրասարքավորանք. Նախագծման նորմեր:
ՎՍՆ 60-89. Բնակելի և հասարակական շենքերի կապի սարքում, ազդանշանում ինժեներական սարքավորանքի դիսպետչերացում. Նախագծման նորմեր:
ՎՍՆ 61-89(p) Բնակելի շենքերի վերակառուցում և հիմնական վերանորոգում. Նախագծման նորմեր:
 ՎՍՆ 62-91*. Հաշմանդամների ու ազգաբնակչության սակավաշարժուն խմբերի պահանջմունքներին համաձայն կենսագործունեության միջավայրի նախագծում:

 

(ցանկը փոփ. 07.08.03 N 61-Ն, 14.01.08 N 11-Ն, 26.09.11 N 167-Ն, 03.03.14 N 64-Ն, 03.03.14 N 65-Ն, 17.03.14 N 78-Ն, 17.03.14 N 80-Ն, 24.03.14 N 87-Ն, 31.03.14 N 93-Ն, 14.10.14 N 263-Ն, լրաց. 16.06.16 N 120-Ն)

 1) նորմերը պարտադիր են պետական բյուջեի հաշվին ֆինանսավորվող օբյեկտների շինարարության նախահաշվային արժեքի որոշման համար:
* նորմերը հրատարակվել են փոփոխություններով: